Vagleleiren som senter for samfunnssikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vagleleiren som senter for samfunnssikkerhet"

Transkript

1 Vagleleiren som senter for samfunnssikkerhet 1. Utgangspunkt Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) har myndighetsansvaret for brannsikkerheten i ni kommuner med over innbyggere. De ni kommunene representerer landets raskest voksende region; de siste fem årene har folketallet vokst med , eller 11,3 prosent. Utover behovet for å levere tjenester i et omfang som holder tritt med befolkningsveksten, består de brannfaglige utfordringene bl.a. i at Stavanger er Nord-Europas største trehusby, samt at deler av befolkningen bor på ikke landfaste øyer. I tillegg har regionen landets mest dynamiske næringsliv utenfor det sentrale Oslo. I motsetning til Oslo har næringslivet i vår region betydelige innslag av industriell virksomhet, herunder verftsindustri. Regionen har også store og aktive landbruksmiljø. Utover dette kommer havner, forsyningsbaser til Nordsjøen, lange undersjøiske tuneller, gassanlegg mv. Den omfattende og komplekse regionen medfører at Brannvesenet Sør-Rogaland er landets nest største brannvesen med sine ca 380 stillinger fordelt på 13 brannstasjoner. Til sammenlikning har Oslo Brann- og Redningsetat 430 stillinger, og Bergen brannvesen 274 stillinger. Brannvesenet Sør-Rogaland har totalansvar for brann- og redningsberedskap i de ni eierkommunene samt for brannforebyggende og kontrollerende oppgaver. Forrige år foretok etaten utrykninger, gjennomførte tilsyn i særskilte brannobjekter feide piper og hadde tilsyn med ildsteder i bolig. I tillegg kommer drift av 110-sentralen og ansvar for miljørettet helsevern og skjenkekontroll. 2. Behov for trening og opplæring Internt Med en så omfattende virksomhet er det et stort behov for løpende trening og opplæring av eget personell. En virksomhet av dette omfanget har en betydelig turnover, etaten må kontinuerlig oppfylle nye krav til kvalifikasjoner og kompetanse og det er krav om rutinemessig fornying av personellets sertifiseringer. Brannvesenet disponerer en styrke på 150 deltidsansatte brannmenn som er av stor betydning ved storbranner, brann i distriktene mv. Denne delen av brannstyrken, som normalt ikke arbeider med brannberedskap i det daglige, har et særlig behov for rutinemessig og tilrettelagt trening. Siden deltidsmannskap har annet, ordinært arbeid å skjøtte, har denne gruppen ofte vanskelig for å reise vekk i forbindelse med nødvendige kurs (grunnkurs, lederkurs). I tillegg har vi ambisjoner om å ha ikke bare ett av de største, men også ett av de aller beste brannvesenene i landet. Dette krever et løpende arbeid med faglig oppdatering gjennom trening og opplæring. Med utgangspunkt i dagens og framtidens situasjon er det behov for interne opplærings- og øvelsesaktiviteter som vist i vedlegg 1. 1

2 Eksternt Brannvesenet har oppgaver knyttet til opplæring og trening av personell ved bedrifter og offentlige institusjoner som har krav om sikkerhetsopplæring av sine ansatte. I dag har denne opplæringen et omfang på om lag 5000 personer årlig, men potensialet vurderes som vesentlig større. Dette vil i hovedsak rette seg mot forebygging og beredskap, men også slokking. Når både Sivilforsvaret ved Vagleleiren og Norsk Luftambulanse har lagt ned sine kommersielle kursaktiviteter på dette feltet, har etterspørselen etter brannvesenets kurstilbud knyttet til industribrannvern mv. økt langt mer enn etaten er rustet til å møte. Dette forsterkes av at det ikke lenger lar seg gjøre å trene praktisk slokking ved stasjonen i Stavanger pga. lite hensiktsmessige arealer, naboforhold mv. Brannvesen Sør-Rogaland har i dag derfor ikke tilstrekkelig kapasitet for å gjennomføre slik ekstern kursing i det ønskelige omfang. Samtidig viser statistikkene at regionen har lave tall for dødsbranner og forsikringsutbetalinger, noe som delvis bør kunne tilskrives BVSR sine kurs- og forebyggende aktiviteter. Dagens treningsforhold BVSR har 270 ansatte som skal øve jevnlig med røyk- og kjemikaliedykking samt andre øvelser. Røykdykkerne skal ha minst fire, og kjemikaliedykkerne minst tre årlige øvelser. De senere årene har størstedelen av den praktiske treningen foregått ved sivilforsvarets kompetansesenter ved Vagleleiren. Deler av den teoretiske opplæringen har funnet sted ved brannstasjonene i Sandnes og Stavanger. Den geografiske spredningen av opplæringen har vært utfordrende og lite rasjonell. 3. Vagleleirens egnethet for BVSR Vagleleiren har vært svært hensiktsmessig for opplæringsaktiviteten gjennom sentral beliggenhet i regionen, nærhet til Sandnes brannstasjon, gode innkvarteringsmuligheter, skjermete naboforhold med mer. I Vagleleiren er det allerede utslippstillatelse for de røykutslippene brannvesenets øvingsaktiviteter medfører, enten det er røyk fra brannslukking eller propanbranner. Det vil ikke være lett å få tillatelse til slike utslipp andre steder. Videre har leiren en opplæringsplattform med røykdykkerhus og oljeutskiller, noe som er av særlig verdi ved trening relatert til offshoreaktiviteter. Brannvesenet vil derfor stå overfor betydelige utfordringer dersom mulighetene for å benytte Vagleleiren bortfaller. Det er ingen tilsvarende fasiliteter tilgjengelige i regionen som kan erstatte Vagleleiren; alternativet vil være å bygge opp et liknende anlegg fra bunnen. Dette vil bli vesentlig mer kostnadskrevende, i tillegg til at det vil ta tid å få et fullverdig alternativ operativt. Det vil være en kostbar, komplisert og tidkrevende oppgave å finne tilsvarende egnete områder som kan tilrettelegges for denne typen aktiviteter, gitt arealsituasjonen i regionen. Det er Brannforebyggende avdeling og Beredskapsavdelingen som har behov for et eget øvingsområde. Dette gjelder utdanning og trening både for den faste arbeidsstokken og for deltidsmannskap. Treningsbehovet knytter seg i første rekke til brann- og redningsfaglige aktiviteter som grunnopplæring og videregående opplæring av brannmenn, røykdykking og kjemikaliedykking, frigjøring ved trafikkulykker, opptreden på skadested, herunder skadestedsledelse, førstehjelp, rømming og evakuering. Videre blir det nå behov for gode treningsforhold for nye aktiviteter som forventes å bli en del av brannvesenets framtidige oppgaver som urban redning og tauredning. 2

3 Dersom Brannvesenet Sør-Rogaland får driftsansvar for Vagleleiren, vil det gi muligheter til å bygge opp et fullverdig utdannings- og treningssenter dimensjonert til brannvesenets størrelse og ansvarsomfang. Da kan en etablere faste anlegg for trening av betydelig høyere kvalitet enn i dag og samtidig sikre en miljømessig forsvarlig håndtering av utslipp og lignende. 4. Vagleleiren som Samfunnssikkerhetssenter Brannvesenet Sør-Rogalands eget behov for et anlegg for trening og opplæring er i seg selv stort nok for å begrunne overtakelse av Vagleleiren. Samtidig vil anlegget, dersom driften kan overtas av brannvesenet, ha ledig kapasitet som kan nyttes også av eksterne virksomheter. Dette er svært ønskelig, da senteret på denne måten kan tilby tjenester til aktører i regionen som har selvstendige krav om å ivareta brannrelatert sikkerhetsarbeid. Vagleleiren har på den måten et godt potensial til å bli et regionalt samfunnssikkerhetssenter i vid forstand, der kjernevirksomheten er knyttet til Brannvesenet Sør-Rogaland. Fra BVSR sin side ser en for seg en fleksibel driftsmodell, der enkelte aktører kun leier anlegget, mens andre aktører vil ha behov også for faglig bistand i form av instruktører mv. Et samfunnssikkerhetssenter vil ha en opplagt funksjon som treningssted for fellesøvelser mellom de ulike nødetatene. Sommerens hendelser har tydelig påvist behovet for enda bedre samordning ved katastrofesituasjoner. Samtidig må det understrekes at et samfunnssikkerhetssenter vil ha viktige funksjoner for trening og opplæring langt utover nødetatenes behov. Noen utvalgte eksempler: Boreal Transport (tidl. Veolia) har behov for å kurse sine sjåfører i praktisk/teoretisk med realistiske ulykkesscenarier som inkluderer demonstrasjoner, førstehjelp og brannslukning, samt trening på ran- og overfallssituasjoner. Universitetet i Stavanger var først i landet med studietilbud på masternivå i risikostyring og samfunnssikkerhet, der bl.a. krisehåndtering, sikkerhetsledelse, planlegging og tilsyn mv. inngår. Et sikkerhetssenter slik beskrevet her vil kunne tilby en arena for praktiske feltøvelser. Sør-Rogaland representerer et av landets viktigste landbruksområder. Branner i driftsbygninger har vist en bekymringsfull økning på landsbasis, også i Rogaland 1. Landbrukets brannvernkomité er derfor etablert som et samarbeid mellom sentrale aktører innenfor landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Her er det et åpenbart behov for å øke opplæringstilbudet når det gjelder forebygging og beredskap. Regionen har en lang rekke andre offentlige og private aktører som vil kunne nyttiggjøre seg et regionalt sikkerhetssenter. Eksempler på aktuelle eksterne virksomheter og tjenesteleveranser er vist i vedlegg 2. Det understrekes at Sivilforsvarets fortsatte tilstedeværelse på området vil være sterkt ønskelig, i kraft av den viktige rollen denne virksomheten har for å ivareta samfunnssikkerheten. 5. Mulige organisasjonsmodeller Dersom Vagleleiren, i tilfelle overtakelse, utelukkende skal tjene som et opplærings- og øvelsesanlegg for Brannvesen Sør-Rogaland, er det ikke behov for å etablere anlegget som en selvstendig organisasjon. Da kan Sandnes kommune og/eller Rogaland fylkeskommune stå som anleggseier, og det kan opprettes en drifts- og leieavtale mellom eieren og BVSR. Behovet for å opprette en egen organisasjon oppstår dersom det er grunnlag for å gå videre med tilbud til eksterne aktører. 1 Antall branner 2005: Norge 156, Rogaland 15 Antall branner 2009: Norge 223, Rogaland 24 3

4 Som det er vist i dette notatet, er det et stort potensiale for salg av ledig kapasitet til andre aktører, både private og offentlige jf. vedlegg 2. Salget kan som nevnt bestå av kurs der personell fra brannvesenet bistår som instruktører, og av bruk av anlegget der leietakeren bruker eget personell. Flere organisasjonsmodeller kan være aktuelle. I regionen har man allerede gode erfaringer med organiseringen av det interkommunale Renovasjonen IKS, som eies av kommunene Stavanger og Sandnes. Problemstillingen er parallell, ved at renovasjonsselskapet både skal betjene eierne og selge tjenester på et marked. Renovasjonen IKS er organisert som et konsern, hvor morselskapet er organisert som interkommunalt selskap og datterselskapene som to aksjeselskap, henholdsvis Renovasjonen Egenregi AS og Renovasjonen Næring AS, der næringsdelen er rettet inn mot private markeder og drives på forretningsmessig basis. Utskillingen er et resultat av eierselskapets behov for å opptre tydelig i markedet gjennom å la et eget selskap utføre den delen av driften som foregår på bedriftsøkonomiske betingelser. Dermed etableres en klar grense mot egenregidriften, som ivaretas av et tilsvarende datterselskap. Dette skaper et ønsket forretnings- og regnskapsmessig skille mellom de to aktivitetene, og gjør det enklere å håndtere mva-problematikk og lignende. Utskillingen av Stavangerregionen Havnedrift AS fra Stavangerregionen Havn IKS er et annet, tilsvarende eksempel i regionen. Et samfunnssikkerhetssenter i Vagleleiren kan organiseres på tilsvarende måte med morselskapet som en paraplyorganisasjon over to heleide aksjeselskap som leverer tjenester henholdsvis til egenregi og til eksterne aktører. Brannvesenet vil også vurdere andre organisasjonsmodeller. 6. Konklusjoner og anbefalinger Brannvesenet Sør-Rogaland er et interkommunalt brannvesen for ni kommuner, organisert i tråd med overordnete signaler om etablering av større og mer slagkraftige brannvesen. I kraft av etatens omfang og regionens størrelse og kompleksitet, har BVSR et åpenbart og legitimt behov for et permanent trenings- og opplæringssenter. Vagleleiren har til nå delvis tjent formålet som brannvesenets treningssenter. Dersom nedleggelsen av Sivilforsvarets anlegg ved Vagleleiren innebærer at BVSR sine aktiviteter der må avvikles, står brannvesenet overfor et akutt problem, bl.a. må mannskap sendes til Oslo eller Bergen for pålagt og nødvendig trening i varmdykk. Hovedhensikten med å overta anlegget er derfor å sikre at Brannvesenet Sør-Rogaland vil være i stand til å tjene regionens befolkning og virksomheter på en forsvarlig måte. Dette bør etter vårt syn være et tilstrekkelig grunnlag for å overdra eiendommen til regionen. Dersom brannvesenet får driftsansvaret for anlegget, åpner dette imidlertid også for etablering av et samfunnssikkerhetssenter som tjener et videre formål enn brannvesenets lovpålagte oppgaver. Senteret vil primært ivareta brannvesenets egne behov, men vil også ha kapasitet til å tilby eksterne tjenester utover dette. Vi ser muligheter for store samfunnsmessige gevinster ved et felles, regionalt sikkerhetssenter. Samfunnet setter stadig større krav, både gjennom lovverk og gjennom alminnelige forventninger, til vår evne til å forebygge og håndtere kriser av ulik art. Det betyr i praksis at verken brannvesenet eller de øvrige nødetatene alene og isolert vil være i stand til å imøtekomme de stadig økende kravene skal det moderne samfunnet være i stand til å møte ulykkes- og trusselbildet kan dette skje på en vesentlig bedre måte gjennom koordinert opptreden. Derfor må de ulike nødetatene være trent i 4

5 tette samarbeid. Derfor må brannvesenet ut til bedriftene, sykehjemmene, skolene og barnehagene for å spre kunnskap og forståelse om beredskapsarbeid. Dette gjøres i stor utstrekning allerede. Det unike i denne sammenheng er at med det potensialet som ligger i Vagleleiren, har regionen en mulighet til å få i stand et felles senter driftet av BVSR, der institusjoner, organisasjoner og bedrifter kan komme og få praktisk trening i realistiske omgivelser. Samspillet mellom brannvesenet, andre nødetater, Sivilforsvaret og for eksempel Risavika Havn, eller Dale Asylmottak, eller personell ved Bryneheimen under regisserte ulykkesscenarier vil være den mest effektive måten å redusere risikoen for at kriser oppstår ved disse institusjonene, og for å begrense omfanget dersom ulykker likevel inntreffer. Et samfunnssikkerhetssenter som arbeider for en helhetlig beredskap slik skissert, vil derfor være et kraftfullt bidrag i utviklingen av et mer robust og forberedt samfunn. Et senter vil åpne muligheter vi i dag ikke har for å bygge kompetansemiljø på tvers av faggrenser, der samarbeidet på samme øvingsarena utløser vesentlig større muligheter for læring, erfaringsoverføring og kompetanseutvikling. Omfanget av det eksterne potensialet er eksemplifisert i vedlegg 2, men er ikke fullstendig kartlagt utover samtaler med enkelte sentrale institusjoner som SUS og politiet. De inntektene som kommer inn gjennom salg av ledig kapasitet, vil benyttes til en kontinuerlig oppgradering og forbedring av anlegget, og ikke til en kapitaloppbygging ved brannvesenet som driftsoperatør eller hos eieren (Sandnes/fylkeskommunen). Dersom departementet gir positive signaler om en regional overtakelse, vil brannvesenet gå videre med ytterligere kartlegging av aktuelle eksterne samarbeidspartnere, innhente viljeserklæringer og sette opp en forretningsplan. 5

6 Vedlegg 1 Eksisterende og framtidig behov for internopplæring og øvelsesaktiviteter Eksisterende behov: Røykdykkeropplæring Kalde og varme kjemikaliedykk Pumpekjøringskurs Norges Brannskoles regionale kurstilbud; grunnkurs hel- og deltid og befalskurs 1 ( Dette er kurs som blir tildelt av NBSK) Repetisjonskurs for røykdykkerledere Repetisjonskurs røykdykking for andre brannvesen Samvirkekurs for andre nødetater, herunder skadestedsledelse Overtenningscontainer Skjærslukker Frigjøringsøvelser ved trafikkulykker Praksisdel for industribrannvern Redningsinnsats til sjøs-opplæring (RITS) Tauredning Elveredning Førstehjelpskurs Farlig gods-opplæring og -øvelser Øvelser knyttet til jernbane, fly og helikopter Større øvelser for situasjoner med gass- og oljebrann IUA-øvelser (Interkommunalt utvalg for akutt forurensing) Tverrfaglig ledelsestrening Kurs i stressmestring og stresstesting Opplæring i terrorberedskap og håndtering av terrorsituasjoner Framtidige behov: Urban redning Fellesøvelser for nødetatene mht. nytt nødnett utover eksisterende behov Desentralisering av BVSRs virksomhet i forbindelse med ny stasjonsstruktur Kurs i kriseberedskap, beredskapsledelse og beredskapsplanlegging Kurs i diverse temaer som risiko- og sårbarhetsanalyse samt operativ psykologi Demonstrasjonsanlegg for vanntåkeanlegg 6

7 Vedlegg 2 Eksempler på aktuelle eksterne brukere av av Vagle Samfunnssikkerhetssenter Offentlige virksomheter: Politi: Samøvelser og opplæring innen skadestedsledelse samt operativ trening Helse Vest/SUS: Opplæring rettet mot ambulansetjenesten og sykehuspersonell Omsorgsboliger og sykehjem: Brannvern- og beredskapsopplæring Kommunal, fylkeskommunal og statlig administrasjon: Opplæring i beredskap og krisehåndtering Skoler og barnehager: Brannvern- og beredskapsopplæring Forsvaret: Brannvernopplæring for militært personell ved KNM Harald Hårfagre, Jåttå og Heimevernet UiS: Samarbeid om undervisningstilbud innen samfunnssikkerhet (kriseberedskap, beredskapsledelse og beredskapsplanlegging, risiko- og sårbarhetsanalyse) Private virksomheter: Petroleums- og leverandørindustrien: Brannvern- og beredskapsopplæring Offshore Northern Seas (ONS): Demonstrasjonssted for utstillere innen brann og sikkerhet i offshorenæringene NHO/HSH: Sikkerhetsopplæring av utelivsbransjen, opplæring om skjenkekontroll Transportnæringene Opplæring og øvelse for førere av tankbil, busser og drosjer samt for jernbanepersonell. Samarbeid med Borealskolen. Lyse og andre energiselskaper Samarbeid og opplæring innen el-sikkerhet og gass Havnene i regionen Havnesikkerhetsopplæring, særlig rettet mot cruiseskipsanløp Rederiforbundet Røyk- og kjemikaliedykking på skip 7

8 Verneombud og HMS-avdelinger Brannvern- og beredskapsopplæring Landbrukets organisasjoner, Landbrukets brannvernkomité Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) Brannvern- og beredskapsopplæring for landbruket Oljevernøvelse og opplæring Falck Nutec Samarbeid om kurs for sertifisering av personell på skip og plattformer ResQ Stavanger Samarbeid om sikkerhetsopplæring etter OLFs retningslinjer og STCWs regelverk Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) Brannvern- og beredskapsopplæring for næringslivet 8

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS

ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS ÅRSBERETNING 2012 BRANNVESENET SØR-ROGALAND IKS INNHOLD 2 BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 6 ORGANISERING 7 ØKONOMI 8 ETIKK 9 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE RESSURS 10

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Innhold Sammendrag... 5 1. Innledning... 7 1.1 Bakgrunn for rapporten... 7 1.2 Problemstilling... 8 1.3 Avgrensning... 8 1.4 Lovverk og

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS ÅRSBERETNING 2014 - ROGALAND BRANN OG REDNING IKS - Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD 4 STYRET 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2014 6 ØKONOMI 8 ORGANISERING 9 FINNØY 10 BRANNÅRET 2014 12 SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng

Rapport. Vurdering av brannvesenet. Kompetanse og opplæring i brannvesenet. Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng - Åpen Rapport Vurdering av brannvesenet Kompetanse og opplæring i brannvesenet Forfattere Karolina Storesund Herbjørg M. Ishol Christian Sesseng SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-13 Sammendrag

Detaljer

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009)

Innst. 153 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innst. 153 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen St.meld. nr. 35 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om forebygging og brannvesenets redningsoppgaver Til Stortinget Sammendrag

Detaljer

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013 Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland Forprosjekt November 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES

Detaljer

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE De samfunnsøkonomiske gevinstene SAMMENDRAG Nød- og beredskapsetatene på

Detaljer

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE De samfunnsøkonomiske gevinstene SAMMENDRAG Nød- og beredskapsetatene på

Detaljer

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

[ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS 2014 [ KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS [Vedtatt av. bystyre den xx.xx.14]. Innhold Innledning... 3 1. kommune skal være en aktiv eier... 4 1.1. Legge til rette for samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 22.03.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 1 Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 2 Innledning Forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Forsidefoto: Irfan view

Forsidefoto: Irfan view Forsidefoto: Irfan view Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 12 1 Innledning... 13 1.1 Formål og problemstillinger... 13 1.2 Revisjonskriterier og metode... 13 2 Faktabeskrivelse...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014

ÅRSBERETNING FOR 2014 Side 2 Interkommunalt selskap opprettet 1. mars 1 Foretaksnummer: 997104552 Administrasjon og besøksadresse: Fjæraveien, 7130 Brekstad Eiere: Ansatte pr 31.12.4 i FBRT Ørland kommune 30 % Bjugn kommune

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.

1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1. 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn / generelt om prosjektet... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Organisering og gjennomføring av prosjektet... 4 1.4 Revisjonsrutiner... 5 1.5 Grunnlag for ROS-arbeidet... 5 1.6 Kilder...

Detaljer

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0

Årsberetning 2011. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Årsberetning 2011 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS J æ r v e i e n 1 0 7, 4 3 1 8 S a n d n e s T l f 5 1 5 0 2 2 0 0 Innhold Side Brannsjefens forord 2 Styret 3 Styrets årsberetning 5 Økonómi 8 Etikk 9 Medarbeiderne

Detaljer

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015

Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen» Rapport Mai 2015 Side 2 av 34 Sammendrag Bergensalliansen har gjennom de siste to årene satt fokus

Detaljer

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet

NOU. Ny utdanning for nye utfordringer. Norges offentlige utredninger 2012: 8. Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet NOU Bestilling av publikasjoner NOU 2012: 8 Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat

Detaljer

Rapport. Utdanningsreform for brann- og redningstjenesten

Rapport. Utdanningsreform for brann- og redningstjenesten Rapport Utdanningsreform for brann- og redningstjenesten Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2006 ISBN: Grafisk produksjon: Capella Media A.S Trykk: Allkopi Utdanningsreform

Detaljer

I. Innholdsfortegnelse

I. Innholdsfortegnelse Dokumentasjon av brannvesenets dimensjonering, organisering og utrustning for regionen Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu og Oppdal kommuner Utkast pr 15.04.2013

Detaljer

NOU. Når det virkelig gjelder. Norges offentlige utredninger. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

NOU. Når det virkelig gjelder. Norges offentlige utredninger. Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no E- post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats

Øvelse Tyr 2012. Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats Evaluering av brann- og redningsvesenets innsats FORORD Øvelse Tyr er en årlig øvelse der politiet trener samhandling og samvirke med forsvaret, de andre nødetatene, frivillig sektor og andre aktører.

Detaljer

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen

Prosjektrapport. Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektrapport Forstudie Brann- og redningstjeneste i Værnesregionen Prosjektgruppe Bjørn Rønning (Stjørdal kommune) (leder) Per Ingebrikt Græsli (Tydal kommune) Arnstein Kvelstad/Terje Rennan (Frosta

Detaljer