Årleg melding 2012 for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årleg melding 2012 for"

Transkript

1 Årleg melding 2012 for

2 1. Innleiing Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag Styret for Helse Møre og Romsdal Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i Positive resultat for Uløyste utfordringar for Årleg melding frå pasient- og brukarombodet Rapportering på krav i styringsdokumentet AKTIVITET Aktivitet: Psykisk helsevern, born og unge Aktvitet: Psykisk helsevern, vaksne Aktivitet somatikk SÆRSKILDE SATSINGSOMRÅDE Ventetider Kvalitetsforbetring Pasientsikkerheit Tilgjenge, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Samhandlingsreforma Kreftbehandling Behandling av hjerneslag Tverrfagleg spesialisert behandling ANDRE OMRÅDE Psykisk helsevern Habilitering og rehabilitering Behandling av kronisk utmattingssyndrom/me Born og nyfødde som treng intensivbehandling Kjeveleddsdysfunksjon Beredskap og smittevern Førebygging Opplæring av pasientar og pårørande Prehospitale tenester- luftambulanse UTDANNING AV HELSEPERSONELL FoU Rapportering på krav i føretaksprotokollar RESULTATKRAV OG RAMMEVILKÅR Rapportering og oppfølging Fristbrót Styring og oppfølging Investering og kapitalforvaltning ORGANISATORISKE KRAV OG RAMMEVILKÅR Samhandlingsreform

3 Status for samhandlingsreforma Intern kontroll og risikostyring IKT-strategi og E-helse Personalområdet HMS Vernetenesta Regjeringa sin eigarskapspolitikk Kvalitet i innkjøpsprosessane ANDRE STYRINGSKRAV Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Bruk av IKT, funksjonalitet ved dokumentasjon av medisinsk aktivitet Fritt sjukehusval Rekneskapshandbok Stadfesting av vedtak Styret sitt plandokument Utviklingstrendar og rammekrav Utviklinga innanfor opptaksområdet Oppsummering demografi Møre og Romsdal Sjukdomsutvikling Store og veksande pasientgrupper Utviklingstrekk/trendar framover (mot 2030) Økonomiske rammeføresetnader Personell og kompetanse Utvikling på bemanningssida Utfordringar Bygningskapital status og utfordringar Helseføretaket sine strategiar og planar Oppsummering av prioriterte område i

4 1. INNLEIING 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag Helse Møre og Romsdal har følgjande visjon: "På lag med deg for helsa di" Dei sentrale verdiane våre er: Tryggleik, respekt og kvalitet. Vedtektene for Helse Møre og Romsdal gir sentrale rammer for helseføretaket. Overordna mål/føremål Helse Møre og Romsdal skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetenester til alle som treng det når dei treng det, uavhengig av alder, kjønn, bustad, økonomi og etnisk bakgrunn, og også legge til rette for forsking og undervisning og andre tenester i naturleg samanheng med dette. Helse Møre og Romsdal HF skal sørgje for at forsking, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande blir gjennomført på ein god måte, og at desse oppgåvene gir grunnlag for ei god og forsvarleg pasientbehandling. Vidare skal ein sikre tilstrekkeleg kompetanse i alle delar av spesialisthelsetenesta. Det skal leggjast vekt på likeverdige helsetenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjellar i aktuelle grupper i befolkinga, mellom anna innvandrargrupper. Pasientar og brukarar må kunne vere trygge på at tenestene er tilgjengelege, og at dei blir møtte med omsorg og respekt. I samsvar med spesialisthelsetenestelova sine føremål skal helseføretaket: Fremje folkehelsa og motverke sjukdom, skade, liding og funksjonshemming Bidra til å sikre kvalitet på tenestetilbodet Bidra til eit likeverdig tenestetilbod Bidra til at ressursane blir utnytta best mogeleg Bidra til at tenestetilbodet blir tilpassa pasienten sine behov Bidra til at tenestetilbodet blir tilgjengeleg for pasientane Tenestene skal vere forsvarlege, og den enkelte pasient eller brukar skal få eit heilskapleg og koordinert tenestetilbod. Befolkinga skal ha lik tilgang til tenester av god kvalitet. Lov om pasient- og brukarrettigheiter skal bidra til å sikre dette for befolkninga. Sentrale oppgåver, mål og rammer går vidare fram av ulike nasjonale og regionale føringar, m.a. årleg styringsdokument og føretaksprotokollar. Hovudoppgåvene for Helse Møre og Romsdal er: Pasientbehandling Forsking Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasientar og pårørande 3

5 Ansvarsområdet omfattar område- og lokalsjukehusfunksjonar. Gjennom lovverket inneber dette også forsking, undervising og rådgjeving. Omsynet til brukaren skal leggjast til grunn for føretaket si samla verksemd. Helse Møre og Romsdal skal drive: Helsefremjande og førebyggjande arbeid Helsemessig og sosial beredskap Rehabilitering og habilitering Somatisk helseteneste Psykisk helsevern Tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukarar Laboratorie- og radiologiske tenester Sjuketransport, ambulanseteneste og naudmeldeteneste Andre verksemder når det er eigna til å fremje føretaket sine føremål Helse Møre og Romsdal skal samarbeide med andre helseføretak, universitet og høgskular, og sikre naudsynt samarbeid og rettleiing overfor kommunane slik at pasientane blir sikra eit heilskapleg helse- og sosialtenestetilbod. Dette gjeld også andre samarbeidspartar som mellom anna det statlege barne- og familievernet, og også andre aktuelle statlege ansvarsområde. Medverknad frå pasientar og pårørande skal sikrast. Erfaringar, behovsvurderingar, prioriteringar og synspunkt frå pasientar og pårørande skal ein gi ein sentral plass i arbeidet med planlegging og drift av verksemda Styret for Helse Møre og Romsdal Styret for Helse Møre og Romsdal har hatt 13 møter i 2012, har handsama 104 saker og har desse medlemmane: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Sølvi Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik (ny frå møte ) Yvonne Wold (ny frå møte ) Torbjørg Vanvik (eigarrepr.) Charles Austnes (tilsettrepr.) Knut Ivar Egset (tilsettrepr.) Trine Bruseth Sevaldsen (tilsettrepr.) Harald Topphol (tilsettrepr.) Styret gjennomførte si eigenevaluering i styremøte 26. mars 2012, sak 2012/21. 4

6 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i Positive resultat for 2012 Ny organisasjonsstruktur med tilhøyrande klinikksjefar Ny organisasjonsstruktur for helseføretaket er gjort gjeldande. Modellen inneber ein kombinasjon av gjennomgåande klinikkar på tvers av dei fire sjukehusa kombinert med kirurgiske klinikkar for det einskilde sjukehus. Det er gjort tilsetting i alle klinikksjefstillingane. Omlegging av tilbodet innan psykisk helsevern for born og unge Døgntilbodet er samla i ei eining ved Ålesund sjukehus. Dette inneber redusert ressursbruk til vaktordningar og dermed frigjering av ressursar til ambulant verksemd. Byggestart helikopterlandingsplass ved Kristiansund sjukehus Helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sjukehus har vore stengd frå Etter omfattande planlegging og prosjektering kom bygginga av ny landingsplass i gong i Landingsplassen vil vere ferdigstilt i mars Ferdigstilling helikopterlandingsplassen ved Molde sjukehus Landingsplassen ved Molde sjukehus er i løpet av 2012 utvida og modernisert til å stette gjeldande krav. Ferdigstilling av ny kirurgisk og ortopedisk poliklinikk ved Ålesund sjukehus Ved intern oppflytting av sengepostar vart arealet til ein sengepost i 1. etasje ved sjukehuset frigjort til poliklinikk. Arealet er ombygd og modernisert, og gitt plass til kirurgisk og ortopedisk poliklinikk. Ombygginga inneber meir effektiv drift og betre forhold for pasientar og tilsette. Samarbeidsavtalar med alle kommunar Det er inngått juridisk forpliktande avtalar med alle 36 kommunar. Som ein konsekvens av avtalane er det etablert eit felles overordna samhandlingsutval og to administrative samhandlingsutval. I tillegg inneber avtalane at det skal etablerast kliniske samhandlingsutval og at det kvart år skal arrangerast ein samhandlingskonferanse. Endring av delar av rehabiliteringstilbodet Som ein konsekvens av at Nevrohjemmet rehabiliteringssenter vart avvikla, vart det etablert fire rehabiliteringssenger ved avdeling for fysikalsk rehabilitering ved Ålesund sjukehus og fire rehabiliteringssenger ved avdeling for nevrologi ved Molde sjukehus. Oppretta Forsking- og utdannings-seksjon og tilsett forskingssjef Forskingsaktiviteten i føretaket har hatt ein vekst gjennom året. Arbeidsmiljøprisen til Helse Møre og Romsdal Prisen vart tildelt arbeid gjort kring branntryggleik og brannvernopplæring i helseføretaket. 5

7 1.2.2 Uløyste utfordringar for 2012 Tilpassing til tilgjengelege økonomiske rammer Helseføretaket har i 2012 ikkje klart å tilpasse drifta til økonomiske tilgjengelege ressursar. Dette på trass av generell effektivisering, reduksjon i tal senger og omfattande strukturelle endringar innan psykisk helsevern for born og unge, endringar innan pediatrien, omlegging av rehabiliteringsfeltet, samordning av vaktordningar innan ortopedi og kirurgi og samordning/reduksjon av tal administrative stillingar i stabsavdelingane. Som ytterlegare tiltak vil ein i 2013 vedta ytterlegare funksjonsfordelingar som ein integrert del av arbeidet med utviklingsplanen. Behandlingsfristar og ventetider Sjølv om det har vore ein monaleg nedgang i fristbrót og ventetider i løpet av 2012, har helseføretaket framleis kapasitetsvanskar innan einskilde fagområde. Særleg utfordrande er situasjonen innan t.d. lunge- og hjartesjukdommar Årleg melding frå pasient- og brukarombodet Jfr. vedtektene til Helse Møre og Romsdal HF, skal melding frå pasient- og brukarombodet leggjast ved årleg melding. Denne var enno ikkje klar, og vil verte ettersendt. 2. RAPPORTERING PÅ KRAV I STYRINGSDOKUMENTET 2012 Gjennom styringsdokumentet stiller Helse Midt-Norge til disposisjon dei midlane som er løyvde til Helse Møre og Romsdal (HMR) for HMR skal utføre pålagde oppgåver og gjennomføre styringskrava innanfor dei rammene og måla som er gitt, og dei ressursane som vert stilte til rådvelde i dokumentet. Særskilt er det nemnt at ein skal sikre kontinuerleg kvalitetsbetring i HMR ved å etablere ei systematisk oppfølging av avviksmeldingar og funn frå tilsynsmyndigheiter og internrevisjonar for å sikre kollektiv læring i organisasjonen Direktøren si leiargruppe går gjennom og samordnar verksemda sin totale aktivitet med omsyn på planlegging, organisering, utføring og vidareføring i tråd med fastsette krav. Ein nyttar styringsverkty for å sikre løpande oppfølgjing av aktiviteten. Styret får seg førelagt alle typar revisjonar som blir gjennomførte i helseføretaket. Særskilt blir rapportar frå internrevisjonen i Helse Midt-Norge og Helsetilsynet sine revisjonsbesøk gjennomgått. Styret får seg presentert både tiltak og gjennomføringsevna i tilknyting til desse revisjonane. Kollektiv læring av feil og systemsvikt vert ivaretatt av system for avviksrapportering gjennom dei ulike kvalitetsråda i klinikkane/avdelingane som igjen rapporterer til kvalitetsutvalet i helseføretaket. Læringshistorier med bakgrunn i uheldige hendingar er lagt ut på verksemdsportalen til føretaket, men er ikkje gjort tilgjengelege på internett enno. I tillegg vert dette tatt opp i leiarråd. Tal for styringsparametrane finn ein i hovudsak i Excel-arket vedlagt. Den tekstelege rapporteringa går på meir generelle aspekt kring måloppnåing. 6

8 2.1 AKTIVITET Helse Møre og Romsdal vil ikkje oppnå eit resultat for 2012 som er i samsvar med resultatkravet. Endeleg rekneskap er førebels ikkje avlagt. Utover planlagt budsjett er det påløpt ekstra kostnader til mellom anna lønsoppgjer (19 mill. kroner), pasientskadeerstatning (10. mill.kroner), pensjon på gjestepasientoppgjer (6,6 mill. kroner), pasienttransport (10 mill. kroner). Det er også generelle driftsavik knytt til drifta i klinikkane. Den samla prosentvise aktivitetsauken frå 2011 til 2012 blir i styringsdokumentet forventa å vere høgare innan psykisk helsevern enn innan somatikk. Dette målet er ikkje nådd. Det vi likevel ser, er at vi ikkje lenger har så høg vekst innan somatikken som tidlegare. Dette betyr at vi er iferd med å nå målet om større vekst innan psykisk helsevern enn innan somatikk Aktivitet: Psykisk helsevern, born og unge Talet på vekta konsultasjonar (v-konsultasjonar) for 2. tertial er høgare i 2012 enn for tilsvarande tidsrom i fjor. Ein der ein reduksjon i konsultasjonane i dette tidsrommet i høve 1. og 3. tertial (2011) og 1. tertial Målet er at talet på v-konsultasjonar skal auke, noko det har gjort for dei to første tertiala. Tabell 2.1: v-konsultasjonar innan psykisk helsevern for born og unge V-konsultasjonar PHBU 1. tertial 2.tertial Aktvitet: Psykisk helsevern, vaksne Ein ser at talet på vekta konsultasjonar (v-konsultasjonar) har minka, og målet er såleis ikkje nådd. Årsakene til dette er vanskeleg å få oversikt over. Auke i ambulant verksemd kan vere ei årsak til nedgangen. Den ambulante verksemda er bygd opp siste året. Den nye klinikksjefen har eit stort fokus på dette framover. Tabell 2.2: v-konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne V-konsultasjonar PHV 1. tertial 2.tertial Aktivitet somatikk Det er god kontroll på aktiviteten målt i DRG-poeng. Aktiviteten er tilnærma lik budsjettet ved utgongen av året. Vi når det samla nivået på polikliniske inntekter i høve budsjettet. 7

9 Tabell 2.3: Aktivitetstal for 2011 og 2012 Type aktivitet Aktvitetstal somatikk Antall DRG poeng egne pasienter Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner Realisert DRG-poeng "sørge for" (Antall poeng ekskl. DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus) DRG-poeng kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus (res) Polikliniske inntekter SÆRSKILDE SATSINGSOMRÅDE Ventetider Ein har eit overordna mål om reduserte ventetider. Gjennom året har ventetidene for avvikla pasientar variert ein del, med lågaste ventetida i vår/sommar. Ventetida gjekk oppatt på hausten. Gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar i HMR i 2012, er på 74 dagar. Talet var 71 dagar ved utgangen av året. For avvikla rettigheitspasientar var desse tala 54 og 52 dagar. Gjennomsnittleg ventetid avvikla, med rett Somatisk Psykisk helsevern Rus Figur 2.1: Figuren viser gjennomsnittleg ventetid for avvikla rettigheitspasientar innanfor ulike område. Tala er henta frå ventelistestatistikken til NPR. 8

10 80 Gjennomsnittleg ventetid ventande, med rett Somatisk Psykisk helsevern Rus Figur 2.2: Figuren viser gjennomsnittleg ventetid for ventande rettigheitspasientar innanfor ulike område. Tala er henta frå ventelistestatistikkent il NPR. Tabell 2.4: Ventetider i tal Snitt 2012 Des tert 2.tert 3.tert Ventetider avvikla, alle Ventetider avvikla med rett Ventetider, ventande med rett Kvalitetsforbetring Generelt Kvalitetsutvalet har under utarbeiding ein handlingsplan for kvalitetsarbeidet bygd på den regionale kvalitetsstrategien. Dette arbeidet er på det næraste sluttført. Arbeid med ny struktur i IT-systemet for prosedyrer og kvalitet (EQS), som samsvarer med ny organisasjonsstruktur, er iverksett. Denne prosessen er planlagt ferdig i juni Det er óg sett i verk arbeid opp mot klinikkane for å rydde i gamle prosedyrer og prosedyrer som ligg dobbelt. Dette arbeidet går kontinuerleg også i 2013 Rapportering til ulike helseregister: Rapportane for 30-dagars overleving blir utarbeida og levert av Kunnskapssenteret. Siste tala, som er frå 2011, viser at Ålesund sjukehus har signifikant høgare overleving etter innlegging, uansett årsak, enn gjennomsnittet av norske sjukehus. Elles har ingen av våre sjukehus avvik frå gjennomsnittet for nokon pasientkategori. 9

11 Helse Møre og Romsdal HF arbeider saman med andre helseføretak i regionen med å betre rapportering til Norsk pasientregister (NPR). Innan psykiatrien pågår eit eige IKT-prosjekt for å betre datakvaliteten (Klinisk arbeidsflate/my Way to PAS). HMR har pilot i dette prosjektet. Det står att ein del på fullstendig rapportering til personskaderegisteret. For diabetesregistrering saknast ein elektronisk diabetesjournal og dette er til hinder for rapportering. Elles er rapporteringane frå HMR rimeleg fullstendige. Rapportane frå dei ulike registera blir nytta i aukande grad i kvalitetsarbeidet i tråd med betring av datakvaliteten. Nytt nasjonalt system for innføring av nye, kostnadskrevjande metodar: Fagdirektør har deltatt på møte i 2012 ved St Olavs hospital om mini-hta (Health Technology Assessment). Saka har vore drøfta i det regionale fagdirektørmøtet og blir følgd opp regionalt og lokalt. Nasjonale kvalitetsindikatorar innan området For epikrisetid, viser ein til vedlagte Excel-ark for talmateriale. Ein har hatt ei forbetring sidan 1. tertial Men det er framleis ein veg å gå, og det er skilnader mellom sjukehusa i føretaket og innan avdelingane i dei ulike sjukehus. Vi har få korridorpasientar, og talet har gått ned sidan Andelen korridorpasientar pr. 2. tertial 2012 er no 0.7%. Det er likevel ein høg terskel for å få bort dei siste, ettersom pasientbelegg kan variere monaleg. Tabell 2.5: Korridorpasientar pr. 2.tertial Tal henta frå nasjonale kvalitetsindikatorar (helsedirektoratet) 2. tert 2012 Total antall korridordøgn Total antall liggedøgn # pasienter i korridor pr. dag % pasienter i korridor HMR ,7 Ålesund ,3 0,6 Volda ,6 1,1 Molde ,7 0,6 Kristiansund ,4 0, Pasientsikkerheit HMR tek del i den nasjonale pasientsikkerheitskampanjen, og følgjer aktivt opp eigne resultat. Føretaket er i rute på tiltaksområda Trygg kirurgi, Legemiddelsamstemming, Hjerneslag, Fall, Urinvegsinfeksjon (UVI) og Sentralt venekateter (SVK), journalgranskingsteam (GTT-team) er etablerte og i drift på alle dei fire sjukehusa. Til våren 2013 startar tiltaksområda Psykisk helse og Rus og Trykksår. Pasientsikkerheitskampanjen vert koordinert av rådgjevarane i smittevern (Fagavdelinga), og rapporterer til den nasjonale leiinga i høve oppsett plan. Måleresultata vert også rapporterte til leiinga i føretaket. Innsatsområda er fordelte mellom dei ulike sjukehusa i føretaket og tilordna ein rådgjevar som er vegleiar for området. I Ålesund sit vegleiarane for innsatsområda hjerneslag, trygg kirurgi og førebygging av overdosedødsfall, i Volda vegleiar for førebygging for sjølvmord og trykksår, i Molde vegleiar for urinvegsinfeksjonar og i Kristiansund vegleiar for fall og sentralt venekateter. 10

12 Fallførebygging: To innsatsteam jobbar med kampanjen på kvar sine sengepostar ved Kristiansund sjukehus. Felles retningslinje for Fallforebygging hos inneliggende pasienter er utarbeida i fellesskap mellom de to innsatsteama og ein fagperson frå kvart sjukehus. Førebygging av infeksjon ved sentralt venekateter: To innsatsteam jobbar med kampanjen (eitt team ved Molde sjukehus og eitt team ved Kristiansund sjukehus). Felles prosedyrer for er under utarbeiding og vil erstatte dagens prosedyrer i HMR. Trygg kirurgi: Alle fire sjukehusa i HMR har eige innsatsteam på trygg kirurgi. Teama har hatt kontakt med dei avdelingane som er aktuelle for dette området, for å sjå på korleis og kven som skal utføre dei ulike elementa innan innsatsområdet. Felles bruk av sjekklister og felles prosedyrer for bruk av desse, er stort sett på plass Førebygging av urinveisinfeksjon Team for dette innsatsområdet finst ved Molde sjukehus. Alle prosedyrer på området er reviderte, og det er laga fellesprosedyrer for HMR. Behandling av hjerneslag: Team for dette innsatsområdet finn ein ved Molde sjukehus. Prosedyrene er tilpassa i høve til dei nasjonale retningslinjene for slagbehandling. Førebygging av overdosedødsfall etter utskriving: Er ikkje i gong. Første nettverksmøte skal vere mai Rusbehandling i Møre og Romsdal er kontakta for oppretting av innsatsteam. Førebygging av sjølvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelingar: Er ikkje i gang. Første nettverksmøte skal vere mars Innsatsteam er på plass. Førebygging av trykksår: Er ikkje i gang. Første nettverksmøte skal vere april. Innsatsteam er ikkje på plass. HMR har gjennomført pasientsikkerheitskulturundersøkinga innan fristen og data er analyserte. Resultata er sende ut til alle klinikksjefane. Det er laga rapporteringrutiner for igongsette tiltak. Gode pasientadminstrative rutinar er viktige for pasientsikkerheita. HMR har i 2012 hatt stor merksemd på betring av rutinar i det pasientadministrative systemet (PAS), dels på oppdatering av prosedyrer, opplæring, men også kring forbetring av PAS-systemet, som på grunn av manglande fleksibilitet og dårleg brukargrensesnitt gir oss utfordringar. Dette arbeidet skjer dels i samarbeid med andre helseføretak regionane. HMR har gode rutiner kring føretaksfinansierte legemiddel (forskriving, oppfølgjing., koding og oppgjer), og det vart gjennomført ein revisjon i mars. Ny meldeordning i høve 3-3-meldingar (pasientskade), er sett i verk. Framleis blir ordninga gjennomført ved manuelle prosessar i 11

13 fagavdelinga for vidaresending til Kunnskapssenteret, men ein arbeider med å automatisere prosessen. Fødselsrifter Andelen fødselsrifter for 2012 var på 2.2%. Dette er også landsgjennomsnittet iflg. medisinsk fødselsregister Tilgjenge, brukarvennlegheit og brukarmedverknad Ein legg ved informasjon om Fritt sykehusvalg i alle brev om time som sendast til pasienten. Dei to føretaka har hatt ulik praksis i bruk av brosjyre eller eige skriv, så det er under vurdering å harmonisere rutinene kring dette. Kvalitetseininga i Fagavdelinga har ansvar for dette arbeidet. Handlingsplan for brukarmedverknad er handsama på styremøte Den nasjonale kvalitetsindikatoren kring talet på ventetider som er oppdaterte siste fire veker på nettsida til Fritt sykehusvalg er ivaretatt. Arbeid med å utarbeide læringshistorier med bakgrunn i uheldige hendingar er iverksett. Læringshistoriene ligg tilgjengeleg på framsida av verksemdsportalen i HMR. Vi har ikkje publisert desse på internett enno. Andelen fristbrót for rettigheitspasientar har jfr. data frå helsedirektoratet svinga ein del i Etter ein oppgang på seinsommaren/hausten, har talet gått ned dei to siste månadene. Snittet for året ligg på rundt 5%. Sjå vedlegg for fullstendig talmateriale. Rutinar for registrering og oppfølgjing av fristbróta er forbetra i løpet av året. Dei fleste fristbróta som står igjen er reelle fristbrót knytte til legekapasitet innan dei største indremedisinske fagområda. Det blir nytta vikartenester for å ta unna ventelistekøar, men på lengre sikt må eigen kapasitet bli betre. Dette vil gå fram av våre prioriteringar, t.d. i høve nye legestillingar. 12

14 Andel fristbrót avvikla rettigheitspasientar i høve alle rettigheitspasientar tatt i behandling i perioden 10,0 8, 0 Prosent 6, 0 4, 0 2, 0 0, 0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Somatikk PHV BUP Rus Sum Figur 2.3: Figuren viser ei samanstilling av andelen fristbrót for avvikla rettigheitpasientar i høve alle avvikla pasientar for ulike fagområde. Svart linje er alle område under eitt, sett i høve til alle avvikla pasientar. Tala er henta frå ventelistestatistikken til Norsk pasientregister. Brukarerfaringar frå pasientundersøkingar For inneliggjande pasientar i somatiske sjukehus, er det publisert resultat gjennom PasOpp-rapport nr. 3, 2012 frå Kunnskapssenteret: Pasienterfaringer med norsle sjukehus: Najonale resultater i 2011, og utvikling fra2006. Desse er refererte til i vedlagt rekneark for rapportering, resultata er delte melllom sjukehusa i tidlegare Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal. Ein viser til at det også skal rapporterast på dette i 2013 gjennom ein ny publikasjon som er venta i november Svangerskap/føde/barsel o Denne er ikkje klar før på våren Det er ikkje melt avvik knytt til fastlegane si erfaring med distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal. Det er derfor heller ikkje kome inn forbetringsforslag. Likevel nemner ein at det tidvis kjem ynskje om meir orientering/involvering av fastlegar under pasienten sitt opphald/poliklinisk behandling i spesialisthelsetenesta. Kontaktmøte blir gjennomførte mellom poliklinikkane og fastlegar i Nordmøre og Romsdal Samhandlingsreforma Det er semje om samarbeidsavtalane og alle vedlegga. Styret i HMR og alle kommunane i Møre og Romsdal har godkjent avtalen og alle vedlegga. Det er i tillegg inngått avtale om ø-hjelp døgntilbod med fleire kommunar i Møre og Romsdal: Sunndal, Fræna, Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Herøy, Ørskog og Vanylven. Med unntak av Ørskog er alle kommunane godkjende av helsedirektoratet, og kunne starte tilbodet hausten Surnadal, Halsa og Rindal har inngått avtale om ø-hjelp med St Olavs Hospital. Det er også inngått avtale med Kristiansund, Averøy og Gjemnes om ø-hjelptilbod. Desse søkjer direktoratet i

15 Ein har kome i gong med møte kring beredskap og følgjeteneste for gravide med dei kommunane som har ei køyretid > 1.5 timar frå kommunesenter til næraste sjukehus. Når det gjeld plan for framtidig utviding av praksiskonsulentordninga, er det avtalt i vedlegg 13 til Samarbeidsavtalen om praksiskonsulentordningen i Møre og Romsdal. Ordninga er under planlegging, og planlagt aktivert våren Kreftbehandling Ein har gjennomført flytprosjekt/forløpsprosjekt for brystkreft, lungekreft og tjukktarmskreft med fokus på å gi behandling innan gitte tidsfristar. Ein må vurdere behovet for nye prosjekt, og overføre erfaringar mellom sjukehusa. Ein jobbar også med å få til gode overføringsrutiner mellom avdelingar. For styringsparametrane for kreftbehandling, viser ein til vedlegget. Men generelt kan ein seie at vi for alle tre kvalitetsindikatorane (ventetid kreftbehandling for tjukktarm-, lunge- og brystkreft) har hatt ein markant nedgang i ventetidene i 2012 samanlikna med Ålesund sjukehus har nådd målsetjinga på over 80% av pasientane med ventetid under 20 verkedagar, Molde sjukehus har litt igjen når det gjeld brystkreftpasientar (66,7%) og lungekreftpasientar (66,7%). Talet på lungekreftpasientar som får behandling i Molde 2.tertial var kun 3. Median ventetid på behandling har også gått ned for alle dei tre kreftformene som indikatorane måler på. Tabell 2.6: Tabellen viser dei ulike kreftindikatorane for same tertial i 2011 og Tal henta frå NPR. Kvalitetsindikator Andel pasienter med tykktarmskreft som får behandling innen 20 virkedager Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager 2.tertial tertial 2012 Endring 70,5% 85,3% 14,8 53,8% 82,4% 28,5 71,7% 77,8% 6,0 Ei målsetjing er at pasientar som blir sende vidare med mistanke om kreft, skal få utnemnd ein eigen kontaktperson. Saka har vore drøfta internt og mellom fagdirektørane. HMR vil, i samsvar med St Olav si løysing, knyte denne rolla til kravet i spesialisthelsetenestelova om koordinator for pasientar med behov for komplekse og langvarige tenester ( 2-5a). Elles er kravet ivaretatt i mange definerte pasientforløp der pasientane får oppnemnt ein koordinator. Med omsyn til tiltak for å redusere ventetida for rekonstruksjon av bryst etter brystkreftbehandling, har Helse Midt-Norge avgjort å gi hovudoppdraget til St. Olavs Hospital HF. Helse Midt-Norge ber St. Olavs Hospital HF utarbeide ein konkret tiltaksplan for korleis tilleggsløyvinga skal nyttast for å få redusert ventetida. I dette arbeidet skal det samarbeidast med Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF. Midlane skal inngå i eit arbeid med både kortsiktige tiltak og tiltak som bygger opp robust og føreseieleg kapasitet og fagmiljø til å møte utfordringane framover med reduserte ventetider. St. Olavs Hospital skulle framsende plan til Helse Midt-Norge innan 1. november. 14

16 Det er lagt til rette for gjennomføring av vidareutdanning i samsvar med kriteria for den nasjonale piloten i kompetanseområdet palliativ medisin. Ansvaret vert ivaretatt gjennom kreftavdelinga Behandling av hjerneslag Slagregisteret har enno ikkje rapportfunksjonen på plass. 20% trombolysebehandling av slagpasientar er målsettinga. Dette kan vere optimistisk. Dei sjukehusa som har høgaste prosenten i Norge ligg på rundt 15 %. Høgt tal gir ikkje nødvendigvis betre behandling. Det må vere rett seleksjon i tillegg. Likevel har vi forbetringspotensiale. Vi får framleis inn pasientar for seint, og vi kan bli betree i handteringa av pasientane internt i sjukehusa. Det blir jobba med trombolysealarm og eige skjema - slik St. Olavs Hospital innførte i 2011, og som auka prosenten for dei som fekk trombolysebehandling samstundes som dette reduserte tidsbruken Tverrfagleg spesialisert behandling Gjennom året har det vore sett ned styringsgruppe og arbeidsgrupper for å arbeide med oppretting av ruseining. Mandat for arbeidet er utforma. Dette vart lagt fram for styra for HMR og Rusbehandling Midt-Norge i oktober Saksutgreiing om oppretting av ruseining Nordmøre og Romsdal skal etter planen leggjast fram for dei to styra 1. halvår ANDRE OMRÅDE Psykisk helsevern Ein vil i 2013 jobbe vidare med redusert og riktig bruk av tvang innan psykisk helsevern i tråd med nasjonal strategi. Grunna fusjonen av tidlegare Helse Sunnmøre og Helse Nordmøre og Romsdal, vil dette arbeidet ta tid, då ein først no har fått på plass den interne organisering av klinikk for psykisk helsevern, HMR. Trass i dette har vaksenpsykiatrien utarbeida ein plan og tiltak for fire viktige område: Alternative metodar til tvang Reell involvering av brukarar, pårørande, samarbeid med kommunar Kompetanseheving og undervising, forbetring av direkte pasientkontakt 2 prosjekter Forsking Målet kring opplæring i behandling av tvangslidingar er ivaretatt, dvs. at behandlingstilbodet er planlagt slik at lokalisering og lokale medarbeidarar er utpeika. Det er ikkje sett i verk særskilde tiltak kring det å sikre at ambulansetenesta både dekkjer psykiske og somatiske lidingar, samstundes som behov for assistanse frå politiet ved akutte tvangsinnleggingar vert redusert. Ein viser også til vedlegg for styringsparameteren kring talet på årsverk i psykisk helsevern for vaksne delt mellom distriktspsykiatriske senter (DPS) og sjukehus. Etter styrevedtak 2012/12 om etablering av Søre Sunnmøre DPS, blir det 57 % av årsverk på DPS, og 43 % på sjukehus, frå Med omsyn til styringsparameteren kring tal på tvangsinnleggingar, viser ein til vedlegg. Generelt kan ein seie at det i Nordmøre og Romsdal har vore ei auke siste halvår 2012, og dette jobbar ein vidare med i

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus

Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Strategi for det førebyggjande og helsefremjande arbeid ved Haukeland universitetssjukehus Nynorskversjon Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Helse... 3 1.2 Folkehelse, førebyggjande og helsefremjande arbeid...

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer