MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Godkjenning av protokoller møte og (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Godkjenning av protokoller møte 24.05. og 07.06.2007 (sendt pr. E-post 20.06.07) Referatsaker Ref."

Transkript

1 Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Dokumentene legges ut på SAKSLISTE Godkjenning av protokoller møte og (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. delegerte vedtak Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 76/07 07/2662 TV-AKSJONEN "SAMMEN FOR BARN" OPPNEVNING AV KOMMUNEKOMITE 77/07 07/2327 MIDLER TIL FANE, FOSSEN SKOLE 78/07 07/2275 NORD-NORSK STUDENT- OG ELEVHJEM - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTBEDRING AV HYBLENE 79/07 07/1054 SØKNAD OM MIDLER TIL HLF 60 ÅRS FEIRING 80/07 07/2342 SØKNAD OM STØTTE TIL LYS PÅ KIRKEGÅRDEN I VESTRE JAKOBSELV

2 81/07 07/2002 BYGGFORVALTNING AS - REFUSJON AV UTLEGG 82/07 07/1579 KARL HARILA - TILBUD OM SALG AV TOMT 83/07 07/2401 ØFAS ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS - NY SELSKAPSFORM 84/07 07/2676 ORIENTERINGER - AUGUST 2007 Vadsø, Beate Aronsen fung. ordfører

3 TV-AKSJONEN "SAMMEN FOR BARN" OPPNEVNING AV KOMMUNEKOMITE Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: X03 Arkivsaksnr.: 07/ /07 Formannskapet Som formannskapets representant i TV-aksjonen 2007 kommunekomiteen velges. Formannskapets representant velges som leder av komiteen. Service- og informasjonsavdelingen har ansvaret for sekretærbistand og gis fullmakt til å oppnevne øvrige medlemmer i komiteen. Brev mottatt 2. august 2007 Årets TV-aksjon er tildelt UNICEF Norge. Aksjonen, Sammen for barn skal gjennomføres i strategisk samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite og Right To Play. Aksjonsdager en søndag 21. oktober. I brev mottatt 2. august 2007 anmoder fylkesaksjonsleder for Finnmark og Troms om at kommunen oppnevner kommunekomite. Hauk Johnsen ordfører Side 3 av 15

4 MIDLER TIL FANE, FOSSEN SKOLE Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: 005 Arkivsaksnr.: 07/ /07 Formannskapet Saken fremmes uten forslag til vedtak. Søknad fra Fossen skole Fossen skole feirer 10 år jubileum i november 2007, og søker i den anledning om midler til en ordentlig fane til skolen. Den eksisterende fanen er laget av skolen selv. Kostnadsrammen er ca ,- Det finnes ikke midler til denne type investeringer over de ordinære driftsbudsjettene. Saken fremmes til formannskapet med sikte på et eventuelt positivt vedtak over formannskapets disposisjonsfond. Alternativt kan saken fremmes i forbindelse med budsjettfremlegg for Da vil imidlertid fanen ikke være klar i forbindelse med jubileet. Side 4 av 15

5 NORD-NORSK STUDENT- OG ELEVHJEM - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTBEDRING AV HYBLENE Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: 223 B65 Arkivsaksnr.: 07/ /07 Formannskapet Saken fremmes uten forslag til vedtak. Informasjon om Nordnorsk student og elevhjem For ytterligere informasjon se Nord Norsk Student og Elevhjem søker om støtte fra Vadsø kommune til utbedring av hyblene. I søknaden heter det: Søknad om økonomisk støtte til å utbedre og pusse opp rommene ved huset. De fleste hyblene ved huset har linoleumsgulv fra 1960 som har sett sine beste dager. I tillegg trenger rommene både elektrisk oppgradering og forbedret inneklima. Møblene er fra midt 1970 sterke men velbrukt. Dette er med på å redusere standarden på huset vårt. Vi ønsker at våre studenter fra nord ikke skal føle seg som en pari kaste i Oslo når det gjelder bosted. Det begynner å bli et tilbakelagt stadie at det sto i annonsene i Oslo Hybel ledig ikke Norlending!. Det ble bygget et studenthus som viste at Nord vil og kan når Søringan ikke får det til. Nå er det på tide å be om et tilskudd for på ny grunnfeste husets fremtid. Nord-Norsk Student- og Elevhjem er avhengig av støtte for å nå dette målet om fullstendig oppussede arealer på hybelsiden er det regnet ut en kost pris på ca. kr ,- pr hybel. Side 5 av 15

6 Sak 78/07 For å synliggjøre hvem som støtter oss vil det bli satt opp kommunens navn over døren. For eksempel Oppusset med midler fra Torsken kommune eller at den blir navngitt etter en som kommunen ønsker å ære. Vi håper på det beste og at kommunen skal se seg tjent med i mange år som kommer å kunne tildele plass ved en bygningsmasse som er attraktiv og inkluderende. Huset vårt har uten tvil det beste miljøet av studentutleierne i Oslo, folk kommer tilbake og savner det inkluderende miljøet og boforholdene. Til orientering opplyses følgende: Vadsø kommune disponerer 1 hybel alene samt at vi deler en hybel med Alta kommune. Hybelen som vi deler med Alta kommune disponerer Vadsø kommune annet hvert år. Vadsø formannskap bevilget i 1975 kr ,- til oppussing og fornyelse av kommunens hybel og bevilget i 1983 kr ,- til oppussing og fornyelse av felleshybelen som Vadsø kommune og Alta kommune disponerer. Saksbehandler har vært i kontakt med Alta kommune vedr. Deres behandling av søknaden. Alta kommune har meddelt at de ikke har behandlet saken politisk ennå. Side 6 av 15

7 SØKNAD OM MIDLER TIL HLF 60 ÅRS FEIRING Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: 223 Arkivsaksnr.: 07/ /07 Formannskapet Saken fremmes uten forslag til vedtak I brev datert søker Finnmark fylkeslag av HLF om midler til HLF 60 års feiring. I brevet heter det bl.a.: Denne søknaden går ut til alle kommuner i Finnmark. Hlf Norge har 60 år jubileum i år, og feiringen er lagt til uke 39. I dag så har 14,5% av Norges befolkning nedsatt hørsel og vi er Norges største humanitære organisasjon og verdens største hørselsforening med ca medlemmer. I år er altså denne organisasjonen 60 år og dette skal selvsagt vi feire her i Finnmark også. Vi har planlagt en feiring som involverer alle lokallag i Finnmark. Vi skal markedsføre oss i denne uken og ha flere aktiviteter rundt om i fylket vårt. Vi i HLF FINNMARK jobber frivillig her i fylket for å hjelpe de som trenger informasjon og tilrettelegging når hørselen svikter, men vi gjør også forebyggende arbeid blant annet med besøk på skoler. I uke 39 vil vi aktivt synliggjøre oss med hørselsarbeid i forbindelse med jubileet, og med dette så trenger vi økonomisk støtte. Vi søker derfor kroner fra hver kommune i Finnmark, slik at vi kan synliggjøre oss mer i lokalsamfunnet. Vi håper alle kommuner vil være med å feire 60 års jubileet til HLF. Side 7 av 15

8 SØKNAD OM STØTTE TIL LYS PÅ KIRKEGÅRDEN I VESTRE JAKOBSELV Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: 223 T52 Arkivsaksnr.: 07/ /07 Formannskapet Saken fremmes uten forslag til vedtak, Samlet saksframstilling av formannskapssak 20/05 av Vestre Jakobselv kirkegård tilskudd til belysning. I brev av skriver Vestre Jakobselv Sanitetsforening følgende: I 2004 tok sanitetsforeningen her initiativet til å få lagt lys på kirkegården her i bygda, og var med på finansieringen av dette. Nu viser det seg at det er behov for flere lyspunkter, og kirkeverge Øyvind Noste har innhentet tilbud på dette. I følge tilbudet vil kostnaden med dette beløpe seg til ca. kr ,-. Sanitetsforeningen er villig til å være med på finansieringen av dette, men håper formannskapet kan bidra med for eks. kr ,-. Vi håper på et snarlig og positivt svar. Side 8 av 15

9 BYGGFORVALTNING AS - REFUSJON AV UTLEGG Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: 613 Arkivsaksnr.: 07/ /07 Formannskapet / Bystyret Vadsø bystyre dekker utgiftene til Stiftelsen Vadsø utleieboliger med kr ,- i forbindelse med hærverk/skader. Beløpet dekkes gjennom disposisjonsfond. Søknad : refusjon for hærverk Vadsø bystyre gjorde den følgende vedtak i sak 0004/02: Vadsø bystyre bevilger et eventuelt årlig tilskudd til stiftelsen, dette for å dekke husleierestanser, og utgifter til reparasjon og oppussing p.g.a. hærverk. Dette omfatter boliger som Vadsø kommune disponerer. Tilskuddet baseres på søknad etter framlagt regnskapsresultat og årsregnskap. Vadsø bystyre gjorde den følgende vedtak i sak 0063/04 Vadsø bystyre dekker utgiftene til Stiftelsen Vadsø utleieboliger med kr ,50 i forbindelse med oppussing av 9 leiligheter på grunn av hærverk. Vadsø bystyre dekker ikke utgifter i forbindelse med vakante boliger hos Stiftelsen Vadsø utleieboliger for 2003 med til sammen kr ,-. Utgifter knyttet til vakante leiligheter er utgifter som Stiftelsen Vadsø utleieboliger selv må ta høyde for. Beløpet dekkes gjennom disposisjonsfond. Side 9 av 15

10 Sak 81/07 Stiftelsen Vadsø utleieboliger har i søknad av bedt om dekning av følgende utgifter: Skader/hærverk kr ,00 en finner det rimelig at kommunen tar ansvar for det hærverk som er gjort i stiftelsens boliger, dette da stiftelsen er forpliktet til å tilby bolig også til sosialklienter som vi vet har et annet adferdsmønster enn man tradisjonelt forventer av leietagere. Det er et gjentagende problem, det forutsettes at stiftelsen så langt det er mulig stiller de aktuelle leietagerne til ansvar for sine handlinger. Der det av ulike grunner ikke er mulig med forføyning overfor den enkelte leietaker synes det rimelig at kommunen går inn og dekker utgifter i forbindelse med hærverk, i motsatt fall ville dette vært en utgift som indirekte måtte dekkes av de øvrige beboere i stiftelsens leiligheter. en foreslår at bystyret går inn og dekker utgiftene i forbindelse hærverk/skader med til sammen kr ,-, på linje med tidligere års vedtak. Side 10 av 15

11 KARL HARILA - TILBUD OM SALG AV TOMT Saksbehandler: Magne Lindi Arkivkode: L83 Arkivsaksnr.: 07/ /07 Planutvalget /07 Formannskapet Tilbud om kjøp av eiendommen gnr.5, bnr. 120 avslås. Begrunnelse: Kjøp av eiendommen gnr.5, bnr. 120 som Karl Harila har tilbudt for salg til Vadsø kommune vil alene ikke frigjøre de 2 vestligste boligtomtene i Lilledalsveien da kommunen også må erverve eiendommen gnr. 5, bnr. 227, tilhørende Terje Harila. Planutvalgets behandling den sak 37/07: Endringsforslag til innstilling fra Planutvalget: Tilbud om kjøp av eiendommen gnr.5, bnr. 120 avslås. Endringsforslag til innstilling fra Planutvalget ble enstemmig vedtatt. Planutvalgets vedtak den sak 37/07: Tilbud om kjøp av eiendommen gnr.5, bnr. 120 avslås. Karl Harila har i brev av tilbudt eiendommen gnr. 5, bnr. 120 for salg til Vadsø kommune for en sum på kr ,-. Eiendommen ligger i Lilledalsveien i Vestre Jakobselv og er markert med ring, jfr. kartutsnittet nedenfor. Side 11 av 15

12 Sak 82/07 5/ /103 K / /227 5/ / /148 Lilledalsveien i Vestre Jakobselv inngår i reguleringsplanen for Lilledalen- Kirkegårdsbakken i Vestre Jakobselv. I enden av Lilledalsveien er det innregulert 2 boligtomter som ikke kan bebygges da eiendommene gnr.5, bnr. 120 (merket 27 på kartet) og gnr. 5, bnr. 227 har en beliggenhet som medfører at disse tomtene ikke kan bebygges. Reguleringsplanen ble stadfestet Vadsø kommune har tidligere ikke gjort noen fremstøt for å få kjøpt opp disse eiendommene slik at de 2 tomtene lengst vest kunne bebygges. Kommunen har heller ikke benyttet seg av ekspropriasjonsretten etter plan- og bygningsloven for erverv av eiendommene til det regulerte formålet. Fristen for ekspropriasjon utgår 10 år etter at planen ble stadfestet. Dette betyr at dersom kommunen ønsker å at disse tomtene skal benyttes til boligformål, må kommunen kjøpe opp eiendommene etter frivillig avhending. Side 12 av 15

13 Sak 82/07 Tomtesituasjonen i Vestre Jakobselv er vanskelig da det ikke finnes flere enn 2-3 byggeklare kommunale boligtomter. I Lilledalsveien er det 5 boligtomter som ligger på private eiendommer. Alle disse tomtene er byggeklare. Bygningsrådet/ bystyrekomiteen gjorde tidlig på 90- tallet en henvendelse til grunneierne i området med tanke på salg av areal slik at disse tomtene kunne bebygges. Grunneierne nektet imidlertid å selge tomtearealet til kommunen. Kjøp av eiendommen gnr.5, bnr. 120 som Karl Harila har tilbudt for salg til Vadsø kommune vil alene ikke frigjøre de 2 vestligste boligtomtene i Lilledalsveien da kommunen også må erverve eiendommen gnr. 5, bnr. 227, tilhørende Terje Harila. Begge disse eiendommen er bebygd og det må følgelig antas at kommune ved kjøp av eiendommene også må rive disse. Riving kan imidlertid være et aktuelt forhandlingspunkt dersom kommunen beslutter å kjøpe eiendommene. De 2 vestligste tomtene har et samlet areal på ca m2, noe som vil gi ca. kr ,- i refusjon. Dersom eiendommen gnr. 5, bnr. 120 og 227 skal kjøpes av kommunen, bør samlet kjøpesum for eiendommene ikke overskride kr ,-. Dette fordi en kjøpesum utover dette vil innebære subsidiering av disse tomtene. Pr. i dag ser rådmannen det ikke som aktuelt å kjøpe eiendommen gnr.5, bnr. 120 fra Karl Harila som følge av at også naboeiendommen må kjøpes. Side 13 av 15

14 ØFAS ØST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP ANS - NY SELSKAPSFORM Saksbehandler: Inger Anita Markussen Arkivkode: U03 Arkivsaksnr.: 07/ /07 Formannskapet / Bystyret Vadsø bystyre vedtar å slutte seg til styrets anbefaling om å omdanne ØFAS ANS til et aksjeselskap. Vadsø bystyre delegerer myndighet til ØFAS representantskap å endre selskapsform. Øst Finnmark Avfallsselskap ANS valg av selskapsform Representantskapet i ØFAS har bedt styre og administrasjon om å utarbeide et strategidokument for selskapet. I den forbindelse ønsker styret at eierkommunene tar stilling til fremtidig selskapsform for ØFAS. Eierkommunene er bedt om å behandle saken politisk og delegere myndighet til representantskapet å endre selskapsformen. Et enstemmig styre i ØFAS anbefaler at ØFAS organiseres som et aksjeselskap. Det ligger begrensninger i ANS formen som bl.a. hindrer at andre enn norske kommuner kan gå inn på eiersiden. I tillegg har både fylkesmannen og fylkesskattekontoret bemerket at det er problematisk at ØFAS er organisert som et ansvarlig selskap. Side 14 av 15

15 ORIENTERINGER - AUGUST 2007 Saksbehandler: Toril Ongamo Arkivkode: Arkivsaksnr.: 07/ /07 Formannskapet Arbeid med bistand unntatt offentlighet, jfr. off. loven 5 (vedlegges kun til formannskapets faste medlemmer) Følgende orientering vil bli gitt: - Arbeid med bistand - Tilstand Varangerhallen Side 15 av 15

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.04 (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 23.06.04 (sendt pr. E-post) Referatsaker Ref. delegerte vedtak VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 12.08.2004 Klokkeslett: 1130 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte.

MØTEINNKALLING. Det vil bli avviklet næringsstyremøte/formannskapsmøte under en pause i bystyremøte. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 08.06.2006 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 26. oktober 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 43/2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Universitetsstyret vil gi følgende foreløpige signaler:.

Universitetsstyret vil gi følgende foreløpige signaler:. US-SAK NR: 115/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG:JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLERE: TERJE HOLSEN OG KAREN EG TARALDRUD ARKIVSAK NR: 04/1762 Arealstrategier

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00.

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg. OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe samme dag kl. 11.00. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34-40 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg OBS: Det kalles inn til møte i politisk/administrativ ledergruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 12.10.2004 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet 13.02.2013

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.04.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også sendes pr e-post til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 - Merk tidspunkt!

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 - Merk tidspunkt! Side 1 av 36 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 - Merk tidspunkt!

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 30.01.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Steinar Lille orienterer om Årsrapport finansplasseringer Barn, familie og helse v/eli Haugen orienterer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.10.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.10.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.10.2010 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 107/10 10/939 TERTIALRAPPORT NR. 2/10 PS 108/10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.04.2009 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer