GOD BYGGESKIKK. Statuttene for Statens byggeskikkpris ble sist revidert i januar Formålet for prisen er definert på følgende måte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOD BYGGESKIKK. Statuttene for Statens byggeskikkpris ble sist revidert i januar 2013. Formålet for prisen er definert på følgende måte:"

Transkript

1 4

2 JURY 2014 / Anne Enger, leder Olav Kristoffersen Anita Veiseth Tonje Broch Moe Geir Svenningsson SEKRETARIAT / Husbanken FOTO / Espen Gees GOD BYGGESKIKK Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som eier Statens byggeskikkpris og som oppnevner juryen. Prisen har vært delt ut hvert år siden Husbanken er sekretariat for prisen. Statuttene for Statens byggeskikkpris ble sist revidert i januar Formålet for prisen er definert på følgende måte: «Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Alle ovennevnte kriterier må være imøtekommet i prosjekter som vurderes for prisen.» Dette har vært juryens rettesnor i arbeidet med kandidatene til årets byggeskikkpris. God byggeskikk er ikke en statisk størrelse. Det stilles naturligvis helt andre krav og forventninger til bygninger i dag enn for 20 år siden. Endrede ønsker og behov, økonomiske forhold, myndighetskrav og ny teknologi utfordrer byggeskikken. Derfor kreves det stadig mer samarbeid på tvers av ulike fagfelt. Derfor er god byggeskikk innovativ. Det er gode grunner til å prioritere konsentrert utvikling av byer og tettsteder. Fortetting er viktig blant annet for å redusere transportbehovet, sikre bedre jordvern og bevaring av naturlandskapet. Byggherrer og planleggere i kommunene har her et særlig ansvar. Juryen har hatt fokus på universell utforming. Dette er en selvfølge i offentlige rom og i ny

3 Juryen har hatt fokus på universell utforming. Dette er en selvfølge i offentlige rom og i ny bygningsmasse. Juryen har imidlertid diskutert dagens krav til universell utforming av leiligheter i byområder med stort behov for små boliger. Her trengs nytenkning. Dagens regler kan føre til at etterspurte leiligheter ikke realiseres. Det er en utfordring å ta vare på, fornye og forbedre eksisterende bygningsmiljøer og bygninger. I juryens arbeid har vi vurdert prosjekter innen dette feltet. Det er verdifullt og nødvendig å ivareta eksisterende miljø og bygg. Kulturminner og antikvariske verdier skal sikres. Samtidig kan det være krevende å tilpasse slik transformasjon til dagens krav. Bygninger står alltid i en sammenheng, enten de står for seg selv i landskapet eller er del av en bebyggelse. Alle bygninger bør berike sine omgivelser. Etter juryens mening er det ikke nok at bygningen løser sin spesifikke oppgave. Plassering, arkitektonisk utforming, fasader og materialbruk bør bidra til å skape gode uterom, gater og møteplasser som også kan benyttes av allmennheten. Bygninger som kjennetegnes av god byggeskikk, gir kvaliteter tilbake til fellesskapet og stedet. Byggeskikk kan defineres som den vanlige byggemåten på et gitt tidspunkt i et geografisk område. Gode forbilder kan forbedre kvaliteten på den allmenne byggeskikken og har dermed betydelig innvirkning på samfunn og menneskenes levekår over tid. Juryen vil understreke at årets nominerte prosjekter er gode forbilder, hver på sin måte.

4 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 VINNER BYGGHERRE / Rom Eiendom AS ARKITEKT / Lund+Slaatto Arkitekter AS LANDSKAPSARKITEKT / Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter STØRRELSE / m² BTA STED / Schweigaardsgate 21-23, Oslo BYGGEÅR / 2013 GJENSIDIGE HOVEDKONTOR OG NSB HOVEDKONTOR, OSLO Prisvinneren viser hvordan gode bybygninger kan bidra effektivt til byutvikling. Vinneren består av to presise urbane bygninger som rommer moderne kontorarbeidsplasser og rike interiører. Arkitekt og byggherre har utvist solid fagkunnskap og evne til disiplinert planlegging og gjennomføring fra overordnet ide til minste detalj. Bygningene utmerker seg med miljøriktige løsninger. VELLYKKET BYUTVIKLING I SCHWEIGAARDSGATE Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor ligger meget sentralt i Oslo mellom Schweigaardsgate og sporområdet til Oslo sentralstasjon. Beliggenheten nær Norges viktigste kollektivknutepunkt, er en utmerket og miljøriktig plasse ring av intensive kontorarbeidsplasser av denne typen. Prosjektet utgjør i praksis en del av Bjørvikautbyggingen og er en sentral brikke i omformingen av Schweigaardsgate fra trafikkåre til bygate. Prisvinneren er et forbilde på hvordan gode bybygninger kan påvirke en bydel i positiv retning. TO SOFISTIKERTE BYBYGNINGER Hver av de to bygningene har en stram, nærmest kubisk hovedform med åtte etasjer over terreng. Bygningene har sammenhengende underetasjer og er forbundet med en bro i 5. og 6. etasje. Tomten utnyttes effektivt innenfor reguleringsbestemmelsene. Mellom de to bygningene er et løftet steingolv med hovedinnganger, en kafe, et bytre og grønne «vegetasjonsputer» med sitteplasser mellom. Første etasje er hevet noe over gatenivå. Virk-

5

6

7 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 VINNER somheten i kontorbyggene er relativt innadvendt, men kaféen, fasadeutformingen og steingolvet bidrar til å gi noe tilbake til livet i gaten. Både ansatte, besøkende og forbipasserende har glede av dette. Fasadene har stående regelmessige vindusformater som er inntrukket i fasaden og når fra golv til himling i hver etasje. Fasadematerialene er ho vedsaklig naturstein og glass med solavskjerming integrert bak anodiserte aluminiumsplater. Detaljeringen av de to bygningene er lik, men fargen på kledningen er henholdsvis mørk grå og lys grå. Mot sporområdet i sør er det større glassvegger i fasaden. Ved å benytte en dobbel glassfasade der det ytterste sjiktet ligger i flukt med steinkledningen, har arkitekten lykkes med å skape et abstrakt og spennende geometrisk uttrykk som samtidig gir store kvaliteter til interiørene. Fasadene har et dempet, velproporsjonert og sofistikert uttrykk. Prisvinneren framstår dermed ikke som et «signalbygg», men har i stedet en verdighet og tilstedeværelse som bidrar til å utvikle Schweigaardsgate til en viktig sentrumsgate i Oslo. RIKE INTERIØRER OG GODE KONTORARBEIDSPLASSER Etasjene i hver bygning er organisert rundt et innvendig atrium som trapper seg diagonalt fra hovedinngangen ved Schweigaardsgate i nord og opp til en høyreist kantine i 5. etasje i sør. Kantinene ligger dermed høyere enn Nordenga bro slik at de får vid utsikt og rikelig dagslys. Atriene skaper rike og overraskende romlige sammenhenger i interiørene samtidig som dagslys slipper inn sentralt i bygningen. Åpne trapper i atriene forbinder de ulike etasjene og utgjør viktige sosiale møteplasser. Golv, vegger og himlinger har trekledning av eik utført med førsteklasses detaljering. Særlig vegger og overflater i atriene er utført med elegante løsninger. De to bygningene benytter en litt ulik materialpalett, noe som gir hvert interiør et særpreg.

8 Kontorarbeidsplassene er lagt ut mot fasadene, skjermet fra aktivitetene i atrium og fellesfunksjoner. De er organisert i små kontorlandskap med rundt 20 arbeidsplasser hver. Kontorlandskapenes størrelse og plassering lykkes å kombinere god plassutnyttelse med arbeidsro. Totalt sett har de to bygningene relativt lite areal per kontorarbeidsplass. Likevel oppleves både arbeidsplasser og fellesarealer som romslige og rause. Underetasjene inneholder blant annet møteromsavdeling, felles treningsrom, gymsal og sykkelparkering. Nedkjøring til varemottak og p- kjeller deles med Skatt Øst som ligger vest for prosjektet. BÆREKRAFT Bygningene har en kompakt hovedform med relativt liten ytterflate, god utnyttelse av volumet og gode dagslysforhold. Det er valgt holdbare materialer som er sammensatt på en teknisk god måte. Tekniske løsninger er i hovedsak skjult og er meget godt integrert i arkitekturen. På tross av avanserte og plasskrevende tekniske installasjoner, har arkitekten lykkes med å skape et vakkert og ryddig arbeidsmiljø. Prosjektet utmerker seg med miljøklassifiseringen «Breeam-Nor excellent» og holder energiklasse A. Universell utforming er godt løst.

9

10 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 HEDRENDE BYGGHERRE / Hedmark fylkeskommune ARKITEKT / Longva Arkitekter AS LANDSKAPSARKITEKT / Grindaker AS Landskapsarkitekter INTERIØR / Asplan Viak Oslo STØRRELSE / m² BTA STED / Tynset BYGGEÅR / 2013 NORD ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, TYNSET Prosjektet har en viktig rolle i lokalsamfunnet og utgjør samtidig et betydelig løft for regionen. Med små virkemidler har arkitekten lykkes med å fornye tradisjonell skolearkitektur og skapt et nøkternt skolebygg med et elegant uttrykk. Skolens funksjoner er organisert rundt et generøst innvendig felles atrium der nyskapende trekonstruksjoner danner et innbydende fellesareal for elevene. Gjennomtenkt organisering av skolens mange ulike funksjoner, samt utsøkt disponering av glassflater, har skapt interessante visuelle sammenhenger både mellom rommene, gjennom bygget og ut i det store landskapsrommet. ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE Nord-Østerdal videregående skole er et resultat av en åpen arkitektkonkurranse i 2009 der Longva Arkitekter vant med prosjektet «Tuntreet». Konkurransen tok utgangspunkt i en eksisterende skoletomt eiet av fylkeskommunen. Skolen inneholder åtte ulike utdanningsretninger samt en tannklinikk. Skolen ligger på et høydedrag i gangavstand fra Tynset stasjon. Biladkomst skjer fra Tylldalsveien i nord som også er kollektivtrassé. Skolens hovedadkomst er langs en slak bakke som leder opp til den overdekte hovedinngangen på nordfasaden. Bakkeparkering er løst i et anlegg mellom eksisterende furutrær. Skolen har en relativ liten tomt. Den er effektivt utnyttet, med en enkel løsning av adkomst og parkering på nordsiden, og en åpenhet mot det store landskapsrommet mot sør. Juryen kunne imidlertid ønsket seg en tydeligere holdning til ferdigstillelsen av utearealene; både med tanke på aktivitet, folkehelse og skolens forhold til nærmiljøet og tettstedet.

11

12 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 HEDRENDE NØKTERNT OG ELEGANT EKSTERIØR Skolen er utformet som en kompakt, rektangulær bygning med et indre atrium. Mot øst synker terrenget slik at underetasjen eksponeres. Her er skolens verksteder plassert med en effektiv kjøregård i forkant. Mot sør er det bygget en lav verkstedsfløy som håndterer terrengfallet, samt danner en vegg mellom kjøregården og kulturlandskapet. Det er valgt et kompakt volum med tanke på energi og effektivitet. Fasadekledningen består av en mørk trekledning med vindusbånd i natureloksert aluminium. Juryen berømmer bygget for sin nøkterne, men samtidig elegante volumbearbeiding. Den beherskete og stedbundne materialbruken gir et rolig og tidløst uttrykk. GENERØST ATRIUM Innvendig er skolens funksjoner organisert rundt et generøst, overdekket atrium, «tunet», som knytter de ulike funksjonene sammen. En viktig intensjon i prosjektet har vært at alle utdanningsretningene har tilgjengelighet, lysåpninger og sikt inn mot dette fellesrommet. Det er en tydelig og vellykket organisering, der atriet danner en felles romlig referanse, og gangbroer i flere plan knytter kontakt mellom skolens fløyer. Undervisningsrom er plassert mot yttervegg, mens grupperom, elevsoner og lærerarbeidsplasser vender inn mot atriet. Korridorene er gitt varierende bredder som er tilpasset bruken og som også rommer gode, troverdige fellessoner. De store fellesfunksjonene som kantine og auditorium, ligger uanstrengt til atriet på hovedplanet. NYSKAPENDE TREKONSTRUKSJONER Bruk av tre lå som en føring allerede i arkitektkonkurransen. I atriet er det utstrakt bruk av limtre både i søyler og bjelker. Konstruksjonen er vakkert løst, med elegant sammenstilte søyler som bærer taket. Gangbroer og trapper henger i stålstag fra takkonstruksjonen. Det filtrerte lyset fra overlysåpningene gir rommet en tiltalende karakter. Atriet har velproporsjonerte innvendige fasader, kledd i finer med elegant innpasset akustisk demping. Bygningen bærer preg av å være godt planlagt og gjennomført. En gjennomgående robust og god materialbruk er tilpasset de ulike rommene. Det er et interessant spenn fra atriets delikate overflater til trappenes enkle røffhet. Prosjektet preges av nøkterne, gjennomarbeidete og vakre interiører avstemt med en sober fargepalett. BÆREKRAFT Skolens kompakte volum gir minimal ytterflate og reduserer slik varmetapet i Tynsets kalde vinterklima. Prosjektet tilfredsstiller grønt energimerke B for skolebygg med god margin. Det er en utstrakt bruk av tre i overflater og konstruksjon, og for øvrig holdbare og lavemitterende overflater. Universell utforming er godt integrert i prosjektet.

13

14 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 HEDRENDE BYGGHERRE / Rundeskogen AS, eid av Kruse Smith AS og Otium AS ARKITEKT / Arkitektfirma Helen & Hard AS v/siv Helene Stangeland, Reinhard Kropf, Njål Undheim, Nadine Engberding, i samarbeid med drmm Architects London LANDSKAPSARKITEKT / Arkitektfirma Helen & Hard i samarbeid med Schönherr Landskab og RUM AS STØRRELSE / m 2 BTA STED / Rundeskogen, Nikkelvn 18, 20, 22, Sandnes BYGGEÅR / 2013 TRE TAARN, RUNDESKOGEN Prosjektet er et godt eksempel på fortetting i et eksisterende boligområde. Gjennom å bygge i høyden på denne krevende tomta, har arkitekten lykkes med å heve kvaliteten for omkringliggende områder. Samtidig fornyer arkitekten boligblokken som bygningstype gjennom en forbilledlig bearbeiding av fasader, form og orientering. BYENS RANDSONE Tre Taarn er en del av Rundeskogen boligområde nordvest for Sandnes sentrum, i randsonen mellom et eldre industriområde og et etablert boligområde med tett-lav bebyggelse. Prosjektet består av tre boligblokker på etasjer, med totalt 114 leiligheter. Boligblokkene er gitt en fasettert form og vellykket plassering. Dette gir prosjektet en letthet på tross av størrelsen og bidrar til å bevare åpenhet og utsikt mot fjorden. TREET SOM METAFOR Boligblokkene refererer til «treet» som metafor der sokkelen er «stammen», og boligene fungerer som «kronen». Første boligplan er løftet opp fra bakken og krager ut på konsoller fra «stammen». Dette minimerer bygningenes fotavtrykk og opprettholder gode utsiktsforhold inne i boligen samtidig som det ivaretar en luftighet i oppholdsarealet på bakken. «Stammen» inneholder trapp, heis og adkomstfunksjoner og strekker seg over tre etasjer. Arkitektene viser vilje og evne til å

15

16 eksperimentere med form og uttrykk, og de oppnår gode boligkvaliteter gjennom en fornyelse av boligblokken som bygningstype. Dette er prisverdig. Utformingen av tårnene er gitt en tredimensjonal form med en gjennomarbeidet, artikulert fasade. Samspillet mellom den sofistikerte geometrien og fasadeplatenes ulike optiske egenskaper, gir tårnene et interessant visuelt uttrykk. Juryen lar seg også imponere av den godt studerte orienteringen av de store bygningene. Sammen med varierende høyder, ulike farger og variert vindusplassering, har man oppnådd en romlig variasjon i området. Slik får også anlegget en silhuett som stadig endres når en beveger seg på bakken.

17 ET LØFT FOR RUNDESKOGEN BOLIGOMRÅDE Bygningene er lagt til yttergrensen av tomten mot industriområdet i øst. Felles oppholds- og aktivitetssoner mot sør og vest får gode solforhold og integreres godt i det eksisterende boligområdet. Lekeutstyr er bygget på stedet og lekent inkludert i den inntrukne sokkelen på boligblokkene. Den markante høydeforskjellen mot industriområdet er utnyttet til å skille biltrafikk fra grøntområdene. Et parkeringsanlegg for bil og sykler er lagt inn i bakken, og den grønnkledde skråningen gir en hyggelig adkomst til boligtårnene fra denne siden. Skråningen opp mot en felles gangveg er beplantet med frukttrær og bærbusker som tilhører hver enkelt av leilighetene. En gang- og sykkelveg med gangbro over hovedvegen sikrer trygg forbindelse til Rundeskogen som er det nærmeste turområdet for beboerne i området. HØY BOLIGKVALITET Prosjektet har gjennomgående godt utformede leiligheter hvor ettermiddagssol i oppholdsrommene og utsikt mot omkringliggende landskap er ivaretatt. Boligene har god takhøyde og generøse vindusarealer som sikrer gode dagslysforhold i leilighetene. Prosjektet er på mange måter preget av overskudd og omtanke, men juryen hadde håpet at dette overskuddet i større grad også preget fellesarealene innendørs. Det er en stor kontrast mellom den omsorgsfulle og nyskapende detaljeringen av eksteriøret og den konvensjonelle materialbruken innendørs. BÆREKRAFT Prosjektet har en gjennomgående strategi for bærekraft. Bygningene har en kompakt utforming og høy andel fornybar energi. Det er tilrettelagt for innendørs sykkelparkering. Universell utforming er godt ivaretatt både i fellesområder, i adkomst til bygningene og inne i leilighetene.

18 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 NOMINERTE BYGGHERRE / Statsbygg ARKITEKT / Lund+Slaatto Arkitekter ANDREA ARNTZENS HUS, SYKEPLEIERUTDANNINGEN, HIOA, OSLO LANDSKAPSARKITEKT / Sundt & Thomassen STØRRELSE / m 2 BTA STED / Pilestredet 32, Oslo BYGGEÅR / 2013

19

20 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 NOMINERTE BYGGHERRE / Notodden kommune ARKITEKT / Askim/Lantto Arkitekter AS og Arkitektkontoret Børve & Borchsenius AS BOK & BLUESHUSET, NOTODDEN LANDSKAPSARKITEKT / Dronninga Landskap AS STØRRELSE / m 2 BTA STED / Storgaten 25, Notodden BYGGEÅR / 2013

21

22 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 NOMINERTE BYGGHERRE / Infill AS ARKITEKT / Element Arkitekter AS D36/DÆLENENGGATA 36, OSLO LANDSKAPSARKITEKT / Gullik Gulliksen AS STØRRELSE / m 2 BTA STED / Dælenenggata 36, Oslo BYGGEÅR / 2013

23

24 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 NOMINERTE BYGGHERRE / Hamar kommune ARKITEKT / Tegnestuen Vandkunsten AS v/flemming Ibsen HAMAR KULTURHUS, HAMAR STØRRELSE / m 2 BTA STED / Torggata 100, Hamar BYGGEÅR / Planlegging , detaljprosjektering og bygging

25

26 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 NOMINERTE BYGGHERRE / Kristiansand kommunale Eiendom ARKITEKT / HRTB Arkitekter AS Oslo RÅDHUSKVARTALET I KRISTIANSAND STØRRELSE / m 2 BTA STED / Rådhusgata, Kristiansand BYGGEÅR /

27

28 >STATENS BYGGESKIKKPRIS 2014 TIDLIGERE VINNERE 13 STAVANGER KULTURSKOLE OG STAVANGER KATEDRALSKOLE, BJERGSTED Stavanger kommune 12 VENNESLA BIBLIOTEK OG KULTURHUS Vennesla kommune 11 HAMSUNSENTERET Nordland Fylkeskommune 10 Gjerdrum ungdomsskole, Gjerdrum 09 Preikestolen Fjellstue, Jørpeland, Strand 08 Den norske opera & ballett, Oslo 07 Pilestredet Park, Oslo 06 Hausmannsgate 16, Oslo 05 Røråstoppen skole, Re kommune 04 Skippergata 12, Oslo og Lysaker Brygge, Oslo 03 Møllebyen, Moss 02 Byrom, Bergen 01 Sametinget Karasjok 00 Planteforsk - Ullensvang forskningssenter 99 Lillestrøm Stasjonsområde 98 Reiselivsprosjektet, Oppland & Sogn og Fjordane 97 Ibsenkvartalet, Oslo 96 Aukrustsenteret, Alvdal 95 Stavanger Aftenblads kontorbygg, Bryne 94 Skårsetlia boliglandsby, Lillehammer 93 Norges Statsbaner 92 Iglebæk bilanlegg, Oslo 91 Drammens museum 90 Ilevolden bo- og servicesenter, Trondheim 89 Aronnes barnehage, Alta 88 Bærums verk, Bærum 87 Holtbakken borettslag, Skedsmo 86 Hanabryggene, Sandnes 85 Gahre gård, Spangereid og Gran gård 84 Storgata, Lillehammer 83 Hillarhaugen, Stord

29 JURYEN FOR STATENS BYGGESKIKKPRIS Juryens medlemmer er i perioden Anne Enger (leder), Olav Kristoffersen, Anita Veiseth, Ellen Haug og Geir Svenningsson. Juryens varamedlemmer er Karin Høyland, Todd Saunders, Tonje Broch Moe og Magnus Aune Hvam. Husbanken har rolle som sekretariat for juryen.

30 STATUTTER STATENS BYGGESKIKKPRIS FORMÅL Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø, bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Alle ovennevnte kriterier må være imøtekommet i prosjekter som vurderes for prisen. Prisen deles normalt ut årlig. 2 PRISENS INNHOLD Statens byggeskikkpris består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i bygningen, et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt et pengebeløp. Det kan gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidater som utmerker seg, men ikke tildeles årets byggeskikkpris. 3 HVEM KAN FÅ PRISEN Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige. Prisen tildeles den/de aktører som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.statens byggeskikkpris kan ikke søkes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury på bakgrunn av begrunnede forslag. Forslagsretten er åpen. 4 JURYEN Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner juryen og juryens leder samt varamedlemmer. Juryen skal bestå av inntil 5 medlemmer. Juryens funksjonstid er fire år. I tilfelle forfall eller inhabilitet hos ett av jurymedlemmene skal varamedlem møte. Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling. 5 SEKRETARIATET Husbanken er juryens sekretariat og har ansvaret for å finansiere de kostnader som følger av juryens reiser og arbeid, prisutdelingsarrangement, prisbeløp mv. Husbanken bestemmer, i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og juryen, når prisen skal deles ut. 6 ENDRING AV STATUTTER Disse statutter kan endres etter vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Januar 2013

31 FOTO / Espen Gees DESIGN / Tank TRYKK / RKGrafisk

32

Saksframlegg. Formannskapet vedtar statutter for Trondheim kommunes byggeskikkpris, datert

Saksframlegg. Formannskapet vedtar statutter for Trondheim kommunes byggeskikkpris, datert KOMMUNAL BYGGESKIKKSPRIS Arkivsaksnr.: 06/28063 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar statutter for Trondheim kommunes byggeskikkpris, datert 20.10.06. Følgende oppnevnes som kommunens

Detaljer

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger

rampbo løwen Enebolig Stavanger Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Steinperleveien 19, Stavanger Fasade sørvest rampbo løwen Enebolig Stavanger Ramp Tekst: Ove Morten Berge Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner og arkitekten Adresse : Byggherre : Arkitekt : RIB : Steinperleveien 19, Stavanger Fam.

Detaljer

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+

HYTTE PÅ LYNGHOLMEN. Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER. Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand. mur+ HYTTE PÅ LYNGHOLMEN Aust-Agder LUND HAGEM ARKITEKTER Tekst: Arkitekten Foto: Arkitekten og Ole H Krokstrand 13 14 Lund Hagem Arkitekter har kontor i Oslo og er ledet av fire partnere: Svein Lund, Einar

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE

PERRONGEN KANVASBARNEHAGE PERRONGEN KANVASBARNEHAGE Presentasjon av forslag til utforming av 10-avdelings barnehage i Grefsen stasjonsby felt C 27.02.2013 Perrongen kanvasbarnehage FuthArk arkitekter AS INNHOLDSFORTEGNELSE mål...................................................

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong

Forus Vest. Tekst: Wilhelm Eder. Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Sandnes Sparebank Forus Vest Wilhelm eder Tekst: Wilhelm Eder Foto: Øystein Thorvaldsen, Wilhelm Eder, AS Betong Wilhelm Eder Eder Biesel Arkitekter AS har solid erfaring innen utvikling av effektive bygg,

Detaljer

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse.

BROPARKEN. via trapp og heis, en forbindelse som henvender seg til Storsentret og Storgata og en mer langstrakt øst-vestlig forbindelse. PARKEN Vi ønsker å legge til rette for en naturlig forbindelse og bevegelse over jernbanen. Tradisjonelt leder en bro over et lavereliggende nivå, i en mer eller mindre naturlig bevegelse over barrieren.

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug

gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug gruppe 22 anne gjesdal bjørndal, fredrik martens onarheim, hege kongshaug FILTER Stavne AF er et arbeidstreningssenter, i dag spredd over sju ulike lokaliteter. Alle Stavnes filialer ønskes samlet ved

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500.

TiND NYE. TiND NYE BODØ BODØ RÅDHUS RÅDHUS. Situasjonsplan. Terrengsnitt 1: m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. Skala 1:500. Skala : Skala :2 Situasjonsplan : Terrengsnitt Skala : Skala :2 TiD TiD YE YE OPPTRI 72.8 MM 289.9 MM BUELEGDE 4 EI3C EI3C EI3C B B B B gard Bakkeplan : kjøkken restaurant 7 pers kjøkken kantine 3- pers

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON

HUSEBYBAKKEN. Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong. Oslo PRESENTASJON PRESENTASJON Tilbygg pluss ny, kjedet enebolig i porebetong HUSEBYBAKKEN Oslo ARKITEKT: ELTON & ØSTHUS ARKITEKTUR OG DESIGN Tekst: Per Joar Østhus Foto: nispe@datho.no og arkitekten Tomannsboligen på Montebello,

Detaljer

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey

DEG 42. Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB. Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey DEG 42 Dronning Eufemias gate 42, Oslo A-LAB Tekst: A-lab Foto: Oslo S Utvikling Ivan Brodey 19 Sett fra sydøst. DEG 42 er den 13. og siste bygningen i Barcode-rekka Branntrappen kan benyttes som uformell

Detaljer

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen

Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller Arkitekter og Eivind Lauritzen Olavs hall sett fra parken mellom Kirkegata og Vollgata OLAVS HALL Borgarsyssel Museum, Sarpsborg ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER Tekst: Thomas Knudsen, Erik Møller Arkitekter. Foto: Erik Møller

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith

Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Se, her kan du bo! Et prosjekt fra Kruse Smith Kunne du tenkt deg å bo sentralt, men ikke midt i byen, luftig, men ikke ute på landet, nær sjøen, masse lys, høy standard og kort vei til både storby og

Detaljer

Fremtidens kontor. Presentasjon for BSY. Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012. LINK arkitektur

Fremtidens kontor. Presentasjon for BSY. Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012. LINK arkitektur Fremtidens kontor Presentasjon for BSY Holmen Fjordhotell GEIR ODD MÅLSNES 181012 LINK arkitektur Skandinavia MORSELSKAP: LINK arkitektur AS EIERE : WSP Sverige AB (20%) Multiconsult AS (32%) De opprinnelige

Detaljer

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER

Kapittel 17 Norges Banks tidligere avdelingskontor i Stavanger, Domkirkeplassen 3, Stavanger NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I STAVANGER Kommune: 1103/Stavanger Gnr/bnr: 55/191, 194, 1814 55/194 AskeladdenID: 131063 Referanse

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse.

FRAM AD. introduksjon. Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. FRAM AD introduksjon Prosjektet både underordner, møter og tar over eksisterende bebyggelse. Møter skapes; gammelt - nytt, åpent - lukket, vertikalt - horisontalt, fjord - fjell, inne - ute. Møter med

Detaljer

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund

LYSAKER BRYGGE. Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS. Foto: Anne Norseth og Børre Lund LYSAKER BRYGGE Bærum ARKITEKT: ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS Foto: Anne Norseth og Børre Lund Sjøens lys og reflekser På vegne av Gjensidige NOR Næringseiendom fremmet vi i juli 2000 forslag

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med. Hvilke prosjekter ble valgt og hvorfor? Viktige diskusjoner i juryen Ellen Haug, rådgivergruppen Civitas AS 28.8.

Erfaringer fra arbeidet med. Hvilke prosjekter ble valgt og hvorfor? Viktige diskusjoner i juryen Ellen Haug, rådgivergruppen Civitas AS 28.8. Erfaringer fra arbeidet med Statens byggeskikkpris 2009-20122012 Hvilke prosjekter ble valgt og hvorfor? Viktige diskusjoner i juryen Ellen Haug, rådgivergruppen Civitas AS 28.8.2012 Juryen for Statens

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014

BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 BERGEN KOMMUNES ARKITEKTUR- OG BYFORMINGSPRIS 2014 NOMINERTE KANDIDATER 2014: Damsgårdsveien 82A, Støperiet nybygg bolig Link Arkitekter AS Fjøsangerveien 36, distriktspsykiatrisk senter DPS, Origo AS/

Detaljer

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret

Barnehagen sett fra sydvest. Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret Barnehagen sett fra sydvest Fasadeteglen er i stor grad til stede i interiøret 24 MUR+BETONG 4 2009 Sluseparken barnehage Nome, Telemark LPO arkitekter as Tekst: Jan Knoop, LPO Foto: Terje Skåre Adresse:

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

STATENS BYGGESKIKKPRIS 2015

STATENS BYGGESKIKKPRIS 2015 2015 STATENS BYGGESKIKKPRIS 2015 JURY 2015 / Anne Enger, leder Ellen Haug Olav Kristoffersen Anita Veiseth Geir Svenningsson SEKRETARIAT / Husbanken FOTO / Morten Delbæk God byggeskikk er dynamisk og i

Detaljer

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS

ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS PRESENTASJON ARENDAL KULTUR- OG RÅDHUS LPO arkitektur & design AS Tekst: LPO arkitektur & design AS Foto: Einar de Lange Nielsen Steinar Hesthag; lite bilde s. 4 og Kari Skoe Fredriksen; lite bilde s.10

Detaljer

RØA MENIGHETSBARNEHAGE

RØA MENIGHETSBARNEHAGE RØA MENIGHETSBARNEHAGE Oslo KIMA arkitektur AS Tekst: Erlend Seilskjær Foto: nispe@mac.com og Marte Garmann Snitt A A 30 Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt: Landskapsark.: RIB: Entreprenører: Leverandører:

Detaljer

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL

ENEBOLIG PÅ LEVANGER PRESENTASJON ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS. Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL PRESENTASJON ENEBOLIG PÅ LEVANGER ARKITEKTKONTORET HELLEBUST OG MELAND AS Tekst og foto: Tove Nordgaard, sivilarkitekt MNAL Adresse: Byggherre: Arkitekt: Murmester: Entr./byggmester: Skogheimveien 6 C,

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

Tekst: Per Suul. Foto: nispe@datho.no, Tore Røyneland MUR+BETONG 4 2007 25

Tekst: Per Suul. Foto: nispe@datho.no, Tore Røyneland MUR+BETONG 4 2007 25 quality SPA & resort kragerø Lund Hagem Arkitekter AS Tekst: Per Suul Foto: nispe@datho.no, Tore Røyneland MUR+BETONG 4 2007 25 Fra inngangspartiet Adresse: Byggherre: Stabbestad, Kragerø Estatia Resort

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet

Perspektiv. Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget. Forståelse av landskapet Perspektiv Utsyn fra de forskjellige sonene i bygget Møter i Landskapet Forståelse av landskapet LADSKAPETS ROM. Tungevågen er et vidt, åpent landskap. Et bygg i dette landskapet blir en markør, som en

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap

MARS 2010. Oslo Bergen Trondheim Sandnes Fredrikstad Stord Alta Stockholm Strömstad Falköping Trollhättan Skellefteå Umeå Lidköping LINK landskap LINK signatur er blant de ledende arkitektkontorer i Norge. Firmaet har i dag rundt 230 medarbeidere. Hovedtyngden av våre ansatte er sivilarkitekter og har flere andre faggrupper innenfor samlebegrepet

Detaljer

Hjertnespromenaden. Sandefjord. Tekst: Lund Hagem Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Foto: Lund Hagem Arkitekter ved Sam Hughes

Hjertnespromenaden. Sandefjord. Tekst: Lund Hagem Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter. Foto: Lund Hagem Arkitekter ved Sam Hughes Hjertnespromenaden mot Badeparken. Siktlinje mot Sandefjord kirke Hjertnespromenaden Sandefjord Lund Hagem Arkitekter AS Tekst: Lund Hagem Arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter Foto: Lund

Detaljer

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus

Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026. Utredning av lokalisering av høyhus Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 Utredning av lokalisering av høyhus med grunnlag i en tilpasset DIVE-analyse 22.01.16 Oppdatert: 16.06.16 Innhold 1. Høyhusvurdering... 2 2. Vurdering av lokalisering

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen

føyer seg etter den reduserte skalaen og materialbruken i bygningene i nærmiljøet. Bygningsprogrammet har i denne delen Atlaset har denne dyden: det viser formen til byer som ennå ikke har hverken form eller navn Italo Calvino, Usynlige byer Et så vakkert sted som dette kan vanskelig forbedres ved å bygge noe der. Og når

Detaljer

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse

Saga Atrium detaljregulering Revidert illustrasjon til planforslag, desember 2013 Konsept og beskrivelse Strøket langs Dampsagalleen - sett fra Sagasenter Konsept og beskrivelse Fasade mot Dampsagalleen - sett fra parken Situasjon Illustrasjonene viser et forsøk på å tolke og underbygge en fremtidig ønsket

Detaljer

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER

FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN. Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER FEM ENEBOLIGER RUNDT ET TUN Gregers Grams vei, Ullern, Oslo R21 ARKITEKTER Tekst: Anders Melsom, Martin Smedsrud Foto: Henrik Beck Kæmpe og Arne Nicolai Schram 5 Fra gårdsplassen Situasjon 6 Martin Smedsrud,

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran

ASKIM UNGDOMSSKOLE. div.a arkitekter. Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran ASKIM UNGDOMSSKOLE div.a arkitekter Tekst: div.a arkitekter Foto: Jiri Havran 22 div.a arkitekter ble etablert i 1987 og jobber med alt fra enkeltboliger til byplan. De fleste av kontorets oppgaver er

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15

STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 STASJON OG GONDOL PÅ VOSS Voss knutepunkt 13.01.15 Ny Gondol på Voss Gjennom arbeidet med å designe og utvikle gondolbygget på Voss, har det vært viktig å se dette signalbygget fra to vinkler: - Gondolbygget

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

SAMSPILL MELLOM NATUR OG ARKITEKTUR: VIRKEMIDLER: NÆRHET & TILBAKEFØRING

SAMSPILL MELLOM NATUR OG ARKITEKTUR: VIRKEMIDLER: NÆRHET & TILBAKEFØRING 14 9BIM modell ArchiCAD 16 NOR Filplassering: C:\Mine Filer\PROSJEKT\2013-091-FROGN-TREKANTTOMTEN\PRO-TEGNING\1-MODELL\TREKANTTOMTEN ALT- 3-FOTO- MOD-011.pln 8 11A 9B 69/393 9D 2A 69/397 69/399 69/400

Detaljer

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER

NORDRE KVARTAL. siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo. Organisering LPO ARKITEKTER NORDRE KVARTAL siste byggetrinn i Vulkanområdet, Oslo LPO ARKITEKTER Tekst: arkitekt Gry Holter Foto: Finn Ståle Felberg og Tove Lauluten (nederst s. 33, s. 35) 30 Vulkan er betegnelsen på det gamle industriområdet

Detaljer

Kvaliteter som gir gode uterom og bomiljø

Kvaliteter som gir gode uterom og bomiljø Kvaliteter som gir gode uterom og bomiljø Hvordan sikre gode uteromskvaliteter samtidig som vi skal bygge tettere og høyere. Simen Gylseth, Landskapsarkitekt og sivilarkitekt Bjørbekk & Lindheim AS Plankonferansen

Detaljer

Fra by til bo på skinner

Fra by til bo på skinner Gausel / Leiligheter BRA 47 122 m 2 / www.gauselengen.no Gauselengen Fra by til bo på skinner Tid til det meste smart, enkelt og greit Ikke langt fra togperrongen og Hinna Park ligger vårt nye boligprosjekt,

Detaljer

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS

Akershus. sivilarkitekter MNAL. Stein Halvorsen AS. Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Follo tinghus Akershus stein halvorsen AS Tekst: Stein Halvorsen Foto: Beate Eikrem og Erling Sommerfeldt, begge hos Stein Halvorsen AS Adresse: Byggherre: Arkitekt: Landskapsarkitekt: Interiørarkitekt:

Detaljer

Hus C. www.jessheimpark.no

Hus C. www.jessheimpark.no Hus C www.jessheimpark.no Om prosjektet P Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Mødrehjem Nåværende funksjon: Barn- og foreldresenter Foreslått

Detaljer

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no

Hus D. 24. april 2014. www.jessheimpark.no Hus D 24. april 204 www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Park - en ny bydel på Jessheim Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: - Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim er en spennende

Detaljer

ET PROSJEKT MED MANGE SIDER

ET PROSJEKT MED MANGE SIDER ET PROSJEKT MED MANGE SIDER Moltestien Aspekt vil utgjøre 24 nye leiligheter fordelt på tre bygg, og ligger svært solrikt plassert øverst på Justneshalvøya i området Justnes Panorama. Fra tomten er det

Detaljer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer

Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Sentralbadet Illustrasjoner til plan - 3 etasjer Arkitektonisk idé Transformasjon, vern og utvikling Et påbygg på Sentralbadet byr på utfordringer i skjæringspunktet mellom vern og utvikling. Bygget i

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner

ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP. Tekst: Magne Meland. Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner ENEBOLIG NESODDEN ARKITEKT: MAGNE MELAND, ALT.ARKITEKTUR & HENRIK LUNDBERG, KAP Tekst: Magne Meland Foto: Trond Opstad, Informasjonspartner Adresse: Birkeveien 42 Nesodden Byggherre: Unni Bergman / John

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob

TRINN II. For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf , megler Andreas Jølstad mob TRINN II Dale+Bang Fundament Foto: Nicolai Prebensen, Anders Martinsen, 3D-eksteriør: Goutbeek 3D-interiør: Graf/x For mer informasjon, kontakt ABCenter Fritid på tlf 38 12 05 40, megler Andreas Jølstad

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS

FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av 3RW Arkitekter for Rieber Eiendom AS FRYSELAGERET PÅ BONTELABO Foreløpig mulighetsstudie utarbeidet av RW A for Rieber Eiendom AS - 20.06.2011 R W a Mulighetsstudie av Fryselageret på Bontelabo omgjort til kontorer - utarbeidet av RW a for

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

Side 2 Ryensvingen 5-7

Side 2 Ryensvingen 5-7 MIN.. 15.00 STED. oslo sentrum. 05.00. natur. 08.00. Kafè.. 05.00 RYENSVINGEN 5-7 Unik eksponering.00.10. 08.00........ T-bane. dagligvarer. treningssenter. bank. post. 15.00. natur Side 2 Ryensvingen

Detaljer

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER

God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 OMRÅDET BYGGET PLANLØSNINGER NORBYGATA No1 INNHOLD No1 God eksponering 05 Enkel adkomst 07 Historisk område 09 Kvaliteter og utforming 11 Inngangsparti 13 Situasjonsplan 15 Snitt og arealtabell 16 Planløsninger 19 Kontakt 28 OMRÅDET

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

H E L D A L E I E N D O M A S

H E L D A L E I E N D O M A S ØVRE SÆDAL MIDTRE - FELT B-F2 H E L D A L E I E N D O M A S s 1 Beskrivelse av forslaget s 2 Situasjonsplan s 3 Perspektiv fra vest s 4 Terrengsnitt s 5 Rekkehus plan type A 1:100 s 6 Rekkehus plan type

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola

TO FLØYER. Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola TO FLØYER Åpen konkurranse - nytt rådhus i Sola 19x0,174=3,30 Visjon En hver by trenger et sentrum. Vi ønsker at det nye Rådhuset i Sola skal være hjørnestenen i bydannelsen og dermed også sentrumsdannelsen.

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten

enebolig i Haugesund Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten Konseptskisser Villa Fjelltun enebolig i Haugesund Opus arkitekter AS Tekst og foto: Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger,

Detaljer

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg

VINKELBYGGET. - nytt kontorbygg VINKELBYGGET - nytt kontorbygg Kronstadparken har en unik beliggenhet med nærhet til alt! KRONSTADPARKEN - et mangfoldig Business Cluster Kronstadparken er et stort og spennende byfornyingsprosjekt i Bergen,

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING

EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING EN TILPASNINGSDYKTIG URBAN TREBYGNING Areal: 4790 m2 Areal tomt: 1350m2 Utnyttelsesgrad: 2,95 Program: Bibliotek, Kontor, Bolig BESKRIVELSE Første plan består av bibliotek og bokcafe. Andre plan kan både

Detaljer

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien KOMPLEKS 2541 Magasin Skien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Magasin Nåværende funksjon: Magasin Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans

Halvor Holtskog, Holtskog Nyhuus Design Ans Skien Skien Sentrum er det alltid hyggelig å besøke. Den gode møteplassen i en tusenårig by har også i år flott blomsterprakt. Ampler og bed er satt ut med omtanke og flotte farger. Skien Skien Sentrum

Detaljer

Jessheim Stadion blir Jessheim Park

Jessheim Stadion blir Jessheim Park www.jessheimpark.no OM PROSJEKTET Jessheim Stadion blir Jessheim Park Arkitekt Ove Bøe, Arconsult Ove Bøe AS: Å få anledning til å utforme en helt ny bydel på Jessheim var en spennende og utfordrende oppgave.

Detaljer

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud

HOSPITALSLØKKAN 22. Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud HOSPITALSLØKKAN 22 Lars Sebastian Østlie & Anders Gunleiksrud Situasjonskart I skrivende stund er dette ikke et komplett arbeid. Det vil bli redigert og utdypet innen sensurering. Dette prosjektet tilbyr

Detaljer

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25

NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 NYE KONTORER BYGGET PÅ GAMMEL HISTORIE I STORGATA 25 FRA OLYMPIA KINEMATOGRAF TIL OLYMPIAGÅRDEN Fra filmen den farlige leken. Tillatt vist av Sigval B. Maartmann-Moes familie 2013. Fotokilde: Nasjonalbiblioteket

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

TO ENEBOLIGER PÅ EKELY. Jarlsborgveien 11A/11B, Oslo PRESENTASJON. NARUD STOKKE WIIG AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Jørn Narud

TO ENEBOLIGER PÅ EKELY. Jarlsborgveien 11A/11B, Oslo PRESENTASJON. NARUD STOKKE WIIG AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Jørn Narud PRESENTASJON Den åpne trekonstruksjonen gir en ekstra kompleksitet til bygningsvolumet, og skaper mellomrom og soner. Villa Vest, Slapø/Berz TO ENEBOLIGER PÅ EKELY Jarlsborgveien 11A/11B, Oslo NARUD STOKKE

Detaljer