NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval"

Transkript

1 NBI Teknisk Godkjenning NBI Technical Approval Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrement, UEAtc Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 5 MultiElement veggelementer er godkjent av Norges byggforskningsinstitutt med egenskaper, bruksområde og betingelser for bruk som angitt i dette dokument. 1. Innehaver av godkjenningen MultiElement AS Postboks Svelvik Tlf Faks Produsent MultiElement AS, Svelvik 3. Produktbeskrivelse MultiElement er et sandwichelement basert på 12,5 mm gipsplater på hver side av en kjerne av polyuretanskum, se fig. 1. Elementene produseres i en prosess der polyuretankjernen skummes kontinuerlig opp mellom gipsplatene. Standard elementbredde er 2,4 m. Lengden er tilpasset den enkelte leveranse. Maks. elementlengde er ca. 8,4 m. Gipsplatene er av en spesialkvalitet med glassfiberarmert gipskjerne og våtsterk kartong. Platene er 1200 mm brede, slik at elementene har en kontinuerlig gipsplateskjøt midt på hver side. Skjøten er sammenholdt med et pålimt glassfibernett på platesidene som vender mot skumkjernen. Polyuretanskummet har en densitet 32 kg/m³. Materialspesifikasjoner for gipsplater, polyuretanskum og supplerende materialer i elementkonstruksjonen er nærmere angitt i kontrollbeskrivelsen for godkjenningen. MultiElement produseres i standard tykkelser på 100 mm, 125 mm og 150 mm. Andre tykkelser kan leveres på bestilling. I skumkjernen er det lagt inn spikerslag/stendere av tre i avstand c/c 600 mm, foruten at det langs hver sidekant i lengderetningen er en tresvill. Elementene produseres i følgende tre hovedtyper som illustrert i fig. 2: Type T: Med horisontale spikerslag, evt. forsterket med ekstra svill plassert langs midten av elementet Type TS: Med vertikale spikerslag Type L: Med vertikale stendere, og kryssfinérplater i topp som bjelke over dør- og vindusåpninger. Elementene betegnes med type samt tykkelse i mm. Fig. 1 Prinsipiell oppbygning av MultiElement sandwichelementer. Skumkjernen klebes til gipsplatene under skummeprosessen. Det kan også leveres elementer av type S 100. Disse har en oppbygning tilsvarende T-elementer, men er uten frest kant og med innlagte el.rør som vist for type TS og L. Elementkonstruksjonen er nærmere beskrevet i Standard konstruksjonsdetaljer for MultiElement veggelementer tilhørende NBI Teknisk Godkjenning Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos NBI utgjør en formell del av godkjenningen. 4. Bruksområde Elementtype T og TS brukes til isolerte vegg- og himlingskonstruksjoner der elementene festes til en separat bærekonstruksjon. I yttervegger suppleres elementene med en ventilert utvendig kledning. Bruksområdet er begrenset til bygninger i brannklasse 1 og 2. I småhus med inntil 2 etasjer og brannklasse 1 kan elementtype L kan brukes som vertikalt bærende vegger. 5. Egenskaper 5.1 Bæreevne Tabell 1 angir elementenes bøyemomentkapasiteter og stivheter. Dersom det ikke gjøres spesielle beregninger i hvert enkelt tilfelle kan det forutsettes at elementtypene T og TS kan monteres med maks. spennvidder som angitt i Tabell 2. Tabell 3 og 4 angir maksimal dimensjonerende vertikallast på elementtype L brukt som bærende vegger i småhus. Copyright Norges byggforskningsinstitutt Referanse: Godkj. O 9091 Kontr. O 9656 Emne: Bygningslementer Hovedkontor: Norges byggforskningsinstitutt Avdelingskontor: Norges byggforskningsinstitutt Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo Høgskoleringen 7, 7491 Trondheim Tlf.: Fax: Tlf.: Fax:

2 NBI Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 5 Tabell 1 Dimensjonerende bøyemoment i bruddgrensetilstanden og stivheter for MultiElement ved kortidsbelastning (vindlast) Elementtype Dim. bøyemoment Nmm/m 10 6 Bøyestivhet Skjærstivhet N/m Nmm²/m 10 9 M dx M dy EI x EI y GA T 100 3, T 100 med midtsvill 4, T 125 5, T 125 med midtsvill 5, T 150 6, T 150 med midtsvill 7, TS 100 3,52 2, TS 125 5,10 2, TS 150 6,86 2, L 100-2, L 125-2, L 150-3, Indeks x angir retning parallelt elementenes lengderetning Indeks y angir retning på tvers av elementenes lengderetning 36 mm svill med bredde lik skumkjernens tykkelse Tabell 2 Maksimale spennvidder i elementenes lengderetning for MultiElement type T og TS utsatt for vindlast i henhold til NS 3479 Elementtype Maksimal lysåpning i m Vindhastighet 40 m/s (Kurve B i NS 3479) 35 m/s (Kurve A i NS 3479) T 100 4,40 4,80 T 100 med midtsvill 3) 4,55 4,95 T 125 5,40 5,85 T 125 med midtsvill 3) 5,60 6,10 T 150 6,35 6,90 T 150 med midtsvill 3) 6,60 7,20 TS 100 4,35 4,75 TS 125 5,30 5,75 Fig. 2 Standard oppbygning av MultiElement veggelementer type T, TS og L TS 150 6,20 6,75 I elementenes tverretning er maksimal spennvidde lik elementbredden 2,4 m Verdiene i tabellen gjelder for bygninger med høyde inntil 6 m, og forutsetter en maksimal deformasjon på 1/90 av spennvidden som følge av vindlast 3) 36 mm tykk svill med bredde lik skumkjernens tykkelse

3 NBI Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 5 Tabell 3 Dimensjonerende vertikallast i bruddgrensetilstanden for MultiElement type L uten åpninger, ved halvårslast iht. NS 3470 Elementtype Vertikallast kn/m L L L ,5 Gjelder for steder med dimensjonerende vindlast opp til 40 m/s (kurve A) iht. NS 3479, og forutsatt last fra takstoler eller sperrer i avstand maks. c/c 600 mm med lastfordelingssvill som vist i Standard konstruksjonsdetaljer. Tabell 4 Dimensjonerende vertikallast i bruddgrensetilstanden for MultiElement type L med åpninger, ved halvårslast iht. NS 3470, avhengig av åpningsbredde for dør- eller vindu Åpningsbredde mm Vertikallast kn/m Sikkerhet ved brann Elementene klassifiseres som Kledning K1A og Overflate In1 i henhold til NS 3919, og tilfredsstiller Eurefic-klasse A etter ISO Elementtype T og TS har brannmotstand tilsvarende EI 30. Elementtype L har brannmotstand tilsvarende REI 15. Under forutsetning av en dimensjonerende last på maks. 15 kn/m i ulykkesgrensetilstanden brann i henhold til NS 3479 er brannmotstanden tilsvarende REI 30 ved brann fra innsiden. 5.3 Varmeisolering Polyuretanskummet i elementene har praktisk varmekonduktivitet λ p = 0,022W/mK. Tabell 5 angir U-verdier for ytterveggkonstruksjoner med MultiElement. Tabell 5 U-verdi for yttervegg med MultiElement, beregnet i henhold NS-EN ISO 6946 Elementtype U-verdi W/m²K T 100 0,30 T 125 0,23 T 150 0,19 TS 100 0,31 TS 125 0,24 TS 150 0,19 L 100 0,34 L 125 0,25 L 150 0,20 Verdiene gjelder for ferdig yttervegg inkl. luftet kledning 5.4 Lydisolering Spesifikk lydisolasjonsevne mot utendørs støy er ikke bestemt. Lette sandwichelementer generelt har begrenset lydisolasjonsevne, og i spesielle tilfeller kan det være behov for tilleggsisolasjon. 5.5 Inneklimapåvirkning Elementene er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. 5.6 Miljødeklarasjon Miljødeklarasjon for MultiElement er vist i Tabell 6. Tabellen angir de generelle miljødata knyttet til ressursbruk og økoprofil. Tabell 6 Miljødeklarasjon for MultiElement veggelementer type TS drivgass HKFK 141b Funksjonell enhet: per m² ferdigmontert veggelement og 60 år Miljødeklarasjonen omfatter: Vugge til grav Datakvalitet Bedømt datakvalitet 90 % Dataomfang på råmaterialer (vugge til port) 28 % % andel av materialene inkludert 99 % % andel av materialene med miljødata 98 % % andel av materialene med spes. miljødata 70 % Ressurser og råmaterialer Total energibruk 89,19 kwh Elektrisk energi 9,05 kwh Fossil/Bio/Annen energi 80,14 kwh Ikke-fornybare materialer 85 % 15% / 70% 3) Fornybare materialer 15 % Resirkulerte materialer - Miljøpåvirkninger Drivhuseffekt Nedbryting av ozonlaget Forsuring Dannelse av fotooksidanter Overgjødsling Håndtering av avfall Avfall til deponi Avfall til gjenvinning/gjenbruk Avfall til forbrenning Spesialavfall Inneklimapåvirkning TVOC Formaldehyd H2CO Ammoniakk NH3 Kreftfremkallende forbindelser Klassifisert ihht NS 1752 Inneklimarelevant tidsverdi Forbruk av kjemikalier (OBS-listen) CAS ) 20,1 kg CO2-ekv. 0,001 kg ODP 0,100 kg SO2-ekv. 0,005 kg POCP 0,009 kg PO4-ekv. 1,57 kg 20,02 kg 7,19 kg 0,09 kg 15,00 µg/m²h M1 kategori Foreligger ikke 0,23 kg Miljødeklarasjon av byggevarer, Økobygg, 1999 Råmaterialenergi inkludert Knappe/Rikelige

4 NBI Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av Avfallshåndtering/gjenbruksmuligheter MultiElement skal leveres som spesialavfall slik at gipsen kan gjenbrukes og skummet kan forbrennes på forsvarlig vis. 5.8 Bestandighet MultiElement har vært anvendt i Norge fra ca. 1975, og det er påvist at praktisk levetid er mer enn 25 år når elementene anvendes som forutsatt i denne godkjenningen. 6. Betingelser for bruk 6.1 Prosjektering av bæreevne For hver leveranse skal elementenes bæreevne være kontrollert i forhold til de belastninger bygget prosjekteres for. Dersom ikke bærevne angitt i Tabell 2 4 med tilhørende forutsetninger kan anvendes direkte skal elementenes lastkapasitet beregnes spesielt. Slike beregninger skal baseres på verdiene i Tabell 1 og eventuelt konstruksjonsdata for de enkelte delmaterialene. Beregning av bæreevne skal utføres av MultiElement AS i samarbeid med ansvarlig prosjekterende for byggeprosjektet. Beregning av bæreevne skal inkludere kontroll av lastkapasitet til veggpartier mellom vindus- eller døråpninger. Avstanden mellom veggåpninger, og mellom åpninger og hjørne, skal være minst 600 mm for at verdiene i Tabell 1 3 skal kunne benyttes. Skjærdeformasjon kan neglisjeres ved beregning av elementer type T og TS som spenner parallelt elementenes lengderetning. Nødvendig forankring av elementene til bærekonstruksjon og eventuelt til fundament må beregnes og dimensjoneres i hvert enkelt tilfelle. 6.2 Klimabetingelser MultiElement skal bare anvendes i klimaklasse 1 og 2 som angitt i NS Elementene skal kles utvendig med en luftet og drenert kledning. Elementene skal være beskyttet mot nedbør og fukt ved transport og lagring. 6.3 Montasje generelt MultiElement skal monteres etter en montasjeplan som utarbeides for hver enkelt leveranse. Montasjeplanen skal være basert på de prinsippløsninger for elementskjøter og tilslutninger til andre bygningsdeler som er vist i Standard konstruksjonsdetaljer for MultiElement veggelementer tilhørende NBI Teknisk Godkjenning 2167, og på prosjektering av bæreevne inkludert forankring og feste til underlaget som angitt i pkt Alle element- og gipsplateskjøter på alle elementer sparkles med skjøteremse på veggenes innside. På utsiden sparkles det ved behov. Det bør brukes støvmaske ved kapping av elementene. Ved omfattende kapping benyttes støvavsug. 6.4 Montasje av bærende elementer type L Bærende elementer skal monteres på et plant underlag som gir kontinuerlig understøttelse. Elementene monteres med stendersiden ut dersom ikke spesielle statiske beregninger sier noe annet. Det skal alltid monteres en kontinuerlig svill på toppen av bærende elementer som opplegg for takstoler eller taksperrer, plassert som vist i Standard konstruksjonsdetaljer. Elementene må ikke utsettes for så store fuktpåvirkninger i byggeperioden at bærevnen blir redusert permanent. 7. Produksjonskontroll MultiElement er underlagt overvåkende produkt- og produksjonskontroll som utføres av Norges byggforskningsinstitutt i henhold til kontrakt om NBI Teknisk Godkjenning. Kontrollen omfatter bedriftsbesøk samt stikkprøvekontroll av elementegenskaper. Polyuretanskummet er underlagt overvåkende kontroll utført av Varmeisolasjonskontrollen. 8. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på tidligere godkjenning nr. 121/95 fra Godkjenningsnemnda for bygningselementer med tilhørende godkjenningsgrunnlag. I tillegg er godkjenningen basert på verifikasjon av egenskaper som er dokumentert i følgende rapporter: Dr.ing. Asbjørn Aass MRIF. Beregninger for MultiElement L 150. Rapport av (bæreevne). SINTEF Norges branntekniske laboratorium. Prøving av MultiElement T 100 etter ISO 9705 som grunnlag for klassifisering. Rapport / av Norges byggforskningsinstitutt. MultiElement U- verdier beregnet etter NS-EN ISO Rapport O 8252 av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Emisjonsprovning av material. Rapport 97K2 1841B av Merking Elementene skal merkes fortløpende i produksjonsretningen. Merkingen skal minimum inneholde produsentens navn, elementtype, og produksjonsnummer. Det kan også merkes med NBIs godkjenningsmerke til NBI Teknisk Godkjenning nr

5 NBI Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av 5 Nr Godkjenningsmerke 10. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor NBI utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Jon Lundesgaard, Norges byggforskningsinstitutt, avd. Materialer og konstruksjoner, Oslo. for Norges byggforskningsinstitutt

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Passivelement ytterveggsystem SINTEF Certification Nr. 20080 Utstedt: 27.05.2011 Revidert: Gyldig til: 27.05.2016 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Passivelement ytterveggsystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Fresvik Panel og Fresvik Element SINTEF Certification Nr. 2135 Utstedt: 15.10.2003 Revidert: 04.05.2012 Gyldig til: 25.06.2015 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Fresvik Panel og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem SINTEF Certification Nr. 2124 Utstedt: 27.09.2001 Revidert: 15.10.2013 Gyldig til: 01.01.2019 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordic Grunnmursystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Byggmann trehussystemer SINTEF Certification Nr. 2555 Utstedt: 17.09.2013 Revidert: Gyldig til: 01.10.2018 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Byggmann trehussystemer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Huntonveggen SINTEF Certification Nr. 20441 Utstedt: 25.08.2015 Revidert: Gyldig til: 01.10.2020 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Huntonveggen er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR

SINTEF Byggforsk bekrefter at. SPU Isolasjonsplater av PIR SINTE Certification Nr. 20116 Utstedt: 05.12.2011 Revidert: 23.04.2015 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 5 SINTE Byggforsk bekrefter at SPU Isolasjonsplater av PIR tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Vartdal Ringmur SINTEF Byggforsk bekrefter at Vartdal Ringmur SINTEF Certification Nr. 2398 Utstedt: 23.08.2004 Revidert: 11.02.2015 Gyldig til: 01.04.2020 Side: 1 av 5 er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller

Detaljer

NBI Teknisk Godkjenning

NBI Teknisk Godkjenning NBI Teknisk Godkjenning Norges byggforskningsinstitutt (NBI) Norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA Norsk medlem i European Union of Agrément, UEAtc Nr. 2466 Utstedt: 01.11.2006

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at

SINTEF Byggforsk bekrefter at SINTEF Certification Nr. 2307 Utstedt: 29.12.2001 Revidert: 14.08.2012 Gyldig til: 01.10.2017 Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nortett Venti-Tak og DELTA Vitaxx tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Byggforsk bekrefter at Siniat brann- og lydskillevegger SINTEF Certification Nr. 2497 Utstedt: 30.04.2008 Revidert: 25.04.2013 Gyldig til: 01.07.2018 Side: 1 av 11 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc

SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc SINTEF Certification Nr. 20131 Utstedt: 15.06.2012 Revidert: Gyldig til: 01.07.2017 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at SIGA Majvest vindsperre SIGA Majcoat kombinert undertak og vindsperre tilfredsstiller

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler

Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler Orientering vedr. søknad om Teknisk Godkjenning (TG) for prefabrikkerte bygningselementer og bygningsmoduler April 2010 1. Formål Dette notatet gir en kort orientering om hvordan man søker om Teknisk Godkjenning

Detaljer

Brannhemmende Miljøvennlig Lydisolerende

Brannhemmende Miljøvennlig Lydisolerende Sasmox brannhemmende tregipsplater til vegg og tak Brannhemmende Miljøvennlig Lydisolerende Bocksbackas ungdomsskole i Helsinki. Sasmox byggeplater SXR-RO 12 (vegger). BRUKSOMRÅDE FOR SASMOX BYGGEPLATER

Detaljer

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503

Hunton I-bjelken. Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg. HUnTon I-bJelken 09-2015 TG 20381 TG 2503 HUnTon I-bJelken Teknisk håndbok for gulv, tak og vegg 09-2015 TG 20381 TG 2503 Hunton I-bjelken Hunton I-bjelken med LVL flens Eksempel på tegning som medsendes pristilbud: 2 Innhold: Innledning... 4

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering SBC NO 021 4. utgave mai 2011 (Erstatter 3. utgave juni 2005) Spesielle bestemmelser for sertifisering av overensstemmelse med Norsk Standard NS 3919 Dører, porter og luker Brannteknisk klassifisering

Detaljer