Deres ref Vår ref Dato 13/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref Vår ref Dato 13/4495 -.12.2013"

Transkript

1 Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/ Statsbudsjettet Skatteetaten - tildelingsbrev 1. Innledning Hovedmål og styringsparametre MV IKT utvikling og forvaltning Administrative og andre forhold rapportering og resultatoppfølging Budsjettildeling og fullmakter Vedlegg 1: Styringskalender 2014 Vedlegg 2: Forklaringsvariabler Vedlegg 3: Fullmakter Vedlegg 4: Krav til rapportering om budsjettstatus Vedlegg 5: Krav til rapportering på fastsettelses- og innkrevingsområdet Vedlegg 6: Krav til rapportering på personalområdet Postadresse Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Kontoradresse Akersg. 40 Org. nr Skattelovavdelingen Telefon /33/ * Telefaks Saksbehandler Siri Wenche Nilsen Telefon

2 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets styringssignaler og budsjettvedtak for Skatteetaten i Prop. 1 S ( ) for Finansdepartementet og Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) Endring av Prop. 1 S ( ) ble behandlet av Stortinget 13. desember 2013 på grunnlag av Innst. 5 S ( ). Styringsdialogen mellom Finansdepartementet og Skattedirektoratet består av faste møter og følgende hoveddokumenter: Departementets årlige budsjettproposisjon Departementets årlige tildelingsbrev Direktoratets halvårsrapport Direktoratets årsrapport I tillegg kommer departementets referater fra rapportmøter og kontaktmøter. En god og forutsigbar styringsdialog forutsetter at departementets styringssignaler i hovedsak er stabile over tid. Departementets styringssignaler er rettet til Skattedirektoratet, men gjelder for hele Skatteetatens virksomhet, herunder skatteforvaltningen på Svalbard. 2. HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE MV. Skatteetatens virksomhet danner et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. Etaten skal tilrettelegge for inntekter til det offentlige gjennom riktig og effektiv fastsettelse og innkreving av skatter og avgifter vedtatt av Stortinget. Videre har etaten faglig ansvar for og skal føre tilsyn med de kommunale skatteoppkrevernes innkreving av direkte skatter, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Skatteetaten skal også forvalte folkeregisteret og yte god service til brukerne. Følgende hovedmål, til dels uttrykt som visjoner, gjelder for 2014, jf. Prop. 1 S ( ) for Finansdepartementet: Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid Skattene skal betales til rett tid Folkeregisteret skal ha høy kvalitet Brukerne skal få god service Hvert hovedmål har underliggende delmål, styringsparametre og forklaringsvariabler. Hovedmål, delmål og styringsparametre for 2014 er i all hovedsak de samme som i Forklaringsvariabler er statistikk og analyser som belyser etatens resultatutvikling, men som det ikke settes konkrete resultatmål på. Vedlegg 2 viser Side 2

3 forklaringsvariablene som vil benyttes for Det er omtale av spesielle tiltak under hvert hovedmålsområde. Enkelte spesielle tiltak gjelder flere hovedmål, men er plassert under hovedmålet med sterkest tilknytning. I tillegg er flere spesielle tiltak samlet under kapittel 3 IKT utvikling og forvaltning. Generelt forventer departementet at resultatene i 2014 skal være minst like gode som resultatene i 2012, jf. Prop. 1 S ( ) for Finansdepartementet. Departementets samlede resultatvurdering ser på sammenhengen mellom resultatoppnåelsen for fastsatte styringsparametre og utviklingen av etatens virksomhetsområde for øvrig. Skattedirektoratet har ansvaret for å fastsette et konkret resultatmål for hver styringsparameter. Departementet viser her til direktoratets oversendelse av 3. desember 2013 om forslag til resultatmål for 2014 og departementets brev av 19. desember Skatteetaten må i 2014 fortsette å videreutvikle styringsparameterne. Det er en målsetting at det skal være få, enkle og tydelige mål for etatens virksomhet. Samtidig ønsker departementet i større grad å styre på effekter framfor aktiviteter. Som en del av videreutviklingen må Skatteetaten vurdere styringsparametre og forklaringsvariabler som kan belyse effektene av etatens arbeid. Det må blant annet arbeides videre med analyser og kartlegging av skatteunndragelser og svart økonomi. Etaten bes videre vurdere om det er hensiktsmessig å etablere tydeligere formulert toleranse for feil på flere av etatens områder. Departementet ønsker en tett dialog om videreutviklingen av styringsparameterne og ber om at etaten så tidlig som mulig involverer departementet i arbeidet. Forslag til endringer i styringsparameterne for 2015 skal oversendes departementet innen 22. september Hovedmål 1: Skattene skal fastsettes riktig og til rett tid Delmål 1.1: Grunnlaget for fastsetting skal foreligge til rett tid og med god kvalitet Styringsparametre: Andel uidentifiserte grunnlagsdataoppgaver Kvaliteten på grunnlagsdata, gitt ved avvik mellom grunnlagsdata og likning Andel rettidige selvangivelser fra selvstendig næringsdrivende Andel rettidige selvangivelser fra upersonlige skattytere Andel rettidige innkomne merverdiavgiftsoppgaver Andel elektronisk leverte oppgaver Delmål 1.2: Fastsettingen skal skje til rett tid og med god kvalitet Styringsparametre: Andel skatteoppgjør uten endringer Side 3

4 Gjennomsnittlig avdekket merverdiavgift ved oppgavekontroll Andel negative merverdiavgiftsoppgaver tatt ut til kontroll som er behandlet innen 2 måneder Andel skjønnsfastsettelser av merverdiavgift fastsatt innen 80 dager etter forfall Delmål 1.3: Kontrollene skal ha et riktig omfang og fastsatt kontrollfaglig nivå Styringsparametre: Andel virksomheter med liten eller svært liten opplevd oppdagelsesrisiko Gjennomsnittlig avdekket inntekt per avdekkingskontroll av næringsdrivende og selskaper Gjennomsnittlig avdekket merverdiavgift per avdekkingskontroll Andel treff ved avdekkingskontroller Andel kontrollerte arbeidsgivere (skatteoppkreverne) Spesielle tiltak Spesielle tiltak for hovedmålet er gruppert under overskriftene Tiltak for økt etterlevelse og bekjempelse av skatte- og avgiftskriminalitet, Områder med behov for særskilt innsats og Regelverksutvikling. Tiltak for økt etterlevelse og bekjempelse av skatte- og avgiftskriminalitet Generelt Skatteetaten må ha målrettede kontrollstrategier der ulike kontrolltyper og andre virkemidler vurderes i sammenheng for å oppnå best mulig resultat. Innsatsen skal være effektiv, slik at opplevd oppdagelsesrisiko øker og skattyter i større grad etterlever skatte- og avgiftsreglene. Resultater av kontrollene må gjøres synlig gjennom aktiv bruk av media og andre informasjonskanaler. Skatteunndragelser og annen økonomisk kriminalitet fører til en urettmessig og uønsket fordeling av samfunnets ressurser. Arbeidet med å redusere omfanget av skatteunndragelser er ett av Skatteetatens viktigste innsatsområder. Kompleksiteten i sakene som avdekkes er økende og skyldes blant annet mer bruk av informasjonsteknologi, tilslørende selskapsstrukturer, bruk av skatteparadiser og kompliserte finansielle produkter. Finansdepartementet ser arbeidet mot skatteunndragelser i sammenheng med annet arbeid for å stimulere til økt etterlevelse. Det er derfor avgjørende at Skatteetaten har en analytisk og risikobasert tilnærming, slik at etaten kan differensiere innsatsen mot ulike målgrupper og ha en helhetlig og målrettet bruk av virkemidler som kontroll, informasjon, veiledning og samarbeid med andre etater og organisasjoner. Skatteetaten har i en trusselvurdering av skattekrimområdet blant annet identifisert følgende risikoområder: svart arbeid og arbeidsmarkedskriminalitet Side 4

5 svart omsetning ulovlig flytting av skattefundament ut av landet svindel med kostnader, herunder bestikkelser, korrupsjon, tapping av virksomheten med privatutgifter, svindel med Skattefunnordningen mv. merverdiavgiftssvindel Finansdepartementet ber Skattedirektoratet følge utviklingen på disse risikoområdene i 2014 og vurdere behovet for tiltak. Tiltak mot korrupsjon, bestikkelser og hvitvasking er også viktige innsatsområder for etaten. Skatteetaten må kontinuerlig vurdere om regelverket kan forbedres eller bør endres og ev. ta initiativ til gjennomføring av dette. Også behovet for nye organisatoriske, metodiske og teknologiske tiltak må vurderes kontinuerlig. Finansdepartementet arbeider med flere regelverkssaker på området. Skattedirektoratet må sette av tilstrekkelige ressurser til å bistå departementet i disse sakene. Handlingsplan mot økonomisk kriminalitet Gjeldende handlingsplan mot økonomisk kriminalitet ble lagt fram i mars Planen har en virkeperiode på tre år, og har et eget kapittel om skatte- og avgiftskriminalitet. Skattedirektoratet har et selvstendig ansvar for å følge opp tiltak som involverer Skatteetaten. Direktoratet skal bidra i utarbeidelse av en sluttrapport etter at handlingsplanen utløper i mars Direktoratet vil også bli bedt om å bidra til arbeidet med en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Det er viktig at det settes av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet. Merverdiavgift Merverdiavgift utgjør en betydelig del av de samlede skatte- og avgiftsinntektene. Merverdiavgiftssystemet er basert på tillit mellom myndighetene og næringslivet, og innebærer at den næringsdrivende selv deklarerer avgiften. For å forebygge merverdiavgiftssvindel er det viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig i verdikjeden. Skattedirektoratet bes spesifikt vurdere tiltakene omtalt i handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet punkt (merverdiavgiftssvindel). Som et ledd i å forebygge både manglende oppgaver, for mange skjønnsfastsettelser og økende svindel med merverdiavgift, skal etaten fortsette arbeidet med å forbedre kvaliteten på Merverdiavgiftsregisteret. Det vises også til omtalen av regelverksutvikling, avsnittet Oppfølging og videreutvikling av merverdiavgiftsregelverket, se nedenfor. Personalliste Våren 2013 vedtok Stortinget å innføre en ordning med personaliste for serveringssteder mv., frisørvirksomhet, skjønnhetspleie, bilverksteder og bilpleiebransjen. Ordningen medfører at arbeidsgivere i disse bransjene pålegges å føre en daglig oppdatert oversikt over hvilke personer som til enhver tid er på jobb. Side 5

6 Skatteetaten skal iverksette ordningen i Skattedirektoratet skal arbeide for en koordinert og målrettet innsats mot bransjene som er omfattet av personallisteordningen og følge opp at skattekontorene og skatteoppkreverne gjennomfører kontroller i tilstrekkelig omfang. Status for arbeidet skal også omtales i etatens halvårsrapport for Departementet ønsker at ordningen evalueres og kommer tilbake til dette. Krav til kassasystemer Skattedirektoratets utredning Nytt regelverk for kassasystemer har vært på alminnelig høring og på høring i EØS-området. Saken følges opp videre i departementet. Skattedirektoratet må være forberedt på å bistå departementet i det videre arbeidet med denne saken. Samarbeid mot skattekriminalitet Skatteetaten skal prioritere samarbeid med andre kontrolletater, bransjeorganisasjoner og interesseorganisasjoner for å bedre etterlevelsen av regelverket. Det skal legges vekt på langsiktige, forebyggende tiltak mot skattekriminalitet, blant annet gjennom alliansen Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), som består av KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Departementet forutsetter også at etatens engasjement i utdanningsopplegget for videregående skole om skatt og svart økonomi i regi av Spleiselaget videreføres i Fiskeri- og kystdepartementet ( nåværende) har i samarbeid med andre departementer, herunder Finansdepartementet, opprettet fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA). Nettverket jobber mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. Departementet forutsetter at Skatteetaten deltar aktivt for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser på dette området. Internasjonalt arbeid Arbeidet mot skattekriminalitet er også en prioritert oppgave internasjonalt, særlig i OECD, IOTA, EU og Nordisk Agenda. Kunnskap og erfaringer på området må bli spredd i etaten. Etaten skal holde departementet løpende orientert om viktige utviklingstrekk. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Norge har inngått en avtale med USA om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA. Opplysningspliktene i ligningsloven kapittel 5 om finansielle aktiva er utvidet for å gjennomføre FATCA og for samtidig å gjøre opplysningspliktene generelle slik at banker, verdipapirforetak, verdipapirfond, livsforsikringsselskaper mv. får opplysningsplikt om finansielle aktiva for alle sine kunder. Departementet er samtidig gitt hjemmel til i forskrift å gi de bestemmelser som Side 6

7 er nødvendig for å sikre norsk overholdelse av avtalen og Skattedirektoratet kan bestemme at oppgaver til Skatteetaten skal inneholde utenlandsk skattyternummer. Forskriftshjemlene er trådt i kraft, mens de øvrige regler trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Departementet ber direktoratet sette av tilstrekkelig ressurser til å sluttføre forskriftsarbeid for gjennomføring av avtalen mellom Norge og USA, og for gjennomføring av de generelle opplysningspliktene. Direktoratet bes videre forberede rapporteringsordningen og påbegynne arbeidet med de nødvendige systemtekniske tilpasningene for at Norge skal kunne overholde sine forpliktelser i avtalen med USA, både mht. omfang av rapportering og tidspunkt for rapportering. Direktoratet må i 2014 gi de rapporteringspliktige god informasjon om ordningene og innføring i den tekniske løsningen. Områder med behov for særskilt innsats Avvikling av arveavgiften Det er vedtatt at arveavgiften avvikles i 2014 med virkning for gaver som gis og arv etter dødsfall som skjer 1. januar 2014 eller senere, jf. forslag i Prop. 1 LS Tillegg 1 ( ) Endring av Prop. 1 LS ( ) Skatter, avgifter og toll Avviklingen gir grunnlag for å effektivisere driften i Skatteetaten og redusere driftsutgiftene. På grunn av frister for arvemeldinger, saksetterslep fra tidligere år, kostnader til informasjon, innføring av kontinuitetsprinsippet som hovedregel (merarbeid knyttet til etablering av nye rutiner, systemtilpasninger, rettledning og annet informasjonsmateriell, fastsetting og kontroll av skattemessig inngangsverdi, samt kontroll av eldre inngangsverdier) og personalpolitiske forhold, legger Finansdepartementet til grunn at foreløpig kan bare en del av effektiviseringsgevinsten tas ut. I 2014-budsjettet er det innarbeidet en innsparing på 13 mill. kroner som følge av avviklingen. Se også omtale av det personalmessige under punkt «Organisasjonsutvikling». Status for arbeidet med avvikling av arveavgiften skal også omtales i etatens halvårsrapport for Mer samlet behandling av skatt og merverdiavgift Skatteetaten skal gjennom en bedre koordinert behandling av skatt og avgift arbeide for at den enkelte næringsdrivende i større grad behandles samlet og helhetlig. Etaten skal bedre kvaliteten og effektiviteten i kontrollarbeidet ved at næringsdrivende som er både skatte- og avgiftspliktige kontrolleres samlet på begge områder. Dersom den næringsdrivendes inntekt korrigeres slik at avgiftsgrunnlaget endres, skal avgiften rettes og den næringsdrivende bli varslet samtidig om begge sakene. Reduksjon av krav til rapportering fra næringslivet Å innhente oppgaver fra næringslivet mer effektivt er en viktig del av et løpende fornyings- og forenklingsarbeid. Elektronisk innrapportering, samordning og gjenbruk Side 7

8 av informasjon er sentrale virkemidler for å oppnå dette. Etaten skal ha en kritisk holdning til om eksisterende og nye oppgaveplikter er nødvendige. Departementet ber om at det rapporteres om utviklingen i næringslivets oppgavebyrde på Skatteetatens område. Arbeid med internprisingsspørsmål Skatteetatens arbeid på området for internprising må fortsatt prioriteres. Det er et stort kontrollbehov og et betydelig provenypotensial knyttet til grenseoverskridende, konserninterne transaksjoner. Tilsvarende gjelder saker om allokering av fortjeneste til faste driftssteder. Arbeidet med internprisings- og inntektsallokeringssaker som er tatt opp i gjensidige avtaleprosedyrer i skatteavtalene, Mutual Agreement Procedure (MAP), ledes for tiden av Finansdepartementet, med bistand fra Skatteetaten. Finansdepartementet har de siste årene arbeidet med å forhandle fram bindende avtaler med skattyter om skatteavregningspriser i konserninterne transaksjoner, Advance Pricing Agreements (APA), i noen utvalgte pilotsaker. Inngåelse av APA-avtaler vil kunne redusere kontrollbehovet, men er ressurskrevende. Finansdepartementet mener bilaterale APAavtaler på sikt bør etableres som et mer generelt tilbud til skattyterne. Finansdepartementet ønsker å legge til rette for effektive MAP- og APA-prosesser med andre land. Dette vil kreve fortsatt bistand fra Skatteetaten. Etaten må også forberede seg på å ta et større og mer direkte ansvar for saksbehandlingen av MAP- og APAsakene, slik at det legges til rette for en overføring av disse oppgavene innen utgangen av Direktoratet må i denne sammenheng sørge for mer spesialisert kompetanse på området. I 2008 ble det innført særskilte oppgave- og dokumentasjonsplikter for skattytere med konserninterne transaksjoner. Disse oppgaveskjemaene bør benyttes aktivt for å identifisere risikotransaksjoner og kontrollobjekter. Status for arbeidet med spørsmål om internprising skal også omtales i etatens halvårsrapport for Utveksling av informasjon med andre stater Norge har om lag 40 særskilte avtaler om utveksling av informasjon med lukkede jurisdiksjoner og er i en avsluttende prosess for å få i kraft slik avtale med alle 44 identifiserte skatteparadis. I tillegg har bestemmelsene om utveksling av informasjon i en rekke skatteavtaler blitt oppdatert ved tilleggsprotokoller til OECDs standard for utveksling av informasjon i skattesaker, og flere land tiltrer Europarådet/OECDs multilaterale bistandsavtale. Avtalene skal brukes aktivt, og Skatteetaten må påse at det settes av tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet. Side 8

9 Blant annet for å kunne avgjøre om Norge og våre avtalemotparter overholder forpliktelsene på dette området, har Finansdepartementet behov for redegjørelser for anvendelsen av skatte- og bistandsavtalene. Finansdepartementet ber om at det utarbeides slik redegjørelse som vedlegg til både halvårsrapport og årsrapport for Det skal gjøres rede for hvordan avtalene anvendes, herunder om utveksling av opplysninger skjer etter anmodning, spontant eller automatisk, hvor mange anmodninger om opplysninger Norge sender til utlandet og hvor mange anmodninger Norge mottar. Redegjørelsen skal gis for hvert enkelt land. Det skal også gjøres rede for i hvilken grad Norges anmodninger om opplysninger besvares, om anmodninger er blitt avslått og begrunnelsen for dette, og videre om utvekslingen av opplysninger gjelder passive eller aktive inntekter eller formue, og hvilke beløp det er snakk om. Likningsbehandling av utvinningsselskapenes salg av tørrgass Tørrgass utgjør en stadig større del av norsk petroleumsproduksjon. Oljeskattekontoret må fortsatt ha særskilt oppmerksomhet på utvinningsselskapenes salg av tørrgass til nærstående parter, jf. skatteloven 13-1 og omtale av arbeid med internprisingsspørsmål ovenfor. Regelverksutvikling Departementet arbeider kontinuerlig med utvikling av skatte- og avgiftsregelverket. Skattedirektoratet har et selvstendig ansvar for å vurdere behov for regelverksendringer, herunder i forbindelse med domstolsavgjørelser, og å spille inn forslag til departementet. Videre må Skattedirektoratet være forberedt på å bistå departementet på kort varsel, også i saker som ikke er varslet i dette tildelingsbrevet. Ved bistand til departementet forutsettes det at samtlige berørte miljøer i direktoratet involveres, og at tilbakemeldingen til departementet gis samlet. Det forutsettes også at departementets prinsipputtalelser om gjeldende regelverk blir kommunisert i Skatteetaten og fulgt opp. Skattedirektoratet skal vurdere og beregne økonomiske og administrative konsekvenser av eventuelle regelverksendringer. Nedenfor følger omtale av enkelte saker hvor direktoratet kan bli bedt om bistand i Ny skatteforvaltningslov Gjeldende regelverk om skatte- og avgiftsforvaltningen er oppdelt og lite samordnet. Departementet arbeider derfor med å harmonisere og samordne forvaltningsreglene, jf. Prop. 1 LS ( ) kap Dette vil blant annet omfatte temaer som opplysningsplikt for skatte- og avgiftspliktige, kontrollbestemmelser, partsinnsyn og dekning av saksomkostninger. Målet er å samle forvaltningsreglene i en egen skatteforvaltningslov. Dette gjør det mulig å behandle de grunnleggende rettssikkerhetsprinsippene på tvers av ulike skatte- og avgiftsarter. En slik bred gjennomgang er også viktig for å forenkle regelverket for næringslivet og for økt effektivitet i skatte- og avgiftsforvaltningen. Balansen mellom forenkling, effektivitet og Side 9

10 rettssikkerhet må ivaretas. En samlet skatteforvaltningslov vil gjøre regelverket mer oversiktlig og anvendelig både for skatte- og avgiftspliktige og for myndighetene. Departementet tar sikte på å sende ut et høringsnotat om ny skatteforvaltningslov høsten For å sikre fremdriften i prosjektet er det viktig at Skattedirektoratet bidrar med innspill i arbeidet. Oppfølging og videreutvikling av merverdiavgiftsregelverket Merverdiavgiften er en av statens viktigste inntektskilder og gir årlig om lag 240 mrd. kroner til statskassen. Skatteetaten må løpende overvåke merverdiavgiftsregelverket og ta initiativ til å endre eller presisere lover og forskrifter når det oppstår spørsmål om utilsiktede virkninger eller tvil om rekkevidden av regelverket. Som ledd i dette arbeidet må Skattedirektoratet følge aktivt med på prosesser og avgjørelser i Klagenemnda for merverdiavgift og i domstolene. Det er i den forbindelse viktig at departementet holdes løpende orientert om saker og prosesser av provenymessig betydning eller for øvrig prinsipiell interesse. Økt internasjonalisering og handel over landegrensene gjør det videre påkrevd at direktoratet følger nøye med på regelverksutviklingen i EU og har kompetanse på dette området. Direktoratet må i dette arbeidet blant annet ha oppmerksomhet rettet mot forslag til regelendringer som kan motvirke unndragelser av merverdiavgift og merverdiavgiftssvindel, herunder problemstillinger knyttet til karusellsvindel. Det er viktig at direktoratet følger med i relevante internasjonale fora om mulige nye svindelområder og hurtig vurderer hvilke tiltak som bør iverksettes. Skattedirektoratet må være forberedt på fortsatt å bistå departementet i arbeidet med å vurdere og tilrettelegge for mulige endringer i merverdiavgiftsregelverket. Dette gjelder blant annet regelverk for representantordningen og fast eiendom. Den generelle merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren Som omtalt i Prop. 1 LS ( ) vurderer Finansdepartementet løpende behovet for eventuelle presiseringer og endringer i den generelle kompensasjonsordningen for kommunesektoren. Direktoratet må være forberedt på å fortsatt bistå departementet i dette arbeidet. Gjennomføring av eforvaltningsforskriften på skatteområdet Det forventes at Skatteetaten følger opp utviklingen på e-forvaltningsområdet. Som et ledd i dette omfattes også utarbeidelse av aktuelle regelverkstilpasninger på ligningslovområdet Risikofaktorer I etatens risikovurdering for 2014 vurderes risikoen som høy for enkelte faktorer. Side 10

11 Det må iverksettes tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Direktoratet skal angi status for, og virkning av, risikoreduserende tiltak i forbindelse med etatens årsrapportering, jf. pkt Hovedmål 2: Skattene skal betales til rett tid Delmål 2.1: Forskuddet skal holde god kvalitet Styringsparametre: Andel forskudd av utliknet skatt Delmål 2.2: Fastsatt skatt og avgift skal betales til rett tid 1 Styringsparametre: Andel totalt innkrevd skatt og avgift av sum krav (SKO og Skatteetaten) Andel innkrevd merverdiavgift av sum krav Andel innkrevd restskatt for personlige skattytere av sum krav (SKO) Andel innkrevd forskuddstrekk av sum krav (SKO) Andel innkrevd forskuddsskatt for personlige skattytere av sum krav (SKO) Andel innkrevd arbeidsgiveravgift av sum krav (SKO) Utenlandsområdet: Andel innkrevd restskatt for personlig skattytere av sum krav Andel innkrevd forskuddstrekk av sum krav Andel innkrevd arbeidsgiveravgift av sum krav Delmål 2.3: Innfordringen skal være korrekt og effektiv Styringsparametre: Andel totalt innfordret skatt og avgift av sum krav til innfordring (SKO og Skatteetaten) Andel innfordret merverdiavgift av sum krav til innfordring Andel innfordret restskatt for personlige skattytere av sum krav til innfordring (SKO) Delmål 2.4: Skatteregnskapet skal være korrekt og oppdatert Styringsparametre: Andel skatteoppkrevere der Skatteetaten har hatt stedlig kontroll Risikofaktorer I etatens risikovurdering fra 2012 vurderes risikoen som høy for enkelte faktorer. 1 Styringsparametere som gjelder skatteoppkrever er markert med SKO Side 11

12 Det må iverksettes tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Direktoratet skal angi status for, og virkning av, risikoreduserende tiltak i forbindelse med etatens årsrapportering, jf. pkt Hovedmål 3: Folkeregisteret skal ha høy kvalitet Skatteetaten skal arbeide for tilfredsstillende kvalitet på opplysningene i folkeregisteret. Dette innebærer at etaten må fortsette utviklingen av hensiktsmessige og effektive metoder og rutiner for registerføringen. Det forutsettes at direktoratet legger til rette for et løpende og godt samarbeid i utvekslingen av persondata med andre etater og brukere av folkeregisteret Delmål 3.1: Folkeregisteret skal være fullstendig, korrekt og oppdatert Styringsparametre: Innflytting og flytting innen kommunen andel godkjente meldinger behandlet innen 4 dager Innvandring andel godkjente meldinger behandlet innen 9 dager Utvandring andel godkjente meldinger behandlet innen 9 dager Skilsmisse, separasjon, vigsel og dødsmelding andel behandlet innen 9 dager Fødsel andel behandlet innen 20 dager Førstegangs navnesaker andel behandlet innen 4 dager Prøving av ekteskapsvilkår andel egenerklæringer behandlet innen 14 dager Registrert entydig boligadresse i flerbolighus dekningsgrad D-nummer andel tildelt innen 5 dager Delmål 3.2: Folkeregisteret skal levere opplysninger med høy kvalitet til brukerne Styringsparameter: Andel profesjonelle brukere som er tilfreds med folkeregisteret Spesielle tiltak Modernisering av folkeregisteret Det er nødvendig å modernisere folkeregisteret både teknisk og lovmessig slik at det bedre kan møte samfunnets behov. Skattedirektoratet har utarbeidet en forstudierapport for å kunne avgjøre hvilket konsept for folkeregisteret som er mest hensiktsmessig. I 2014 skal det arbeides videre med et forprosjekt med mer detaljerte planer og kostnadsoverslag for moderniseringsarbeidet. Det er avsatt 10,5 mill. kroner til forprosjektet i Status og framdrift i arbeidet skal også omtales i halvårsrapporten. Side 12

13 Arbeidet med ny folkeregisterlov ledes av departementet, men forutsetter bistand fra direktoratet. Direktoratet må også i 2014 prioritere dette arbeidet. Folkeregisterforskriften må også revideres, og dette arbeidet må direktoratet ta ansvaret for. Ny folkeregisterforskrift må være klar til å kunne settes i kraft samtidig med ny folkeregisterlov. Ny personidentifikator Skattedirektoratet har på oppdrag fra Finansdepartementet utredet de samfunnsøkonomiske og administrative konsekvensene ved valg av ny personidentifikator med tilstrekkelig kapasitet til å møte framtidens behov. Direktoratet må være forberedt på å følge opp arbeidet med ny personidentifikator i tråd med beslutning fra departementet. Målsetning er at KS1-prosessen gjennomføres i D-nummer Det er foreslått flere tiltak for å forbedre d-nummerordningen. Departementet forventer at en del av tiltakene iverksettes før modernisering av folkeregisteret og har i 2013 hatt dialog med Skattedirektoratet om tiltakene. Det vises også til eget brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet av 21. november 2013 om ulike tiltak som kan iverksettes for å få bedre kontroll over d-nummerdatabasen. Skatteetaten bes blant annet rydde i den eksisterende databasen for å sette d-numre som ikke er i reell bruk inaktive. Etaten skal også vurdere hensiktsmessigheten av en tidsbegrensning på tildelte d-numre, hvor nummeret automatisk settes inaktivt etter en periode dersom rekvirenten eller personen selv ikke tar kontakt for å videreføre nummeret. Behandling av folkeregistersaker - organisering Skatteetaten må som folkeregistermyndighet av og til behandle saker om falske identiteter i folkeregisteret. Bakgrunnen for dette har vært at Nav har avdekket registrerte personopplysninger om personer som ikke eksisterer. Blant annet for å hindre trygdemisbruk er det viktig at falske identiteter blir slettet i folkeregisteret (registrert som utgått). Disse sakene har vært behandlet av Skattedirektoratet i første instans. Departementet ber om at behandling av disse sakene legges til skattekontoret som første instans med direktoratet som klageinstans. Det er viktig at disse sakene behandles forsvarlig og enhetlig. Departementet mener at Skattedirektoratet, som sentral folkeregistermyndighet, bør bli klageinstans i alle klagesaker på folkeregisterområdet. Det bes derfor om at direktoratet tar hensyn til dette i forbindelse med fremtidig organisering og planlegging av forvalteransvaret for folkeregisteret Risikofaktorer I etatens risikovurderinger for 2014 vurderes risikoen som høy for enkelte faktorer. Side 13

14 Det må iverksettes tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Direktoratet skal angi status for, og virkning av, risikoreduserende tiltak i forbindelse med etatens årsrapportering, jf. pkt Hovedmål 4: Brukerne skal få god service Delmål 4.1: Saksbehandlingen skal være effektiv Styringsparametre: Andel klager på likningsbehandlingen behandlet innen 3 måneder Andel klager til klagenemnda for mva. behandlet innen 6 måneder Andel klager i arvesaker behandlet innen 3 måneder Andel restanser for etterkontroller eldre enn ett år Delmål 4.2: Brukerne skal få informasjon og veiledning av god kvalitet Styringsparametre: Andel henvendelser til Skatteopplysningen der brukeren er fornøyd med servicen Kvalitet i veiledningen til Skatteopplysningen andel avvik fra korrekte svar Andel brukere som oppfatter etatens servicenivå som godt Andel brukere som omfatter servicenivået i etatens sakshåndtering som godt Spesielle tiltak Skattehjelpen Skatteetaten skal yte målrettet veiledning og bistand til skattytere som har et spesielt behov for oppfølging. Etaten etablerte i 2010 en egen organisatorisk skattehjelpsenhet i hver region for å yte ekstra bistand til skattytere som av ulike årsaker trenger det i sin kontakt med etaten. Skattehjelpen får saker oversendt fra blant annet skatteoppkrevere, eksterne gjeldsrådgivere, sosialkontor, kriminalomsorgen og fra andre enheter i Skatteetaten. Departementet legger til grunn at Skattehjelpen videreføres i Saksbehandlingstiden ved skatteklagenemndene og Klagenemnda for merverdiavgift Saksbehandlingstiden i Klagenemnda for merverdiavgift og ved skatteklagenemndene har hatt en positiv utvikling i 2012, men det er fortsatt behov for forbedringer på begge områder. Departementet forutsetter at Skatteetaten har en tett oppfølging på dette området. Oppfølgingen av handlingsplan for samiske språk Etaten har i de senere år bedret sitt tilbud om kommunikasjon og informasjon på samisk. Det er viktig at etaten opprettholder gode rutiner for oversettelse og ajourhold av skjemaer og informasjon som generelt er mye benyttet og som anses spesielt relevant for den samiske befolkning. Side 14

15 Klart språk Alle brev som sendes fra forvaltningen skal være forståelige, klare og tydelige slik at mottaker ikke skal behøve å bruke unødvendig tid på å forstå innholdet. Klart språk forebygger misforståelser, bidrar til at regelverk overholdes og bedrer omdømmet til staten og etatene. Skatteetaten har laget en språkprofil som er i tråd med prinsippene for klarspråk og skal være førende for all skriftlig kommunikasjon i etaten. Språkprofilen er også utgangspunktet for Skatteetatens retningslinjer for standardbrev. Skatteetaten har prioritert å arbeide med å oppdatere alle standardbrev i de forskjellige saksbehandlersystemene i tråd med språkprofilen, og språkkurs er gjennomført på regionnivå. Finansdepartementet forutsetter at dette arbeidet videreføres i Risikofaktorer I etatens risikovurdering for 2014 vurderes risikoen som høy for enkelte faktorer. Det må iverksettes tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå. Direktoratet skal angi status for, og virkning av, risikoreduserende tiltak i forbindelse med etatens årsrapportering, jf. pkt IKT UTVIKLING OG FORVALTNING Skatteetaten skal i tjenesteutviklingen legge vekt på hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan styrke etterlevelsen, frigjøre ressurser for både brukerne og Skatteetaten og bidra til at brukernes møte med det offentlige blir enklere. Skatteetaten har over tid utviklet en stor og kompleks systemportefølje. Kostnadene ved å forvalte systemporteføljen øker stadig. Det er derfor viktig at etaten har god kontroll på utgiftene Etatens nye systemutviklingsplattform kan benyttes til å konsolidere porteføljen, etablere interne felleskomponenter og bidra til at utviklingsprosjekter gir en forenklet arkitektur med gode endringsmuligheter og høy funksjonalitet. Skatteetaten forvalter flere store produksjonssystemer som behandler betydelige informasjonsmengder, herunder folkeregisteret, system for likning, SOFIE og mvasystemet. Informasjonssystemenes tilgjengelighet, konfidensialitet og integritet er viktig for etatens at etaten kan nå målene sine. Etaten skal ivareta informasjonssikkerheten i tråd med nasjonal strategi for informasjonssikkerhet. Direktoratet skal vurdere risiko ved informasjonssikkerhet i årsrapporten. Det vises for øvrig til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets rundskriv P-4/2013 av 2. september 2013 (digitaliseringsrundskrivet). Føringene i dette rundskrivet forutsettes lagt til grunn. Side 15

16 Modernisering av grunnlagsdata (MAG) Prosjektmandat for MAG er gitt i eget brev av 4. oktober 2012 fra Finansdepartementet. Departementet følger prosjektet gjennom det etablerte kontaktforumet. For 2014 er det avsatt 36,6 mill. kroner til MAG. Prosjektets totale prisjusterte kostnadsramme er 231,3 mill. kroner for perioden I tillegg kommer 29 mill. kroner som er anslått ressursbruk i Skattedirektoratets linjeorganisasjon i tilknytning til prosjektet. MAG er en forutsetning for overgangen til EDAG (jf. under) og prosjektet skal utvikle funksjonalitet for EDAG. Dette arbeidet kommer i tillegg og blir finansiert av bevilgningen til EDAG-prosjektet. For å sikre at EDAG kan innføres som planlagt, skal det i 2014 være noe lavere utviklingsaktivitet i den øvrige delen av MAG-prosjektet enn planlagt, jf. omtale under EDAG nedenfor. Departementet ga i brev av 5. juli 2013 sin tilslutning til at MAG-prosjektet forlenges med ett år utover det som opprinnelig var forutsatt, dvs. ut Endringen påvirker ikke den totale kostnadsrammen til prosjektet. Status for arbeidet med MAG skal også omtales i etatens halvårsrapport for Ny felles ordning for arbeidsgiveres innrapportering av opplysninger om arbeidstakeres ansettelses- og inntektsforhold m.m. (EDAG) Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører EDAG hovedprosjekt for å innføre den nye, felles ordningen for arbeidsgiveres rapportering om ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-ordningen) til disse etatene. Målet med ordningen er å samkjøre myndighetenes informasjonskrav overfor arbeidsgiver og øvrige opplysningspliktige i én felles ordning og gjennom én felles kanal, og med dette legge til rette for at de på en så enkel måte som mulig kan ivareta sin opplysningsplikt. Ordningen planlegges iverksatt i januar Skattedirektoratet har ansvaret for at EDAG hovedprosjekt som helhet gjennomføres på en godt koordinert måte. Hovedprosjektet omfatter utviklingsarbeid med regelverk og tilhørende løsninger, tilrettelegging av innføringen, etatsvise mottaksprosjekter (den enkelte etat har ansvaret for gjennomføringen), etablering av felles forvaltningsapparat og drift i Arbeidet forutsettes å skje innenfor den prisjusterte kostnadsrammen på 611,9 mill. kroner for perioden , inkludert en usikkerhetsavsetning på 140,7 mill. kroner. Utviklingsarbeidet skal i hovedsak skje i Skattedirektoratet. For 2014 er det avsatt 219,6 mill. kroner til prosjektet. Av dette beløpet er 192,2 mill. kroner avsatt til Skatteetaten, herunder en usikkerhetsavsetning på 47,3 mill. kroner. For å sikre at EDAG kan innføres fra 1. januar 2015 skal det i 2014 være noe høyere utviklingsaktivitet i EDAG-prosjektet enn planlagt jf. omtale under MAG ovenfor. De økte kostnadene i 2014 skal dekkes av et tilsvarende mindreforbruk i MAG-prosjektet. Endringen påvirker ikke den totale kostnadsrammen til prosjektet. Side 16

17 Finansdepartementet har et ansvar for oppfølging av prosjektet. Departementet følger sammen med Arbeidsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1. januar 2014) prosjektet gjennom det etablerte tverrdepartementale kontaktforumet. Status for arbeidet med EDAG skal også omtales i etatens halvårsrapport for Modernisering av systemene for forskuddsutskriving og skatteberegning Skatteetaten skal i 2014 arbeide med å modernisere systemene for forskuddsutskriving og skatteberegning. Målet er blant annet raskere skatteoppgjør, færre feil, mer presis forskuddsutskriving og riktigere skatteberegning. Prosjektmandat vil bli gitt i eget brev fra Finansdepartementet tidlig i Departementet vil følge prosjektet gjennom et kontaktforum. Prosjektet har en kostnadsramme på 283,5 mill. kroner. For 2014 er det avsatt 47,5 mill. kroner til prosjektet. Status for arbeidet skal også omtales i etatens halvårsrapport for Forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold Dagens selvangivelse for næringsdrivende har en skjemastruktur som er lik for alle næringsdrivende. Rapporteringsplikten innebærer utfylling av en selvangivelse med næringsoppgave og ett eller flere av om lag 40 ulike vedleggsskjemaer. Det er arbeidskrevende å sette seg inn i hvordan skjemaverket er bygd opp, og det blir gjort mange feil ved utfylling. Skatteetaten skal utvikle en ny, forenklet selvangivelse for næringsdrivende med enkle skattemessige forhold. Det er beregnet at om lag , eller en tredjedel av alle næringsdrivende, kan bruke en slik selvangivelse. Den forenklede selvangivelsen skal tilpasses de elektroniske prosessene for regnskap og årsoppgjør. Med elektronisk behandling og umiddelbar tilbakemelding fra Skatteetaten til skattyter vil den forenklede selvangivelsen gi gevinster både for de næringsdrivende som kan benytte denne og for Skatteetaten. Den forenklede selvangivelsen skal benyttes for inntektsåret Kostnadsrammen for prosjektet er 25 mill. kroner. For 2014 er det avsatt 15 mill. kroner til Skatteetatens arbeid med prosjektet. Status for arbeidet skal også omtales i etatens halvårsrapport for Nye selvbetjeningsløsninger Skatteetaten skal i 2014 utvikle elektroniske selvbetjeningsløsninger for bestilling av bekreftelse på likningsverdi og en felles skatteattest for skatt og merverdiavgift. Side 17

18 Eiendomsmegleren er pliktig til å oppgi likningsverdi og offentlige avgifter på salgsoppgaven (Lov om eiendomsmegling 6-7). Skatteetaten skal i 2014 utvikle en løsning i Altinn hvor boligselger og skattyter kan få en oversikt over sine eiendommer og bestille en bekreftelse (attest) på likningsverdien. Bekreftelsen(attesten) vil bli tilgjengelig i innboksen i Altinn og kan videresendes elektronisk til eiendomsmegler eller skrives ut. Dagens skatte- og merverdiavgifts-attester må bestilles ved forespørsel til Skatteopplysningen, et skattekontor eller til skatteoppkreveren. Skattyteren får deretter tilsendt en skatteattest for merverdiavgift og en for skatt, begge på papir. Skatteetaten skal utvikle en mer effektiv og brukervennlig løsning for bestilling av en ny, felles attest for skatt og merverdiavgift via en selvbetjeningsløsning i Altinn. Det er for 2014 avsatt 4 mill. kroner til hver av de to selvbetjeningsløsningene. Status for arbeidet med utvikling av selvbetjeningsløsningene skal også omtales i etatens halvårsrapport for 2014 Elektronisk løsning for beregning av gevinst/tap ved salg av eiendom Skatteetaten skal i 2014 utvikle en elektronisk løsning for beregning av gevinst/tap ved salg av eiendom. Løsningen skal legge til rette for en elektronisk dialog med skattyter som har solgt bolig eller fritidseiendom, og skal kunne gi grunnlag for at Skatteetaten kan forhåndsutfylle skattyters selvangivelse. Løsningen forventes å gi mer korrekt gevinstberegning og et riktigere proveny. I budsjettet for 2014 er det avsatt 14,5 mill. kroner til utvikling av løsningen. Status for arbeidet skal også omtales i etatens halvårsrapport for Elektronisk skattekort Lønnstakere mottar i dag skattekort på papir fra Skatteetaten og har ansvar for å levere skattekortet videre til arbeidsgiver. Skatteetaten innfører i 2014 en ny ordning for elektronisk skattekort. Status for arbeidet med elektronisk skattekort skal også omtales i etatens halvårsrapport for Nytt analysesystem for likningsbehandling av utvinningsselskapenes salg av tørrgass (SAGA) Skatteetaten startet i 2011 utvikling av en analyseløsning som gir bedre oversikt over og grunnlag for analyse av utvinningsselskapenes gassavtaler. Analysesystemet skal være til hjelp i arbeidet med å kontrollere at gassen er verdsatt til markedsverdi, jf. skattelovens 13-1 og omtale i tidligere avsnitt. Systemet skal bidra til å sikre at norske skattefundamenter ikke flyttes ut av landet. Utviklingen av løsningen er planlagt gjennomført i to faser. Første fase ble ferdigstilt i 2012, mens fase to er planlagt startet i 2014 etter ett års erfaring med tilgang til disse dataene fra gasselskapene. Side 18

19 Status for arbeidet skal også omtales i etatens halvårsrapport for Altinn Altinn-løsningen er en nettbasert, offentlig tjenesteportal som særlig er rettet mot innrapportering fra næringslivet og privatpersoner. Altinn er også en offentlig felleskomponent, det vil si en felles plattform og infrastruktur for bygging av nye tjenester og for innrapportering og dialog mellom det offentlige og brukere. Altinnløsningen forvaltes av Brønnøysundregistrene, jf. Prop. 1 S ( ) for Næringsog handelsdepartementet. Skattedirektoratet skal i 2014 aktivt følge opp videreutviklingen av Altinn-løsningen og bidra til at plattformen kan tilby nødvendig ytelse, fleksibilitet og brukerkvalitet. For 2014 er det avsatt 10,9 mill. kroner til Skatteetatens arbeid med Altinn II. Status for arbeidet skal også omtales i etatens halvårsrapport for Metadataløsning for elektronisk samhandling Skatteetaten skal i 2014 bistå Brønnøysundregistrene i utviklingen av felles metadataløsning for elektronisk samhandling i Altinn gjennom SERES (semantikkregister for elektronisk samhandling). Det vises i den forbindelse til omtale i Prop. 1 S ( ) for Nærings- og handelsdepartementet. Utviklingen av SERES er forsinket, delvis som følge av senere års forsinkelser i Altinn-løsningen. For 2014 er det satt av 3,7 mill. kroner til Skatteetatens arbeid med ny metadataløsning. Skate Skate (styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning) er et rådgivende organ som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen. Skate er sammensatt av virksomhetsledere med ansvar for felleskomponenter og viktige brukeretater. Skatteetaten er en sentral deltaker og skal orientere departementet om viktige synspunkter som fremmes i Skate. 4. ADMINISTRATIVE OG ANDRE FORHOLD 4.1 Personalforvaltning og organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling Det må kontinuerlig vurderes tilpasninger i Skatteetatens organisasjonsstruktur som tilrettelegger for effektiv oppgaveløsning. Organisatoriske endringer av en viss viktighet skal på et tidlig stadium forelegges departementet. Dette gjelder også større endringer i organiseringen av direktoratet. Side 19

20 Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) skal fra 1. januar 2014 legges direkte inn under Skattedirektoratet. SFS får et større manntall og utvides med to kontorenheter. Arbeidet med innføringen av ny organisering av SFS skal også omtales i etatens halvårsrapport for Avvikling av arveavgift Arveavgiften skal avvikles, jf. omtale under punkt «Avvikling av arveavgiften». Etaten benyttet i 2013 om lag 85 årsverk til arbeid med arveavgiften og avviklingen gir grunnlag for å effektivisere driften i Skatteetaten og redusere driftsutgiftene. På grunn av flere forhold (omtalt under 2.1.4), legger Finansdepartementet til grunn at bare en del av effektiviseringsgevinsten kan tas ut i Skattedirektoratet må legge en plan for hvordan ressursene som i dag benyttes til behandlingen av arveavgift kan benyttes til andre oppgaver i etaten Personalforvaltning Departementet ser det som viktig at etaten har en rekrutterings- og opplæringsstrategi som gjør at den til enhver tid har ansatte med riktig kompetanse til å løse etatens oppgaver og er best mulig rustet for framtidige utfordringer. Bemanningsutviklingen i etaten bør ses i sammenheng med arbeidet med å realisere gevinster fra større utviklingsprosjekter. I årsrapporten bes etaten gi en generell vurdering og analyse av: Etatens bemanning og kompetanse til oppgaveløsning Oversikt over bruk av deltidsstillinger og omfanget av midlertidig ansatte Etatens arbeid med kompetanseutvikling, herunder lederutvikling Demografi (alder, kjønn og mangfold) Personalmessige forhold ved større organisasjonsendringer Oversikt over turnover og rekruttering Utdypinger, analyser og mer omfattende faktarapportering skal følge en særskilt rapportering på personalområdet, se vedlegg 6. Personalrapporten skal følge som eget vedlegg til årsrapporten. Det avholdes egne rapportmøter der personalområdet gjennomgås. Sykefravær Sykefraværet i Skatteetaten er for høyt, men viste en bedring i første halvår Direktoratet må fortsatt ha tett oppfølging av sykefraværet i etaten. Det skal fastsettes mål for sykefraværet i etaten. Departementet ber om at status for sykefravær rapporteres også i halvårsrapporten for Side 20

21 Likestilling og mangfold Statlige virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, både som offentlig myndighet og som arbeidsgiver. Ett sentralt personalpolitisk mål i staten er å sikre at den statlige arbeidsstyrken gjenspeiler sammensetningen av den yrkesaktive del av befolkningen i Norge. Det er også viktig å bedre integreringen av grupper som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Etikk Skatteetaten skal utføre sine oppgaver i tråd med statens etiske retningslinjer. Dette gjelder blant annet i relasjoner med kunder og leverandører. Skatteetaten skal ha tilfredsstillende rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold. Departementet ber om at det i årsrapporten rapporteres om eventuelle forhold av uheldig karakter. 4.2 Internkontroll og risikovurderinger Internkontroll Departementet forutsetter at Skatteetaten har en effektiv internkontroll, jf. økonomiregelverkets bestemmelser punkt 2.4. Det er viktig at etablert internkontroll dokumenteres på en hensiktsmessig måte, jf. etatens arbeid med å dokumentere og registrere alle de store produksjonene og sentrale arbeids- og støtteprosesser i et kvalitetssystem. Utvikling av internkontrollen i Skatteetaten er en løpende forbedringsprosess, jf. bl.a. direktoratets egenevaluering av modenhet for intern styring og kontroll. Skatteetaten bes i årsrapporten kort redegjøre for forbedringsarbeidet og hvordan dette er organisert. Skatteetaten skal i årsrapporten rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter i etatens internkontroll og hvilke forbedringstiltak som eventuelt er iverksatt. Skatteetaten bes videre rapportere om internkontrollen har avdekket vesentlige svakheter, feil og mangler i kritiske prosesser og aktiviteter, jf. pkt Risikovurderinger Skatteetaten skal vurdere risiko som ledd i sin interne styring, jf. økonomiregelverket. Arbeid med strategiplaner, ressursdisponering og større utviklingstiltak i etaten skal alltid bygge på risikovurderinger. Årlige risikovurderinger skal integreres i styringsdialogen etter følgende retningslinjer: Vurderinger av risiko for ikke å nå etatens hovedmål skal sendes departementet sammen med halvårsrapporten Der risikoen vurderes som høy, skal årsak til risikoen identifiseres og risikoreduserende tiltak beskrives Endring i risikovurderinger skal være fast tema i styringsdialogen Side 21

22 Departementet ber direktoratet i 2014 gi en samlet vurdering av operasjonelle risikoer i virksomheten som er kritisk for prosesser i etaten. Sentralt i dette arbeidet er prosesskartleggingen som er omtalt ovenfor. Videre skal det opplyses om endringer i risiko for misligheter, jf. økonomiregelverkets bestemmelser punkt Skattedirektørens internrevisjon Skattedirektoratet har en egen internrevisjonsenhet, jf. Instruks for Skattedirektørens Internrevisjon av 10. mars Departementet viser til at revisjonen skal utøves i tråd med Etiske regler og standard for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av Institute of Interal Auditors (IIA)/ Norges Interne revisorers Forening (NIRF). Det bes om at årsrapport og plan for Skattedirektørens internrevisjon oversendes departementet i forbindelse med etatens årsrapportering. Videre skal internrevisjonens ferdigstilte revisjonsrapporter fortløpende oversendes departementet Sikkerhet og beredskap Skatteetaten skal arbeide systematisk med samfunnssikkerhet, og det skal være en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere uønskede hendelser. Det forutsettes at beredskap inngår som en integrert del av all virksomhet i Skatteetaten. Departementet forventer at Skatteetaten dokumenterer kartlegginger av risiko og sårbarhet på eget ansvarsområde, at det utarbeides nødvendige beredskapsplaner og at etaten hvert år arrangerer eller deltar i beredskapsøvelser. Departementet ber om at direktoratet i årsrapporten for 2014 redegjør for sikkerhetstilstanden, herunder sikkerhets- og beredskapsutfordringer/ sikkerhetstruende hendelser som er identifisert, og for det arbeidet som er gjort i løpet av året for å redusere sårbarhet. 4.3 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen Det vises til brev av 20. november 2013 om opplegg for rapportering i forbindelse med oppfølging av riksrevisjonssaker, jf. særlig Dokument 1 ( ). For øvrig vises til Dokument 3:11 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift. Oppfølgingen av riksrevisjonssaker skal prioriteres. Det må særlig legges vekt på å få gjennomført tiltak i saker som Riksrevisjonen har tatt opp tidligere, herunder kompensasjon merverdiavgift, registerkvalitet og informasjonsflyt i forvaltningen av utenlandsområdet, mangelfull oppfølging av automatiske kontrolloppgaver fra utlandet og oppfølging av bruk av anmeldelsesinstruksen. Side 22

Statsbudsjettet 2016 - Skatteetaten tildelingsbrev

Statsbudsjettet 2016 - Skatteetaten tildelingsbrev Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref. Dato 2015/912662 15/5469 21.12.2015 Statsbudsjettet 2016 - Skatteetaten tildelingsbrev 1. Innledning... 2 2. Samfunnsoppdrag... 2

Detaljer

Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO

Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 11/4474 SL SWN/rla 2,2.12.2011 Statsbudsjettet 2012 - Skatteetaten - tildelingsbrev INNHOLD Innledning

Detaljer

RANK reduksjon av næringslivets kostnader. Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011

RANK reduksjon av næringslivets kostnader. Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011 RANK reduksjon av næringslivets kostnader Møte Brukerforum Vestfold 19. oktober 2011 Bakgrunn for prosjektet Det er høyt fokus på å redusere næringslivets kostnader ved å etterleve krav fra offentlige

Detaljer

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Norsk lokalhistorisk institutt Postboks 8045 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/985-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2016

Detaljer

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

1. Budsjettrammer for 2016 Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/975-18.12.2015 STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR

Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1349 SL HB/KR 16.02.2016 Utredning av organiseringen av Skatteetaten 1. INNLEDNING Vi viser til vårt oppdragsbrev av 23. juni

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/990-22.02.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Risikotoleranse i etatsstyringen

Risikotoleranse i etatsstyringen Espen Nord Eidene Seniorrådgiver, seksjon for etatsstyring, Skattelovavdelingen Seminar om risikotoleranse DFØ, 13. mars, 2015 2 3 Disposisjon Etatsstyring i FIN Hva er etatsstyring Rammer og prinsipper

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Risikotoleranse i etatsstyringen

Risikotoleranse i etatsstyringen Øystein Schønberg-Grevbo Avdelingsdirektør, Skattelovavdelingen Seminar om risikotoleranse DFØ 2 3 Disposisjon Hva er etatsstyring? Prinsipper og kjennetegn ved FINs etatsstyring Kultur for feil noen konkrete

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET

TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET TILDELINGSBREV TIL FORBRUKEROMBUDET 2015 Helga Berit Fjell Hans Robert Zuna INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2015... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER... 3 3.1. BEVILGNINGSVEDTAK OG TILDELING...

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2016 Hege Nygård (ekspedisjonssjef) Siw Ellefsen (avd. dir.) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER... 3 3.

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge info@standard.no Deres ref Vår ref Dato 16/5222 20.1.2017 Statsbudsjettet 2017 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2016 2017) og Prop. 1 S (2016 2017) for

Detaljer

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET. Tildelingsbrev Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET Tildelingsbrev 2016 Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 01.01.2016 Innhold 1. Innledning... 2 2. Regjeringens prioriteringer... 2 3. Mål for 2016... 2 3.1.

Detaljer

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref Vår ref Dato 16/1175-05.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Supplerende tildelingsbrev til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet - Det vises

Detaljer

Norges skatteadministrasjon utfordringer og suksesser. Skattedirektør Hans Christian Holte

Norges skatteadministrasjon utfordringer og suksesser. Skattedirektør Hans Christian Holte Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 115 Offentligt Norges skatteadministrasjon utfordringer og suksesser Skattedirektør Hans Christian Holte Samfunnsoppdraget Sikre at skatter, avgifter og andre krav

Detaljer

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 2014 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift. Rikskonsertene Postboks 4261 Nydalen 0401 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/739 02.02.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Rikskonsertene Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet 1 Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og regnskap for 2014 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2014 Samlet bevilgning Regnskap Overført til

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Karl Georg Øhrn (e.f.) avdelingsdirektør Trond Risa seniorrådgiver

Karl Georg Øhrn (e.f.) avdelingsdirektør Trond Risa seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5029-20.2.2017 Rundskriv H-3/17 Fellesføring om effektivisering Vedlagt ligger rundskriv H-3/2017, som orienterer om og utdyper fellesføringen om effektivisering

Detaljer

Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO

Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO - DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/319 SWN/PBU.241.10.2012 Mandat for ny felles ordning for arbeidsgiveres innrapportering av

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013

Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Hva skal vi styres på? DFØ s Årskonferanse 2013 Når er Skatteetaten effektiv? 2 Innhold 1. Strategisk styring mot bedre effekter 2. Etterlevelse og virkemidler Skatteetaten 3. Styring som strategisk mål

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Deres ref Vår ref Dato 15/5500 18.12.2015 Statsbudsjettet 2016 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015 2016) og Prop. 1 S (2015

Detaljer

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling

Følgende styringsparametere gjelder for Husleietvistutvalget i 2018: Kort saksbehandlingstid Rimelig behandling Kompetent behandling Husleietvistutvalget Postboks 5118 Majorstua 0302 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/58-1 08.01.2018 TILDELINGSBREV 2018 HUSLEIETVISTUTVALGET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013

TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 18.1. 2013 TILDELINGSBREV TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2013 Arni Hole (e.f.) Inge Ovesen 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet redegjør i dette brevet for bevilgningen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015

Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 20.05.2015 Internrevisjon i statlige virksomheter 1. Innledning Finansdepartementet varslet i kap. 9 i Gul bok

Detaljer

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag

SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag SELVDEKLARERING for IKT-relaterte satsingsforslag Versjon 6 25.08.2014 Som ansvarlig for regjeringens IKT- og fornyingspolitikk, skal Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdere departementenes

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

2. OVERORDNET MÅL, FUNKSJONALITET, FREMDRIFT, KOSTNADSRAMMER MV. Nedenfor redegjøres det nærmere om mål, fremdrift og kostnader for prosjektet.

2. OVERORDNET MÅL, FUNKSJONALITET, FREMDRIFT, KOSTNADSRAMMER MV. Nedenfor redegjøres det nærmere om mål, fremdrift og kostnader for prosjektet. Mandat for hovedprosjekt modernisering av Folkeregisteret 1. BAKGRUNN Folkeregisteret er en nasjonal felleskomponent og utgjør en viktig del av vår felles infrastruktur. Folkeregisteret er sentralt i offentlig

Detaljer

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET

TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET TILDELINGSBREV TIL BARNEOMBUDET 2016 Helga Berit Fjell (ekspedisjonssjef) Hans Robert Zuna (avdelingsdirektør) INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OMBUDETS ARBEID I 2016... 3 3. BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER...

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Vegtilsynet v/ vegdirektøren Deres ref Vår ref Dato 15/3472-18.01.2016 Statsbudsjettet 2016- Tildelingsbrev til Vegtilsynet Samferdselsdepartementet viser til Prop.

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012

Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Modernisering av folkeregisteret ekommune-konferanse 2012 Trondheim, 24.-25.9.2012 Boris Schürmann, Skattedirektoratet Agenda Kort om programmet Bakgrunn Status Fremtidens folkeregister Spørsmål, innspill,

Detaljer

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014

Kap. 0712 Bioteknologinemnda for 2014 Bioteknologinemnda Stortingsgaten 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato xx-hel 19.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologinemnda tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Mål og styringsparametere som går frem av dette tildelingsbrevet opplyser hva departementet spesielt vil rette oppmerksomheten mot i 2017.

Mål og styringsparametere som går frem av dette tildelingsbrevet opplyser hva departementet spesielt vil rette oppmerksomheten mot i 2017. Departementsråden Trygderetten Postboks 8022 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3950-04.01.2017 Tildelingsbrev til Trygderetten 2017 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet Olje- og energidepartementet 1 Olje- og energidepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet 1 Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og regnskap for 2015 (tall i mill. kroner) * Overført fra forrige år Bevilgning 2015 Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråd: Jan Tore Sanner Revidert utredningsinstruks Ref nr.: Saksnr.: 2015005739 Dato: 19. februar 2016 1. Innledning Formålet med utredningsinstruksen

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER

TILDELINGSBREV INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER Internasjonalt reindriftssenter Postboks 109 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3907-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 - INTERNASJONALT REINDRIFTSSENTER 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3.

4. Departementene inkluderes ikke i kravet om å vurdere bruk av internrevisjon, jf. pkt. 6.3. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2276 16.10.2014 HØRINGSSVAR FRA KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET PÅ BRUK AV INTERNREVISJON I STATEN Det vises til Finansdepartementets

Detaljer

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Strategiansvarlig/avd.dir Jan Fredrik Håvie Prosjektleder/forretningsutvikler Noen tallstørrelser som beskriver litt om oss Budsjett 2016:

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/19-12.01.2016 Statsbudsjettet 2016 tildelingsbrev Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Brevet er disponert i følgende

Detaljer

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn

Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn Mandat for arbeidet med Langsiktig strategi for Altinn INNHOLD 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN... 1 1.1. Politiske målsetninger som berører Altinn... 1 2. LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN... 2 2.1. Mål og føringer...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Arbeidsretten Postboks 8015 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1862 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 Arbeidsretten 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014

TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 15.01. 2014 TILDELINGSBREV FRA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET TIL LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSNEMNDA 2014 Arni Hole (e.f.) Hege Nygård Wetland 1. Innledning Barne-, likestillings-

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende: Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3638-25 25.05.2016 Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT Vi

Detaljer

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET

TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET Datatilsynet Pb 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/5280-2 20.12.2016 TILDELINGSBREV 2017 DATATILSYNET 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek Postboks 2764 Solli 0204 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/815-21.01.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev - Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) Brevet er disponert

Detaljer

Bedre skatte- og avgiftsforvaltning - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten - oppdragsbrev

Bedre skatte- og avgiftsforvaltning - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten - oppdragsbrev Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3202-23.06.2014 Bedre skatte- og avgiftsforvaltning - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten - oppdragsbrev

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Riksteatret PB 4295 Nydalen 0402 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2788-04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - tildelingsbrev - Riksteatret Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer 2. Mål 3. Forutsetninger

Detaljer

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning Norsk Pasientskadeerstatning Postboks 3 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/4600-19.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Statens jembanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår refdato 13/80318.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev Samferdselsdepartementet

Detaljer

14/ / Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe

14/ / Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3305 13/3438-17.10.2014 Bruk av internrevisjon i staten - høring av rapport fra en arbeidsgruppe Vi viser til brev fra Finansdepartementet

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk

Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk 6 Analysenytt 01I2016 Tallene i selvangivelsen og utviklingstrekk Den årlige likningsbehandlingen av personlige skattytere er Skatteetatens største produksjonsoppgave, og en svært viktig del av samfunnsoppdraget.

Detaljer

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for KORO i budsjettåret 2017:

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for KORO i budsjettåret 2017: Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2792-07.02.2017 Statsbudsjettet for 2017 korrigert tildelingsbrev KORO Brevet er disponert i følgende deler:

Detaljer

Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018

Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018 Design og arkitektur Norge (DOGA) Hausmannsgate 16 0182 Oslo Hausmannsgate 16 0182 OSLO Deres ref Vår ref 17/5198 Dato 15. januar 2018 Design og arkitektur Norge (DOGA) tilskuddsbrev for 2018 1. Innledning...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vitenskaplige høyskoler Deresref Vårref Dato 200705806 28.11.07 Målstruktur for 2008 Om mål- og resultatstyring Av Reglement for økonomistyring i staten 4 fremgår det

Detaljer

«Fra Skjema til Tema» -- Skatteetaten i det digitale samfunn

«Fra Skjema til Tema» -- Skatteetaten i det digitale samfunn «Fra Skjema til Tema» -- Skatteetaten i det digitale samfunn Power of Sharing 4. juni 2015 Karl Olav Wroldsen IT-direktør Hva jeg skal snakke om 1. Litt om skatteetaten (for dem som ikke vet hva vo driver

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder

2. Overordnede mål med angivelse av strategiske utfordringer og satsingsområder Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Deres ref Vår ref Dato 13/2876 30.01.2014 Statsbudsjettet 2014 - Tildelingsbrev 1. Styringsdialogen Nærings- og fiskeridepartementet viser til Prop.

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2011 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1. INNLEDNING Det vises til Prop. 1 S (2010-2011). Tildelingsbrevet for 2011 tar for seg de oppgaver Miljøverndepartementet spesielt ønsker å framheve, nye

Detaljer

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene?

Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Hvor langt kan departementet gå i å detaljstyre virksomhetene? Finansråd Svein Gjedrem 24. september 2014 Etatsstyring Begrepet etatsstyring brukes om aktiviteter av faglig og administrativ karakter for

Detaljer

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet.

1. Innledning Internasjonalt reindriftssenter ble etablert høsten 2005 med den hensikt å styrke det internasjonale reindriftssamarbeidet. Statsråden Internasjonalt reindriftssenter v/styret Postboks 109 9521 GUOVDAGEAIDNU - KAUTOKEINO Deres ref. Vår ref. Dato 10/3287 03.02.11 Tildelingsbrev til Internasjonalt reindriftssenter - 2011 1. Innledning

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Oppdragsbrev utredning av systemmessige moderniseringsbehov for Toll- og avgiftsetaten etter oppgaveoverføring til Skatteetaten

Oppdragsbrev utredning av systemmessige moderniseringsbehov for Toll- og avgiftsetaten etter oppgaveoverføring til Skatteetaten Toll- og avgiftsdirektoratet Skattedirektoratet Deres ref Vår ref Dato 14/1686 - ACST 17.09.2014 Oppdragsbrev utredning av systemmessige moderniseringsbehov for Toll- og avgiftsetaten etter oppgaveoverføring

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/1863 06.01.2017 Tildelingsbrev for 2017 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Arbeids- og sosialdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst.

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Automatisert saksbehandling - slik skjer det

Automatisert saksbehandling - slik skjer det Automatisert saksbehandling - slik skjer det eforvaltningskonferansen 2012 Karl Olav Wroldsen 1 Hovedpunkter Litt om bakgrunn, rammer og strategier Skatteetatens ansvar og oppgaver IT i skatteetaten utviking

Detaljer

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet.

økonomiinstruks for senteret, senterets virksomhetsplan og dette tildelingsbrevet. Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 14/5793-1 09.02.2015 Statsbudsjettet 2015 - tildelingsbrev 2015 til Gáldu - Kompetansesenter for

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 03/3419 ErH/sin 15.4.2004 Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Regionavdelingen Tema for dagen Skatteetatens rolle Hva gjør Skatteetaten

Detaljer

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen? NAV SKD Altinn Regelhjelp SSB Min Side Brreg Standardkostnadsmod ellen Elmer eid Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Krav til årsrapport og årsregnskap vedlegg til tildelingsbrevet for 2016 Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge: I. Leders beretning II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Storbedriftenes skatteforum

Storbedriftenes skatteforum Storbedriftenes skatteforum Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Vår dato 04.07.2014 Deres dato Deres referanse 28.4.2014 13/3244 SL UR/KR HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM NY NEMNDSSTRUKTUR PÅ SKATTE-

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R / Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

Nr. Vår ref Dato R / Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-117 14/3305 29.09.2016 Internrevisjon i statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i

Detaljer