Årleg melding 2012 for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årleg melding 2012 for"

Transkript

1 Årleg melding 2012 for

2 1. Innleiing Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag Styret for Helse Møre og Romsdal Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i Positive resultat for Uløyste utfordringar for Årleg melding frå pasient- og brukarombodet Rapportering på krav i styringsdokumentet AKTIVITET Aktivitet: Psykisk helsevern, born og unge Aktvitet: Psykisk helsevern, vaksne Aktivitet somatikk SÆRSKILDE SATSINGSOMRÅDE Ventetider Kvalitetsforbetring Pasientsikkerheit Tilgjenge, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Samhandlingsreforma Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfagleg spesialisert behandling ANDRE OMRÅDE Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattingssyndrom/me Born og nyfødde som treng intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon Beredskap og smittevern Førebygging Opplæring av pasientar og pårørande Prehospitale tenester- luftambulanse UTDANNING AV HELSEPERSONELL FoU Rapportering på krav i føretaksprotokollar RESULTATKRAV OG RAMMEVILKÅR Rapportering og oppfølging Fristbrót Styring og oppfølging Investering og kapitalforvaltning ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEVILKÅR Samhandlingsreform

3 Status for samhandlingsreforma Intern kontroll og risikostyring IKT-strategi og E-helse Personalområdet HMS Vernetenesta Regjeringa sin eigarskapspolitikk Kvalitet i innkjøpsprosessane ANDRE STYRINGSKRAV Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Bruk av IKT, funksjonalitet ved dokumentasjon av medisinsk aktivitet Fritt sjukehusval Rekneskapshandbok Stadfesting av vedtak Styret sitt plandokument Utviklingstrendar og rammekrav Utviklinga innanfor opptaksområdet Oppsummering demografi Møre og Romsdal Sjukdomsutvikling Store og veksande pasientgrupper Utviklingstrekk/trendar framover (mot 2030) Økonomiske rammeføresetnader Personell og kompetanse Utvikling på bemanningssida Utfordringar Bygningskapital status og utfordringar Helseføretaket sine strategiar og planar Oppsummering av prioriterte område i

4 1. INNLEIING 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag Helse Møre og Romsdal har følgjande visjon: "På lag med deg for helsa di" Dei sentrale verdiane våre er: Tryggleik, respekt og kvalitet. Vedtektene for Helse Møre og Romsdal gir sentrale rammer for helseføretaket. Overordna mål/føremål Helse Møre og Romsdal skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetenester til alle som treng det når dei treng det, uavhengig av alder, kjønn, bustad, økonomi og etnisk bakgrunn, og også legge til rette for forsking og undervisning og andre tenester i naturleg samanheng med dette. Helse Møre og Romsdal HF skal sørgje for at forsking, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande blir gjennomført på ein god måte, og at desse oppgåvene gir grunnlag for ei god og forsvarleg pasientbehandling. Vidare skal ein sikre tilstrekkeleg kompetanse i alle delar av spesialisthelsetenesta. Det skal leggjast vekt på likeverdige helsetenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjellar i aktuelle grupper i befolkinga, mellom anna innvandrargrupper. Pasientar og brukarar må kunne vere trygge på at tenestene er tilgjengelege, og at dei blir møtte med omsorg og respekt. I samsvar med spesialisthelsetenestelova sine føremål skal helseføretaket: Fremje folkehelsa og motverke sjukdom, skade, liding og funksjonshemming Bidra til å sikre kvalitet på tenestetilbodet Bidra til eit likeverdig tenestetilbod Bidra til at ressursane blir utnytta best mogeleg Bidra til at tenestetilbodet blir tilpassa pasienten sine behov Bidra til at tenestetilbodet blir tilgjengeleg for pasientane Tenestene skal vere forsvarlege, og den enkelte pasient eller brukar skal få eit heilskapleg og koordinert tenestetilbod. Befolkinga skal ha lik tilgang til tenester av god kvalitet. Lov om pasient- og brukarrettigheiter skal bidra til å sikre dette for befolkninga. Sentrale oppgåver, mål og rammer går vidare fram av ulike nasjonale og regionale føringar, m.a. årleg styringsdokument og føretaksprotokollar. Hovudoppgåvene for Helse Møre og Romsdal er: Pasientbehandling Forsking Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasientar og pårørande 3

5 Ansvarsområdet omfattar område- og lokalsjukehusfunksjonar. Gjennom lovverket inneber dette også forsking, undervising og rådgjeving. Omsynet til brukaren skal leggjast til grunn for føretaket si samla verksemd. Helse Møre og Romsdal skal drive: Helsefremjande og førebyggjande arbeid Helsemessig og sosial beredskap Rehabilitering og habilitering Somatisk helseteneste Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukarar Laboratorie- og radiologiske tenester Sjuketransport, ambulanseteneste og naudmeldeteneste Andre verksemder når det er eigna til å fremje føretaket sine føremål Helse Møre og Romsdal skal samarbeide med andre helseføretak, universitet og høgskular, og sikre naudsynt samarbeid og rettleiing overfor kommunane slik at pasientane blir sikra eit heilskapleg helse- og sosialtenestetilbod. Dette gjeld også andre samarbeidspartar som mellom anna det statlege barne- og familievernet, og også andre aktuelle statlege ansvarsområde. Medverknad frå pasientar og pårørande skal sikrast. Erfaringar, behovsvurderingar, prioriteringar og synspunkt frå pasientar og pårørande skal ein gi ein sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av verksemda Styret for Helse Møre og Romsdal Styret for Helse Møre og Romsdal har hatt 13 møter i 2012, har handsama 104 saker og har desse medlemmane: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Sølvi Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik (ny frå møte ) Yvonne Wold (ny frå møte ) Torbjørg Vanvik (eigarrepr.) Charles Austnes (tilsettrepr.) Knut Ivar Egset (tilsettrepr.) Trine Bruseth Sevaldsen (tilsettrepr.) Harald Topphol (tilsettrepr.) Styret gjennomførte si eigenevaluering i styremøte 26. mars 2012, sak 2012/21. 4

6 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i Positive resultat for 2012 Ny organisasjonsstruktur med tilhøyrande klinikksjefar Ny organisasjonsstruktur for helseføretaket er gjort gjeldande. Modellen inneber ein kombinasjon av gjennomgåande klinikkar på tvers av dei fire sjukehusa kombinert med kirurgiske klinikkar for det einskilde sjukehus. Det er gjort tilsetting i alle klinikksjefstillingane. Omlegging av tilbodet innan psykisk helsevern for born og unge Døgntilbodet er samla i ei eining ved Ålesund sjukehus. Dette inneber redusert ressursbruk til vaktordningar og dermed frigjering av ressursar til ambulant verksemd. Byggestart helikopterlandingsplass ved Kristiansund sjukehus Helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sjukehus har vore stengd frå Etter omfattande planlegging og prosjektering kom bygginga av ny landingsplass i gong i Landingsplassen vil vere ferdigstilt i mars Ferdigstilling helikopterlandingsplassen ved Molde sjukehus Landingsplassen ved Molde sjukehus er i løpet av 2012 utvida og modernisert til å stette gjeldande krav. Ferdigstilling av ny kirurgisk og ortopedisk poliklinikk ved Ålesund sjukehus Ved intern oppflytting av sengepostar vart arealet til ein sengepost i 1. etasje ved sjukehuset frigjort til poliklinikk. Arealet er ombygd og modernisert, og gitt plass til kirurgisk og ortopedisk poliklinikk. Ombygginga inneber meir effektiv drift og betre forhold for pasientar og tilsette. Samarbeidsavtalar med alle kommunar Det er inngått juridisk forpliktande avtalar med alle 36 kommunar. Som ein konsekvens av avtalane er det etablert eit felles overordna samhandlingsutval og to administrative samhandlingsutval. I tillegg inneber avtalane at det skal etablerast kliniske samhandlingsutval og at det kvart år skal arrangerast ein samhandlingskonferanse. Endring av delar av rehabiliteringstilbodet Som ein konsekvens av at Nevrohjemmet rehabiliteringssenter vart avvikla, vart det etablert fire rehabiliteringssenger ved avdeling for fysikalsk rehabilitering ved Ålesund sjukehus og fire rehabiliteringssenger ved avdeling for nevrologi ved Molde sjukehus. Oppretta Forsking- og utdannings-seksjon og tilsett forskingssjef Forskingsaktiviteten i føretaket har hatt ein vekst gjennom året. Arbeidsmiljøprisen til Helse Møre og Romsdal Prisen vart tildelt arbeid gjort kring branntryggleik og brannvernopplæring i helseføretaket. 5

7 1.2.2 Uløyste utfordringar for 2012 Tilpassing til tilgjengelege økonomiske rammer Helseføretaket har i 2012 ikkje klart å tilpasse drifta til økonomiske tilgjengelege ressursar. Dette på trass av generell effektivisering, reduksjon i tal senger og omfattande strukturelle endringar innan psykisk helsevern for born og unge, endringar innan pediatrien, omlegging av rehabiliteringsfeltet, samordning av vaktordningar innan ortopedi og kirurgi og samordning/reduksjon av tal administrative stillingar i stabsavdelingane. Som ytterlegare tiltak vil ein i 2013 vedta ytterlegare funksjonsfordelingar som ein integrert del av arbeidet med utviklingsplanen. Behandlingsfristar og ventetider Sjølv om det har vore ein monaleg nedgang i fristbrót og ventetider i løpet av 2012, har helseføretaket framleis kapasitetsvanskar innan einskilde fagområde. Særleg utfordrande er situasjonen innan t.d. lunge- og hjartesjukdommar Årleg melding frå pasient- og brukarombodet Jfr. vedtektene til Helse Møre og Romsdal HF, skal melding frå pasient- og brukarombodet leggjast ved årleg melding. Denne var enno ikkje klar, og vil verte ettersendt. 2. RAPPORTERING PÅ KRAV I STYRINGSDOKUMENTET 2012 Gjennom styringsdokumentet stiller Helse Midt-Norge til disposisjon dei midlane som er løyvde til Helse Møre og Romsdal (HMR) for HMR skal utføre pålagde oppgåver og gjennomføre styringskrava innanfor dei rammene og måla som er gitt, og dei ressursane som vert stilte til rådvelde i dokumentet. Særskilt er det nemnt at ein skal sikre kontinuerleg kvalitetsbetring i HMR ved å etablere ei systematisk oppfølging av avviksmeldingar og funn frå tilsynsmyndigheiter og internrevisjonar for å sikre kollektiv læring i organisasjonen Direktøren si leiargruppe går gjennom og samordnar verksemda sin totale aktivitet med omsyn på planlegging, organisering, utføring og vidareføring i tråd med fastsette krav. Ein nyttar styringsverkty for å sikre løpande oppfølgjing av aktiviteten. Styret får seg førelagt alle typar revisjonar som blir gjennomførte i helseføretaket. Særskilt blir rapportar frå internrevisjonen i Helse Midt-Norge og Helsetilsynet sine revisjonsbesøk gjennomgått. Styret får seg presentert både tiltak og gjennomføringsevna i tilknyting til desse revisjonane. Kollektiv læring av feil og systemsvikt vert ivaretatt av system for avviksrapportering gjennom dei ulike kvalitetsråda i klinikkane/avdelingane som igjen rapporterer til kvalitetsutvalet i helseføretaket. Læringshistorier med bakgrunn i uheldige hendingar er lagt ut på verksemdsportalen til føretaket, men er ikkje gjort tilgjengelege på internett enno. I tillegg vert dette tatt opp i leiarråd. Tal for styringsparametrane finn ein i hovudsak i Excel-arket vedlagt. Den tekstelege rapporteringa går på meir generelle aspekt kring måloppnåing. 6

8 2.1 AKTIVITET Helse Møre og Romsdal vil ikkje oppnå eit resultat for 2012 som er i samsvar med resultatkravet. Endeleg rekneskap er førebels ikkje avlagt. Utover planlagt budsjett er det påløpt ekstra kostnader til mellom anna lønsoppgjer (19 mill. kroner), pasientskadeerstatning (10. mill.kroner), pensjon på gjestepasientoppgjer (6,6 mill. kroner), pasienttransport (10 mill. kroner). Det er også generelle driftsavik knytt til drifta i klinikkane. Den samla prosentvise aktivitetsauken frå 2011 til 2012 blir i styringsdokumentet forventa å vere høgare innan psykisk helsevern enn innan somatikk. Dette målet er ikkje nådd. Det vi likevel ser, er at vi ikkje lenger har så høg vekst innan somatikken som tidlegare. Dette betyr at vi er iferd med å nå målet om større vekst innan psykisk helsevern enn innan somatikk Aktivitet: Psykisk helsevern, born og unge Talet på vekta konsultasjonar (v-konsultasjonar) for 2. tertial er høgare i 2012 enn for tilsvarande tidsrom i fjor. Ein der ein reduksjon i konsultasjonane i dette tidsrommet i høve 1. og 3. tertial (2011) og 1. tertial Målet er at talet på v-konsultasjonar skal auke, noko det har gjort for dei to første tertiala. Tabell 2.1: v-konsultasjonar innan psykisk helsevern for born og unge V-konsultasjonar PHBU 1. tertial 2.tertial Aktvitet: Psykisk helsevern, vaksne Ein ser at talet på vekta konsultasjonar (v-konsultasjonar) har minka, og målet er såleis ikkje nådd. Årsakene til dette er vanskeleg å få oversikt over. Auke i ambulant verksemd kan vere ei årsak til nedgangen. Den ambulante verksemda er bygd opp siste året. Den nye klinikksjefen har eit stort fokus på dette framover. Tabell 2.2: v-konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne V-konsultasjonar PHV 1. tertial 2.tertial Aktivitet somatikk Det er god kontroll på aktiviteten målt i DRG-poeng. Aktiviteten er tilnærma lik budsjettet ved utgongen av året. Vi når det samla nivået på polikliniske inntekter i høve budsjettet. 7

9 Tabell 2.3: Aktivitetstal for 2011 og 2012 Type aktivitet Aktvitetstal somatikk Antall DRG poeng egne pasienter Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner Realisert DRG-poeng "sørge for" (Antall poeng ekskl. DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus) DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) Polikliniske inntekter SÆRSKILDE SATSINGSOMRÅDE Ventetider Ein har eit overordna mål om reduserte ventetider. Gjennom året har ventetidene for avvikla pasientar variert ein del, med lågaste ventetida i vår/sommar. Ventetida gjekk oppatt på hausten. Gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar i HMR i 2012, er på 74 dagar. Talet var 71 dagar ved utgangen av året. For avvikla rettigheitspasientar var desse tala 54 og 52 dagar. Gjennomsnittleg ventetid avvikla, med rett Somatisk Psykisk helsevern Rus Figur 2.1: Figuren viser gjennomsnittleg ventetid for avvikla rettigheitspasientar innanfor ulike område. Tala er henta frå ventelistestatistikken til NPR. 8

10 80 Gjennomsnittleg ventetid ventande, med rett Somatisk Psykisk helsevern Rus Figur 2.2: Figuren viser gjennomsnittleg ventetid for ventande rettigheitspasientar innanfor ulike område. Tala er henta frå ventelistestatistikkent il NPR. Tabell 2.4: Ventetider i tal Snitt 2012 Des tert 2.tert 3.tert Ventetider avvikla, alle Ventetider avvikla med rett Ventetider, ventande med rett Kvalitetsforbetring Generelt Kvalitetsutvalet har under utarbeiding ein handlingsplan for kvalitetsarbeidet bygd på den regionale kvalitetsstrategien. Dette arbeidet er på det næraste sluttført. Arbeid med ny struktur i IT-systemet for prosedyrer og kvalitet (EQS), som samsvarer med ny organisasjonsstruktur, er iverksett. Denne prosessen er planlagt ferdig i juni Det er óg sett i verk arbeid opp mot klinikkane for å rydde i gamle prosedyrer og prosedyrer som ligg dobbelt. Dette arbeidet går kontinuerleg også i 2013 Rapportering til ulike helseregister: Rapportane for 30-dagars overleving blir utarbeida og levert av Kunnskapssenteret. Siste tala, som er frå 2011, viser at Ålesund sjukehus har signifikant høgare overleving etter innlegging, uansett årsak, enn gjennomsnittet av norske sjukehus. Elles har ingen av våre sjukehus avvik frå gjennomsnittet for nokon pasientkategori. 9

11 Helse Møre og Romsdal HF arbeider saman med andre helseføretak i regionen med å betre rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Innan psykiatrien pågår eit eige IKT-prosjekt for å betre datakvaliteten (Klinisk arbeidsflate/my Way to PAS). HMR har pilot i dette prosjektet. Det står att ein del på fullstendig rapportering til personskaderegisteret. For diabetesregistrering saknast ein elektronisk diabetesjournal og dette er til hinder for rapportering. Elles er rapporteringane frå HMR rimeleg fullstendige. Rapportane frå dei ulike registera blir nytta i aukande grad i kvalitetsarbeidet i tråd med betring av datakvaliteten. Nytt nasjonalt system for innføring av nye, kostnadskrevjande metodar: Fagdirektør har deltatt på møte i 2012 ved St Olavs hospital om mini-hta (Health Technology Assessment). Saka har vore drøfta i det regionale fagdirektørmøtet og blir følgd opp regionalt og lokalt. Nasjonale kvalitetsindikatorar innan området For epikrisetid, viser ein til vedlagte Excel-ark for talmateriale. Ein har hatt ei forbetring sidan 1. tertial Men det er framleis ein veg å gå, og det er skilnader mellom sjukehusa i føretaket og innan avdelingane i dei ulike sjukehus. Vi har få korridorpasientar, og talet har gått ned sidan Andelen korridorpasientar pr. 2. tertial 2012 er no 0.7%. Det er likevel ein høg terskel for å få bort dei siste, ettersom pasientbelegg kan variere monaleg. Tabell 2.5: Korridorpasientar pr. 2.tertial Tal henta frå nasjonale kvalitetsindikatorar (helsedirektoratet) 2. tert 2012 Total antall korridordøgn Total antall liggedøgn # pasienter i korridor pr. dag % pasienter i korridor HMR ,7 Ålesund ,3 0,6 Volda ,6 1,1 Molde ,7 0,6 Kristiansund ,4 0, Pasientsikkerheit HMR tek del i den nasjonale pasientsikkerheitskampanjen, og følgjer aktivt opp eigne resultat. Føretaket er i rute på tiltaksområda Trygg kirurgi, Legemiddelsamstemming, Hjerneslag, Fall, Urinvegsinfeksjon (UVI) og Sentralt venekateter (SVK), journalgranskingsteam (GTT-team) er etablerte og i drift på alle dei fire sjukehusa. Til våren 2013 startar tiltaksområda Psykisk helse og Rus og Trykksår. Pasientsikkerheitskampanjen vert koordinert av rådgjevarane i smittevern (Fagavdelinga), og rapporterer til den nasjonale leiinga i høve oppsett plan. Måleresultata vert også rapporterte til leiinga i føretaket. Innsatsområda er fordelte mellom dei ulike sjukehusa i føretaket og tilordna ein rådgjevar som er vegleiar for området. I Ålesund sit vegleiarane for innsatsområda hjerneslag, trygg kirurgi og førebygging av overdosedødsfall, i Volda vegleiar for førebygging for sjølvmord og trykksår, i Molde vegleiar for urinvegsinfeksjonar og i Kristiansund vegleiar for fall og sentralt venekateter. 10

12 Fallførebygging: To innsatsteam jobbar med kampanjen på kvar sine sengepostar ved Kristiansund sjukehus. Felles retningslinje for Fallforebygging hos inneliggende pasienter er utarbeida i fellesskap mellom de to innsatsteama og ein fagperson frå kvart sjukehus. Førebygging av infeksjon ved sentralt venekateter: To innsatsteam jobbar med kampanjen (eitt team ved Molde sjukehus og eitt team ved Kristiansund sjukehus). Felles prosedyrer for er under utarbeiding og vil erstatte dagens prosedyrer i HMR. Trygg kirurgi: Alle fire sjukehusa i HMR har eige innsatsteam på trygg kirurgi. Teama har hatt kontakt med dei avdelingane som er aktuelle for dette området, for å sjå på korleis og kven som skal utføre dei ulike elementa innan innsatsområdet. Felles bruk av sjekklister og felles prosedyrer for bruk av desse, er stort sett på plass Førebygging av urinveisinfeksjon Team for dette innsatsområdet finst ved Molde sjukehus. Alle prosedyrer på området er reviderte, og det er laga fellesprosedyrer for HMR. Behandling av hjerneslag: Team for dette innsatsområdet finn ein ved Molde sjukehus. Prosedyrene er tilpassa i høve til dei nasjonale retningslinjene for slagbehandling. Førebygging av overdosedødsfall etter utskriving: Er ikkje i gong. Første nettverksmøte skal vere mai Rusbehandling i Møre og Romsdal er kontakta for oppretting av innsatsteam. Førebygging av sjølvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelingar: Er ikkje i gang. Første nettverksmøte skal vere mars Innsatsteam er på plass. Førebygging av trykksår: Er ikkje i gang. Første nettverksmøte skal vere april. Innsatsteam er ikkje på plass. HMR har gjennomført pasientsikkerheitskulturundersøkinga innan fristen og data er analyserte. Resultata er sende ut til alle klinikksjefane. Det er laga rapporteringrutiner for igongsette tiltak. Gode pasientadminstrative rutinar er viktige for pasientsikkerheita. HMR har i 2012 hatt stor merksemd på betring av rutinar i det pasientadministrative systemet (PAS), dels på oppdatering av prosedyrer, opplæring, men også kring forbetring av PAS-systemet, som på grunn av manglande fleksibilitet og dårleg brukargrensesnitt gir oss utfordringar. Dette arbeidet skjer dels i samarbeid med andre helseføretak regionane. HMR har gode rutiner kring føretaksfinansierte legemiddel (forskriving, oppfølgjing., koding og oppgjer), og det vart gjennomført ein revisjon i mars. Ny meldeordning i høve 3-3-meldingar (pasientskade), er sett i verk. Framleis blir ordninga gjennomført ved manuelle prosessar i 11

13 fagavdelinga for vidaresending til Kunnskapssenteret, men ein arbeider med å automatisere prosessen. Fødselsrifter Andelen fødselsrifter for 2012 var på 2.2%. Dette er også landsgjennomsnittet iflg. medisinsk fødselsregister Tilgjenge, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Ein legg ved informasjon om Fritt sykehusvalg i alle brev om time som sendast til pasienten. Dei to føretaka har hatt ulik praksis i bruk av brosjyre eller eige skriv, så det er under vurdering å harmonisere rutinene kring dette. Kvalitetseininga i Fagavdelinga har ansvar for dette arbeidet. Handlingsplan for brukarmedverknad er handsama på styremøte Den nasjonale kvalitetsindikatoren kring talet på ventetider som er oppdaterte siste fire veker på nettsida til Fritt sykehusvalg er ivaretatt. Arbeid med å utarbeide læringshistorier med bakgrunn i uheldige hendingar er iverksett. Læringshistoriene ligg tilgjengeleg på framsida av verksemdsportalen i HMR. Vi har ikkje publisert desse på internett enno. Andelen fristbrót for rettigheitspasientar har jfr. data frå helsedirektoratet svinga ein del i Etter ein oppgang på seinsommaren/hausten, har talet gått ned dei to siste månadene. Snittet for året ligg på rundt 5%. Sjå vedlegg for fullstendig talmateriale. Rutinar for registrering og oppfølgjing av fristbróta er forbetra i løpet av året. Dei fleste fristbróta som står igjen er reelle fristbrót knytte til legekapasitet innan dei største indremedisinske fagområda. Det blir nytta vikartenester for å ta unna ventelistekøar, men på lengre sikt må eigen kapasitet bli betre. Dette vil gå fram av våre prioriteringar, t.d. i høve nye legestillingar. 12

14 Andel fristbrót avvikla rettigheitspasientar i høve alle rettigheitspasientar tatt i behandling i perioden 10,0 8, 0 Prosent 6, 0 4, 0 2, 0 0, 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Somatikk PHV BUP Rus Sum Figur 2.3: Figuren viser ei samanstilling av andelen fristbrót for avvikla rettigheitpasientar i høve alle avvikla pasientar for ulike fagområde. Svart linje er alle område under eitt, sett i høve til alle avvikla pasientar. Tala er henta frå ventelistestatistikken til Norsk pasientregister. Brukarerfaringar frå pasientundersøkingar For inneliggjande pasientar i somatiske sjukehus, er det publisert resultat gjennom PasOpp-rapport nr. 3, 2012 frå Kunnskapssenteret: Pasienterfaringer med norsle sjukehus: Najonale resultater i 2011, og utvikling fra2006. Desse er refererte til i vedlagt rekneark for rapportering, resultata er delte melllom sjukehusa i tidlegare Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal. Ein viser til at det også skal rapporterast på dette i 2013 gjennom ein ny publikasjon som er venta i november Svangerskap/føde/barsel o Denne er ikkje klar før på våren Det er ikkje melt avvik knytt til fastlegane si erfaring med distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal. Det er derfor heller ikkje kome inn forbetringsforslag. Likevel nemner ein at det tidvis kjem ynskje om meir orientering/involvering av fastlegar under pasienten sitt opphald/poliklinisk behandling i spesialisthelsetenesta. Kontaktmøte blir gjennomførte mellom poliklinikkane og fastlegar i Nordmøre og Romsdal Samhandlingsreforma Det er semje om samarbeidsavtalane og alle vedlegga. Styret i HMR og alle kommunane i Møre og Romsdal har godkjent avtalen og alle vedlegga. Det er i tillegg inngått avtale om ø-hjelp døgntilbod med fleire kommunar i Møre og Romsdal: Sunndal, Fræna, Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Herøy, Ørskog og Vanylven. Med unntak av Ørskog er alle kommunane godkjende av helsedirektoratet, og kunne starte tilbodet hausten Surnadal, Halsa og Rindal har inngått avtale om ø-hjelp med St Olavs Hospital. Det er også inngått avtale med Kristiansund, Averøy og Gjemnes om ø-hjelptilbod. Desse søkjer direktoratet i

15 Ein har kome i gong med møte kring beredskap og følgjeteneste for gravide med dei kommunane som har ei køyretid > 1.5 timar frå kommunesenter til næraste sjukehus. Når det gjeld plan for framtidig utviding av praksiskonsulentordninga, er det avtalt i vedlegg 13 til Samarbeidsavtalen om praksiskonsulentordningen i Møre og Romsdal. Ordninga er under planlegging, og planlagt aktivert våren Kreftbehandling Ein har gjennomført flytprosjekt/forløpsprosjekt for brystkreft, lungekreft og tjukktarmskreft med fokus på å gi behandling innan gitte tidsfristar. Ein må vurdere behovet for nye prosjekt, og overføre erfaringar mellom sjukehusa. Ein jobbar også med å få til gode overføringsrutiner mellom avdelingar. For styringsparametrane for kreftbehandling, viser ein til vedlegget. Men generelt kan ein seie at vi for alle tre kvalitetsindikatorane (ventetid kreftbehandling for tjukktarm-, lunge- og brystkreft) har hatt ein markant nedgang i ventetidene i 2012 samanlikna med Ålesund sjukehus har nådd målsetjinga på over 80% av pasientane med ventetid under 20 verkedagar, Molde sjukehus har litt igjen når det gjeld brystkreftpasientar (66,7%) og lungekreftpasientar (66,7%). Talet på lungekreftpasientar som får behandling i Molde 2.tertial var kun 3. Median ventetid på behandling har også gått ned for alle dei tre kreftformene som indikatorane måler på. Tabell 2.6: Tabellen viser dei ulike kreftindikatorane for same tertial i 2011 og Tal henta frå NPR. Kvalitetsindikator Andel pasienter med tykktarmskreft som får behandling innen 20 virkedager Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager 2.tertial tertial 2012 Endring 70,5% 85,3% 14,8 53,8% 82,4% 28,5 71,7% 77,8% 6,0 Ei målsetjing er at pasientar som blir sende vidare med mistanke om kreft, skal få utnemnd ein eigen kontaktperson. Saka har vore drøfta internt og mellom fagdirektørane. HMR vil, i samsvar med St Olav si løysing, knyte denne rolla til kravet i spesialisthelsetenestelova om koordinator for pasientar med behov for komplekse og langvarige tenester ( 2-5a). Elles er kravet ivaretatt i mange definerte pasientforløp der pasientane får oppnemnt ein koordinator. Med omsyn til tiltak for å redusere ventetida for rekonstruksjon av bryst etter brystkreftbehandling, har Helse Midt-Norge avgjort å gi hovudoppdraget til St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge ber St. Olavs Hospital HF utarbeide ein konkret tiltaksplan for korleis tilleggsløyvinga skal nyttast for å få redusert ventetida. I dette arbeidet skal det samarbeidast med Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF. Midlane skal inngå i eit arbeid med både kortsiktige tiltak og tiltak som bygger opp robust og føreseieleg kapasitet og fagmiljø til å møte utfordringane framover med reduserte ventetider. St. Olavs Hospital skulle framsende plan til Helse Midt-Norge innan 1. november. 14

16 Det er lagt til rette for gjennomføring av vidareutdanning i samsvar med kriteria for den nasjonale piloten i kompetanseområdet palliativ medisin. Ansvaret vert ivaretatt gjennom kreftavdelinga Behandling av hjerneslag Slagregisteret har enno ikkje rapportfunksjonen på plass. 20% trombolysebehandling av slagpasientar er målsettinga. Dette kan vere optimistisk. Dei sjukehusa som har høgaste prosenten i Norge ligg på rundt 15 %. Høgt tal gir ikkje nødvendigvis betre behandling. Det må vere rett seleksjon i tillegg. Likevel har vi forbetringspotensiale. Vi får framleis inn pasientar for seint, og vi kan bli betree i handteringa av pasientane internt i sjukehusa. Det blir jobba med trombolysealarm og eige skjema - slik St. Olavs Hospital innførte i 2011, og som auka prosenten for dei som fekk trombolysebehandling samstundes som dette reduserte tidsbruken Tverrfagleg spesialisert behandling Gjennom året har det vore sett ned styringsgruppe og arbeidsgrupper for å arbeide med oppretting av ruseining. Mandat for arbeidet er utforma. Dette vart lagt fram for styra for HMR og Rusbehandling Midt-Norge i oktober Saksutgreiing om oppretting av ruseining Nordmøre og Romsdal skal etter planen leggjast fram for dei to styra 1. halvår ANDRE OMRÅDE Psykisk helsevern Ein vil i 2013 jobbe vidare med redusert og riktig bruk av tvang innan psykisk helsevern i tråd med nasjonal strategi. Grunna fusjonen av tidlegare Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal, vil dette arbeidet ta tid, då ein først no har fått på plass den interne organisering av klinikk for psykisk helsevern, HMR. Trass i dette har vaksenpsykiatrien utarbeida ein plan og tiltak for fire viktige område: Alternative metodar til tvang Reell involvering av brukarar, pårørande, samarbeid med kommunar Kompetanseheving og undervising, forbetring av direkte pasientkontakt 2 prosjekter Forsking Målet kring opplæring i behandling av tvangslidingar er ivaretatt, dvs. at behandlingstilbodet er planlagt slik at lokalisering og lokale medarbeidarar er utpeika. Det er ikkje sett i verk særskilde tiltak kring det å sikre at ambulansetenesta både dekkjer psykiske og somatiske lidingar, samstundes som behov for assistanse frå politiet ved akutte tvangsinnleggingar vert redusert. Ein viser også til vedlegg for styringsparameteren kring talet på årsverk i psykisk helsevern for vaksne delt mellom distriktspsykiatriske senter (DPS) og sjukehus. Etter styrevedtak 2012/12 om etablering av Søre Sunnmøre DPS, blir det 57 % av årsverk på DPS, og 43 % på sjukehus, frå Med omsyn til styringsparameteren kring tal på tvangsinnleggingar, viser ein til vedlegg. Generelt kan ein seie at det i Nordmøre og Romsdal har vore ei auke siste halvår 2012, og dette jobbar ein vidare med i

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1 1. INNLEIING 4 1.1 VISJON, VERKSEMDSIDÉ OG VERDIGRUNNLAG 4 1.2 SAMANDRAG AV POSITIVE RESULTAT OG ULØYSTE UTFORDRINGAR I 2012 5 1.2.1 Positive resultat for 2012 5 1.2.2 Uløyste

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF

Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF Mandat arbeidsgrupper: Struktur og funksjonsfordeling, økonomisk berekraft, effektar av samhandlingsreforma og desentralisering av spesialisthelsetenester. Juni

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

STYRET. Forslag til vedtak:

STYRET. Forslag til vedtak: STYRET Sak 2012/11 Plan for flytting av døgnplassar frå Nevrohjemmet Rehabiliteringssenter til nevrologisk avdeling i Molde og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Ålesund Behandlast i: Styret

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar

Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Vedlegg 3: Oversikt over rapportering av styringsparametrar / indikatorar Nedanfor følgjer ein oversikt over styringsindikatorar det vil være fokus på i 2013. I tabell 1 er det oversikt over dei styringsindikatorar

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14

Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Protokoll nr. 03/14 Styremøte 26.03.14 Tilstades: X Styremedlemmar: X John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem X Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik X Yvonne Wold X Torbjørg

Detaljer

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport

Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport Program for pasienttryggleik 2015 - halvårsrapport TIL: Styringsgruppa for «Program for pasienttryggleik i Helse Vest 2013-2018» FRÅ: ANNE GRIMSTVEDT KVALVIK OG SYNNØVE SERIGSTAD DATO: 22.06.15 SAK: 19/15

Detaljer

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014

Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Matrise for tertialvis rapportering til Helse Vest RHF på utvalte mål i styringsdokumentet 2014 Referanse Sak Mål 2014 Kommentar 3.2. Tilgjengelegheit og brukarorientering Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF

Styresak. Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Admininstrerande direktør Olav Klausen Oppfølging av risikovurdering 1.tertial Helse Fonna HF Arkivsak

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.

Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr. Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp etter 3-5, 3.ledd (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 6-2 nr.4) 1. Partar Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for

Tenesteavtale 8. Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF. Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for Tenesteavtale 8 Mellom Utsira kommune og Helse Fonna HF Avtale om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgsteneste for gravide og fødande InnhaId 1 Partar 3 2 Formål og virkeområde 3 3 Bakgrunn og lovgrunnlag

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka

DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Tiltak for å avvikle korridorplassar i helseføretaka ARKIVSAK: 2011/152 STYRESAK: 095/15

Detaljer

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda

Tenesteavtale 11. Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Tenesteavtale 11 Mellom Jondal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om vedtekne beredskapsplanar og planar for den akuttmedisinske kjeda Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Protokoll nr. 04/13 Styremøte

Protokoll nr. 04/13 Styremøte Protokoll nr. 04/13 Styremøte 29.05.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020

Styresak. Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.06.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kenneth Eikeset Oppfølging av Plan for psykisk helsevern 2012-2020 Arkivsak 71/12 B 99/12 B 14/13 O 26/13

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering

Tenesteavtale 6 Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering Retningsline for gjensidig kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglege nettverk og hospitering 1. Bakgrunn Avtalen er heimla i Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. kap. 6, og Lov om

Detaljer

Protokoll nr. 09/11 Styremøte

Protokoll nr. 09/11 Styremøte Protokoll nr. 09/11 Styremøte 19. 20.12.11 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Marthe Styve Holte Rigmor Brøste Kjersem

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA

Tenesteavtale 11. mellom. XX kommune. Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA Tenesteavtale 11 mellom XX kommune og Helse Fonna HF SAMARBEID OM VEDTEKNE BEREDSKAPSPLANAR OG PLANAR FOR DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDA 1 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Fonna HF. 2.

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune

Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel. Sauda kommune Særavtale til tenesteavtale 8 Kjøpav beredskap for følgjeteneste ved svangerskap og fødsel Sauda kommune Innhold Innhold 1 1. Partar 2 2. Bakgrunn og formål 2 3. Virkeområdet 2 4. Ansvar 3 5. Organisering

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14

Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Protokoll nr. 13/14 Styremøte 17.12.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

Avtale mellom. XX kommune og Helse Førde HF. Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg Avtale om fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012

Styresak. Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane. Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte 21.06.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 12.06.12 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Nye tenesteavtalar mellom Helse Fonna og kommunane Arkivsak Styresak 51/12 B 7 vedlegg Styremøte

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer