Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK Hva saken gjelder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fullmaktssak /11. Dato: 13. mai 2011. Tilskudd til litteratur vår 2011 SARK-3324-201100021-18. Hva saken gjelder:"

Transkript

1 Dato: 13. mai 2011 Fullmaktssak /11 Tilskudd til litteratur vår 2011 KRGU SARK Hva saken gjelder: Med grunnlag i Bergen kommunes kunstplan, "Kunstbyen Bergen " er det i budsjettet for 2011 avsatt kr i frie midler til profesjonelle prosjekter innen litteratur. I bybudsjettet for 2010 var det bevilget til sammen kr i frie midler til feltet. Det skal være mulig å søke åpne prosjektmidler hele året. Som hovedregel skal derfor 70 % av disse midlene disponeres til søknader innen hovedsøknadsfristen 1. februar, og de resterende 30 % holdes av til senere søknader. På grunn av lang behandlingstid og mange gode innkomne søknader innstilles det på at hele tilskuddsrammen bevilges i denne sak. Det er kommet inn 7 søknader på til sammen kr til litterære prosjekter. I 2010 ble det behandlet 3 søknader med en samlet søknadssum på kr I denne sak er det bevilget tilskudd til fem søkere og gitt avslag til to. Vedtakskompetanse Byrådets fullmakter er fastsatt i b.sak 102/06 av 24. april Den videre delegering av byrådets fullmakter til den enkelte fagbyråd ble gjort i byrådssak 1035/07 i møte den 24. januar Fagfullmakter blant annet innen fagområdene kultur, kirke og idrett ble sist endret iden 27. april 2010 i sak 1178/10. Vedtak: Seksjon for kunst og kultur bevilger tilskudd til følgende prosjekter innen litteratur: Tur Forlag: Skando bokserie kr Laksevåg forlag: Serienett kr Forlaget Gasspedal: Gasspedal Animert kr Forlaget Baskerville AS: Baskerville Ulest kr Ali Seddigi: Flygende Teppe kr Samlet bevilgning kr Bevilgningen på kr belastes artskonto , tjeneste Litteratur, ansvarssted Harald Victor Hove Byråd kultur, kirke, idrett og eierskap 1

2 Saksutredning: I "Kunstbyen Bergen " er det lagt opp til betydelige økninger innen litteraturfeltet, basert på at Bergen har gode forfattermiljøer og utdanningsinstitusjoner. Frie midler til litteratur fikk egen tilskuddspost først i 2007, da på kr Målsetningen innenfor planperioden er kr. 1 mill. (2017) i åpne prosjektmidler, samt kr (2015) til forfatterkontor / produksjonslokaler. I 2011 er det bevilget kr i prosjektmidler. Mål for tilskuddsordningen "Åpne prosjektmidler litteratur" beskrives som følger: Bergen skal ha et rikt og bredt prosjektomfang som gir publikum opplevelser av høy kvalitet og kunstneriske utviklingsmuligheter for forfattere og formidlere. Tendenser i søknadsmassen Innen hovedsøknadsfristen 1. februar er det kommet inn totalt 7 søknader med en samlet søknadssum på kr til litteraturprosjekter. De omsøkte prosjektenes samlede totalbudsjett er på kr Det samlede totalbudsjettet i 2010 var på kr Antallet søknader i år er fordoblet i forhold til de to foregående år. To av søknadene er knyttet til utforsking av nye publiseringsmetoder på elektroniske medier. Dette kan leses som svar på forlagsbransjens utfordringer på at boka taper terreng i forhold til elektroniske medier. Søknader litteratur Antall søknader Samlet søknadssum Bevilget i bybudsjettet Sprik søknadssum og budsjett Budsjett i forhold til søknadssum i prosent 54% 80% 67% 26% Tre av de seks søknadene som behandles i denne saken er fra forlag, mens de resterende søknadene er fra henholdsvis ett nettbasert fagtidsskrift for tegneserieskapere, to forfattere og ett kulturformidlings-/eventbyrå. På lik linje med tidligere år har forfattere og litteraturformidlere i liten grad søkt kommunale prosjektmidler, dette har forandret seg lite i de 4 årene den nye kunstplanen har vært iverksatt. Imidlertid ser vi at forfattere i stor grad søker stipender. I 2010 delte Bergen kommune ut et arbeidsstipend og et kulturstipend til personer fra litteraturfeltet. Før 2008 kom litteratursøknadene i stor grad fra institusjoner som Forfattersentrum Vest, Skrivekunstakademiet og Audiatur- festival for ny poesi, men disse er alle kommet på fast tilskuddspost, og søkere er nå i størst grad frie aktører. Tilskuddsordningen til internasjonal kunst- og kulturutveksling har også søknader fra forfattere og andre aktører i litteraturfeltet. 2

3 Kriterier for vurdering av søknader Før det ble opprettet egen tilskuddspost for litteraturprosjekter, ble søknader innen litteratur behandlet under tilskuddsposten "Ymse kultur". Retningslinjer for vurdering av litteratursøknader ble første gang satt opp i fullmaktssak (21. mars 2007), i tråd med retningslinjer for andre profesjonelle kunstprosjekter slik de ble vedtatt av byrådet i 2004, i byrådssak Ved behandling av søknader vektlegges: Søkers faglige kvalifikasjoner og kompetanse Prosjektets kunstneriske nivå Formater, retninger og genre som står svakt eller i liten grad formidles i Bergen Et realistisk budsjett og plan for formidling og markedsføring. Som hovedregel kan bevilgningen dekke inntil 1/3 av tiltakets samlede budsjett Gjeldende kunstneriske prioriteringer i Bergen kommune. I "Kunstbyen Bergen " beskrives åpne prosjektmidler som en tilskuddspost under utvikling: Posten, som er ny i 2007, omfatter flere målområder og vil deles i flere poster når det er vunnet erfaring med søknads- og prosjektutvikling. Områdene er litterære publikumsorienterte formidlingsprosjekter. Det skal også avsettes midler til formidlingstiltak for å nå grupper som faller utenfor - eldre, arbeidsledige, funksjonsbegrensede, innvandrere og andre. Utgivelsesstøtte, med særlig vekt på genre med svake nasjonale innkjøpsordninger og svake kommersielle muligheter. Støtten skal både styrke Bergen som skapende sentrum i det nasjonale landskapet og bidra til etableringen av publiseringskanaler i Bergen. Presentasjon, søknadsvurdering og innstilt bevilgning: Tur Forlag ved Carina Beddari søker om kr av et totalbudsjett på kr til bokserien Skando, som skal utforske kollektivteksten som metode. Serien på tre utgivelser skal være et skandinavisk samarbeid med feministisk perspektiv, og presenteres som en motvekt til ideen om forfatteren som ensomt geni. Deltagere i prosjektet er norske, danske og svenske forfattere, og man ønsker å utforske språklig naboskap. Vurdering: Tur forlag er et enkeltmannsforetak drevet av Carina Beddari, som er utdannet ved Skrivekunstakademiet og innen litteraturvitenskap ved UiB, og har redaktørerfaring fra kullets antologi på Skrivekunstakademiet, og fra tidsskriftet Prosopopeia. Skando fremstår som en spennende utforskning av samarbeid mellom nye nordiske forfattere, og vil presentere både nye tekster og nye former for språkutveksling i form av kollektive skriveprosjekter. Søker har en gjennomtenkt plan for formidling og markedsføring. Prosjektet stimulerer til litterært samarbeid innen Skandinavia, og gir nye norske forfattere mulighet til å nå et større publikum bl.annet gjennom Distribusjon for Skandinavisk Småpresse. Anbefalt tilskudd: kr Laksevåg Forlag søker kr av et totalbudsjett på kr til profesjonalisering av sitt nettbaserte fagtidsskrift for tegneserier. Tegneserietidsskriftet Serienett har eksistert siden 2006, og skal presenterer informasjon, kritikk, og anmeldelser innen tegneseriefeltet. Målgruppe er lesere, serieskapere og forleggere. Så langt er tidsskriftet basert på dugnad, men forlaget ønsker nå å profesjonalisere driften, og søker om tilskudd til deler av driften, deriblant honorar til skribenter. 3

4 Vurdering: Søknadssum er for stor i forhold til totalsum, og tilskuddsordningen omfatter heller ikke tilskudd til drift. Det ansees imidlertid som positivt at Laksevåg Forlag kan profesjonalisere tidsskriftet og slik løfte frem tegneserie som sjanger, og tilskudd gis til å honorere bidrag fra fagpersoner innen tegneseriefeltet. Anbefalt tilskudd: kr Forlaget Gasspedal søker kr i tilskudd av et totalbudsjett på kr til produksjon og publisering av 5 korte animasjonsfilmer, som kombinerer animert grafikk og litteratur som likeverdige uttrykk. Prosjektet er et kombinert kunstnerisk eksperiment og formidlingsprosjekt. Norges alternative litterære miljøer søker stadig etter nye utgivelsesformer, og målsetningen med dette prosjektet er å rekruttere nye lesere, samt å utforske elektronisk litteratur som kunstnerisk bevegelse. Gjennom å gjøre litteratur tilgjengelig på datamaskiner og mobiltelefoner ønsker man å nå yngre lesergrupper, som gjerne er mer orientert mot elektroniske medier enn til bøker. Samtidig ønsker man å vise det litterære potensialet i å kombinere tekst med nye medier. Filmene blir tilgjengelige på Vimeo, Youtube og Gasspedals egne nettsider. Vurdering: Forlaget Gasspedal er et lite men innflytelsesrikt forlag drevet på prosjektbasis, uten driftsmidler. Forlaget søker om en videreføring av prosjektet Gasspedal Animert som mottok kr i tilskudd fra Bergen kommune i Resultatet så langt er tre filmer, vist første gang på Zebra Poetry Film Festival i Berlin. Samarbeidet mellom animatør Kristian Pedersen og produsent Audun Lindhom fremstår som svært vellykket, og to av filmene mottok henholdsvis gull og sølv i klassen "Moving Image" i årets "Visuelt". Gasspedal Animert er allerede blitt et anerkjent nettdistribusjonsprosjekt, og har stort potensial for å gjøre god samtidslitteratur tilgjengelig for nye lesergruppe. Samtidig løfter de frem de estetiske mulighetene som ligger i møtepunktet mellom tekst og animert grafikk. Anbefalt tilskudd: kr Good Vibes Entertainment Norway v/stig Van Eijk og beate Helen Thunes søker om kr i tilskudd til å kunne frigjøre tid/søke permisjon fra jobb under utarbeidelse av formidlingsprosjektet Trolla-la på vandring i jungelskogen. Prosjektet består av en illustrert bokserie for barn i alderen 2-6 år, med egne sanger på CD. Teksten skal bruke mye rim og regler, og sammen med sangtekstene er disse ment å stimulere barns språkutvikling. Illustratør er Gunvor Rasmussen. Det skal også utarbeides en teaterforestilling basert på boken. Vurdering: Good Vibes Entertainment presenterer et spennende og sammensatt formidlingsprosjekt for barn. Søkere mangler imidlertid faglige kvalifikasjoner og kompetanse innen litteraturfeltet, og tilskuddordningen gir heller ikke rom for lønn under utarbeidelse av manus. Søknaden faller derfor utenfor kriteriene for denne tilskuddordningen. Prosjektet har mottatt tilskudd til utvikling av andre sider ved formidlingsopplegget fra Bergen kommunes satsning på kunstformidling for barn. Anbefaler avslag Forfatter Olav Kristiseter søker om kr av et totalbudsjett på kr til lønn under utarbeidelse av manus for bokprosjektet "Garrotte - eit tilfelle frå Hompedompen Hektiskavdeling." Manus foregår i et annerledes Bergen der Norge er i krig med Russland. Romanen presenterer en visjon av hva som kunne skjedd, og hva som kan skje, i andre rammer enn de nåværende. 4

5 Vurdering: Søker har bak seg flere romanutgivelser og artikler, og presenterer her en spennende manusidé. Støtte til lønn under manusutarbeidelse faller imidlertid utenfor kriteriene for denne tilskuddsordningen, og søker oppfordres i stedet om å søke Bergen kommunes kulturstipend. Anbefaler avslag Forlaget Baskerville AS ved Tom Rasmussen søker kr av et totalbudsjett på kr til prøveprosjekt for digital publisering av skjønnlitteratur gjennom nedlastbare apps. Prosjektet Baskerville Ulest er inspirert av NRK p3s modell for ny musikk; Urørt, og er et forsøk på å nå nye lesere, gjennom å tilby rask og billig nedlasting av solid litterær kvalitet. Profilen blir ung og kontemporær, og man ønsker å avmystifisere den digitale publiseringen gjennom å tilby nedlastninger som ikke krever egne lesebrett, men kan gjøres på pc eller mobil. Vurdering: Baskerville har siden 2005 etablert seg som et vellykket nisjeforlag for skjønnlitteratur innen sjangeren de selv kaller "skittenrealisme og feelgood." De ønsker gjennom dette prosjektet å utvide både sjanger og lesergruppe, ved å tilby lett tilgjengelig digital publisering av god litteratur. Lavere produksjonskostnader vil føre til at man lettere kan satse på spennende litteratur som i utgangspunktet har lite inntjeningspotensiale. Prosjektet har gode muligheter for å nå nye lesergrupper, og er en spennende utforskning av nye publiseringskanaler. Søknadssummen inkluderer drifts- og administrasjonskostnader, og er for høy til å kunne dekkes inn av tilskuddsordningen. Det gis imidlertid et tilskudd til digital klargjøring. Anbefalt tilskudd: kr Ali Seddigi søker om kr av et totalbudsjett på kr til oversettelse og produksjon av barneboken "Flygende teppe". Boken er på persisk og norsk, og omhandler en iransk jente og en norsk gutt som sammen løser en hemmelig kode. Boken fokuserer på vennskap og forståelse på tvers av etnisitet og kulturbakgrunn. Manus på 32 sider er ferdig utarbeidet på persisk. Tilskudd vil gå til norsk oversettelse og produksjon. Vurdering: Ali Seddigi er journalist og forfatter, opprinnelig fra Iran, og har tidligere mottatt støtte fra Bergen kommune til å utgi to bøker oversatt fra Persisk til norsk. Med tekst på både norsk og persisk kan boken være et positivt litterært bidrag til å øke mellomkulturell forståelse, gjennom å søke både minoritets- og majoritetsspråklige barn som lesergruppe. Anbefalt tilskudd: Til sammen kr anbefales bevilget fra tilskuddsposten til litteraturprosjekter. 5

Fullmaktssak /10. Dato: 2.september 2010. Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 SARK-3342-201000058-233

Fullmaktssak /10. Dato: 2.september 2010. Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 SARK-3342-201000058-233 Dato: 2.september 2010 Fullmaktssak /10 Kunstner- og kulturarbeiderstipender 2010 EVHO SARK-3342-201000058-233 Hva saken gjelder: Bergen kommunes etablerings- og kulturstipend samt arbeidsstipend kan tildeles

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2012 er det innen internasjonal kunst- og kulturutveksling avsatt kr 2 900 000,- i åpne prosjektmidler.

Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2012 er det innen internasjonal kunst- og kulturutveksling avsatt kr 2 900 000,- i åpne prosjektmidler. Dato: 26. mars 2012 Fullmaktssak /11 Tilskudd til internasjonal kunst- og kulturutveksling 2012-1. runde AERS SARK-007-201200178-118 Hva saken gjelder: I bybudsjettet for 2012 er det innen internasjonal

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010

Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 Braks Søknadsguide 3.utgave, februar 2010 I 2001 ga Brak ut Søknadsguiden for første gang, og i 2005 ble den utgitt på nytt i en enda mer omfattende utgave. Begge disse utgavene har vært flittig brukt

Detaljer

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER EN UTREDNING PÅ OPPDRAG FRA NORSKE DRAMATIKERES FORBUND UTARBEIDET AV DANIELSENKROEPELIEN ARTS MANAGEMENT AS (2004) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde. - 12 virksomheter får tilskudd fra INTRO

45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde. - 12 virksomheter får tilskudd fra INTRO Pressemelding, INTRO Fond for kulturnæringen i Tromsø Tromsø 16.06.2011: 45 søknader på totalt 20 millioner i andre søkerunde. - 12 virksomheter får tilskudd fra INTRO ANDRE SØKERUNDE Andre søkerunde som

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet PB 8030 Dep. 0030 Oslo Kulturutredningen 2014 Høringssvar fra Den norske Forleggerforening Bakgrunn Den norske Forleggerforening er en bransjeorganisasjon for forlag. Våre medlemmer

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368

Byrådssak /12. Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen SARK-332-201000099-368 Byrådssak /12 Utredning angående fremtidig organisering av mediefeltet i Bergen ESAN SARK-332-201000099-368 Hva saken gjelder: Bakgrunn for saken er bystyrets flertallsmerknad i forbindelse med Bergen

Detaljer

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument

Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Film og audiovisuelle uttrykk i Midt-Norge Statusdokument Innhold 1. Film og interaktive produksjoner 2. Offentlig virkemiddelapparat og nasjonal filmpolitikk 3. Regional filmpolitikk 4. Regionale filminstitusjoner

Detaljer

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012. Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte 07.12.2011 punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK-1242-201300366-58 Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-,

Detaljer

Strategiplan for kultur 2014-2020

Strategiplan for kultur 2014-2020 Strategiplan for kultur 2014-2020 Høringsutkast 3.mai 2013 Kulturlivet dekker våre behov, kunsten innfrir våre lengsler. Kulturen skal ta vare på tradisjonen, kunsten skaper nye tradisjoner. Kulturen er

Detaljer

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie

ARTIST IN RESIDENCE BERGEN. Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie ARTIST IN RESIDENCE BERGEN Fagutvikling av gjestekunstnerordninger - en case studie 1 INNHOLD side 3 side 6 side 6 INNLEDNING DEL 1 CASE BESKRIVELSE Kulturpolitisk forankring side 7 Nasjonaliteter side

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Lastet ned fra: morsmal.org

Lastet ned fra: morsmal.org Lastet ned fra: morsmal.org Byrådssak /12 Særskilt språkopplæring og tospråklig assistanse i Bergen kommune LIGA SARK-20-201206353-1 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem sak knyttet til bystyrets

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.

Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02. Utlån av e-bøker i folkebibliotek utfordringer og muligheter Notat ved Nasjonalbiblioteket og Norsk kulturråds fagadministrasjon 05.02.2014 1 Innledning E-bøker har i løpet av få år blitt et alternativ

Detaljer