SAKSPROTOKOLL. Revidert budsjett Saksbehandler: Berit Johnsen Gausdal Arkivsak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPROTOKOLL. Revidert budsjett 2011. Saksbehandler: Berit Johnsen Gausdal Arkivsak: 201006600"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Revidert budsjett 2011 Behandlet av Møtedato Saknr Fylkesutvalget I 218/2011 Fylkestinget /2011 Saksbehandler: Berit Johnsen Gausdal Arkivsak: Fvlkcstinget har behandlet saken i møte sak 101/2011 Protokoll Følgende forslag ble fremmet: 1. Forslag fra Stig Klomsten på vegne av AP, SP og SV: PILOTSATSING JAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV. Fylkestinget vil utfordre kommunene og partnerskapet i Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus til en pilotsatsing knyttet til fylkestinget vedtak om satsingen på jakt, fiske og friluftsliv. Bakgrunnen for at de aktuelle kommuner med partnerskapet utfordres er: - De naturgitte arealer i de aktuelle kommuner. - Langvare erfaringene fra tilsvarende utviklingsprosesser knyttet til vertskapsrollen og verdiskaping opp mot laksefiske i Gaula. - Røros som sentral i regionens reiselivssatsing og gode erfaringer fra utvikling og satsing på lokal kortreist mat. - Utleie jakt og fiske er en viktig tilleggsnæring for land- og skogbruk. Fokus er: - Rekruttering til jakt, fiske, friluftsliv, ikke minst i et folkehelseperspektiv. - Bedre tilgang på råvarer fra jakt, fiske og fangst, videreforedling og produktutvikling som en del av den regionale matstrategien. - Vil med utgangspunkt i jakt. fiske og friluftsliv øke verdiskapingen. utvikle produkter og regionen på en måte som øker attraktiviteten generelt og bidrar til å kunne bli en del av den regionale reiselivsstrategien. - Etablere større regionale forvaltningsplaner for jaktbare arter basert på kunnskap. - Påkjørsel av vilt på bane og vei, både som en trafikksikkerhetsutfordring, men ikke minst som et reelt og stort verditap for rettighetshavere. - I hele satsingen er det viktig å stimulere en utvikling hvor rettighetshavere i fremtiden fremstår som regionens gode vertskap for jakt, fiske og friluftsliv. - Økt samarbeid mellom ulike grunneiere. reiseliv og frivillige organisasjoner både med tanke på produktutvikling, tilgjengelighet og økt verdiskaping. Satsingen i de aktuelle kommuner ønskes som en pilot for å høste erfaring før fylkeskommunen vurderer videre satsing og valg av virkemiddel i øvrig del av fylket.

2 Det bør etableres styringsgruppe mellom de involverte kommuner og partnerskapet med rertighetshavere og/eller dets organisasjoner, i ff foreninger. brukshundklubber. og andre relevante partnere. Det er i arbeidet viktig at alle tiltak er konkrete og har en målbar effekt.

3 Rekruttering til jakt, fiske, friluftsliv, ikke minst i et folkehelseperspektiv. Fylkeskommunen ønsker å stimulere til at man innfører Den Naturlige Skolesekken i alle grunnskoler. En innføring av DNS vil bidra til: - Økte bevissthet om hvordan naturen og miljøet henger sammen. - Motivere og stimulere barn og unge til å bli aktive frilufts mennesker. - Bidra til rekruttering til jakt og fiske. - Gi undervisningen en praktisk innretting som bidrar til realkompetanse, større motivasjon og et mindre frafall i skolen. - Grunnskolen kan bli e viktig samarbeidspartner og bidragsyter for kommunene og grunneiere i utvikling, etablering og vedlikehold av regionale forvaltingsplaner knyttet til de jakt og fangstbare arter. Fylkestinget avsetter inntil ,- kr som stimuleringstilskudd til oppstart og innfasing av DNS i de aktuelle kommuner. Midlene dekkes avfj lkeskonimunensfriluflsmidlerfor Bedre tilgang p råvarer fra jakt, fiske og fangst, videreforedling og produktutvikling som en del av den regionale matstrategien. En hovedutfordring i dag knyttet til foredling og større bruk av råvarer fra jakt, fiske. fangst og andre råvarer som bær og sopp er mangelen på godkjente lokale mottak i I linj en. Avstanden til regionale mottak blir så stor at ingen tar med seg 10 fjellfisk. en bøtte bær, eller et rådyr og kjører mange mil for avlevering til godkjent mottak. Fylkeskommunen ønsker med bakgrunn i dette å stimulere til etablering av lokale godkjente mottak for vilt, fisk og andre råvarer i I linje med godkjent slakteri, mottak, kjøle og frysekapasitet tilbasset det aktuelle området. Mottakene bør etableres i tilknytting til annen eksisterende virksomhet slik at mottaket og kan fungere som et salgssted av foredlede produkter. Videre vil man mene at en sosial ramme i tilknytting til stedet vil være en fordel, slik at det i sesongen kan bli el samlingssted for pensjonister og skolebarn som skal levere bær, og lokale jegere og fiskere som leverer sine råvarer. Fylkeskommunen avsetter inntil ,- kr som tilskudd til etforprojekt med mål om etablering av mottaksstederfor råvarerfra jakt, fiske, bær, sopp og andre relevante råvarer. Midlene dekkes av regionale utviklingsniid!er Bearbeiding og utvikling av råvarer Bearbeiding og utvikling av nye produkter fra råvarer med utgangspunkt i jakt og fiske bør utvikles som en eksotisk vare fra regionen. og som en forsterking av den allerede vedtatte regionale matstrategi. Røros regionen har allerede kommet langt på dette området. Med satsinga på matfag i den videregående skolen er det naturlig at Røros tar et hovedansvar i prosessen knyttet til videreutvikling av nye produkter fra råvarer som er hentet i naturen. 3

4 30 Dette vil og inngå og forsterke prosjektet Røros allerede har etablert på dette området, og bidra til at man får utløst ytterlige ressurser i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Fylkeskommunen avsetter inntil ,- kr til tilskudd til prosjekt for å stimulere til okt onfang av bearbeiding og produktutvikling av råvarer hentetfra naturen. Midlene dekkes av regionale utviklingsmidler Med utgangspunkt i jakt, fiske og friluftsliv for å øke verdiskapingen, utvikle produkter og regionen på en måte som øker attraktiviteten generelt og som bidrag til å kunne styrke den regionale reiselivsstrategien. PRØVETERRENG BRUKSHUNDKLUBBER. Regionen har mange brukshundklubber (jakthundklubber) med mange tusen aktive utøvende. Dette er viktig fordi det aktiviserer mange til friluftsliv, det sikrer godt trente og lydige hunder, ikke minst til ettersøk, men ikke minst arrangeres det mange prøver og konkurranser som generer verdiskaping og omsetting til rettighetshavere, ovematting og annen tjeneste og servicenæringer. For en positiv utvikling for dette miljøet, og en stimulering til utvikling av kvalitet på rasene og flere arrangement er tilgang på prøveterreng en avgjørende faktor. Fylkeskommunen vil stimulere til frikjøp av prøveterreng i regionen. Kravene er at de er store nok og tilpasset de aktuelle brukshundklubber. Kravet til de brukshundklubber som får tilgang til disse prøveterreng er at de: - Forholder seg til de krav rettighetshavere setter, som f. eks renhet mot sau og bufe m.m. - De skal bidra med praktisk innhold i Den Naturlige Skolesekken uten noen form for kompensasjon. Fylkeskommunen avsetter inntil , - kr som tilskudd tilfrikjop av proveterreng. Midlene dekkes avfylkeskommunensfriluflsmidler UTVIKLING AV JAKTPRØVER. En 2 dagers jaktprøve omfatter gjerne 25 hundeførere, med tilsvarende dommere og sekretariat. En utvikling av dagens tradisjonelle jaktprøver både i omfang og antall. vil bidra til økt verdiskaping. bolyst og atraktivitet i de aktuele kommunene. Fylkeskommunen ønsker at deltagende brukshundklubber i partnerskapet bidrar til utviking av dagens jaktprøver i retning av å øke verdiskapningen. mersalg og gjensalg i det aktuelle området. Videre at de aktueee klubber er ambisiøse og tenker offensivt på å påta seg større årlige arrangement, DK mesterskap, NM prøver. Nordiske og Internasjonale jaktprøver i regionen. Fylkeskommunen ønsker å stimulere til denne utviklingen ved å sette av inntil ,- kr som tilskudd ti! utviklingsarbeidet. Midlene dekkes av regionale utvildingsmidler. UTVIKLING AV JAKT OG FISKEPRODUKTER. Fylkeskommunen er kjent med at det mange steder er et hovedfokus på at jakt og fiskeretten er et gode som skal forbeholdes innenbygdsboende. og da gjerne til en rimelig pris. 4

5 Dette vil stå i motsirid til det å kunne øke verdiskapningen av, og i tilknytting til salg av jaktretten. Vi mener det er mulig å få til begge deler uten at det ene fortrenger det andre, men at man finner en god balanse. Fylkeskommunen vil stimulere til utvikling av denne type produkter, og bør sess i sammenheng med pilotprosj ekt i regi av Skogei erforbundet. Viktige kriterier er: - Kunne tilby ovematting, forpleining basert på lokal mattradisjon og vertskap basert stedets historikk. - Avstand til terreng må være kort, og jakt terrenget av god kvalitet. - Bærekraftig virksomhet, minst mulig spor i området og strenge krav til motorisert ferdsel. - Kontroller skyteferdigheter, påse human og respektfull jaktutøvelse, og ta hensyn til naboer og omgivelser. - Virksomheten må være mva registrert. delta i reisegarantifondet og være til fredsstilende forsikret. (.verdifulu akt.no) Fylkeskommunen vil stimulere til utvikling av slike produkter av høy kavalitet. Det avsettes inntil ,. kr til moblisering, koinpetanseheving og okt samarbeid mellom potensielle/eksisternde aktorer. Det stilles krav til sokeren at han har stilt terrenget sitt til disposisjon som proveterreng. OPPLEVELSEN KNYTTET TIL JAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV. Opplevelse av natur, jakt. fiske, friluftsliv og kulturniinner er viktig for folkehelse, bolvst og attraktivitet. Mil/overndepartenientet har bedt f. /kesko,nmunen utarbeide j/kesvise handlingspianer som skal beskrive aktuelle behov for sikring og tilrettelegging med grunnlag i lokale og regionale planstrategier. Dette gjelder og kulturminneforvaltingen, arealpianlegging og regional utvikling. tilknytting til saken om å iversette arbeidet med regional plan for forvalting av kulturminner, vil det være viktig å se denne i sammenheng med innsatsen innenfor jakt, fiske ogfriluftsliv. Det er viktig at virkemiddelene spres for mye, men samles om viktige områder med potensial for størst og bredest samlet effekt. Fylkestingei vil detfor avsette midler til un ikling av piloter i skjæringspunlaet mellom kulturminner, jakt, fiske og friluftsliv. Denne avsettingen blir en del av samlet sak knyttet til jakt fiske ogfriluftslivforpå den måten å krafisamle satsingen i en pilot i (begrunnelsen i saken om fordeling av investeringsmidler.) For å øke attraktiviteten til regionen, og for at vertskapet kunne fremstå med et bedre produkt ønsker fylkestinget å stimulere til dette. Fylkeskommunen ønsker å stimulere til dette ved å sette av ,- kr. Midlene dekkes av investeringsbudsjett til kulturområdetfor Innretting på bruk av midler: - Midlene skal benyttes til bevaring ogformidling av kulturminner. 5

6 - Opparbeidelse - Kulturminnene - Det - Midlene og oppgradering av stier skilting andre tiltak som vil stimulere til okt attraktivitet og gjensalg i regionen. må være el naturlig mål, eller en del av turen, eller ved en naturlig leir eller bål plass. er og viktig at dette arbeidet innfases som en del av Den Naturlige Skolesekken, slik av barn og unge involveres i dette arbeidet. kan bare benyttes i områder hvor rettighetshavere har stilt terrenget sitt til disposisjon som proveterreng. ETABLERE STØRRE REGIONALE FORVALTNINGSPLANER FOR JAKTBARE ARTER BASERT PÅ KUNNSKAP. Fylkeskommunen mener det er viktig å få etablert større regionale forvaltningsplaner for alle jaktbare arter, og da planer som strekker seg over flere kommuner. Dette er et ansvar som påligger kommunene og grunneiere. Frikeskonimune,, vil stimulere til at det kommer i gang en prosess knyttet til arbeidet med regionaleforvaltingspian forjaktbare arter. Det avsettes inntil , -kr. til å dekke ekstra kostnader iforbindelse med oppstarten av arbeidet. Midlene dekkes av regionale utviklingsmidler. Det vil være viktig i prosessen å: - Kunnskapsinnhenling og nettverks etablering. - Få avklar hvilke kompetanse kommunene Jj lkeskoinmunefor etablere som en konsekvens avforvallningsreformen knj ttet tiljakt ogfiske. - Vurdere frilufislivets plassering i denne salsingen, regionaltfrilufisråd, ellerfelles råd? - Del vil være viktig å trekke inn grunnskolen i arbeidet med etablering, utvikling og vedlikehold avforvaltningsplanene, som den del av Den Naturlige Skolesekken. PÅKJØRSEL AV VILT PÅ BANE OG VEI, BÅDE SOM EN TRAFIKKSIKKERHETSUTFORDRING, MEN IKKE MINST SOM ET REELT OG STORT VERDITAP FOR RETTIGHETSHAVERE. Sør-Trøndelag fylkeskommune er opptatt av å begrense hendelser av påkjørt vilt. I løpet av et r skjer det flere hundre ulykker langs trønderske veier som i værste fall kan føre til tap av menneskeliv. Fokuset på viltpåkjørs]er må settes høyt på dagsorden i arbeidet med trafikksikkerhet. En annen side ved viltpåkjørsler er tap av verdier for rettighetshaverne. Elg og hjort har stor økonomisk verdi for rettighetshaveme, ikke bare der ulykken skjer, men også andre steder. Det vil derfor være viktig å koble viltinteresser og de som jobber med trafikksikkerhet sammen for å se på løsninger der viltet og trafikken settes i fokus. Det er naturlig at Trafikksikkerhetsutvalget tar styringen i dette arbeidet. Langs Rørosbanen og Dovrebanen skjer det hundrevis av viltpåkjørsler i året. Disse ulykkene har økonomiske konsekvenser på samme linje som på vei, men bidrar også til store psykiske belastninger hos lokforere på disse linjene. Fylkeskommune vil - - invitere Jerubaneverkei, Statens Vegvesen, bondelag og lokale aktorer til proi eprosjekt på strekningen Trondhei,n-Roros for å senke antall viltpåkjorsler. 6

7 kompetanse og ressurser. konferanse med dette tema i Dette arbeidet må settes i gang raskt og være fremstår som regionens gode vertskap for jakt, fiske ogfrilujisliv. allerede prosjekter og satsinger innenfor dette området slik at man kra/isamler erfaringer, Videre er det enforutsetting atpartnerskapet etableres, og at man evner å koordinere I hele satsingen er det viktig å stimulere en utvikling hvor retrigheishavere i fremtiden grunnlagfor et arbeid opp mot budsjettbehandlingeii Fv 55 i Aijord Fv705 i Selbu Fv 968 i Selbu Fv 873 i Malvik Fv 30 på Røros Fv 31 pårøros Fv 742 i Melhus Fv734 i Melhus Følgende prosjekt er prioritert fra Statens vegvesen: Endring i saksfremlegget Alternativ til forslag om pilotsatsing på jakt, fiske og friluftsliv. Forslag om pilotsatsing jakt, fiske og friluftsliv sendes ut på høring til berørte kommuner. Satsingen vurderes om en del av startegiplanen for Unibuss. Bruk av disposi si onsfond økes tilsvarende. Endring pkt. 4: Budsjettet til kollektivtransport økes med mill kr. i 2011 for å dekke økte kostnader til administrasjon av AtB. kostnadsøkninger, økt rutetilbud og erstatning til 3. Det avsettes totalt inntil kr ,- av investeringsmidler kulturformål Oppsummering pilotsatsing Jakt, fiske og friluftsliv: - - sette 1. Det avsettes totalt inntil kr. 300,000,- av f lkeskommunens folkehelsemidler Det avsettes totalt inntil kr ,- av regionale utviklingsmidler Forslag fra Karin B.Bjørkhaug, KRF: 2. Forslag fra Torhild Aarbergsbotten på vegne av II, FRP, KRF og V: 3. Notat(prioriteringer) fra Statens Vegvesen v[lngvar Tondel: Fv 653 i Midtre Gauldal kr kr kr kr kr kr. I kr kr noe av etterslepet. Statens vegvesen anbefaler å bruke kr ekstra til vedlikehold i 2011 for å ta igjen Forslag til sammen kr Fv 301 i Snillfjord kr kr av ,-fra regionale utviklingsn?idler til kunnskapsinnhenting og en

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Strategiplan 2012-2015

Strategiplan 2012-2015 VEDTATT Strategiplan 2012-2015 Med budsjett 2012 gode ideér SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 13. DESEMBER 2011 SAK 145/2011 Strategiplandokumentet slik det ble lagt fram for fylkestinget

Detaljer

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014

FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 i FYLKESTINGSSAK 49/2013 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2014-2017, BUDSJETT 2014 OG REGIONALT UTVIKLINGSPROSJEKTER 2014 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2014-2017 med følgende endringer:

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015

~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 ~ i ~ FYLKESTINGSSAK 71/2014 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES ØKONOMIPLAN 2015-2018, BUDSJETT 2015 OG REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKTER 2015 Nytt pkt. 1 Fylkestinget vedtar økonomiplan 2015-2018 med følgende endringer

Detaljer

TrafikkSIKKERHETSsenter i Bratten Aktivitetspark

TrafikkSIKKERHETSsenter i Bratten Aktivitetspark i Bratten Aktivitetspark Innhold 1. Sammendrag 3 2. Historikk 4 3. Forankring 5 4. Målsetting, begrunnelse for prosjektet 6 5. Beskrivelse av TrafikkSIKKERHETSsentret i Bratten Aktivitetspark 8 6. Økonomi,

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

Vedtatt strategiplan 2013-2016

Vedtatt strategiplan 2013-2016 Vedtatt strategiplan 2013-2016 Med budsjett 2013 gode ideer SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 1. NOVEMBER 2012 SAK 88/2012 Strategiplandokumentet slik det ble lagt fram for fylkestinget 1.

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011. Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10 Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2011 Fylkesrådmannens forslag pr 23.11.10 Regionalt handlingsprogram 2011 Utgiver : Oppland fylkeskommune Trykk: Andvord Grafisk 2

Detaljer

Regionalt framsyn i Hedmark

Regionalt framsyn i Hedmark Regionalt framsyn i Hedmark - en kort presentasjon av de 7 store tema HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor gjennomførte vi prosjektet Regionalt framsyn? Prosjektet var viktig for å få en oppdatert og god gjennomgang

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippsak - Arealpolitikk for "varme og kalde senger" Arkivsak-dok. 13/05301-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Annette Karterud

Saksutskrift. Prinsippsak - Arealpolitikk for varme og kalde senger Arkivsak-dok. 13/05301-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Annette Karterud Saksutskrift Arkivsak-dok. 13/05301-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Annette Karterud Saksgang Møtedato Saknr 1 Kommuneplanutvalget 02.12.2013 11/13 2 Kommuneplanutvalget 30.01.2014 2/14 3 Kommuneplanutvalget

Detaljer

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023

Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 1 Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014 2023 2 Innhold Side Bakgrunn 2 Nå-situasjonen for næring og sysselsetting i Hemnes 3 Hemnes - en pendlerkommune 4 Bedrifter og næringsdrivende 4 Utviklingstrekk

Detaljer

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005

Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Holtålen kommune NÆRINGSPLAN 2004-2005 Innhold I. Strategisk program 2004-2005 Side: Historikk 4 Befolkningsutvikling 4 Holtålen som bosted 4 Infrastruktur 4 Næringsstruktur 5 Viktige utviklingstrekk 6

Detaljer

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014

AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag. 17. mars 2014 AtB Evaluering av regionanbudene for buss i Sør- Trøndelag 17. mars 2014 Denne rapporten er utarbeidet av PwC for styret i AtB AS i samsvar med inngått oppdragsavtale mellom PwC og AtB. Arbeidet er utført

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

På livets vei høringsuttalelse fra Styringsgruppen for Pilotprosjekt Pilegrimsleden.

På livets vei høringsuttalelse fra Styringsgruppen for Pilotprosjekt Pilegrimsleden. På livets vei høringsuttalelse fra Styringsgruppen for Pilotprosjekt Pilegrimsleden. Basis for denne høringsuttalelse Pilegrimsleden inngår som ett av 11 prosjekter i Miljøverndepartementets Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

Klimapådriver Hadeland 2012 2015. Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013 MØTEINNKALLING Regionrådet Dato: 26.04.2013 kl. 9:00 Sted: Røysumtunet, Røysumlinna 41, 2770 ren Arkivsak: 13/00007 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer