BYGGESKIKK FOR VÅR TID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGESKIKK FOR VÅR TID"

Transkript

1 1

2 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 INTRODUKSJON JURY 2012 / Erling Dokk Holm, leder Magnus Helland Grete Kvinnesland Ellen Haug Marit Thyholt SEKRETARIAT / Husbanken FOTO / Jiri Havran Ivan Brodey, MTA Haakonsvern BYGGESKIKK FOR VÅR TID God byggeskikk er mer enn bare god arkitektur. God byggeskikk er en betegnelse på hva som kjennetegner de bygningene som arbeider i takt med sine omgivelser, og som har høye ambisjoner så vel estetisk som etisk. Det er bygninger som kan aksle rollen som forbilder. Statens byggeskikkpris ble første gang delt ut i 1983, imidlertid er selve begrepet byggeskikk mye eldre. Det var pioneren i norsk samfunnsvitenskap, Eilert Sundt som gjorde begrepet til en del av det norske språket. I hans bok fra 1863 med tittelen Om bygningsskikken på landet i Norge blir dette begrepet etablert og definert. For Sundt levde i en tid der nye byggeteknologier og nye estetiske uttrykk fosset inn over landet og forandret det, og selve byggeskikken er i følge Sundt det som blir utviklet i møtet mellom tradisjonelle norske byggemåter og den nye tids stilidealer og teknologi. Sundt bruker begrepet til å diskutere hvordan og hvorfor bygninger oppføres. Han diskuterer forholdet mellom form og funksjon, mellom landskap og hus. Byggeskikken var ikke en stabil størrelse, men en dynamisk kraft som eltet fram det nye. Juryen for Statens byggeskikkpris deler denne forståelsen, og ikke minst tror vi at arkitektur også er landskapskonstruksjon. Symptomatisk nok kjennetegnes mange av de bygningene som evner å gå inn i sin tid med selvtillit og arkitektonisk styrke, at de gjør det gjennom å anerkjenne landskapets rolle. Verken servil tilpasning eller autistisk egenrådighet er strategier som kjennetegner god byggeskikk. De som derimot klarer å se potensialet i landskapet for å la bygninger og natur- og kulturlandskap tre fram i et produktivt fellesskap, fortjener denne betegnelsen. KONKRETE KRITERIER Når vi har vurdert prosjektene har vi sett på følgende: Viljen til å ta hensyn til sine fysiske omgivelser, og tilføre dem nye kvaliteter. Derfor har vi sett på de stedsbyggende egenskapene, og forståelsen av prosjektets rolle i landskapet, uansett om dette landskapet er et åpent parklandskap, et røft kystlandskap eller et tett bylandskap. De rent arkitektoniske kvalitetene knyttet til hovedgrep, utforming, detaljering og materialbruk. Materialbrukens egnethet, robusthet og varighet over tid. Høy bevissthet om bruken av materialer og deres miljøpåvirkning er tillagt vekt. De nye energireglene i ny teknisk forskrift har vært viktig i vårt arbeid. Universell utforming er ikke bare en metode for å sikre at alle har tilgang til en bygning, men også en målsetning som reflekterer et mye større alvor: Det handler om å skape et inkluderende samfunn hvor alle sikres like muligheter til deltakelse. Derfor er en ideell universell utforming karakterisert av at alle mennesker har samme grad av tilgjengelighet uavhengig av sitt funksjonsnivå. HVA KJENNETEGNER GOD BYGGESKIKK? De prosjektene som ligger i front i utviklingen av byggeskikken er kjennetegnet av at de står frem som formgivning av høy klasse, og at de gjennom intelligente strategier håndterer kravene til miljø- og energikvaliteter, samt universell utforming. Evnen til å innarbeide disse fordringene i arkitekturen fra grunnen av, og ikke klistre dem på i et forsøk på å oppfylle kravene rent formelt, må sees som helt avgjørende. Fordi bygninger må ta opp i seg stadig nye krav og ønsker blir også selve prosessene som ligger bak et byggeprosjekt avgjørende. Betydningen av kompetente team som arbeider tverrfaglig og med et vidt spekter av egenskaper, kan knapt overvurderes. Flere av de nominerte prosjektene er blitt vellykket nettopp fordi prosessene har hatt en slik karakter. Arbeidet med Statens byggeskikkpris har vist at de beste resultatene skapes når forholdet mellom byggherre og arkitekt er godt. Erfaringen fra denne juryens fire arbeidsår kan knyttes til noen enkle grunnsetninger: > Bygninger og omgivelser med et høyt kvalitetsnivå er avhengig av et høyt ambisjonsnivå både hos utbygger, arkitekt og andre medvirkende, og at det opprettholdes gjennom hele byggeprosessen. > For å kunne skape bygg og steder hvor miljøkrav og universell utforming er ivaretatt som del av byggets arkitektur på en god måte, må disse integreres fra starten av og sikres gjennom hele plan-, design- og byggeprosessen. > En god forståelse av brukernes behov og utfordringer, gjerne gjennom dialog og kunnskap med fremtidige brukere av bygget, er vesentlig for å kunne utvikle og nytolke eksisterende bygningstypologier og dermed byggeskikken. > God byggeskikk er helt avhengig av at arkitektene har klart å holde fast ved en overordnet visjon for det stedet de skaper. Når det gjelder de prosjektene som ikke får hedrende omtale eller blir prisvinner, så omtaler vi kun de aspektene ved dem som er forbilledlige. Hedrende omtale og prisvinneren får en mer omfattende omtale der vi også trekker fram aspekter som kunne vært ivaretatt bedre. 3

3 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 VINNER VENNESLA BIBLIOTEK OG KULTURHUS ARKITEKT / Helen & Hard arkitektkontor BYGGHERRE / Vennesla kommune STØRRELSE / 1938 m² STED / Vennesla BYGGEÅR / 2011 Vennesla bibliotek og kulturhus representerer det fremste i norsk byggeskikk. Her møtes teknologisk og arkitektonisk innovasjon, og bygningen bidrar til stedsutvikling og gode offentlige rom. Den illustrerer ikke minst at det skjønne kan komme i form av noe uventet. Vennesla kommune besluttet i 2005 å flytte biblioteket inn i sentrum og knytte det sammen med eksisterende kino, som ligger i hovedgaten. Samtidig trengte de en foaje til kinoen. Tomten til biblioteket var et ledig areal mellom kinoen og et kommunalt undervisningsbygg, som samtidig ligger vis a vis torget. Prosjektet var et ledd i kommunens tettstedsstrategi for å etablere et offentlig møtested og heve den arkitektoniske kvaliteten i Vennesla. Kommunen utlyste en arkitektkonkurranse som ble vunnet av Arkitektkontoret Helen & Hard i Vennesla kommune har hatt høye ambisjoner for prosjektet gjennom hele prosessen, og har også involvert både ansatte og brukerrepresentanter. Helen & Hard har i dette prosjektet skapt et unikt rom hvor karakteren og estetikken dannes av de konstruktive elementene. Disse består av 27 ribber som spenner over hele rommet og inneholder tekniske føringer. De er også ført videre som bibliotekshyller og andre innebygde møbler. Dette gir et originalt rom, mest av alt skapes en forestilling av å være inne i et stort hvalskjelett. Lyset kommer inn mellom ribbene og det ligger også belysning i ribbene. Dette gir et vakkert spill mellom dagslys og kunstig lys. Alle ribbene er forskjellige, fordi de spenner over rommet mellom de to tilstøtende bygningene. I tillegg er avstanden mellom dem 5

4 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 VINNER bestemt av tekniske og funksjonelle krav knyttet til de ulike delene av bygget. For eksempel er avstanden mellom ribbene med bokhyller så stor at man kan snu med rullestol. Hver ribbe er utformet som et volum hvor ventilasjonskanaler, belysning og i biblioteksdelen også sprinkleranlegg er integrert. De skulpturelt utformede ribbene som varierer i bredde og krumning gir et organisk rom med stadig skiftende opplevelser når man beveger seg gjennom rommet. Konstruksjonen skaper et unikt rom som oppleves lyst og luftig og samtidig lunt og uformelt og som innbyr til sosialt samvær. I og mellom ribbene er det i tillegg intime lesenisjer. De faste hyllene er utformet som vakre romskapende møbler. De gir ikke fleksibilitet for å stille ut mange flere bøker, men dagens og fremtidens bibliotek er så mye mer enn bokutlån. Mye av materialet som lånes ut er digitalt og denne trenden antas å øke. En viktig del av bibliotekenes rolle er som møtested og et sted å være sammen eller alene. Bibliotekets romlige og funksjonelle kvaliteter er derfor viktige. Biblioteket er også Venneslas nye møtested. Bygningen danner en åpen inviterende fasade mot hovedgate og torg, og fungerer også som en offentlig passasje som bringer bylivet inn og gjennom bygningen. Hoveddelen av biblioteket ligger en halv etasje opp fra foajéen. Bakgrunnen for dette er at de to tilstøtende gatene ligger med en tilsvarende nivåforskjell. Den sjenerøse foajeen er utrustet med en hyggelig kafé, film- og musikkavdeling og utlånsskranke. Foajéen brukes til ulike typer arrangementer og fyller også funksjon som inngang og pauseareal for den eksisterende kinoog konsertsalen i nabobygget. Foajéen kan skilles av fra biblioteket på en diskret måte. Alle de bærende elementene i bygget er i tre. Ribbene består av limtrebjelker og -søyler, de bærende veggene og etasjeskiller er i massivtre. Til og med heissjakten er i massivtre. Bygget er prosjektert og produsert gjennom tredimensjonale dataverktøy (BIM), i nært samarbeid med produsenten av limtrekonstruksjonene. Helen & Hard, Rambøll og Moelven limtre har samarbeidet om å finne de konstruktive løsningene, noe som har hatt avgjørende betydning for kvaliteten til bygget. Detaljene er godt utformet og utført med møbelfinish. Bygget er således et eksempel på at form og funksjon smelter sammen på en unik måte. Materialbruken i bygget har en klar miljøprofil. I tillegg til hovedkonstruksjon i tre er det en utstrakt bruk av tre på alle overflater. Dette er et sunt bygg 7

5 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 VINNER og det lukter godt! Universell utforming er integrert i byggets arkitektur, basert på dialog med brukerorganisasjonene i prosjekteringsfasen. En sentralt plassert heis gir likeverdig tilgjengelighet til bibliotekets hovedrom og også trinnfri atkomst til kinoens ulike nivåer. Arkitektene har jobbet bevisst for å hindre blending og gi tilstrekkelig kontrast i materialene. For eksempel er ledelinjer og markering av trinn integrert i parketten med et mørkere treslag. Trespilehimling med varierende dimensjoner bidrar til god akustikk. Bygget har god energistandard og oppfyller kriteriene for lavenergistandard og energikarakter A. Statens byggeskikkpris for 2012 tildeles Vennesla bibliotek og kulturhus. Bygget er et eksempel på hvordan god arkitektur kan bidra til å utvikle et sted. Vennesla har fått et fantastisk og unikt fellesrom for alle. Det har et lavmelt formspråk som skaper identitet uten å bruke de store faktene. Her brukes bærekonstruksjonen som et arkitektonisk hovedelement, men dekker også flere andre funksjoner knyttet til bruk og teknikk. Ved sin arkitektoniske form og gode utførelse representerer bygningen en videreutvikling av norsk trearkitektur og byggeskikk. Det har gode energi- og miljøkvaliteter og universell utforming er integrert som del av byggets arkitektur. Her har byggherre og arkitekt i tillegg løst programmet og bysituasjonen på en forbilledlig måte. Byggherre og arkitekt er derfor verdige vinnere av Statens byggeskikkpris

6 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 HEDRENDE ARKITEKT / Snøhetta, Oslo AS BYGGHERRE / Norsk Villreinsenter Nord STØRRELSE / 90 m² STED / Hjerkinn, Dovre kommune BYGGEÅR / 2011 TVERRFJELL- HYTTA Hedrende omtale gis til Tverrfjellhytta på Hjerkinn i Dovre kommune. Tverrfjellhytta er forbilledlig i hvordan man har satt menneskelig formidling i fokus og skapt et bygg med nyskapende arkitektur som både er gjenkjennelig i norske byggetradisjoner og samtidig representerer noe helt nytt. Tverrfjellhytta er et resultat av mange gode krefter, høy kompetanse og kreativitet. Byggherren Norsk Villreinsenter har gjennom grundig utredningsarbeid kommet frem til et formidlingskonsept, som i motsetning til mange andre besøkssentre, baserer seg på verbal formidling og en enkel bygning med lave driftskostnader. Bygget inngår i en større helhetsplan for utvikling av Norsk villreinsenter. Samtidig viser arkitektkontoret Snøhetta at de gjennom sin arkitektur bidrar til å utfordre og utvikle håndverkstradisjoner og de samarbeidende håndverksbedriftene. Tverrfjellhytta ligger ikke i et uberørt område, men i et landskap som Forsvaret og gruvedrift har satt tunge spor i. Dette landskapet er også et kjerneområde for moskus og villrein. 11

7 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 HEDRENDE Hytta ligger 1,5 kilometer fra nærmeste parkeringsplass og kan bare nåes til fots. En natur- og kultursti som ligger i en tidligere etablert veitrasé, fører fra parkeringsplassen og opp til paviljongen. På veien opp formidles historien fra istiden og frem til i dag. Budskapet formidles med enkle tekster på store skiferheller, akkurat passe mye informasjon til at teksten blir lest. Stien har hvilereposer og en stigning som i hovedtrekk gir tilgjengelighet for alle. Tverrfjellhytta er plassert der det tidligere lå en anleggsbrakke, vendt ut mot dalsiden og med utsikt til Snøhetta. Den er designet med en tredimensjonal stålramme med en organisk formet trevegg på inngangssiden og en ren glassvegg på utsiktsiden. Denne unike treformen fremstår som en skulptur og prosjektets bærende arkitektoniske element. Den er formet som et sittemøbel både inne og ute. Inne fungerer det som et amfi med plass til en hel skoleklasse. Treet har en forfinet form og er samtidig grovt i sin materialitet. Det gir både assosiasjoner til tradisjonell norsk laft og sittegroper vi lager i snøen. Denne originale trekonstruksjonen er gjort mulig gjennom avanserte dataverktøy og et langt samarbeid med båtbyggeriet i Norheimsund. Å betrakte fjellandskapet fra innsiden av Tverrfjellhytta, ut gjennom den store vindusflaten mot sør-vest, gjør at vi opplever utsikten annerledes enn fra utsiden. Landskapet iscenesettes ved å ramme inn panoramaet med Snøhetta som et stort postkort. Sett utenfra speiler den store glassfasaden himmelen og landskapet. Her gir glassfasaden og tremøblet en nesten drømmeaktig dobbelteksponering av både landskap og interiør. Tverrfjellhytta er et usedvanlig stykke arkitektur og byggeskikk. 13

8 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 HEDRENDE ARKITEKTER / Longva arkitekter as LANDSKAPSARKITEKT / Grindaker AS landskapsarkitekter BYGGHERRE / Forsvarsbygg STØRRELSE / 9000 m² STED / Sjøforsvarets hovedbase ved Bergen BYGGEÅR / 2011 MTA HAAKONSVERN Hedrende omtale gis til MTA Haakonsvern utenfor Bergen. På Haakonsvern har Longva arkitekter sendt en grasiøs hilsen til den funksjonalistiske bygningshistorien, samtidig som det er skapt et usedvanlig funksjonelt og godt anlegg, og i tillegg er klare stedskvaliteter tilført området. Bygget er plassert ned mot sjøen og bidrar til å ramme inn et landskapsrom mellom bygget og resten av leirområdet. Uteanlegget består av løpebane, kunstgress fotballbane og gangarealer som knytter idrettsanlegget til de øvrige delene av leiren. Gangarealene har bearbeidete betongoverflater og fremstår som tiltalende. Mot sjøen er det anlagt brygge med treningsfasiliteter. 15

9 Bygningen har fronten vendt mot idrettsanlegget og leiren, og den store bygningskroppen er brutt opp til flere volumer. Kreativ bruk av store skråstilte og overlappende fasadeplater gir fasaden en skjellaktig karakter som både tilfører tekstur og letthet. Båndtekking av rheinzink spiller fint på lag med disse elementene. Kombinasjon av formsikker volumoppbygging og materialbruk gjør at bygget står frem som arkitektonisk vellykket og tiltalende. Dette er i tradisjonen av et klassisk funksjonalistisk formspråk, med velprøvde formingsprinsipper og en minimalistiskpresis bruk av virkemidler. Treningssenteret inneholder et omfattende program, hvorav noen er rettet mot militære ferdighetsøvelser. Første etasje inneholder foaje med klatrevegg, idrettshall, svømmehall,garderober og et eget nærkamprom. I andre etasje er rom for styrketrening plassert som et eget volum over inngangspartiet. Med stor glassfront i dette volumet kan de som trener se ut og aktiviteten i bygget annonseres på en fin måte. Bygningen har en klar organisering og gode romlige kvaliteter. Den har få vinduer i forhold til sin størrelse. Vinduene er imidlertid plassert slik at de forsterker den arkitektoniske fasadekomposisjon og bidrar til vakre lysinnfall og gode romkvaliteter. Sammen med en sikker formgivning gir dette estetisk vakre rom med ro og storhet. Samtidig ivaretar utformingen og materialbruken behovet for å tåle røff bruk over tid. Byggherre har lagt vekt på dette for å sikre at byggets kvalitet kan opprettholdes, med gunstige drifts- og vedlikeholdskostnader i hele byggets levetid. Treningssenteret på Haakonsvern er blitt en helstøpt bygning med sjeldent godt samsvar mellom interiør og eksteriør. Den høye kvaliteten i dette idrettsanlegget gir et funksjonelt, sosialt og estetisk løft for hele leiren. 17

10 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 NOMINERTE ARKITEKT / Space Group Arkitekter BYGGHERRE / Luftfartstilsynet STØRRELSE / 7000 m² STED / Bodø BYGGEÅR / 2011 LUFTFARTS- TILSYNET Luftfartstilsynets nybygg i Bodø er et infillprosjekt lokalisert langs sjøfronten. Bygget ligger på en vanskelig tomt, men har løst situasjonen på en intelligent måte. Byggets form og fasader representerer en nyskaping og tilfører området økt kvalitet og attraktivitet. Luftfartstilsynets nybygg i Bodø er det nye hovedkvarteret for Luftfartstilsynet med bl.a. kontorer og kurssenter. Bygget er etablert på en trang tomt, inneklemt mellom eksisterende bygninger på to sider og begrenset av sjøfronten mot nordvest. Høydeforskjellen mellom gate- og kainivået er utnyttet på en vellykket måte, hvor byggets hovedetasje ligger på gatenivå og har inngang gjennom nabobygget mot gaten. På denne måten etableres en god forbindelse mellom bygget og byen. 19

11 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 NOMINERTE ARKITEKTER / Pir II Oslo BYGGHERRE / Meteorogisk Institutt STØRRELSE / 1500 m² STED / Oslo BYGGEÅR / 2011 TALLHALL METEOROLOGISK INSTITUTT Meteorologsk Institutt sitt nybygg er et lite, skulpturelt bygg, og forbildelig med hensyn til energieffektivitet og miljøvennlig materialbruk. Miljøriktig prosjektering og bygging ble vektlagt da Pir II arkitektkontor vant anbudskonkurransen for prosjektering i Prosjektet er blitt et viktig forbildeprosjekt for klimaeffektiv arkitektur innenfor FutureBuilt. Nybygget til Meteorologisk Institutt er et toetasjes bygg ved siden av instituttets eksisterende lokaler på Blindern. Bygget er todelt i sitt program og oppbygging, og formgivningen tar utgangspunkt i dette. Første etasje har kantine og møterom, mens underetasjen består av et datasenter. Underetasjen har en enkel og rektangulær form, mens første etasje fremstår som en skulpturell paviljong. 21

12 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 NOMINERTE ARKITEKTER / MEK Architects, Spania BYGGHERRE / Studentsamskibnaden i Trondheim STØRRELSE / 3200 m² STED / Trondheim BYGGEÅR / 2011 TEKNOBYEN STUDENTBOLIGER Studentboligene er et stort byhus lokalisert i et urbant bymiljø. Bygget er gjennomført med forbildelig fokus på energi og et sterkt engasjement for studentenes boligvelferd, og deres behov for tilhørighet og fellesskap. Teknobyen studentboliger i Trondheim er et studentboligprosjekt med hybler og parleiligheter for i alt 116 studenter. Trondheim kommune, Studentsamskipnaden i Trondheim og Europan Norge gjennomførte arkitektkonkurransen Europan9 i Målsetning med konkurransen var å realisere nyskapende prosjekter innen bolig- og byutvikling. Vinneren av konkurransen var det spanske arkitektteamet MEK. I ettertid valgte Studentsamskibnaden å oppgradere prosjektet til passivhusstandard. 23

13 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 NOMINERTE ARKITEKTER / ALA Arkitekter, SMS Arkitekter BYGGHERRE / Kilden IKS STØRRELSE / m² STED / Kristiansand BYGGEÅR / 2011 KILDEN TEATER & KONSERTHUS FOR SØRLANDET Kilden Teater- og Konserthus er et stort, ambisiøst og usedvanlig vellykket kulturbygg. Kombinasjonen av en slående visuell framtreden, svært gode konsertsaler, og en radikal plassering, tilfører Kristiansand og Sørlandet en betydelig bygning. Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet manifesterer samlokaliseringen av Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør. Finske ALA Arkitekter vant arkitektkonkurransen i 2005, og siden er norske SMS Arkitekter kommet med på laget. Det mest iøynefallende ved Kilden er den såkalte bølgeveggen som er en avansert skrånende konstruksjon som er mer enn 4000 kvadratmeter stor og med kledning av spiler i eik. Konstruksjonen danner en vegg som skiller foajéområdene fra resten av bygningen. Veggen har en ekspressiv karakter, og gir bygningen særpreg. 25

14 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 NOMINERTE ARKITEKTER / Kristin Jarmund Arkitekter AS BYGGHERRE / Anthon B Nilsen Eiendom AS STØRRELSE / 4300 m² STED / Vulkan, Oslo BYGGEÅR / 2011 WESTERDALS SCHOOL OF COMMUNICATION Westerdals fremstår som et karaktersterkt og stedsberikende bygg på Vulkan. Bygget løser skolefunksjonen på en forbilledlig og arealeffektiv måte. Westerdals er en kommunikasjonshøyskole med plass til omlag 500 elever. Skolen ligger på Vulkan, et gammelt industriområde langs Akerselva i Oslo, og er en del av bytransformasjonen her. Skolen er en markant bygning som med et selvstendig formspråk skriver seg inn i omgivelsene på en selvsagt og overbevisende måte. Bygningsformen i kombinasjon med en leken vindusplassering, samt sterk fargebruk gir et særegent uttrykk. Dette forsterkes av glass-spalten som omkranser bygningen, som også gir dagslys til kjelleren og gjør det mulig å realisere skolens program på en liten tomt. Westerdals er forbilledlig for hvordan bygninger med signalfunksjon kan skapes, uten at de blir rene estetiserende prosjekter. 27

15 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2012 TIDLIGERE VINNERE 11 HAMSUNSENTERET Nordland Fylkeskommune 10 GJERDRUM UNGDOMSSKOLE Gjerdrum kommune 09 PREIKESTOLEN FJELLSTUE Jørpeland, Strand 08 Den norske opera & ballett, Oslo 07 Pilestredet Park, Oslo 06 Hausmannsgate 16, Oslo 05 Røråstoppen skole, Re kommune 04 Skippergata 12, Oslo og Lysaker Brygge, Oslo 03 Møllebyen, Moss 02 Byrom, Bergen 01 Sametinget Karasjok 00 Planteforsk - Ullensvang forskningssenter 99 Lillestrøm Stasjonsområde 98 Reiselivsprosjektet, Oppland & Sogn og Fjordane 97 Ibsenkvartalet, Oslo 96 Aukrustsenteret, Alvdal 95 Stavanger Aftenblads kontorbygg, Bryne 94 Skårsetlia boliglandsby, Lillehammer 93 Norges Statsbaner 92 Iglebæk bilanlegg, Oslo 91 Drammens museum 90 Ilevolden bo- og servicesenter, Trondheim 89 Aronnes barnehage, Alta 88 Bærums verk, Bærum 87 Holtbakken borettslag, Skedsmo 86 Hanabryggene, Sandnes 85 Gahre gård, Spangereid og Gran gård 84 Storgata, Lillehammer 83 Hillarhaugen, Stord JURYEN FOR STATENS BYGGESKIKKPRIS Juryens medlemmer er i perioden Erling Dokk Holm (leder), Magnus Helland, Grete Kvinnesland, Magdalena Haggärde og Marit Thyholt. Juryens varamedlemmer er Jan Nyberg, Rolf Hagen, Trine Dyrstad Pettersen og Ellen Haug. Ellen Haug har virket i Magnus Hellands sted i 2009 og i Magdalena Haggärdes sted i 2010 og Husbanken har rolle som sekretariat for juryen.

16 FOTO / Jiri Havran, Ivan Brodey (S.15-17) DESIGN / TRYKK / Konsis Grafisk

17

Erfaringer fra arbeidet med. Hvilke prosjekter ble valgt og hvorfor? Viktige diskusjoner i juryen Ellen Haug, rådgivergruppen Civitas AS 28.8.

Erfaringer fra arbeidet med. Hvilke prosjekter ble valgt og hvorfor? Viktige diskusjoner i juryen Ellen Haug, rådgivergruppen Civitas AS 28.8. Erfaringer fra arbeidet med Statens byggeskikkpris 2009-20122012 Hvilke prosjekter ble valgt og hvorfor? Viktige diskusjoner i juryen Ellen Haug, rådgivergruppen Civitas AS 28.8.2012 Juryen for Statens

Detaljer

juryens introduksjon Statens byggeskikkpris er Kommunal- og regionaldepartementets

juryens introduksjon Statens byggeskikkpris er Kommunal- og regionaldepartementets 1 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2010 Introduksjon jury 2010 / Erling Dokk Holm, leder Magnus Helland Grete Kvinnesland Ellen Haug Marit Thyholt SekretAriat / Husbanken juryens introduksjon Statens byggeskikkpris

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter

Voss Kulturhus. Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter Voss kulturhus pka arkitekter Tekst: Per Knudsen Foto: Rune Sævig, Bergens Tidende (s. 13 15) og pka Arkitekter 10 Etter prekvalifisering ble vårt kontor, sammen med en lokal konsulentgruppe, engasjert

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Monumental. og abstrakt

Monumental. og abstrakt Foto Tuomas Uusheimo Monumental og abstrakt Kilden Teater- og Konserthus IKS vil ha en stor innvirkning på den kulturelle identiteten til byen Kristiansand og til hele regionen. Dette understøttes av det

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BERGEN TINGHUS Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 165/173 AskeladdenID: 174931 Referanse til landsverneplan: Kompleks 64 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle

Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen. UUniverselt. Utformet - for alle Ny, grønn og spennende næringspark i Drammen UUniverselt Utformet - for alle Ulobas visjon Velkommen til en verden for alle Som en ideell politisk organisasjon og et samvirke for borgerstyrt personlig

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

STORMEN. konserthus og bibliotek, Bodø. DRDH Architects DRDH ARCHITECTS. Tekst: DRDH Architects Foto: David Grandorge

STORMEN. konserthus og bibliotek, Bodø. DRDH Architects DRDH ARCHITECTS. Tekst: DRDH Architects Foto: David Grandorge STORMEN konserthus og bibliotek, Bodø DRDH ARCHITECTS Tekst: DRDH Architects Foto: David Grandorge 12 DRDH Architects ble etablert i 2000 av Daniel Rosbottom og David Howarth. Nåværende prosjekter omfatter

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

GAULDAL SKOLE - OG KULTUR SENTER

GAULDAL SKOLE - OG KULTUR SENTER GAULDAL SKOLE - OG KULTUR SENTER KUNST I OFFENTLIGE ROM 2011 Utgiver : Sør-Trøndelag fylkeskommune Forside : detalj Spiro, og bakside : detalj Grey matter Layout og design 2011 : Tommi Sarkapalo Foto der

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

PILESTREDET PARK STUDENTHUS

PILESTREDET PARK STUDENTHUS PILESTREDET PARK STUDENTHUS Oslo CODE ARKITEKTUR AS Tekst: Henning Kaland Foto: nispe@datho.no 12 MUR 4 2006 Ambisjonen har vært å skape et sosialt bomiljø for studentene, samtidig som bygningen skal bidra

Detaljer

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE

ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE ENDRINGER I OG VED KULTURMINNER I FORBINDELSE MED PLANER OG TILTAK FOR BEDRING AV TILGJENGELIGHETEN FOR ALLE (En ekstrakt av Arve J. Nilsens foredrag i Risør 5.mai 2010, knyttet til fremleggelse av Prosessverktøyet

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet

Detaljer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/42 AskeladdenID: 131051 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner

Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Rehabilitering av boligblokk med ZEB-ambisjoner Seniorrådgiver energi Marit Thyholt, Skanska Norge 1 Skanska Teknikk - Miljøriktig bygging Innhold Om Nordahl Bruns gate 2 og arkitektkonkurransen Hvordan

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer

GOD BYGGESKIKK. Statuttene for Statens byggeskikkpris ble sist revidert i januar 2013. Formålet for prisen er definert på følgende måte:

GOD BYGGESKIKK. Statuttene for Statens byggeskikkpris ble sist revidert i januar 2013. Formålet for prisen er definert på følgende måte: 4 JURY 2014 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Tonje Broch Moe Geir Svenningsson SEKRETARIAT / Husbanken FOTO / Espen Gees GOD BYGGESKIKK Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal

EV. NY UTFYLLING opphaldsareal sandvolley strandpromenade. storsal REGIONALT KULTURHUS NORHEIMSUND SIVILARKITEKTAR MNAL LIV KILDAHL OG ALV MARTIN VANGDAL Nils Aksnes & co AS HARDINGHUSET - SKISSEPROSJEKT I skisseprosjektet har vi fokusert på 2 hovudproblemstillingar.

Detaljer

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune

Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Planlegging, prosess og gjennomføring av arbeidet med universell utforming i Porsgrunn kommune Ordfører Øystein Beyer Gardermoen 24.01.12 Mentale sperrer i våre hoder Hva, og hvem har vi bruk for? Restarbeidsevne

Detaljer

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015

PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 PULS ARKITEKTUR 6 / 2015 I FORM OG FARGE C5 Kristin Pallin Margunn Aksnes PROSJEKTBESKRIVELSE / I form og farge er et fireetasjes aktivitetssenter i tre som har en luftig foaje som deler bygget i to. På

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORD SJUKEHUS Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 27/586 27/588 27/86 27/86,506,526 27/86,506 AskeladdenID: 148698 Referanse til : Kompleks 9900124

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

Framtidens bygg i framtidens by

Framtidens bygg i framtidens by Framtidens bygg i framtidens by 21.04.10 Seniorrådgiver Øyvind Aarvig Miljøverndepartementet Framtidens byer 2008-2014 Hovedmål er å redusere samlet klimagassutslipp fra vegtransport, energibruk i bygg,

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Kunst og håndverk Hovedområder: Visuell kommunikasjon

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Kunst og håndverk Hovedområder: Visuell kommunikasjon Sandnes kommune Kjennetegn på ved utgangen av 10.trinn Fag: Kunst og håndverk Hovedområder: Visuell kommunikasjon bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser bruke ulike

Detaljer

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo

tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo Sett fra Østre Aker vei Quality Hotel 33 tidligere Standard Telefon og Kabelfabrik (1968), Økern, Oslo arkitekt: erling viksjø (1968), ombygging ved Mellbye arkitekter as (2008) Tekst: Ajas Mellbye Foto:

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Arkitektkontoret Vest

Arkitektkontoret Vest Enebolig Vikesdalslia Arkitektkontoret Vest Tekst: Runar Wisted-Thu Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Byggherre: Arkitekt: Hovedentreprenør: Murarbeider: Leverandør blokker: maxit as Byggeår:

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Observasjonspost Nåværende funksjon: Ikke operativ Foreslått vernekategori:

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As

ConTre. Teknologi og Design. En introduksjon. Utdrag fra læreplaner. Tekst og foto: JJJ Consult As ConTre Teknologi og Design En introduksjon Utdrag fra læreplaner Tekst og foto: JJJ Consult As Teknologi i skolen Teknologi på timeplanen Teknologi utgjør en stadig større del av folks hverdag. Derfor

Detaljer

Kapittel 8 Den Norske Opera og Ballett, operabygget, Oslo kommune

Kapittel 8 Den Norske Opera og Ballett, operabygget, Oslo kommune Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer OPERAEN Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/167 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 13789 Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS PRESENTASJON ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS LPO arkitektur & design AS Tekst: LPO arkitektur & design AS Foto: Einar de Lange Nielsen Steinar Hesthag; lite bilde s. 4 og Kari Skoe Fredriksen; lite bilde s.10

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt

EYDEHAVN. Fakta om Neskilen Terrasse LYS FREMTID I. 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer. Solrike balkonger og flott sjøutsikt neskilenterrasse.no Fakta om Neskilen Terrasse 17 vestvendte borettslagsleiligheter over 5 etasjer Solrike balkonger og flott sjøutsikt Leiligheter fra 75 til 117 kvm Flere av leilighetene har store takterrasser

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORDLANDSSYKEHUSET RØNVIK Kommune: 1804/Bodø Gnr/bnr: 38/286 38/287, 697 38/659 38/697 AskeladdenID: 148705 Referanse til : Omfang fredning

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Sustainable healthcare 02.09.2014. Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO

Sustainable healthcare 02.09.2014. Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO Sustainable healthcare 02.09.2014 Ulla Hahn, Arkitekt og fagrådgiver FutureBuilt FURUSET / OSLO #futurebuilt2012 Hvorfor FUTUREBUILT? 2 FUTUREBUILT PARTNERE: Oslo, Bærum, Asker og Drammen kommuner, Kommunal

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 AskeladdenID: 164791 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016

I LY. Bussveien plan og designkonkurranse 15/250723 - Februar 2016 I LY Bussveien plan og designkonkurranse 15/25023 - Februar 2016 INNHOLD HOVEDGREP En holdeplass Alternativer Konsept 03 ARKITEKTUR Situasjonsplan - Stokkavik 1:500 Situasjonsplan - Niels Juels gate 1:500

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

Nye Søreide barneskole

Nye Søreide barneskole Nye Søreide barneskole TFT-FB_ breeam_ passivhus_ OPS; ny standard eller døgnflue? Hvordan har miljøkravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig ARK Søreide

Detaljer

HISTORISK MUSEUM, FREDERIKS GATE 2, OSLO

HISTORISK MUSEUM, FREDERIKS GATE 2, OSLO Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HISTORISK MUSEUM, FREDERIKS GATE 2, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/43 AskeladdenID: 163416 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 FRA OLYMPIA KINEMATOGRAF TIL OLYMPIAGÅRDEN Fra filmen den farlige leken. Tillatt vist av Sigval B. Maartmann-Moes familie 2013. Fotokilde: Nasjonalbiblioteket

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya.

BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. BYGDA 2.0 blir et unikt, fortettet, bærekraftig og moderne bo- og arbeidsmiljø på Stokkøya. PROSJEKTET BYGDA 2.0 kan enkelt beskrives som utvikling av en landsby. Vi ønsker å gjøre en samtidstolkning av

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

Sunndal ungdomsskole og kulturskole

Sunndal ungdomsskole og kulturskole Sunndal ungdomsskole og kulturskole HUS arkitekter as Tekst: Guri Fiskum, sivilarkitekt MNAL Foto: Arve Osen AS og Trond Opstad, Informasjonspartner HUS arkitekter AS ble etablert i 1993 og er nå et av

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass. Status 09/2009. Byromsprosjekter

SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass. Status 09/2009. Byromsprosjekter SKIEN KOMMUNE - den gode og inkluderende møteplass Status 09/2009 Byromsprosjekter Innhold Byrommene vil få stor betydning, for det er her de kreative hodene ønsker å møtes for å utveksle ideer og utvikle

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby

ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby ditt arrangement i stavanger konserthus? les mer om hva vi kan tilby den perfekte rammen for ditt arrangement Med fleksible saler, VIP-lounge og mesanin med storslått utsikt og romslige foajéområder danner

Detaljer

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A

NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK I BJØR VIK A AK TIV T KULTURHUS - PASSIV T MIL JØHUS Brød & Miljø 08. mai 2013 BYSITUASJON - MELLOM OSLO S OG OPERAEN PROGRAM - SKAL HOLDE BYEN VÅKEN KONSTRUKSJON OG MATERIALER

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.

OPPLYSNINGER ULLERN PANORAMA. UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS. Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom. LLERN ANORAMA OPPLYSNINGER UTLEIEMEGLER: Akershus Eiendom AS Tlf.: 22 41 48 00 firmapost@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.no Akershus Eiendom er landets ledende aktør innen rådgivning, utleie og

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. NN.1. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel NN - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I VARDØ, BRODTKORPSGT. 1 Kommune: 2002/Vardø Gnr/bnr: 20/197 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Sandnes Sparebank Forus Vest Wilhelm eder Tekst: Wilhelm Eder Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Wilhelm Eder Eder Biesel Arkitekter AS har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg,

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

STEINSDALSFOSSEN. turistinfo/servicebygg Nasjonale turistveger, Hardanger JARMUND/VIGSNÆS ARKITEKTER. Foto: nispe@mac.

STEINSDALSFOSSEN. turistinfo/servicebygg Nasjonale turistveger, Hardanger JARMUND/VIGSNÆS ARKITEKTER. Foto: nispe@mac. STEINSDALSFOSSEN turistinfo/servicebygg Nasjonale turistveger, Hardanger JARMUND/VIGSNÆS ARKITEKTER Foto: nispe@mac.com og Jiri Havran Bygningene og muren mot riksvegen er i selvkomprimerende gjennomfarget

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING OTTESTAD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 6/3 AskeladdenID: 148686 Referanse til : Kompleks 9900038 Omfang fredning

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

SAMSPILL MELLOM NATUR OG ARKITEKTUR: VIRKEMIDLER: NÆRHET & TILBAKEFØRING

SAMSPILL MELLOM NATUR OG ARKITEKTUR: VIRKEMIDLER: NÆRHET & TILBAKEFØRING 14 9BIM modell ArchiCAD 16 NOR Filplassering: C:\Mine Filer\PROSJEKT\2013-091-FROGN-TREKANTTOMTEN\PRO-TEGNING\1-MODELL\TREKANTTOMTEN ALT- 3-FOTO- MOD-011.pln 8 11A 9B 69/393 9D 2A 69/397 69/399 69/400

Detaljer

ENEBOLIG SANDNES ARKITEKT: TOMMIE WILHELMSEN. Tekst: Tommie Wilhelmsen Foto: nispe@datho.no

ENEBOLIG SANDNES ARKITEKT: TOMMIE WILHELMSEN. Tekst: Tommie Wilhelmsen Foto: nispe@datho.no ENEBOLIG SANDNES ARKITEKT: TOMMIE WILHELMSEN Tekst: Tommie Wilhelmsen Foto: nispe@datho.no 28 Dette er en relativt liten tomt på 600 m 2, omringet av tett boligbebyggelse. Vi har alltid en ambisjon om

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Om BO Rygg Eiendom. Forretningside` Litt om oss i BO Rygg Eiendom. Vi er 2 søstre som driver eiendomsutviklingsfirmaet BO Rygg Eiendom.

Om BO Rygg Eiendom. Forretningside` Litt om oss i BO Rygg Eiendom. Vi er 2 søstre som driver eiendomsutviklingsfirmaet BO Rygg Eiendom. Om BO Rygg Eiendom Forretningside` Vi skal bygge Hus og Hytter av høy stilmessig kvalitet på tomter med best beliggenhet. vi skal ha de smarteste løsningene etter personlige behov, med tanke på effektivisering

Detaljer

Nytt rådhus byggherreambisjon

Nytt rådhus byggherreambisjon Nytt rådhus byggherreambisjon 1. Saken gjelder Bystyret besluttet 29.04.14 om å gjennomføre arkitektkonkurranse i forkant av modifisert totalentreprise. I beslutning lå også at SEKF skulle videre utarbeide

Detaljer

Universell utforming en utfordring?

Universell utforming en utfordring? Universell utforming en utfordring? Et inkluderende samfunn et inkluderende bygg? Eksempler fra praksis. Hvilke krav stiller markedet? Må det nye virkemidler til? Trine Presterud Universell utforming AS

Detaljer

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016

Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Uteområde, baderom, kontraster og belysning TEK10, 8 og 12 16. februar 2016 Trine Presterud Universell Utforming AS Foto: Universell Utforming AS der ikke annet er oppgitt Universell Utforming AS Ingeniør-

Detaljer