Husbankens programbeskrivelse viser til statsbudsjettet for 2010 når de overordnede målene defineres:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbankens programbeskrivelse viser til statsbudsjettet for 2010 når de overordnede målene defineres:"

Transkript

1 Notat Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Per Olaf Skogshagen Telefon: /3391 TI-& Boligsosialt utviklingsprogram Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram innebærer et partnerskap med Husbanken om å arbeide langsiktig og helhetlig for å løse kommunenes boligsosiale utfordringer. Denne rapporten er utarbeidet av prosjektleder for programarbeidet i Larvik kommune. Programmet har en varighet på 4-5 år for kommunen. Husbankens programbeskrivelse viser til statsbudsjettet for 2010 når de overordnede målene defineres: 1. Økt forebygging og bekjempelse av bostedsløshet 1. Økt boligsosial kompetanse i kommunene 2. Økt boligsosial aktivitet i kommunene Det fremheves at innsatsen skal rettes mot innbyggere som faller utenfor det ordinære boligmarkedet eller trenger bistand for å kunne ha en tilfredsstillende bosituasjon, og at en prioritert målgruppe er ungdom. Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere i stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet. Ønsket med programmet er å forsterke støtten til kommunenes boligsosiale aktivitet. Målene statsbudsjettet har formulert retter seg mot alle aktører i det boligsosiale feltet, og Husbankens rolle er først og fremst å være en veileder for kommunene i deres arbeid med å forebygge og bekjempe bostedsløshet. (Ref. Husbankens underveisevaluering) Hensikten med denne rapporten er å beskrive status i programarbeidet og noen av de utfordringene som er avdekket. Forankring Larvik kommune har etablert en god forankring og skapt en felles forståelse for boligsosiale utfordringer på tvers av fag og virksomheter. Erfaring fra Larvik viser, selv om kommunen før programstart hadde boligsosiale utredninger og boligsosial handlingsplan på plass, at forankring og oppstartfase tar tid. Overgangen fra de eksisterende planenes beskrivelser av utfordringene og målsettingene, til en tverrfaglig enighet om hvordan dette skal gjennomføres er krevende. Samtidig viste det seg at noen grunnleggende strukturer, som allerede var vedtatt, måtte på plass, før en kunne se de store effektene. Det ble for kommunen en utfordring å få de tverrfaglige kompetanseprosjektene i gang, samtidig som kommunen jobbet med organisering av boligforvaltningen og sammenslåing av flere boligstiftelser til en. Utviklingsavdelingen Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: Postadresse: Postboks 2020, 3255 Larvik post Telefaks: Fakturaadresse: Postboks 2014, 3255 Larvik ommune.no Org.nr.:

2 En suksessfaktor for Larvik kommune så langt er styringsgruppens sammensetning. Programarbeidet har en tverrfaglig sammensatt styringsgruppe, med assisterende rådmann som leder. Deltakerne er virksomhetsledere med ansvar for ulike deler av det boligsosiale arbeidsfeltet, leder av plan- og byggesak, NAV-leder, samt leder av kommunens eiendomsforetak. Dette gjør at det boligsosiale arbeidet er satt på dagsordenen. I tillegg er programsatsningen vedtatt av kommunestyret i Larvik, samt at det politiske er fulgt opp med en sak om verdigrunnlag for boligsosialt arbeid, og et vedtak om å starte arbeidet med en helhetlig boligplan for kommunen. Selv om programarbeidet er langsiktig og arbeidet med forankring, organisering og tverretatlig samarbeid tar tid blir det viktig å synliggjøre gevinster av satsningen, slik at organisasjonen får opplevelsen av å lykkes. Politisk plangrunnlag for boligpolitikk Boligsosialt arbeid har en tydelig plass i de strategiske plandokumentene og i budsjettprosessen i kommunen. Boligsosiale mål og strategier gjøres tydeligere enn i tidligere planarbeid, og kommende planer vil inneholde nye målformuleringer og krav til grunnleggende politikkområder for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen har hatt en politisk sak, som legger verdigrunnlag for alt boligsosialt arbeid, til enstemmig vedtak i kommunestyret. Denne saken legger prinsippene i Housing First til grunn, samt poengterer betydningen av bomiljø, brukerinnflytelse, kommunens ansvar for en aktiv boligpolitikk, og fremhever eierskap av bolig som et strategisk virkemiddel i innbyggernes levekårsutvikling. I denne saken ble det også vedtatt at rådmannen skal starte arbeidet med en helhetlig boligplan etter plan- og bygningsloven. Planen skal være todelt og beskrive boligpolitikkens bidrag for fremtidig velferdsproduksjon og levekårsutvikling, samt beskrive boligpolitikkens bidrag for fremtidig verdiskaping, vekst og næringsutvikling. Planprogrammet for dette skal fremmes våren Betydningen av dette understrekes av administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken, som i forbindelse med Husbankens høringsuttalelse til NOU Rom for alle sier at Dersom det ikke bygges eller ombygges tilstrekkelig volum av boliger, er det en risiko for at omfanget av vanskeligstilte vil øke, uavhengig av den boligsosiale innsatsen. Uten en tilstrekkelig boligforsyning, vil en rekke isolert sett gode tiltak som utvalget foreslår, bare bidra til å omfordele rekken av vanskeligstilte. Utviklingen må sees i sammenheng med den lokale boligforsyningen, ikke minst i forhold til eksisterende boligmasse. I følge eiendomsbransjen har det vært en generell prisøkning i eiendomsmarkedet i Larvik på 26 % i 2011, og dette viser at situasjonen for vanskeligstilte i boligmarkedet ikke er blitt lettere. Administrativt plangrunnlag for boligpolitikk I forbindelse med kommunens planstrategi etter kommunevalget, er boligsosialt arbeid tatt inn som planområde. Samtidig er temaet prioritert i kommuneplanens samfunnsdel og vil bli behandlet ved rulleringen av kommuneplanens arealdel. Kommunen har store arealreserver satt av til boligformål, men det reises tvil om dette er tilstrekkelig egnede arealer for boliger til vanskeligstilte i boligmarkedet. Det vurderes å fremme forslag om å regulere et større område for kommunalt eide tomter. Boligsosialt utviklingsprogram inngår også som en del av kommunens bidrag i Partnerskapsavtalen for folkehelse med fylkeskommunen Boligsosiale delprosjekter i programarbeidet I programarbeidet i Larvik er det besluttet å starte noen tjenesteutviklende delprosjekter.

3 Disse organiseres tverrfaglig og ledes av ansatte i organisasjonen. Bosetting av husløse, der målet er å unngå bruk av midlertidige boforhold. Boligsosial oppfølging av ungdommer med rusvansker og dårlig psykisk helse. Boligsosial oppfølging av barnefamilier som er vanskeligstilte i boligmarkedet. Boligsosial oppfølging av ungdom mellom, der tilknytning til arbeidsmarkedet, nettverksarbeid og utdanning er en konsekvens av at boligsituasjonen løses først. Boligsosialt arbeid med flyktninger og innvandrere Kartlegging av kommunens samlede ressursinnsats i det boligsosiale arbeidsfeltet. I tillegg har vi to innsatsområder som ikke er direkte underprosjekter, men som er en konsekvens av programarbeidet: I regi av plan- og byggesaksavdelingen har kommunen en innsats mot ulovlige boenheter i kommunen. Fra å ha et gebyrfokus, er dette nå begrunnet og forankret som en levekårsinnsats for vanskeligstilte i boligmarkedet. Det ulovlige utleiemarkedet i kommunen er relativt stort, omfatter særdeles dårlige boenheter og bosetter mange vanskeligstilte. Siden disse boenhetene er ulovlige, får beboerne ikke bostøtte, de risikerer avkortning på forsikringer ved skader og mange leiligheter er helseskadelige grunnet fukt, etc.. Levekårssituasjonen er for mange er derfor verre enn den behøvde å være. Målet er ikke å stenge leiligheter, men å få de godkjent og eventuelt utbedret. Kommunen har startet opp et arbeid for å ta i bruk utbyggingsavtaler med private regulanter av boligområder, for å sikre en større boligforsyning til vanskeligstilte i boligmarkedet. Boligsosial virksomhet strategi og ledelse Det har vært lite aktiv utvikling av nye tilpassede boliger for vanskeligstilte de senere årene, og kommunen har ikke nådd målene i sitt strategidokument på dette området. Det er et udekket behov for slike boliger. Det er skjedd endringer i organisasjonsform der Larvik kommunale eiendom KF og Larvik Kommunale Boligstiftelse er opprettet. Ansvaret for å inngå nye samarbeidsavtaler og regulere samhandlingen mellom aktørene er plassert. Boligkontoret blir den kommunale aktøren som har totaloversikt over tilgjengelige boliger, sekretariatfunksjon for tildelingsutvalgene og ansvaret for husleieinnkreving og kontraktskriving med innbyggere. Denne del av foretningsførselen vil da ikke konkurranseutsettes, og restansearbeidet vil inngå som en ordinær del av saksbehandlingen. Dette vil forebygge utkastelser, siden det vil være boligkontoret som også må fremskaffe ny bolig. Det vil da være i saksbehandlers egeninteresse at husleie følges opp med automatisk trekk, restanseproblematikk identifiseres tidlig og at dette følges opp umiddelbart. I tillegg vil kommunen etablere en funksjon på strategisk nivå som samordner boligplaner med arealplaner og økonomiplanen i strategidokumentet. Dette vil sikre et godt beslutningsgrunnlag til kommunestyret, samt bli et grunnlag for å bestille og samhandle med utbyggingsaktører. Ansvaret for etableringen av denne sentrale bestillerfunksjonen er også plassert. Boligsosial kompetanseheving Kommunen har deltatt med prosjektleder og andre på ulike læringsarenaer etablert av Husbanken: Programsamlinger Programledersamlinger Prosjektlederkurs Studieturfor kommunenetil Finlandom modellen Housing First

4 Dessuten har kommunen deltatt med en større delegasjon av ansatte i kommunen og NAV på KBLs boligkonferanse i Haugesund, samt deltatt på: Workshop, Housing First Frokostmøter Husbanken Konferanse om bruk av startlån Larvik kommune er med i Skandinavisk kompetansenettverk (SkanKomp) som medfinansieres av EU. I forbindelse med arbeidspakken som omhandler strategisk kompetanseutvikling vurderes det å utnytte dette til å utvikle kompetanse i boligsosialt arbeid. I tillegg har kommunen selv arrangert en konferanse innen tematikken sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon i tjenesteutviklingen, samt profilert programsatsningen i media. Husbankens virkemidler Husbanken ønsket videre at programmet skulle føre til optimal utnyttelse og utvikling av økonomiske virkemidler og andre statlige virkemidler. Programmet har bidratt til økt oppmerksomhet rundt de boligsosiale virkemidlene, politisk og administrativt, og i form av at ansatte er bevisste på hvilke ordninger som finnes og i større grad søker fleksible løsninger gjennom å benytte låne- og tilskuddordninger på ulike måter. Når det gjelder beboere i utleiemarkedet, som har et potensial for overgang til eiemarkedet, organiserer programarbeidet i Larvik et eget leie til eie prosjekt. Ved alle nye henvendelser til kommunens boligkontor, og ved kontraktsfornyelse av eksisterende avtaler, kontrolleres muligheten for overgang til eiemarkedet. Ved behov gis det også bistand til befaringer, visning og avtaleinngåelse med bank. Dette ligger i rutinene til saksbehandler. Larvik kommune har økt innlån til formidling av startlån til 70 mill. i Larvik kommune ønsker å kvalitetssikre disse prosessene og beskrive dette i kvalitetssystemet. Antakelsen er at selv god praksis, kan forankres bedre tverrfaglig i organisasjonen, slik at resultatene blir enda bedre. Byggeprosjekter Programsatsningen har så langt fått 6 kommunale eiendommer tilbake på utviklingskartet for boligsosiale formål. Det settes nå fart i konkrete byggeprosjekter for disse eiendommene. Arbeidet i Larvik er organisert med en prosjektgruppe: Per Olaf Skogshagen, programleder Asbjørm Talset, NAV Tove Lisbeth Vasvik, Boligkontoret Cato Isdahl Pedersen, Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse Arbeidet i Larvik styres av en styringsgruppe: Jan Arvid Kristengård, assisterende rådmann og styringsgruppens leder Ulf Pedersen, NAV leder Ragnar Studsrød, leder av Larvik kommunale eiendomsforetak Åse Heibø, resultatenhetsleder Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse Sissel Åsheim, resultatenhetsleder Samfunnskontakt og bibliotek Tom Henning Ruud, resultatenhetsleder Plan, byggesak, landbruk og geodata Per Olaf Skogshagen, sekretær og programleder Med hilsen Per Olaf Skogshagen

5 Rådgiver

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015

PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 -.BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM 1 PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN FOR KONGSVINGER KOMMUNE 2012-2015 16. april 2012 2 Leserveiledning Del 1 Programplan Programplanen beskriver hva kommunen vil oppnå med boligsosialt

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM

BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM LARVIK KOMMUNE BOLIGPLAN 2015 2020 DEL 2: MÅL OG HANDLINGSPROGRAM PLANFORSLAGET DEL 1: Beslutningsgrunnlaget DEL 2: Mål og Handlingsprogram Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Formålet med «Boligplan for

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022

BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 BOLIGPOLITISK PLAN FOR RANA KOMMUNE 2012 2022 Forord Skrives etter kommunestyrets vedtak. Innhold Sammendrag... 2 1 Handlingsplan...7 1.1 Boligpolitiske mål for perioden 2012 2022... 7 1.2 Mål og handlingsstrategier

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2015-2025 1 INNHOLD Bakgrunn for boligsosial handlingsplan... 3 Oppsummering av planen... 4 Utarbeidelse av planen... 4 Overordnede føringer og rammer for kommunens arbeid...

Detaljer

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Beregnet til Halden kommune Dokument type Sluttrapport Dato April, 2011 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Fotograf: Arild Brunvand Foto 1 Foto 2 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold

Innhold. Boligsosial handlingsplan 2012-2014 3 Innhold Boligsosial handlingsplan 2012-2014 Innhold Contents Innhold s. 3 Oppsummering s. 4 Forutsetninger for boligsosialt arbeid s. 7 Vanskeligstilte på boligmarkedet s. 10 Flere skal eie s. 12 Færre bostedsløse

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.01.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4

INNHOLD. Sidetall. 1 Innledning 3. 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 INNHOLD Sidetall 1 Innledning 3 2 Mål 2.1 Mål for planen 2.2 Målgrupper 4 3 Situasjonsbeskrivelse 3.1 Befolkning og bosetting 3.2 Kommunale utleieboliger 5 3.3 Boligbygging i Skjervøy kommune 2004 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

BASIS ARENDAL 2009-2010. Årsrapport

BASIS ARENDAL 2009-2010. Årsrapport BASIS ARENDAL 2009-2010 Årsrapport BASIS Arendal Innledning: Arendal kommune har de siste årene arbeidet for å øke fokuset på det boligsosiale arbeidet, og dette er forankret gjennom politiske og administrative

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune

Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019. Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet. Status Skien kommune Planprogram Boligsosial handlingsplan 2015 2019 Bakgrunn og overordnede føringer for arbeidet Boligsosial handlingsplan skal revideres ref. Skien bystyre 19.4.2012 (sak 46/12) om kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014

Boligsosial handlingsplan. Steinkjer kommune 2011-2014 Boligsosial handlingsplan Steinkjer kommune 2011-2014 Innhold Boligsosial handlingsplan...1 Steinkjer kommune 2011-2014...1 Boligsosial handlingsplan 2011 2014...4 0 Forord...4 1.0 Innledning...6 1.1Type

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 Levanger kommune - Boligsosial

Detaljer

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune

ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune ÅRSRAPPORTERING 2012 Porsgrunn kommune Skjema for halvårsrapportering 13.02.2012 Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015

Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune 2011-2015 Innhold Boligsosial handlingsplan for Stjørdal kommune... 1 2011-2015... 1 Forord... 3 1. Sammendrag.... 4 1.0. Sammendrag.... 4 1.1. Konkrete tiltak

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439. Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/439 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 12.03.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - 22.01.2014 Forslag til vedtak: Hovedutvalg

Detaljer