BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret"

Transkript

1 BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: Møtetid: Kl Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 051/11-075/11 Tilstades på møtet: Nina Klara Grotle Bjørnar Førde Espen Gulliksen Per Helge Eikeland Aud Marit Sortevik Leo Cirotzki Karl Vidar Førde Bjarte Vik Bodil Elin Edvardsen Leni Marie Lisæter Henny Margrete Hansen Isabel Grindheim Audun-Åge Røys Stian Holm Helge Bakke Harry Gulestøl Lars Endre Myklebust Elin Merete Førde Andrew Leknesund Åge Senneset Svein Olav Igland Stig Bakke Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Anita Nybø Sp Henny Hansen Sp Kåre Jarl Langeland V Svein Olav Igland V Atle Jan Frøyen Frp Andrew Leknesund Frp Petra Strømmen H Ole Bjørn Førde ( kom til sak 053/11 gjekk etter sak 063/11) 2 timer H Ugilde Sak Følgjande varamedl. møtte Møteleiar: Frå adm. møtte: Karl Vidar Førde Tom Joensen, Reidar Håvardstun, Ann Irene E. M. Gulestøl, Revisor Terje

2 Førde Frå org. møtte: Utlevert i møtet: Sak 075/11 Innfriing av BMA i Kragerø Sparebank Orientering: Sp.mål/interpell.: Behandla saker: Sak nr.: F.o.m.051/11 t.o.m.075/11 Synfaring: Diverse: Underskrifter: Utskrift til: Medlemmane i Fsk for godkjenning og underskrift Revisor Økonomisjef

3 Sakliste kommunestyret den Sak nr. Saktittel 051/11 Innkalling og sakliste 052/11 Referatsaker 053/11 Val og oppnemning av representantar til styrer, nemnder, råd og utval for perioden suppleringsval 054/11 Konsesjonssøknad for vindkraftverk på Guleslettene - høyringsuttale 055/11 Konsesjonssøknad for Hennøy vindkraftverk - høyringsuttale 056/11 Konsesjonssøknad Bremangerlandet vindkraftverk - høyringsuttale 057/11 Avtale mellom Bremanger kommune og Flora kommune om feiing/tilsyn i Bremanger kommune /11 Teknisk driftseining - Gebyr /11 Godkjenning av gebyrforskrift for Nordfjord Miljøverk 2012 og tilleggsgebyr for renovasjonsgebyret for 2012 for Bremanger kommune 060/11 Avtale om brannførebygging og beredskap mellom Flora kommune og Bremanger kommune /11 Trafikksikringstiltak ved Kalvåg oppvekst, parkeringsregulering 062/11 Reguleringsplan for masseuttak Sætrefjellet, Dyrstad, handsaming etter endringar i vedtak FSK-120/11 063/11 Idrett og friluftsplan- revisjon /11 TILSTANDSRAPPORT FOR OPPVEKSTSEKTOREN I BREMANGER KOMMUNE 065/11 BETALINGSSATSAR FOR PLEIE_OG OMSORGSTENESTENE /11 Driftsbudsjett Frøsjøterminalen /11 Føreskrift om anløps avgift i Bremanger kommune sitt sjøområde 068/11 Føreskrift om sakshandsamingsgebyr etter lov om hamner og farvatn 069/11 Hamneregulativet for Bremanger kommune sitt sjøområde 070/11 Strategisk plan Hamn og Næring /11 Lånefinansiering Kai A, Kalvøya Fiskerihamn 072/11 Budsjett Bremanger Hamn og Næring Ikkje off saker: 073/11 Budsjett handlingsplan

4 Ikkje off saker: 074/11 Søknad ansvarlig lån Kalvøy Utvikling as 075/11 Innfriing av BMA i Kragerø Sparebank

5 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2-Møtebok Arkivsaknr.: 11/1714 Innkalling og sakliste Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 S Innkalling og sakliste Saksutgreiing: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den til godkjenning. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vertgodkjende slik dei ligg føre Kommunestyret KST-051/11 Vedtak: Innkalling og sakliste til møte i kommunestyret den vart godkjende slik dei låg føre, med desse endringane: - Sak 074/11 og 075/11 vart flytta opp på saklista og handsama etter sak 052/11. - Sak 075/11 : Innfriing av BMA i Kragerø Sparebank vart sett på saklista.

6 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret /11 HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K2-Møtebok Arkivsaknr.: 11/1712 Referatsaker Det er ikkje meldt om referatsaker til møtet. Saker kan kome til i møtet Kommunestyret Det kom ikkje referatsaker til i møtet.

7 BREMANGER KOMMUNE Delegert vedtak Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Kommunestyret HJM Avgjerd av: Saksansv.: Hilde Jenssen Midtbø Arkiv: K1-033 Arkivsaknr.: 11/1528 Val og oppnemning av representantar til styrer, nemnder, råd og utval for perioden suppleringsval Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Kommunelova Kva saka gjeld: Val av representantar til utval Bakgrunn for saka: Etter at sak 046/11 vart handsama er det kome innspel frå to Fagforbundet og Nordfjord Folkemuseum vedkomande val av representantar. Saksutgreiing: Eldrerådet i Bremanger vart oppretta med 5 medlemmar den Fagforbundet hadde ikkje lagt fram liste over medlem/varamedlem som dei ynskja med i rådet. Fagforbundet ber om at desse personane vert valt inn som medlem/varamedlem i Eldrerådet, slik at rådet består av 6 medlemmar istadenfor 5. Forslag på medlem er: Monique Levang, varamedlem: Anfinn Førde. Ein har motteke skriv frå Nordfjord Folkemuseum der ein vert bede om å nemne opp eitt medlem med vararepresentant til Rådet for Nordfjord Folkemuseum.

8 Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak Kommunestyret Framlegg frå Høgre: Kommunestyret opprettheld vedtak om 5 medlemmar i eldrerådet. KST-053/11 Vedtak: Kommunestyret opprettheld vedtak om 5 medlemmar i eldrerådet. Styremedlem Nordfjord Folkemuseum: Kåre Jarl Langeland Varamedlem Nordfjord Folkemuseum: Bjarte Vik.

9 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 MM Kommunestyret /11 MM Avgjerd av: Saksansv.: Magnhild Myklebust Arkiv: K2-S82 Arkivsaknr.: 11/142 Konsesjonssøknad for vindkraftverk på Guleslettene - høyringsuttale Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 3 I NVE Vindkraft- og kraftleidningsprosjekt i kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy, Sogn og Fjordane Fylke. Høyring 5 I Nautrvernforbundet i Sogn og Fjordane Høyringsfråsegn Guleslettene vindkraftverk 6 I Botnane og Årebrot Grendalag Guleslettene vindkraftverk - kopi av uttale 7 I Øyvind Heimtun RE: Høyring Guleslettene 9 I Indrehus Bruk Guleslettene Vindkraftverk - Fråsegn til søknad om konsesjon og konsekvensutgreiing 10 I Direktoratet for naturforvaltning Bremangerlandet, Hennøy og Guleslettene vindkraftverk, og 132-kV ledning Ytre Ring Nordfjord. Uttalelse til søknader og melding.

10 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Energilova og plan- og bygningslova med forskrifter. Kva saka gjeld: Uttale til Guleslettene Vindkraftverk konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing. NVE ynskjer gjennom høyring av konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing å få tilbakemelding om verknadane av tiltaket er tilstrekkeleg utgreidd og kva høyringsinstansen meiner om det omsøkte tiltaket. Bakgrunn for saka: Melding med utgreiingsprogram for Guleslettene vindkraftverk og nettløysing for vindkraftverket vart handsama av kommunestyret i Bremanger , sak 101/08 og det vart gjort fylgjande vedtak: 1. Konsekvensane av vindkraftverket sett i høve til landskapsverknader og bruken av området til friluftsliv er særleg viktig å utgreie 2. For dei alternative tilførselsvegane må det leggast vekt på landskapsverknader, samordna infrastruktur, nytte og verknader for lokalsamfunna ved dei ulike alternativa 3. For planlegging av nettløysing må det leggast vekt på forventa produksjon og forbruk i kommunen/regionen og minst moglege inngrep ved færrast mogleg nye linjer og sanering av gamle linjer. 4. Utgreiing av samfunnsmessig nytte og konsekvens lokalt i Bremanger kommune. 5. Utgreie plassering av transformatorstasjon i Svelgen-området. Saksutgreiing: Guleslettene vindkraft AS søkjer NVE om konsesjon etter energilova for å byggje og drive eit vindkraftverk med inntil 160 MW effekt på Guleslettene i Bremanger og Flora kommune. Planområdet er om lag 29 km 2 og strekkjer seg frå Botnane i vest til Magnhildskaret i aust, og frå Skudalsnipa i nord og til Slettevarden i Sør, og dannar eit naturleg platå på ca m.o.h. på grensa mellom Bremanger og Flora kommune. Det er planlagt å byggje anlegget med turbinar med ein installert effekt på mellom 2,5 og 4,5 MW, avhengig av kva turbintypar som er tilgjengelege ved byggjestart. Planarbeidet og konsekvensutgreiinga er basert på ei eksempelløysing med 3 MW turbinar, og det vil då bli 48 turbinar med navhøgde m og rotordiameter på m. Tilkomstveg er planlagt frå fylkesveg 614 ved Magnhildskartunnelen, og vil bli ca 2,5 km. I tillegg må det byggjast om lag 33 km intern veg i området. Servicebygg med garasjedel (om lag 250 m 2 ) er planlagt i tilknyting til parkeringsplassen i Grytadalen ved søndre utløp av Magnhildskartunnelen. Transformatorstasjonen (om lag 450 m 2 ) er tenkt plassert i midten av planområdet og vil krevje eit totalt areal på om lag 1200 m 2. Dei fysiske inngrepa (oppstillingsplassar, servicebygg, transformatorstasjon og tilkomstveg) vil beslaglegge eit areal på ca 0,4 km 2, og dette utgjer 1,4 % av planområdet.

11 Vindturbinane er tenkt transportert med skip frå leverandør til kai ved Kjelkenes/Indrehus, og deretter vidare på eigna transportkøyretøy via Fv. 614 til vindkraftverket. Mellom Kjelkenes/Indrehus og Magnhildskaret blir det nødvendig å ta ut noko fjell i nokre kurver for å få gjennom tårn og vingar. Nettilknyting for vindparken føreset at Statnett si 420 kv-linje Ørskog-Fardal blir bygt, og tilknyting til sentralnettet vil skje enten ved forsterkning av 132 kv-nettet mot Ålfoten og utviding av 132/420 kv transformatorstasjon eller forsterking av nettet til Grov og etablering av ny 132/420 kv transformatorstasjon. SFE Nett søkjer konsesjon for dette. Guleslettene vindkraft AS har inngått frivillige avtaler med dei fleste av grunneigarane som blir råka av vindkraftverket, og dei tek sikte på å inngå frivillige avtalar med alle involverte grunneigarar. Det vert likevel søkt om løyve til oreigning av nødvendig grunn og rettar for å byggje og drive dei elektriske anlegga, herunder rettar for all nødvendig ferdsel/transport. Dette løyvet vil bli nytta dersom det skulle dukke opp uforutsette ting knytt til avtalane med grunneigarane som ikkje kan løysast gjennom minnelege avtaler. Konsekvensutgreiinga er utført av uavhengige konsulentar på bakgrunn av fastsett utgreiingsprogram frå NVE (av ). Kommunen har motteke kopi av høyringsuttalar frå privatpersonar og organisasjonar. Desse vert ikkje referert i saksutgreiinga eller vedlagt, men dei som ynskjer det kan få kopi av desse ved å kontakte sakshandsamar. Komplett konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing kan ein sjå på (saker under behandling). Vurdering: I arealdelen til kommuneplanen for Bremanger kommune er det aktuelle området ved Guleslettene definert som landbruks-, natur og friluftsområde aktuelt for vindkraft. Bakgrunnen for at Guleslettene er vald som lokasjon for vindkraftutbygging er gode vindtilhøve, tilgang til kai/vegtilkomst som med mindre utbetringar kan nyttast til å transportere turbinane inn i planområdet, stor kapasitet for overføring av produksjon ved ferdigstilling av Ørskog-Fardal-linja og middels konfliktpotensiale knytt til området. Fylgjande tema er omtala i konsekvensutgreiinga: Landskap Nærverknadane er omfattande, og eit område med spesielle landskapskvalitetar vil endre karakter frå naturområde til eit område dominert av tekniske inngrep. Fjernverknadane av tiltaket er meir moderate. Landskapsopplevinga frå fjelltoppane aust for planområdet og frå områda kring Florø vil bli påverka, og vindkraftverket vil vere glimtvis synleg frå fjordområda i nord og vest. Tiltaket er vurdert til å ha stor/middels negativ konsekvens for landskap Kulturminne og kulturmiljø Ingen registrerte kulturminner blir fysisk råka, men det er vurdert å vere eit potensial for funn av ikkje-kjende automatisk freda kulturminne (fangstanlegg og steinalderlokalitetar) i planområdet. I vest vil ein del turbinar kunne dominere utsynet frå kulturhistorisk verdifulle ståstadar i Botnane. Frå dei verdifulle kulturhistoriske lokalitetane Vingen, Kinn og

12 Rugsund/Skatestraumen vil ingen turbinar vere synlege. Samla vurdering er at tiltaket har middels negative konsekvensar for kulturminne og kulturmiljø. Friluftsliv og ferdsel Den austlege delen av planområdet er av høg verdi for friluftsliv. Bygging av vindkraftverket vil endre opplevingsverdien for friluftsliv og kan medføre kryssing av etablerte stiar og turløyper. Vindkraftanlegget vil påverke opplevingskvalitetane også i meir perifere område. Utbygginga er vurdert til å gje store negative konsekvensar for friluftslivet. Biologisk mangfald Ingen prioriterte naturtypar er funne innanfor planområde. Vindkraftverket vil påverke biologisk mangfald hovudsakleg gjennom direkte arealbeslag, auka forstyrring og auka dødelegheit gjennom kollisjonsfare for fugl. Samla konsekvens for biologisk mangfald er vurdert til middels negativ. Inngrepsfrie naturområde (INON) Området i sin heilskap vil bortfalle som inngrepsfri natur, og redusere INON sone 2 (1-3 km frå tyngre tekniske inngrep) med 33,43 km 2 og INON sone 1 (3-5 km frå tyngre tekniske inngrep) med 0,48 km 2. Støy Støyberekning av utbyggingsløysinga viser at ei registrert hytte får støynivå over anbefalt grense på 45 dba, og ei hytte vil i periodar i varierande grad bli råka av høyrbar støy (40-45 dba). I planområdet må lydnivå i området dba (årsmiddel) påreknast og nær turbinane opp til ca 60 dba. Det er forventa ei mindre auke av lydnivå langs eksisterande vegar i samband med bygging av vindkraftverket. Skuggekast og refleksblink Ingen bustader vil bli utsett for skuggekast over dei anbefalte tyske grenseverdiane på 30 teoretiske skuggetimar pr år. Ei hytte kan teoretisk bli råka. Refleksblink frå rotorblada vil kunne observerast i periodar med pent vêr. Normalt er konfliktnivået tidsavgrensa til det fyrste driftsåret, då vingane deretter vil bli falma av vêr og vind. Annan forureining I anleggsperioden kan det førekomme utvasking av erodert materiale, dreneringseffekt i myrar og fare for spill av olje- og forbrenningsprodukt frå anleggsverksemda. Ureiningsfaren kan i stor grad førebyggjast ved å stille krav til entreprenørar og ha oppfylgjande kontrollar. Det er liten fare for forureining frå vindkraftverket etter at det er sett i drift. For servicebygget skal det etablerast godkjent vassforsyning og tett avlaupsløysing. Alle inngrep er lagt utanom nedbørfeltet til Sagavatnet (Florø vassverk), men to turbinar og veg er plassert innanfor Langevatnet som er med i Klif sitt overvakingsprogram for langtransportert forureining. Verdiskaping Utbygginga krev ei investering på om lag 1,6 milliarder kr. Ut frå tidlegare erfaringar kan mill av verdiskapinga skje regionalt, mens mill. kan skje lokalt. Utbygginga medfører ein anleggsperiode på 2-3 år, og antall årsverk i denne perioden er anslått til Drift av vindkraftverket vil krevje fast personale lokalt, stipulert til 6-8 årsverk. I tillegg

13 kjem eigedomsskatt til kommunane og leigeinntekter for grunneigarane. Det er forventa ein middels positiv konsekvens av vindkraftverket for verdiskaping. Reiseliv Vandring som satsingsområde innan reiseliv vil bli råka ved at vindkraftverket vert synleg frå enkelte toppar/område med merka løyper. Frå Kalvåg vil ein kunne sjå turbinar på 9 km avstand, og frå Florø (ca 8 km avstand) vil ein kunne sjå 1-24 turbinar avhengig av kvar ein står. Vindkraftverket er vurder til å kunne ha liten/middels konsekvens for det etablerte reiselivet i området, men ved tilrettelegging og marknadsføring av vindkraftverket som ein turistattraksjon kan ein tiltrekkje andre grupper av turistar og få ein meir positiv effekt. Landbruk Vindkraftanlegget råkar ikkje område med jordbruk eller skogbruk, men større beiteområde for sau vil bli beslaglagt i anleggsperioden og anleggsarbeidet kan medføre forstyrring/stress og risiko for at dyr skadar seg på materialar og utstyr i anleggsområdet. I driftsfasen vil området kunne nyttast til beiting som i dag, med unntak av 0,4 km 2 som er direkte berørt av vegar, turbiner og trafostasjon. Grunneigarar og beitelag vil kunne nytte vegane i området etter avtale med utbyggar og dette vil kunne lette arbeidet med tilsyn og innsanking av beitedyr. Grunneigar sine leigeinntekter for grunnen vil kunne styrke inntektsgrunnlaget, og kunne gje positive ringverknader i landbruket. Luftfart Avinor har vurdert at prosjektet ikkje gjev påverknad på navigasjons-, kommunikasjonsverkemiddel eller radar ved Florø Lufthamn, og det er ikkje vurdert til å vere til hinder for annan lufttransport. Kommunikasjonssystem Norkring kan ikkje sjå at tiltaket skal ha nokon vesentleg verknad på mottak av kringkastingseller radionsignal i området, men utbyggjar må finansiere tiltak for å rette opp manglande dekning dersom det skulle oppstå problem med mottak av signal. I regional plan for vindkraft, som er vedteken av fylkestinget 8.juni men innklaga til MD til avgjerd, er potensialet for konflikt mellom etablering av vindkraftanlegg og andre arealinteresser vurdert for område med gode vindressursar. Det omsøkte området ved Guleslettene omfattar fem analyseområde: Tverrdalsnipa, Skudalsnipa, Slettevarden, Mulliegga og Dyrelifjellet. Av desse er fire område vurdert til samla sett å ha middels konfliktpotensiale, medan Tverrdalsnipa heilt vest i planområdet er vurdert til stort konfliktpotensiale på grunnlag av stort konfliktsnivå i høve tema kulturminne og biologisk mangfald. Fagmiljøa har peika på i sine uttalar at konsekvensutgreiinga er mangelfull, spesielt i høve fugl og fugletrekk og at feltkartlegginga i høve naturtypar kan vere mangelfull. For Guleslettene vil dei største negative konsekvensane knytt til tiltaket vere i høve landskap (visuell påverknad), friluftsliv og bortfall av inngrepsfrie naturområde. Desse ulempene må vurderast opp mot dei positive verknadane av tiltaket. I anleggsperioden vil det vere behov for betydelege investeringar, der ein god del vil skje innanlands slik at det er mogleg for lokalt næringsliv å konkurrere om deler av dette. 6 8 årsverk lokalt i driftsfasen for vindkraftverket vil også vere viktig i

14 høve dei utfordringane Bremanger kommune har med å oppretthalde folketalet. I tillegg kjem inntekter til kommunen i form av eigedomsskatt, som vil komme innbyggjarane til gode. Transport av vindturbinane ved utbygging av anlegget vil medføre behov for utbygging av kai og utbetring av svingar på vegen mellom Kjelkenes/Indrehus og Magnhildskartunnelen, og dette vil også komme innbyggjarar og næringsliv til gode. Alle grunneigarane i det aktuelle området er positive til tiltaket, og i tillegg til leigeinntekter og styrking av næringsgrunnlaget, ser dei fleste det som ein fordel å få utbygt eit vegnett i planområdet og dermed forenkling av tilsyn og sanking av dyr på beite. Det er ynskje frå grunneigar og grendalag i Botnane at det vert bygt vegtilkomst til anlegget frå vestsida (frå fv 577 ved Skudalen), for å betre tilkomsten til området frå Botnane. Dette vil i tilfelle vere eit eige søknadspliktig anlegg, som må handsamast etter gjeldande regelverk. For dei som oppsøkjer området for urørt natur og ro, vil utbygginga gjere området lite attraktivt, men andre brukargrupper som ynskjer eller krev større tilrettelegging vil kunne få større nytte av området til friluftsliv. Eldrerådet er positiv til dei utvida turhøva ein vindmøllepark med infrastruktur kan gje for eldre og andre med redusert helse. Som avbøtande tiltak er det også foreslått å etablere ei lysløype med utgangspunkt i Magnhildskaret og byggje ei varmestove ved Langevatnet som kan nyttast av turgåarar i området. Dette vil gjere området meir attraktivt om vinteren. Dei negative konsekvensane knytt til landskap og visuell påverknad kan reduserast noko ved å justere plasseringa av vindturbinane eller eventuelt fjerne turbinar slik at ein unngår dei høgste toppane eller ytste kantane av platået. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Bremanger kommune er positive til utbygging av Guleslettene vindkraftverk, då grunneigarar og grendalag i nærområdet er positive til tiltaket, og ein meiner dei positive verknadane av tiltaket gjer at ein kan akseptere dei negative konsekvensane. 2. Utbyggjar bør ha ein dialog med aktuelle interessentar på strekninga Kjelkenes Indrehus for å få ei god og varig løysing i høve utbygging av kai, og med kommunen og Statens vegvesen i høve utbetring av fylkesveg 614 for transport av vindturbinar og anna utstyr til vindkraftverket. 3. Avbøtande tiltak som nemnt i konseksjonssøknaden (lysløype og varmestove) bør vere ein føresetnad for at konsesjon vert gjeve. 4. Utbyggjar bør vurdere plasseringa av vindturbinane i landskapet og unngå dei høgste toppane eller ytste kantane av platået slik at landskapsverknadane vert redusert. 5. Utbyggar bør byggje skogsbilveg frå fylkesveg 577 ved Skudalen nord for Botnane opp til Guleslettene vindkraftverk Formannskapet Nytt framlegg til vedtak frå Sp og Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Guleslettene vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar.

15 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon. Det vart røysta mellom rådmannen sitt framlegg opp mot framlegg frå Sp/Ap. FSK-206/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå Sp/Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Guleslettene vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon Kommunestyret Forhandlingsutvalet tilrår å utsetje saka til kommunestyremøte den KST-054/11 Vedtak: Saka vert utsett til møte i kommunestyret den

16 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 MM Kommunestyret /11 MM Avgjerd av: Saksansv.: Magnhild Myklebust Arkiv: K2-S11 Arkivsaknr.: 10/506 Konsesjonssøknad for Hennøy vindkraftverk - høyringsuttale Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Multiconsult Hennøya - Marafjellet vindkraftverk 2 I RE: Hennøya / Marafjellet vindkraftverk 3 I Norges vassdrags- og energidirektorat Vindkraft- og kraftleidningsprosjekt i kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy, Sogn og Fjfordane fylke 4 I Bremanger Quarry VS: Høringssvar om konsesjonssøknad og konsekvensutredningen for Hennøy vindkraftverk - svarfrist I Nesbø/Dyrstad grendelag 132 KV ytre ring Nordfjord - kommentar til traseval 5 I Direktoratet for naturforvaltning Bremangerlandet, Hennøy og Guleslettene vindkraftverk, og 132-kV ledning Ytre Ring Nordfjord. Uttalelse til

17 søknader og melding. 8 I Olav R Ommedal Sak:Bremanger Quarry - sikringssone rundt Sætrefjellet Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Energilova og plan- og bygningslova med forskrifter Kva saka gjeld: Uttale til konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing for Hennøy Vindkraftverk. NVE ynskjer gjennom høyring av konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing å få tilbakemelding om verknadane av tiltaket er tilstrekkeleg utgreidd og kva høyringsinstansen meiner om det omsøkte tiltaket. Bakgrunn for saka: Melding med utgreiingsprogram for Hennøy vindpark vart handsama av kommunestyret i Bremanger , sak 100/08 og det vart gjort fylgjande vedtak: 6. Konsekvensane av vindkraftverket sett i høve til landskapsverknader og bruken av området til friluftsliv er særleg viktig å utgreie 7. For dei alternative tilførselsvegane må det leggast vekt på landskapsverknader, samordna infrastruktur, nytte og verknader for lokalsamfunna ved dei ulike alternativa 8. For planlegging av nettløysing må det leggast vekt på forventa produksjon og forbruk i kommunen/regionen og minst moglege inngrep ved færrast mogleg nye linjer og sanering av gamle linjer. 9. Utgreiing av samfunnsmessig nytte og konsekvens lokalt i Bremanger kommune. 10. Utgreie plassering av transformatorstasjon i Svelgen-området. Saksutgreiing: Vestavind Kraft AS søkjer om konsesjon i medhald av energilova for å byggje og drive vindkraftverk med total installert effekt på inntil 35 MW på Marafjellet. Total installert effekt vil bli redusert til 20 MW dersom ikkje SFE Nett AS får konsesjon for 132 kv ytre ring Nordfjord. Utbyggingsløysinga i søknaden er fleksibel i høve val av type, storleik og talet på vindturbinar. Det er planlagt mellom 7 og 17 vindturbinar og kvar turbin vil ha ein installert effekt mellom 2 og 5 MW og navhøgde mellom 64 og 100 m. Planområdet for vindkraftverket dekkjer eit areal på ca 1,7 km 2, men berre om lag 65 daa vil bli varig beslaglagt med tilkomstveg, interne vegar, turbinfundament, massetak og transformatorstasjon/driftsbygg. Det er planlagt bygging av veg frå kai på Nesbø og frå eksisterande veg inn i vindparken. Tilskomstvegen vil få ei lengde på 5,7 km, og avhengig av trasêval vil det bli bygt 3 4 km ny veg. Det skal byggjast om lag 5 km intern veg i vindparken, og kombinert transformatorstasjon og servicebygg ved Spekebenkvatnet inkludert parkeringsplass vil oppta eit areal på om lag 1 daa. Vestavind Kraft AS har inngått bindande avtale med sameiga på gnr 35 og 76 som blir direkte råka av tiltaket. For dei deler av anlegga som råkar evt andre heimelshavarar som det ikkje er inngått avtale

18 med vert det søkt om oreigningsløyve og løyve til førehandstiltreding i medhald av Oreigningslova for alle dei rettar som trengs for bygging og drift av anlegga. Utbyggingskostnad (basert på 11 vindturbinar på tilsaman 33 MW) er stipulert til 404,1 mill. kr. Komplett konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing kan ein sjå på (saker under behandling). Vurdering: NVE fastsette utgreiingsprogram , og gjennom konsekvensutgreiinga er dei aktuelle tema omtala og vurderte og eventuelle avbøtande tiltak foreslått. Vindkraftverket er vurdert til å ha liten negativ konsekvens for landskapsbiletet, men fagmiljøa meiner dette er for låg konfliktvurdering. Den planlagde utbygginga kjem ikkje i direkte konflikt med kjende automatisk freda kulturminne, men vil komme i indirekte (visuell) kontakt med fleire automatisk freda kulturminna med nasjonal og internasjonal verdi (Vingen). Som avbøtande tiltak bør vindturbinane trekkjast tilbake og/eller høgda reduserast slik at dei ikkje synes frå desse kulturminna. Planområdet for vindturbinane og tilkomstvegen har potensiale for funn av automatisk freda kulturminne, og det må gjerast supplerande undersøkingar ved prøvestikk. Konsekvensgraden for kulturminne og kulturmiljø er vurdert som middels negativ. Den botaniske verdien i planområdet er vurdert som liten, og området sin verdi for fugl og annan fauna er vurdert som under middels. Med unntak av eit område med gammal barskog sørvest for Nesbøstøylen råkar utbygginga ingen viktige naturtypelokalitetar. Tiltakshavar bør vurdere evt. justering av traseen slik at ein unngå denne lokaliteten. I driftsfasen vil vindturbinane og kraftlinja medføre ein viss kollisjonsfare for fugl, inkludert havørna som hekkar i nærområdet (ca 3,5 km frå Marafjellet). Konsekvensen av utbygginga er vurdert som liten til middels negativ for biologisk mangfald. Utbygginga vil medføre eit tap av inngrepsfrie naturområde (INON) på 8,75 km 2 (INON sone 2, 1-3 km frå tyngre tekniske inngrep), der halvparten av tapet er relatert til evt. ny 132 kv linje. Mykje av dette arealet (vest for Storenyken) er allereie påverka av Bremanger Quarry sin aktivitet på Sætrefjellet (støy og visuell påverknad), og Marafjellet framstår i liten grad som utberørt naturområde. Konsekvensgraden for verneinteresser/inngrepsfrie naturområde er vurdert som middels/liten negativ konsekvens. Risiko for ureining vil i hovudsak vere knytt til anleggfasen, med erosjon av humus/finpartikulært materiale ved bygging av tilkomstveg og uhellsutslepp av drivstoff/olje og kjemikalier frå anleggsmaskiner. Ureiningsfaren kan førebyggast ved at det vert sett krav til entreprenør og gjennomført oppfylgjande kontrollar. Hovudtyngda av avfall vil også bli generert i anleggsfasen, og forsvarleg avfallshandtering sikrast gjennom avfallsplan. I høve klimagassar vil det vere CO 2 utslepp i samband med bygging, drift, vedlikehald og destruering. Totalt sett er tiltaket vurdert til å ha liten positiv konsekvens i høve utslepp av klimagassar. Ingen bustader eller fritidsbustader vil bli råka av skuggekast over grenseverdien på 10 skyggetimar pr år, men skuggekast vil vere merkbart for dei som ferdast inne i vindparken. Refleksblink vil kunne observerast i nærområdet til vindkraftverket. Isdanning på vindturbinane vil kunne forekomme relativt ofte (ca 300 timar/år), men vil i hovudsak vere avgrensa til periodar med lite ferdsel i området og råke eit område som ikkje er spesielt viktig for friluftslivet.

19 Bremanger Quarry sin aktivitet på Sætrefjellet pregar heile den vestlege delen av dette fjellområdet som fylgje av store terrenginngrep og meir eller mindre kontinuerleg støy og støvflukt, og området Storenyken Sætrefjellet Marafjellet har mista mykje av dei opprinnelege kvalitetane som friluftsområde. Planområdet for Hennøy vindkraftverk vert brukt ein del i jakttida og elles i sommarhalvåret, men vesentleg mindre i vinterhalvåret. I influensområdet (inntil 10 km frå det planlagde vindkraftverket) finst fleire lokalt, regionalt og nasjonalt viktige friluftsområde, der Hornelen, Grytadalen-Guleslettene og Vingenfeltet er vurdert som dei viktigaste. Frå Hornelen vil ein kunne sjå samtlege turbinar, men avstanden er så stor at turbinane ikkje vil dominere synsinntrykket. Frå Vingen vil ein kunne sjå øvre del av 1-2 turbinar. Konsekvensane av utbygginga er vurdert til liten/middels negativ for viktige friluftsområde. I høve reiseliv er ei utbygging av Hennøy vindkraftverk vurdert til å ha ubetydeleg konsekvens på kort sikt, og dei langsiktige konsekvensane er avhengig av fleire fakturar m.a kor mange vindkraftkonsesjonar som blir tildelt kystfylka (kumulativ effekt), reiselivsverksemdene si evne til tilpassing og folk sine haldingar til vindkraft. Tiltaket har ingen konsekvens for sivil luftfart eller radio- og TV-signal, men er i konflikt med Forsvarets elektroniske infrastruktur (radar på Vågsøy). Avbøtande tiltak kan gjerast til utbyggjar sin kostnad slik at nødvendig funksjon vert oppretthalde. Det er ikkje landbruksaktivitet i området, beslaget av beiteressursar og skogsmark er marginalt og konsekvensane for ressursgrunnlaget i landbruket er ubetydelege. Forlenging av skogsveg vil gjere det lettare å ta ut skog i området rundt Nesbøstøylen, og grunneigarinntektene vil bli betydelege. Ei utbygging av Hennøy vindkraftverk forventa å skape 19 årsverk lokalt/regionalt i anleggsfasen og 2 årsverk knytt til drift og vedlikehald av anlegget. I tillegg kjem eigedomsskatteinntekter til kommunen frå 2.investeringsår. Det lave konfliktnivået for fleire tema som er utgreidd skuldast «samlokalisering» med Bremanger Quarry sin eksisterande og planlagde verksemd i dette fjellområdet. Bremanger kommune har motteke kopi av Bremanger Quarry sin uttale til konsesjonssøknaden. Bremanger Quarry krev at avstanden til næraste vindturbin frå uttaksområde på Sætrefjellet (eksisterende) må vere minst lik sikringssona på 800 meter, og at næraste vindturbin mot framtidig planområde på Aksla må vere minst lik sikringssona på 800 meter. Desse sikringssonene fell saman med deler av planområdet for Hennøy vindpark, og er i konflikt med fleire av vindturbinane. Tiltakshavar må difor vurdere å flytte turbinane eller vurdere om ein vil ta risikoen ved å plassere vindturbinar innanfor sikringssona.. Sikringssonene rundt steinbrotet går ikkje fram av kommuneplanen sin arealdel eller reguleringsplan for steinbrotet sidan desse er avhengig av fleire faktorar (salvestorleik, evt. nedsprenging i terrenget), men må takast omsyn til ved plassering av nye faste installasjonar. Dersom Bremanger Quarry skal bere risikoen for skade ved steinsprut eller rysting vil det ha konsekvensar for drifta av steinbrotet. Omsyna til den eksisterande verksemda må gå fram for eventuelle nye tiltak, spesielt sidan volum og effekt av det planlagde vindkraftverket er liten i vindkraft-samanheng. I regional plan for vindkraft, som er vedteken av fylkestinget 8.juni men innklaga til MD til avgjerd, er potensialet for konflikt mellom etablering av vindkraftanlegg og andre arealinteresser vurdert for område med gode vindressursar. Marafjellet er vurdert til samla sett å ha middels konfliktpotensiale. Dei negative konsekvensane knytt til landskap vil i hovudsak vere visuell påverknad frå Frøysjøen og omkringliggjande friluftsområde. Ved å trekkje dei yste vindmøllene noko tilbake og inn på

20 fjellryggen, vil dei bli mindre synlege frå Frøysjøen og risikoen for kollisjonsfare for fugl kan også bli redusert. Nye opplysningar i saka til kommunestyret : Kommunen har motteke kopi av Nesbø/Dyrstad grendelag/fastbuande grunneigarar gnr 35 Nesbø v/olav Ommedal sin uttale til NVE. Av denne går det fram at det var ein føresetnad ved forhandlingane med Vestavind Kraft AS at området ved Omvendeskaret ikkje skulle bli nytta til ilandføring/etablering av kraftline på grunn av dei spesielle kvalitetane i dette området (m.a. gamal sæterstad, gangsti/turløyper og utsiktspunkt). At denne linjetraseen er vald i SFE Nett AS si melding vedk. 132 kv ytre ring Nordfjord ville etter deira syn påverka resultatet av omforhandla avtaler. Olav Ommedal har i telefonsamtale klart gjeve uttrykk for at grunneigarane ikkje vil inngå avtale om leige av grunn til vindkraftverk dersom denne linjetraseen vert vald. Sidan det omsøkte vindkraftverket har relativt lite volum, bør ein av føresetnadane for at kommunen skal vere positive til denne utbygginga vere at utbyggjar har frivilleg avtale med storparten av grunneigarane. Dersom kommunen hadde vore kjend med denne uttalen då meldinga for 132 kv ytre ring Nordfjord vart handsama hadde ein nok vurdert å krevje at alternative trasear vart vurdert på denne strekninga. Kommunen har også motteke eit skriv frå grunneigarar i gnr 35 Nesbø v/olav Ommedal vedk. sikringssonene til Bremanger Quarry. Dei skriv at området for denne sikringssona på vestsida av Sætrefjellet tilhøyrerg nr 35 Nesbø (felles utmark) og gbnr 35/1, 35/2 og 35/4, og at det er ukjent for grunneigarane at det er innført ei slik sikringssone. Som grunneigar kan dei ikkje akseptere at Bremanger Quarry lagar reglar/tek seg til rette på deira eigedom og prøvar å leggje premissar korleis grunneigarane kan nytte utmarka si. Dei ber difor om at alle kommentarar frå Bremanger Quarry der det er vist til slik «sikringssone» vert avviste. Ein vurderer det såleis at det vil vere feil av kommunen å omsyn til denne sikringssona i høyringsuttalen, og ein bør overlate til NVE å vurdere denne problemstillinga ved handsaming av konsesjonssøknaden.. Rådmannen sitt framlegg til vedtak (endra til KST ): 1. Under føresetnad av at det vert vurdert andre trasear for linjeføring frå vindkraftverket via 132 kv ytre ring Nordfjord enn gjennom Omvendeskaret, er Bremanger kommune positive til utbygging av Hennøy vindkraftverk. 2. Dersom Hennøy vindkraftverk vert realisert bør det vurderast å trekkje dei yste vindturbinane noko tilbake og inn på fjellryggen slik at dei blir mindre synlege frå Frøysjøen og omkringliggjande friluftsområde.

21 Formannskapet Nytt framlegg til vedtak frå Sp og Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Hennøy vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon. Det vart røysta mellom rådmannen sitt framlegg opp mot framlegg frå Sp/Ap. FSK-207/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå Sp/Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Hennøy vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon Kommunestyret Forhandlingsutvalet tilrår å utsetje saka til kommunestyremøte den KST-055/11 Vedtak: Saka vert utsett til møte i kommunestyret den

22 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 MM Kommunestyret /11 MM Avgjerd av: Saksansv.: Magnhild Myklebust Arkiv: K2-S82 Arkivsaknr.: 11/1620 Konsesjonssøknad Bremangerlandet vindkraftverk - høyringsuttale Dokumentliste: Nr. T. Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 I Norges vassdrags- og energidirektorat Vindkraft- og kraftleidningsprosjet i kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy, Sogn og Fjordane fylke. 2 I Ytre Nordfjord Turlag Vs: Høyringsinnspel på konsesjonssøknad for Bremangerlandet vindkraftverk 3 I Norsk Ornitologisk Forening Bremangerlandet vindkraftverk - høringssvar på konsekvensutredning 5 I Jon Nyheim Høyring vindkraft 4 I Grunneigere i Dalen Høyringsuttale vedr. konsesjonssøknad frå Bremangerlandet Vindpark AS 6 I Jon Nyheim Informasjon rundt Vindpark 7 I Direktoratet for naturforvaltning Bremangerlandet, Hennøy og Guleslettene vindkraftverk, og 132-kV ledning Ytre Ring Nordfjord. Uttalelse til søknader og melding.

23 Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Energilova og plan- og bygningslova med forskrifter Kva saka gjeld: Uttale til konsesjonssøknad for Bremangerlandet vindkraftverk. NVE ynskjer gjennom høyring av konsesjonssøknad med konsekvensutgreiing å få tilbakemelding om verknadane av tiltaket er tilstrekkeleg utgreidd og kva høyringsinstansen meiner om det omsøkte tiltaket. Bakgrunn for saka: Melding med utgreiingsprogram for Bremangerlandet vindkraftverk vart handsama av kommunestyret i Bremanger , sak 98/08 og det vart gjort fylgjande vedtak: 11. Konsekvensane av vindkraftverket sett i høve til landskapsverknader og bruken av området til friluftsliv er særleg viktig å utgreie 12. For dei alternative tilførselsvegane må det leggast vekt på landskapsverknader, samordna infrastruktur, nytte og verknader for lokalsamfunna ved dei ulike alternativa 13. For planlegging av nettløysing må det leggast vekt på forventa produksjon og forbruk i kommunen/regionen og minst moglege inngrep ved færrast mogleg nye linjer og sanering av gamle linjer. 14. Utgreiing av samfunnsmessig nytte og konsekvens lokalt i Bremanger kommune. 15. Utgreie plassering av transformatorstasjon i Svelgen-området. Saksutgreiing: Bremangerlandet Vindpark AS søkjer om konsesjon i medhald av energilova for å byggje og drive Bremangerlandet vindkraftverk med installert effekt på om lag 80 MW. Aktuelle turbinar vil ha installert effekt på mellom 2 og 5 MW, og avhengig av type vil det bli vindturbinar med navhøgde mellom 60 og 90 meter og rotordiameter mellom 70 og 110 m. Planområdet er om lag 7 km 2, og ligg i eit fjellområde innanfor høgdeintervallet m.o.h. Grunneigarar i planområdet er sameige på gnr. 17, 18, 19, 57 og 58. Bremangerlandet Vindpark AS har inngått frivillege avtalar med eit fleirtal av heimelshavarane i dei sameiga som vert direkte råka av tiltaket. Det vert samtidig søkt om oreigningsløyve og løyve til førehandstiltreding i medhald av Oreigningslova for alle dei rettar som trengs for bygging og drift av anlegga. Løyvet vil bli nytta dersom Bremangerlandet Vindpark AS lukkast å oppnå minnelege avtaler med alle grunneigarar eller dersom det skulle dukke opp andre tilhøve knytt til avtalene med grunneigarane som ikkje kan løysast gjennom minnelege avtalar. Konsesjonssøknaden omfattar ca 1,5 km tilkomstveg frå fylkesveg 616 ovanfor Oldeide, om lag 15 km interne vegar, intern kabling kranoppstillingsplassar og turbinfundament, transformatorstasjon/driftsbygg inkl. parkeringsplass og massetak. Direkte påverka areal basert på eksempelløysinga på 26 stk 3 MW vindturbinar vil bli 163 daa, og utgjere om lag 2,3% av totalarealet

24 for planområdet. Utbyggingskostnad er rekna til ca MNOK inkludert intern kabling, transformator og servicebygg men eksklusive nettilknyting. Komplett konsesjonssøknad og konsekvensutgreiing kan ein sjå på (saker under behandling). Vurdering: I samsvar med utgreiingsprogram fastsett av NVE er moglege konsekvensar utgreidd for ulike tema. Vindkraftverket vil bli godt synleg nordover mot Vågsøy og sjøområda langs Fåfjorden og ytre del av Nordfjorden, men gjev størst visuell påverknad på busetnaden ved Svora Oldeide (ca 2 km frå). Grendene Varpe og Svarstad vil sjå delar av nokre turbinar, og busetnaden på sørsida av Bremangerpollen vil ein sjå mykje av vindparken i naturleg utsynsretning sjølv om avstanden er større her (ca 6 km) og turbinane ikkje vil opplevast like dominerande. Det er ikkje kjende automatisk freda kulturminne innanfor planområde, men stølsområdet Varpestølen med tufter/bygningar frå tidleg 1900-tal ligg innanfor planområdet og vert sterkt råka visuelt. Planområdet vert nytta til turar og friluftsliv både sommar og vinter, og det er lokale frilfutsinteresser knytt til fleire fjellområde i influensområdet sør og vest for vindparken. Hornelen har regional verdi som friluftsområde, men avstanden til planområdet vert så stor at opplevingsverdien derfrå vil bli relativt lite påverka. Utbyggingsområdet vil endre karakter etter utbygginga, og området blir vesentleg mindre attraktivt for dei som søkjer villmarksopplevingar og ro, men kan få auka verdi for dei som set pris på ei viss tilrettelegging. Vindkraftverket gjev ikkje direkte konflikt med prioriterte naturtypar eller verneområde. Det er ikkje kjent hekking av rovfugl innan planområdet, men ein lokalitet for kongeørn ligg innanfor ein avstand på 5 km frå anlegget og ved næringssøk kan det vere fare for kollisjon med turbinane. Utbygginga vil redusere inngrepsfrie naturområde (INON sone 2, 1-3 km frå tyngre tekniske inngrep) med ca 4,5 km 2, og dette er samanhengande sone frå fjorden og opp til 600 m høgde. INON i sone 1 (3-5 km frå tyngre tekniske inngrep) vert redusert med 0,5 km 2. For fem bustadhus og tre hytter er berekna støynivå over tilrådd grenseverdi, og tre bustadar og to fritidsbustadar får støy i området db. I planområdet og kringliggjande område vil ein i periodar kunne høyre lyd frå turbinane utandørs, men størstedelen av tida vil denne vere overdøyvd av vindsus i vegetasjonen eller lyd frå sjøen. Kun stølshus og hytter ved Gamlehaugen inne i vindparkområdet får berekna skuggekast på over 10 timar pr år (tilrådd grenseverdi i Danmark), og ingen bustadhus får berekna skuggekast på meir enn 5 timar pr år. Under føresetnad av at plassering av turbin på Dyrahalsen vert justert, er konsekvensane for luftfart og telekommunikasjon vurdert som ubetydlege. Krav om merking av vindturbinane som luftfartshinder vert fastsett av luftfartsstyresmaktene, og eventuelle blinkande lys på turbinane nattestid kan vere sjenerande for dei som bur nær vindparken så alternative løysingar skal vurderast. Planområdet vert i dag nytta til beite for sau og geit, og det meste av arealet vil kunne nyttast til beite som før etter utbygging. Ettersyn og sanking av sau vert lettare med køyrbare vegar til og i fjellet. Største faren for ureining til grunn og vassdrag vil vere knytt til drift av anleggsmaskiner og transport av drivstoff, og uhellsutslepp av drivstoff, olje eller andre kjemikaliar som vert nytta

25 I anleggsfasen vil bygginga av anlegget kunne gje ei sysselsetting på om lag 400 årsverk nasjonalt, og erfaringsmessig vil den regionale delen utgjere om lag 150 årsverk. I driftsfasen vil anlegget gje ca 6 årsverk. I tillegg kjem inntekter til kommunen i form av eigedomsskatt. Utbygging av Bremangerlandet vindkraftverk medfører konflikt i høve landskap og visuell effekt (middels-stor negativ konsekvens), friluftsliv lokalt, biologisk mangfald (fugl og INON) og skuggekast (middels negativ konsekvens). I høve kulturmiljø, støy, jord- og skogbruk og vassforsyning er konsekvensgraden vurdert til liten negativ. Fagmiljøa vurderer konsekvensutgreiingane som mangelfulle, spesielt i høve fugl, og direktoratet for naturforvaltning ber om nye feltundersøkingar for hekkande og overvintrande fugl og registrering/konsekvensvurdering for trekkande fugl. Positive konsekvensar av vindkraftverket er knytt til lokal verdiskaping, sysselsetting og kommunale inntekter gjennom eigedomsskatt. I tillegg kan nødvendig vegutbetring knytt til transport av vindturbinar og andre installasjonar frå kai og til planområdet komme innbyggjarane til nytte, avhengig av kva tilkomstløysing som vert vald og kva utbetringar utbyggjar er villeg til å gjere. Vindparken ligg eksponert og kan ikkje gøymast bort slik at turbinane ikkje vert synlege frå bygdene omkring planområdet. Ein del av dei negative konsekvensane ved utbygginga kan nedtonast ved justering av oppstillingsplassar og vegtrasear, og detaljplan for dette skal utarbeidast i samråd med grunneigarar og kommunen og godkjennast av NVE. Det vil likevel vere store negative konsekvensar ved tiltaket, og kommunen må vurdere om dei positive effektane er så store at dei negative konsekvensane kan aksepterast. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. Bremanger kommune går imot at det vert gjeve konsesjon for Bremangerlandet vindkraftverk som omsøkt, då ein meiner ulempene for lokalbefolkninga knytt til landskap/visuell påverknad og friluftsliv er større enn fordelane ved utbygginga Formannskapet Nytt framlegg til vedtak frå Sp og Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Bremangerlandet vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon.

26 Det vart røysta mellom rådmannen sitt framlegg opp mot framlegg frå Sp/Ap FSK-208/11 Vedtak: Samrøystes vedtak som framlegget frå Sp/Ap: 1. Sak vedrørande konsesjonssøknad for Bremangerlandet vindkraftverk vert å utsetje. 2. Formannskapet gjev Forhandlingsutvalet og rådmann fullmakt til å forhandle fram ein avtale med utbyggjar. 3. Framforhandla avtale blir å legge fram for kommunestyret i møtet den Den vil danne grunnlag for eventuell konsesjon Kommunestyret Forhandlingsutvalet tilrår å utsetje saka til kommunestyremøte den KST-056/11 Vedtak: Saka vert utsett til møte i kommunestyret den

27 BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Møtedato Saksnr. Sakshands. Formannskapet /11 MM Kommunestyret /11 MM Avgjerd av: Saksansv.: Magnhild Myklebust Arkiv: K2-M70, K3-&01 Arkivsaknr.: 11/1709 Avtale mellom Bremanger kommune og Flora kommune om feiing/tilsyn i Bremanger kommune Dokumentliste: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar m.m.: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, av Kva saka gjeld: Godkjenning av avtale om feiing/tilsyn i Bremanger kommune Bakgrunn for saka: Bremanger kommune har hatt avtale med Flora kommune om utføring av feie- og tilsynsteneste i kommunen frå Avtalen har vore forlenga ut 2011, og det er no utarbeidd nytt framlegg til avtale for perioden , tilsvarande avtaleperioden for brannførebygging og beredskap.

28 Saksutgreiing: I framlegget til avtale tek Flora kommune på seg å utføre feiing av skorsteinar og tilsyn i bustadmassen i Bremanger kommune for perioden med opsjon på vidare avtale dersom det er ynskjeleg. Feiing og tilsyn skal utførast i samsvar med til ein kvar tid gjeldande forskrift for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Etter gjeldande forskrift om brannførebyggande tiltak og tilsyn er det for bustadhus med eldstad/røykkanalar krav om feiing og tilsyn minimum kvart 4. år. I avtalen er det lagt til grunn at det skal utførast feiing kvart 3.år, og oftare der behovet tilseier det. Dette er bestemt på grunnlag av erfaringar som tilseier at risikoen for pipebrann aukar dersom feiing vert utført sjeldnare. Flora kommune skal også syte for oppfølging av tidlegare fyringsforbod og andre feil og manglar slik forskrifta stiller krav om. Tidlegare har det vore fakturert ein fast sum årleg. Sidan det i forskrifta er sett krav til at feiing/tilsyn skal utførast til sjølvkost, er det avtalt ein fast pris pr feie- /tilsynsobjekt. I Bremanger kommune er det ca 1500 feie-/tilsynsobjekt. Prisen for feiing pr. skorstein/røykkanal er for 2012 fastsett til kr 307 pr år, og prisen på tilsyn pr bustad er også sett til kr 307 pr år. Desse prisane vil også gjeld ved ekstra feiing og tilsyn, med atterhald om at ny tilsyns- /feierunde i annan sone eller annan kommune er påbegynt. Då vil reiseutgifter komme i tillegg. Ekstra arbeid som fresing av skorsteinar og liknande fylgjer eiga prisliste. Vurdering: Bremanger kommune har som dei fleste andre kommunane basert seg på ein gebyrmodell for feiing/tilsyn der kostnaden med feiing/tilsyn blir fordelt over ein 3-4 års periode, og det blir innkravd eit årleg gebyr som til saman dekkar kostnaden med feiing/tilsyn for denne perioden. Kostnaden med den nye avtalen vil medføre ein betydeleg auke i årsgebyret for feiing/tilsyn for 2012 og for Flora kommune utfører denne tenesta til sjølvkost for sine eigne innbyggjarar, og årsgebyret er då fastsett til kr 377 eks. mva (2011). Dette må også leggast til grunn for Bremanger kommune. Sidan ein ser det urimeleg å auke gebyret for kundane med nærare 50 % har ein semje med Flora kommune om at denne auken skal skje over to år. I tillegg til kostnaden Flora kommune har med å utføre tenesta har Bremanger kommune kostnader knytt til programvare for feiing/tilsyn (KomTek), som også skal dekkast inn gjennom gebyret. Bremanger kommune skal framleis utføre fakturering, og kostnadane knytt til dette skal også iflg. retningslinjene for utrekning av sjølvkost leggast inn i gebyrgrunnlaget. I framlegget til gebyrregulativ for teknisk driftseining er årsgebyret for feiing/tilsyn auka til kr 320 (25 % auke). Om lag kr vil då tilfalle Bremanger kommune for dekning av kostnader knytt til programvare og fakturering. Avtalen forutset tilsvarande auke i gebyret for I framlegg til ny avtale er det ikkje teke med kven som skal ta seg av sakshandsaming og klager frå kundane knytt til denne tenesta. Ein vurderer der som naturleg at Flora kommune også skal ta dette arbeidet, sidan dei sit med den nødvendige informasjonen for kvar kunde.

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret

BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret BREMANGER KOMMUNE Kommunestyret Hovudutskrift Møtedato: 27.03.2012 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtestad: Havly Saksnr.: 021/12-022/12 Tilstades på møtet: Nina Grotle Bjørnar Førde Espen Gulliksen Per Helge

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Formannskapet

BREMANGER KOMMUNE Formannskapet BREMANGER KOMMUNE Formannskapet Hovudutskrift Møtedato: 02.04.2012 Møtetid: Kl. 09:30 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 069/12-070/12 Tilstades på møtet: Nina Grotle Espen Gulliksen Audun Åge Røys Anita Nybø

Detaljer

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun Åge Røys Atle Jan Frøyen Hovudutskrift Møtedato: 04.09.2014 Møtetid: Kl. 14.45 15.00 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 001/14-004/14 Tilstades på møtet: Karl Vidar Førde Nina Grotle Bjørnar Førde Anita Nybø Kåre Jarl Langeland Audun

Detaljer

Bremangerlandet vindkraftverk

Bremangerlandet vindkraftverk 1 Bremangerlandet vindkraftverk Bremangerlandet Vindpark AS 2 Bremangerlandet Vindpark AS Bremangerlandet Vindpark AS er eit prosjektselskap eigd av Vestavind Kraft AS og SFE Produksjon AS. Bremangerlandet

Detaljer

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Nina Grotle Espen Gulliksen Åse Leirgulen Anita Nybø Audun Åge Røys Åge Senneset Evy Dombestein

Hovudutskrift. Tilstades på møtet: Nina Grotle Espen Gulliksen Åse Leirgulen Anita Nybø Audun Åge Røys Åge Senneset Evy Dombestein BREMANGER KOMMUNE Hovudutskrift Møtedato: 24.07.2014 Møtetid: Kl. 10.00 10.30 Møtestad: Telefonmøte Saksnr.: 077/14-078/14 Tilstades på møtet: Nina Grotle Espen Gulliksen Åse Leirgulen Anita Nybø Audun

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Formannskapet 27.08.2015 069/15 IH Avgjerd av: Saksansv.: Inger Hilde Arkiv: K2-S11, K3-&13 Arkivsaknr.: 15/1236 Sigdestad

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin Sandal Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen FORMANNSKAPET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.06.2013 Møtetid: Kl. 12:00 12:20 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 069/13-071/13 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Kristin

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

vestavindkraft.no INFORMASJON Okla Vindpark Mellom Kyrnosa og Kjødnosa på Stadlandet Sogn og Fjordane

vestavindkraft.no INFORMASJON Okla Vindpark Mellom Kyrnosa og Kjødnosa på Stadlandet Sogn og Fjordane INFORMASJON vestavindkraft.no Okla Vindpark Mellom Kyrnosa og Kjødnosa på Stadlandet Sogn og Fjordane 1 2 Visualisering av Okla vindpark sett frå vegen opp til fjellet Kjerringa. kvifor vind Dei globale

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK

REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK REGULERINGSPLAN FOR LUTELANDET ENERGIPARK Vedteken i kommunestyret 25.10.11, sak K 87/11. FØRESEGNER 1 GENERELT 1.1 Desse føresegnene gjeld for området innanfor plangrensa på plankartet. Utbygging av området

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 06.06.2007 Tid: Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 16/07 07/710 MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 25.01.2012 015/12 JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: N-504, PLANID- 123820100032A

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Møte nr 3 den 15.10.2013 Side 1 av 12 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 15.10.2013 kl 16:00 18.15, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM

MØTEINNKALLING SAKLISTE 7/11 10/582 PROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT - DE HEIBERGSKE SAMLINGER - SOGN FOLKEMUSEUM MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 16.30 17.10 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 7/11 10/582 PROTOKOLL:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 028/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 028/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 028/17 Formannskapet 09.02.2017 012/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/150-3 Reguleringsplan for hamn i Erdal

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke ELDRERÅDET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 17.10.2012 Møtetid: Kl. 10:00 15:15 Møtestad: Heradshuset/bufellesskapet på Byrkjelo Saksnr.: 019/12-022/12 Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans

Detaljer

BOKN KOMMUNE Formannskapet. Møtebok

BOKN KOMMUNE Formannskapet. Møtebok Formannskapet Møtebok Møtedato: 12.12.2017 Møtetid: Kl. 18:00-19:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: Følgjande medlemmer møtte Kari Christensen Lene Ognøy Foss Anita Kro Eirik Nedrebø Tormod Våga Parti AP H

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18):

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18): a) VEDLEGG 4 Figur 1. Oversikt over dei fem planlagde utbyggingane i Valldalen. Lysegrøn line syner grensa for Hardangervidda nasjonalpark. (Kjelde: Søknad om konsesjon for Holdøla kraftverk, Småkraft

Detaljer

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN

HØYRING VEDK FORSLAG TIL STATLEGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONA LANGS SJØEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 042/09 01.09.2009 ROLSU Avgjerd av: Solund kommunestyre Arkiv: K1-113, K3- &13 Objekt: Arkivsaknr 09/380 HØYRING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00

MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 16:00-19:00 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.02.2016 Tid: 16:00-19:00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart gjort

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

BOKN KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

BOKN KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT BOKN KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 23.05.2016 Møtetid: Kl. 18:00 Møtestad: Boknatun Saksnr.: 049/16-050/16 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Erik Nedrebø

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

SAKSGANG. Mehuken 3 vindkraftverk i Vågsøy kommune - Høyring av søknad om utskifting av turbinar

SAKSGANG. Mehuken 3 vindkraftverk i Vågsøy kommune - Høyring av søknad om utskifting av turbinar Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Planutvalg Kommunestyre Endeleg vedtak i: Kommunestyre Møtedato 05.09.2013 26.09.2013 Arkivsaknr.: 13/1232 Saksnummer 055/13 Saksansvarleg: Janne

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Utval for drift og utvikling 16.06.2009 SVT 071/09 Avgjerd av: Utval for drift og utvikling Saksbeh.: Sveinung Toft Ansv. ANB Arkiv: N-504

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet 11.03.2015 018/15 Kommunestyret 19.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/25-15/2343 K2 - S11, K3 - &13 Magnhild Aspevik

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 24.01.2012 Møtetid: Kl. 08:30 11:15 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 001/12-006/12 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

EID KOMMUNE Samfunnsutviklingsutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Samfunnsutviklingsutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Samfunnsutviklingsutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 16:00 17:15 Møtestad: Kommunestyresalen Saksnr.: 024/14-034/14 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal

Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet 11.05.2015 038/15 Kommunestyret 21.05.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/216-15/3880 K2 - K54, K2 - X53, K3 - &13, K3 -

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen FA - U43, TI - &18 15/1419 Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS 17.12.2015 Høyring og offentleg ettersyn - Konsekvensutgreiing

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

Guleslettene vindkraftverk sett fra Florø. guleslettene Vindkraftverk

Guleslettene vindkraftverk sett fra Florø. guleslettene Vindkraftverk Guleslettene vindkraftverk sett fra Florø guleslettene Vindkraftverk Guleslettene vindkraftverk Visualisering sett fra Nordbotnen mot sørøst Om eierne Guleslettene Vindkraft AS vil stå for driften av Guleslettene

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 16.10.2012 049/12 Bystyret 06.11.2012 139/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: ARP-20100103, K2-L12Objekt: Arkivsaknr 10/8 PLANID. 20100103.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:40 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET GLOPPEN KOMMUNE KULTUR- OG MILJØUTVALET HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 02.05.2014 Møtetid: Kl. 10:00 10:15 Møtestad: Skriftleg saksbehandling Saksnr.: 017/14-017/14 Desse medlemmene møtte: Kristin Sandal Dagfinn

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012

Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 030/12 Plan og utvikling 07.05.2012 047/12 Kommunestyret 24.05.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/367-2 K2-L12

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr.

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 3/16 16/325 Klage på vilkår i byggeløyve - oppføring av bustadhus med sokkelhusvære og garasje - Hafslo - gbnr. MØTEPROTOKOLL Utval Plan- og forvaltningsstyret Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.02.2016 Start kl.: 13.00 Slutt kl.: 15.00 Til stades på møtet Medl.: Knut Hauge, Anja Hilleren, Emma Nyløy, Per Steinar Sviggum,

Detaljer

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll

Ullensvang herad Plan- og ressursutval. Møteprotokoll Ullensvang herad Plan- og ressursutval Møteprotokoll Møtedato: 03.12.2013 Møtetid: Kl. 08:40 09:05 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 051/13-055/13 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

Stryn kommune Servicekontoret

Stryn kommune Servicekontoret Stryn kommune Servicekontoret Sogn og Fjordane fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/2294-2/ FA-S11, HIST-10/1320 KAS 09.09.2016 Søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin arealdel for oppgradering

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen

MØTEBOK. Desse medlemmene møtte: Ola Tarjei Kroken Per Jarle Myklebust Anniken Rygg Gunnvor Sunde Arnfinn Brekke Ragnar Eimhjellen GLOPPEN KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEBOK Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: Kl. 09:30 15:45 Møtestad: Nordfjord Hotell - Nordfjordeid Saksnr.: 093/14-094/14 Desse medlemmene møtte: Anders Ryssdal Ola Tarjei Kroken

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 021/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 021/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 05.03.2015 009/15 Kommunestyret 12.03.2015 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Norvald Aase K2 - S11 14/772

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Møtebok for Gaular kommune

Møtebok for Gaular kommune Møtebok for Gaular kommune SAKSGANG Utvalssaksnr Utval Møtedato 022/13 Formannskapet 03.04.2013 Arkiv: FA-Q10 Saksmappe: 11/61 Sakshandsamar: JKB Dato: 22.03.2013 E39 Langeland - Moskog Rådmannen si tilråding

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: Møtetid: Kl. 13: Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 13:00 16.00. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 20/13 22/13 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat Anders

Detaljer