STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR"

Transkript

1 STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR HARDANGER ENERGI AS Postboks Kinsarvik Telefon Telefaks Epost: Definisjonar

2 2 Omgrepa nedanfor er nytta i standardvilkåra for tilknyting, nettleige og kraftlevering. Anleggsadresse Anleggsbidrag Adressa til staden der anlegget med målepunkt ligg Utrekna investeringstilskot ved tilknyting av ein ny kunde eller ved styrking av nettet til ein eksisterande kunde. Anleggseigar/brukar Distribusjonsnett Den juridiske eininga (eit selskap eller ein fysisk person) som eig eller bruker ein eigedom med elektriske installasjonar som er knytte til nettselskapet sitt nett. Overføringsnett med nominell spenning opptil 22 kv, med mindre noko anna er bestemt. Eigedom Fordelingsanlegg/nett Fråkopling Installasjonseigar/brukar Kraftleverandør Nettleige Nettselskap Stenging Stansing Stikkleidning Tariffar Tilkopling Tilknytingsgebyr Einkvar eigedom med elektriske installasjonar som er knytte til eller som skal knytast til nettet til nettselskapet. Som eigedom reknast også til dømes ei bustadblokk eller eit rekkehus. Den juridiske organiseringa av eigedomen har ikkje noko å seie, og til dømast ei bustadblokk kan i denne samanhengen sjåast som ein eigedom uavhengig av talet på husvære. Høgspennings- eller lågspenningsnett som nettselskap byggjer i samsvar med offentleg områdekonsesjon. Fråkopling omfattar fråkopling av ein installasjon ved hjelp av eit fysisk inngrep, bruk av verktey og liknande og/eller utkopling av ein installasjon ved hjelp av brytar, sikring eller anna beteningsorgan. Sjå "Anleggseigar/brukar". Verksemd som sel elektrisk energi til sluttbrukaren og som har omsetningskonsesjon. Som sluttbrukarar reknar ein kjøparar av elektrisk energi som ikkje sel energien vidare. Alle prisar og anna økonomisk godtgjersle (tariffar) som nettselskapet fastset for tilknyting til og bruk av elektriske nettanlegg. Selskap som eig eit overføringsnett eller har ansvaret for nettenester, og som har offentleg konsesjon. Eit fysisk tiltak som vert utført av nettselskapet, og som tek sikte på å hindre uttak av elektrisk kraft før grunnen til stenginga er fjerna. At kraftleverandøren utøver tilbakehaldsrett, noko som inneber at det ikkje vil bli selt kraft til kunden for eit betalingsmisleghald er gjort opp. Ein leidning, luftleidning eller kabel, frå netteigaren sitt fordelingsanlegg til anleggseigaren/brukaren sitt anlegg. Stikkleidningar er ein del av nettet. Sjå "Nettleige" Tilkopling av ein installasjon representerer motstykket til fråkopling, og omfattar også innkopling som motstykke til utkopling - sjå "Fråkopling". Generelt gebyr ved tilknyting av eit nytt anlegg.

3 3 Innhald 1 Kva avtalen gjeld; avtale om kraftpris og partane i avtalen Avtaledokument og definisjon av uttrykk og omgrep Opplysningar ved inngåing av avtale om kraftpris Oppseiing av kundens noverande avtale om kraftpris i f m overgang til avtale om kraftpris med Hardanger Energi AS Kredittvurdering, garanti m. v. ved avtaleinngåing Teieplikt Avregning for uttak av elektrisk kraft Feil ved avregning Avregningsfeil som fylgje av feil i oppgitte måleverdiar frå nettselskapet Kraftpris og endring av kraftpris Betalingsvilkår, forseinkingsrente og inkasso Stansing på grunn av betalingsmislighald Heving av kraftprisavtaler Hardanger Energi AS`s erstatningsansvar for feil ved avtaleinngåing Frikjøp frå avtale om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom Oppseiing av avtaler om kraftpris utan særskilt avtalt opphørsdato Endringar i desse Allmenne vilkår for avtale om kraftpris Tvistar... 10

4 4 Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og kundar utanom forbrukarområdet. Desse Allmenne vilkår gjeld, dersom dette er fastsett i avtale mellom Hardanger Energi AS og kundar som ikkje er forbrukarar slik dette er definert i 1 i lov om forbrukarkjøp av 21. juni 2002 nr 34. Allmenne vilkår gjelder såleis for næringskundar, offentlige kundar, organisasjonar og alle andre sluttbrukarkundar som ikkje går inn under forbrukardefinisjonen i forbrukarkjøpsloven. 1 Kva avtalen gjeld; avtale om kraftpris og partane i avtalen Denne avtalen gjev Hardanger Energi AS rett til å avregne kunden for kunden sitt uttak av elektrisk kraft slik den prisbestemminga partane har avtala i Særskilte vilkår seier. Ein følgje av Hardanger Energi AS sin rett etter førre leddet, er at dette forpliktar Hardanger Energi AS til å stå økonomisk ansvarlig andsynes den avregningsansvarlige for det uttaket av elektrisk kraft som er til kundens leveringsadresse(r) i avtaleperioden. Dette er ein avtale om kraftpris. Som følgje av dette fråskriv Hardanger Energi AS seg eit kvart ansvar for skadar og tap den elektriske krafta i seg sjølv eller mangel på elektrisk kraft, måtte påføre kunden eller kunden sine medkontrahentar. Med mindre anna er særskilt avtala mellom partane skal avtalen omfatte avregning for alt elektrisk kraftforbruk som kunden har på sin(e) leveringsadresse(r) i avtaleperioden. Partane i avtalen er såleis kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk på ein eller fleire leveringsadresser, og Hardanger Energi AS som står økonomisk ansvarleg overfor den avregningsansvarlige for kundens uttak på de(n) same leveringsadressa(ne), og har avtale med kunden om kva pris/prisreferanse som skal gjelde ved avregning av kunden sitt uttak. Kunden som inngår avtale om kraftpris må være identisk med den som er registrert som nettkunde hos nettselskapet på vedkommande leveringsadresse(r) (målepunkt ID). 2 Avtaledokument og definisjon av uttrykk og omgrep Avtalen mellom partane består av fylgjande dokument: 1. Særskilt avtalte vilkår mellom partane. 2. Desse Allmenne vilkår, for så vidt de Særskilt avtalte vilkår ikkje fastset anna. Det som er avtalt i Særskilt avtalte vilkår gjelder i høve motstrid alltid framfor desse Allmenne vilkår.

5 5 Oppstår tvil om tydinga av omgrep og uttrykk som er brukt i desse Allmenne vilkår, skal definisjonane i den definisjonsliste som er inntatt avslutningsvis i desse Allmenne vilkår leggjast til grunn. 3 Opplysningar ved inngåing av avtale om kraftpris For at avtale om kraftpris skal kunne inngåast må kunden gje følgjande opplysningar: 1 Namn (firmanamn, namn på offentlig organ eller organisasjon eller liknande) 2 Organisasjonsnummer 3 Adresse(r) for de(n) målepunkt ID(er) avtalen skal omfatte. 4 Om (1) har hatt avtale om kraftpris med Leverandørnamn AS som gjeld andre leveringsadresser enn den/dei som er oppgitt under (3) i dei siste tre åra. 5 Målepunkt ID. (Finnast på fakturaer frå nettselskap(a) - siste 8 siffer oppgjevast) 6 Fakturaadresse, om denne er forskjellig frå adressa oppgitt under (3). 7 Truleg årlig uttak av elektrisk kraft fordelt på kvartal. (Basert på historisk statistikk eller skjøn). Dersom det avtales i Særskilte vilkår at Hardanger Energi AS skal seie opp kundens noverande avtale(r) om kraftpris, må kunden i tillegg oppgjeve: 8 Namn og adresse på avtalepart, samt eventuelle referansar som gjeld den (dei) avtala(ne) som skal seiast opp. Avtale om kraftpris er ikkje gyldig inngått før Hardanger Energi AS har akseptert ved ordrestadfesting at opplysningane er mottekne og tilrekkelige for avtaleinngåing. 4 Oppseiing av kundens noverande avtale om kraftpris i f m overgang til avtale om kraftpris med Hardanger Energi AS. Dersom ikkje anna er avtalt i Særskilte vilkår, må kunden sjølv syte for oppseiing av sin(e) noverande avtale(r) om kraftpris. Dersom kunden sin tidligare avtalepart gjer gjeldande i samband med oppseiing/ leverandørskifte at kunden ikkje har rett til å sei opp den noverande avtalen om kraftpris, og å gjennomføre leverandørskifte, er dette Hardanger Energi AS uvedkommande. Dersom leverandørskifte forseinkast, eller ikkje kan gjennomførast, p g a tilhøve som nemnt i førre leddet, er Hardanger Energi AS ansvarsfri for dei tapa kunden måtte få på grunn av dette. Dersom Hardanger Energi AS lider tap p g a at et leverandørskifte forseinkast, eller ikkje kan gjennomførast p g a tilhøve som nemnt i førre leddet, kan Hardanger Energi AS halde kunden ansvarleg for slike tap. Hardanger Energi AS pliktar, så langt det lar seg gjere, å avgrense tapet sitt.

6 6 Erstatning for Hardanger Energi AS tap utregnast etter 13 tredje ledd for det tidsrommet Hardanger Energi AS vert påført tap. 5 Kredittvurdering, garanti m. v. ved avtaleinngåing Hardanger Energi AS inngår avtale med kunden under føresetnad at kunden er betalingsdyktig. Kunden aksepterer at Hardanger Energi AS kan innhente kredittvurdering av kunden. Dersom kredittvurderinga etter Hardanger Energi AS si meining gjer fare for misleghald av betalinga sannsynleg, kan Hardanger Energi AS avvise tinginga, eventuelt seie opp avtalen, eller krevje at kunden stiller trygging (garanti), eller at kunden skal betala på forskot. 6 Teieplikt Partane, tilsette hjå partane, samt andre hjelparar partane måtte ha engasjert, har teieplikt om alt som vedrører den andre parten sine drifts- og forretningsforhold. Dette er ikkje til hinder for at Hardanger Energi AS kan nytte eigen kunnskap om kunden i samband med kredittvurdering, eller at Hardanger Energi AS kan gje opplysningar om kunden til offentlig myndigheit som har heimel i lov til å krevje opplysningar. 7 Avregning for uttak av elektrisk kraft Hardanger Energi AS nyttar tilgjengelege måleverdiar frå nettselskapa ved all avregning av kundar. Dersom måleverdiane frå nettselskapa ikkje er gjort tilgjengeleg for Hardanger Energi AS til rett tid før avregninga skal skje, vil Hardanger Energi AS foreta stipulering av kunden sitt uttak og nytte stipuleringa ved avregninga. Justering vil verte gjort når Hardanger Energi AS får tilgang til måleverdiane frå nettselskapet. 8 Feil ved avregning Dersom Hardanger Energi AS feilaktig har nytta andre måleverdiar ved avregninga av ein kunde enn dei måleverdiane som nettselskapet rettidig har gjort tilgjengeleg for Hardanger Energi AS, kan Hardanger Energi AS eller kunde krevje tilleggsbetaling høvesvis tilbakebetaling for den tid feilen kan ettervisast. Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling foredlast etter reglane i lov om forelding av fordringar av 18. mai 1979 nr.18.

7 7 Hardanger Energi AS kan ikkje krevje tilleggsbetaling i de tilfelle avregningsfeilen skuldast Hardanger Energi AS sjølv, og avregningsfeilen er så lite synbarr at kunden heller ikkje burde hatt mistanke om feilen, og kunden såleis er i aktsam god tru. Avvik som skuldast at Hardanger Energi AS ikkje har fått oppgitt nødvendige måleverdiar frå nettselskapet rettidig, og såleis har nytta stipulert forbruk ved avregning, jf. 7, andre leddet, skal også korrigerast ved tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når måleverdiane føreligg. Slik korrigering regnast ikkje som feil ved måling eller avregning, og skal difor foretas utan omsyn til kunden si aktsame gode tru. 9 Avregningsfeil som fylgje av feil i oppgitte måleverdiar frå nettselskapet Dersom Hardanger Energi AS er meddelt feil måleverdiar for kunden frå nettselskapet, og nytta desse ved avregning av kunden, kan Hardanger Energi AS ikkje krevje etterbetaling frå kunden, og kunden kan ikkje krevje tilbakebetaling frå Hardanger Energi AS. Oppgjer etter for mykje eller for lite betalt for elektrisk kraft i dei tilfelle nettselskapet har meddelt feil måleverdiar til Hardanger Energi AS, er ei sak mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet. 10 Kraftpris og endring av kraftpris Kraftpris(ar) og vilkår for eventuelle endringar av kraftprisar fylgjer av det partane avtaler i Særskilte vilkår. Kraftprisen gjeld berre for avregning av kundens uttak av elektrisk kraft. Avregning for nettleige kjem i tillegg til avregninga for kraftuttaket. Kraftprisen(e) er oppgitt eksklusive alle avgifter. Meirverdiavgift og eventuelt nye avgifter, kjem i tillegg til kraftprisen med dei satsar som gjeld til einkvar tid. Kundar som etter avgiftsmyndigheitene sine forskrifter er fritatt for avgifter, må i tvilstilfelle dokumentere overfor Leverandørnamn AS at dei har rett til avgiftsfritaket. Dersom Hardanger Energi AS skulle verte etterregna av avgiftsmyndigheitene for avgifter som kundar feilaktig har vorte fritatt for, har Hardanger Energi AS rett til å krevje det aktuelle beløpet refundert av vedkommande kunde(r). 11 Betalingsvilkår, forseinkingsrente og inkasso Faktura forfell til betaling i samsvar med Hardanger Energi AS sine faktureringsrutinar og betalingsvilkår, og det partane avtaler i Særskilte vilkår.

8 8 Forseinkingsrente vert kravd ved betaling etter oppgitt betalingsfrist på faktura i samsvar med fastsett rentesats i forbrukarforhold i lov om renter ved forseinka betaling av 17. desember 1976 nr 100. Inkasso skjer i samsvar med lov om inkasso av 13. mai 1988 nr Stansing på grunn av betalingsmislighald Hardanger Energi AS kan stanse å ta økonomisk ansvar for kundens uttak av elektrisk kraft dersom kunden ikkje betaler faktura innan betalingsfrist oppgitt på fakturaen. Kunden og vedkommande nettselskap vil verte varsla skriftlig om stansing og om tidspunktet når stansinga vert sett i verk. Stansing tyder ikkje at avtalen om kraftpris seiast opp eller hevast. Hardanger Energi AS vil oppretthalde stansinga inntil all gjeld kunden har til Hardanger Energi AS er gjort opp, eller annan avtale om nedbetaling av gjelda er inngått. Etter dette vil leveringa halde fram igjen i høve til avtalen om kraftpris. 13 Heving av kraftprisavtaler Dersom Hardanger Energi AS vesentlig misligheld avtale om kraftpris kan kunden heve avtalen. Hardanger Energi AS kan krevje erstatta det tap Hardanger Energi AS lider dersom kunden hever ei tidsavgrensa avtale om kraftpris før utløpstidspunktet, og det ikkje er slikt vesentlig mislighald av avtalen frå Hardanger Energi AS si side som nemnt i førre leddet. Erstatningsbeløpet regnast som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag Hardanger Energi AS får meldinga om hevinga, og den prisen som gjeld i kontrakten mellom kunden og Hardanger Energi AS. Denne differansen multipliserast med avtalt, eller skjønsmessig fastsett kraftuttak frå den dag hevinga gjennomføres og ut den perioden som den tidsavgrensa avtalen gjaldt for. Hardanger Energi AS kan heve avtale om kraftpris dersom kunden misligheld betalingsplikta si vesentlig. 14 Hardanger Energi AS`s erstatningsansvar for feil ved avtaleinngåing. Dersom Hardanger Energi AS som fjølge av svikt i egne rutinar ikkje har registrert ein kunde Hardanger Energi AS har gyldig avtale om kraftpris med, og feilen heilt eller delvis ikkje skuldast forhold på kundens eller nettselskapets side, er Hardanger Energi AS ansvarlig for eventuelle meirkostnader som kunden har fått ved at kunden er vorte avregna etter ein høgare

9 9 kraftpris av ein annan avtalepart, eller av nettselskapet i medhald av konsesjonsreglane om leveringsplikt. 15 Frikjøp frå avtale om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom. Avtale om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom skal gjelde for den tid som er avtalt i Særskilte vilkår. Kunden gis høve til å kjøpe seg fri frå sine avtaleplikter ved å erstatte det tap Hardanger Energi AS lider ved at avtalen ikkje fullførast ut avtaletida. Erstatningsbeløpet (frikjøpsbeløpet) reknast som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag frikjøp krevjast av kunden, og den prisen som gjeld i kontrakten mellom kunden og Hardanger Energi AS. Denne differansen multipliserast med avtalt, eller skjønsmessig fastsett kraftuttak frå den dag frikjøpet gjeld frå, og ut den perioden som den tidsavgrensa avtalen gjaldt for. Kundar som har avtaler om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom, og som flytter før avtaleperioden er omme, får fullført avtalen ved uttak av kraft på sin nye adresse. Kundar som ikkje ynskjer å fullføre avtalen ut avtaleperioden ved flytting, gis høve til frikjøp etter førre leddet. Kundar med avtaler om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom, som flytter, plikter å varsle Hardanger Energi AS om sin nye leveringsadresse med dei same opplysningane som de som krevjast i 3 i desse Allmenne vilkår. Hardanger Energi AS vil deretter sende melding om oppstart av kraftleveranse til vedkommande nettselskap, jf. 2-1 i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden m. v. av nr Oppseiing av avtaler om kraftpris utan særskilt avtalt opphørsdato. Avtaler om kraftpris utan særskilt avtalt opphørsdato kan seiast opp av kvar av partane med 3 vekers skriftlig varsel regna frå førstkommande måndag etter oppseiinga. 17 Endringar i desse Allmenne vilkår for avtale om kraftpris. Hardanger Energi AS kan gjere endringar i desse Allmenne vilkår for avtale om kraftpris. Endringar skal kunngjerast med 14 dagars varsel som direkte melding til kunden eller på annan egna måte. Dei endra avtalevilkåra er etter denne varslingsfristen vert gjeldande for alle avtaler om kraftpris utan særskilt avtalt opphørsdato. For avtaler om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom vert endringar som nemnt i fyrste leddet ikkje gjort gjeldande i avtaleperioden. Endringane vil først verte gjort gjeldande for

10 10 slike avtaler dersom kunden etter utløpet av avtaletida fornyar eller vidarefører avtalen med ny aksept. 18 Tvistar Tvistar som gjeld kontrakten, som ikkje vert løyst ved forhandlingar, skal stemnast inn for Hardanger tingrett, med mindre partane i det enkelte høve vert samde om skiljemål (voldgift). Sorenskrivaren i Hardanger tingrett skal i tilfelle semje om skiljemål oppnemne skiljerettens formann. Dernest avtaler partane i samråd med den oppnemnte formannen skiljerettens samansetting og sakshandsaming i samsvar med gjeldande lov.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom JotunKraft AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Tinn Energi as, strøm og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg.

Det/de nettselskap kunden har nettavtale(r) med er ansvarlig for at kunden kan ta ut strøm etter behov fra nettet til sitt/sine elektriske anlegg. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris for næringskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Istad Kraft AS og næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre typer sluttbrukerkunder

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v. Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Svorka Energi AS og bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Svorka Energi AS og små og mellomstore bedriftskunder, offentlige kunder,

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL) og Forbrukerombudet har forhandlet

Detaljer

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Leverandørnavn AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v.

Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Leverandørnavn AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. 1 Alminnelige Vilkår for avtaler om kraftpris mellom Leverandørnavn AS og små og mellomstore bedriftskunder m.v. Disse Alminnelige Vilkår gjelder mellom Leverandørnavn AS og små og mellomstore bedriftskunder,

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 Allmenne VILKÅR 1-1 Partane i avtalen Partane i avtalen er kunden som tek ut elektrisk kraft til bruk i eit elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avreknar

Detaljer

Standard avtale for Levering av elektrisk kraft

Standard avtale for Levering av elektrisk kraft VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Standard avtale for Levering av elektrisk kraft Standardavtaler 2007 er resultat av forhandlingar mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukarombudet. Standardavtalene

Detaljer

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m.

KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. 1 KS Bedrift - Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert

Detaljer

- Kraftavtalen som regulerer tilhøvet mellom mellom kunden og kraftleverandøren.

- Kraftavtalen som regulerer tilhøvet mellom mellom kunden og kraftleverandøren. Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalane skal nyttast ved levering av straum og nettenester til private forbrukarar

Detaljer

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN

2 INNGÅING AV NETTLEIGEAVTALE, DOKUMENT I AVTALEFORHOLDET OG SIKRING AV BETALINGSLIKT SOM KONTRAHERINGSVILKÅR, OG I AVTALEPERIODEN Nettleigeavtale for næringskundar m.m. Denne nettleigeavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar og alle andre kundar som ikkje er regulert av LOV

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk i et elektrisk anlegg og kraftleverandøren som avregner kunden for

Detaljer

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. Energi Norges tilrådde tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eigar av elektriske anlegg (anleggseigar)

Detaljer

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft 2 2 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til private forbrukere

Detaljer

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk.

Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE Særskilt vilkår for Flesberg Elektrisitetsverk AS i forbindelse med at EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft tas i bruk. Energibedriftenes landsforening (EBL)

Detaljer

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet

EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm og nettjenester til

Detaljer

Mai 2012. Vilkår for avtale om kraftpris

Mai 2012. Vilkår for avtale om kraftpris Mai 2012 Vilkår for avtale om kraftpris Innholdsfortegnelse Særskilte vilkår for avtale om kraftpris mellom privatkunder og Lyse AS Bakgrunn...3 1 Særskilt vilkår om avtalens gjenstand avtale om kraftpris...3

Detaljer

1 PARTANE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENT, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVERKSEMDA

1 PARTANE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENT, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVERKSEMDA April 2012 Nettavtale for næringskundar o.a. Denne nettavtalen gjeld, dersom ikkje anna er avtala, for næringsdrivande kundar, offentlege kundar, organisasjonar og andre nettkundar der nettavtalen ikkje

Detaljer

STANDARD AVTALE FOR TILKNYTING OG NETTLEIGE, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR

STANDARD AVTALE FOR TILKNYTING OG NETTLEIGE, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STANDARD AVTALE FOR TILKNYTING OG NETTLEIGE, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR HARDANGER ENERGI

Detaljer

STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR

STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester og nettkunden som brukar av nettenester. Nettselskapet

Detaljer

Nettleigevilkår for næringskundar m.m.

Nettleigevilkår for næringskundar m.m. Nettleigevilkår for næringskundar m.m. Desse nettleigevilkåra gjeld i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkundar som ikkje skal reknast som forbrukarar, jf. definisjonen av forbrukar i 1 i lov

Detaljer

Webhotell, e-post og webløysing vilkår

Webhotell, e-post og webløysing vilkår Webhotell, e-post og webløysing vilkår WEBHOTELL, E-POST OG WEBLØYSING VILKÅR...1 KVA OMFATTAR TENESTA?...1 AVGRENSINGAR...2 LEVERANDØREN SINE PLIKTER...2 TEIEPLIKT OG SIKRING AV DATA...3 AVGRENSING AV

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld, dersom ikkje anna er avtalt, for eigar av elektriske anlegg som er næringsdrivande, offentleg

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER

STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER STANDARD NETTLEIGEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER Gjeldende frå 01.03.2003 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN... 3 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE... 3 3 PERSONOPPLYSNINGER... 3 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Partane i avtalen er kunden som tek ut straum til bruk på ei eller fleire leveringsadresser, og Skjåk Energi Kraft.

Partane i avtalen er kunden som tek ut straum til bruk på ei eller fleire leveringsadresser, og Skjåk Energi Kraft. April 2012 Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris for næringskundar o.a. Denne avtalen, som heretter er kalla Allmenne vilkår, gjeld mellom Skjåk Energi Kraft og næringskundar, offentlege kundar, organisasjonar

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLØPSGEBYR I LEIKANGER KOMMUNE Vedteke i Leikanger kommunestyre den 18.desember 2003 med heimel i lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass- og avlaupsgebyr

Detaljer

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012)

Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) Eidsiva Marked AS - Standard leveringsbetingelser for elektrisk kraft til bedriftsmarkedet (endret 01.01.2012) 1. Generelt 1.1 Partene og avtaleforholdet Partene i avtaleforholdet er kunden ( Kunden )

Detaljer

EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft

EBLs standard avtale for levering av elektrisk kraft SÆRVILKÅR. Særskilde vilkår i tillegg til Standard kraftleveringsavtale. 3-2, 2. avsnitt, første setning går ut og vert erstatta med følgjande: Kraftleverandøren vil halda kundane løpande orientert om

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil Om kontrakten Kontrakten kan fyllast ut elektronisk eller skrivast ut og fyllast ut på papir. Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap. Forbrukarrådet oppmodar

Detaljer

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE

TURNE MED I SOGN OG FJORDANE TURNE MED I SOGN OG FJORDANE Hei! Starten på turneen nærmar seg, og vi er glade for at du/de er ein del av tilbodet i Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane. Vedlagt finn du/de: Kontrakt for oppdrag/engasjement

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m.

Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. Tilknytingsvilkår for næringskundar m.m. 1 GENERELT OM TILKNYTINGSVILKÅR Desse tilknytingsvilkåra gjeld i kontraktsforholdet mellom nettselskap og eigar av elektriske anlegg (anleggseigar) som ikkje er

Detaljer

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23

Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 INNHALD Standard Nettleigeavtale - Privatkundar... 3 Standard tilknytningsvilkår - Privatkundar... 14 Definisjoner... 23 Energi Norge sine standardavtalar 2007 er eit resultat av tingingar mellom Energi

Detaljer

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft

Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft Avtalevilkår mellom kunde og LOS for levering av kraft 1. Generelt På bakgrunn av denne avtale gis LOS fullmakt til å melde oppsigelse av kundens avtale med nåværende leverandør etter NVEs retningslinjer,

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

Nettleieavtale for næringskunder m.v.

Nettleieavtale for næringskunder m.v. Nettleieavtale for næringskunder m.v. 1 Denne nettleieavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder, organisasjoner og alle andre kunder som ikke reguleres av LOV 2002-06-21

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil

Forbrukerrådets kontrakt for service og reparasjon av bil 1. Partane i avtalen Forbrukar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Tenesteytar Namn: Adresse: Postnr/stad: E-post: Telefonnr.: Org.nr: 2. Bilen det skal gjerast arbeid på Merke årsmodell Reg.nr.

Detaljer

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014

Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar gjeldande fra 01.11.2014 Nettariffar Overføringstariffane er sett opp etter kva type anlegg som tek ut straumen; bruksområde og/eller uttaksstorleik. Dei ulike overføringstariffane skal dekka

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om kontrakten Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. På Forbrukerrådets hjemmeside finn de informasjon om reglar i husleigeforhold, skjema ved overtaking av bustad, og inventarliste

Detaljer

Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester.

Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

2 AVTALEINNGÅELSE MV.

2 AVTALEINNGÅELSE MV. Standard nettleievilkår for næringskunder Denne standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet Trøgstad Elverk AS (heretter kalt nettselskapet) sitt distribusjonsnett.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

FORSLAG TIL KONTRAKT

FORSLAG TIL KONTRAKT FORSLAG TIL KONTRAKT KONKURRANSEGRUNNLAG Kvam herad Anbodkonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i Kvam Del 4. Avtale

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar

Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar Standard tilknytingsvilkår - Privatkundar 1 GENERELT Standard tilknytingsvilkår regulerer forholdet mellom nettselskapet og eigaren av den elektriske installasjonen som vert knytt til distribusjonsnettet.

Detaljer

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtale nr...... Avtaletid:... Opsjonstid 1 + 1 år. RAMMEAVTALE Mellom.. Leverandør Og kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL)

A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL) 1 A/S Eidefoss Standard nettleievilkår for næringskunder (EBL) Disse standard nettleievilkår gjelder for næringskunder som er bruker av elektriske anlegg tilknyttet A/S Eidefoss ( heretter kalt nettselskapet)

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT

LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT 1 KONTRAKT OM LEVERING AV ELEKTRISK KRAFT NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Bydrift - Strømavtale for næringskunder m.v. Denne Strømavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringskunder, offentlige kunder,

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Lærdal Energi AS Postboks 94 6886 Lærdal Deres ref Vår ref 07/00534 07/01821-3 Dato 19 MAI 2008 Klage på NVEs vedtak om tariffering i Borgund Det synast til klage

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR

FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Saksnr. Løpenr. Sakshandsamar Dato 2013/721 6579/2015 HO 10.06.2015 FORSKRIFT OM VATN- OG AVLØPSGEBYR Vedteke i Ulstein kommunestyre K-sak 0095/03 - den 18.12.2003 i medhald av lov om kommunale vass- og

Detaljer

Hafslund Netts standard nettleieavtale for forbrukerkunder

Hafslund Netts standard nettleieavtale for forbrukerkunder Hafslund Netts standard nettleieavtale for forbrukerkunder Side1 HAFSLUND NETTS STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER... 4 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN... 5 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Standardavtale for nettleige og tilknyting

Standardavtale for nettleige og tilknyting Standardavtale for nettleige og tilknyting STANDARD NETTLEIGEAVTALE - PRIVATKUNDAR 1 PARTANE I NETTLEIGEAVTALEN Nettleigeavtale vert inngått direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettenester

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjeld for kjøp av bustad og fritidsbustad mellom private, der seljaren ønskjer å selje eigedomen «som han er». Kontrakten er tilpassa avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr

Forskrift om vatn- og avløpsgebyr Forskrift om vatn- og avløpsgebyr Hemsedal kommune Buskerud Vedtatt av Hemsedal kommunestyre sak 143/07 den 13.12.07 KAP. 1. GENERELLE BESTEMMINGAR...3 1.1 Formål...3 1.2 Virkeområde...3 1.3 Definisjonar...3

Detaljer

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv.

Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Lov om endringer i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) mv. Ot.prp. nr. 52, Innst.O. nr. 122 og Besl.O. nr. 105 (2004-2005). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 9. og 14. juni 2005. Fremmet

Detaljer

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE.

RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. RETNINGSLINER FOR GRUNNRETTAR TIL HØGSPENTANLEGG I KVINNHERAD ENERGI AS (KE) SITT FORSYNINGSOMRÅDE. Vedtekne av styret i Kvinnherad Energi AS, 17.10.2005, sak: 19/05. HØGSPENTLUFTKABEL 1. KE SINE RETTAR

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Arbeidsreglement Sund kommune

Arbeidsreglement Sund kommune Dok.dato: 25.01.2013 Vår Ref: 2012001529-3 Arkiv: N- Arbeidsreglement Sund kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalet i Sund kommune 23.01.2013 Side 1 av 7 Innhald: 1. Omfang 2. Tilsetjing 3. Tilsetjingsbrev/arbeidsavtale

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Bykle kommune Heimel: Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 2 og forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forureiningsforskrifta)

Detaljer

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 Alle tariffar er i utgangspunktet sett opp utan mva og forbruksavgift. H-tariff for hushald og gardsbruk. H 4 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar

Detaljer

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder

Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder Tilknytnings- og nettleievilkår for innmatingskunder t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l k å r f o r i n n m a t i n g s k u n d e r t i l k n y t n i n g s - o g N e t t l e i e v i l

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER

STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR FORBRUKERKUNDER 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet

Detaljer

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER

STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER STANDARD LEVERINGSBETINGELSER FOR ELEKTRISK KRAFT TIL BEDRIFTSKUNDER Gjeldende fra 01.05.2015 1. Produkt kategorier LOS AS (LOS) tilbyr følgende produkt kategorier: A. LOS Partner Porteføljeforvaltning

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN...2 2 AVTALEFORHOLDET OG INNGÅELSE AV NETTLEIEAVTALE...2 3 PERSONOPPLYSNINGER...2 4 NETTLEIEAVTALENS VIRKEOMRÅDE OG FORUTSETNINGER...3 4-1 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Standard nettleievilkår for næringskunder mv

Standard nettleievilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Nettleievilkår for næringskunder Standard nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2014. Fellesføresegner. 0.0 Elektrisk kraft og nettleige vert levert etter

Detaljer

STANDARD NETTLEIEAVTALE

STANDARD NETTLEIEAVTALE STANDARD NETTLEIEAVTALE EBLs standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energibedriftenes landsforening EBL og Forbrukerombudet. Standardavtalene er beregnet til bruk ved levering av strøm

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009

Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Vedtekter for Bokn barnehage Vedteke av kommunestyret 21.03.2006 Endra av formannskapet 27.01.2009 Handboka 06.09 Kommunestyret har delegert ein del avgjerder til rådmannen, som har delegert vidare til

Detaljer

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Fræna kommune Vedtatt i Fræna kommunestyre 20.06.05. i sak 0025/05 i medhald av 3 i lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter og forskrift om begrensning

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer