september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET"

Transkript

1 september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

2 Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Ansvarlig redaktør: Øystein Olsen Omslag og grafisk utforming: Brandlab Trykk: 7 Media AS Teksten er satt med 9, pkt Azo Sans Light ISSN 9- (trykk) ISSN 9- (online) Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet Rapporten blir lagt fram fire ganger i året, i mars, juni, september og desember. Rapporten vurderer utsikt ene for renten og danner grunnlaget for Norges Banks råd om nivået på den motsykliske kapitalbufferen. Rapporten inneholder anslag for utviklingen i norsk økonomi. I møtet. august diskuterte hovedstyret aktuelle temaer til rapporten. I møtet. september drøftet hovedstyret de økonomiske utsiktene, hovedlinjene i pengepolitikken og behovet for en motsyklisk kapital buffer i bankene. På grunnlag av denne drøftingen og en tilråding fra bankens ledelse vedtok hovedstyret i møtet 7. september en pengepolitisk strategi for perioden fram til neste rapport legges fram. desember. Hovedstyret vedtok også Norges Banks råd til Finansdepartementet om nivået på den motsykliske kapital bufferen. Hovedstyrets vurdering av de økonomiske utsiktene og strategien for pengepolitikken er gjengitt i avsnittet «Hovedstyrets vurdering». Rådet om nivået på den motsykliske kapitalbufferen sendes Finansdepartementet i forbindelse med publisering av rapporten. Rådet offentliggjøres når Finansdepartementet har fattet sin beslutning. Rapporten er tilgjengelig på NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

3 Innhold Hovedstyrets vurdering den økonomiske situasjonen 7 Ramme: Forutsetninger om petroleumsinvesteringer og finanspolitikken Utsiktene for pengepolitikken Kryssjekker av renteprognosen 7 Rammer: -- Kriterier for en god rentebane -- Endringer i anslagene fra Pengepolitisk rapport / Beslutningsgrunnlag for motsyklisk kapitalbuffer Indikatorer for finansielle ubalanser Beslutning om motsyklisk kapitalbuffer Bankenes tilpasning Endringer i det norske kapitaldekningsregelverket 9 Rammer: -- Trendberegninger og referanseverdier for bufferkravet -- Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Utdypinger -- Internasjonal økonomi utviklingen i ulike regioner og land -- Virkninger av økonomiske sanksjoner mellom Russland, USA og Europa -- Modeller for tidlig varsling av finansielle kriser Vedlegg Oversikt over rentemøter i Norges Bank Tabeller og detaljerte anslag Rapporten er basert på informasjon fram til og med. september. Den pengepolitiske strategien ble vedtatt av hovedstyret 7. september.

4 Pengepolitikken i Norge Mål Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær, prosent. Gjennomføring Norges Bank legger til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i produksjon og sysselsetting tillegges vekt. Det tas i utgangspunktet ikke hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser. Pengepolitikken virker med et tidsetterslep. Norges Bank setter renten med sikte på å stabilisere inflasjonen på målet på mellomlang sikt. Den aktuelle horisonten vil avhenge av forstyrrelsene økonomien er utsatt for og hvordan de vil virke inn på forløpet for inflasjon og realøkonomi fremover. Beslutningsprosess Hovedstyret blir forelagt og drøfter hovedlinjene i pengepolitikken i et møte om lag to uker før Penge politisk rapport publiseres. Aktuelle temaer til rapporten har vært diskutert i et tidligere møte. På bakgrunn av analysene og diskusjonen vurderer hovedstyret konsekvensene for den fremtidige renteutviklingen. Endelig vedtak om en pengepolitisk strategi fattes dagen før rapporten offentliggjøres. Strategien gjelder for perioden fram til neste rapport og er gjengitt først i rapporten. Renten fastsettes av Norges Banks hovedstyre. Vedtak om renten vil normalt bli truffet i hovedstyrets rentemøter. Hovedstyret har seks rentemøter i året. Rapportering Norges Bank rapporterer om gjennomføringen av pengepolitikken i Pengepolitisk rapport og i årsberetningen. Bankens rapporteringsplikt har sin bakgrunn i Grunnlovens 7c om at Stortinget skal føre tilsyn med rikets pengevesen, og i sentralbanklovens. Årsberetningen blir sendt til Finansdepartementet, forelagt Kongen i statsråd og meddelt Stortinget i regjeringens finans markeds melding. Sentralbanksjefen redegjør for pengepolitikken i en åpen høring i Stortingets finanskomité i forbindelse med behandlingen av meldingen. Motsyklisk kapitalbuffer Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide i en kommende lavkonjunktur og motvirke at bankenes kredittpraksis forsterker et tilbakeslag i økonomien. Forskrift om motsyklisk kapitalbuffer ble fastsatt av Regjeringen. oktober. Finansdepartementet fastsetter bufferkravet fire ganger i året. Norges Bank lager et beslutningsgrunnlag og gir departementet råd om nivået. I arbeidet med beslutningsgrunnlaget utveksler Norges Bank og Finanstilsynet informasjon og vurderinger. Rådet og en oppsummerende begrunnelse sendes Finansdepartementet i forbindelse med publisering av Pengepolitisk rapport. Rådet offentliggjøres når departementet har fattet sin beslutning. Bufferkravet skal som hovedregel være mellom og, prosent av bankenes beregningsgrunnlag. Kravet vil gjelde for alle banker som har virksomhet i Norge, etter hvert også filialer av utenlandske banker. Norges Bank vil tilrå at bufferkravet økes når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Kravet til motsyklisk kapitalbuffer vil bli vurdert i lys av øvrige krav til bankene. Ved tilbakeslag i økonomien og store tap i bankene kan bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis forsterker nedgangen. NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

5 Hovedstyrets vurdering Hovedstyret diskuterte strategien for pengepolitikken på møtene. og 7. september. Utgangspunktet for diskusjonen var strategien som hovedstyret vedtok i sitt møte. juni og analysen i Pengepolitisk rapport /. Analysen i Pengepolitisk rapport / tilsa en styringsrente på om lag, prosent ut, og at den deretter ville økes gradvis. Med en slik utvikling i styringsrenten var det utsikter til at prisveksten ville ligge noe under, men nær, prosent gjennom hele prognoseperioden. Kapasitetsutnyttingen ble anslått å kunne avta noe det nærmeste året, men ble ventet å øke igjen mot slutten av anslags perioden til nær et normalt nivå. I sine drøftinger. og 7. september festet hovedstyret seg ved følgende utviklingstrekk: Hos Norges handelspartnere har veksten samlet sett vært litt lavere enn ventet, og utsiktene er noe svakere enn lagt til grunn i forrige rapport. For handelspartnerne samlet anslås veksten å ta seg opp fra prosent i år til ½ prosent de neste årene. Styringsrentene er nær null hos flere av våre handelspartnere. I Sverige satte Riksbanken ned styringsrenten til, prosent i juli. Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten til, prosent i begynnelsen av september og varslet samtidig at det vil komme ytterligere pengepolitiske tiltak. Markedsaktørenes forventninger tilsier at renteoppgangen ute igjen er skjøvet ut i tid. Kronen har svekket seg. Hittil i tredje kvartal er kronen, målt ved den importveide kronekursen (I-), om lag ¾ prosent svakere enn anslått i forrige rapport. Bankenes utlånsrenter har utviklet seg om lag som ventet. Utlånsrentene publikum står overfor, er fortsatt betydelig høyere enn styringsrenten. Veksten i norsk økonomi, målt ved kvartalsvis nasjonalregnskap, var sterkere enn ventet i andre kvartal. Bedriftene i regionalt nettverk meldte i august på den annen side om fortsatt moderat vekst i produksjonen. Den registrerte arbeidsledig heten har vært relativt stabil og litt lavere enn ventet. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi anslås fortsatt å være nær et normalt nivå, og har trolig avtatt litt mindre enn tidligere antatt. Boligprisene har tatt seg opp og steget om lag som anslått i forrige rapport. Husholdningenes gjeldsvekst har avtatt og vært litt lavere enn ventet. Inflasjonen har vært høyere enn ventet. Konsumprisveksten justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var, prosent i august. Underliggende inflasjon anslås å ligge mellom og ½ prosent. Hovedstyret har som utgangspunkt for sin vurdering av pengepolitikken at renten settes med sikte på at inflasjonen skal være nær, prosent over tid. Hensynet til lav og stabil inflasjon avveies mot hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting. Pengepolitikken bør være robust. Det er usikkerhet om drivkreftene i økonomien og økonomiens virkemåte. Det taler normalt for å gå gradvis fram i rentesettingen. Pengepolitikken tar samtidig hensyn til faren for at finansielle ubalanser kan bygge seg opp. Hovedstyret merket seg at analysene i denne rapporten tilsier at utsiktene for inflasjon og produksjon er lite endret. Analysen innebærer at styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis. Med en slik utvikling i styringsrenten vil prisveksten ligge noe under, men nær, prosent gjennom prognoseperioden. Kapasitetsutnyttingen vil kunne avta litt det nærmeste året, men ventes deretter å øke igjen til nær et normalt nivå. Hovedstyret pekte på at det er usikkerhet om veksttakten i norsk økonomi. Veksten tok seg markert opp i andre kvartal, men mye av oppgangen kan trolig forklares av midlertidige forhold, som særlig høy produksjon av elektrisk kraft og fisk. Det ble vist til at bedriftene i Norges Banks regionale nettverk rapporterte om moderat vekst i produksjonen. Petroleumsinvesteringene ventes fortsatt å falle mye neste år, og det er usikkert hvor store ringvirkninger det får. Samtidig bidrar noe svakere vekstutsikter ute og

6 konflikten mellom Russland og Ukraina til økt usikkerhet om utviklingen for norske eksportører. Konsumprisveksten har vært noe høyere enn ventet. Svingninger i matvareprisene har ført til større bevegelser i konsumprisindeksen enn normalt gjennom sommeren. Det ble pekt på at metodeendringer kan ha endret sesongmønsteret i konsumprisindeksen. Store variasjoner i prisveksten fra måned til måned øker usikkerheten om utviklingen i prisene på kort sikt. Hovedstyret drøftet også utviklingen i boligmarkedet. Omsetningen i boligmarkedet har økt, det er færre usolgte boliger, og boligbyggingen tiltar. Samtidig ble det trukket fram at prisoppgangen hittil i år kan være en gjeninnhenting etter den svake utviklingen i boligmarkedet gjennom høsten i fjor. Dersom finansielle ubalanser bygger seg videre opp, er det nærliggende å vurdere kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene. I vurderingen av pengepolitikken den nærmeste tiden ble det lagt vekt på at utsiktene for norsk økonomi er lite endret. Drivkreftene for inflasjon og produksjon fremover er fortsatt moderate. Etter en samlet vurdering mente hovedstyret at styringsrenten bør ligge på dagens nivå den nærmeste tiden. Hovedstyret vedtok på sitt møte 7. september å holde styringsrenten uendret på, prosent. På samme møte vedtok hovedstyret at styringsrenten bør ligge i intervallet prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. desember, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Øystein Olsen. september NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

7 den økonomiske situasjonen Den moderate økonomiske oppgangen fortsetter i industrilandene, men usikkerheten om utviklingen fremover i Europa har økt. I USA har BNP-veksten tatt seg raskt opp etter at aktiviteten falt i vinter, se figur.. Det er god vekst i privat konsum og investeringer, og bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter. I Storbritannia ventes den solide veksten å fortsette fremover. BNP stagnerte i euroområdet i andre kvartal, med fall i aktivitetsnivået i Tyskland og Italia. Også i Sverige har veksten vært lavere enn ventet, og i Japan falt BNP i første halvår. Bedrede kredittforhold, mindre stram finanspolitikk og fortsatt ekspansiv pengepolitikk vil kunne bidra til at veksten tar seg opp i de fleste industriland de nærmeste årene. Figur. BNP. Sesongjustert volumindeks.. kv. =.. kv.. kv. USA Euroområdet Storbritannia Sverige Japan Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank I Kina avtar veksten i eiendomsinvesteringene, og sammen med lavere kredittvekst ventes det å bidra til lavere økonomisk vekst i årene fremover. I Russland og Brasil er det utsikter til noe lavere vekst enn anslått i forrige rapport, mens i fremvoksende økonomier i Asia er vekstutsiktene om lag som i juni. Fortsatt svak innenlandsk etterspørsel har ført til lavere import og en bedring av driftsbalansene i flere land. Fremover venter vi at høyere etterspørsel fra industrialiserte land bidrar til økt vekst i fremvoksende økonomier. Samlet sett ser det ut til at den økonomiske veksten ute blir noe lavere i år og neste år enn anslått i forrige rapport, se figur. og tabell i vedlegget. Veksten hos Norges handelspartnere anslås å ta seg opp fra, prosent i fjor til prosent i år. Utover i prognoseperioden venter vi en vekst på rundt ½ prosent årlig. Verdensøkonomien anslås samlet å vokse med ¾ prosent i år, litt under gjennomsnittet for de siste årene. For en nærmere omtale av utviklingen i ulike regioner, se utdypingen på side. Veksten i konsumprisene er lav i de fleste industriland, se figur.. I euroområdet var prisveksten i august, prosent, mens i Sverige var den enda lavere. De langsiktige inflasjonsforventningene har avtatt noe i euroområdet, mens de er stabile i USA og Storbritannia. Konsumprisveksten hos våre handelspartnere samlet sett anslås å tilta fra ½ prosent i år til ¼ prosent utover i prognoseperioden, se tabell i vedlegget. Oljeprisen har falt med vel dollar siden juni, og er nå under dollar per fat. Fallet henger trolig Figur. BNP hos handelspartnerne i PPR / og PPR /. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 7 ) PPR / PPR / 7 ) Anslag fra. kvartal (stiplet) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. Konsumpriser. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar august ) USA Euroområdet Storbritannia Sverige ) Til og med juli for USA og Storbritannia. Kilder: Eurostat og Bureau of Labour Statistics 7

8 Figur. Priser på råolje og naturgass. ) ) ) Januar mars 7 Gass Storbritannia, venstre akse Gass Norge, venstre akse Olje, høyre akse 7 ) USD per fat for olje og USD per tusen standard kubikkmeter (Sm ) for gass ) For september er siste observasjon (. september ) brukt for oljepris og britisk gasspris ) Terminpriser fra september Kilder: IMF, Thomson Reuters, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur. Rente års statsobligasjoner. Prosent.. januar. september USA 7 Tyskland Storbritannia Spania Italia Kilde: Bloomberg Figur. Styringsrenter og beregnede terminrenter per. juni og. september. ) Prosent.. januar. oktober 7 ) USA Euroområdet ) Storbritannia Sverige 7 sammen med svakere global vekst enn ventet. Det er fortsatt sterk vekst i oljeproduksjonen i Nord-Amerika. Bortfallet av oljeproduksjon som følge av urolighetene i Irak har i tillegg blitt mindre enn markedsaktørene ventet. Anslagene i denne rapporten bygger på at oljeprisen utvikler seg i tråd med terminprisene, som indikerer en liten oppgang i oljeprisen fremover, se figur.. Prisene på de lengste terminkontraktene for olje har steget siden begynnelsen av og er nå over 9 dollar per fat. Det kan ses i sammenheng med vedvarende uro i Midtøsten og frykt for at økningen i oljeproduksjonen over tid kan bli vesentlig lavere enn tidligere ventet. Eksportprisen på norsk gass har falt videre siden forrige rapport. Prisen på britisk gass har steget en del, og terminprisene antyder ytterligere noe oppgang. Råvareprisene på metaller har steget noe, blant annet har aluminiumsprisen økt med prosent. Prisene på matvarer har falt. Langsiktige internasjonale renter har falt siden Pengepolitisk rapport /, se figur.. Svakere vekstutsikter, økt geopolitisk usikkerhet og forventninger om fortsatt svært ekspansiv pengepolitikk i flere land har trolig bidratt til rentenedgangen. Aksjekurser i Europa har falt noe siden forrige rentemøte. Amerikanske aksjemarkeder er fortsatt nær rekordhøye nivåer. Styringsrentene holder seg nær null i mange land. Den europeiske sentralbanken (ESB) kuttet i begynnelsen av september styringsrenten til, prosent. I tillegg offentliggjorde ESB at de vil starte kjøp av private obligasjoner fra oktober. I Sverige har Riksbankens rentekutt i juli, fra,7 prosent til, prosent, ført til en markert nedgang i markedets forventninger til styringsrenten, se figur.. I Storbritannia ventes første renteøkning å komme i første kvartal. I USA ventes første renteøkning andre kvartal. For våre handelspartnere sett under ett er markedsaktørenes forventninger til pengemarkedsrentene ute lavere enn ved forrige rapport, se figur.7. 7 ) Stiplede linjer viser beregnede terminrenter per. juni. Tynne linjer viser terminrenter per. september. Terminrentene er basert på Overnight Index Swap (OIS) renter ) Dagstall fra. januar og kvartalstall fra. kvartal ) Eonia for euroområdet fra. kvartal Kilder: Bloomberg og Norges Bank Kronekursen svekket seg markert etter fremleggelsen av forrige pengepolitiske rapport. I perioden etter viste flere økonomiske indikatorer for norsk økonomi en sterkere utvikling enn markedsaktørene forventet, og kronen styrket seg. Den siste tiden har enkelte økonomiske indikatorer overrasket markedsaktørene noe i motsatt retning, og norske renteforventninger har falt. Det har bidratt til at kronekursen har svekket NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

9 seg igjen. Hittil i tredje kvartal er kronen, målt ved den importveide kronekursindeksen I-, om lag ¾ prosent svakere enn anslått i Pengepolitisk rapport /, se figur.. Figur.7 Pengemarkedsrente hos handelspartnerne i PPR / og PPR /. ) Prosent.. kv.. kv. 7, PPR / PPR /, Norske banker har god tilgang på markedsfinansiering. Påslaget i norsk tremåneders pengemarkedsrente har falt noe siden forrige rapport, men ventes å holde seg rundt ¼ prosentenhet fremover. Risikopåslagene på ny langsiktig markedsfinansiering har falt noe siden forrige rapport, se figur.9. Bankene i Norges Banks utlånsundersøkelse rapporterte i andre kvartal om økt låneetterspørsel fra husholdningene og fall i utlånsmarginene.,,.kv..kv..kv..kv..kv..kv..kv..kv.7 ) Stiplede blå og lilla linjer viser terminrenter henholdsvis per. september og. juni Kilder: Bloomberg og Norges Bank,, Veksten i norsk økonomi er trolig fortsatt moderat. Ifølge kvartalsvis nasjonalregnskap økte BNP for Fastlands-Norge med, prosent i andre kvartal. Veksten var høyere enn ventet i forrige rapport. Særlig høy eksport av kraft og fisk trakk veksten opp. Disse næringene påvirkes i stor grad av naturgitte forhold som kan gi nokså store, kortsiktige svingninger i produksjonen. Månedstall for juli og august indikerer at kraftproduksjonen vil falle igjen fra andre til tredje kvartal. BNP-tallene i andre kvartal ble også trukket opp av høy vekst i deler av tjenestesektoren, som vurderes å være midlertidig. Samlet tilsier dette at BNP-veksten blir forholdsvis lav i tredje kvartal. Regionalt nettverk fanger normalt godt tendensen i produksjonen, men variasjonene er mindre enn i nasjonalregnskapet. Bedriftene i vårt regionale nettverk meldte i august om fortsatt moderat produksjonsvekst, om lag uendret fra mai. Veksten avtok litt i industrien og steg noe i bygg og anlegg, se figur.. Figur. Importveid valutakursindeks (I ). ). januar. september 9 9 I PPR / 9 ) Stigende kurve betyr sterkere kurs Kilde: Norges Bank 9 9 Arbeidsledigheten har holdt seg stabil den siste tiden, se figur.. I august var den registrerte arbeidsledigheten, prosent av arbeidsstyrken, litt lavere enn anslått i forrige pengepolitiske rapport. Sysselsettingen har steget noe mer enn ventet, men det er utsikter til noe svakere vekst i sysselsettingen fremover. Høy befolkningsvekst vil trolig bidra til at veksten i arbeidsstyrken fortsetter, selv om etterspørselen etter arbeidskraft kan bli mer moderat. Vi venter derfor at arbeidsledigheten vil kunne øke litt de nærmeste kvartalene. De siste årene har veksten i husholdningenes konsum vært moderat og spareraten økende. Husholdnin Figur.9 Utlånsrente boliglån ) og finansieringskostnader. Prosent.. januar. september Styringsrente Differanse pengemarkedsrente og styringsrente Risikopåslag års OMF Estimert finansieringskostnad boliglån ) Utlånsrente boliglån ) ) Utlånsrenten på rammelån med pant i bolig gitt av alle banker og kredittforetak i Norge ) Estimert ut fra vektet rente på beholdning av OMF lån og vektet innskuddsrente ) Rammelån Kilder: DNB Markets, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 9

10 Figur. Norges Banks regionale nettverks indikator for vekst i produksjon siste tre måneder. Annualisert. Prosent. Januar august genes tillitsindikatorer har steget noe, mens bedriftene i vårt regionale nettverk meldte om fortsatt moderat vekst i husholdningsrettede næringer. Anslagene for privat konsum er lite endret fra juni, men veksten inneværende år kan bli litt høyere enn tidligere anslått. Industri Bygg og anlegg Varehandel Tjenester 9 Kilde: Norges Bank Boligprisene og omsetningen i boligmarkedet har tatt seg opp igjen det siste halve året. Samtidig er for midlings tiden, målt i antall dager fra boligene første gang ble annonsert til de ble solgt, fremdeles høy sammenliknet med de tre foregående årene. Boligprisene har de siste månedene steget om lag som anslått i forrige rapport, og var i august, prosent høyere enn i samme måned i fjor, se figur.. Husholdningenes gjeldsvekst er i underkant av 7 prosent og ventes å ligge på dette nivået fremover. Figur. Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken. AKU ) og NAV. Sesongjustert. Prosent. Januar mars ) AKU NAV NAV m/tiltak 9 ) Arbeidskraftundersøkelsen ) Anslag for september mars (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå, NAV og Norges Bank Figur. Boligpriser. Tolvmånedersvekst og sesongjustert månedsvekst. Prosent. Januar august Boligpriser, sesongjustert månedsvekst, venstre akse Boligpriser, tolvmånedersvekst, høyre akse Kilder: Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no Veksten i boliginvesteringene har vært svak de siste kvartalene. Salget av nye boliger er fortsatt moderat. Igangsettingen har tatt seg noe opp gjennom året. Antallet igangsatte boliger forventes å bli i underkant av 9 i år, ned fra i fjor, men likevel høyere enn anslått i forrige rapport. Det innebærer at veksten i boliginvesteringene kan ta seg noe raskere opp enn tidligere lagt til grunn. Petroleumsinvesteringene har steget mye over flere år, men veksten har som ventet avtatt markert de siste kvartalene. Investeringstellingen for petroleumsvirksomheten indikerer noe lavere investeringer i år enn tidligere og fortsatt betydelig fall neste år, se egen ramme side. Investeringene i fastlandsbedriftene økte noe i andre kvartal i år, men har avtatt det siste året. Samlet er anslagene for foretaksinvesteringene lite endret fra forrige rapport. Beskjeden vekst i norske eksportmarkeder sammen med høy norsk kostnadsvekst, har de siste årene bidratt til at eksporten av tradisjonelle varer og tjenester har utviklet seg svakt. Russlands importforbud for flere matvarer, herunder sjømat, innebærer at et eksportmarked faller bort. Virkningene på norsk økonomi er trolig begrenset, men det er utsikter til at eksporten fremover kan bli noe lavere enn tidligere anslått, se egen utdyping side for en nærmere omtale av virkningene av de russiske sanksjonene. Tiltakende vekst ute ventes imidlertid å bidra til at eksportveksten tar seg noe opp fremover. NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

11 Veksten i norsk fastlandsøkonomi anslås å bli lav i tredje kvartal, men vokse med om lag ½ prosent per kvartal de påfølgende kvartalene. Det er som anslått i forrige rapport. Boliginvesteringene ser ut til å kunne ta seg noe raskere opp enn tidligere antatt, mens eksporten av tradisjonelle varer og tjenester vil kunne utvikle seg noe svakere enn anslått i forrige rapport. Anslagene for BNP for Fastlands-Norge er litt lavere enn prognosene fra vårt system for sammenveiing av korttidsmodeller, se figur.. Vi har lagt vekt på at bedriftene i vårt regionale nettverk fortsatt venter moderat vekst i produksjonen fremover, se figur.. Kapasitetsutnyttingen i fastlandsøkonomien har avtatt litt det siste året, men er trolig fortsatt nær et normalt nivå. Ifølge vårt regionale nettverk er andelen av bedrifter som melder om kapasitetsproblemer om lag uendret, se figur.. Den registrerte ledigheten har holdt seg stabil på, prosent, og vært noe lavere enn ventet. Samlet ser det ut til at kapasitetsutnyttingen har falt litt mindre enn lagt til grunn i juni. Figur. BNP for Fastlands Norge. Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivninger fra SAM ) med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Volum. Sesongjustert. Prosent.. kv.. kv. ) BNP Fastlands Norge PPR / SAM % % 7% 9% ) System for sammenveiing av korttidsmodeller ) Anslag for. kv.. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur. BNP for Fastlands Norge ) og Norges Banks regionale nettverks indikator for vekst i produksjon siste tre måneder og forventet vekst i produksjon neste seks måneder. Prosent. Januar februar ) Regionalt nettverk BNP vekst Fastlands Norge Lønnsveksten i anslås til ½ prosent, uendret fra Pengepolitisk rapport /. Anslaget er på linje med forventningene fra Regionalt nettverk og gjennomsnittet av forventningene til partene i arbeidslivet i forventningsundersøkelsen fra Opinion. Prisveksten har vært høyere enn anslått i forrige penge politiske rapport. I juli var årsveksten i konsumprisene (KPI), prosent, men avtok til, prosent i august, se figur.. Justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var veksten, prosent i august, ned fra, prosent i juli. Den underliggende prisveksten anslås å være mellom og ½ prosent. 7 9 ) Sesongjustert kvartalsvekst. Volum ) Siste observasjon i Regionalt nettverk er august. Siste observasjon for BNP vekst er. kvartal. Anslag for. kv.. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Prisveksten på norskproduserte varer og tjenester i KPI-JAE har vært i underkant prosent så langt i år. Prisveksten har vært noe høyere enn ventet i forrige rapport, se figur.7. I juli var særlig prisveksten på matvarer og alkoholfrie drikkevarer overraskende høy, men i august falt prisene på disse varene noe igjen. Statistisk sentralbyrås metodeendringer fra januar i målingen av prisene på mat og alkoholfrie drikke varer kan ha bidratt til å endre sesongmønsteret i KPI-JAE, og gitt høyere prisvekst. Vi har lagt til grunn at prisveksten på norskproduserte varer og tjenester vil holde seg i underkant av prosent den nærmeste tiden. Figur. Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft ) i Regionalt nettverk. Prosent. Januar august 7 Kapasitetsproblemer Tilgang på arbeidskraft 9 ) Andel av kontaktbedrifter som vil ha noen eller betydelige problemer med å møte en vekst i etterspørselen og andel av kontakter som svarer at tilgangen på arbeidskraft begrenser produksjonen Kilde: Norges Bank 7

12 Prisveksten på importerte konsumvarer steg gjennom fjoråret og har holdt seg oppe så langt i år. Det må ses i lys av kronesvekkelsen gjennom mesteparten av og i januar. Tolvmånedersveksten på importerte konsumvarer var, prosent i august, om lag som anslått i PPR /. Internasjonale prisimpulser til norske konsumpriser anslås å være litt sterkere enn i fjor, se figur., men anslaget er om lag uendret fra forrige rapport. Vi venter at prisveksten på impor terte konsumvarer vil holde seg oppe de nærmeste månedene, men deretter avta etter hvert som effekten av kronesvekkelsen fases ut. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE anslås å ligge noe høyere enn tidligere antatt den nærmeste tiden, se figur.7. Anslagene for KPI-JAE er i tråd med fremskrivningene fra vårt system for sammenveiing av korttidsmodeller (SAM), se figur.9. Figur. KPI og KPI JAE. ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar desember ) Figur.7 KPI JAE. ) Totalt og fordelt etter leveringssektorer. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar desember ) KPI JAE KPI Importerte konsumvarer KPI JAE Norskproduserte varer og tjenester ) Anslag PPR /,, ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for september desember (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank, ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for september desember (stiplet) ) Norges Banks beregninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank, Figur. Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer målt i utenlandsk valuta. Årsvekst. Prosent. ) Figur.9 KPI JAE. ) Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivninger fra SAM ) med usikkerhetsvifte. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. ), KPI JAE % % 7% 9%,,, PPR / SAM,,,,,,,,,,, 7 9, ) Anslag for Kilde: Norges Bank ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) System for sammenveiing av korttidsmodeller ) Anslag for. kv.. kv. (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

13 Forutsetninger om petroleumsinvesteringene og finanspolitikken Investeringene i petroleumsvirksomheten har økt betydelig de siste årene, drevet av høye priser på olje og gass. Veksten i aktiviteten har bidratt til at kostnadsnivået på norsk sokkel også har økt sterkt. De høye kostnadene kombinert med utsikter til noe lavere olje- og gasspriser har ført til utsettelser av en del prosjekter den siste tiden. Samtidig vil flere store investeringsprosjekter sluttføres i år og de neste årene. Vi anslår at petroleumsinvesteringene vil være om lag uendret fra til, se figur.. Investeringsutgiftene til feltutbygging vil øke kraftig, men dette blir motvirket av lavere investeringer på felt i drift. Til neste år venter vi at utgiftene til feltutbygging og felt i drift vil falle klart, men at leteutgiftene vil holde seg oppe. Samlet anslår vi at petroleumsinvesteringene vil falle med prosent i og med ytterligere prosent i. Utbygging av feltene Johan Sverdrup og Johan Castberg ventes å bidra til at petroleumsinvesteringene tar seg opp i 7. Forutsetningene om finanspolitikken bygger på Revidert nasjonalbudsjett. Der anslås bruken av oljepenger, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, til milliarder kroner i. Dette tilsvarer, prosent av verdien av Statens pensjonsfond utland ved inngangen til. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet anslås å utgjøre, prosent av trend-bnp for Fastlands- Norge i, en økning på,7 prosentenheter fra. Siden handlingsregelen ble innført i har underskuddet målt på denne måten i gjennomsnitt steget med, prosentenheter årlig. I de kommende årene legger vi til grunn at oljepengebruken vil øke om lag i samme takt som den har gjort siden, målt som andel av fastlands-bnp. Slik fondsverdien anslås i det reviderte budsjettet, innebærer det en bruk av oljepenger på om lag prosent av fondet i 7, se figur.. Figur. Petroleumsinvesteringer. Faste priser. Millioner NOK.99 7 ) Figur. Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet og fire prosent av Statens pensjonsfond utland. Faste priser. Milliarder kroner. 7 ) Strukturelt, oljekorrigert underskudd Fire prosent av SPU PPR / PPR / ) Anslag for 7 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank ) Anslag for 7 Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank

14 Utsiktene for pengepolitikken Figur. Glidende tiårs gjennomsnitt ) og variasjon ) i KPI. Årsvekst. Prosent. 9 Variasjon Inflasjonsmål KPI Det operative målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon med en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær, prosent. De siste ti årene har inflasjonen i gjennomsnitt vært noe under, men nær, prosent, se figur.. Inflasjonsforventningene, slik de kommer til uttrykk i forventningsundersøkelser, holder seg nær inflasjonsmålet, se figur ) Det glidende gjennomsnittet er beregnet år tilbake ) Båndet rundt KPI er variasjonen i KPI i snittperioden, målt ved +/ ett standardavvik Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur. Forventet konsumprisvekst om to og fem år. ) Prosent.. kv.. kv., Forventet konsumprisvekst om år Forventet konsumprisvekst om år 9 ) Gjennomsnitt av forventningene til arbeidslivsorganisasjoner og økonomer i finansnæringen og akademia Kilder: TNS Gallup og Opinion, Styringsrenten skal settes med sikte på at inflasjonen er nær, prosent over tid uten at det oppstår for store svingninger i produksjon og sysselsetting. Penge politikken søker å være robust, blant annet ved å ta hensyn til at det er usikkerhet om nåsituasjonen, drivkreftene i økonomien og økonomiens virkemåte. Pengepolitikken søker samtidig å ta hensyn til faren for at finansielle ubalanser kan bygge seg opp, se ramme om kriterier for en god rentebane side. En styringsrente på, prosent er lavere enn det som kan anses å være et normalt nivå. Styringsrenten er lav blant annet fordi rentene ute er svært lave. Samtidig er det større forskjell enn normalt mellom styringsrenten og de rentene publikum står overfor. Utlånsrenten på boliglån ligger for de fleste husholdninger i underkant av prosent, mens mange bedrifter betaler en rente på rundt ½ prosent på sine banklån. I Pengepolitisk rapport / ble styringsrenten anslått å ligge om lag på dagens nivå ut neste år, for deretter å økes gradvis. Med en slik prognose for styringsrenten var det utsikter til at prisveksten ville ligge noe under, men nær, prosent gjennom hele prognoseperioden. Kapasitetsutnyttingen ble anslått å avta noe det nærmeste året, men øke noe igjen mot slutten av prognoseperioden til nær et normalt nivå. Veksten i konsumprisene har vært høyere enn ventet, men den underliggende prisveksten anslås fortsatt å ligge mellom og ½ prosent. Prisveksten ventes å bli liggende noe høyere enn tidligere anslått det nærmeste året. Drivkreftene for prisveksten lenger fram er imidlertid fortsatt moderate, og inflasjonsutsiktene er lite endret. Veksten i norsk økonomi i andre kvartal var høyere enn ventet, men denne oppgangen var trolig midlertidig. Vekstutsiktene er moderate. Det ventes fortsatt kraftig fall i petroleumsinvesteringene neste år. Privat konsum har vært litt NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

15 Figur.a Anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Prosent.. kv.. kv. 7 ) 7 7 Figur.b Anslag på produksjonsgapet ) i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Prosent.. kv.. kv. 7 % % 7% 9% % % 7% 9% 9 7 ) Anslag for. kv.. kv. 7 (stiplet) Kilde: Norges Bank 9 7 ) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP for Fastlands Norge og anslått potensielt BNP for Fastlands Norge Kilde: Norges Bank Figur.c Anslag på KPI i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 7 ) Figur.d Anslag på KPI JAE ) i referansebanen med sannsynlighetsfordeling. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 7 ) % % 7% 9% % % 7% 9% 9 7 ) Anslag for. kv.. kv. 7 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank 9 7 ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for. kv.. kv. 7 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank høyere enn ventet, men anslås å utvikle seg om lag som anslått i forrige rapport. I tillegg vil det ta tid før veksten ute tar seg opp. Veksten i boligprisene har vært om lag som ventet, mens husholdningenes gjeldsvekst har avtatt noe. Utviklingen den siste tiden tyder ikke på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp, se kapittel for en nærmere gjennomgang. Anslagene i denne rapporten tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå ut neste år, og at den deretter økes gradvis, se figur. a-d. Sterkere prisvekst og høyere aktivitet enn ventet gjør at prognosen på kort Figur. Intervall for styringsrenten ved utgangen av hver strategiperiode, faktisk utvikling og anslag på styringsrenten i referansebanen. Prosent.. januar. desember 7 7 / / /7 / / 7 Dec /9 /// / / /9 /9 / / 9 7 Kilde: Norges Bank / / / / / PPR / PPR / PPR / / / / 7

16 Figur. Styringsrente, tremåneders pengemarkedsrente ), utlånsrente til husholdninger ) og utenlandske pengemarkedsrenter i referansebanen. Prosent.. kv.. kv. 7 ) Styringsrente 7 Pengemarkedsrente Utlånsrente, husholdninger Utenlandske pengemarkedsrenter 9 7 ) Styringsrente i referansebanen med påslag i det norske pengemarkedet. Beregningene er basert på at varslede renteendringer prises inn i pengemarkedet ) Gjennomsnittlig utlånsrente fra banker og kredittforetak for alle utlån til husholdninger ) Anslag for. kv.. kv. 7 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur. Inflasjon og produksjonsgapet i referansebanen. Prosent.. kv.. kv ) KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer ) Anslag for. kv.. kv. 7 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur.7 Vekst i eksportmarkedene. Importvekst. handelspartnere. Årsvekst. Prosent. 7 ) Produksjonsgap, venstre akse KPI JAE,), høyre akse 7 sikt er litt høyere enn i forrige rapport. Lenger fram i tid ligger prognosen for styringsrenten litt lavere enn i juni, blant annet fordi den forventede renteoppgangen ute er skjøvet ytterligere ut i tid, se figur.. Det vises til en nærmere beskrivelse av faktorer bak endringer i renteprognosen i rammen på side. Forskjellen mellom bankenes utlånsrenter og styringsrenten ventes å avta litt gjennom prognoseperioden, se figur.. Med en slik prognose for styringsrenten er det utsikter til at prisveksten vil ligge noe under, men nær, prosent ved utgangen av prognoseperioden. Kapasitetsutnyttingen vil kunne avta noe det nærmeste året, men anslås å øke noe igjen mot slutten av perio den til nær et normalt nivå, se figur.. En slik utvikling kunne isolert sett tilsi en noe lavere prognose for styringsrenten, se ramme side. En lavere styringsrente kan på den andre siden øke faren for at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Usikkerhet om nåsituasjonen og økonomiens virkemåte taler for å gå forsiktig fram i rentesettingen. Ved å ta slike hensyn sikter pengepolitikken mot å gi en bedre utvikling i inflasjon, produksjon og sysselsetting over tid. Veksten i norsk økonomi ventes å bli ¼ prosent i år og neste år, og øke til nærmere prosent mot slutten av prognoseperioden. Arbeidsledigheten vil kunne øke noe det nærmeste året, men deretter avta etter hvert som den økonomiske veksten tar seg opp. Vi venter at veksten ute tiltar og bidrar til økt vekst i norsk eksport, se figur.7. Samtidig legger vi til grunn at husholdningenes sparing vil avta noe, se figur.. Vi anslår at veksten i det private konsumet tar seg opp fra vel prosent i år til rundt prosent årlig i resten av prognoseperioden, se figur.9. Oljeinvesteringene ventes å falle med prosent neste år. Vi legger til grunn at de vil ta seg opp igjen fra 7. Boligprisene anslås å vokse med om lag prosent årlig i årene fremover. Det innebærer at veksten i boligprisene vil være lavere enn veksten i husholdningenes inntekter fremover. Gjeldsveksten ventes å avta noe fremover, se figur.. Det er likevel utsikter til at husholdningenes gjelds- og rentebelastning fortsetter å øke noe fremover, se figur ) Anslag for 7 (stiplet) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Veksten i produksjonspotensialet i fastlandsøkonomien ventes å stige noe gjennom prognoseperioden. NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

17 Produktivitetsveksten er for tiden lav, men anslås å ta seg opp til om lag ½ prosent i løpet av prognoseperioden. Vi legger fortsatt til grunn forholdsvis høy arbeidsinnvandring, slik at befolkningsveksten også fremover vil bidra til økningen i produksjonspotensialet. Figur. Husholdningenes sparing og nettofinansinvesteringer som andel av disponibel inntekt. Prosent ) Rentedifferansen mot utlandet ventes å være nokså stabil fremover, men litt høyere enn i forrige rapport. I anslagene har vi lagt til grunn at kronen etter hvert styrker seg noe, se figur.. Konsumprisveksten anslås til ½ prosent i år og ¼ prosent neste år. Fortsatt lav prisvekst ute og en moderat styrking av kronen, bidrar til at prisveksten på importerte konsumvarer etter hvert trolig vil avta. Sparerate Sparerate utenom aksjeutbytte Nettofinansinvesteringer utenom aksjeutbytte ) Anslag for 7 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Anslagene for renten, inflasjonen, kapasitetsutnyttingen og andre størrelser er basert på vår vurdering av den økonomiske situasjonen og av hvordan økonomien og pengepolitikken virker. Det er usikkerhet knyttet til anslagene. Pengepolitikken kan reagere på endringer i de økonomiske utsiktene og dersom sammenhenger mellom rentenivået, inflasjonen og realøkonomien viser seg annerledes enn vi har lagt til grunn. Det er derfor usikkerhet knyttet til den fremtidige renteutviklingen. Usikkerheten i våre anslag illustreres med sannsynlighetsvifter, se figur. a-d. Bredden på viftene reflekterer den historiske usikkerheten. Veksten i norsk økonomi kan bli svakere enn vi nå ser for oss. Internasjonalt var veksten i første halvår lavere enn tidligere lagt til grunn. Det kan vise seg å ta ytterligere tid før veksten ute tiltar. Særlig er det usikkerhet om utviklingen i Europa. Den geopolitiske situasjonen kan også påvirke publikums fremtidstro og gi negative effekter på konsum og investeringer. Sanksjoner på handel med Russland kan også bidra til at norsk eksport utvikler seg svakere enn det vi nå ser for oss. Veksten i norsk økonomi har vært høyere enn ventet i andre kvartal, men vi tror dette er midlertidig. Det kan likevel ikke utelukkes at den høye veksten fortsetter. Redusert usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi vil kunne gi økt optimisme blant foretak og husholdninger. Da kan veksten i norsk økonomi bli høyere enn vi nå anslår. Figur.9 Husholdningenes konsum ) og disponible realinntekt. ) Årsvekst. Prosent. 7 ) Husholdningenes konsum ) Inkluderer konsum i ideelle organisasjoner. Volum ) Eksklusive aksjeutbytte. Inkluderer inntekt i ideelle organisasjoner ) Anslag for 7 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur. Husholdningenes gjeld ) og boligpriser. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. 7 ) Husholdningenes disponible realinntekt Boligpriser Gjeld ) Innenlandsk kreditt til husholdningene, K ) Anslag for. kv.. kv. 7 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå, Eiendom Norge, Eiendomsverdi, Finn.no og Norges Bank 7

18 Figur. Husholdningenes gjeldsbelastning ) og rentebelastning. ) Prosent.. kv.. kv. 7 ) Rentebelastning, venstre akse Gjeldsbelastning, høyre akse 7 ) Lånegjeld i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsing/nedsettelse av egenkapital. kv. ) Renteutgifter i prosent av disponibel inntekt korrigert for anslått reinvestert aksjeutbytte og innløsing/nedsettelse av egenkapital. kv. pluss renteutgifter ) Anslag for. kv.. kv. 7 (stiplet) Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Figur. Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente i Norge ) og hos handelspartnerne og importveid valutakursindeks (I ). ) Januar desember 7 ) 9 9 I, venstre akse mnd rentedifferanse, høyre akse ) Styringsrente i referansebanen med påslag i det norske pengemarkedet. Beregningene er basert på at varslede renteendringer prises inn i pengemarkedet ) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs ) Anslag september desember 7 (stiplet) Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Kryssjekker av renteprognosen Enkle pengepolitiske regler kan beskrive en rentesetting som er robust overfor ulike antakelser om hvordan økonomien virker. Taylor-regelen tar utgangspunkt i anslag for inflasjonen, produksjonsgapet, påslaget i pengemarkedet og det normale nivået på renten. I vekstregelen er produksjonsgapet erstattet med et vekstgap. Begge disse reglene tilsier en styringsrente rundt, prosent, se blå og oransje linje i figur.. Den modellbaserte regelen er basert på beregninger i ulike modeller for norsk økonomi. Denne regelen legger større vekt på produksjonsgapet og inflasjonen enn hva Taylor-regelen gjør. I tillegg legger den vekt på renten i forrige periode. Regelen tilsier en styringsrente fremover som ligger noe høyere enn prognosen for renten i denne rapporten, se lilla linje i figur.. En enkel regel som legger stor vekt på endringer i rentedifferansen mot utlandet tilsier en rente nå rundt prosent. Fremover gir denne regelen en styringsrente som nærmer seg renten i referansebanen, se grønn linje. Slike enkle regler kan brukes som en kryssjekk på den faktiske rentesettingen, men fanger nødvendigvis ikke opp alle forhold som er relevante for pengepolitikken. Taylor-regelen, vekstregelen og den modellrobuste regelen forholder seg for eksempel ikke til at styringsrenten hos mange av våre handelspartnere er nær null. Disse reglene reagerer på den senere tids oppgang i inflasjon og aktivitetsnivå, men denne oppgangen er trolig midlertidig. Ingen av de enkle reglene fanger opp at forskjellen mellom bankenes utlånsrenter og pengemarkedsrenter er større enn normalt, se figur.. Figur. Styringsrente og beregnede enkle pengepolitiske regler. ) Prosent.. kv.. kv. 7 Styringsrenten i referansebanen Regel med utenlandsk rente Vekstregel Modellrobust regel Taylor regel 9 ) Beregningene er basert på Norges Banks anslag på produksjonsgap, vekstgap, konsumpriser (KPI JAE) og tremåneders pengemarkedsrente hos handelspartnerne. For å sammenlikne med styringsrenten er de enkle reglene justert for risikopremien i tremåneders pengemarkedsrente Kilde: Norges Bank 7 Terminrentene i penge- og obligasjonsmarkedet er en annen kryssjekk for renteprognosen. De beregnede terminrentene ligger på linje med prognosen for pengemarkedsrenten i denne rapporten for hele prognosehorisonten, se figur.. En enkel regel basert på hvordan Norges Bank tidligere har satt styringsrenten kan også være en kryssjekk for renten i referansebanen. Figur. viser en slik regel, hvor styringsrenten blir bestemt av utviklingen i inflasjonen, lønnsveksten, BNP for Fastlands- For en nærmere analyse av denne og andre enkle pengepolitiske regler se The golden interest rule, Staff Memo /, Maria Brunborg Hoen, Norges Bank og Robustifying optimal monetary policy in Norway, Staff Memo 7/, Mathias Mæhlum, Norges Bank NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

19 Norge og renteutviklingen ute. Renten i forrige periode har også betydning. Parametrene i denne modellen er estimert på historiske sammenhenger. I fremskrivningene er anslagene for de underliggende størrelsene fra denne rapporten benyttet. Usikkerheten i modellen kommer til uttrykk gjennom det blå intervallet. Figuren viser at renten i referansebanen ligger nær midten i dette intervallet. Figur. Tremåneders pengemarkedsrente i referansebanen ) og beregnede terminrenter. ) Prosent.. kv.. kv. 7 7 Beregnede terminrenter PPR / Beregnede terminrenter PPR / Pengemarkedsrente i referansebanen PPR / Pengemarkedsrente i referansebanen PPR / ) Styringsrente i referansebanen med påslag i det norske pengemarkedet. Beregningene er basert på at varslede renteendringer prises inn i pengemarkedet ) Terminrentene er basert på rentene i pengemarkedet og renteswapper. Det røde og blå intervallet viser høyeste og laveste rente i henholdsvis tidsrommene. mai. juni og 9. august september Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. Styringsrente og renteutvikling som følger av Norges Banks gjennomsnittlige mønster i rentesettingen. ) Prosent.. kv.. kv. 7 9 prosent konfidensintervall Styringsrenten i referansebanen ) Renteutviklingen forklares av utviklingen i inflasjon, BNP vekst i Fastlands Norge, lønnsvekst og tremåneders pengemarkedsrente hos handelspartnerne, samt renten i forrige periode. Likningen er estimert over perioden. kv kv.. Nærmere utdyping er gitt i Norges Bank Staff Memo / Kilde: Norges Bank 9

20 Kriterier for en god rentebane Over tid sikter Norges Bank mot en prisstigning nær, prosent. I gjennomføringen av pengepolitikken legger Norges Bank til grunn at inflasjonsstyringen skal være fleksibel, slik at både variasjon i inflasjon og variasjon i produksjon og sysselsetting tillegges vekt når renten settes. Den fleksible inflasjonsstyringen bygger bro mellom pengepolitikkens langsiktige oppgave, som er å forankre forventningene om lav og stabil inflasjon, og det mer kortsiktige hensynet til å stabilisere den økonomiske utviklingen. Norges Bank legger også vekt på at pengepolitikken skal være robust. Vi kjenner ikke økonomiens virkemåte fullt ut, og det kan være usikkerhet knyttet til tilstanden i økonomien. I tillegg vil det ofte inntreffe hendelser som er vanskelige å forutse. Pengepolitikken søker samtidig å dempe faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp. Langvarig oppgang i kreditt og formuespriser øker faren for at finansielle ubalanser kan utløse eller forsterke tilbakeslag i økonomien. Følgende kriterier kan være en rettesnor for en god rentebane:. Inflasjonsmålet nås: Renten bør settes slik at inflasjonen stabiliseres på målet eller bringes tilbake til målet etter at det har oppstått avvik.. Inflasjonsstyringen er fleksibel: Rentebanen bør gi en rimelig avveiing mellom forløpet for inflasjonen og forløpet for den samlede kapasitetsutnyttingen i økonomien.. Pengepolitikken er robust: Renten bør settes slik at pengepolitikken demper faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp i økonomien, og slik at en akseptabel utvikling i inflasjon og produksjon er sannsynlig også med alternative forutsetninger om økonomiens virkemåte. De ulike hensynene som kommer til uttrykk i kriteriene veies mot hverandre. De to første kriteriene gjenspeiler den fleksible inflasjonsstyringen. Hensynet til robusthet er ikke et mål i seg selv, men er inkludert fordi et slikt hensyn, i en usikker verden, vil kunne gi en bedre utvikling i inflasjon, produksjon og sysselsetting over tid. Figur.a Styringsrenten. Prosent.. kv.. kv. 7 Figur.b Produksjonsgapet. Prosent.. kv.. kv. 7 Kriterium Kriterium & Kriterium,& Kriterium Kriterium & Kriterium,& Kilde: Norges Bank Kilde: Norges Bank NORGES BANK Pengepolitisk rapport /

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014

PPR 1/14 VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET, 26. MARS 2014 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JAN F. QVIGSTAD HOVEDSTYRET,. MARS BNP hos handelspartnere Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. - - PPR / PPR / - - - 9 - Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Rente

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Hovedstyret. 19. juni 2013

Hovedstyret. 19. juni 2013 Hovedstyret 9. juni Krav til ren kjernekapitaldekning nye regler fra. juli Prosent Maksimal motsyklisk buffer Buffer for systemviktige banker Systemrisikobuffer Bevaringsbuffer Minstekrav,,,,, 8,,,, 8,,,,

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer

Pengepolitisk rapport 2/11. Figurer Pengepolitisk rapport / Figurer Figur. Effektiv avkastning på -års statsobligasjoner. Differanse mot Tyskland. Prosentenheter.. januar. juni Irland Hellas Spania Portugal Italia jan. jul. jan. 9 jul. 9

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 12. DESEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO,. DESEMBER Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,% Stabil utvikling i produksjon og sysselsetting Fleksibel inflasjonsstyring BNP

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. mars. Norges Banks rapportserie nr. 1-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. mars. Norges Banks rapportserie nr. 1-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet mars Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post:

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Hovedstyret. 22. juni 2011

Hovedstyret. 22. juni 2011 Hovedstyret. juni BNP Årlig volumvekst ). Prosent. ) Verden Euroområdet LatinAmerika Kina USA India - - 7 9 ) PPP-vekter ) Anslag fra IMF for Kilde: IMF Konsumpriser i G Industriland ) og fremvoksende

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi

Utsiktene for norsk økonomi Utsiktene for norsk økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Trondheim 8. oktober Tung vei ut av finanskrisen Rentedifferanse mot Tyskland Prosentenheter..

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015

HOVEDSTYRET 6. MAI 2015 HOVEDSTYRET 6. MAI Vekstutsikter i fremvoksende økonomier Anslag for BNP-vekst i gitt på ulike tidspunkt. Prosent 8 6-8 6 - - -6 Russland Brasil India Indonesia - -6 Kilde: Consensus Economics Avtakende

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 12. oktober

Pengepolitisk rapport 3 12. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004

Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 19. mars 2004 Pengepolitikken og den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem SR-banken, Stavanger 9. mars SG 9 SR-Bank Stavanger Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014

NORGES BANK MEMO. Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 NORGES BANK MEMO Etterprøving av Norges Banks anslag for 2013 NR 3 2014 Norges Bank Memo Nr. 3 2014 Norges Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 8. november 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. november Hovedpunkter Usikkerhet preger fortsatt internasjonal økonomi Renten er lav fordi inflasjonen er lav, og rentene

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 11. mars

Pengepolitisk rapport 1 11. mars Pengepolitisk rapport mars Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

juni Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

juni Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007

Hovedstyremøte. 31. oktober 2007. Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst 1) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2002 september 2007 Hovedstyremøte. oktober 7 Inflasjon og intervall for underliggende prisvekst ) Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar september 7 KPI Høyeste indikator Laveste indikator - 7 ) Høyeste og laveste indikator

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 11. oktober

Pengepolitisk rapport 3 11. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06

Hovedstyremøte. 26. april 2006. Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport 1/06 Hovedstyremøte. april Pengepolitisk strategi Inflasjonsrapport / Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet ¼ - ¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 9.

Detaljer

PENGEPOLITIKK I EN KREVENDE TID SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 5. JANUAR 2015, BORGARTING LAGMANNSRETT

PENGEPOLITIKK I EN KREVENDE TID SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 5. JANUAR 2015, BORGARTING LAGMANNSRETT PENGEPOLITIKK I EN KREVENDE TID SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 5. JANUAR 5, BORGARTING LAGMANNSRETT Norges Bank er landets sentralbank «Det tilkommer Storthinget: at føre Opsyn over Rigets Pengevæsen» Norges

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2 10. juni

Pengepolitisk rapport 2 10. juni Pengepolitisk rapport juni Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sparebank, Svalbard. april SG, Sparebank, Svalbard Mandatet. Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale

Detaljer

Desember. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Desember. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Desember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2 11. juni

Pengepolitisk rapport 2 11. juni Pengepolitisk rapport juni Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt

Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Norsk økonomi rammevilkårene og utsiktene på mellomlang sikt Direktør Birger Vikøren Rådmannslandsmøtet, KS Kommunesektorens organisasjon. april Vekst i globalt BNP Vektet med landenes andel av global

Detaljer

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012

Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 2012 Finansuroen og Norge hva kan vi lære? Sentralbanksjef Øystein Olsen Eiendomsdagene Norefjell 19. januar 1 Hvordan oppstod finanskrisen? 1. Kraftig vekst i gjeld og formuespriser lave lange renter 1 Renteutvikling,

Detaljer

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014

HOVEDSTYRET 22. OKTOBER 2014 HOVEDSTYRET. OKTOBER Anslag på BNP-vekst Norges handelspartnere (5 HP) 5 PPR / PMI industri Industriland og fremvoksende økonomier blant 5 HP. Jan. sep. 55 55 5 Kilder: IMF, Thomson Reuters og Norges Bank

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Pengepolitisk rapport. mars. Norges Banks rapportserie nr. 1-2010

Pengepolitisk rapport. mars. Norges Banks rapportserie nr. 1-2010 Pengepolitisk rapport mars Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008

Pengepolitisk rapport. juni. Norges Banks rapportserie nr. 3-2008 Pengepolitisk rapport juni Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

September. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

September. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET September Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Passer inflasjonsmålstyringen Norge?

Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Foredrag på konferansen Samfunn og Økonomi i regi av Sparebankforeningen i Norge, Radisson SAS Plaza Hotel, 22. oktober 2004

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Visesentralbanksjef Jarle Bergo Handelsbanken og Senter for Økonomisk Forskning AS ved NTNU. april Renter og inflasjon Prosent Markedsrente Realrente Nøytral realrente

Detaljer

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 12. desember 2007. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. desember Pengepolitisk rapport / Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars, med mindre

Detaljer

Hovedstyremøte 11. mars 2004

Hovedstyremøte 11. mars 2004 Hovedstyremøte. mars Hovedstyremøte. mars BNP-vekst i USA, Japan, euroområdet og hos handelspartnerne samlet. Kvartalsvekst. Prosent. -. Sesongjustert USA Japan Euroområdet Handelspartnere - - - - Hovedstyremøte.

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa

Hovedstyremøte. 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. Verden Nord- Vest- Amerika Europa Hovedstyremøte. mai Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent anslag februar anslag april anslag mai anslag februar anslag april anslag mai Asia uten Verden Nord-

Detaljer

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008=100. 1. kv. 2008 4. kv. 2014 110

Figur 1.1 BNP. Sesongjustert volumindeks. 1. kv. 2008=100. 1. kv. 2008 4. kv. 2014 110 Figur. BNP. Sesongjustert volumindeks.. kv. 8=.. kv. 8. kv. 8 98 9 9 USA Euroområdet Storbritannia Sverige 9 8 9 8 98 9 9 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. BNP hos handelspartnerne. Volum.

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008

Hovedstyremøte. 15. oktober 2008 Hovedstyremøte. oktober 8 Pris på sikring mot kredittrisiko Store internasjonale banker. -årige CDS-priser. Basispunkter.. juli. oktober 8 Morgan Stanley 8 UBS 8 DnB NOR Bank of America Goldman Sachs Europeisk

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 12. mars

Pengepolitisk rapport 1 12. mars Pengepolitisk rapport mars Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Avveiinger i pengepolitikken

Avveiinger i pengepolitikken Avveiinger i pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Centre for Monetary Economics/BI,. juni Bytteforhold til utlandet med varer Indeks.99=, Norge, med olje,,,, Fastlands-Norge, Danmark Finland Sverige,

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Visesentralbanksjef Jarle Bergo Sparebanken Sogn og Fjordane, Førde,. oktober Land med inflasjonsmål Australia Canada Island Mexico New Zealand Norge Polen OECD-land

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober

Pengepolitisk rapport 3 08. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Rentemøte 14. desember 2011 Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Internasjonal økonomi Uroen i finansmarkedene vedvarer og har spredd seg til flere land og markeder. Situasjonen har forverret

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi

Hovedstyremøte. 23. januar 2008. Pengepolitisk rapport 3/07 Konklusjoner. Hovedstyrets strategi Hovedstyremøte. januar 8 Pengepolitisk rapport /7 Konklusjoner Hovedstyrets strategi Styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - ¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram. mars 8, med mindre

Detaljer

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst

Lav inflasjon. Sterk økonomisk vekst Renter, valutakurs og utsikter for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Inflasjon Glidende års gjennomsnitt og variasjon i KPI. Prosent KPI Variasjon i KPI

Detaljer

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2000 2. kv. 2015 15

Figur 1.1 BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2000 2. kv. 2015 15 Figur. BNP hos handelspartnerne. Volum. Firekvartalersvekst. Prosent.. kv.. kv. Industriland Fremvoksende økonomier 6 9 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Figur. Euroområdet. Forbrukertillit og forventninger

Detaljer

Pengepolitikk og økonomiske utsikter. Sentralbanksjef Øystein Olsen 8. november 2012

Pengepolitikk og økonomiske utsikter. Sentralbanksjef Øystein Olsen 8. november 2012 Pengepolitikk og økonomiske utsikter Sentralbanksjef Øystein Olsen 8. november Disposisjon Globale økonomiske utfordringer Norsk økonomi og oljerikdommen Nærmere om pengepolitikken Svak vekst hos handelspartnerne

Detaljer

Pengepolitisk rapport. mars. Norges Banks rapportserie nr. 1-2009

Pengepolitisk rapport. mars. Norges Banks rapportserie nr. 1-2009 Pengepolitisk rapport 9 mars Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 4-2006. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. november. Inflasjonsrapport 3/2006

Norges Banks rapportserie Nr. 4-2006. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. november. Inflasjonsrapport 3/2006 Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport med pengepolitiske vurderinger november Inflasjonsrapport / Norges Banks inflasjonsrapport med pengepolitiske vurderinger Norges Banks inflasjonsrapport

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Pengepolitisk rapport 2 07

Pengepolitisk rapport 2 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 juni Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 07

Pengepolitisk rapport 1 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 mars Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Aksjekurser i USA, Japan, Tyskland og Norge. januar = Japan nikkei Tyskland dax USA wilshire

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet for miljø- og biovitenskap, 18.

Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet for miljø- og biovitenskap, 18. Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet for miljø- og biovitenskap, 18. april 1 Pengepolitiske regimer i Norge etter 181 181 183 18 187 1931 1933 19

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Finansforvaltningsrapport

Finansforvaltningsrapport Finansforvaltningsrapport 31. august 2014 Finansforvaltningsrapport pr. 31.08.14 I hht Finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved ets utgang legges

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 07

Pengepolitisk rapport 3 07 Norges Banks rapportserie Nr. -7 Pengepolitisk rapport 7 oktober Pengepolitisk rapport /7 Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2006. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. mars. Inflasjonsrapport 1/2006

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2006. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. mars. Inflasjonsrapport 1/2006 Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport med pengepolitiske vurderinger mars Inflasjonsrapport / Norges Banks inflasjonsrapport med pengepolitiske vurderinger Norges Banks inflasjonsrapport publiseres

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august

Hovedstyremøte. Finansielle begivenheter. 24. september 2008. Bear Stearns, 17. mars. Roskilde Bank, 24. august Hovedstyremøte. september Finansielle begivenheter Bear Stearns,. mars Roskilde Bank,. august Fannie Mae og Freddie Mac,. september Merrill Lynch,. september Lehman Brothers,. september AIG,. september

Detaljer

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt

Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. 3-års glidende gjennomsnitt Konsumpriser og pengemengde Årlig vekst i prosent. -års glidende gjennomsnitt Pengemengde Konsumpriser - - 9 9 9 96 98 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank JB Terra Kapitalmarkedsdager, Gardermoen.

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Pengepolitisk rapport 1 08

Pengepolitisk rapport 1 08 Norges Banks rapportserie Nr. - Pengepolitisk rapport mars Pengepolitisk rapport / Pengepolitisk rapport Rapporten blir lagt fram tre ganger i året, i mars, juni og oktober/november. Rapporten vurderer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2005. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. mars. Inflasjonsrapport 1/2005

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2005. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. mars. Inflasjonsrapport 1/2005 Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport med pengepolitiske vurderinger mars Inflasjonsrapport / Norges Banks inflasjonsrapport Norges Banks inflasjonsrapport publiseres tre ganger i året, i februar/mars,

Detaljer

Utviklingen i norsk økonomi

Utviklingen i norsk økonomi Utviklingen i norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bodø 8 6. september 8 Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken Pengepolitikken Prisstabilitet Finanspolitikken Kronekurs Lønnsdannelsen, strukturer

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2006. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. juni. Inflasjonsrapport 2/2006

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2006. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. juni. Inflasjonsrapport 2/2006 Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport med pengepolitiske vurderinger juni Inflasjonsrapport / Norges Banks inflasjonsrapport med pengepolitiske vurderinger Norges Banks inflasjonsrapport publiseres

Detaljer

Om Norges Bank, pengepolitikk og nye kapitalkrav til bankene. Sentralbanksjef Øystein Olsen Hovedorganisasjonen Virkes hovedstyre 28.

Om Norges Bank, pengepolitikk og nye kapitalkrav til bankene. Sentralbanksjef Øystein Olsen Hovedorganisasjonen Virkes hovedstyre 28. Om Norges Bank, pengepolitikk og nye kapitalkrav til bankene Sentralbanksjef Øystein Olsen Hovedorganisasjonen Virkes hovedstyre 28. november 2013 Oversikt Om Norges Bank Pengepolitikk Nye kapitalkrav

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2004. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. juli. Inflasjonsrapport 2/2004

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2004. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. juli. Inflasjonsrapport 2/2004 Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport med pengepolitiske vurderinger juli Inflasjonsrapport / Norges Banks inflasjonsrapport Norges Banks inflasjonsrapport publiseres tre ganger i året, i februar/mars,

Detaljer

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken

Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken Situasjonen i norsk økonomi og viktige hensyn i budsjettpolitikken YS inntektspolitiske konferanse 27. februar 28 Statssekretær Roger Schjerva, Finansdepartementet Disposisjon: Den økonomiske utviklingen

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2005. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. juni. Inflasjonsrapport 2/2005

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2005. Inflasjonsrapport. med pengepolitiske vurderinger. juni. Inflasjonsrapport 2/2005 Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport med pengepolitiske vurderinger juni Inflasjonsrapport / Norges Banks inflasjonsrapport Norges Banks inflasjonsrapport publiseres tre ganger i året, mars,

Detaljer

Oljeinntekter, pengepolitikk og konjunkturer

Oljeinntekter, pengepolitikk og konjunkturer Oljeinntekter, pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo HiT 13. november 22 Petroleumsvirksomhet og norsk økonomi 1997 1998 1999 2 21 22 Andel av BNP 16,1 11,4 16, 17, 17, 18, Andel

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005

Hovedstyremøte. 21. september 2005. Råolje- og bensinpris i USA. Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar 2005 september 2005 Hovedstyremøte. september Råolje- og bensinpris i USA Råolje: USD per fat; Bensin: Cent per gallon Dagstall. Januar september 8 Spot Råolje, høyre akse 7. posisjon (oktober) 6. posisjon (desember) jan.

Detaljer

Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Nordland, 1. november 2011

Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Nordland, 1. november 2011 Pengepolitikk og bruk av modeller i Norges Bank Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Nordland, 1. november 11 Pengepolitiske regimer i Norge etter 11 11 13 1 17 1931 1933 19 August 1971 Desember

Detaljer