BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret"

Transkript

1 BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: Møtetid: Kl Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 051/11-075/11 Tilstades på møtet: Nina Klara Grotle Bjørnar Førde Espen Gulliksen Per Helge Eikeland Aud Marit Sortevik Leo Cirotzki Karl Vidar Førde Bjarte Vik Bodil Elin Edvardsen Leni Marie Lisæter Henny Margrete Hansen Isabel Grindheim Audun-Åge Røys Stian Holm Helge Bakke Harry Gulestøl Lars Endre Myklebust Elin Merete Førde Andrew Leknesund Åge Senneset Svein Olav Igland Stig Bakke Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Anita Nybø Sp Henny Hansen Sp Kåre Jarl Langeland V Svein Olav Igland V Atle Jan Frøyen Frp Andrew Leknesund Frp Petra Strømmen H Ole Bjørn Førde ( kom til sak 053/11 gjekk etter sak 063/11) 2 timer H Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Karl Vidar Førde Tom Joensen, Reidar Håvardstun, Ann Irene E. M. Gulestøl, Revisor Terje

2 Førde Frå org. møtte: Utlevert i møtet: Sak 075/11 Innfriing av BMA i Kragerø Sparebank Orientering: Sp.mål/interpell.: Behandla saker: Sak nr.: F.o.m.051/11 t.o.m.075/11 Synfaring: Diverse: Underskrifter: Utskrift til: Medlemmane i Fsk for godkjenning og underskrift Revisor Økonomisjef

3 Sakliste kommunestyret den Sak nr. Saktittel 051/11 Innkalling og sakliste 052/11 Referatsaker 053/11 Val og oppnemning av representantar til styrer, nemnder, råd og utval for perioden suppleringsval 054/11 Konsesjonssøknad for vindkraftverk på Guleslettene - høyringsuttale 055/11 Konsesjonssøknad for Hennøy vindkraftverk - høyringsuttale 056/11 Konsesjonssøknad Bremangerlandet vindkraftverk - høyringsuttale 057/11 Avtale mellom Bremanger kommune og Flora kommune om feiing/tilsyn i Bremanger kommune /11 Teknisk driftseining - Gebyr /11 Godkjenning av gebyrforskrift for Nordfjord Miljøverk 2012 og tilleggsgebyr for renovasjonsgebyret for 2012 for Bremanger kommune 060/11 Avtale om brannførebygging og beredskap mellom Flora kommune og Bremanger kommune /11 Trafikksikringstiltak ved Kalvåg oppvekst, parkeringsregulering 062/11 Reguleringsplan for masseuttak Sætrefjellet, Dyrstad, handsaming etter endringar i vedtak FSK-120/11 063/11 Idrett og friluftsplan- revisjon /11 TILSTANDSRAPPORT FOR OPPVEKSTSEKTOREN I BREMANGER KOMMUNE 065/11 BETALINGSSATSAR FOR PLEIE_OG OMSORGSTENESTENE /11 Driftsbudsjett Frøsjøterminalen /11 Føreskrift om anløps avgift i Bremanger kommune sitt sjøområde 068/11 Føreskrift om sakshandsamingsgebyr etter lov om hamner og farvatn 069/11 Hamneregulativet for Bremanger kommune sitt sjøområde 070/11 Strategisk plan Hamn og Næring /11 Lånefinansiering Kai A, Kalvøya Fiskerihamn 072/11 Budsjett Bremanger Hamn og Næring Ikkje off saker: 073/11 Budsjett handlingsplan

4 Ikkje off saker: 074/11 Søknad ansvarlig lån Kalvøy Utvikling as 075/11 Innfriing av BMA i Kragerø Sparebank

5 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2-Møtebok Arkivsaknr.: 11/1714 Innkalling og sakliste Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 S Innkalling og sakliste Saksutgreiing: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den til godkjenning. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vertgodkjende slik dei ligg føre Kommunestyret KST-051/11 Vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vart godkjende slik dei låg føre, med desse endringane: - Sak 074/11 og 075/11 vart flytta opp på saklista og handsama etter sak 052/11. - Sak 075/11 : Innfriing av BMA i Kragerø Sparebank vart sett på saklista.

6 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2-Møtebok Arkivsaknr.: 11/1712 Referatsaker Det er ikkje meldt om referatsaker til møtet. Saker kan kome til i møtet Kommunestyret Det kom ikkje referatsaker til i møtet.

7 BREMANGER KOMMUNE Delegert vedtak Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K1-033 Arkivsaknr.: 11/1528 Val og oppnemning av representantar til styrer, nemnder, råd og utval for perioden suppleringsval Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova Kva saka gjeld: Val av representantar til utval Bakgrunn for saka: Etter at sak 046/11 vart handsama er det kome innspel frå to Fagforbundet og Nordfjord Folkemuseum vedkomande val av representantar. Saksutgreiing: Eldrerådet i Bremanger vart oppretta med 5 medlemmar den Fagforbundet hadde ikkje lagt fram liste over medlem/varamedlem som dei ynskja med i rådet. Fagforbundet ber om at desse personane vert valt inn som medlem/varamedlem i Eldrerådet, slik at rådet består av 6 medlemmar istadenfor 5. Forslag på medlem er: Monique Levang, varamedlem: Anfinn Førde. Ein har motteke skriv frå Nordfjord Folkemuseum der ein vert bede om å nemne opp eitt medlem med vararepresentant til Rådet for Nordfjord Folkemuseum.

8 Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak Kommunestyret Framlegg frå Høgre: Kommunestyret opprettheld vedtak om 5 medlemmar i eldrerådet. KST-053/11 Vedtak: Kommunestyret opprettheld vedtak om 5 medlemmar i eldrerådet. Styremedlem Nordfjord Folkemuseum: Kåre Jarl Langeland Varamedlem Nordfjord Folkemuseum: Bjarte Vik.

9 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 MM Kommunestyret /11 MM Avgjerd av: Saksansv.: Magnhild Myklebust Arkiv: K2-S82 Arkivsaknr.: 11/142 Konsesjonssøknad for vindkraftverk på Guleslettene - høyringsuttale Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I NVE Vindkraft- og kraftleidningsprosjekt i kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy, Sogn og Fjordane Fylke. Høyring 5 I Nautrvernforbundet i Sogn og Fjordane Høyringsfråsegn Guleslettene vindkraftverk 6 I Botnane og Årebrot Grendalag Guleslettene vindkraftverk - kopi av uttale 7 I Øyvind Heimtun RE: Høyring Guleslettene 9 I Indrehus Bruk Guleslettene Vindkraftverk - Fråsegn til søknad om konsesjon og konsekvensutgreiing 10 I Direktoratet for naturforvaltning Bremangerlandet, Hennøy og Guleslettene vindkraftverk, og 132-kV ledning Ytre Ring Nordfjord. Uttalelse til søknader og melding.

10 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Energilova og plan- og bygningslova med forskrifter. Kva saka gjeld: Uttale til Guleslettene Vindkraftverk konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing. NVE ynskjer gjennom høyring av konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing å få tilbakemelding om verknadane av tiltaket er tilstrekkeleg utgreidd og kva høyringsinstansen meiner om det omsøkte tiltaket. Bakgrunn for saka: Melding med utgreiingsprogram for Guleslettene vindkraftverk og nettløysing for vindkraftverket vart handsama av kommunestyret i Bremanger , sak 101/08 og det vart gjort fylgjande vedtak: 1. Konsekvensane av vindkraftverket sett i høve til landskapsverknader og bruken av området til friluftsliv er særleg viktig å utgreie 2. For dei alternative tilførselsvegane må det leggast vekt på landskapsverknader, samordna infrastruktur, nytte og verknader for lokalsamfunna ved dei ulike alternativa 3. For planlegging av nettløysing må det leggast vekt på forventa produksjon og forbruk i kommunen/regionen og minst moglege inngrep ved færrast mogleg nye linjer og sanering av gamle linjer. 4. Utgreiing av samfunnsmessig nytte og konsekvens lokalt i Bremanger kommune. 5. Utgreie plassering av transformatorstasjon i Svelgen-området. Saksutgreiing: Guleslettene vindkraft AS søkjer NVE om konsesjon etter energilova for å byggje og drive eit vindkraftverk med inntil 160 MW effekt på Guleslettene i Bremanger og Flora kommune. Planområdet er om lag 29 km 2 og strekkjer seg frå Botnane i vest til Magnhildskaret i aust, og frå Skudalsnipa i nord og til Slettevarden i Sør, og dannar eit naturleg platå på ca m.o.h. på grensa mellom Bremanger og Flora kommune. Det er planlagt å byggje anlegget med turbinar med ein installert effekt på mellom 2,5 og 4,5 MW, avhengig av kva turbintypar som er tilgjengelege ved byggjestart. Planarbeidet og konsekvensutgreiinga er basert på ei eksempelløysing med 3 MW turbinar, og det vil då bli 48 turbinar med navhøgde m og rotordiameter på m. Tilkomstveg er planlagt frå fylkesveg 614 ved Magnhildskartunnelen, og vil bli ca 2,5 km. I tillegg må det byggjast om lag 33 km intern veg i området. Servicebygg med garasjedel (om lag 250 m 2 ) er planlagt i tilknyting til parkeringsplassen i Grytadalen ved søndre utløp av Magnhildskartunnelen. Transformatorstasjonen (om lag 450 m 2 ) er tenkt plassert i midten av planområdet og vil krevje eit totalt areal på om lag 1200 m 2. Dei fysiske inngrepa (oppstillingsplassar, servicebygg, transformatorstasjon og tilkomstveg) vil beslaglegge eit areal på ca 0,4 km 2, og dette utgjer 1,4 % av planområdet.

11 Vindturbinane er tenkt transportert med skip frå leverandør til kai ved Kjelkenes/Indrehus, og deretter vidare på eigna transportkøyretøy via Fv. 614 til vindkraftverket. Mellom Kjelkenes/Indrehus og Magnhildskaret blir det nødvendig å ta ut noko fjell i nokre kurver for å få gjennom tårn og vingar. Nettilknyting for vindparken føreset at Statnett si 420 kv-linje Ørskog-Fardal blir bygt, og tilknyting til sentralnettet vil skje enten ved forsterkning av 132 kv-nettet mot Ålfoten og utviding av 132/420 kv transformatorstasjon eller forsterking av nettet til Grov og etablering av ny 132/420 kv transformatorstasjon. SFE Nett søkjer konsesjon for dette. Guleslettene vindkraft AS har inngått frivillige avtaler med dei fleste av grunneigarane som blir råka av vindkraftverket, og dei tek sikte på å inngå frivillige avtalar med alle involverte grunneigarar. Det vert likevel søkt om løyve til oreigning av nødvendig grunn og rettar for å byggje og drive dei elektriske anlegga, herunder rettar for all nødvendig ferdsel/transport. Dette løyvet vil bli nytta dersom det skulle dukke opp uforutsette ting knytt til avtalane med grunneigarane som ikkje kan løysast gjennom minnelege avtaler. Konsekvensutgreiinga er utført av uavhengige konsulentar på bakgrunn av fastsett utgreiingsprogram frå NVE (av ). Kommunen har motteke kopi av høyringsuttalar frå privatpersonar og organisasjonar. Desse vert ikkje referert i saksutgreiinga eller vedlagt, men dei som ynskjer det kan få kopi av desse ved å kontakte sakshandsamar. Komplett konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing kan ein sjå på (saker under behandling). Vurdering: I arealdelen til kommuneplanen for Bremanger kommune er det aktuelle området ved Guleslettene definert som landbruks-, natur og friluftsområde aktuelt for vindkraft. Bakgrunnen for at Guleslettene er vald som lokasjon for vindkraftutbygging er gode vindtilhøve, tilgang til kai/vegtilkomst som med mindre utbetringar kan nyttast til å transportere turbinane inn i planområdet, stor kapasitet for overføring av produksjon ved ferdigstilling av Ørskog-Fardal-linja og middels konfliktpotensiale knytt til området. Fylgjande tema er omtala i konsekvensutgreiinga: Landskap Nærverknadane er omfattande, og eit område med spesielle landskapskvalitetar vil endre karakter frå naturområde til eit område dominert av tekniske inngrep. Fjernverknadane av tiltaket er meir moderate. Landskapsopplevinga frå fjelltoppane aust for planområdet og frå områda kring Florø vil bli påverka, og vindkraftverket vil vere glimtvis synleg frå fjordområda i nord og vest. Tiltaket er vurdert til å ha stor/middels negativ konsekvens for landskap Kulturminne og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner blir fysisk råka, men det er vurdert å vere eit potensial for funn av ikkje-kjende automatisk freda kulturminne (fangstanlegg og steinalderlokalitetar) i planområdet. I vest vil ein del turbinar kunne dominere utsynet frå kulturhistorisk verdifulle ståstadar i Botnane. Frå dei verdifulle kulturhistoriske lokalitetane Vingen, Kinn og

12 Rugsund/Skatestraumen vil ingen turbinar vere synlege. Samla vurdering er at tiltaket har middels negative konsekvensar for kulturminne og kulturmiljø. Friluftsliv og ferdsel Den austlege delen av planområdet er av høg verdi for friluftsliv. Bygging av vindkraftverket vil endre opplevingsverdien for friluftsliv og kan medføre kryssing av etablerte stiar og turløyper. Vindkraftanlegget vil påverke opplevingskvalitetane også i meir perifere område. Utbygginga er vurdert til å gje store negative konsekvensar for friluftslivet. Biologisk mangfald Ingen prioriterte naturtypar er funne innanfor planområde. Vindkraftverket vil påverke biologisk mangfald hovudsakleg gjennom direkte arealbeslag, auka forstyrring og auka dødelegheit gjennom kollisjonsfare for fugl. Samla konsekvens for biologisk mangfald er vurdert til middels negativ. Inngrepsfrie naturområde (INON) Området i sin heilskap vil bortfalle som inngrepsfri natur, og redusere INON sone 2 (1-3 km frå tyngre tekniske inngrep) med 33,43 km 2 og INON sone 1 (3-5 km frå tyngre tekniske inngrep) med 0,48 km 2. Støy Støyberekning av utbyggingsløysinga viser at ei registrert hytte får støynivå over anbefalt grense på 45 dba, og ei hytte vil i periodar i varierande grad bli råka av høyrbar støy (40-45 dba). I planområdet må lydnivå i området dba (årsmiddel) påreknast og nær turbinane opp til ca 60 dba. Det er forventa ei mindre auke av lydnivå langs eksisterande vegar i samband med bygging av vindkraftverket. Skuggekast og refleksblink Ingen bustader vil bli utsett for skuggekast over dei anbefalte tyske grenseverdiane på 30 teoretiske skuggetimar pr år. Ei hytte kan teoretisk bli råka. Refleksblink frå rotorblada vil kunne observerast i periodar med pent vêr. Normalt er konfliktnivået tidsavgrensa til det fyrste driftsåret, då vingane deretter vil bli falma av vêr og vind. Annan forureining I anleggsperioden kan det førekomme utvasking av erodert materiale, dreneringseffekt i myrar og fare for spill av olje- og forbrenningsprodukt frå anleggsverksemda. Ureiningsfaren kan i stor grad førebyggjast ved å stille krav til entreprenørar og ha oppfylgjande kontrollar. Det er liten fare for forureining frå vindkraftverket etter at det er sett i drift. For servicebygget skal det etablerast godkjent vassforsyning og tett avlaupsløysing. Alle inngrep er lagt utanom nedbørfeltet til Sagavatnet (Florø vassverk), men to turbinar og veg er plassert innanfor Langevatnet som er med i Klif sitt overvakingsprogram for langtransportert forureining. Verdiskaping Utbygginga krev ei investering på om lag 1,6 milliarder kr. Ut frå tidlegare erfaringar kan mill av verdiskapinga skje regionalt, mens mill. kan skje lokalt. Utbygginga medfører ein anleggsperiode på 2-3 år, og antall årsverk i denne perioden er anslått til Drift av vindkraftverket vil krevje fast personale lokalt, stipulert til 6-8 årsverk. I tillegg

13 kjem eigedomsskatt til kommunane og leigeinntekter for grunneigarane. Det er forventa ein middels positiv konsekvens av vindkraftverket for verdiskaping. Reiseliv Vandring som satsingsområde innan reiseliv vil bli råka ved at vindkraftverket vert synleg frå enkelte toppar/område med merka løyper. Frå Kalvåg vil ein kunne sjå turbinar på 9 km avstand, og frå Florø (ca 8 km avstand) vil ein kunne sjå 1-24 turbinar avhengig av kvar ein står. Vindkraftverket er vurder til å kunne ha liten/middels konsekvens for det etablerte reiselivet i området, men ved tilrettelegging og marknadsføring av vindkraftverket som ein turistattraksjon kan ein tiltrekkje andre grupper av turistar og få ein meir positiv effekt. Landbruk Vindkraftanlegget råkar ikkje område med jordbruk eller skogbruk, men større beiteområde for sau vil bli beslaglagt i anleggsperioden og anleggsarbeidet kan medføre forstyrring/stress og risiko for at dyr skadar seg på materialar og utstyr i anleggsområdet. I driftsfasen vil området kunne nyttast til beiting som i dag, med unntak av 0,4 km 2 som er direkte berørt av vegar, turbiner og trafostasjon. Grunneigarar og beitelag vil kunne nytte vegane i området etter avtale med utbyggar og dette vil kunne lette arbeidet med tilsyn og innsanking av beitedyr. Grunneigar sine leigeinntekter for grunnen vil kunne styrke inntektsgrunnlaget, og kunne gje positive ringverknader i landbruket. Luftfart Avinor har vurdert at prosjektet ikkje gjev påverknad på navigasjons-, kommunikasjonsverkemiddel eller radar ved Florø Lufthamn, og det er ikkje vurdert til å vere til hinder for annan lufttransport. Kommunikasjonssystem Norkring kan ikkje sjå at tiltaket skal ha nokon vesentleg verknad på mottak av kringkastingseller radionsignal i området, men utbyggjar må finansiere tiltak for å rette opp manglande dekning dersom det skulle oppstå problem med mottak av signal. I regional plan for vindkraft, som er vedteken av fylkestinget 8.juni men innklaga til MD til avgjerd, er potensialet for konflikt mellom etablering av vindkraftanlegg og andre arealinteresser vurdert for område med gode vindressursar. Det omsøkte området ved Guleslettene omfattar fem analyseområde: Tverrdalsnipa, Skudalsnipa, Slettevarden, Mulliegga og Dyrelifjellet. Av desse er fire område vurdert til samla sett å ha middels konfliktpotensiale, medan Tverrdalsnipa heilt vest i planområdet er vurdert til stort konfliktpotensiale på grunnlag av stort konfliktsnivå i høve tema kulturminne og biologisk mangfald. Fagmiljøa har peika på i sine uttalar at konsekvensutgreiinga er mangelfull, spesielt i høve fugl og fugletrekk og at feltkartlegginga i høve naturtypar kan vere mangelfull. For Guleslettene vil dei største negative konsekvensane knytt til tiltaket vere i høve landskap (visuell påverknad), friluftsliv og bortfall av inngrepsfrie naturområde. Desse ulempene må vurderast opp mot dei positive verknadane av tiltaket. I anleggsperioden vil det vere behov for betydelege investeringar, der ein god del vil skje innanlands slik at det er mogleg for lokalt næringsliv å konkurrere om deler av dette. 6 8 årsverk lokalt i driftsfasen for vindkraftverket vil også vere viktig i

14 høve dei utfordringane Bremanger kommune har med å oppretthalde folketalet. I tillegg kjem inntekter til kommunen i form av eigedomsskatt, som vil komme innbyggjarane til gode. Transport av vindturbinane ved utbygging av anlegget vil medføre behov for utbygging av kai og utbetring av svingar på vegen mellom Kjelkenes/Indrehus og Magnhildskartunnelen, og dette vil også komme innbyggjarar og næringsliv til gode. Alle grunneigarane i det aktuelle området er positive til tiltaket, og i tillegg til leigeinntekter og styrking av næringsgrunnlaget, ser dei fleste det som ein fordel å få utbygt eit vegnett i planområdet og dermed forenkling av tilsyn og sanking av dyr på beite. Det er ynskje frå grunneigar og grendalag i Botnane at det vert bygt vegtilkomst til anlegget frå vestsida (frå fv 577 ved Skudalen), for å betre tilkomsten til området frå Botnane. Dette vil i tilfelle vere eit eige søknadspliktig anlegg, som må handsamast etter gjeldande regelverk. For dei som oppsøkjer området for urørt natur og ro, vil utbygginga gjere området lite attraktivt, men andre brukargrupper som ynskjer eller krev større tilrettelegging vil kunne få større nytte av området til friluftsliv. Eldrerådet er positiv til dei utvida turhøva ein vindmøllepark med infrastruktur kan gje for eldre og andre med redusert helse. Som avbøtande tiltak er det også foreslått å etablere ei lysløype med utgangspunkt i Magnhildskaret og byggje ei varmestove ved Langevatnet som kan nyttast av turgåarar i området. Dette vil gjere området meir attraktivt om vinteren. Dei negative konsekvensane knytt til landskap og visuell påverknad kan reduserast noko ved å justere plasseringa av vindturbinane eller eventuelt fjerne turbinar slik at ein unngår dei høgste toppane eller ytste kantane av platået. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Bremanger kommune er positive til utbygging av Guleslettene vindkraftverk, då grunneigarar og grendalag i nærområdet er positive til tiltaket, og ein meiner dei positive verknadane av tiltaket gjer at ein kan akseptere dei negative konsekvensane. 2. Utbyggjar bør ha ein dialog med aktuelle interessentar på strekninga Kjelkenes Indrehus for å få ei god og varig løysing i høve utbygging av kai, og med kommunen og Statens vegvesen i høve utbetring av fylkesveg 614 for transport av vindturbinar og anna utstyr til vindkraftverket. 3. Avbøtande tiltak som nemnt i konseksjonssøknaden (lysløype og varmestove) bør vere ein føresetnad for at konsesjon vert gjeve. 4. Utbyggjar bør vurdere plasseringa av vindturbinane i landskapet og unngå dei høgste toppane eller ytste kantane av platået slik at landskapsverknadane vert redusert. 5. Utbyggar bør byggje skogsbilveg frå fylkesveg 577 ved Skudalen nord for Botnane opp til Guleslettene vindkraftverk Formannskapet Nytt framlegg til vedtak frå Sp og Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Guleslettene vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar.

15 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon. Det vart røysta mellom rådmannen sitt framlegg opp mot framlegg frå Sp/Ap. FSK-206/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå Sp/Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Guleslettene vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon Kommunestyret Forhandlingsutvalet tilrår å utsetje saka til kommunestyremøte den KST-054/11 Vedtak: Saka vert utsett til møte i kommunestyret den

16 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 MM Kommunestyret /11 MM Avgjerd av: Saksansv.: Magnhild Myklebust Arkiv: K2-S11 Arkivsaknr.: 10/506 Konsesjonssøknad for Hennøy vindkraftverk - høyringsuttale Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Multiconsult Hennøya - Marafjellet vindkraftverk 2 I RE: Hennøya / Marafjellet vindkraftverk 3 I Norges vassdrags- og energidirektorat Vindkraft- og kraftleidningsprosjekt i kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy, Sogn og Fjfordane fylke 4 I Bremanger Quarry VS: Høringssvar om konsesjonssøknad og konsekvensutredningen for Hennøy vindkraftverk - svarfrist I Nesbø/Dyrstad grendelag 132 KV ytre ring Nordfjord - kommentar til traseval 5 I Direktoratet for naturforvaltning Bremangerlandet, Hennøy og Guleslettene vindkraftverk, og 132-kV ledning Ytre Ring Nordfjord. Uttalelse til

17 søknader og melding. 8 I Olav R Ommedal Sak:Bremanger Quarry - sikringssone rundt Sætrefjellet Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Energilova og plan- og bygningslova med forskrifter Kva saka gjeld: Uttale til konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing for Hennøy Vindkraftverk. NVE ynskjer gjennom høyring av konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing å få tilbakemelding om verknadane av tiltaket er tilstrekkeleg utgreidd og kva høyringsinstansen meiner om det omsøkte tiltaket. Bakgrunn for saka: Melding med utgreiingsprogram for Hennøy vindpark vart handsama av kommunestyret i Bremanger , sak 100/08 og det vart gjort fylgjande vedtak: 6. Konsekvensane av vindkraftverket sett i høve til landskapsverknader og bruken av området til friluftsliv er særleg viktig å utgreie 7. For dei alternative tilførselsvegane må det leggast vekt på landskapsverknader, samordna infrastruktur, nytte og verknader for lokalsamfunna ved dei ulike alternativa 8. For planlegging av nettløysing må det leggast vekt på forventa produksjon og forbruk i kommunen/regionen og minst moglege inngrep ved færrast mogleg nye linjer og sanering av gamle linjer. 9. Utgreiing av samfunnsmessig nytte og konsekvens lokalt i Bremanger kommune. 10. Utgreie plassering av transformatorstasjon i Svelgen-området. Saksutgreiing: Vestavind Kraft AS søkjer om konsesjon i medhald av energilova for å byggje og drive vindkraftverk med total installert effekt på inntil 35 MW på Marafjellet. Total installert effekt vil bli redusert til 20 MW dersom ikkje SFE Nett AS får konsesjon for 132 kv ytre ring Nordfjord. Utbyggingsløysinga i søknaden er fleksibel i høve val av type, storleik og talet på vindturbinar. Det er planlagt mellom 7 og 17 vindturbinar og kvar turbin vil ha ein installert effekt mellom 2 og 5 MW og navhøgde mellom 64 og 100 m. Planområdet for vindkraftverket dekkjer eit areal på ca 1,7 km 2, men berre om lag 65 daa vil bli varig beslaglagt med tilkomstveg, interne vegar, turbinfundament, massetak og transformatorstasjon/driftsbygg. Det er planlagt bygging av veg frå kai på Nesbø og frå eksisterande veg inn i vindparken. Tilskomstvegen vil få ei lengde på 5,7 km, og avhengig av trasêval vil det bli bygt 3 4 km ny veg. Det skal byggjast om lag 5 km intern veg i vindparken, og kombinert transformatorstasjon og servicebygg ved Spekebenkvatnet inkludert parkeringsplass vil oppta eit areal på om lag 1 daa. Vestavind Kraft AS har inngått bindande avtale med sameiga på gnr 35 og 76 som blir direkte råka av tiltaket. For dei deler av anlegga som råkar evt andre heimelshavarar som det ikkje er inngått avtale

18 med vert det søkt om oreigningsløyve og løyve til førehandstiltreding i medhald av Oreigningslova for alle dei rettar som trengs for bygging og drift av anlegga. Utbyggingskostnad (basert på 11 vindturbinar på tilsaman 33 MW) er stipulert til 404,1 mill. kr. Komplett konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing kan ein sjå på (saker under behandling). Vurdering: NVE fastsette utgreiingsprogram , og gjennom konsekvensutgreiinga er dei aktuelle tema omtala og vurderte og eventuelle avbøtande tiltak foreslått. Vindkraftverket er vurdert til å ha liten negativ konsekvens for landskapsbiletet, men fagmiljøa meiner dette er for låg konfliktvurdering. Den planlagde utbygginga kjem ikkje i direkte konflikt med kjende automatisk freda kulturminne, men vil komme i indirekte (visuell) kontakt med fleire automatisk freda kulturminna med nasjonal og internasjonal verdi (Vingen). Som avbøtande tiltak bør vindturbinane trekkjast tilbake og/eller høgda reduserast slik at dei ikkje synes frå desse kulturminna. Planområdet for vindturbinane og tilkomstvegen har potensiale for funn av automatisk freda kulturminne, og det må gjerast supplerande undersøkingar ved prøvestikk. Konsekvensgraden for kulturminne og kulturmiljø er vurdert som middels negativ. Den botaniske verdien i planområdet er vurdert som liten, og området sin verdi for fugl og annan fauna er vurdert som under middels. Med unntak av eit område med gammal barskog sørvest for Nesbøstøylen råkar utbygginga ingen viktige naturtypelokalitetar. Tiltakshavar bør vurdere evt. justering av traseen slik at ein unngå denne lokaliteten. I driftsfasen vil vindturbinane og kraftlinja medføre ein viss kollisjonsfare for fugl, inkludert havørna som hekkar i nærområdet (ca 3,5 km frå Marafjellet). Konsekvensen av utbygginga er vurdert som liten til middels negativ for biologisk mangfald. Utbygginga vil medføre eit tap av inngrepsfrie naturområde (INON) på 8,75 km 2 (INON sone 2, 1-3 km frå tyngre tekniske inngrep), der halvparten av tapet er relatert til evt. ny 132 kv linje. Mykje av dette arealet (vest for Storenyken) er allereie påverka av Bremanger Quarry sin aktivitet på Sætrefjellet (støy og visuell påverknad), og Marafjellet framstår i liten grad som utberørt naturområde. Konsekvensgraden for verneinteresser/inngrepsfrie naturområde er vurdert som middels/liten negativ konsekvens. Risiko for ureining vil i hovudsak vere knytt til anleggfasen, med erosjon av humus/finpartikulært materiale ved bygging av tilkomstveg og uhellsutslepp av drivstoff/olje og kjemikalier frå anleggsmaskiner. Ureiningsfaren kan førebyggast ved at det vert sett krav til entreprenør og gjennomført oppfylgjande kontrollar. Hovudtyngda av avfall vil også bli generert i anleggsfasen, og forsvarleg avfallshandtering sikrast gjennom avfallsplan. I høve klimagassar vil det vere CO 2 utslepp i samband med bygging, drift, vedlikehald og destruering. Totalt sett er tiltaket vurdert til å ha liten positiv konsekvens i høve utslepp av klimagassar. Ingen bustader eller fritidsbustader vil bli råka av skuggekast over grenseverdien på 10 skyggetimar pr år, men skuggekast vil vere merkbart for dei som ferdast inne i vindparken. Refleksblink vil kunne observerast i nærområdet til vindkraftverket. Isdanning på vindturbinane vil kunne forekomme relativt ofte (ca 300 timar/år), men vil i hovudsak vere avgrensa til periodar med lite ferdsel i området og råke eit område som ikkje er spesielt viktig for friluftslivet.

19 Bremanger Quarry sin aktivitet på Sætrefjellet pregar heile den vestlege delen av dette fjellområdet som fylgje av store terrenginngrep og meir eller mindre kontinuerleg støy og støvflukt, og området Storenyken Sætrefjellet Marafjellet har mista mykje av dei opprinnelege kvalitetane som friluftsområde. Planområdet for Hennøy vindkraftverk vert brukt ein del i jakttida og elles i sommarhalvåret, men vesentleg mindre i vinterhalvåret. I influensområdet (inntil 10 km frå det planlagde vindkraftverket) finst fleire lokalt, regionalt og nasjonalt viktige friluftsområde, der Hornelen, Grytadalen-Guleslettene og Vingenfeltet er vurdert som dei viktigaste. Frå Hornelen vil ein kunne sjå samtlege turbinar, men avstanden er så stor at turbinane ikkje vil dominere synsinntrykket. Frå Vingen vil ein kunne sjå øvre del av 1-2 turbinar. Konsekvensane av utbygginga er vurdert til liten/middels negativ for viktige friluftsområde. I høve reiseliv er ei utbygging av Hennøy vindkraftverk vurdert til å ha ubetydeleg konsekvens på kort sikt, og dei langsiktige konsekvensane er avhengig av fleire fakturar m.a kor mange vindkraftkonsesjonar som blir tildelt kystfylka (kumulativ effekt), reiselivsverksemdene si evne til tilpassing og folk sine haldingar til vindkraft. Tiltaket har ingen konsekvens for sivil luftfart eller radio- og TV-signal, men er i konflikt med Forsvarets elektroniske infrastruktur (radar på Vågsøy). Avbøtande tiltak kan gjerast til utbyggjar sin kostnad slik at nødvendig funksjon vert oppretthalde. Det er ikkje landbruksaktivitet i området, beslaget av beiteressursar og skogsmark er marginalt og konsekvensane for ressursgrunnlaget i landbruket er ubetydelege. Forlenging av skogsveg vil gjere det lettare å ta ut skog i området rundt Nesbøstøylen, og grunneigarinntektene vil bli betydelege. Ei utbygging av Hennøy vindkraftverk forventa å skape 19 årsverk lokalt/regionalt i anleggsfasen og 2 årsverk knytt til drift og vedlikehald av anlegget. I tillegg kjem eigedomsskatteinntekter til kommunen frå 2.investeringsår. Det lave konfliktnivået for fleire tema som er utgreidd skuldast «samlokalisering» med Bremanger Quarry sin eksisterande og planlagde verksemd i dette fjellområdet. Bremanger kommune har motteke kopi av Bremanger Quarry sin uttale til konsesjonssøknaden. Bremanger Quarry krev at avstanden til næraste vindturbin frå uttaksområde på Sætrefjellet (eksisterende) må vere minst lik sikringssona på 800 meter, og at næraste vindturbin mot framtidig planområde på Aksla må vere minst lik sikringssona på 800 meter. Desse sikringssonene fell saman med deler av planområdet for Hennøy vindpark, og er i konflikt med fleire av vindturbinane. Tiltakshavar må difor vurdere å flytte turbinane eller vurdere om ein vil ta risikoen ved å plassere vindturbinar innanfor sikringssona.. Sikringssonene rundt steinbrotet går ikkje fram av kommuneplanen sin arealdel eller reguleringsplan for steinbrotet sidan desse er avhengig av fleire faktorar (salvestorleik, evt. nedsprenging i terrenget), men må takast omsyn til ved plassering av nye faste installasjonar. Dersom Bremanger Quarry skal bere risikoen for skade ved steinsprut eller rysting vil det ha konsekvensar for drifta av steinbrotet. Omsyna til den eksisterande verksemda må gå fram for eventuelle nye tiltak, spesielt sidan volum og effekt av det planlagde vindkraftverket er liten i vindkraft-samanheng. I regional plan for vindkraft, som er vedteken av fylkestinget 8.juni men innklaga til MD til avgjerd, er potensialet for konflikt mellom etablering av vindkraftanlegg og andre arealinteresser vurdert for område med gode vindressursar. Marafjellet er vurdert til samla sett å ha middels konfliktpotensiale. Dei negative konsekvensane knytt til landskap vil i hovudsak vere visuell påverknad frå Frøysjøen og omkringliggjande friluftsområde. Ved å trekkje dei yste vindmøllene noko tilbake og inn på

20 fjellryggen, vil dei bli mindre synlege frå Frøysjøen og risikoen for kollisjonsfare for fugl kan også bli redusert. Nye opplysningar i saka til kommunestyret : Kommunen har motteke kopi av Nesbø/Dyrstad grendelag/fastbuande grunneigarar gnr 35 Nesbø v/olav Ommedal sin uttale til NVE. Av denne går det fram at det var ein føresetnad ved forhandlingane med Vestavind Kraft AS at området ved Omvendeskaret ikkje skulle bli nytta til ilandføring/etablering av kraftline på grunn av dei spesielle kvalitetane i dette området (m.a. gamal sæterstad, gangsti/turløyper og utsiktspunkt). At denne linjetraseen er vald i SFE Nett AS si melding vedk. 132 kv ytre ring Nordfjord ville etter deira syn påverka resultatet av omforhandla avtaler. Olav Ommedal har i telefonsamtale klart gjeve uttrykk for at grunneigarane ikkje vil inngå avtale om leige av grunn til vindkraftverk dersom denne linjetraseen vert vald. Sidan det omsøkte vindkraftverket har relativt lite volum, bør ein av føresetnadane for at kommunen skal vere positive til denne utbygginga vere at utbyggjar har frivilleg avtale med storparten av grunneigarane. Dersom kommunen hadde vore kjend med denne uttalen då meldinga for 132 kv ytre ring Nordfjord vart handsama hadde ein nok vurdert å krevje at alternative trasear vart vurdert på denne strekninga. Kommunen har også motteke eit skriv frå grunneigarar i gnr 35 Nesbø v/olav Ommedal vedk. sikringssonene til Bremanger Quarry. Dei skriv at området for denne sikringssona på vestsida av Sætrefjellet tilhøyrerg nr 35 Nesbø (felles utmark) og gbnr 35/1, 35/2 og 35/4, og at det er ukjent for grunneigarane at det er innført ei slik sikringssone. Som grunneigar kan dei ikkje akseptere at Bremanger Quarry lagar reglar/tek seg til rette på deira eigedom og prøvar å leggje premissar korleis grunneigarane kan nytte utmarka si. Dei ber difor om at alle kommentarar frå Bremanger Quarry der det er vist til slik «sikringssone» vert avviste. Ein vurderer det såleis at det vil vere feil av kommunen å omsyn til denne sikringssona i høyringsuttalen, og ein bør overlate til NVE å vurdere denne problemstillinga ved handsaming av konsesjonssøknaden.. Rådmannen sitt framlegg til vedtak (endra til KST ): 1. Under føresetnad av at det vert vurdert andre trasear for linjeføring frå vindkraftverket via 132 kv ytre ring Nordfjord enn gjennom Omvendeskaret, er Bremanger kommune positive til utbygging av Hennøy vindkraftverk. 2. Dersom Hennøy vindkraftverk vert realisert bør det vurderast å trekkje dei yste vindturbinane noko tilbake og inn på fjellryggen slik at dei blir mindre synlege frå Frøysjøen og omkringliggjande friluftsområde.

21 Formannskapet Nytt framlegg til vedtak frå Sp og Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Hennøy vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon. Det vart røysta mellom rådmannen sitt framlegg opp mot framlegg frå Sp/Ap. FSK-207/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå Sp/Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Hennøy vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon Kommunestyret Forhandlingsutvalet tilrår å utsetje saka til kommunestyremøte den KST-055/11 Vedtak: Saka vert utsett til møte i kommunestyret den

22 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 MM Kommunestyret /11 MM Avgjerd av: Saksansv.: Magnhild Myklebust Arkiv: K2-S82 Arkivsaknr.: 11/1620 Konsesjonssøknad Bremangerlandet vindkraftverk - høyringsuttale Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Norges vassdrags- og energidirektorat Vindkraft- og kraftleidningsprosjet i kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy, Sogn og Fjordane fylke. 2 I Ytre Nordfjord Turlag Vs: Høyringsinnspel på konsesjonssøknad for Bremangerlandet vindkraftverk 3 I Norsk Ornitologisk Forening Bremangerlandet vindkraftverk - høringssvar på konsekvensutredning 5 I Jon Nyheim Høyring vindkraft 4 I Grunneigere i Dalen Høyringsuttale vedr. konsesjonssøknad frå Bremangerlandet Vindpark AS 6 I Jon Nyheim Informasjon rundt Vindpark 7 I Direktoratet for naturforvaltning Bremangerlandet, Hennøy og Guleslettene vindkraftverk, og 132-kV ledning Ytre Ring Nordfjord. Uttalelse til søknader og melding.

23 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Energilova og plan- og bygningslova med forskrifter Kva saka gjeld: Uttale til konsesjonssøknad for Bremangerlandet vindkraftverk. NVE ynskjer gjennom høyring av konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing å få tilbakemelding om verknadane av tiltaket er tilstrekkeleg utgreidd og kva høyringsinstansen meiner om det omsøkte tiltaket. Bakgrunn for saka: Melding med utgreiingsprogram for Bremangerlandet vindkraftverk vart handsama av kommunestyret i Bremanger , sak 98/08 og det vart gjort fylgjande vedtak: 11. Konsekvensane av vindkraftverket sett i høve til landskapsverknader og bruken av området til friluftsliv er særleg viktig å utgreie 12. For dei alternative tilførselsvegane må det leggast vekt på landskapsverknader, samordna infrastruktur, nytte og verknader for lokalsamfunna ved dei ulike alternativa 13. For planlegging av nettløysing må det leggast vekt på forventa produksjon og forbruk i kommunen/regionen og minst moglege inngrep ved færrast mogleg nye linjer og sanering av gamle linjer. 14. Utgreiing av samfunnsmessig nytte og konsekvens lokalt i Bremanger kommune. 15. Utgreie plassering av transformatorstasjon i Svelgen-området. Saksutgreiing: Bremangerlandet Vindpark AS søkjer om konsesjon i medhald av energilova for å byggje og drive Bremangerlandet vindkraftverk med installert effekt på om lag 80 MW. Aktuelle turbinar vil ha installert effekt på mellom 2 og 5 MW, og avhengig av type vil det bli vindturbinar med navhøgde mellom 60 og 90 meter og rotordiameter mellom 70 og 110 m. Planområdet er om lag 7 km 2, og ligg i eit fjellområde innanfor høgdeintervallet m.o.h. Grunneigarar i planområdet er sameige på gnr. 17, 18, 19, 57 og 58. Bremangerlandet Vindpark AS har inngått frivillege avtalar med eit fleirtal av heimelshavarane i dei sameiga som vert direkte råka av tiltaket. Det vert samtidig søkt om oreigningsløyve og løyve til førehandstiltreding i medhald av Oreigningslova for alle dei rettar som trengs for bygging og drift av anlegga. Løyvet vil bli nytta dersom Bremangerlandet Vindpark AS lukkast å oppnå minnelege avtaler med alle grunneigarar eller dersom det skulle dukke opp andre tilhøve knytt til avtalene med grunneigarane som ikkje kan løysast gjennom minnelege avtalar. Konsesjonssøknaden omfattar ca 1,5 km tilkomstveg frå fylkesveg 616 ovanfor Oldeide, om lag 15 km interne vegar, intern kabling kranoppstillingsplassar og turbinfundament, transformatorstasjon/driftsbygg inkl. parkeringsplass og massetak. Direkte påverka areal basert på eksempelløysinga på 26 stk 3 MW vindturbinar vil bli 163 daa, og utgjere om lag 2,3% av totalarealet

24 for planområdet. Utbyggingskostnad er rekna til ca MNOK inkludert intern kabling, transformator og servicebygg men eksklusive nettilknyting. Komplett konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing kan ein sjå på (saker under behandling). Vurdering: I samsvar med utgreiingsprogram fastsett av NVE er moglege konsekvensar utgreidd for ulike tema. Vindkraftverket vil bli godt synleg nordover mot Vågsøy og sjøområda langs Fåfjorden og ytre del av Nordfjorden, men gjev størst visuell påverknad på busetnaden ved Svora Oldeide (ca 2 km frå). Grendene Varpe og Svarstad vil sjå delar av nokre turbinar, og busetnaden på sørsida av Bremangerpollen vil ein sjå mykje av vindparken i naturleg utsynsretning sjølv om avstanden er større her (ca 6 km) og turbinane ikkje vil opplevast like dominerande. Det er ikkje kjende automatisk freda kulturminne innanfor planområde, men stølsområdet Varpestølen med tufter/bygningar frå tidleg 1900-tal ligg innanfor planområdet og vert sterkt råka visuelt. Planområdet vert nytta til turar og friluftsliv både sommar og vinter, og det er lokale frilfutsinteresser knytt til fleire fjellområde i influensområdet sør og vest for vindparken. Hornelen har regional verdi som friluftsområde, men avstanden til planområdet vert så stor at opplevingsverdien derfrå vil bli relativt lite påverka. Utbyggingsområdet vil endre karakter etter utbygginga, og området blir vesentleg mindre attraktivt for dei som søkjer villmarksopplevingar og ro, men kan få auka verdi for dei som set pris på ei viss tilrettelegging. Vindkraftverket gjev ikkje direkte konflikt med prioriterte naturtypar eller verneområde. Det er ikkje kjent hekking av rovfugl innan planområdet, men ein lokalitet for kongeørn ligg innanfor ein avstand på 5 km frå anlegget og ved næringssøk kan det vere fare for kollisjon med turbinane. Utbygginga vil redusere inngrepsfrie naturområde (INON sone 2, 1-3 km frå tyngre tekniske inngrep) med ca 4,5 km 2, og dette er samanhengande sone frå fjorden og opp til 600 m høgde. INON i sone 1 (3-5 km frå tyngre tekniske inngrep) vert redusert med 0,5 km 2. For fem bustadhus og tre hytter er berekna støynivå over tilrådd grenseverdi, og tre bustadar og to fritidsbustadar får støy i området db. I planområdet og kringliggjande område vil ein i periodar kunne høyre lyd frå turbinane utandørs, men størstedelen av tida vil denne vere overdøyvd av vindsus i vegetasjonen eller lyd frå sjøen. Kun stølshus og hytter ved Gamlehaugen inne i vindparkområdet får berekna skuggekast på over 10 timar pr år (tilrådd grenseverdi i Danmark), og ingen bustadhus får berekna skuggekast på meir enn 5 timar pr år. Under føresetnad av at plassering av turbin på Dyrahalsen vert justert, er konsekvensane for luftfart og telekommunikasjon vurdert som ubetydlege. Krav om merking av vindturbinane som luftfartshinder vert fastsett av luftfartsstyresmaktene, og eventuelle blinkande lys på turbinane nattestid kan vere sjenerande for dei som bur nær vindparken så alternative løysingar skal vurderast. Planområdet vert i dag nytta til beite for sau og geit, og det meste av arealet vil kunne nyttast til beite som før etter utbygging. Ettersyn og sanking av sau vert lettare med køyrbare vegar til og i fjellet. Største faren for ureining til grunn og vassdrag vil vere knytt til drift av anleggsmaskiner og transport av drivstoff, og uhellsutslepp av drivstoff, olje eller andre kjemikaliar som vert nytta

25 I anleggsfasen vil bygginga av anlegget kunne gje ei sysselsetting på om lag 400 årsverk nasjonalt, og erfaringsmessig vil den regionale delen utgjere om lag 150 årsverk. I driftsfasen vil anlegget gje ca 6 årsverk. I tillegg kjem inntekter til kommunen i form av eigedomsskatt. Utbygging av Bremangerlandet vindkraftverk medfører konflikt i høve landskap og visuell effekt (middels-stor negativ konsekvens), friluftsliv lokalt, biologisk mangfald (fugl og INON) og skuggekast (middels negativ konsekvens). I høve kulturmiljø, støy, jord- og skogbruk og vassforsyning er konsekvensgraden vurdert til liten negativ. Fagmiljøa vurderer konsekvensutgreiingane som mangelfulle, spesielt i høve fugl, og direktoratet for naturforvaltning ber om nye feltundersøkingar for hekkande og overvintrande fugl og registrering/konsekvensvurdering for trekkande fugl. Positive konsekvensar av vindkraftverket er knytt til lokal verdiskaping, sysselsetting og kommunale inntekter gjennom eigedomsskatt. I tillegg kan nødvendig vegutbetring knytt til transport av vindturbinar og andre installasjonar frå kai og til planområdet komme innbyggjarane til nytte, avhengig av kva tilkomstløysing som vert vald og kva utbetringar utbyggjar er villeg til å gjere. Vindparken ligg eksponert og kan ikkje gøymast bort slik at turbinane ikkje vert synlege frå bygdene omkring planområdet. Ein del av dei negative konsekvensane ved utbygginga kan nedtonast ved justering av oppstillingsplassar og vegtrasear, og detaljplan for dette skal utarbeidast i samråd med grunneigarar og kommunen og godkjennast av NVE. Det vil likevel vere store negative konsekvensar ved tiltaket, og kommunen må vurdere om dei positive effektane er så store at dei negative konsekvensane kan aksepterast. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Bremanger kommune går imot at det vert gjeve konsesjon for Bremangerlandet vindkraftverk som omsøkt, då ein meiner ulempene for lokalbefolkninga knytt til landskap/visuell påverknad og friluftsliv er større enn fordelane ved utbygginga Formannskapet Nytt framlegg til vedtak frå Sp og Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Bremangerlandet vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon.

26 Det vart røysta mellom rådmannen sitt framlegg opp mot framlegg frå Sp/Ap FSK-208/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå Sp/Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Bremangerlandet vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon Kommunestyret Forhandlingsutvalet tilrår å utsetje saka til kommunestyremøte den KST-056/11 Vedtak: Saka vert utsett til møte i kommunestyret den

27 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 MM Kommunestyret /11 MM Avgjerd av: Saksansv.: Magnhild Myklebust Arkiv: K2-M70, K3-&01 Arkivsaknr.: 11/1709 Avtale mellom Bremanger kommune og Flora kommune om feiing/tilsyn i Bremanger kommune Dokumentliste: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, av Kva saka gjeld: Godkjenning av avtale om feiing/tilsyn i Bremanger kommune Bakgrunn for saka: Bremanger kommune har hatt avtale med Flora kommune om utføring av feie- og tilsynsteneste i kommunen frå Avtalen har vore forlenga ut 2011, og det er no utarbeidd nytt framlegg til avtale for perioden , tilsvarande avtaleperioden for brannførebygging og beredskap.

28 Saksutgreiing: I framlegget til avtale tek Flora kommune på seg å utføre feiing av skorsteinar og tilsyn i bustadmassen i Bremanger kommune for perioden med opsjon på vidare avtale dersom det er ynskjeleg. Feiing og tilsyn skal utførast i samsvar med til ein kvar tid gjeldande forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Etter gjeldande forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn er det for bustadhus med eldstad/røykkanalar krav om feiing og tilsyn minimum kvart 4. år. I avtalen er det lagt til grunn at det skal utførast feiing kvart 3.år, og oftare der behovet tilseier det. Dette er bestemt på grunnlag av erfaringar som tilseier at risikoen for pipebrann aukar dersom feiing vert utført sjeldnare. Flora kommune skal også syte for oppfølging av tidlegare fyringsforbod og andre feil og manglar slik forskrifta stiller krav om. Tidlegare har det vore fakturert ein fast sum årleg. Sidan det i forskrifta er sett krav til at feiing/tilsyn skal utførast til sjølvkost, er det avtalt ein fast pris pr feie- /tilsynsobjekt. I Bremanger kommune er det ca 1500 feie-/tilsynsobjekt. Prisen for feiing pr. skorstein/røykkanal er for 2012 fastsett til kr 307 pr år, og prisen på tilsyn pr bustad er også sett til kr 307 pr år. Desse prisane vil også gjeld ved ekstra feiing og tilsyn, med atterhald om at ny tilsyns- /feierunde i annan sone eller annan kommune er påbegynt. Då vil reiseutgifter komme i tillegg. Ekstra arbeid som fresing av skorsteinar og liknande fylgjer eiga prisliste. Vurdering: Bremanger kommune har som dei fleste andre kommunane basert seg på ein gebyrmodell for feiing/tilsyn der kostnaden med feiing/tilsyn blir fordelt over ein 3-4 års periode, og det blir innkravd eit årleg gebyr som til saman dekkar kostnaden med feiing/tilsyn for denne perioden. Kostnaden med den nye avtalen vil medføre ein betydeleg auke i årsgebyret for feiing/tilsyn for 2012 og for Flora kommune utfører denne tenesta til sjølvkost for sine eigne innbyggjarar, og årsgebyret er då fastsett til kr 377 eks. mva (2011). Dette må også leggast til grunn for Bremanger kommune. Sidan ein ser det urimeleg å auke gebyret for kundane med nærare 50 % har ein semje med Flora kommune om at denne auken skal skje over to år. I tillegg til kostnaden Flora kommune har med å utføre tenesta har Bremanger kommune kostnader knytt til programvare for feiing/tilsyn (KomTek), som også skal dekkast inn gjennom gebyret. Bremanger kommune skal framleis utføre fakturering, og kostnadane knytt til dette skal også iflg. retningslinjene for utrekning av sjølvkost leggast inn i gebyrgrunnlaget. I framlegget til gebyrregulativ for teknisk driftseining er årsgebyret for feiing/tilsyn auka til kr 320 (25 % auke). Om lag kr vil då tilfalle Bremanger kommune for dekning av kostnader knytt til programvare og fakturering. Avtalen forutset tilsvarande auke i gebyret for I framlegg til ny avtale er det ikkje teke med kven som skal ta seg av sakshandsaming og klager frå kundane knytt til denne tenesta. Ein vurderer der som naturleg at Flora kommune også skal ta dette arbeidet, sidan dei sit med den nødvendige informasjonen for kvar kunde.

KONSESJONSSØKNAD MED KONSEKVENSUTGREIING YTRE SULA VINDPARK SULA KRAFT AS

KONSESJONSSØKNAD MED KONSEKVENSUTGREIING YTRE SULA VINDPARK SULA KRAFT AS KONSESJONSSØKNAD MED KONSEKVENSUTGREIING YTRE SULA VINDPARK SULA KRAFT AS JUNI 2011 NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo 01.07.2011 Søknad om konsesjon for bygging av

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 27.09.2011 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 027/11-035/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen Kari Rita

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 01.03.2011 Møtetid: Kl. 13.00 14.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/11-007/11 Tilstades på møtet: Kåre Olav Svarstad Nina Grotle Espen Gulliksen

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.01.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Anne G. Waage Våkleiven 22 5155 BØNES 21.02.2012

Anne G. Waage Våkleiven 22 5155 BØNES 21.02.2012 Anne G. Waage Våkleiven 22 5155 BØNES 21.02.2012 Gulen kommune Kommunestyret 5966 EIVINDVIK VINDKRAFTUTBYGGING I GULEN KOMMUNE - VINDKRAFTVERKA PÅ DALSBOTNFJELLET, BROSVIKSÅTA OG SANDØY - GULATINGET, KULTURMINNER

Detaljer

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14

FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 FORSLAGSTILLAR SI PLANSKILDRING Datert: 05.12.14 GULEN KOMMUNE Gnr. 92 Bnr 1 m.fl. Nappen PlanID: 14112010008 Detaljregulering 1 av 66 INNHALD 1 INNLEIING... 4 2 NØKKELOPPLYSNINGAR... 4 3 BAKGRUNN FOR

Detaljer

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1

SFE Nett AS 132 kv-kraftleidning Grov - Florø. Søknad om konsesjon m m.. Side 1 Søknad om konsesjon m m.. Side 1 INNHALD: Side 1. PRESENTASJON AV TILTAKSHAVAR 3 2 BAKGRUNN OG GRUNNGJEVING FOR SØKNADEN 3 2.1 Bakgrunn 3 2.2 Grunngjeving 4 2.3 0-alternativet 4 3. SPESIFIKASJON AV TILTAKET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009

MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 Saknummer: 09/416 Løpenummer: 2086/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 14/09 Kommunestyret 08.05.2009 SKRIV OG MELDINGAR Kommunestyret

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale.

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no Varamedlemar møter berre etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval for natur og næring Dato: 24.04.2012 kl. 8:30 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00004 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller til postmottak@gol.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram 1 Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Fylke/kommune: Statnett SF/ 420 kv kraftledning Ørskog - Fardal Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane / Ørskog, Stordal, Sykkylven, Ørsta, Volda, Stranda, Hornindal,

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

StatoilHydro ASA og Tussa Energi AS/Haugshornet vindkraftverk og 66 kv kraftledning fra vindkraftverket til Gursken transformatorstasjon

StatoilHydro ASA og Tussa Energi AS/Haugshornet vindkraftverk og 66 kv kraftledning fra vindkraftverket til Gursken transformatorstasjon Bakgrunn for vedtak Søker/sak: StatoilHydro ASA og Tussa Energi AS/Haugshornet vindkraftverk og 66 kv kraftledning fra vindkraftverket til Gursken transformatorstasjon Fylke/kommune: Møre og Romsdal/Sande

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli

KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli Åseral kommune KOMMUNEPLAN 2010-2020 - 1. GONGS HANDSAMING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 140 2009/513 Astrid Marie Engeli UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 10/105 Kommunalutvalet 30.11.2010 Vedlegg:

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 28.04.2009 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer