Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:"

Transkript

1 Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr ,- eigne og/eller andre sine register, pris per år kr ,- enkeltkjøp, eget register, jf. pkt. 4, 2. ledd, 2. pkt. kr 2 100,- mellom Brønnøysundregistra Reservasjonsregisteret Postboks Brønnøysund (heretter kalla BR) og Føretak: (heretter kalla mottakaren) Kontaktperson: Telefonnummer: Adresse: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Kundenummer (vert fylt ut av Brønnøysundregistra): Partane har i dag inngått avtale om dagleg overføring av opplysningar frå Det Sentrale Reservasjonsregisteret, heretter kalla Reservasjonsregisteret, til Mottakaren. Data frå Reservasjonsregisteret vert leverte med opplysningar om fødselsdato, namn, adresser, personstatus og reservasjon. I tillegg vert det levert ei fil som inneheld registrerte telefonnummer. 1. Generelt Reservasjonsregisteret er heimla i lov av nr. 2 om kontroll med marknadsføring og avtalevilkår mv. (marknadsføringslova) 12. Reservasjonsregisteret vert ført av Brønnøysundregistra (BR). 2. Føresetnadar Rammevilkår 2.1 Føresetnadar Mottakaren må til kvar tid tilfredsstille følgjande krav: Mottakaren må vere godkjend i samhøve med nasjonale reglar om føretaksregistrering. Dersom mottakaren skal nytte opplysningane til oppdatering av register for andre, må kvittering frå Datatilsynet om at det er send melding om behandlinga, leggjast fram, jf. 3 i forskrift om Reservasjonsregisteret. System for informasjonssikring må kunne dokumenterast. 2.2 Rammevilkår Data frå Reservasjonsregisteret kan ikkje nyttast til andre føremål enn å oppdatere adresseregistera for direkte marknadsføring.

2 -2-3. Informasjon Reservasjonsregisteret består av namn og adresser som i Det Sentrale Folkeregister (DSF) er knytta til fødselsnummeret til den registrerte, og av telefonnummer og adressedata den registrerte sjølv har lagt inn. Fødselsnummer vert ikkje utleverte. 4. Betaling og prisregulering Betaling vert fakturert forskotsvis for kvart kvartal dersom mottakaren har inngått årsavtale. Fakturering for enkeltkjøp skjer ved levering av dataa. Med enkeltkjøp vert det i denne avtalen meint kjøp av datasett, som vil kunne nyttast i opptil ein månad frå nedlasting av datasettet, jf. marknadsføringslova 12. For avtalar inngått for eit år med automatisk fornying, kan BR årleg, og med verknad frå 1. januar, første gong per 1. januar året etter at denne avtalen er inngått, endre prisen og prinsippa for prisinga. BR vil uansett kunne endre prisen tilsvarande endring av konsumprisindeksen for dei siste 12 månadane, berekna per desember før det året endringa vert gjort gjeldande for. Krav om regulering i samhøve med dette avsnittet, må vere sendt frå BR innan utløpet av januar månad i det året den endra prisen skal gjelde for. 5. Kostnadsfordeling Kvar av partane ber sjølve alle eigne kostnadar i samband med etablering og drift av tenester og produkt i samhøve med avtalen. Mottakaren må sjølv dekke eigne kostnadar for etablering, bruk og vedlikehald av kommunikasjon med BR. 6. Teieplikt Partane skal bevare tausheit om alle opplysningar som etter arten sin må betraktast som forretningsløyndomar, og som dei får kjennskap til gjennom avtalen. Bestemminga gjeld også etter at avtalen er slutt. Tilsette eller andre som fråtrer tenesta si hos ein av partane, skal påleggjast tausheit også etter fråtreding, om forhold som er nemnde ovanfor. 7. Risiko, ansvar og erstatning Kvar av partane ber sjølve risikoen for skade på og øydeleggjing av informasjon, lister, data, registreringsgrunnlag, program mv. som følgje av ei tilfeldig hending eller hendelege uhell i den tida vedkomande har desse i bruk og/eller til rådvelde. Ansvaret til partane for slik skade eller øydeleggjing er avgrensa til å restituere tapte data så langt desse er tilgjengelege. Denne avgrensinga gjeld likevel ikkje dersom den andre parten lir eit tap som følgjer av at vedkomande ikkje har følgt dei sikkerheitsrutinane som vert føresette i denne avtalen. Dersom det på grunn av forhold som ligg innanfor kontrallansvaret til mottakaren, oppstår feil i informasjonen, er BR ikkje ansvarleg overfor tap som ein tredjeperson måtte lide. Ingen av partane kan gjerast ansvarlege for skade eller tap som skuldast svikt i telelinjer som ikkje er eigde av nokon av partane, og/eller svikt i vass- og/eller elektrisitetsforsyning. Mottakaren ber ansvaret/risikoen knytt til datanettet. I andre tilfelle enn dei som er regulerte av reglane ovanfor, er partane erstatningspliktige for aktløyse etter alminnelege erstatningsrettslege reglar. BR sitt erstatningsansvar er likevel avgrensa opptil eit samla beløp som svarer til det beløpet mottakaren betaler BR for eitt års leveranse i samhøve med denne kontrakten. Ingen av partane er erstatningsansvarlege for følgeskadar, konsekvensskadar, skadar ved avbrot eller liknande.

3 -3-8. Varigheit på avtalen Dersom det er inngått avtale for lengre periode enn i ein månad, gjeld avtalen frå det tidspunktet han er underskriven, fram til 31. desember same året. Avtalen vert deretter fornya automatisk for eitt år om gongen med mindre ein av partane seier opp avtalen seinast 3 månadar før tidspunktet for fornying. 9. Transport Mottakaren har ikkje rett til å transportere denne avtalen til andre, medrekna transport ved fusjon, fisjon eller til anna eining i same konsern, utan skriftleg førehandssamtykke frå BR. 10. Misleghald Den som vil vise til at avtalen er misleghalden, må reklamere skriftleg utan ugrunna opphald etter at vedkomande fekk kjennskap til dei forholda han vil vise til. Kvar av partane kan heve avtalen dersom den andre parten i vesentleg grad mislegheld forpliktingane sine etter avtalen, og forholdet ikkje er retta på i løpet av 30 dagar etter at skriftleg oppmoding er sendt. Brot på pkt. 2 og 6 vert alltid rekna som vesentleg misleghald. Ved brot på pkt. 6 kan avtalen hevast med verknad frå same stund. 11. Rettsval tvistar Partane sine rettar og plikter etter denne avtalen skal avgjerast etter norsk rett, og ved BR sitt alminnelege verneting dersom usemje ikkje kan løysast ved forhandlingar. 12. Underteikning endringar Denne avtalen er underteikna i 2 to eksemplar, kor partane beheld eitt eksemplar kvar. Endringar av avtalen må, for å vere gyldige, vere underskrivne av begge partane. 13. Endring av kontaktopplysningar m.m. Alle endringar av kontaktopplysningar, så som adresseendringar, skifte av kontaktperson m.m., med betydning for denne avtalen, skal meldast til Reservasjonsregisteret, Postboks 900, 8910 Brønnøysund, eventuelt som e-post til e-postadresse Dette gjeld sjølv om endringane som er omhandla i dette punktet, er melde til Einings- og/eller Føretaksregisteret. Brønnøysund, den / For Brønnøysundregistra.. For mottakaren

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring

Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring Bruksvilkår for Enivest Sikker Lagring 1. Innleiing Velkommen til Enivest Sikker Lagring, som leverast til deg av Enivest AS. Føljande vilkår regulerer din bruk av Enivest Sikker Lagring ( tenesta ). Ved

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat

RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat RETNINGSLINJER FOR SAMANSTILLING AV SØKNADSMATERIALET Opplysningar som skal gjevast i søknadsskjemaet for del A- og B-tryggleikssertifikat INNLEIING Dette søknadsskjemaet skal nyttast av jernbaneføretak

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009

Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune. AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Varsling av kritikkverdige forhold i Hordaland fylkeskommune AUD- rapport nr. 13-09 November 2009 Innhald: 1 Innleiing...3 2 Oppsummering...4 3 Om undersøkinga...5 4 Kjennskap til og synspunkt på varslingsrutinane

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Melding om behov for representant

Melding om behov for representant Send til fylkesmannen i det fylket der personen med behov for representant, oppheld seg fast. Melding om behov for representant Når skal det sendast inn melding om behov for å oppnemne representant? Kven

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Erklæring frå lege eller annan sakkunnig ved søknad eller melding om verjemål

Erklæring frå lege eller annan sakkunnig ved søknad eller melding om verjemål GA-8026 N Send skjemaet til fylkesmannen i det fylket der personen som treng verjemål, er folkeregistrert. Erklæring frå lege eller annan sakkunnig ved søknad eller melding om verjemål Skjemaet skal fyllast

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer