RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av"

Transkript

1 Avtale nr Avtaletid:... Opsjonstid år. RAMMEAVTALE Mellom.. Leverandør Og kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande vedlagte avtale-vilkår ( i alt 5.. sider), anbudsgrunnlaget og leverandøren sine innleverte tilbudsdokumenter av...med prisar. Ved tvist om tolking av avtalen, gjeld dokumenta ii denne rekkjefølge: 1. Dette dokumentet 2. Konkurransegrunnlaget 3. Leverandøren sine tilbodsdokument Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum har vore ansvarleg for anbudskonkurransen og har ansvar for kontraktsoppfylgjing i avtaleperioden på vegne av deltakarkommunane. Kvar kommune er eigen juridisk eining, og signerar eigen kontrakt og er juridisk forplikta i samsvar med denne. Leverandør : Kjøpar/kommune: Stad... Dato... Stad... Dato... Signatur: Signatur: Stilling... Stilling... Kontaktperson... Kontaktperson: Tlf... Faks... e-post. Tlf... Faks... e-post..... Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum 1

2 AVTALEVILKÅR TENESTEKJØP 1.0 UTFØRING 1.1 Tenesteytar pliktar å utføra oppdraget slik avtalen tilseier, og kjøpar pliktar å dekka sitt behov for tenesta som avtalen omfattar frå avtaleleverandør. 1.2 Tenesteytar skal følgja dei til ei kvar tid gjeldande lovreglar og avgjersler som er viktige for utføring av oppdraget. Tenestytar skal også henta inn og oppretthalda løyver som er naudsynte i samband med utføring av oppdraget. 1.3 Tenesteytar skal utføra oppdraget i samsvar med godkjend teknikk, og slik dei til ei kvar tid gjeldande bransjenormer tilseier. 1.4 Dersom kjøpar, etter å ha inngått avtale, set krav til materiale, utstyr, konstruksjonsval, metode, retningslinjer e.l., som tenesteytar må ta atterhald for, skal kjøpar straks ha skriftleg melding om dette. 1.5 Utan kjøpar sitt skriftlege samtykkje, kan ikkje tenesteytar overgi oppdraget, eller deler av det, til underleverandørar. 1.6 Dersom det syner seg at oppdraget ikkje kan starta opp, verta gjennomført eller verta avslutta i samsvar med kontrakten, skal tenesteytar straks varsla kjøpar. 2.0 PERSONELL 2.1 Kjøpar er ikkje å sjå på som arbeidsgjevar for tenesteytar sitt personell sjølv om dette personellet skal utføra oppdraget, eller deler av det, i samarbeid med kjøpar sin organisasjon. 2.2 Tenesteytar skal med det same varsla kjøpar om ein kvar eksisterande eller mogeleg interessekonflikt i samband med oppdraget. 3.0 KVALITETSSIKRING 3.1. Tenesteytar skal ha eit tilfredsstillande system for kvalitetssikring som er tilpassa tenesta. Dersom kjøpar ber om det, pliktar tenesteytar å hjelpa til med å kontrollera systemet. Kjøpar kan forlanga at det vert lagt fram prøveprotokoll, materialsertifikat, utrekningar o.l. der dette er aktuelt. Tenesteytar skal syta for at kjøpar har dei same rettar ovanfor alle underleverandørar. 3.2 Årleg og elles på førespurnad skal leverandør utan omkostningar kunna leggja fram statistikk for den enkelte kommune, avdeling etc. 4.0 REVISJON 4.1 Kjøpar, eller den kjøpar har oppnemnt som revisor, har rett til å føreta revisjon av tenesteytar sine rekneskap i den grad dette er naudsynt for å kontrollera tenestytar si fakturering. Tenesteytar skal utan vederlag yta rimeleg assistanse ved ein slik revisjon. Kjøpar sin rett til å foreta revisjon gjeld i 2 år etter utløp av det året då kjøpar mottok sluttfaktura for oppdraget. 5.0 BETALINGSVILKÅR/PRISREGULERING 5.1 Kjøpar skal betala tenesteytar i samsvar med dei vilkår som går fram av tinginga. Prisane Skal vera faste i 12 mnd, og kan deretter regulerast i trå med prisutviklinga i marknaden dokumentert gjennom SSB sin konsumprisindeks. Krav om prisendringar må setjast fram skriftleg, og ikkje setjast i verk før kunden har akseptert desse. Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum 2

3 Dersom det er avtala ei total kostnadsramme for oppdraget, representerer denne tenesteytar sitt maksimale samla krav på vederlag. For å ha krav på vederlag utover kostnadsramma, må det føreligga ei skriftleg godkjenning frå kjøpar. 5.2 Innan 30 dagar etter at oppdraget er avslutta skal tenesteytar senda faktura for sluttoppgjer. Sluttfakturaen skal dekka alle krava som tenesteytar har ovanfor kjøpar i samband med oppdraget. 5.3 Betalingsfrist er 30 dagar etter mottak av rett faktura. 5.4 Dersom beløp som er forfalle ikkje vert betalt i rett tid, vert den morarenta som gjeld betalt, etter "Lov om renter ved forsinket betaling mv." av Purregebyr og/eller andre kostnader i samband med for sein betaling, skal vera dekka i gjeldande morarente. 5.6 Handsamingsgebyr/fakturagebyr o.l. vert ikkje godtekne. 5.7 Tenesteytar som overdreg faktura til tredjemann for innkrevjing, er framleis ansvarleg ovanfor kjøpar med omsyn til reklamasjonar eller regresskrav. 5.8 Alle fakturaene skal vera merka med td. brukareining, avdeling, og namn til kontaktperson samt andre referansar kjøpar krev (t.d. kontostreng/ref.nr). Det skal koma tydeleg fram på fakturaen kva beløpet gjeld. kjøpar har rett til å returnera fakturaer som ikkje i samsvar med krava. 5.9 Kjøpar kan halda tilbake beløp som er udokumenterte eller som det er tvist om. I slike tilfelle skal kjøpar gje melding til tenesteytar om kva beløp som vert haldne tilbake og om årsaka til dette Kjøpar har rett til å halda tilbake utbetaling inntil tenesteytar anten har dokumentert at pliktig skatteinnbetaling har funne stad, eller har stilt fullgod trygd for slik innbetaling. Kjøpar kan alltid krevja regress hjå tenesteytar for det ansvar han vert påført som følgje av at tenesteytar ikkje har føreteke pliktig skatteinnbetaling. 6.0 REKLAME 6.1 Dersom det ikkje føreligg eit særleg skriftleg samtykke frå kjøpar, skal ikkje tenesteytar senda ut pressemeldingar, annonsera eller foreta anna form for reklame vedrørande oppdrag som er avtala. 7.0 RETTAR TIL RESULTAT 7.1 Dersom ikkje anna er avtala har kjøpar, som den einaste, eigedomsrett til resultat av oppdraget etter kvart som det vert utført. Alle rapportar, teikningar, spesifikasjonar og liknande dokument samt dataprogram som vert utarbeida som følgje av tenesteytar sitt arbeid under avtalen, er å rekna som ein del av resultat av oppdraget. 8.0 ENDRINGAR 8.1 Kjøpar har rett til å setja krav om endringar av alle slag i tenesteytar sine ytingar. Kjøpar har likevel ikkje rett til å krevja utført endringar som går utover det som er rimeleg at partane kunne forventa då avtalen vart inngått. 8.2 Dersom tenesteytar oppdagar behov for slike endringar som er nemnt ovanfor, skal kjøpar snarast ha skriftleg melding om dette. Eventuelle endringar skal vera godkjende skriftleg av kjøpar før dei vert utførde. 8.3 Tenesteytar skal godskrivast for det meirarbeid som iverksetjing av slike endringar medfører. Dersom ikkje anna er avtala, skal godskrivinga vera i samsvar med det kostnads- og fortenestenivå som det tidlegare avtala arbeidsomfang er basert på. Dersom det tidlegare avtala arbeidsomfanget ikkje er relevant for vurdering av tillegg for meirarbeidet, skal vurderinga byggja på kva som er rimeleg verdi for tilsvarande Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum 3

4 ytingar. Dersom endringane medfører reduksjon i tenesteytar sine ytingar, skal ha dette godskrive på same måte. 8.4 Kjøpar kan utan varsling til ei kvar tid utsetja heile oppdraget, eller deler av oppdraget. I slike tilfelle skal tenesteytar med det same gje kjøpar skriftleg melding om kva verknader slik utsetjing medfører for gjennomføring av oppdraget. 8.5 I utsetjingsperioden kan tenesteytar krevja å få dekka sine dokumenterte og naudsynte kostnader i samband med eventuell demobilisering og mobilisering av arbeidskrafta. 9.0 AVBESTILLING 9.1 Kjøpar har til ei kvar tid rett å sei opp/endre oppdraget. Tenesteytar har ikkje rett på noko vederlag på grunn av slik oppseiing. Dersom varselet er kortare enn 30 dagar skal kjøpar dekkja dokumenterte og naudsynte utgifter som er oppstått i samband med ei føremålstenleg avvikling av oppdraget KONTRAKTBROT 10.1 Tenesteytar pliktar for eiga rekning å retta påviste feil ved tenesteytar si utføring av oppdraget eller ved feil i resultata. Tenesteytar må retta slike manglar i inntil 24 månader etter at kjøpar skriftleg har akseptert oppdraget som avslutta. Dersom tenesteytar ikkje rettar påviste feil innan rimeleg tid etter at kjøpar har gitt melding om feilen, kan kjøpar anten krevja avslag i pris, sjølv foreta naudsynte utbetringar, eller engasjera ein tredjepart. Dersom kjøpar handsamar utbetringa på ein rimeleg måte, skal tenesteytar dekka kostnadane ved utbetringa Dersom ein avtala tidsfrist ikkje vert halden, skal tenesteytar for kvar kalenderdag fristen vert overskriden, betala 0,5 % av det totale vederlaget for oppdraget. Den samla øvre grensa er likevel 10 % av det totale vederlag, og avgrensa nedover til kr 500,- pr dag. Konvensjonalbota kan trekkast frå det beløpet som tenesteytar har tilgode hjå kjøpar. Har resultata slike manglar at dei ikkje er eigna til formålet, vert dette likestilt med for sein levering Dersom tenesteytar ikkje har vist aktsemd, kan kjøpar, i staden for konvensjonalbot, krevja skadebot for tap kjøpar vert påført som følgje av mangelen Dersom tenesteytar mislegheld plikter i samband med oppdraget, kan kjøpar krevja at tenestsytar straks set i verk naudsynt handling for å oppfylla pliktene sine. Dersom dette ikkje vert gjort innan ein rimeleg frist som er fastsett av kjøpar, kan kjøpar sei opp avtalen. Kjøpar kan i begge tilfella krevja skadebot for alle meirkostnader som kjøpar vert påført som følgje av kontraktbrotet Dersom tenesteytar mislegheld sine plikter i vesentleg grad, kan kjøpar sei opp avtalen med øyeblikkeleg verknad og krevja skadebot som i FORSIKRING 11.1 Tenesteytar skal for eiga rekning teikna og oppretthalda ein ansvarsforsikring som er tilpassa tenesteytar si verksemd. Forsikringa skal dekkja meirkostnader, tap og/eller skade som kan oppstå ved utføring av tenesta Forsikringsbeviset skal ikkje innehalda vilkår som reduserer kjøpar sin rett til å krevja skadebot direkte frå forsikringsselskapet, eller som kan redusera kjøpar sine krav på grunn av forhold hjå tenesteytar etter at forsikringstilfellet er skjedd Tenesteytar skal syta for at kjøpar får direkte melding frå forsikringsselskapet dersom vilkår vert endra eller forsikringa vert sagt opp eller går ut. Vidare skal tenesteytar syta for at forsikringa er slik at den gjeld i minst ein månad etter at kjøpar har fått slik melding som er skildra over. Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum 4

5 11.4 Etter oppmoding frå kjøpar skal tenesteytar leggja fram kopi av forsikringspolise eller attest om forsikringsdekning for oppdraget. Etter oppmoding skal tenesteytar også leggja fram fråsegn frå forsikringsselskapet der det kjem fram at vilkåra i pkt.10.3 er oppfylt Å HALDA KJØPAR FRI FOR SKADE 12.1 I samband med oppdraget skal tenesteytar halda kjøpar fri for skade mot eitkvart krav som måtte følgja av uføring av tenesta Ingen av partane skal kunna setja fram noko krav mot den andre part som følgje av tap på eiga forventa forteneste eller liknande indirekte tap i samband med oppdraget TEIEPLIKT 13.1 I samband med utføring av oppdraget skal reglane i forvaltningslova og offentlihetslova følgjast Tenesteytar har teieplikt vedrørande forhold i samband med oppdraget. Alle opplysningar om kjøpar som tenesteytar tileignar seg i samband med utføring av oppdraget, skal haldast hemmeleg og må ikkje mangfaldast eller nyttast til anna formål enn utføring av oppdraget. Tenesteytar har teieplikt i høve til opplysningar om personlege forhold som tenesteytar måtte koma over eller verta kjent med i samband med utføring av oppdraget Dersom nokon del av leveringa er av slikt slag at den kjem inn under lov eller forskrift som krev hemmeleghald, skal leverandør opptre slik det er bestemt gjennom gjeldande reglar om vern av opplysningar DOKUMENT 14.1 Dersom tingingsdokumenta inneheld vilkår som er gjensidig motseiande, og ingenting anna er avtala, skal dokumenta gjelda i denne rekkjefølgje: -Denne kontrakten -Konkurransegrunnlag m/vedlegg -Anbudet / tilbodet 15.0 TVISTAR 15.1 Dersom det oppstår tvistar i samband med avtalen skal partane søkja å løysa tvistane ved forhandlingar. Dersom forhandlingar ikkje fører fram, skal saka avgjerast gjennom ordinære domstolar. I tilfelle søksmål er Sunnhordland tingrett verneting for partane i kontrakten. Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum 5

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR

STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR HARDANGER ENERGI AS Postboks

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eigar av elektriske anlegg (anleggseigar)

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005

Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Lov om burettslag (burettslagslova) etter iversetting av hoveddelen av lova 15. august 2005 Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag.

Lov om burettslag (burettslagslova). Kapittel 1. Innleiande føresegner. Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Lov om burettslag (burettslagslova). Jfr. tidlegare lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Kapittel 1. Innleiande føresegner 1-1. Verkeområde. Definisjonar (1) Lova gjeld for burettslag. Med burettslag

Detaljer

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar 1 GENERELT Standard tilknytingsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eigaren av den elektriske installasjonen som vert knytt til distribusjonsnettet.

Detaljer

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF Kontrakt Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt mellom Helse Førde HF og Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale legevaktsamarbeid IKS LEIGEKONTRAKT 1 UTLEIGAR Namn: Helse Førde

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved Ephorte sak 04/50 908/06 Hovudreglar for økonomiforvaltninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent i HSF-styret 9.3.2006, sak 06/18, sist endra 07.07.2009. Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK

RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK STATSBUDSJETTET KAP. 1360, POST 60 RETNINGSLINER FOR TILSKOT TIL KOMMUNALE FISKERIHAMNETILTAK Innhald 1 Innleiing... 2 2 Verkeområde... 2 3 Formål... 2 4 Prinsipp for verkemiddelbruken... 2 5 Tiltak med

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2.

UTBYGGINGSAVTALE. 1.2 Geografisk avgrensing Avtala omfattar areal vist på vedlagt kart, datert 15.2.2006, ihht. vedlegg 2. UTBYGGINGSAVTALE Mellom Hemsedal Infrastruktur AS, (heretter kalla utbyggar) org nr. (under stifting) og Hemsedal kommune, (heretter kalla kommunen) org nr. 964 952 701 er det inngått følgjande avtale

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. Siste hovedoppdatering: Mai 2014. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. Siste hovedoppdatering: Mai 2014. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka Siste hovedoppdatering: Mai 2014 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylke Økonomihandboka del 2 Forord Økonomihandboka er eit hjelpemiddel for økonomistyring

Detaljer