VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Avtale. om Levering av elektrisk kraft for Næringskundar m.m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Avtale. om Levering av elektrisk kraft for Næringskundar m.m."

Transkript

1 VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Avtale om Levering av elektrisk kraft for Næringskundar m.m.

2 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Vest-Telemark Kraftlag AS og bedriftskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre typar sluttbrukarkundar som ikkje er omfatta av forbrukardefinisjonen i forbrukarkjøpslova Kontaktinfo: Vest-Telemark Kraftlag AS Høydalsmovegen Høydalsmo Tlf.: Kundsenteret åpent kl Telefaks: Feilmelding heile døgnet E-post: Internett: 2

3 Innhald 1 Allmenne reglar Partane i avtalen Innhald i avtalen, avtaleforholdet og Vest-Telemark Kraftlag AS si yting Vest-Telemark Kraftlag AS si avtalte yting Ansvarsfråskriving Avtaledokument Definisjon av uttrykk og omgrep Opplysningar ved inngåing av alle typar avtalar om kraftpris Oppseiing av kunden sin gjeldande avtale om kraftpris i samband med overgang til avtale om kraftpris med Vest-Telemark Kraftlag AS Ansvar for oppseiing av kunden sin gjeldande avtale Verknaden av protest frå kunden sin tidlegare avtalepart Ansvar for tap m.m. som følgje av forseinka eller ikkje gjennomførbart leverandørskifte Kredittvurdering, stilling av sikring m.m. ved avtaleinngåing Kredittvurdering Stilling av sikring m.m Teieplikt Avrekning for uttak av elektrisk kraft Avrekning Avrekning ved bruk av nettselskapet sine måleverdiar Avrekning ved stipulering av forbruk Feil ved avrekning Feil ved avrekning som kan tilskrivast Vest-Telemark Kraftlag AS Avvikskorrigering etter at det er blitt nytta stipulering ved avrekninga Avrekningsfeil som følgje av feil i oppgitte måleverdiar frå nettselskapet Pris og betalingsvilkår Kraftprisar og endring av kraftprisar Endring av Standard variabel kraftpris Andre kraftprisar Nettleige Offentlege avgifter m.m Plikt til å dokumentere avgiftsfritak og rett til refusjon ved feilaktig avgiftsfritak Betalingsvilkår Rente ved forseinka betaling Inkasso Sanksjonar ved brot på avtalen Stansing Heving av tidsavgrensa kraftprisavtalar Kunden sin hevingsrett Erstatningsansvar for kunden dersom hevingsgrunn ikkje ligg føre Vest-Telemark Kraftlag AS sin hevingsrett Vest-Telemark Kraftlag AS sitt erstatningsansvar for feil ved avtaleinngåing Frikjøp, oppseiing og opphøyr av avtale om kraftpris med fast pris og/eller lengde Hovudregel for avtalar om kraftpris med fast pris og/eller lengde Frikjøp frå avtalte plikter og utrekning av frikjøpsbeløp Særskilt om vidareføring og frikjøp frå avtalar for kundar som flyttar i avtaleperioden Oppseiing av avtalar om kraftpris utan særskilt avtalt opphøyrsdato Særskilt om opphøyr av avtale om kraftpris med fast pris og/eller lengde Endringar i desse Allmenne Vilkår for avtale om kraftpris

4 1 Allmenne reglar 1-1 Partane i avtalen Partane i avtalen er kunden som tek ut elektrisk kraft til bruk på ei eller fleire leveringsadresser, og Vest- Telemark Kraftlag AS som står økonomisk ansvarleg overfor den avrekningsansvarlege for kunden sitt uttak på den/dei same leveringsadressa(ene), og har avtale med kunden om kva pris/prisreferanse som skal gjelde ved avrekning av kunden sitt uttak. Kunden som inngår avtale om kraftpris må vere identisk med den som er registrert som nettkunde hos nettselskapet på vedkomande leveringsadresse(r) (målepunkt ID). 1-2 Innhald i avtalen, avtaleforholdet og Vest-Telemark Kraftlag AS si yting Denne avtalen gir Vest-Telemark Kraftlag AS rett til å avrekne kunden for kunden sitt uttak av elektrisk kraft i samsvar med Vest-Telemark Kraftlag AS sin til ei kvar tid gjeldande Standard variabel kraftpris, eller til annan/andre prisregulering(ar) partane har avtalt i Særskilt avtale. Med mindre anna er særskilt avtalt mellom partane, skal avtalen omfatte avrekning for alt elektrisk kraftforbruk som kunden har på si(ne) leveringsadresse(r) i avtaleperioden Vest-Telemark Kraftlag AS si avtalte yting Ei følgje av Vest-Telemark Kraftlag AS sin rett etter 1-2, 1. ledd, er at dette forpliktar Vest-Telemark Kraftlag AS til å stå økonomisk ansvarleg overfor den avrekningsansvarlege for det uttak av elektrisk kraft som skjer til kunden si(ne) leveringsadresse(r) i avtaleperioden. Dette er Vest-Telemark Kraftlag AS si yting i avtaleforholdet. Kunden sitt nettselskap er ansvarleg for at kunden kan ta ut elektrisk kraft etter behov frå nettet til sitt/sine elektriske anlegg. 1-3 Ansvarsfråskriving Avtale om kraftpris er ein avtale om ei finansiell teneste. Som følgje av dette fråskriv Vest-Telemark Kraftlag AS seg eit kvart ansvar for skadar og tap den elektriske krafta i seg sjølv eller mangel på elektrisk kraft, måtte påføre kunden eller kunden sine medkontrahentar. 1-4 Avtaledokument Avtale om uttak av kraft til Standard variabel kraftpris skjer i samsvar med reglane i desse Allmenne Vilkår. Ved avtalar om uttak av kraft som skal avreknast etter andre prisar enn Standard variabel kraftpris, omfattar avtalen mellom partane følgjande dokument: 1. Særskilt avtale mellom partane. 2. Desse Allmenne Vilkår dersom den Særskilte avtalen ikkje fastset noko anna. 4

5 Reglar i Særskilt avtale gjeld ved motstrid alltid framfor reglar i Allmenne Vilkår. 1-5 Definisjon av uttrykk og omgrep Oppstår det tvil om tydinga av omgrep og uttrykk som er brukte i desse Allmenne Vilkår, skal definisjonane i definisjonslista som er innteken til slutt i desse Allmenne Vilkår, leggjast til grunn. 1-6 Opplysningar ved inngåing av alle typar avtalar om kraftpris For at ein avtale om kraftpris skal kunne inngåast, må kunden gi opp følgjande: 1 Namn (firmanamn, namn på offentlig organ eller organisasjon eller liknande) 2 Organisasjonsnummer 3 Adresse(r) for det/dei målepunkt ID(ar) avtalen skal omfatte. 4 Om (1) har hatt avtale om kraftpris med Vest-Telemark Kraftlag AS for andre leveringsadresser enn oppgitt under (3) i dei siste tre åra. 5 Målepunkt ID. (Finst på faktura frå nettselskap(a)- siste 8 siffer skal nyttast) 6 Fakturaadresse dersom ho er ulik adressa oppgitt under (3). 7 Behov for årleg uttak av elektrisk kraft fordelt på kvartal ev månad. (Basert på historisk statistikk eller skjøn). Dersom det vert avtalt i Særskilt avtale at Vest-Telemark Kraftlag AS skal seie opp kunden sin(e) gjeldande avtale(ar) om kraftpris, må kunden i tillegg gi opp: 8 Namn og adresse på avtalepart og eventuelle referansar for den avtalen/dei avtalane som skal seiast opp. Avtale om kraftpris er ikkje rekna for gyldig inngått før Vest-Telemark Kraftlag AS har akseptert gjennom stadfesting av ordren at opplysningane er mottekne og er fullstendige nok for å inngå avtalen. 1-7 Oppseiing av kunden sin gjeldande avtale om kraftpris i samband med overgang til avtale om kraftpris med Vest-Telemark Kraftlag AS Ansvar for oppseiing av kunden sin gjeldande avtale Dersom ikkje anna er avtalt i Særskilt avtale, må kunden sjølv sørgje for oppseiing av sin(e) gjeldande avtale(ar) om kraftpris Verknaden av protest frå kunden sin tidlegare avtalepart Dersom kunden sin tidlegare avtalepart i samband med oppseiing/leverandørskifte gjer gjeldande at kunden ikkje har rett til å seie opp den gjeldande avtalen om kraftpris og gjennomføre leverandørskifte, er dette Vest-Telemark Kraftlag AS uvedkomande Ansvar for tap m.m. som følgje av forseinka eller ikkje gjennomførbart leverandørskifte Dersom leverandørskifte vert forseinka, eller ikkje kan gjennomførast, pga. forhold nemnt i 1-7.2, er Vest-Telemark Kraftlag AS ansvarsfri for dei tapa kunden måtte ha i høve saka. Dersom Vest-Telemark Kraftlag AS lid tap pga. at eit leverandørskifte vert forseinka, eller ikkje kan gjennomførast pga. forhold 5

6 nemnt i føregåande ledd, kan Vest-Telemark Kraftlag AS halde kunden ansvarleg for slike tap. Vest- Telemark Kraftlag AS pliktar, så langt det let seg gjere, å avgrense tapet sitt. Erstatning for Vest-Telemark Kraftlag AS sitt tap vert utrekna etter reglane i 4-2.2, andre ledd, for det tidsrommet Vest-Telemark Kraftlag AS blir påført tap. 1-8 Kredittvurdering, stilling av sikring m.m. ved avtaleinngåing Kredittvurdering Vest-Telemark Kraftlag AS inngår avtale med kunden under føresetnad om at kunden er i stand til å betale. Kunden aksepterer at Vest-Telemark Kraftlag AS kan innhente kredittvurdering av kunden Stilling av sikring m.m. Dersom kredittvurderinga etter Vest-Telemark Kraftlag AS si saklege vurdering gjer sannsynleg ein fare for at betalingsplikta vert mishalden, kan Vest-Telemark Kraftlag AS avvise tinginga, eventuelt seie opp avtalen, eller krevje at det vert stilt sikring, også for løpande forskotsbetaling. Sikring i form av sjølvskyldnarkausjon (bankgaranti og liknande) skal dekkje betaling for stipulert uttak i inntil 4 månader. Sikringa kan krevjast oppretthalden så lenge faren for mishald av betalingsplikta kan gjerast sannsynleg. Dersom eit sakleg grunngitt krav om å stille sikring eller forskotsbetaling ikkje vert akseptert av kunden, er dette eit vesentleg mishald som gir Vest-Telemark Kraftlag AS rett til å heve avtalen straks. 1-9 Teieplikt Partane, partane sine tilsette og andre hjelparar partane måtte ha engasjert, har plikt til å teie om alt som vedkjem den andre parten sine drifts- og forretningsforhold. Dette er ikkje til hinder for at Vest-Telemark Kraftlag AS kan nytte eigen kunnskap om kunden i samband med kredittvurdering, eller at Vest-Telemark Kraftlag AS kan gi opplysningar om kunden til offentleg organ som har heimel i lov til å krevje opplysningar. 2 Avrekning for uttak av elektrisk kraft 2-1 Avrekning Avrekning ved bruk av nettselskapet sine måleverdiar. Vest-Telemark Kraftlag AS nyttar tilgjengelege måleverdiar frå nettselskapa ved all avrekning av kundar Avrekning ved stipulering av forbruk 6

7 Dersom måleverdiar frå nettselskapa ikkje er gjort tilgjengeleg for Vest-Telemark Kraftlag AS til rett tid før avrekning skal skje, vil Vest-Telemark Kraftlag AS stipulere kunden sitt uttak og nytte stipuleringa ved avrekninga. Justering vil bli gjort når Vest-Telemark Kraftlag AS får tilgang til måleverdiar frå nettselskapet. 2-2 Feil ved avrekning Feil ved avrekning som kan tilskrivast Vest-Telemark Kraftlag AS Dersom Vest-Telemark Kraftlag AS feilaktig har nytta andre målarverdiar ved avrekning av ein kunde enn dei måleverdiane som nettselskapet i rett tid har gjort tilgjengeleg for Vest-Telemark Kraftlag AS, kan Vest-Telemark Kraftlag AS eller kunden krevje respektive tilleggsbetaling eller tilbakebetaling for den tida feilen kan ettervisast. Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling vert forelda etter reglane i lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18. Vest-Telemark Kraftlag AS kan ikkje krevje tilleggsbetaling i dei tilfelle avrekningsfeilen må tilskrivast Vest-Telemark Kraftlag AS, og avrekningsfeilen er så lite synberr at kunden heller ikkje burde hatt mistanke om feil og såleis er i aktsam god tru Avvikskorrigering etter at det er blitt nytta stipulering ved avrekninga Avvik som skuldast at Vest-Telemark Kraftlag AS ikkje har fått oppgitt nødvendige målarverdiar frå nettselskapet i rett tid, og såleis har nytta stipulert forbruk ved avrekning, jf , skal også korrigerast ved tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når måleverdiane ligg føre. Slik korrigering reknast ikkje som feil ved avrekning, og skal derfor gjerast utan omsyn til kunden si aktsame gode tru Avrekningsfeil som følgje av feil i oppgitte måleverdiar frå nettselskapet Dersom Vest-Telemark Kraftlag AS har motteke feil måleverdiar for kunden frå nettselskapet, og nytta desse ved avrekning av kunden, kan Vest-Telemark Kraftlag AS ikkje krevje etterbetaling frå kunden, og kunden kan ikkje krevje tilbakebetaling frå Vest-Telemark Kraftlag AS. Oppgjer i høve for mykje eller for lite betalt for elektrisk kraft i dei tilfelle nettselskapet har meldt feil måleverdiar til Vest-Telemark Kraftlag AS, er i det heile eit forhold mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet. 3 Pris og betalingsvilkår 3-1 Kraftprisar og endring av kraftprisar Endring av Standard variabel kraftpris Standard variabel kraftpris kan som hovudregel endrast med 14 dagars varsel. Varsel om endring av Standard variabel kraftpris skjer anten ved direkte varsel til kundane, eller på annan eigna måte. 7

8 3-1.2 Andre kraftprisar Kraftpris(ar) og vilkår for eventuelle endringar av andre kraftprisar enn Standard variabel kraftpris følgjer av det partane avtalar i Særskilt avtale Nettleige Kraftprisen gjeld berre for avrekning av kunden sitt uttak av elektrisk kraft. Avrekning for nettleige kjem i tillegg til avrekninga for kraftuttaket Offentlege avgifter m.m. Kraftprisane er oppgitt eksklusive alle avgifter. Meirverdiavgift, forbruksavgift for elektrisk kraft og eventuelt nye avgifter, kjem i tillegg til kraftprisen med dei til ei kvar tid gjeldande satsar Plikt til å dokumentere avgiftsfritak og rett til refusjon ved feilaktig avgiftsfritak Kundar som etter aktuelle forskrifter er fritekne for avgifter, må i tvilstilfelle dokumentere overfor Vest- Telemark Kraftlag AS at dei har rett til avgiftsfritaket. Dersom Vest-Telemark Kraftlag AS skulle bli etterrekna for avgifter som kundar feilaktig er blitt fritekne for, har Vest-Telemark Kraftlag AS rett til å krevje det aktuelle beløpet refundert av vedkomande kunde(ar). 3-2 Betalingsvilkår Faktura forfell til betaling i samsvar med Vest-Telemark Kraftlag AS sine faktureringsrutinar og betalingsvilkår, og det partane avtalar i Særskilt avtale. 3-3 Rente ved forseinka betaling Forseinkingsrente kjem i tillegg ved betaling etter oppgitt betalingsfrist gitt på faktura etter lovbestemt rentesats i forbrukarforhold i lov om renter ved forseinka betaling av 17. desember 1976 nr Inkasso Inkasso skjer i samsvar med lov om inkasso av 13. mai 1988 nr Sanksjonar ved brot på avtalen 4-1 Stansing Vest-Telemark Kraftlag AS kan stanse å ta økonomisk ansvar for kunden sitt uttak av elektrisk kraft dersom kunden ikkje betalar faktura innan betalingsfristen oppgitt på fakturaen. Kunden og vedkomande nettselskap vil bli varsla skriftleg om stansing og opphøyr av kraftleveranse, og om tidspunktet når stansen vert sett i verk. 8

9 Stansing inneber ikkje at avtalen om kraftpris vert sagt opp eller heva. Vest-Telemark Kraftlag AS vil oppretthalde stansinga inntil all gjeld kunden har til Vest-Telemark Kraftlag AS, er gjort opp, eller det er inngått ein annan avtale om nedbetaling av gjelda. Etter dette vil avtale om kraftpris halde fram vidare. 4-2 Heving av tidsavgrensa kraftprisavtalar Kunden sin hevingsrett Dersom Vest-Telemark Kraftlag AS i vesentlege forhold bryt ein tidsavgrensa avtale om kraftpris, kan kunden heve avtalen Erstatningsansvar for kunden dersom hevingsgrunn ikkje ligg føre Vest-Telemark Kraftlag AS kan krevje erstatta tap Vest-Telemark Kraftlag AS lid dersom kunden hevar ein tidsavgrensa avtale om kraftpris før utløpstidspunktet, og det ikkje ligg føre slike brot på vesentlege forhold i avtalen frå Vest-Telemark Kraftlag AS si side som nemnt i Erstatningsbeløpet finn ein som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kunden sitt uttak skjer på den dagen Vest-Telemark Kraftlag AS får melding om hevinga, og den prisen som gjeld i kontrakten mellom kunden og Vest-Telemark Kraftlag AS. Denne differansen vert multiplisert med avtalt, eller skjønsmessig stipulert, kraftuttak frå den dagen hevinga vert gjennomført og ut den perioden som den tidsavgrensa avtalen gjaldt for Vest-Telemark Kraftlag AS sin hevingsrett Vest-Telemark Kraftlag AS kan heve ein tidsavgrensa avtale om kraftpris dersom kunden misheld betalingsplikta vesentleg. 4-3 Vest-Telemark Kraftlag AS sitt erstatningsansvar for feil ved avtaleinngåing. Dersom Vest-Telemark Kraftlag AS som følgje av svikt i eigne rutinar ikkje har registrert ein kunde Vest- Telemark Kraftlag AS har gyldig avtale om kraftpris med, og feilen heilt eller delvis ikkje skuldast forhold på kunden eller nettselskapet si side, er Vest-Telemark Kraftlag AS ansvarleg for eventuelle meirkostnader som kunden har ved at kunden er blitt avrekna etter ein høgare kraftpris av annan avtalepart eller av nettselskapet i samsvar med konsesjonsvilkåra om leveringsplikt. 5 Frikjøp, oppseiing og opphøyr av avtale om kraftpris med fast pris og/eller lengde 5-1 Hovudregel for avtalar om kraftpris med fast pris og/eller lengde. Avtale om kraftpris med fast pris og/eller lengde skal gjelde for det tidsrom som er avtalt i Særskilte Vilkår. 5-2 Frikjøp frå avtalte plikter og utrekning av frikjøpsbeløp 9

10 Kunden har høve til frikjøp frå sine avtaleplikter ved å erstatta det tapet Vest-Telemark Kraftlag AS lid ved at avtalen vert stansa før avtaletida er ute. Erstatningsbeløpet (frikjøpsbeløpet) finn ein som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kunden sitt uttak skjer på den dagen frikjøp vert kravd av kunden, og den prisen som gjeld i kontrakten mellom kunden og Vest-Telemark Kraftlag AS. Denne differansen vert multiplisert med avtalt, eller skjønsmessig stipulert, kraftuttak frå den dagen frikjøpet gjeld frå og ut den perioden som den tidsavgrensa avtalen gjaldt for. 5-3 Særskilt om vidareføring og frikjøp frå avtalar for kundar som flyttar i avtaleperioden Kundar som har avtalar om kraftpris med fast pris og/eller lengde, og som flyttar før avtaleperioden er ute, får fullført avtalen ved uttak av kraft på si nye adresse. Kundar som ikkje ønskjer å fullføre avtalen ut avtaleperioden ved flytting, får høve til frikjøp etter reglane i 5-2. Kundar med avtalar om kraftpris med fast pris og/eller lengde, som flyttar, pliktar å varsle Vest-Telemark Kraftlag AS om si nye leveringsadresse med dei same opplysningane som dei som går fram av 1-6 i desse Allmenne Vilkår. Vest-Telemark Kraftlag AS vil deretter sende melding om oppstart av kraftleveranse til vedkomande nettselskap, jf. 2-1 i Forskrift om måling, avrekning og samordna opptreden m.m. av nr Oppseiing av avtalar om kraftpris utan særskilt avtalt opphøyrsdato. Avtalar om kraftpris utan særskilt avtalt opphøyrsdato kan seiast opp av kvar av partane med 3 vekers skriftleg varsel rekna frå førstkomande måndag etter oppseiinga. 5-5 Særskilt om opphøyr av avtale om kraftpris med fast pris og/eller lengde Dersom Vest-Telemark Kraftlag AS etter utløpet av ein avtale om fast pris og/eller lengde ikkje har motteke leverandørskiftemelding frå nettselskapet, og heller ikkje har motteke tinging frå kunden om ein ny avtale om fast pris og/eller lengde, vil kunden bli avrekna av Vest-Telemark Kraftlag AS i samsvar med Standard variabel kraftpris, eller eit anna standardprodukt som kan seiast opp etter regelen i 5-4 i desse Allmenne Vilkår. 6 Endringar i desse Allmenne Vilkår for avtale om kraftpris. 6-1 Endring i Allmenne Vilkår for avtale om kraftpris for kundar som har avtalar om kraftpris utan særskilt avtalt opphøyrsdato For kundar som har avtalar om kraftpris utan særskilt avtalt opphøyrsdato, kan Vest-Telemark Kraftlag AS gjere endringar i desse Allmenne Vilkår for avtale om kraftpris. Endringar skal kunngjerast med 14 dagars varsel som direkte melding til kunden eller på annan eigna måte, og er deretter gyldige. 6-2 Endring i Allmenne Vilkår for avtale om kraftpris for kundar som har avtalar om kraftpris med fast pris og/eller lengde. 10

11 For avtalar om kraftpris med fast pris og/eller lengde blir endringar som nemnt i 6-1 ikkje gjort gjeldande i avtaleperioden. Endringane vil først bli gjort gjeldande for slike avtalar dersom kunden etter utløpet av avtalen fornyar eller vidarefører avtalen med ny aksept. 7 Tvistar Tvistar om kontraktsforholdet, som ikkje blir løyst ved forhandlingar, skal bringast inn for XXX tingrett, med mindre partane i det enkelte tilfelle blir samde om bruk av skilsdom. Sorenskrivaren i tingretten skal i tilfelle semje om skilsdom oppnemne formann for skilsdomsretten. Elles avtalar partane i samråd med den oppnemnde formannen samansetting og sakshandsaming i samsvar med reglane i lov om voldgift. 11

12 Definisjonar til Allmenne vilkår for avtale om kraftpris. Avrekningsansvarleg Avtale om kraftpris Elspotpris Finansiell avtale Kraftleverandør Leverandørskifte Leveringsadresse Eining utpeika av Olje- og energidepartementet som har ansvar for at det blir avrekna for all innmating og alt uttak av elektrisk kraft som finn stad i netta i Norge. Dette er regulert i 4-3 i energilova og i kapitla 4 og 5 i forskrift av nr 301 Om måling, avrekning og samordna opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettenester. Finansiell avtale der ein aktør (kraftleverandør) påtek seg å avrekne ein kunde for kunden sitt uttak av elektrisk kraft i samsvar med avtale, samtidig som aktøren overfor avrekningsansvarleg tek på seg det økonomiske ansvaret for vedkomande kunde sitt uttak av elektrisk kraft frå nettselskapet sitt nett. Pris for elektrisk kraft som blir notert kvar time av den nordiske kraftbørsen Nord Pool ASA. Elspotprisen, eller berre spotprisen, er referansepris for all annan prissetting av kraft. Det blir notert ein systempris som er snittet for heile børsområdet. Ved flaskehalsar i det fysiske kraftoverføringssystemet (sentralnettet) mellom regionar blir det notert ein elspotpris for kvart område (områdepris). Sjå avtale om kraftpris. Nemning for aktørar som sel elektrisk kraft til sluttbrukarar. Nemninga kraftleverandør er innarbeidd. Det må likevel presiserast her at nemninga ikkje refererer til ein aktør som står for fysisk leveranse av ei bestemt kraftmengde til ein sluttbrukar, men til ein aktør som forpliktar seg til å avrekne kunden for den uttekne kraftmengda til avtalt pris. Ytinga til kraftleverandøren er følgjeleg ein finansiell avtale. Formell, forskriftsfesta prosedyre for registrering av den leverandør som skal ha økonomisk ansvar overfor avrekningsansvarlege for kraftuttaket i eit kvart målepunkt ID. Denne registreringa (leverandørskiftet) vert gjort av nettselskapet som eig nettet der kunden sitt målepunkt ID er. Melding om leverandørskifte skal alltid sendast av den aktøren som har inngått ny avtale om kraftpris (kraftleveringsavtale) med ein kunde. Reglane om leverandørskifte er inntekne i kap. 2 i forskrift av nr 301 Om måling, avrekning m.m. Sjå Målepunkt ID Målepunkt ID Etter 1-3 i Forskrift om måling, avrekning og samordna opptreden m.m. av nr 301, er målepunkt ID definert som ein eintydig identifikasjon av eit målepunkt basert på EAN- standarden Global Service Relation Number (GSRN). Nettleige Nettselskap Nord Pool ASA Områdepris/prisområde Alle prisar og annan økonomisk godtgjersle (tariffar) som nettselskapet fastset for tilknyting til og bruk av elektriske nettanlegg. Jf. 1-3 om tariffer i Forskrift av nr 302 Om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer m.m. Selskap som eig overføringsnett eller har ansvar for nettenester i samsvar med nettleigekontrakt med kunden og har områdekonsesjon og omsetningskonsesjon etter energilova. Den nordiske kraftbørsen som er eigd av sentralnettsselskapa i dei nordiske landa. Aktørane som tilbyr avtalar om kraftpris til sluttbrukarar, handlar kraft og prissikrar avtalepliktene sine overfor kundane hos Nord Pool ASA. Sjå Elspotpris. 12

13 Sluttbrukar Spotpris Stansing Som sluttbrukar er rekna den kunden som tek ut elektrisk energi til eige bruk, og som ikkje omset krafta vidare. Sjå Elspotpris Kraftprisansvarlege si utøving av tilbakehaldsrett overfor kunden. Det inneber at kraftleverandøren overfor kunden og nettselskapet erklærer at ein frå eit oppgitt tidspunkt ikkje står økonomisk ansvarleg overfor den avrekningsansvarlege og nettselskapet for kunden sitt uttak av kraft. 13

14 14

15 15

16 16

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Side 1 av 9 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris for næringskundar o.a.

Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris for næringskundar o.a. April 2012 Før kraftleverandøren skal ta i bruk denne avtalen, må [Kraftleverandør AS] erstattast med firmanamnet til den aktuelle leverandøren. Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris for næringskundar

Detaljer

Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris for næringskundar

Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris for næringskundar Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris for næringskundar Denne avtalen, som heretter er kalla Allmenne vilkår, gjeld mellom Kvam Kraftverk AS og næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og andre

Detaljer

STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR

STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR HARDANGER ENERGI AS Postboks

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Tinn Energi as, strøm og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg.

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Istad Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerombudet har forhandlet

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Leverandørnavn AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Leverandørnavn AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. 1 Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Leverandørnavn AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Leverandørnavn AS og små og mellomstore bedriftskunder,

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR 1-1 Partane i avtalen Partane i avtalen er kunden som tek ut elektrisk kraft til bruk i eit elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avreknar

Detaljer

Standard avtale for Levering av elektrisk kraft

Standard avtale for Levering av elektrisk kraft VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Standard avtale for Levering av elektrisk kraft Standardavtaler 2007 er resultat av forhandlingar mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukarombudet. Standardavtalene

Detaljer

Partane i avtalen er kunden som tek ut straum til bruk på ei eller fleire leveringsadresser, og Skjåk Energi Kraft.

Partane i avtalen er kunden som tek ut straum til bruk på ei eller fleire leveringsadresser, og Skjåk Energi Kraft. April 2012 Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris for næringskundar o.a. Denne avtalen, som heretter er kalla Allmenne vilkår, gjeld mellom Skjåk Energi Kraft og næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR. SÆRSKILTE AVTALEVILKÅR. Endringar/tillegg til "Standard kraftleveringsavtale - privatkundar".

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR. SÆRSKILTE AVTALEVILKÅR. Endringar/tillegg til Standard kraftleveringsavtale - privatkundar. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR SÆRSKILTE AVTALEVILKÅR. Endringar/tillegg til "Standard kraftleveringsavtale - privatkundar". 1. Kvinnherad Energi AS gjer, med verknad frå 01.07.07, gjeldande

Detaljer

- Kraftavtalen som regulerer tilhøvet mellom mellom kunden og kraftleverandøren.

- Kraftavtalen som regulerer tilhøvet mellom mellom kunden og kraftleverandøren. Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalane skal nyttast ved levering av straum og nettenester til private forbrukarar

Detaljer

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA

AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA AVTALEVILKÅR MELLOM BEDRIFTSKUNDER OG SVORKA Gjeldende fra 15.09.2016 Disse alminnelige vilkårene «Alminnelige Vilkår» gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedrifter, offentlige kunder,

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR

STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester og nettkunden som brukar av nettenester. Nettselskapet

Detaljer

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert av LOV

Detaljer

Mai 2012. Vilkår for avtale om kraftpris

Mai 2012. Vilkår for avtale om kraftpris Mai 2012 Vilkår for avtale om kraftpris Innholdsfortegnelse Særskilte vilkår for avtale om kraftpris mellom privatkunder og Lyse AS Bakgrunn...3 1 Særskilt vilkår om avtalens gjenstand avtale om kraftpris...3

Detaljer

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG

KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETENESTE MELLOM VÅGSØY KOMMUNE OG.. Avtaleperiode 3 år Innhold 1. GENERELT...3 1.1 Aktørar...3 1.2 Omfang...3 1.3 Kontaktpersonar...3 1.4 Endring av avtalen...3 2. KONTRAKTSVILKÅR...3

Detaljer

Nettleigevilkår for næringskundar m.m.

Nettleigevilkår for næringskundar m.m. Nettleigevilkår for næringskundar m.m. Desse nettleigevilkåra gjeld i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkundar som ikkje skal reknast som forbrukarar, jf. definisjonen av forbrukar i 1 i lov

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant]

Rammeavtale. Om levering av entreprenørtenester. mellom Lindås kommune og. [Lindås kommune sin representant] Rammeavtale Om levering av entreprenørtenester mellom Lindås kommune og 1. Partane sine representantar Oppdragsgjevar: Leverandør: Lindås kommune [Lindås kommune sin representant] [Namn på leverandør]

Detaljer

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til

Detaljer

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2 2 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

1 PARTANE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENT, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVERKSEMDA

1 PARTANE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENT, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVERKSEMDA April 2012 Nettavtale for næringskundar o.a. Denne nettavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtala, for næringsdrivande kundar, offentlege kundar, organisasjonar og andre nettkundar der nettavtalen ikkje

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR... 2 1-1 Partene i avtalen... 2 1-2 Avtaleforholdet... 2 1-3 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør... 2 1-4 Angrerett... 2 1-5 Sikkerhetsstillelse...

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR... 2 1-1 Partene i avtalen... 2 1-2 Avtaleforholdet... 2 1-3 Avtaleinngåelse og skifte av kraftleverandør... 2 1-4 Angrerett... 2 1-5 Sikkerhetsstillelse...

Detaljer

Standard kraftleveringsavtale

Standard kraftleveringsavtale Standard kraftleveringsavtale 1 Alminnelige vilkår 1 1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1 2 Avtaleforholdet

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

Kontrakt. Orienteringsdesign. Kontrakten gjeld: Kontrakt mellom: SKYSS (heretter kalla oppdragsgjevar) (heretter kalla leverandør) Bergen den.

Kontrakt. Orienteringsdesign. Kontrakten gjeld: Kontrakt mellom: SKYSS (heretter kalla oppdragsgjevar) (heretter kalla leverandør) Bergen den. Kontrakt Kontrakten gjeld: Orienteringsdesign Kontrakt mellom: SKYSS (heretter kalla oppdragsgjevar) og (heretter kalla leverandør) For oppdragsgjevaren: Bergen den. / 2012 For leverandøren: Bergen den.

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR TENESTEKJØP

GENERELLE VILKÅR FOR TENESTEKJØP GENERELLE VILKÅR FOR TENESTEKJØP 1. TENESTA Leverandøren skal utføre tenesta i samsvar med dei til einkvar tid gjeldande reglar som er relevante for utføringa av tenesta, og normer som gjeld for den aktuelle

Detaljer

STANDARD AVTALE FOR TILKNYTING OG NETTLEIGE, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR

STANDARD AVTALE FOR TILKNYTING OG NETTLEIGE, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STANDARD AVTALE FOR TILKNYTING OG NETTLEIGE, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR HARDANGER ENERGI

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft 1. Generelt På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer,

Detaljer

1 Generelle vilkår for SIM sine tilbodskonkurransar

1 Generelle vilkår for SIM sine tilbodskonkurransar 1 Generelle vilkår for SIM sine tilbodskonkurransar Det følgjande er ei samanstilling av generelle vilkår som gjeld SIM sine tilbodskonkurransar. 1.1 Konkurransereglar og prosedyrer Forskrift om offentlige

Detaljer

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eigar av elektriske anlegg (anleggseigar)

Detaljer

EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft

EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft SÆRVILKÅR. Særskilde vilkår i tillegg til Standard kraftleveringsavtale. 3-2, 2. avsnitt, første setning går ut og vert erstatta med følgjande: Kraftleverandøren vil halda kundane løpande orientert om

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKT. Granvin herad. Vedlegg 4.

FORSLAG TIL KONTRAKT. Granvin herad. Vedlegg 4. FORSLAG TIL KONTRAKT Granvin herad Vedlegg 4. Innhold Framlegg til kontrakt... 3 1 Krav til pris og prisregulering... 3 2 Avtaleforvalting... 3 3 Rapportar og statistikk... 3 4 Kvalitet... 3 5 Vilkår for

Detaljer

SÆRVILKÅR Særvilkår vil komme foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale. Vilkårene må leses og godkjennes ved bestilling før avtaleinngåelse.

SÆRVILKÅR Særvilkår vil komme foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale. Vilkårene må leses og godkjennes ved bestilling før avtaleinngåelse. SÆRVILKÅR Særvilkår vil komme foran vilkårene i standard kraftleveringsavtale. Vilkårene må leses og godkjennes ved bestilling før avtaleinngåelse. 1. På bakgrunn av denne avtale gis Ustekveikja Energi

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 01.05.2015 1. Produkt kategorier LOS AS (LOS) tilbyr følgende produkt kategorier: A. LOS Partner Porteføljeforvaltning

Detaljer

Rammeavtale. mellom. Leverandør. Lærdal Kommune. Entreprenørtenester

Rammeavtale. mellom. Leverandør. Lærdal Kommune. Entreprenørtenester IKKJE OFFENTLEG, JF. OFFENTLEGLOVA 23, 1. ledd Rammeavtale mellom Leverandør og Lærdal Kommune Entreprenørtenester INNHALD 1 Generell informasjon... 3 2 Omfang og varigheit... 3 3 Tildeling av oppdrag...

Detaljer

Standard kraftleveringsavtale - Svorka

Standard kraftleveringsavtale - Svorka 1 Alminnelige vilkår 1-1 Partene i avtalen Standard kraftleveringsavtale - Svorka Vilkårene i denne avtalen er gjeldende fra 01.07.2017 Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør

Detaljer

Standard kraftleveringsavtale - Svorka

Standard kraftleveringsavtale - Svorka 1 Alminnelige vilkår 1-1 Partene i avtalen Standard kraftleveringsavtale - Svorka Vilkårene i denne avtalen er gjeldende fra 01.01.2017 Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKT. Eidfjord kommune. Vedlegg 4.

FORSLAG TIL KONTRAKT. Eidfjord kommune. Vedlegg 4. FORSLAG TIL KONTRAKT Eidfjord kommune Vedlegg 4. INNHALDSLISTE VEDLEGG 4 1. FORSLAG TIL KONTRAKT... 3 1.1. KRAV TIL PRIS OG PRISREGULERING... 3 1.2. AVTALEFORVALTING... 3 1.3. RAPPORTAR OG STATISTIKK...

Detaljer

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 INNHALD Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi

Detaljer

RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER. Vedlegg 9. mellom. .. KOMMUNE og. Avtalen er underteikna i to eksemplar, der kvar av partane får eitt eksemplar.

RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER. Vedlegg 9. mellom. .. KOMMUNE og. Avtalen er underteikna i to eksemplar, der kvar av partane får eitt eksemplar. Vedlegg 9 RAMMEAVTALE KJØP AV TOLKETENESTER mellom.. KOMMUNE (heretter kalla Kunden) og (heretter kalla Leverandøren) For kunden:., den For leverandøren:.., den Kontaktperson hos kunden: Namn:. Adresse:

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER Gjeldende frå 01.03.2003 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN... 3 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE... 3 3 PERSONOPPLYSNINGER... 3 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Lærdal Energi AS Postboks 94 6886 Lærdal Deres ref Vår ref 07/00534 07/01821-3 Dato 19 MAI 2008 Klage på NVEs vedtak om tariffering i Borgund Det synast til klage

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

AVTALE OM REVISJONSTENESTER

AVTALE OM REVISJONSTENESTER AVTALE OM REVISJONSTENESTER Avtale om partsforpliktingar mellom: NN kommune (heretter kalla kommunen) (heretter kalla REVISOR) For kommunen: [Stad/dato] [Namn m. blokkbokstavar] [Tittel] For REVISOR: Stad/dato]

Detaljer

Alminnelege innkjøpsvilkår for. Voss kommune

Alminnelege innkjøpsvilkår for. Voss kommune Voss kommune Vedlegg A Vedlegg A Alminnelege innkjøpsvilkår for Voss kommune Desse alminnelege innkjøpsvilkåra utgjer ein del av rammeavtalen. Eventuelle avvikande leveringsvilkår er utan verknad for leveransen

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKT

FORSLAG TIL KONTRAKT FORSLAG TIL KONTRAKT KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodkonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del 4. Avtale

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eigar av elektriske anlegg (anleggseigar) som ikkje er

Detaljer

Standardavtale for nettleige og tilknyting

Standardavtale for nettleige og tilknyting Standardavtale for nettleige og tilknyting STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester

Detaljer

Nettariffar gjeldande frå

Nettariffar gjeldande frå Nettariffar gjeldande frå 01.01.2017 Nettariffane er sett opp etter kva type anlegg det er, bruksområde og/eller uttaksstorleik. Prisen er også omtalt som nettleige. Etter dialog med kunde, er det energiverket

Detaljer

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 Alle tariffar er i utgangspunktet sett opp utan mva og forbruksavgift. H-tariff for hushald og gardsbruk. H 4 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for eigar av elektriske anlegg som er næringsdrivande, offentleg

Detaljer

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS

Synspunkter fra Eidsiva Nett AS v.02.09.2010 Forbruksavgift og trekk til Energifondet (ENOVA)- Nettselskapenes ansvar og rutiner ved innkreving Temadag Energi Norge 08.09.2010 Synspunkter fra Eidsiva Nett AS Ivar Elias Lingaas ivar.lingaas@eidsivaenergi.no

Detaljer

STANDARD AVTALEVILKÅR TENESTEKJØP

STANDARD AVTALEVILKÅR TENESTEKJØP STANDARD AVTALEVILKÅR TENESTEKJØP 1.0 UTFØRING 1.1 Tenesteytar pliktar å utføra oppdraget slik avtalen tilseier, og kjøpar pliktar å dekke sitt behov for tenesta som avtalen omfattar frå avtaleleverandør.

Detaljer

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar Overføringstariffane er sett opp etter kva type anlegg som tek ut straumen; bruksområde og/eller uttaksstorleik. Dei ulike overføringstariffane skal dekka

Detaljer

Vedtak om å krevje tilbake feil utbetalt bustøtte

Vedtak om å krevje tilbake feil utbetalt bustøtte Side 1 av 6 Retur: Husbanken Postboks 1404, 8002 Bodø Vår dato 0325 Per Soap Persson Pers vei 11 Leilighet 2 1281 OSLO Vedtak om å krevje tilbake feil utbetalt bustøtte Vi viser til varselet om mogleg

Detaljer

Mai Vilkår for avtale om kraftpris

Mai Vilkår for avtale om kraftpris Mai 2012 Vilkår for avtale om kraftpris Innholdsfortegnelse Særskilte vilkår for avtale om kraftpris mellom privatkunder og Lyse AS Bakgrunn...3 1 Særskilt vilkår om avtalens gjenstand avtale om kraftpris...3

Detaljer

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtale nr...... Avtaletid:... Opsjonstid 1 + 1 år. RAMMEAVTALE Mellom.. Leverandør Og kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande

Detaljer

Jølster kommune Drift og kommunalteknikk 6843 Skei i Jølster

Jølster kommune Drift og kommunalteknikk 6843 Skei i Jølster 1 1. Tilbodsinnbyding Jølster kommune ynskjer med dette tilbod på brøyting, snørydding og anna vintervedlikehald på kommunale vegar og plassar. Dette tilbodsgrunnlaget saman med instruks for arbeidet skal

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL)

A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL) 1 A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL) Disse standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet A/S Eidefoss ( heretter kalt nettselskapet)

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN...2 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...2 3 PERSONOPPLYSNINGER...2 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER...3 4-1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon)

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) <skriv inn kva det gjelder> SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG X år Rammeavtale (pluss x år opsjon) Frist tilbod xx.xx.xxxx, kl.1200. Arkivsaksnr: side 1 av 10 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR...

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

2 AVTALEINNGÅELSE MV.

2 AVTALEINNGÅELSE MV. Standard nettleievilkår for næringskunder Denne standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet Trøgstad Elverk AS (heretter kalt nettselskapet) sitt distribusjonsnett.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE

KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE KJØPEKONTRAKT MELLOM EID KOMMUNE (SELJAR) OG [ ] (KJØPAR) VEDRØRANDE SAL AV EIGEDOMMEN GNR. 44, BNR XX I EID KOMMUNE 1733773 DEFINISJONAR Følgjande definisjonar vert nytta i avtalen: Avtalen Denne avtalen

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar 1 GENERELT Standard tilknytingsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eigaren av den elektriske installasjonen som vert knytt til distribusjonsnettet.

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV OG UTSETT FRIST FOR OPPMÅLINGSFORRETNING I VINTERPERIODE FOR FORVALTNINGSOPPGÅVER ETTER LOV: 2005-06-17 nr 101 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) Datert: 05.03.2010

Detaljer

KVAM HERAD RAMMEAVTALE. Kvam herad MELLOM. (Leverandøren sitt namn og adresse) Avtaleperiode:.

KVAM HERAD RAMMEAVTALE. Kvam herad MELLOM. (Leverandøren sitt namn og adresse) Avtaleperiode:. KVAM HERAD RAMMEAVTALE MELLOM Kvam herad OG (Leverandøren sitt namn og adresse) har i dag inngått følgjande avtale om levering av multi-/kopimaskiner. Avtaleperiode:. Avtalen består av dette dokumentet,

Detaljer

LEIGEAVTALE. Voss krisesenter skal nytta bustaden som krisesenter fram til xx.xx.201x

LEIGEAVTALE. Voss krisesenter skal nytta bustaden som krisesenter fram til xx.xx.201x Voss kommune Ikkje off., Ofl 13, jfr. fvl. 13.1 LEIGEAVTALE Mellom utleigar: Voss kommune og leigetakar: er det den xx.xx.2011 teikna leigeavtale om bustad med adresse: Voss krisesenter skal nytta bustaden

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra

ephorte 2011/777-7 Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Vedteke i kommunestyresak 17/12. Gjeldande frå 15.08.12 Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Aukra Side 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER I AUKRA KOMMUNE. 1 Eigarforhold. Aukra

Detaljer

Nettleigeavtale. Næringskundar m.m.

Nettleigeavtale. Næringskundar m.m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Nettleigeavtale og Vilkår for tilknytning for Næringskundar m.m. Denne nettleigeavtala gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar

Detaljer