SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SINTEF Byggforsk bekrefter at. Nordic Grunnmursystem"

Transkript

1 SINTEF Certification Nr Utstedt: Revidert: Gyldig til: Side: 1 av 6 SINTEF Byggforsk bekrefter at Nordic Grunnmursystem tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) med egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i dette dokumentet 1. Innehaver av godkjenningen Nordic Isoelementer AS, Postboks 133 N-2832 Biri Tlf.: Fax: Produsent Nordic Isoelementer AS, Fautveien 7, Biri 3. Produktbeskrivelse Nordic Grunnmursystem er et veggsystem basert på sandwichelementer med kjerne av ekspandert polystyren (EPS) og overflater av bygningsplater. Isolasjons- og kledningsplatene er sammenlimt med polyuretanlim. Prinsipiell oppbygning av elementene er vist i fig. 1 og 2. Som utvendig kledning benyttes 8 mm sementbundne plater, alternativt kalsiumsilkatplater. Som innvendig kledning brukes 10 mm magnesiumoksidplater eller 8, 10 eller 12 mm sementbundne plater. I elementenes isolasjonskjerne er det 150 mm x 150 mm utsparinger som støpes ut på byggeplass til et søyledragersystem i armert betong med søyleavstand c/c 0,6 m. Elementene er bygget opp med tre eller to isolasjonssjikt. Elementene har alltid et kontinuerlig isolasjonslag mot den utvendige kledningsplaten, og kjerneisolasjon mellom betongsøylene. Elementene kan leveres både med og uten isolasjonslag mellom betongen og innvendig kledningsplate. Nordic Grunnmursystem leveres i standard elementbredde 600 og 1200 mm og i standard høyde 2,50 og 2,70 m. Andre bredder og hjørneelementer leveres etter mål, og leveransene tilpasses kundens tegninger. Total tykkelse er ca mm, avhengig av isolasjonskrav. Største målavvik for elementene skal være 2 mm for bredde, høyde, tykkelse, planhet og kantretthet, og 5 mm for vinkelretthet målt diagonalt på platene. Fig. 1 Nordic Grunnmursystem. Prinsippskisse med tre isolasjonssjikt. Veggsystemet er nærmere beskrevet i Standard konstruksjonsdetaljer for Nordic Grunnmursystem tilhørende SINTEF Teknisk Godkjenning nr Den versjonen av detaljsamlingen som til en hver tid er arkivert hos SINTEF Byggforsk utgjør en formell del av godkjenningen. 4. Bruksområder Nordic Grunnmursystem kan anvendes som vertikalt bærende yttervegger og som yttervegger mot terreng i sokkeletasjer og kjellere i småhus og andre mindre bygninger i brannklasse 1. Elementene kan også brukes som innvendige vegger, med eller uten bæring, innen samme boenhet. SINTEF Byggforsk er norsk medlem i European Organisation for Technical Approvals, EOTA, og European Union of Agrément, UEAtc Referanse: Godkj Kontr Produktgruppe: Konstruksjonssystemer mot terreng Hovedkontor: SINTEF Byggforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Telefon Telefaks Firmapost: Trondheim: SINTEF Byggforsk 7465 Trondheim Telefon /33 90 Telefaks /80 Copyright SINTEF Byggforsk

2 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 2 av 5 5. Egenskaper 5.1 Bæreevne Tabell 2 viser elementenes dimensjonerende lastkapasitet som kan anvendes ved beregning av veggkonstruksjoner. Det er forutsatt betongkvalitet og armering som angitt i pkt. 7. Tabell 2 Nordic Grunnmursystem. Dimensjonerende kapasiteter i bruddgrensetilstanden for standard elementer. Vertikallast på toppdrager Last og søyleavstand Vertikal linjelast, med søyleavstand c/c 0,6 m Vertikal linjelast, over åpning, søyleavstand 1,8 m Uten jordtrykk maks. 100 kn/m maks. 45 kn/m Med jordtrykk maks. 100 kn/m 5.2 Sikkerhet ved brann Nordic Grunnmursystem kan brukes der kravene til brannmotstand er R 30 og EI 15. Der de utvendige platene er mer enn 0,3 m over terreng skal platene festes til betongsøyler og betongdragere med skruer c/c 0,3 m som går minst 25 mm inn i betongen. Fig. 2 Eksempel på oppbygging av Nordic Grunnmursystem med isolasjon i tre lag. Isolasjonslagenes tykkelse varierer. Materialspesifikasjonene er angitt i tabell 1. Tabell 1 Materialspesifikasjoner for elementer i Nordic Grunnmursystem. Hvert enkelt materiale er nærmere spesifisert i godkjenningens kontrollbeskrivelse. Pos. Material mm sementbundne plater 1 -Min. 8 mm kalsiumsilikatplater -Min. 8 mm fiberarmert puss* mm EPS-isolasjon mot elementets utside, 2 med deklarert varmekonduktivitet D = 0,035 W/mK og trykkfasthetsklasse, langtid, 45 kn/m² 150 EPS-isolasjon mellom utsparinger, med 3 trykkfasthetsklasse, langtid, 24 kn/m² Eventuell mm EPS-isolasjon mot elementets 4 innside, med deklarert varmekonduktivitet D = 0,035 W/mK og trykkfasthetsklasse, langtid, min. 45 kn/m² 5 Enkomponent polyuretan konstruksjonslim mm magnesiumoksidplater (Nordic MgOboard) 6-8, 10 eller 12 mm sementbundne plater 150 mm x 150 mm utsparinger for armering og 7 utstøping av bærende betongkonstruksjon 8 Not-fjær i skjøt 9 Dreneringskammer * På vegger uten tilbakefylling kan det benyttes fiberpuss. Veggene pusses på byggeplass med et pussystem beregnet til utvendig puss på isolasjon, og hvor egenskapene er dokumentert gjennom SINTEF Teknisk Godkjenning. Med ett ekstra platelag montert på byggeplass av 13 mm gipsplater type R iht. NS-EN 520 montert på innsiden i forband med elementenes plater kan Nordic Grunnmursystem brukes der kravene til brannmotstand er REI 30. Det er forutsatt at platene på innsiden er festet mekanisk til betongsøyler og betongdragere ved hjelp av skruer i avstand c/c 0,3 m, minst 25 mm inn i betongen. Innvendige plateskjøter skal sparkles. 5.3 Lydisolering Lydisolasjonsegenskapene til konstruksjonen er ikke dokumentert. Elementet alene kan ikke benyttes som lydskillende vegg. Ev. lydkrav kan tilfredsstilles ved at det gjennomføres tilleggstiltak på byggeplass. 5.4 Varmeisolering Tabell 4 viser beregnet varmeisolasjonskoeffisient (U-verdi) for elementet inkludert søyler og toppdrager av betong, avhengig av samlet isolasjonstykkelse og med forskjellig tilbakefyllingshøyder. Ved beregning av U- verdier i tabell 4 er dimensjonerende varmekonduktivitet d for EPS-isolasjonen benyttet. Ved beregning av bygningers energiforbruk skal kuldebrovirkningen i overgang yttervegg/golv og yttervegg/etasjeskiller medregnes spesielt, se Byggdetaljer og Bestandighet. Motstand mot harde støt med pålimt 8 mm plater utvendig er prøvet i henhold til ETA Guideline nr. 004 for puss på isolasjon. Støt med 1 kg stålkule fra fallhøyde 1,0 m (10 Joule) ga ikke brudd i form av sprekker i platen.

3 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 3 av 5 Tabell 4 Nordic Grunnmursystem. U-verdier for Nordic Grunnmursystem avhengig av isolasjonstykkelse inkl. effekten av tilbakefylling i henhold til NS-EN ISO Jordmasser har varmekonduktivitet = 2,0 W/mK. Se for øvrig Tabell 1. Tilbakefylling (m) U-verdi (W/m²K)* Samlet isolasjonstykkelse innside/utside (mm) ) 0,33 0,27 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,140 0,130 0,120 0,112 0,105 0,099 0,094 0,5 0,32 0,26 0,22 0,21 0,18 0,17 0,15 0,138 0,128 0,118 0,110 0,104 0,098 0, ,30 0,25 0,21 0,20 0,18 0,16 0,146 0,135 0,125 0,116 0,108 0,101 0,095 0,091 1,5 0,29 0,24 0,20 0,19 0,17 0,15 0,140 0,130 0,121 0,112 0,104 0,098 0,093 0, ,26 0,22 0,19 0,18 0,16 0,147 0,134 0,124 0,115 0,107 0,100 0,094 0,089 0,085 2,5 2) 0,24 0,20 0,18 0,17 0,15 0,137 0,126 0,117 0,109 0,101 0,095 0,089 0,085 0,081 * For detaljer se Byggforskseriens Byggdetaljer ) Vegg uten tilbakefyllingsmasser. 2) Tilbakefylling på hele veggen. 6. Miljømessige forhold Helse- og miljøfarlige kjemikalier Evaluering av helse- og miljøfarlige kjemikalier er ikke avsluttet for lim og fugemasser som inngår i systemet. Produktet er forøvrig bedømt til å ikke inneholde prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- og miljøfarlige. Prioriterte miljøgifter omfatter CMR, PBT og vpvb stoffer. Inneklimapåvirkning Evaluering av inneklimapåvirkning er ikke avsluttet for lim og fugemasser som inngår i systemet. Produktet er forøvrig bedømt til å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på inneklimaet, eller som har helsemessig betydning. Påvirkning på jord og vann Utlekkingen fra produktet er bedømt til å ikke påvirke jord og grunnvann negativt. Avfallshåndtering / Gjenbruksmuligheter Uherdede produkter (som lim) er definert som farlig avfall (jfr Avfallsforskriften). Sluttproduktet skal sorteres som metall, restavfall og andre aktuelle avfallsfraksjoner på byggeplass og ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak der det kan materialgjenvinnes, energigjenvinnes, deponeres og/eller behandles som farlig avfall. Miljødeklarasjon Det er ikke utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for Nordic Grunnmursystem. 7. Betingelser for bruk 7.1 Prosjektering Dersom elementene skal brukes i tilfeller som ikke er dekket av den angitte bæreevnen i pkt. 5.1 og de øvrige betingelser i denne godkjenning skal det foreligge statiske beregninger for veggene i hvert enkelt tilfelle som viser at elementenes bæreevne ikke overskrides. Fundamentets bæreevne skal kontrolleres. Horisontalt mothold i toppen av elementene skal være prosjektert for lasten fra opptredende jordtrykk. Ved maks. tilbakefyllingshøyder, se pkt. 7.8, skal den dimensjonerende lastkapasiteten til motholdet ved golv/dekke være i henhold til tabell 5. Tabell 5 Nødvendig mothold i topp av elmenetene Tilbakefyllingshøyde Sprengstein m kn/m Sand/grus kn/m 2,5 9,1 10,2 2,7 10,5 11,9 3,0 12,9 14,7 Det må påses at lasten fra jordtrykket overføres via toppsvill/bjelkelag/dekke til tverrgående avstivende vegger. TEK10 forutsetter i 13-5 at det skal brukes radonmembran mot grunnen i bygg for varig opphold. Det kan brukes radonmembran i bruksgruppe A, dvs. lagt i byggegropa under isolasjonssjiktet, og legges med lufttett tilslutning mot ringmur eller fundament, se Byggdetaljer Ved bygg med nivåforskjell kan radonmembranen fra nedre nivå føres vertikalt opp til sammensveising med radonmembranen i øvre nivå. Det kan monteres radonbrønn horisontalt inn gjennom veggen for tilretteleggelse av fremtidig ventilering av byggegrunnen dersom målinger viser for høyt radonnivå. 7.2 Montasje I elementskjøtene skal det påføres 2 strenger med SikaFlex -521 UV fugemasse eller tilsvarende i full vegghøyde på fjæren og på den ytre del av kjerneisolasjonen innenfor dreneringskammeret som vist i fig. 3.

4 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 4 av 6 Som ekstra sikring på værharde steder skal plateskjøter på utsiden over terreng utføres med ca. 5 mm brede fuger som tettes med fugemasse. prinsipper for montasje av elementene og innsetting av vinduer/dører. Elementene skal støttes på innsiden i nedkant i minst 50 mm høyde ved utstøping, eller annet mothold etableres, før tilbakefyllingen foretas. Se fig. 4. I elementtopp skal det etableres et horisontalt mothold til dekke eller golvkonstruksjon før tilbakefyllingen foretas. Motholdet skal være dimensjonert som angitt i pkt Midlertidig avstivning mot jordtrykk kan alternativt benyttes ved tilbakefylling før dekke/golv er montert. Toppsvillen skal ha anlegg på betongen, og ikke på platematerialene i elementene. Mellom betong og svill benyttes svillemembran eller grunnmurspapp med fugetetting. Fig. 3 Utførelse av elementskjøt. Plateskjøtene skal tettes ved sparkling. 7.3 Betongarmering Standard betongarmering skal være som følger, plassert som angitt i Standard konstruksjonsdetaljer for Nordic Grunnmursystem tilhørende SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning 2124 : Søylearmering (c/c 0,6 m): 1 stk. gitterarmering SB (Dvs. 3 stk. 10 mm med 6 mm diagonaltråd) med rygg ut. Armering av drager: 4 stk. 10 mm kamstål B500NC Armering søyle/drager: 2 stk. 12 mm kamstål B500NC Armering i hjørner: 4 stk. vinkler, 10 mm kamstål B500NC Overgang fundament/søyle: 2 stk. 12 mm kamstål B500NC innstøpt i fundamentet som oppstikkende bøylearmering. (Bøyle 400 x 70 x 400 mm) Tilleggsarmering over åpninger med bredde inntil 1,65 m: 1 stk. gitterarmering SB med rygg opp, pluss 1 stk. 16 mm kamstål B500NC i underkant Nominell armeringsoverdekningen skal være minst 25 ± 10 mm slik at eksponeringsklasse XC1 i henhold til NS- EN tilfredsstilles. Armeringen skal være montert med avstandsholdere for å sikre korrekt overdekning. 7.4 Utstøping Utstøping av søyler og dragere i elementene skal gjøres med betongkvalitet B30 M60, flytende konsistens med synk mm og 50 % redusert finpukk. Støpingen skal foretas forsiktig, uten bruk av vibrator. 7.5 Tilslutningsdetaljer Detaljutformingen av tilslutninger skal være i henhold til i Standard konstruksjonsdetaljer, som også viser 7.6 Transport og lagring Elementene skal transporteres og lagres tildekket på et plant, opprettet underlag. 7.7 Utvendig, drensplate På utvendig side av elementene under terreng skal det monteres grunnmursplate med knaster og fiberduk av typen Oldroyd Gtx, ref. Teknisk Godkjenning Nr Platene føres ned til bunnen av fundamentet. Det kan tilbakefylles med stedlige masser. Ved toppen av drensplaten monteres en list som skrus fast til utvendig plate, se fig. 4. Dersom det benyttes en annen type grunnmursplate skal det tilbakefylles med minst 200 mm med drenerende masser av grus eller pukk mot grunnmursplaten. 7.8 Tilbakefylling På tomter med byggegrunn av leirholdige masser skal det være en utgravingsvinkel på maks. 45 og tilbakefylling med grus, pukk eller andre masser hvor jordtrykkskoeffisienten for hviletrykk ikke er større enn 0,45 i henhold til NS-EN1997-1: NA:2008 Maksimal høyde på tilbakefylling med grus/pukk er 2,75 m over innvendig golvnivå. For sprengsteinsfylling skal jordtrykkskoeffisienten tilsvarende ikke være større enn 0,35. Maksimal tilbakefyllingshøyde er 2,75 m over innvendig golvnivå. Tilbakefylling med grus, alternativt sprengstein med finpukk innerst, skal skje forsiktig med gravemaskin og ikke ved tipping direkte fra lastebil. Terrenget inntil bygningen skal ha fall vekk fra bygningen. 7.9 Overflatebehandling Utvendige plater over terreng skal behandles med sementbaserte murbehandlingsprodukter i henhold til veiledning fra Nordic Isoelementer AS for å unngå uttørking og sprekkdannelse.

5 SINTEF Teknisk Godkjenning - Nr Side 5 av 6 9. Grunnlag for godkjenningen Godkjenningen er basert på systemvurdering og inspeksjon av pilotprosjekter samt grunnmursystemets egenskaper som primært er dokumentert i følgende rapporter: Rambøll Norge AS. Revisjon TG 2124/2012. Beregningsrapport RIB. Rapport , Rambøll Norge AS. Jordtrykk beregnet etter Eurokoder. Notat B-not-001, Rambøll Norge AS. Beregning av brannmotstand for grunnmur. Notat B-not Norges byggforskningsinstitutt. Prøving av Nordic Grunnmursystem med 8 mm sementfiberplate Versapanel pålimt EPS 30 kg/m³ for motstand mot harde støt. Rapport KO av SINTEF Byggforsk. U-verdier Nordic Grunnmur. Rapport SFB2013F0015 av SINTEF Byggforsk. Pendelslagtest på fibersementplate. Rapport B av Merking Elementleveranser skal være merket med produsent, elementtype og produksjonsnummer som viser produksjonsdato. Elementene kan også merkes med godkjenningsmerke for SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr TG 2124 Godkjenningsmerke Fig. 4 Fuktsikring og tilslutninger. Ved bruk av annen type grunnmursplate enn Oldroyd Gtx skal det brukes min. 200 mm drenerende sjikt av grus eller pukk mot grunnmursplaten. Radonmembran i gruppe A legges på grunnen under isolasjonsplatene, og legges med lufttett tilslutning mot ringmur eller fundament. Elementer uten utvendig plate kan brukes til vegger uten tilbakefylling. De pusses på byggeplass med et pussystem som har Teknisk Godkjenning for puss på EPS-isolasjon. 11. Ansvar Innehaver/produsent har det selvstendige produktansvar i henhold til gjeldende rett. Bruksbetinget krav kan ikke fremmes overfor SINTEF Byggforsk utover det som er nevnt i NS Saksbehandling Prosjektleder for godkjenningen er Jon Lundesgaard, SINTEF Byggforsk, avd. for Energi og arkitektur, Oslo. 8. Produksjonskontroll Fabrikkfremstillingen av Nordic Grunnmursystem er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning.

6 SINTEF Teknisk Godkjenning Nr. Side 6 av 6 for SINTEF Byggforsk Marius Kvalvik Godkjenningsleder

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Asak Forskalingsblokk SINTEF Byggforsk bekrefter at Asak Forskalingsblokk SINTEF Certification Nr. 2383 Utstedt: 04.11.2004 Revidert: 09.03.2011 Gyldig til: 09.03.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Lett-Tak takelementer SINTEF Certification Nr. 2215 Utstedt: 27.03.2000 Revidert: 09.04.2013 Gyldig til: 01.01.2017 Side: 1 av 8 SINTEF Byggforsk bekrefter at Lett-Tak takelementer tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Moelven Modul SINTEF Certification Nr. 2220 Utstedt: 23.08.0 Revidert: 12.10.9 Gyldig til: 12.05.2014 Side: 1 av 5 SINTEF Byggforsk bekrefter at Moelven Modul tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon gitt i Plan-

Detaljer

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll.

Lufttetthet: Lufttetthet kontrolleres produksjonsmessig som for annen småhusproduksjon og følger hovedregelen for uavhengig kontroll. ALVSBYHUS Levanger kommune Vår ref Deres ref Dato 39084/AR Gnr/bnr 73/27 15.mai.2013 Vedrørende gnr 73 bnr 27, Pinenga 13, Levanger kommune Tiltakshaver(e) er JonasSkogmo og Christina Johansen øien Følgebrev

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Byggforsk bekrefter at Roth MulitiPex Rørsystem SINTEF Certification Nr. 2556 Utstedt: 07.09.2009 Revidert: 18.02.2014 Gyldig til: 01.04.2019 Side: 1 av 6 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013

Sundolitt KUB Monteringsveiledning. Oktober 2013 Sundolitt KUB Monteringsveiledning Oktober 2013 2 Innhold Dette trenger du 2 Oversikt elementer i KUB systemet 3 Generelt / Planlegging 4 Grunnarbeid / såle 5 Bygging av vegg, smyglister 6 Armering av

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

produktkatalog skrå tak

produktkatalog skrå tak produktkatalog skrå tak INNHOLD Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop Quadro undertak og vindsperre 4-9 Wütop Trio D Plus 10-17 Wütop DU 300 - Vindtett på rull 18-19 Wütop DB2 Dampbrems/fuktsperre 20-21

Detaljer

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon.

T H E R M O M U R. Monteringsanvisning. Jackon Thermomur. Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk. 09-2007 erstatter 06-2005. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Thermomur T H E R M O M U R Grunnmur og vegger i: Bolig Industri Landbruk 09-2007 erstatter 06-2005 2Jackon Thermomur Produktbeskrivelse Thermomur er et veggsystem basert på

Detaljer

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN

3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN Du bygger Vi tar oss av resten 3 TEMAHEFTE I BUNN OG GRUNN September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom

Detaljer

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe

Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Monteringsveiledning DuraPlus Stålpipe Ø150mm stålpipe med innebygget friskluftsystem. Innholdsfortegnelse: Avstandskrav til brennbart Pipehøyde over tak Stålpipe med startboks Installere startboks Isolere

Detaljer

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank

Leca Byggeplank. Markedsføres av. Byggeplank AS. Leca Byggeplank Leca Byggeplank Markedsføres av Byggeplank AS Leca Byggeplank 1 Innhold 1. Leca Byggeplank............................. 3 Byggeplank AS. Tekniske data................................. 4.1 Produktbeskrivelse..........................

Detaljer

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA BLOKKER Produktfordeler benyttes til bestandige og fuktsikre yttervegger i murverk over og under bakken. Komplett vegg gir U-verdi 0,29 og REI 120. En vegg bygget av oppnår U-verdi 0,22 med 5 cm innvendig tilleggsisolasjon.

Detaljer

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011

TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 TPF informerer Nr. 6 Rev. 2011 BRANNTEKNISKE KONSTRUKSJONER FOR TAK Eksempler på løsninger utført etter veiledning til Byggteknisk forskrift. Informasjonsblad Nr. 6 Rev. - 2011 Sist korrigert juni 2011

Detaljer

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse

Leca 11.600-2004 2002. Leca 11.600 2003 eller annen informasjon beskrivelser e.l som skal utarbeides beskrivelsen. Beskrivelse SJEKKLISTE FOR PLANLEGGING OG MONTASJE AV LECA BYGGEPLANK I SMÅHUS Versjon 02.11.2003 Tiltakshaver:....Byggets adresse:.... Ansvarlig prosjekterende:....ansvarlig utførende:....ansvarlig søker:... Kontrollerende

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007)

NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) NOVEMBER 2007 BYGG KATALOGDEL 3 BOLIGISOLERING KONSTRUKSJONER - FORSKRIFTER - TEORI (OPPDATERT I HENHOLD TIL TEK 2007) Isolering Den beste energien er den som ikke ble produsert. Den som ble igjen som

Detaljer

Energibesparende og byggevennlig

Energibesparende og byggevennlig Iso3 isolert trestender Energibesparende og byggevennlig Iso3 er spesialutviklet for å klare energikravene i teknisk forskrift med vegger bygd med 200mm isolasjon. Gode rom Om Iso3 Iso3 er spesialutviklet

Detaljer

Håndbok teknisk informasjon

Håndbok teknisk informasjon Håndbok teknisk informasjon Gipsplatekonstruksjoner Fagmessig utføring av gipsplatekonstruksjoner. Forord Dette heftet er en kortfattet veiledning til prosjekterende, planleggere og utførende. Det er tatt

Detaljer

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk

2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no. PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk 2634 Fåvang 61282157 post@morkenbetong.no www.morkenbetong.no PRODUKSJON AV: Forskalingsblokk Ma-Bo Isoblokk ISO- Forskalingsblokk Basis-/Murblokk Støttemurblokk Belegningsstein Knekkheller Spalteplank

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger. Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Leca er et registrert varemerke for Saint-Gobain Weber A/S 1 Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca-egenskapene 6 Leca Byggesystem 8 Planlegging

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG

KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG KONSTRUKSJONER BRANN LYD VARME OKTOBER 2013 BYGG PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Nå med nye energikrav. Den lille lune

Nå med nye energikrav. Den lille lune Nå med nye energikrav Den lille lune Mai 2007 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon.

P R O D U K T G U I D E. Jackon. ProduktGuide. Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem. 03-2009 erstatter 04-2008. www.jackon. Jackon ProduktGuide P R O D U K T G U I D E Isolering Fundamentering Våtrom Byggesystem 03-2009 erstatter 04-2008 Jackon ProduktGuide Vi har vært med i over 50 år Jackon er en bedrift med tradisjoner.

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer