Årleg melding 2012 for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årleg melding 2012 for"

Transkript

1 Årleg melding 2012 for 1

2 1. INNLEIING VISJON, VERKSEMDSIDÉ OG VERDIGRUNNLAG SAMANDRAG AV POSITIVE RESULTAT OG ULØYSTE UTFORDRINGAR I Positive resultat for Uløyste utfordringar for Årleg melding frå pasient- og brukarombodet 6 2. RAPPORTERING PÅ KRAV I STYRINGSDOKUMENTET AKTIVITET Aktivitet: Psykisk helsevern, born og unge Aktvitet: Psykisk helsevern, vaksne Aktivitet somatikk SÆRSKILDE SATSINGSOMRÅDE Ventetider Kvalitetsforbetring Pasientsikkerheit Tilgjenge, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Samhandlingsreforma Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfagleg spesialisert behandling ANDRE OMRÅDE Psykisk helsevern Behandling av sjukeleg overvekt Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattingssyndrom/me Born og nyfødde som treng intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon Beredskap og smittevern Førebygging Opplæring av pasientar og pårørande Prehospitale tenester- luftambulanse UTDANNING AV HELSEPERSONELL FoU RAPPORTERING PÅ KRAV I FØRETAKSPROTOKOLLAR RESULTATKRAV OG RAMMEVILKÅR Rapportering og oppfølging Fristbrót Styring og oppfølging Investering og kapitalforvaltning ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEVILKÅR Samhandlingsreform Intern kontroll og risikostyring IKT-strategi og E-helse 21 2

3 3.2.4 Personalområdet HMS Vernetenesta Regjeringa sin eigarskapspolitikk Kvalitet i innkjøpsprosessane ANDRE STYRINGSKRAV Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Bruk av IKT, funksjonalitet ved dokumentasjon av medisinsk aktivitet Fritt sjukehusval Rekneskapshandbok Stadfesting av vedtak STYRET SITT PLANDOKUMENT UTVIKLINGSTRENDAR OG RAMMEKRAV Utviklinga innanfor opptaksområdet Sjukdomsutvikling Utviklingstrekk/trendar framover (mot 2030) Økonomiske rammeføresetnader Personell og kompetanse Bygningskapital status og utfordringar HELSEFØRETAKET SINE STRATEGIAR OG PLANAR OPPSUMMERING AV PRIORITERTE OMRÅDE I

4 1. INNLEIING 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag Helse Møre og Romsdal har følgjande visjon: "På lag med deg for helsa di" Dei sentrale verdiane våre er: Tryggleik, respekt og kvalitet. Vedtektene for Helse Møre og Romsdal gir sentrale rammer for helseføretaket. Overordna mål/føremål Helse Møre og Romsdal skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetenester til alle som treng det når dei treng det, uavhengig av alder, kjønn, bustad, økonomi og etnisk bakgrunn, og også legge til rette for forsking og undervisning og andre tenester i naturleg samanheng med dette. Helse Møre og Romsdal HF skal sørgje for at forsking, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande blir gjennomført på ein god måte, og at desse oppgåvene gir grunnlag for ei god og forsvarleg pasientbehandling. Vidare skal ein sikre tilstrekkeleg kompetanse i alle delar av spesialisthelsetenesta. Det skal leggjast vekt på likeverdige helsetenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjellar i aktuelle grupper i befolkinga, mellom anna innvandrargrupper. Pasientar og brukarar må kunne vere trygge på at tenestene er tilgjengelege, og at dei blir møtte med omsorg og respekt. I samsvar med spesialisthelsetenestelova sine føremål skal helseføretaket: Fremje folkehelsa og motverke sjukdom, skade, liding og funksjonshemming Bidra til å sikre kvalitet på tenestetilbodet Bidra til eit likeverdig tenestetilbod Bidra til at ressursane blir utnytta best mogeleg Bidra til at tenestetilbodet blir tilpassa pasienten sine behov Bidra til at tenestetilbodet blir tilgjengeleg for pasientane Tenestene skal vere forsvarlege, og den enkelte pasient eller brukar skal få eit heilskapleg og koordinert tenestetilbod. Befolkinga skal ha lik tilgang til tenester av god kvalitet. Lov om pasient- og brukarrettigheiter skal bidra til å sikre dette for befolkninga. Sentrale oppgåver, mål og rammer går vidare fram av ulike nasjonale og regionale føringar, m.a. årleg styringsdokument og føretaksprotokollar. Hovudoppgåvene for Helse Møre og Romsdal er: Pasientbehandling Forsking Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasientar og pårørande 4

5 Ansvarsområdet omfattar område- og lokalsjukehusfunksjonar. Gjennom lovverket inneber dette også forsking, undervising og rådgjeving. Omsynet til brukaren skal leggjast til grunn for føretaket si samla verksemd. Helse Møre og Romsdal skal drive: Helsefremjande og førebyggjande arbeid Helsemessig og sosial beredskap Rehabilitering og habilitering Somatisk helseteneste Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukarar Laboratorie- og radiologiske tenester Sjuketransport, ambulanseteneste og naudmeldeteneste Andre verksemder når det er eigna til å fremje føretaket sine føremål Helse Møre og Romsdal skal samarbeide med andre helseføretak, universitet og høgskular, og sikre naudsynt samarbeid og rettleiing overfor kommunane slik at pasientane blir sikra eit heilskapleg helse- og sosialtenestetilbod. Dette gjeld også andre samarbeidspartar som mellom anna det statlege barne- og familievernet, og også andre aktuelle statlege ansvarsområde. Medverknad frå pasientar og pårørande skal sikrast. Erfaringar, behovsvurderingar, prioriteringar og synspunkt frå pasientar og pårørande skal ein gi ein sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av verksemda. 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i Positive resultat for 2012 Ny organisasjonsstruktur med tilhøyrande klinikksjefar Ny organisasjonsstruktur for helseføretaket er gjort gjeldande. Modellen inneber ein kombinasjon av gjennomgåande klinikkar på tvers av dei fire sjukehusa kombinert med kirurgiske klinikkar for det einskilde sjukehus. Det er gjort tilsetting i alle klinikksjefstillingane. Omlegging av tilbodet innan psykisk helsevern for born og unge Døgntilbodet er samla i ei eining ved Ålesund sjukehus. Dette inneber redusert ressursbruk til vaktordningar og dermed frigjering av ressursar til ambulant verksemd. Byggestart helikopterlandingsplass ved Kristiansund sjukehus Helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sjukehus har vore stengd frå Etter omfattande planlegging og prosjektering kom bygginga av ny landingsplass i gong i Landingsplassen vil vere ferdigstilt i mars Ferdigstilling helikopterlandingsplassen ved Molde sjukehus Landingsplassen ved Molde sjukehus er i løpet av 2012 utvida og modernisert til å stette gjeldande krav. 5

6 Ferdigstilling av ny kirurgisk og ortopedisk poliklinikk ved Ålesund sjukehus Ved intern oppflytting av sengepostar vart arealet til ein sengepost i 1. etasje ved sjukehuset frigjort til poliklinikk. Arealet er ombygd og modernisert, og gitt plass til kirurgisk og ortopedisk poliklinikk. Ombygginga inneber meir effektiv drift og betre forhold for pasientar og tilsette. Samarbeidsavtalar med alle kommunar Det er inngått juridisk forpliktande avtalar med alle 36 kommunar. Som ein konsekvens av avtalane er det etablert eit felles overordna samhandlingsutval og to administrative samhandlingsutval. I tillegg inneber avtalane at det skal etablerast kliniske samhandlingsutval og at det kvart år skal arrangerast ein samhandlingskonferanse. Endring av delar av rehabiliteringstilbodet Som ein konsekvens av at Nevrohjemmet rehabiliteringssenter vart avvikla, vart det etablert fire rehabiliteringssenger ved avdeling for fysikalsk rehabilitering ved Ålesund sjukehus og fire rehabiliteringssenger ved avdeling for nevrologi ved Molde sjukehus. Oppretta Forsking- og utdannings-seksjon og tilsett forskingssjef Arbeidsmiljøprisen til Helse Møre og Romsdal Prisen vart tildelt arbeid gjort kring branntryggleik og brannvernopplæring i helseføretaket Uløyste utfordringar for 2012 Tilpassing til tilgjengelege økonomiske rammer Helseføretaket har i 2012 ikkje klart å tilpasse drifta til økonomiske tilgjengelege ressursar. Dette på trass av generell effektivisering, reduksjon i tal senger og omfattande strukturelle endringar innan psykisk helsevern for born og unge, endringar innan pediatrien, omlegging av rehabiliteringsfeltet, samordning av vaktordningar innan ortopedi og kirurgi og samordning/reduksjon av tal administrative stillingar i stabsavdelingane. Som ytterlegare tiltak vil ein i 2013 vedta ytterlegare funksjonsfordelingar som ein integrert del av arbeidet med utviklingsplanen. Behandlingsfristar og ventetider Sjølv om det har vore ein monaleg nedgang i fristbrót og ventetider i løpet av 2012, har helseføretaket framleis kapasitetsvanskar innan einskilde fagområde. Særleg utfordrande er situasjonen innan t.d. lunge- og hjartesjukdommar Årleg melding frå pasient- og brukarombodet Jfr. vedtektene til Helse Møre og Romsdal HF, skal melding frå pasient- og brukarombodet leggjast ved årleg melding. Denne var enno ikkje klar, og vil verte ettersendt. 2. RAPPORTERING PÅ KRAV I STYRINGSDOKUMENTET 2012 Gjennom styringsdokumentet stiller Helse Midt-Norge til disposisjon dei midlane som er løyvde til Helse Møre og Romsdal (HMR) for HMR skal utføre pålagde oppgåver og gjennomføre styringskrava innanfor dei rammene og måla som er gitt, og dei ressursane som vert stilte til 6

7 rådvelde i dokumentet. Særskilt er det nemnt at ein skal sikre kontinuerleg kvalitetsbetring i HMR ved å etablere ei systematisk oppfølging av avviksmeldingar og funn frå tilsynsmyndigheiter og internrevisjonar for å sikre kollektiv læring i organisasjonen Direktøren si leiargruppe går gjennom og samordnar verksemda sin totale aktivitet med omsyn på planlegging, organisering, utføring og vidareføring i tråd med fastsette krav. Ein nyttar styringsverkty for å sikre løpande oppfølgjing av aktiviteten. Styret får seg førelagt alle typar revisjonar som blir gjennomførte i helseføretaket. Særskilt blir rapportar frå internrevisjonen i Helse Midt-Norge og Helsetilsynet sine revisjonsbesøk gjennomgått. Styret får seg presentert både tiltak og gjennomføringsevna i tilknyting til desse revisjonane. Kollektiv læring av feil og systemsvikt vert ivaretatt av system for avviksrapportering gjennom dei ulike kvalitetsråda i klinikkane/avdelingane som igjen rapporterer til kvalitetsutvalet i helseføretaket. Læringshistorier med bakgrunn i uheldige hendingar er lagt ut på verksemdsportalen til føretaket, men er ikkje gjort tilgjengelege på internett enno. I tillegg vert dette tatt opp i leiarråd. Tal for styringsparametrane finn ein i hovudsak i Excel-arket vedlagt. Den tekstelege rapporteringa går på meir generelle aspekt kring måloppnåing. 2.1 AKTIVITET Helse Møre og Romsdal vil ikkje oppnå eit resultat for 2012 som er i samsvar med resultatkravet. Endeleg rekneskap er førebels ikkje avlagt. Utover planlagt budsjett er det påløpt ekstra kostnader til mellom anna lønsoppgjer (19 mill. kroner), pasientskadeerstatning (10. mill.kroner), pensjon på gjestepasientoppgjer (6,6 mill. kroner), pasienttransport (10 mill. kroner). Det er også generelle driftsavik knytt til drifta i klinikkane. somatikk. Den samla prosentvise aktivitetsauken frå 2011 til 2012 blir i styringsdokumentet forventa å vere høgare innan psykisk helsevern enn innan somatikk. Dette målet er ikkje nådd. Det vi likevel ser, er at vi ikkje lenger har så høg vekst innan somatikken som tidlegare. Dette betyr at vi er iferd med å nå målet om større vekst innan psykisk helsevern enn innan Aktivitet: Psykisk helsevern, born og unge Talet på vekta konsultasjonar (v-konsultasjonar) for 2. tertial er høgare i 2012 enn for tilsvarande tidsrom i fjor. Ein der ein reduksjon i konsultasjonane i dette tidsrommet i høve 1. og 3. tertial (2011) og 1. tertial Målet er at talet på v-konsultasjonar skal auke, noko det har gjort for dei to første tertiala. Tabell 2.1: v-konsultasjonar innan psykisk helsevern for born og unge V-konsultasjonar PHBU 1. tertial 2.tertial

8 2.1.2 Aktvitet: Psykisk helsevern, vaksne Ein ser at talet på vekta konsultasjonar (v-konsultasjonar) har minka, og målet er såleis ikkje nådd. Årsakene til dette er vanskeleg å få oversikt over. Auke i ambulant verksemd kan vere ei årsak til nedgangen. Den ambulante verksemda er bygd opp siste året. Den nye klinikksjefen har eit stort fokus på dette framover. Tabell 2.2: v-konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne V-konsultasjonar PHV 1. tertial 2.tertial Aktivitet somatikk Det er god kontroll på aktiviteten målt i DRG-poeng. Aktiviteten er tilnærma lik budsjettet ved utgongen av året. Vi når det samla nivået på polikliniske inntekter i høve budsjettet. Tabell 2.3: Aktivitetstal for 2011 og 2012 Type aktivitet Aktvitetstal somatikk Antall DRG poeng egne pasienter Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner Realisert DRG-poeng "sørge for" (Antall poeng ekskl. DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus) DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) Polikliniske inntekter SÆRSKILDE SATSINGSOMRÅDE Ventetider Ein har eit overordna mål om reduserte ventetider. Gjennom året har ventetidene for avvikla pasientar variert ein del, med lågaste ventetida i vår/sommar. Ventetida gjekk oppatt på hausten Gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar i HMR i 2012, er på 74 dagar. Talet var 71 dagar ved utgangen av året. For avvikla rettigheitspasientar var desse tala 54 og 52 dagar. 8

9 Gjennomsnittleg ventetid avvikla, med rett Somatisk Psykisk helsevern Rus Figur 2.1: Figuren viser gjennomsnittleg ventetid for avvikla rettigheitspasientar innanfor ulike område. Tala er henta frå ventelistestatistikken til NPR. 80 Gjennomsnittleg ventetid ventande, med rett Somatisk Psykisk helsevern Rus Figur 2.2: Figuren viser gjennomsnittleg ventetid for ventande rettigheitspasientar innanfor ulike område. Tala er henta frå ventelistestatistikkent il NPR. 9

10 Tabell 2.4: Ventetider i tal Snitt 2012 Des tert 2.tert 3.tert Ventetider avvikla, alle Ventetider avvikla med rett Ventetider, ventande med rett Kvalitetsforbetring Generelt Kvalitetsutvalet har under utarbeiding ein handlingsplan for kvalitetsarbeidet bygd på den regionale kvalitetsstrategien. Dette arbeidet er på det næraste sluttført. Arbeid med ny struktur i IT-systemet for prosedyrer og kvalitet (EQS), som samsvarer med ny organisasjonsstruktur, er iverksett. Denne prosessen er planlagt ferdig i juni Det er óg sett i verk arbeid opp mot klinikkane for å rydde i gamle prosedyrer og prosedyrer som ligg dobbelt. Dette arbeidet går kontinuerleg også i 2013 Rapportering til ulike helseregister: Rapportane for 30-dagars overleving blir utarbeida og levert av Kunnskapssenteret. Siste tala, som er frå 2011, viser at Ålesund sjukehus har signifikant høgare overleving etter innlegging, uansett årsak, enn gjennomsnittet av norske sjukehus. Elles har ingen av våre sjukehus avvik frå gjennomsnittet for nokon pasientkategori. Helse Møre og Romsdal HF arbeider saman med andre helseføretak i regionen med å betre rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Innan psykiatrien pågår eit eige IKT-prosjekt for å betre datakvaliteten (Klinisk arbeidsflate/my Way to PAS). HMR har pilot i dette prosjektet. Det står att ein del på fullstendig rapportering til personskaderegisteret. For diabetesregistrering saknast ein elektronisk diabetesjournal og dette er til hinder for rapportering. Elles er rapporteringane frå HMR rimeleg fullstendige. Rapportane frå dei ulike registera blir nytta i aukande grad i kvalitetsarbeidet i tråd med betring av datakvaliteten. Nytt nasjonalt system for innføring av nye, kostnadskrevjande metodar: Fagdirektør har deltatt på møte i 2012 ved St Olavs hospital om mini-hta (Health Technology Assessment). Saka har vore drøfta i det regionale fagdirektørmøtet og blir følgd opp regionalt og lokalt. Nasjonale kvalitetsindikatorar innan området For epikrisetid, viser ein til vedlagte Excel-ark for talmateriale. Ein har hatt ei forbetring sidan 1. tertial Men det er framleis ein veg å gå, og det er skilnader mellom sjukehusa i føretaket og innan avdelingane i dei ulike sjukehus. Vi har få korridorpasientar, og talet har gått ned sidan Andelen korridorpasientar pr. 2. tertial 2012 er no 0.7%. Det er likevel ein høg terskel for å få bort dei siste, ettersom pasientbelegg kan variere monaleg. 10

11 Tabell 2.5: Korridorpasientar pr. 2.tertial Tal henta frå nasjonale kvalitetsindikatorar (helsedirektoratet) 2. tert 2012 Total antall korridordøgn Total antall liggedøgn # pasienter i korridor pr. dag % pasienter i korridor HMR ,7 Ålesund ,3 0,6 Volda ,6 1,1 Molde ,7 0,6 Kristiansund ,4 0, Pasientsikkerheit HMR tek del i den nasjonale pasientsikkerheitskampanjen, og følgjer aktivt opp eigne resultat. Føretaket er i rute på tiltaksområda Trygg kirurgi, Legemiddelsamstemming, Hjerneslag, Fall, Urinvegsinfeksjon (UVI) og Sentralt venekateter (SVK), journalgranskingsteam (GTT-team) er etablerte og i drift på alle dei fire sjukehusa. Til våren 2013 startar tiltaksområda Psykisk helse og Rus og Trykksår. Pasientsikkerheitskampanjen vert koordinert av rådgjevarane i smittevern (Fagavdelinga), og rapporterer til den nasjonale leiinga i høve oppsett plan. Måleresultata vert også rapporterte til leiinga i føretaket. HMR har gjennomført pasientsikkerheitskulturundersøkinga innan fristen og data er analyserte. Resultata er sende ut til alle klinikksjefane. Det er laga rapporteringrutiner for igongsette tiltak. Gode pasientadminstrative rutinar er viktige for pasientsikkerheita. HMR har i 2012 hatt stor merksemd på betring av rutinar i det pasientadministrative systemet (PAS), dels på oppdatering av prosedyrer, opplæring, men også kring forbetring av PAS-systemet, som på grunn av manglande fleksibilitet og dårleg brukargrensesnitt gir oss utfordringar. Dette arbeidet skjer dels i samarbeid med andre helseføretak regionane. HMR har gode rutiner kring føretaksfinansierte legemiddel (forskriving, oppfølgjing., koding og oppgjer), og det vart gjennomført ein revisjon i mars. Ny meldeordning i høve 3-3-meldingar (pasientskade), er sett i verk. Framleis blir ordninga gjennomført ved manuelle prosessar i fagavdelinga for vidaresending til Kunnskapssenteret, men ein arbeider med å automatisere prosessen. Fødselsrifter Andelen fødselsrifter for 2012 var på 2.2%. Dette er også landsgjennomsnittet iflg. medisinsk fødselsregister Tilgjenge, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Ein legg ved informasjon om Fritt sykehusvalg i alle brev om time som sendast til pasienten. Dei to føretaka har hatt ulik praksis i bruk av brosjyre eller eige skriv, så det er under vurdering å harmonisere rutinene kring dette. Kvalitetseininga i Fagavdelinga har ansvar for dette arbeidet. Handlingsplan for brukarmedverknad er handsama på styremøte

12 Den nasjonale kvalitetsindikatoren kring talet på ventetider som er oppdaterte siste fire veker på nettsida til Fritt sykehusvalg er ivaretatt. Arbeid med å utarbeide læringshistorier med bakgrunn i uheldige hendingar er iverksett. Læringshistoriene ligg tilgjengeleg på framsida av verksemdsportalen i HMR. Vi har ikkje publisert desse på internett enno. Andelen fristbrót for rettigheitspasientar har jfr. data frå helsedirektoratet svinga ein del i Etter ein oppgang på seinsommaren/hausten, har talet gått ned dei to siste månadene. Snittet for året ligg på rundt 5%. Sjå vedlegg for fullstendig talmateriale. Rutinar for registrering og oppfølgjing av fristbróta er forbetra i løpet av året. Dei fleste fristbróta som står igjen er reelle fristbrót knytte til legekapasitet innan dei største indremedisinske fagområda. Det blir nytta vikartenester for å ta unna ventelistekøar, men på lengre sikt må eigen kapasitet bli betre. Dette vil gå fram av våre prioriteringar, t.d. i høve nye legestillingar. Andel fristbrót avvikla rettigheitspasientar i høve alle rettigheitspasientar tatt i behandling i perioden 10,0 8, 0 Prosent 6, 0 4, 0 2, 0 0, 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Somatikk PHV BUP Rus Sum Figur 2.3: Figuren viser ei samanstilling av andelen fristbrót for avvikla rettigheitpasientar i høve alle avvikla pasientar for ulike fagområde. Svart linje er alle område under eitt, sett i høve til alle avvikla pasientar. Tala er henta frå ventelistestatistikken til Norsk pasientregister. Brukarerfaringar frå pasientundersøkingar For inneliggjande pasientar i somatiske sjukehus, er det publisert resultat gjennom PasOpp-rapport nr. 3, 2012 frå Kunnskapssenteret: Pasienterfaringer med norsle sjukehus: Najonale resultater i 2011, og utvikling fra2006. Desse er refererte til i vedlagt rekneark for rapportering, resultata er delte melllom sjukehusa i tidlegare Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal. Ein viser til at det også skal rapporterast på dette i 2013 gjennom ein ny publikasjon som er venta i november Svangerskap/føde/barsel o Denne er ikkje klar før på våren

13 Det er ikkje melt avvik knytt til fastlegane si erfaring med distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal. Det er derfor heller ikkje kome inn forbetringsforslag. Likevel nemner ein at det tidvis kjem ynskje om meir orientering/involvering av fastlegar under pasienten sitt opphald/poliklinisk behandling i spesialisthelsetenesta. Kontaktmøte blir gjennomførte mellom poliklinikkane og fastlegar i Nordmøre og Romsdal Samhandlingsreforma Det er semje om samarbeidsavtalane og alle vedlegga. Styret i HMR og alle kommunane i Møre og Romsdal har godkjent avtalen og alle vedlegga. Det er i tillegg inngått avtale om ø-hjelp døgntilbod med fleire kommunar i Møre og Romsdal: Sunndal, Fræna, Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Herøy, Ørskog og Vanylven. Med unntak av Ørskog er alle kommunane godkjende av helsedirektoratet, og kunne starte tilbodet hausten Surnadal, Halsa og Rindal har inngått avtale om ø-hjelp med St Olavs Hospital. Det er også inngått avtale med Kristiansund, Averøy og Gjemnes om ø-hjelptilbod. Desse søkjer direktoratet i Ein har kome i gong med møte kring beredskap og følgjeteneste for gravide med dei kommunane som har ei køyretid > 1.5 timar frå kommunesenter til næraste sjukehus. Når det gjeld plan for framtidig utviding av praksiskonsulentordninga, er det avtalt i vedlegg 13 til Samarbeidsavtalen om praksiskonsulentordningen i Møre og Romsdal. Ordninga er under planlegging, og planlagt aktivert våren Kreftbehandling Ein har gjennomført flytprosjekt/forløpsprosjekt for brystkreft, lungekreft og tjukktarmskreft med fokus på å gi behandling innan gitte tidsfristar. Ein må vurdere behovet for nye prosjekt, og overføre erfaringar mellom sjukehusa. Ein jobbar også med å få til gode overføringsrutiner mellom avdelingar. For styringsparametrane for kreftbehandling, viser ein til vedlegget. Men generelt kan ein seie at vi for alle tre kvalitetsindikatorane (ventetid kreftbehandling for tjukktarm-, lunge- og brystkreft) har hatt ein markant nedgang i ventetidene i 2012 samanlikna med Ålesund sjukehus har nådd målsetjinga på over 80% av pasientane med ventetid under 20 verkedagar, Molde sjukehus har litt igjen når det gjeld brystkreftpasientar (66,7%) og lungekreftpasientar (66,7%). Talet på lungekreftpasientar som får behandling i Molde 2.tertial var kun 3. Median ventetid på behandling har også gått ned for alle dei tre kreftformene som indikatorane måler på. Tabell 2.6: Tabellen viser dei ulike kreftindikatorane for same tertial i 2011 og Tal henta frå NPR. Kvalitetsindikator Andel pasienter med tykktarmskreft som får behandling innen 20 virkedager Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager 2.tertial tertial 2012 Endring 70,5% 85,3% 14,8 53,8% 82,4% 28,5 71,7% 77,8% 6,0 13

14 Ei målsetjing er at pasientar som blir sende vidare med mistanke om kreft, skal få utnemnd ein eigen kontaktperson. Saka har vore drøfta internt og mellom fagdirektørane. HMR vil, i samsvar med St Olav si løysing, knyte denne rolla til kravet i spesialisthelsetenestelova om koordinator for pasientar med behov for komplekse og langvarige tenester ( 2-5a). Elles er kravet ivaretatt i mange definerte pasientforløp der pasientane får oppnemnt ein koordinator. Med omsyn til tiltak for å redusere ventetida for rekonstruksjon av bryst etter brystkreftbehandling, har Helse Midt-Norge avgjort å gi hovudoppdraget til St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge ber St. Olavs Hospital HF utarbeide ein konkret tiltaksplan for korleis tilleggsløyvinga skal nyttast for å få redusert ventetida. I dette arbeidet skal det samarbeidast med Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF. Midlane skal inngå i eit arbeid med både kortsiktige tiltak og tiltak som bygger opp robust og føreseieleg kapasitet og fagmiljø til å møte utfordringane framover med reduserte ventetider. St. Olavs Hospital skulle framsende plan til Helse Midt-Norge innan 1. november. Det er lagt til rette for gjennomføring av vidareutdanning i samsvar med kriteria for den nasjonale piloten i kompetanseområdet palliativ medisin. Ansvaret vert ivaretatt gjennom kreftavdelinga Behandling av hjerneslag Slagregisteret har enno ikkje rapportfunksjonen på plass. 20% trombolysebehandling av slagpasientar er målsettinga. Dette kan vere optimistisk. Dei sjukehusa som har høgaste prosenten i Norge ligg på rundt 15 %. Høgt tal gir ikkje nødvendigvis betre behandling. Det må vere rett seleksjon i tillegg. Likevel har vi forbetringspotensiale. Vi får framleis inn pasientar for seint, og vi kan bli betree i handteringa av pasientane internt i sjukehusa. Det blir jobba med trombolysealarm og eige skjema - slik St. Olavs Hospital innførte i 2011, og som auka prosenten for dei som fekk trombolysebehandling samstundes som dette reduserte tidsbruken Tverrfagleg spesialisert behandling Gjennom året har det vore sett ned styringsgruppe og arbeidsgrupper for å arbeide med oppretting av ruseining. Mandat for arbeidet er utforma. Dette vart lagt fram for styra for HMR og Rusbehandling Midt-Norge i oktober Saksutgreiing om oppretting av ruseining Nordmøre og Romsdal skal etter planen leggjast fram for dei to styra 1. halvår ANDRE OMRÅDE Psykisk helsevern Ein vil i 2013 jobbe vidare med redusert og riktig bruk av tvang innan psykisk helsevern i tråd med nasjonal strategi. Grunna fusjonen av tidlegare Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal, vil dette arbeidet ta tid, då ein først no har fått på plass den interne organisering av klinikk for psykisk helsevern, HMR. Trass i dette har vaksenpsykiatrien utarbeida ein plan og tiltak for fire viktige område: Alternative metodar til tvang Reell involvering av brukarar, pårørande, samarbeid med kommunar Kompetanseheving og undervising, forbetring av direkte pasientkontakt 2 prosjekter Forsking 14

15 Målet kring opplæring i behandling av tvangslidingar er ivaretatt, dvs. at behandlingstilbodet er planlagt slik at lokalisering og lokale medarbeidarar er utpeika. Det er ikkje sett i verk særskilde tiltak kring det å sikre at ambulansetenesta både dekkjer psykiske og somatiske lidingar, samstundes som behov for assistanse frå politiet ved akutte tvangsinnleggingar vert redusert. Ein viser også til vedlegg for styringsparameteren kring talet på årsverk i psykisk helsevern for vaksne delt mellom distriktspsykiatriske senter (DPS) og sjukehus. Etter styrevedtak 2012/12 om etablering av Søre Sunnmøre DPS, blir det 57 % av årsverk på DPS, og 43 % på sjukehus, frå Med omsyn til styringsparameteren kring tal på tvangsinnleggingar, viser ein til vedlegg. Generelt kan ein seie at det i Nordmøre og Romsdal har vore ei auke siste halvår 2012, og dette jobbar ein vidare med i Målet kring samkonsultasjonar mellom barne- og undgdomspsykiatri, distriktspsykiatriske senter og fastlegar i skulehelsetenesta, på helsestasjon, barnevernet etc., er ivareteke. Dette gjeld også for pasientar som ikkje er viste vidare til spesialisthelsetenesta. Ein har ei målsetjing om at HMR skal opprette minst to pilotprosjekt med felles konsultasjonsteam for spe- og småborn saman med BUF-etat og kommunar, dette er eit prosjekt som BUF-etat og Helseregionen er saman om. Prosjektet styrast av regionalt samarbeidsutval, og arbeidet er i gong. Behandling av sjukeleg overvekt Tilboda til vaksne og born er vidareførte. Ekstern samarbeidspartnar er Muritunet Habilitering og rehabilitering Det er enno store utfordringar innanfor ny barne- og ungdomsklinikk.habiliteringstenesta må spissast enno meir, og det må avklarast meir /tilbakeførast meir til kommunane. Etter Veileder, skal habiliteringstenesta ta seg av oppfølging i kommunar som ikkje har nok kompetanse eller kapasitet. Dette meiner vi Samhandlingsreforma overstyrer, og vi er i gang med omlegging. Det har ikkje skjedd noko styrking av den medisinske kompetansen i vaksenhabiliteringstenesta i Det er samstundes behov for å betre samhandlinga og koordineringa innan spesialisthelsetenesta. Hausten 2011 leverte ei arbeidsgruppe sine tilrådingar om framtidig kapasitet innanfor spesialisert rehabilitering i HMR HF. Samstundes vart det også vedteke å redusere sengekapasiteten. Det blir vurdert at den totale kapasiteten innanfor sengebasert spesialisert rehabilitering er stor nok. Det er etablert eit felles inntaksråd for spesialisert rehabilitering. Ein vil på denne måten få ei betre totaloversikt over kapasiteten innanfor dei ulike områda. Det er ei målsetting at HMR skal sikre kapasitet for å gjennomføre intensive behandlingsperiodar der dette er naudsynt og som ein del av individuell plan. I Ålesund har vi fått på plass eit tilbod 15

16 om intensiv habilitering for born. Dette gjer at færre vil velje å reise til utlandet for behandling. Dette tilbodet må bli føretaksdekkande. I Kristiansund gir ein i dag ikkje tilbod om organiserte intensive behandlingsperiodar for born og unge, då ressursane i eininga er for små til at dette kan prioriterast. Intensive tiltak har vore prøvde ut som prosjekt med positive resultat. Tiltaket kunne ikkje vidareførast når prosjektperioden var over. Det har ikkje vore gjennomført noko utgreiing kring organisering av tilbod om intensive behandlingsperiodar for vaksne med medfødde/tidleg erverva funksjonsnedsettingar i Behovet for slike tilbod er melde Helse Midt Norge. Seksjon for vaksenhabilitering i Nordmøre og Romsdal er p.t. i kontakt med Aure rehabiliteringssenter med tanke på eit tilbod til personar med lett grad av cerebral parese Felles pasientforløp med kommunane for habiliteringstenestene sine målgrupper er igong. Klinikk for barn og unge er i gong med prosjektet "Kvalitet i alle ledd- Samarbeid om pasientforløp og koordinerte tjenester for barn og unge." Dette er eit samarbeid mellom fire kommunar i Romsdal og Nordmøre og klinikk for barn og unge. På Sunnmøre har ein ikkje noko eksterne pasientforløp i samarbeid med kommunane, men ein har representant i regionalt forløp, som også inkluderer samarbeid med kommunane. Eit samarbeid omkring aldring hjå personar med utviklingshemming, er etablert innan habiliteringstenesta i samarbeid med alderspsykiatrien. Prosjektet er ferdigstilt. Pasientforløpet "Mennesker med psykisk utviklingshemming og samtidige psykiske lidelser" har vore eit prosjekt i regi av fagnettverket habilitering, Helse Midt Norge, der vaksenhabiliteringstenesta i Helse Møre og Romsdal har tatt del. Pasientforløp "Voksne med Cerebral parese" er eit arbeidet som vil bli drøfta i eit regionalt samarbeid Behandling av kronisk utmattingssyndrom/me Det har vore tilbod for denne pasientgruppa i Molde sjukehus sidan Ein del pasientar som ikkje har hatt tilfredsstillande kommunalt tilbod, har vorte følgde opp. Ein held årlege kurs for pasientgruppa. Det er ikkje etablert tiltak for å sikre kompetanseoverføring til kommunane på annan måte enn at ein skriv grundige rapportar for kvar pasient til tilvisande lege og andre instansar som skal handtere vidare oppfølging av pasienten. Ein har også eit ambulant tilbod for dei pasientane som måtte trenge det, og ein tek del på basismøte i kommunane. Ein har avtalt møte med St.Olavs Hospital for samordning av tilboda Born og nyfødde som treng intensivbehandling St. Olavs hospital har kome med forslag til oppnemning, vi avventar diskusjonen om mandatet Kjeveleddsdysfunksjon Tiltak utover ordinært tilbod er av kapasitetsomsyn ikkje iverksett Beredskap og smittevern Beredskap: Følgjande planar er på plass: - Overordna beredskapsplan - Katastrofeplanar for dei fire sjukehusa og ei rekke avdelingsvise planar 16

17 - Plan for psykososial støtte - Prehospitale planar - Planar for pandemisk influensa - Plan for informasjonsberedskap - Planar for teknisk/bygningsmessig beredskap - Plan for forsyningstryggleik - Plan for Åknes/Tafjord scenario - Nødrutiner ved kritiske IKT-hendingar I samarbeid med andre naudetatar og samarbeidspartnarar er det gjennomført fleire beredskapsøvingar. Det blir gjort kontinuerleg registrering av kirurgiske prosedyrer som går inn i NOIS ( Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner ) Alle sjukehusa i HMR overvakar kirurgiske inngrep i høve til NOIS-forskrift. Kristiansund piloterer ny dataløysing for innlevering av data til Folkehelseinstituttet. Data planleggast levert til Folkehelseinstituttet innan oppsette fristar Førebygging Arbeidet med implementering av Nasjonale retningsliner for førebygging og behandling av underernæring i sjukehus pågår. Naudsynt utstyr til avdelingane er innkjøpt. Med omsyn til rapportering om komplette og kvalitetssikra data om skader og ulukker til Norsk Pasientregister (NPR), så rapporterer vi til NPR med datauttrekk frå Pasientskadedatabasane, men det står igjen ein del før vi kan seie at vi har komplett registrering og rapportering frå alle einingane. Vi skal også ha tiltak for tobakksavvenning. Vi tilbyr røykeplaster/-tyggis til dei tilsette. Vi har også markert WHO sin tobakksfrie dag Opplæring av pasientar og pårørande Lærings- og meistringssenteret tar del med eigen modul i samband med kursing av prosessrettleiarar for standardiserte pasientforløp. Evalueringsreiskapen PAM (Patient Activiation Measure) er nytta på opplæringstiltak for pasientar og pårørande i KNOPP (Knutepunkt for forsking på opplæring av pasientar og pårørande) har arrangert to skrivekurs og ein skriveworkshop, seks gjesteforedrag ulike stader i region Midt-Norge, ei forskarsamling og eitt forskingsmøte. Ein har tatt del på ein regional og ein internasjonal forskarkonferanse, har sendt ut nyheitsbrev og halde kontakta med nasjonalt og internasjonalt nettverk. Lærings- og meistringssenteret har arrangert to kurs i helsepedagogikk for tilsette i Helse Møre og Romsdal og kommunane Prehospitale tenester- luftambulanse Nasjonal standard for luftambulanselegar skal implementerast i Dette er ikkje gjennomført, då ein manglar naudsynte legestillingar. To av fire stillingar vil verte tilsette hausten

18 2.4 UTDANNING AV HELSEPERSONELL Praksisplassar til utdanningsgrupper frå høgskule og universitet, fordelast og ivaretakast gjennom det regionale Samarbeidsorganet for utdanning og forskning, i tillegg til lokalt samarbeid med høgskulane i Møre og Romsdal. Praksisopplæring i kommunane er pr dags dato ikkje eit område HF et påverkar, men eit samarbeid mellom utdanningsinstitusjonar og dei aktuelle kommunane. Planar for etter- og vidareutdanning av helsepersonell ligg til avdelingane Colourbox sine kompetanseplanar. Arbeidet med kompetanseplanar er starta opp, og ein forventar implementering i alle avdelingar i løpet av Inntil avdelingane har sine kompetanseplanar på plass, gjer ein framleis ei sentral tildeling av noko økonomisk støtte for å stimulere til etter- og vidareutdanning for å sikre HF et sine overordna behov for kompetanseutvikling. Inntaket av ambulanselærlingar har til no vore styrt og drifta av ambulansetenesta sjølv. Ein føreset derfor at leiarar/ansvarlege for ambulansetenesta følgjer opp dette. Det er ikkje naturleg med ei overordna sentral styring frå administrasjonen på desse lærlingane, då dei kun er i lære hos ambulansetenesta. Føretaket er klar over samfunnsansvaret det har innan opplæring av helsefagarbeidarar, samstundes som vi ser at utviklinga går i retning av at våre tilsette har høgskule- og universitetsutdanning. Med aukande krav til kompetanse hjå medarbeidarane våre, gir desse utfordringar på eigna læreplassar og rettleiarar. Til no har dette arbeidet vore prega av sporadisk kontakt med enkelte opplæringskontor, særskilt i vertskommunar for dei somatiske sjukehusa. HF et har starta ein jobb med å forsøksvis få dette inn i meir organiserte former som vil gi tydelegare retningslinjer for rekruttering, tilsetjing og oppfølging av helsefagarbeidarlærlingar FoU Gjennom regionalt samarbeid i Helse Midt Norge har Helse Møre og Romsdal tilgong til infrastruktur gjennom kliniske multisenterstudium gjennom NorCRIN. Det same gjeld infrastruktur og forsking på biobankar gjennom deltaking i Biobank Norge. Helse Møre og Romsdal har også styrka og vidareutvikla eigen infrastruktur for kliniske multisenterstudier gjennom arbeid med endring av rutiner for avtalar om studier, og arbeid med rutiner for oppbevaring og utlevering av data til slike studier. Vi har også fleire planlagde studier der vi tar i bruk programvare for dataregistrering og randomisering, og brukar tilbod om hjelp til registrering og om monitorering av studier. Helse Møre og Romsdal arbeider kontinuerleg med utvikling av meir effektive system for kvalitetssikring av grunnlagsdata for måling av ressursbruk til forsking, både gjennom nyutvikla intranettløysingar, klarare retningslinjer for rapportering av tildelte forskningsmidlar, og gjennom utdanning av personell med kompetanse i CRISTIN rapportering. 8 av 36 artiklar i førebels rapportering har med utanlandske forfattarar, dvs. 22%. 10 av 36 artiklar er publiserte i tidsskrift vurdert til å vere på nivå 2, dvs. 27.8% 18

19 3. RAPPORTERING PÅ KRAV I FØRETAKSPROTOKOLLAR 3.1 RESULTATKRAV OG RAMMEVILKÅR Rapportering og oppfølging Helse Møre og Romsdal når ikkje målet om 51 mill. kroner i overskót i Avviket frå dette målet vil bli stort. Årsrekneskapen er enno ikkje avslutta Fristbrót Sjå kommentar under rapportering på styringsdokumentet. Sjå vedlegg for talmateriale Styring og oppfølging Kvaliteten i budsjettarbeidet for 2012 var så godt vi klarte å få til midt i starten av etableringa av det nye helseføretaket og alle utfordringane med fusjonen. Mange klinikkar og avdelingar opplevde at dei hadde svært stramme rammer i høve til krava om aktivitet og beredskap. Vi har gode rutiner for rapportering til HMN i høve rapportane i ØBAK Investering og kapitalforvaltning Styret i Helse Møre og Romsdal HF vedtok i sak 99/2012, overordna føringar for utviklingsplanen i føretaket. I den saka bad ein om at Helse Midt Norge RHF skulle under gjeldande føresetnader i langtidsbudsjettet for regionen, slå fast at der var rom for ei investering i nytt akutt sjukehus i Nordmøre og Romsdal i Dette vart gjort i styret i Helse Midt Norge RHF i sak 92/2012. Dette opnar for at HMR kan gjere vedtak om oppstart for tidlegfasa for nytt akutt sjukehus i Nordmøre og Romsdal, i tråd med IS1369:"Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter". Meir detaljerte økonomiske og finansielle vil ein kome tilbake til. Som utgangspunkt for plan for betring av minimumsstandard for bygg, er det gjennomført kartlegging av bygningsmassen som viser eit behov på tilsaman ca kr 800 mill for å bringe bygningsmassen opp på eit akseptabelt nivå. Det er i tillegg gjennomført ein tilstandsvurdering av tekniske anlegg ved Ålesund sjukehus som viser eit oppgraderingsbehov på ca kr 430 mill. Tilsvarande gjennomgang må gjennomførast ved Volda sjukehus. For å gjennomføre tiltaka i utviklingsplanane for Ålesund og Volda sjukehus er det behov for ca kr 1200 mill. Helseføretaket har i 2012 lagt fram ein utviklingsplan for føretaket der bygningsmessig utviklingsplan inngår. I tillegg til vedtaket om nytt fellessjukeshus for Nordmøre og Romsdal, kjem også behovet for teknisk - og bygningsmessig oppgradering, og behov for nytt areal ved sjukehusa i Ålesund og Volda fram. Det er i fleire utgreiingar det siste ti-året dokumentert dårlig teknisk og funksjonell tilstand for Molde sjukehus, Lundavang. I utgreiinga "Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, av , er det skissert fleire ulike alternativ for utvikling av bygningsmassen - fra 0-alternativet i Molde og Kristiansund, nytt sjukehus i Molde til nytt felles sjukehus. Dei ulike alternativa har ei kostnadsramme frå ca 400 mill til 4000 mill. 3.2 ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEVILKÅR 19

20 3.2.1 Samhandlingsreform HMR skal medverke til at samhandlingsavtalane med kommunane blir dimensjonerte slik at behovet til befolkinga for gode og heilskapelege omsorgstenester blir teke vare på og at avtalane i tilstrekkjeleg grad omfattar samarbeid om førebyggjande tiltak og gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling. Det finst eit eige vedlegg til Samarbeidsavtalen, vedlegg 2, som omhandlar dette punktet. Konkretisering av avtalepunktet skjer vidare i HMR skal gjennom reforma stimulere til etablering av tilbod i kommunane og styrke samhandling. Samhandlingsavdelinga og fagdirektør har kontinuerleg dialog med og inngår avtalar med dei kommunane som ønskjer å søke om slike plassar. HMR skal medverke til samhandling og tilrettelegging innan TSB og PHV i kommunane. Det er gjennomført felles fagdag Rus- og psykiatri til våren med kommunane og rusføretak, oppstarta utdanning gruppeterapi som samarbeidsprosjekt med kommunehelsetenesta, samarbeidsmøte med 1. linje helsetenesta etablert på alle DPS Status for samhandlingsreforma Avtalane er inngått innanfor tidsfristane Inngått avtalar med nokre kommunar og helseføretaket om etablering av ø-hjelp døgntilbod i kommunane Vi er med i ei rekke samhandlingsprosjekt Samhandlingsutvala er etablerte Evaluering av avtalane var vurderte i haust, semje mellom partane om å avvente endringar til hausten 2013 Tal på utskrivingsklare pasientar er gått ned i heile 2012, det rapporterast til styret kvar månad. Vi ser ein stadig nedgong i talet på utskrivingsklare pasientar. Dei som har størst andel pr dato er Ålesund kommune Gode dialogar mellom sjukehusa og kommunane om dei endringar som følgjer av reforma Økonomi rapporterast av økonomiavdelinga Intern kontroll og risikostyring Styret får seg førelagt alle typer revisjonar som blir gjennomført i helseføretaket. Særskilt blir rapportar frå internrevisjonen i Helse Midt-Norge og Helsetilsynet sine revisjonsbesøk gjennomgått. Styret får seg presentert både tiltak og gjennomføringsevna i tilknytting til desse revisjonane. Det er ikkje lagt fram ei samlesak for styret om alle revisjonar og tilsynssaker gjennomførte i Helse Møre og Romsdal har i alle saker der det blir gjennomført større endringar, enten som organisatoriske endringar eller i saker som omhandlar omlegging av struktur, gjennomført risikoananalyser og konsekvensutgreiingar som ledd i prosessen med endring. Saka behandla i Helse Midt-Norge ligg til grunn for dei arbeida som blir gjennomførte. Det er etablert eit eige revisjonsutval underlagt kvalitet- og pasientsikkerheitsutvalet, med representantar frå dei fleste klinikkane i føretaket. Den einaste klinikken som ikkje har peika på ein representant til utvalet, er klinikk for barn og unge. Utvalet har gjennomført fem møter siden 20

21 oppstart i august. Møta vert gjennomførte som videomøter for å redusere reisebelastninga på medlemmane. Gjennom utvalet har vi no på plass ein revisjon av eksisterende prosedyre for internrevisjon, det er oppretta eige område på intranett med underområde for alle klinikkar. Kvar klinikk er i gong med utarbeiding av eigne årsplanar for intern revisjon. Det er planlagt felles revisjonskurs for internrevisorar frå alle klinikkar i HMR i april. Arbeidet med opplæringsplan er sluttført i februar Det vil bli tilbod om vegleiing til alle klinikkar for gjennomføring av minst ein internrevisjon i IKT-strategi og E-helse HMR prioriterer å delta i utviklinga av IKT-strategien. Vi ser det som svært viktig å bidra til eit godt resultat. Vi har starta mottak av elektroniske tilvisningar frå primærhelsetenesta. Pr mottar vi tilvisnigar frå 31 legekontor. Om ein ser på talet tilvisingar vi mottar, så er det no ca 30% som kun kjem elektronisk. Framdrifta på å få med nye legekontor avgrensast grunna at ikkje alle journal-leverandørane som nyttast er klargjort for sendingar. Arbeidet med å implementere elektronisk tilvising mellom helseføretaka er starta, men ikkje fullført. Elektronisk resept er ikkje mogeleg å breidde før det blir tilgjengelig i vårt journalsystem. Løysinga er ikkje levert av leverandør enda Personalområdet Kompetanse Regionalt prosjekt for kompetanseleiing er pilotert gjennom Helse Nord Trøndelag, og HMR avventar breidding til dei andre føretaka i regionen. Føretaket har vore aktiv deltakar i prosjektet Læringsportalen heilt sidan starten. Vedr. utveksling av personell mellom føretaket og kommunar og utdanningsinstitusjonar, finst det avtalar om kompetanseheving gjennom samhandlingsavtalen. I tillegg har ein utlysing av prosjektmidlar mellom Høgskulen i Ålesund og føretaket. HMR er igong med utvikling av leiarskule. Ressursstyring Arbeid kring aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging er ivaretatt gjennom eit styringsgruppe med tilhøyrande prosjektgruppe med representantar frå arbeidsgivar og tillitsvalt-apparatet. Ein har ikkje fått jobba med bemanningsutvikling som ein har ynskja. Det finnast pågåande og planlagde prosjekt/tiltak for å redusere sjukefråver og nå dei måla ein har sett seg. For 2012 har dette vore fråver under 7.7% og nærver 92.3%. Tiltaka for å kome desse måla i møte, er vidareførte for 2013, då ein ser føre seg dette som rett veg å gå sidan måla er nådde og vel så det. 21

22 Ein har eigne handlingsplanar for Inkludert Arbeidsliv og for reduksjon av sjukefråver og auka nærver. Ein har pågåande og planlagde prosjekt/tiltak for å redusere andel deltid, som vidareførast i Det er gjennomført kartlegging i 2010, og ei ny kartlegging i mai/juni Ytterlegare kartlegging vert avventa grunna manglande modul i datasystemet som handterer ressursstyringa. Klinikksjefane har fått tilbakemelding frå tilsette med uønska deltid og alle utlysingar skal sjekkast opp mot eigne tilsette som ynskjer auka stilling før evt. utlysing. Når det gjeld faste tilsetjingshøve for LiS-legar, har ikkje Spekter og Den norske Legeforening vorte samde, og det skal etter planen gjennomførast nye samtalar i januar Arbeidsmiljø: HMR er igang med å implementere og rapportere på nasjonale indikatorar innanfor helse-, miljø- og sikkerheitsområdet (HMS). Korleis ein bør gå fram i arbeidet med HMSindikatorane er framleis eit tema under diskusjon i det regionale HMS-nettverket. HMR deltek i regionalt nettverk for HMS, der ein bidreg til utvikling og implementering av eit system for registrering og oppfølging av personskadar. Dette arbeidet er pågåande. HMR har, representert ved HMS-koordinator delteke i HMS-nettverket, der ein har bidrege til evaluering av den føregåande, og planlegging av ei ny regional arbeidsmiljøundersøking. Ny AMUS er skissert til HMS-koordinator har delteke i arbeidsgruppe for regional handlingsplan for HMS, der ein har bidrege til å utvikle felles overordna handlingsplan for regionen. Vidare har ein i samråd med BHT og HMS-utvalet utforma lokal HMS-handlingsplan for føretaket, og implementert planen i føretaket. Den lokale HMS-handlingsplanen har også danna grunnlag for årleg melding HMS 2012 Visjon: Helse Møre og Romsdal skal gjennom målretta og systematisk HMS-arbeid skape helsefremjande arbeidsplassar. Planen inneheld fokusområde som etterkvart bør fasast inn i retningsliner i EQS, og også over i vanleg drift. HMS-område innlemma i vanleg drift bør ikkje ha plass i planen. Opplæring Ein har gjennomført to HMS-kurs, jobbar vidare med elektronisk opplæring innan brannvern, og ein har gjennomført opplæring innan elektronisk HMS-rapportering Avvik Ein jobbar for å utvikle eit nytt og betre system innan personalskade, førebygging av stikkskade, førebygging skade innan vald og truslar. AMU skal fortløpande vere orientert om HMS-avvik som ikkje vert løyste lokalt i avdeling/klinikk. Tilsyn Vi har lukka avvik i God vakt, og valt å arbeide vidare med mishøve mellom ressursar og oppgåver. Vi arbeider fortløpande med å leggje til rette for eksterne tilsyn og 22

23 koordinere interne tilsyn innan HMS-området på ein god måte. Det har vore gjennomført intern revisjon innan HMS på ulike område Bedriftshelsetenesta (BHT) er godkjent etter gjeldande føreskrift. Ergonomi og fysisk arbeidsmiljø Ein har arbeidd for å kartlegge behov for utstyr til tunge pasientar. BHT har vore involvert i prosessar for å sikre ergonomisk gode arbeidsplassar ved ny- og ombygg, og også i eksisterande arbeidsplassar. Teknisk samarbeider med HMS-utval om prioritering i høve renoveringsplan for ventilasjonssystem. Fysisk aktivitet Ein har gjennomført programmet Berre 30 minutt, markert verdas dag for fysisk aktivitet, og arbeida for tiltak/opplegg kring fysisk aktivitet for å førebygge sjukefråver. Tobakksfritt HMR Ein har målsetjing om å aktivt støtte tilsette som vil slutte å røykje, og tilbyr tyggis og røykeplaster. WHO sin tobakksfrie dag er markert Andre helsefremjande tiltak på systemnivå Ein ynskjer å vere på tilbodssida for seksjonar som vil fokusere på arbeidsmiljø, og ved teikning av avtalar mellom BHT og klinkkane. Bedriftsidrettslag og kunstlag får tildelt halvparten av fjorårets beløp for å sikre si drift. Det er tilsett velferdskoordinator i 50% stilling. Ein vurderer å gjennomføre verdas arbeidsmiljødag frå Mobbing Ein gir opplæring i kring handtering av mobbing i HMS-grunnkurs, retningslinjer er synleggjorde og forbetra i prosedyresystemet. Arbeidsmiljøundersøkinga Ein følgjer opp handlingsplanar gjennom HMS-rapportering. Desse i tillegg til informasjon og evaluering kring undersøkinga vert etterspurde i HMS-tertialrapport 2 Arbeidsmiljøpris Ein ynskjer å dele ut arbeidsmiljøpris, og prisen for 2012 er lyst ut. HMS-system Oversikt over alle HMS-investeringsbehov avdelingane ikkje kan handtere sjølve på bakgrunn av årlege handlingsplanar og HMS-kort. Ein har oppretta kontakt mellom HMS-koordinator og sjef for serviceavdelinga. Arbeid kring oppdatering av HMShandboka går kontinuerleg, og ein jobbar med å samordne retningslinjene for dei to tidlegare føretaka. Ein jobbar også kontinuerleg med register for tilsette som er eksponerte for risiko t.d. cytostatika, ioniserande stråling, kjemikaliar o.a. Helseoppfølgjing Ein jobbar med å samordne helseovervaking i høve ioniserande stråling for heile føretaket. Oppfølgjing i høve støy og etter kvart også overfor andre grupper. Arbeidsgruppe ser på system for risikovurdering ved bruk av kjemikaliar, opplæring og avklaring av om tilsette skal ha særleg helseoppfølgjing. AKAN Utval nedsett, kompetanse bør oppdaterast, ein går i gong med opplæring våren

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Statusrapport Oktober 2015

Statusrapport Oktober 2015 Statusrapport Oktober 2015 1. Innleiing Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal har som ein del av arbeidet med pasienttryggleik starta med prosjektet; pasienttryggleiksvisittar. Visitten er ein

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge

Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge Bakgrunnsinformasjon Hovedkjelde: NPR Fødselsrifter: Medisinsk fødselsregister Nye og gamle kvalitetsindikatorer Nye indikatorer: med unntak av trombolyse-indikatoren,

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 10.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2017 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/948 STYRESAK: 020/2017

Detaljer

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Nedanfor følgjer ein oversikt over styringsindikatorar det vil være fokus på i 2013. I tabell 1 er det oversikt over dei styringsindikatorar

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Fonna HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 19.10.17 SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul SAKA GJELD: Tilleggsdokument til styringsdokument 2017 STYRESAK: 73/17 STYREMØTE: 26.10.17 1 vedlegg

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring Rapport om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 216 - med mål om læring og forbetring 1 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Uønskte hendingar innan

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF

Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Styringsgruppa Utviklingsplan HMR HF Saksframlegg Foretaks- og klinikkinterne utviklingsområder Saksnr Utvalsnamn Møtedato 03/2017 Styringsgruppa utviklingsplan HMR 2. mai 2017 Forslag til vedtak 1. Styringsgruppa

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF

STYRET. Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF STYRET Sak 2012/25 Framtidig organisering - Helse Møre og Romsdal HF Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Anny Sønderland 26. 27.03.2012 Arkivkode: 011 Saksmappe: 2011/722

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka

Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bergen, 18.mai 2016 Oppfølging av rapport frå Internrevisjonen i Helse Vest RHF Handtering av uønskte hendingar i helseføretaka Bakgrunn Internrevisjonen i Helse Vest gjennomførte hausten 2015 revisjon

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene

colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene colourbox FoU-eining for samhandling i samarbeidsavtalene OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE 6.2 Samhandlingsutvalet Samansetning Utvalet består av fire representantar frå kommunane, fire representantar frå Helse

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar

DATO: SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Fonna HF DATO: 27.03.17 SAKSHANDSAMAR: Reidun R. Mjør SAKA GJELD: Oppfølging av internrevisjon uønskte hendingar ARKIVSAK: STYRESAK: 26/17 STYREMØTE: 03.04.17

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017

3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 3. tertialrapport summering av måloppnåing - overordna risikovurdering av utvalde styringsmål i 2017 Fakta og bakgrunn Styresak Helse Vest 132/16 - Felles mål med delmål for risikostyring i Helse Vest

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF «Sak 92/12 Møre og Romsdal HF - utviklingsplan sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal». Styremøte 13. desember 2012. Oppdraget føretaksprotokollen HMN RHF 8. juni

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak.

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak. Internt notat Til: Frå: Forskingsutvalet Forskingssjefen Dato: 30.11.16 Kopi: HR-direktøren i Helse Møre og Romsdal Ref: FU-sak 2016-23 Emne: Mandat for utarbeiding av strategi- og handlingsplan for forsking,

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Statusrapport. mai 2017

Statusrapport. mai 2017 Statusrapport mai 2017 1. Innleiing Pasientbehandlinga i mai har vært om lag som planlagt i høve til budsjett på DRG-poeng og refusjonsberettiga konsultasjonar innanfor psykisk helsevern vaksne. Innanfor

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

Protokoll frå føretaksmøte 5. februar Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Protokoll frå føretaksmøte 5. februar 2016 Protokoll frå føretaksmøte HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styringskrav og rammer m.v. for 2016 Innhald Sak 1 Føretaksmøtet konstitueras... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Oppfølging budsjett 2016

Oppfølging budsjett 2016 Saksframlegg Oppfølging budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/04 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. januar 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/373 Forslag til vedtak:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre

2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre 1. TENESTEAVTALE 1 2. Kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvar for, og felles oppfatning av kva tiltak partane til ei kvar tid skal utføre a. Partar i avtalen Avtalen gjeld mellom

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Innretning budsjett 2016

Innretning budsjett 2016 Saksframlegg Innretning budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 44/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 30.sept. 2015 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2015/3700 Forslag til vedtak:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering 1. Bakgrunn Avtalen er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. kap. 6, og Lov om

Detaljer

SKRIV OG MELDINGAR 1. Årsplan for styret i Helse Fonna 2017 2. Brev til RHF 22.12.16 Bygningsmessig kartlegging av tilstandsgrad i Helse Fonna HF 3. Brev frå RHF 09.12.16 Felles risikostyringsmål for 2017

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

Tabellrapportering: Rapportering av styringsparametre 2013 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet)

Tabellrapportering: Rapportering av styringsparametre 2013 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet) Side 1 av 6 Tabellrapportering: Rapportering av styringsparametre 2013 (vedlegg 2 i oppdragsdokumentet) 2013 Mål Antall produserte DRG-poeng Målet ikkje nådd. Avviket i klinikkane på om lag 850 DRGpoeng

Detaljer

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR

Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Evaluering driftsmodell pediatri Kristiansund / SNR og utgreiing framtidig driftsmodell HMR Styremøte HMR, 15.03.17 Klinikksjef Henrik Erdal KKBU HMR Innhald Dagens driftsmodell Kvifor evaluering? Involverte

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhold 1 Partar... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 Avtalen byggjer på... 3 3 Formål og

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 01.09.2015 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Tilleggsdokument til oppdragsdokument frå Helse- og omsorgsdepartementet, dagsett

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer