FORSLAG TIL KONTRAKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL KONTRAKT"

Transkript

1 FORSLAG TIL KONTRAKT KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodkonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del 4.

2 Avtale om Levering av programvare for forvaltning av digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam herad er inngått mellom: (Leverandøren) Og Kvam herad (Kunden) Stad og dato: (Kunden sitt namn) (Leverandøren sitt namn) Kunden si underskrift Leverandøren si underskrift Avtalen skal underteiknast i to eksemplar, eit til kvar part Levering og installasjonsadresse(r) Henvendelser Alle kontakt som vedkjem denne avtalen skal rettast til: Hjå Kunden: Namn: Heidi E. Ørjansen Stilling: Planleggjar Telefon: E-post: Hjå Leverandøren: Namn Stilling Telefon E-post 2

3 Innhaldsliste 1. GENERELLE KJØPSVILKÅR FOR KVAM HERAD KRAV TIL PRIS OG PRISREGULERING AVTALEFORVALTING RAPPORTAR OG STATISTIKK KVALITET VILKÅR FOR BETALING LØN OG ARBEIDSVILKÅR FN SIN BARNEKONVENSJON OG ILO - KONVENSJONAR NR. 138 OG OPPLYSNINGSPLIKT ETTER LIKNINGSLOVA FAKTURAOPPLYSNINGAR OPPSEIING ENDRINGAR, TILLEGG M.M TILHØVE TIL TREDJEMANN DOKUMENTRANG SIKKERHEIT OG KRAV TIL LEVERING TILHØVE TIL KJØPSLOVA TVISTAR KJØPSAVTALEN

4 1. Generelle kjøpsvilkår for Kvam herad 1.1. Krav til pris og prisregulering Større endringar i skattar, tollsatsar og andre offentlege avgifter som er direkte relevante for avtalen, kan gje grunnlag for liknande prisjusteringar i forhold til denne avtalen. Dersom spesialpris eller kampanjepris gjer ein betre pris enn avtalen, skal lågaste pris gjelda Avtaleforvalting Leverandøren skal oppnemna ein eigen kontaktperson, som er ansvarleg for kontrakten og drifta av denne avtalen. Det skal haldast statusmøte ein gong per år Rapportar og statistikk Leverandøren skal ein gong i året senda statistikk over oppdragsgjevar sitt uttak på avtalen. Desse statistikkane skal framleggjast utan ekstra kostnadar for oppdragsgjevar, jf. Del 3 kravspesifikasjonar biladministrasjon Kvalitet Leverandør skal tilby produkt og tenester av tilfredstillande kvalitet og som er godt egna til den bruken det er tiltenkt. Alle produkt skal vera i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer for produktområdet. Dersom eit produkt ikkje tilfredstiller kvalitetskrava, kan oppdragsgjevar krevja at leverandøren leverer eit erstatningsprodukt som tilfredstiller kravet til kvalitet, då til same stk. pris Vilkår for betaling Kjøpar vil betala godkjent fakturabeløp 30 dagar etter mottak av rett faktura. Dersom beløp som er forfalle ikkje vert betalt i rett tid, vert den morarenta som gjeld betalt, etter "Lov om renter ved forsinka betaling mv. Purregebyr og/eller andre kostnader i samband med for sein betaling, skal vera dekka i gjeldande morarente. Handsamingsgebyr o.l. vert ikkje godtekne. Tenesteytar som overdreg faktura til tredjemann for innkrevjing, er framleis ansvarleg ovanfor kjøpar med omsyn til reklamasjonar eller regresskrav. 4

5 Alle fakturaene skal vera påført brukareining, avdeling, og namn til kontaktperson samt andre referansar kjøpar krev (t.d. kontostreng). Det skal koma tydeleg fram på fakturaen kva beløpet gjeld. Kjøpar har rett til å returnera fakturaer som ikkje i samsvar med krava. Kjøpar kan halda tilbake beløp som er udokumenterte eller som det er tvist om. I slike tilfelle skal kjøpar gje melding til tenesteytar om kva beløp som vert haldne tilbake og om årsaka til dette. Etter at kjøpar har motteke forklaring eller dokumentasjon, vil beløpet verta betalt ved fyrste ordinære betalingstermin Løn og arbeidsvilkår Leverandøren er pliktig til å ha løn og arbeidsvilkår for sine tilsette som ikkje er dårlegare enn den som føl gjeldande landsdekkjande tariffavtale, eller det som elles er normalt for vedkommande yrke eller stad. Dette gjeld og for arbeid som skal utførast i utlandet. Leverandøren står også ansvarleg ovanfor oppdragsgjevar for at desse krava vert etterlevd hjå eventuelle underleverandørar som direkte er med på å oppfylla kontrakten. Leverandøren skal på oppmoding frå oppdragsgjevar dokumentera løn og arbeidsvilkåra til eigne tilsette og tilsette hjå underleverandørar som deltek i oppfyllinga av kontrakten. Dersom leverandøren ikkje legg fram dokumentasjon på løn og arbeidsvilkår innan 5 virkedagar, eller ikkje oppfyller krava i klausulen om løn og arbeidsvilkår, har oppdragsgjevar rett til å krevja dagsmulkt, eller ev. halda tilbake delar av kontrakt summen, tilsvarande kr. 300 per dag inntil det er dokumentert at tilhøva er ordna. Brot på denne klausulen vil bli sett på som eit vesentleg mislighald, og som gjev oppdragsgjevar rett til å heva kontrakten FN sin barnekonvensjon og ILO - konvensjonar nr. 138 og 94 Leverandøren har gjort seg kjent med produksjonsprosessen av dei varer og produkt som kontrakten omfattar, og garanterar at dei er produsert med arbeidskraft i samsvar med FN sin barnekonvensjon og ILO konvensjonar nr. 138 og 94. Brot på denne klausulen vil bli sett på som eit vesentleg mislighald, og gjev oppdragsgjevar rett til å heva kontrakten Opplysningsplikt etter likningslova Leverandøren skal setja seg inn i og følgja opp opplysningsplikta som likningslova 6-10 pålegg oppdragsgjevar, leverandør og eventuelle underleverandørar, då med omsyn til oppdraget, oppdragstakar og oppdragstakar sine tilsette. Leverandøren skal og gje likningsmyndigheitene opplysningar om denne avtalen og gjennom ei orientering gjera likningsmyndigheitene spesielt merksame på at det er leverandøren som gjennom denne avtalen er ansvarleg for å halda opplysningsplikta som er pålagt heradet etter likningslova sine

6 Leverandøren skal halda heradet skadeslaus for alle krav frå likningsmyndigheitene eller andre som følgje av manglande oppfyljing av opplysningsplikt eller innbetaling av skatt og avgift. Manglande oppfyljing av opplysningsplikta gir heradet rett til å halda tilbake heile eller delar av vederlaget til leverandøren. Manglande oppfyljing av opplysningsplikta er å sjå på som eit vesentleg misleghald og gir heradet rett til å heva kontrakten Fakturaopplysningar Leverandør skal senda papirfaktura dersom ikkje anna er avtalt. Faktura og bilag skal sendast i eit eksemplar, dei skal ikkje vera stifta saman. Fakturaen skal ikkje innehalda krav mot meir enn ei eining innan heradet. Det kan derfor ikkje sendast samlefaktura for krav som rettar seg mot ulike einigar i heradet. Fakturaadresse: Kvam herad Grovagjelet Norheimsund Kvam herad krev at fakturaene minimum skal innehalda følgjande felt: fakturanummer, bankgiro, referanseperson og einig i Kvam herad, fakturadato, forfallsdato, moms og totalt beløp. Faktura skal vere oversiktleg slik at det er lett og kontrollere at heradet har fått avtalte prisar og rabattar. Faktura skal kunna lesast av scanner. Fakturaer som ikkje inneheld desse opplysningane vil bli returnert til avsendar. Dersom påpeikte feil og manglar gjentek seg, kan oppdragsgjevar forlanga kopi av alle fakturaer med underlag for å danna seg eit bilete av problemet. Oppdragsgjevar kan sjølv fastsetja perioden for eit slikt tiltak (ikkje tilbakeverkande) og kopieringa skal skje kostnadsfritt for oppdragsgjevar. Eventuelle feil og manglar som vert avdekka i samband med merking, prisar, kredittid og liknande, vil resultera i eit kompensasjonskrav. Kompensasjonen vil vera det høgaste beløpet av kr. 300,- per faktura med feil/manglar eller 2 % av fakturaverdien. Utanom dette skal heile differansen krediterast kunden. Leverandør skal dersom det vert bede om det senda ut fakturaene elektronisk Oppseiing Partane i denne avtalen aksepterar at oppseiing av avtalen eller endringar i avtalen som følgje av pålegg frå norske myndigheiter eller EØS organ ikkje skal føre til erstatningsplikt mellom partane Endringar, tillegg m.m. Endringar, tillegg m.m. til denne avtalen skal vera skriftelege, og skal seinast framleggjast underteikna av begge partar på eit tidspunkt før første levering av dei varer og tenester som er 6

7 omfatta av denne avtalen. Eventuelle endringar/tillegg m.m. skal og spesifisera kva omfang dei skal ha, m.a. om dei skal gjelda heile eller delar av leveransen under denne avtalen. Dette skal likevel ikkje hindra at partane skrifteleg vedtek endringar på eit seinare tidspunkt som følgje av oppdukkande tilhøve dei ikkje var klar over då avtalen vart inngått Tilhøve til tredjemann Det er ikkje tillete å overføra rettar eller plikter etter denne avtalen til tredjemann utan skrifteleg samtykke frå den andre parten. I denne samanhengen vert heradet, heradet sine selskap og selskap/stiftelsar som mottek vesentlege økonomiske bidrag frå heradet sett på som ei einig. Leverandøren pliktar å gje oppdragsgjevar dei same rettane overfor underleverandørar eller andre som deltek i oppfyljinga av leveransen i samband med denne avtalen. Desse vert og pålagt dei same pliktene som går fram av denne avtalen Dokumentrang Dersom avtaledokumenta inneheld krav som er i strid mot kvarandre, skal dokumenta gjelda i denne rekkefølgja: 1. endringar etter inngått avtale 2. spesielle skriftleg avtalte kontraktvilkår 3. tilbodet frå leverandør 4. konkurransegrunnlaget 5. den enkelte ordre og ordre stadfesting Sikkerheit og krav til levering Krav til levering er fritt levert på dei ulike brukarstadane som dei enkelte tingar hjå heradet, dersom ikkje anna er avtalt. Levering er utførd når den avtalte gjenstanden er motteke, mot kvittering for antal mottekne kolli, på avtalt stad og til avtalt tid. Leveringa skal skje innafor normal arbeidstid og før kl. 15:00 dersom ikkje anna er avtala. Risikoen for gjenstanden som avtalen omfattar går over på heradet når avtalt levering har funne stad. Leverandøren står inne for at leveransen er i samsvar med norske lovar og forskrifter. Rekvisasjon/ordre skal på førehand vera nummerert og leggast fram for kvar bestilling, dette må vera i orden før varen vert levert. Leverandøren må snarast gje tilbakemelding til bestillar dersom ei levering vert forseinka i høve til avtalt leveringstid. Oppdragsgjevar skal på same måte informera leverandøren dersom oppdragsgjevar ikkje kan ta imot leveransen til avtalt tid. Leverandøren skal ved førespurnad kunna levera stadfesting på ordren. Dersom det førekjem feillevering i høve til ordren, skal leverandør kostnadsfritt ordna retur av varen og levera i samsvar med ordre. 7

8 1.15. Tilhøve til kjøpslova For tilhøve som ikkje vert dekka av avtalen, gjeld føresegnene i lov om kjøp av nr. 27. så langt desse er passande Tvistar Dersom det oppstår tvistar mellom partane om tolkingar eller rettsverknader av avtalane, skal tvisten løysast ved tingingar. Dersom tingingane ikkje fører fram, kan begge partane bringa saka inn for dei ordinære domstolane. Verneting er Hardanger tingrett. 2. Kjøpsavtalen Kjøpsavtalen Kvam herad vil nytte for dette innkjøpet er Den lille kjøpsavtalen Avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang. Statens standardavtaler for IT-anskaffelser - Kjøpsavtalen 8

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtale nr...... Avtaletid:... Opsjonstid 1 + 1 år. RAMMEAVTALE Mellom.. Leverandør Og kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR 1-1 Partane i avtalen Partane i avtalen er kunden som tek ut elektrisk kraft til bruk i eit elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avreknar

Detaljer

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang

Abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Sognenett AS, gjeld frå 01.07.2013 1 Omfang Desse abonnementsvilkår (heretter kalla Abonnementsvilkåra) gjeld for abonnement på tenester levert av Sognenett AS (heretter

Detaljer

STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR

STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester og nettkunden som brukar av nettenester. Nettselskapet

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Nettleigevilkår for næringskundar m.m.

Nettleigevilkår for næringskundar m.m. Nettleigevilkår for næringskundar m.m. Desse nettleigevilkåra gjeld i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkundar som ikkje skal reknast som forbrukarar, jf. definisjonen av forbrukar i 1 i lov

Detaljer

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 INNHALD Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress Konkurransegrunnlag Kjøp av rammeavtale - konsulentoppdrag for drift og vedlikehald av tilsynets nettstader i WordPress for levering til Lotteri- og stiftelsestilsynet Saksnr: 14/00775 Frist for tilbod:

Detaljer

STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR

STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR HARDANGER ENERGI AS Postboks

Detaljer

Standardavtale for nettleige og tilknyting

Standardavtale for nettleige og tilknyting Standardavtale for nettleige og tilknyting STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester

Detaljer

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert av LOV

Detaljer

ALM. FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENT M.M. GJENNOM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

ALM. FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENT M.M. GJENNOM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE ALM. FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENT M.M. GJENNOM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE (Basert på standard utarbeidd av Verdipapirforetakenes Forbund) Gjeld frå 13. november 2014 Desse

Detaljer

Steinkjer kommune. Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester 2.

Steinkjer kommune. Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester 2. 1 2. KUNDEN Steinkjer kommune Innkjøpsbetingelser og standard avtalevilkår av 01.10.13 for Steinkjer kommune ved kjøp av varer og tjenester Innkjøpsbetingelser for Steinkjer kommune 1. Innledning: Disse

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Budstadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.)

Budstadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Innhold Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)....3 Kapittel I. Verkeområde m.m....3 1. Verkeområde...3 1a. Burettslagbustader...4 2. Partane...4 3. Avtalen...4

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Budstadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.)

Budstadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Budstadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m.) Innhold Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)....3 Kapittel I. Verkeområde

Detaljer

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar 1 GENERELT Standard tilknytingsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eigaren av den elektriske installasjonen som vert knytt til distribusjonsnettet.

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for eigar av elektriske anlegg som er næringsdrivande, offentleg

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår

Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår Vedlegg A-02: Alminnelige innkjøpsvilkår A-2.1 Generelt Disse alminnelige innkjøpsvilkår gjelder for all levering av varer og tjenester til Ringsaker kommune hvor ikke annet er avtalt. Kjøper er Ringsaker

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Vår dato Vår referanse Telefon: 57643121 03.07.2015 2006/2268-471 E-post: fmsfgh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 12.05.2015 Sunnfjord Miljøverk iks Bakgrunn

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

Standard avtalevilkår

Standard avtalevilkår RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Versjon 1.0 10.03.2014 Hedmark og Oppland fylkeskommuner Standard avtalevilkår av 10.3.14 ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester

Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester Standard avtalevilkår ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2. DOKUMENTRANG... 2 3. RETT OG PLIKT TIL Å BENYTTE AVTALEN... 2 4. LEVERANDØRENS ANSVAR... 2 5. PRISBESTEMMELSER...

Detaljer