Kommunal omsorgsbolig Innholdsfortegnelse Kommunenytt. Ledelse og administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal omsorgsbolig Innholdsfortegnelse Kommunenytt. Ledelse og administrasjon"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Avdeling for Helse Side 5 Koordinerende enhet for rehabilitering/ habilitering Side 6 Siljan sykehjem Side 8 Bofellesskapet Side 8 Dag - aktiviteter Side 9 Dag - opphold Side 9 Hjemmesykepleien Side 10 Hjemmehjelpstjeneste / praktisk bistand Side 10 Siljan legekontor Side 11 Fysioterapi Side 12 Psykiatrisk helsearbeider Side 13 Folkehelse Side 13 Kreftomsorg Side 14 Demensomsorg Side 14 Forebyggende 80 års besøk Side 15 Tannhelsetjeneste Side 15 Matombringing Side 16 Tekniske hjelpemidler Side 16 Trygghetsalarm Side 17 Kommunal omsorgsbolig Side 18 Ledelse og administrasjon Side 18 Organisasjonskart Siljan kommune Side 19 Telefonliste for Avdeling for Helse Side 20 3

3 Helse- og Oppvekstsenteret ble fra 2. september 2013 røykfritt. Ansatte og besøkende har derfor ikke lenger anledning til å røyke i og utenfor Helse- og Oppvekstsenteret. 4

4 Avdeling for Helse Vi ønsker med denne brosjyren å gi informasjon om Avdeling for Helse og gjøre kjent hvordan avdelingen er organisert og hvilke tjenester som ytes. 1. Avdeling for Helse holder til ved Siljan sykehjem. Adressen til avdelingen er Sentrumsveien 22, 3748 Siljan. Det er for tiden 70 ansatte ved avdelingen. 2. De ansatte har følgende arbeidsområder: Koordinerende enhet for rehabilitering / habilitering, sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste/ praktisk bistand, dag - aktiviteter, legekontor, fysioterapi, psykisk helsearbeider, folkehelse, tannlege og ledelse / administrasjon. Avdelingen har spesiell kompetanse på kreft og demens. Noen arbeider i tilrettelagt bolig for yngre personer, som trenger heldøgnsomsorg. 3. Avdelingen bistår også med matombringing av middagsmat, utlåne av hjelpemidler og trygghetsalarmer, forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 80 år, samt utleie av boliger. 4. Vi har ett søknadsskjema som gjelder tildeling av tjenester av praktisk bistand, hjemmesykepleien, dag - opphold, kortidsplass, sykehjemsplass, matombringelse, trygghetsalarm og kommunale omsorgsboliger. Søknadsskjemaet fås ved henvendelse i resepsjonen ved sykehjemmet, på Servicekontoret, på Kommunehuset eller du kan søke via kommunens hjemmeside www. siljan.kommune.no.- selvbetjening - elektroniske skjemaer - omsorg, trygd og sosiale tjenester. Her finner du den tjenesten du ønsker å søke på, fyller ut skjemaet elektronisk og sender søknaden derfra. Kontakt Servicekontoret for veiledning. Søknaden vurderes av koordinerende enhet ( KE) og det tildeles tjenester etter behov. Du vil få et skriftlig svar på det vedtaket som blir gjort. Det er adgang til å klage på tjenestetildelinger. 5

5 Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering (KE) Formålet med koordinerende enhet: Bidra til at du som bor i Siljan og har behov for rehabilitering / habilitering har ETT sted å henvende deg. Hva kan du få hjelp til? Rehabilitering: Hjelp til å gjenvinne funksjon, mestring og selvstendighet etter oppstått sykdom / skade Habilitering: Hjelp til best mulig funksjon, mestring og selvstendighet ved medfødt sykdom / skade. Oftest aktuelt for barn 6

6 Hvem består koordinerende enhet? (KE) Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering består av leder for koordinerende enhet, pleie og omsorgsleder, helsesøster, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier/ folkehelsekoordinator, leder av bofellesskapet, kommunelegen, demenskoordinator, habiliteringstjeneste for barn og unge, kreftsykepleier og NAV. Ved å henvende deg til koordinerende enhet eller pleie og omsorgsleder kan du få hjelp fra de forskjellige faggruppene. Figuren viser hvem som er med i koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering 7

7 Siljan sykehjem Sykehjemmet ble åpnet i Det har 20 enkeltrom (ca. 24 m2) med bad. Sykehjemsavdelingen er delt inn i 3 mindre enheter. Hver enhet har eget kjøkken. I tillegg har sykehjemmet flere oppholdsrom og storstue som også brukes til kafeteria. 1. Sykehjemmet har langtidsplasser for personer med omfattende og varig omsorgsbehov og kortidsplasser for personer med behov for pleie og omsorg i en kortere periode. 2. Avdelingen har som mål å ha minst mulig ventetid på korttidsopphold. Et korttidsopphold kan være aktuelt etter et sykehusopphold, eller at du trenger observasjon, behandling og pleie i forbindelse med akutt sykdom. 3. Dersom det er nødvendig, følger hjemmesykepleien opp med besøk hjemme etter utskrivelse fra korttidsopphold. Pris pr. døgn for korttidsopphold er kr. 137, - ( pr ) Bofellesskapet Kommunen har et bofellesskap med plass til 4 yngre personer, som har behov for heldøgnsomsorg. Bofellesskapet ligger i nærhet av Avdeling Helse. 8

8 Dagaktiviteter Sykehjemmet har ansatt en aktivitør. Aktivitetene er for tiden sosialt samvær i fellesareal, der trim og samtaler er viktige elementer. Bingo arrangeres hver mandag kl Fredager er det kafé fra kl Frivillige fra Pensjonistforeningen, Saniteten, LHL og Bygdekvinnelaget organiserer kafédriften. Bingoen drives også av frivillig. Alle er velkommen til bingo og kafé! I løpet av året er det ulike arrangementer, der beboere, ansatte og inviterte, hygger seg med god mat og underholdning. Sykehjemmet har et flott hageanlegg - sansehage, som ble åpnet i Hagen benyttes til aktivitet og rekreasjon i sommerhalvåret. Dagopphold Dagopphold kan etterspørres når din familier trenger avlastning eller at du trenger sosial oppfølging. Dagoppholdet er ved Siljan sykehjem og vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dagopphold koster kr. 72, - pr. dag. ( pr ) 9

9 Hjemmesykepleien Hjemmesykepleien er sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som yter pleie og omsorg til hjemmeboende. Slik hjelp kan innebefatte hjelp til personlig hygiene, stell av sår, hjelp til medisinering, administrering av multidose, tilsyn og samtaler. Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen kan få hjemmesykepleie etter behov. Tjenestene en får tildelt, kan endres eller opphøre dersom behovet endres. Det er ingen aldersgrense for å få hjemmesykepleie. Hjemmesykepleie er gratis. Hjemmehjelpstjeneste - praktisk bistand Tildeling av hjemmehjelp vurderes etter behov og etter de ressurser som kommunen har. Tjenesten kan endres eller opphøre dersom behovet endrer seg. Hjemmehjelperen kan bistå med ordinært husarbeid som støvsuging, gulvvask, sengeskift, klesvask, innkjøp og tilberedning av mat. Hjemmehjelpen har ikke anledning til å gjøre storrengjøring, ta ut tunge tepper for banking eller flytte på tunge møbler. Vindusvask utføres som hovedregel 2. ganger i året. Hjemmehjelperen gjør i samarbeid med bruker en vurdering av hvilke hjelpetiltak som er nødvendige. Vi forventer at den som mottar hjelp har nødvendige hjelpemidler 10

10 som trengs for å utføre arbeidet som for eksempel langkost, mopp, vaskekluter og støvsuger. Hjemmehjelpstjenestene betales etter inntekt. Minstepris er kr. 175,- pr. måned. ( pr ) Innbetaling skjer etterskuddsvis hver måned. Hjemmehjelp tildeles etter behov. Mest vanlig er 2. timer hver 14.dag. Siljan legekontor Siljan legekontor har hovedinngang ved Siljan sykehjem. Innenfor inngangen vil du finne skilting til legesenteret, eller du kan spørre i resepsjonen. Ved Siljan legesenter er det ansatt 2 leger. Sykehjemmet og hjemmesykepleien har et nært samarbeid med legene og har legemøter 1. gang pr. uke. 11

11 Fysioterapi Fysioterapitjenesten holder til i Avdeling for Helse, ved sykehjemmet, første inngang etter parkeringen i 1. etasje. Tjenesten består av kommunefysioterapi og privatpraktiserende fysioterapi, til sammen 1,8 stillinger. Fysioterapitjenesten er et tilbud til alle aldersgrupper i kommunen og jobber innen forebyggende arbeid, psykiatri - har spesialkompetanse i psykomotorisk fysioterapi - og re- og habilitering. Henvisning til fysioterapi kan du få via fastlege eller selv ta kontakt med fysioterapitjenesten for råd / veiledning. Det kan også henvises direkte fra helsestasjon, barnehage, skole, PPT, sykehjem, hjemmesykepleien m.m. Fysioterapitjenesten jobber bredt tverrfaglig med nevnte faggrupper i kommunen og er en del av kommunens koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering. 12

12 Psykiatrisk helsearbeider Psykiatrisk helsearbeider er sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og veiledning og kan treffes ved resepsjonen for Avdeling for Helse. Målgruppen for denne tjeneste er beboere i Siljan, som har behov for hjelp i forhold til psykisk helse. Vi prøver så langt det er mulig å finne det tilbudet som passer for deg. Psykiske plager kan gjøre at man ikke lenger mestrer det man før tok som en selvfølge. Her er noen eksempler på ulike hjelpetiltak: 1. Samtaler. 2. Ulike former for fysisk aktivitet, individuelt eller i gruppe. 3. Støtte, motivasjon og evt. følge til tannlegen eller annet helsepersonell. 4. Hjelp til å ta kontakt med organisasjoner hvor det finnes mennesker i en lignende situasjon som din. Tjenesten er gratis. Det kreves ikke henvisning fra lege. Folkehelse Psykiatrisk helsearbeider er også Folkehelsekoordinator i 20 % stilling. Folkehelsekoordinator koordinerer det helhetlige folkehelsearbeidet i Siljan kommunen. Eksempler på tiltak som har blitt satt i gang av folkehelsekoordinator er: 1. Røykesluttkurs 2. Kurs i fysisk aktivitet 3. Kosthold Tilbudene blir satt sammen ut i fra satsingsområder på nasjonalt plan og behov befolkningen i Siljan melder fra om. Både privatpersoner og frivillige lag og foreninger i Siljan kan ta kontakt med folkehelsekoordinator på mobil eller per mail for å foreslå forebyggende tiltak eller få til et samarbeid omkring forebyggende arbeid. 13

13 Kreftomsorg Avdeling for Helse har egen kreftsykepleier i 100 % stilling. Kreftsykepleier er behjelpelig med bl.a. følgende: 1. Tilrettelegging av tilbud og oppfølging av kreftpasienter i hele kommunen. 2. Samtaler med pasient og pårørende. Demensomsorg Avdeling for Helse har egen demenskoordinator med spesialkompetanse innen demens, depresjon og eldreomsorg. Demenskoordinator er behjelpelig med bl.a. følgende: 1. Samtale med pårørende. 2. Vurdering/kartlegging ved mistanke om demens. 3. Være behjelpelig med å tilrettelegge tilbud for pasienter med demens og deres pårørende. 14

14 Forebyggende 80 års besøk Siljan kommune ønsker at alle skal få bo hjemme så lenge de selv ønsker det. Ved å få tilrettelegging i hjemmet med ulike hjelpemidler eller i form av praktisk hjelp, er dette mulig. Da må en vite hva slags tilbud som finnes i kommunen. 80 års besøk har vært utført siden 2002, og er bestemt av kommunestyret. Formålet med hjemmebesøk til personer over 80 år, er å skape trygghet for at hjelp finnes når de trenger det, samt gi råd og veiledning. Spesialsykepleier har ansvar for besøkene. Tannhelsetjenesten Tannlegen har inngang mot parkeringen ved Siljan sykehjem og holder til i 2. etasje. Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr nødvendig behandling til prioriterte grupper. Disse gruppene er: Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon. Eldre i institusjon. Gratis behandling etter vedtak om hjemmesykepleie. 15

15 Matombringing Sykehjemmet kjøper ferdig produsert middagsmat fra Scheen matservice. Maten leveres på sykehjemmet, en gang pr. uke. Utkjøring til hjemmeboende skjer hver tirsdag, men individuelle avtaler kan gjøres. Hjemmetjenesten er behjelpelig med å tilberede og varme opp maten hvis det er behov for det. Prisen for hjemkjørt middag med dessert /suppe er kr. 68,- pr. porsjon ( pr ) Tekniske hjelpemidler Koordinerende enhet og fysioterapeut kan kontaktes ved behov for hjelpemidler. Tekniske hjelpemidler kan bidra til å gjøre hverdagen enklere og tryggere for hjemmeboende. Eksempler på tekniske hjelpemidler kan være badekarbrett, dusjstol, WC-forhøyer, rullator, krykker, arbeidsstol, sykeseng, trenings - og stimuleringshjelpemidler og hjelpemidler til barn. Tekniske hjelpemidler omfatter også hjelpemidler i forhold til svikt i syn og hørsel. Siljan kommune har et lite lager av hjelpemidler som vi låner ut for korttidslån på inntil 3. måneder. Ved behov over lengre tid, søkes det om å låne hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. Det er viktig å levere tilbake hjelpemidlet når behovet for det opphører. Det er stort behov for hjelpemidler i kommunen. Lån av tekniske hjelpemidler er gratis. 16

16 Trygghetsalarm En trygghetsalarm er koblet til vanlig fasttelefonen. Du er koblet til systemet ved hjelp av et armbåndsur. Ved behov trykker du på armbåndsuret, signalene fanges opp på Brannstasjonen i Skien, som så kaller deg opp via et apparatet som er tilkoplet telefonen. Trenger du hjelp, tilkaller Brannvesenet hjemmesykepleien i Siljan, som så rykker ut. Kommunen har alarmer til utleie. Kommunen monterer alarmen hos deg og reparerer feil hvis de skulle oppstå. Det koster kr pr. måned å leie trygghetsalarm av kommunen. ( pr ) 17

17 Kommunal omsorgsbolig Siljan kommune har 8 kommunale leiligheter. 4 er beliggende på Øverbøåsen og 4 er beliggende inntil sykehjemmet. Ved ledighet blir leilighetene avertert i Kommunenytt. Søknadskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret, i resepsjonen ved sykehjemmet eller du kan søke via kommunens hjemmeside www. siljan.kommune.no. se side 5 i brosjyren. Tildeling av leilighet blir vurdert etter behov av koordinerende enhet (KE). Ledelse og administrasjon Ledelsen ved Avdeling for Helse består av helsesjef, pleie - og omsorgsleder og kontorpersonell. De er lokalisert ved hovedinngangen ved Siljan sykehjem. I resepsjonen vil du bli henvist til den du ønsker å snakke med. 18

18 Organisasjonskart - Siljan kommune Siljan kommune er organisert i 4 avdelinger: Administrasjon, Oppvekst, Helse og Samfunn. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder. NAV og Næring er direkte underlagt rådmannen. Lederne for de ulike avdelingene i Siljan kommune er: Rådmann - Jan Sæthre Administrasjon - Økonomisjef Hanne Winberg Oppvekst - Oppvekstsjef Torny Strand Moripen Helse - Helsesjef Øyvind Lovald Samfunn - Kommunalsjef Kjell G. Borgeraas 19

19 Telefonliste for Avdeling for helse: Navn: Koordinerende enhet (KE) Heidi Vasdal / Merete Borgeraas / legekontoret Telefon: , / eller Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas eller Resepsjon Siljan sykehjem Bofellesskapet Hjemmesykepleien eller Siljan legekontor Fysioterapi Kristin Sørensen Psykiatrisk sykepleier / Folkehelsekoordinator Hilde Nysæther Kreftomsorg Ranveig Skilbred Demensomsorg Kari Sæthre eller eller Aktivitør Keth Løvberg Tannlegen (fylkeskommunal) Jan Erik Lloyd