STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR"

Transkript

1 STANDARD AVTALE FOR KRAFTLEVERING, NÆRINGSDRIVANDE OG KOMMUNAR HARDANGER ENERGI AS Postboks Kinsarvik Telefon Telefaks Epost: Definisjonar

2 2 Omgrepa nedanfor er nytta i standardvilkåra for tilknyting, nettleige og kraftlevering. Anleggsadresse Anleggsbidrag Adressa til staden der anlegget med målepunkt ligg Utrekna investeringstilskot ved tilknyting av ein ny kunde eller ved styrking av nettet til ein eksisterande kunde. Anleggseigar/brukar Distribusjonsnett Den juridiske eininga (eit selskap eller ein fysisk person) som eig eller bruker ein eigedom med elektriske installasjonar som er knytte til nettselskapet sitt nett. Overføringsnett med nominell spenning opptil 22 kv, med mindre noko anna er bestemt. Eigedom Fordelingsanlegg/nett Fråkopling Installasjonseigar/brukar Kraftleverandør Nettleige Nettselskap Stenging Stansing Stikkleidning Tariffar Tilkopling Tilknytingsgebyr Einkvar eigedom med elektriske installasjonar som er knytte til eller som skal knytast til nettet til nettselskapet. Som eigedom reknast også til dømes ei bustadblokk eller eit rekkehus. Den juridiske organiseringa av eigedomen har ikkje noko å seie, og til dømast ei bustadblokk kan i denne samanhengen sjåast som ein eigedom uavhengig av talet på husvære. Høgspennings- eller lågspenningsnett som nettselskap byggjer i samsvar med offentleg områdekonsesjon. Fråkopling omfattar fråkopling av ein installasjon ved hjelp av eit fysisk inngrep, bruk av verktey og liknande og/eller utkopling av ein installasjon ved hjelp av brytar, sikring eller anna beteningsorgan. Sjå "Anleggseigar/brukar". Verksemd som sel elektrisk energi til sluttbrukaren og som har omsetningskonsesjon. Som sluttbrukarar reknar ein kjøparar av elektrisk energi som ikkje sel energien vidare. Alle prisar og anna økonomisk godtgjersle (tariffar) som nettselskapet fastset for tilknyting til og bruk av elektriske nettanlegg. Selskap som eig eit overføringsnett eller har ansvaret for nettenester, og som har offentleg konsesjon. Eit fysisk tiltak som vert utført av nettselskapet, og som tek sikte på å hindre uttak av elektrisk kraft før grunnen til stenginga er fjerna. At kraftleverandøren utøver tilbakehaldsrett, noko som inneber at det ikkje vil bli selt kraft til kunden for eit betalingsmisleghald er gjort opp. Ein leidning, luftleidning eller kabel, frå netteigaren sitt fordelingsanlegg til anleggseigaren/brukaren sitt anlegg. Stikkleidningar er ein del av nettet. Sjå "Nettleige" Tilkopling av ein installasjon representerer motstykket til fråkopling, og omfattar også innkopling som motstykke til utkopling - sjå "Fråkopling". Generelt gebyr ved tilknyting av eit nytt anlegg.

3 3 Innhald 1 Kva avtalen gjeld; avtale om kraftpris og partane i avtalen Avtaledokument og definisjon av uttrykk og omgrep Opplysningar ved inngåing av avtale om kraftpris Oppseiing av kundens noverande avtale om kraftpris i f m overgang til avtale om kraftpris med Hardanger Energi AS Kredittvurdering, garanti m. v. ved avtaleinngåing Teieplikt Avregning for uttak av elektrisk kraft Feil ved avregning Avregningsfeil som fylgje av feil i oppgitte måleverdiar frå nettselskapet Kraftpris og endring av kraftpris Betalingsvilkår, forseinkingsrente og inkasso Stansing på grunn av betalingsmislighald Heving av kraftprisavtaler Hardanger Energi AS`s erstatningsansvar for feil ved avtaleinngåing Frikjøp frå avtale om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom Oppseiing av avtaler om kraftpris utan særskilt avtalt opphørsdato Endringar i desse Allmenne vilkår for avtale om kraftpris Tvistar... 10

4 4 Allmenne vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og kundar utanom forbrukarområdet. Desse Allmenne vilkår gjeld, dersom dette er fastsett i avtale mellom Hardanger Energi AS og kundar som ikkje er forbrukarar slik dette er definert i 1 i lov om forbrukarkjøp av 21. juni 2002 nr 34. Allmenne vilkår gjelder såleis for næringskundar, offentlige kundar, organisasjonar og alle andre sluttbrukarkundar som ikkje går inn under forbrukardefinisjonen i forbrukarkjøpsloven. 1 Kva avtalen gjeld; avtale om kraftpris og partane i avtalen Denne avtalen gjev Hardanger Energi AS rett til å avregne kunden for kunden sitt uttak av elektrisk kraft slik den prisbestemminga partane har avtala i Særskilte vilkår seier. Ein følgje av Hardanger Energi AS sin rett etter førre leddet, er at dette forpliktar Hardanger Energi AS til å stå økonomisk ansvarlig andsynes den avregningsansvarlige for det uttaket av elektrisk kraft som er til kundens leveringsadresse(r) i avtaleperioden. Dette er ein avtale om kraftpris. Som følgje av dette fråskriv Hardanger Energi AS seg eit kvart ansvar for skadar og tap den elektriske krafta i seg sjølv eller mangel på elektrisk kraft, måtte påføre kunden eller kunden sine medkontrahentar. Med mindre anna er særskilt avtala mellom partane skal avtalen omfatte avregning for alt elektrisk kraftforbruk som kunden har på sin(e) leveringsadresse(r) i avtaleperioden. Partane i avtalen er såleis kunden som tar ut elektrisk kraft til bruk på ein eller fleire leveringsadresser, og Hardanger Energi AS som står økonomisk ansvarleg overfor den avregningsansvarlige for kundens uttak på de(n) same leveringsadressa(ne), og har avtale med kunden om kva pris/prisreferanse som skal gjelde ved avregning av kunden sitt uttak. Kunden som inngår avtale om kraftpris må være identisk med den som er registrert som nettkunde hos nettselskapet på vedkommande leveringsadresse(r) (målepunkt ID). 2 Avtaledokument og definisjon av uttrykk og omgrep Avtalen mellom partane består av fylgjande dokument: 1. Særskilt avtalte vilkår mellom partane. 2. Desse Allmenne vilkår, for så vidt de Særskilt avtalte vilkår ikkje fastset anna. Det som er avtalt i Særskilt avtalte vilkår gjelder i høve motstrid alltid framfor desse Allmenne vilkår.

5 5 Oppstår tvil om tydinga av omgrep og uttrykk som er brukt i desse Allmenne vilkår, skal definisjonane i den definisjonsliste som er inntatt avslutningsvis i desse Allmenne vilkår leggjast til grunn. 3 Opplysningar ved inngåing av avtale om kraftpris For at avtale om kraftpris skal kunne inngåast må kunden gje følgjande opplysningar: 1 Namn (firmanamn, namn på offentlig organ eller organisasjon eller liknande) 2 Organisasjonsnummer 3 Adresse(r) for de(n) målepunkt ID(er) avtalen skal omfatte. 4 Om (1) har hatt avtale om kraftpris med Leverandørnamn AS som gjeld andre leveringsadresser enn den/dei som er oppgitt under (3) i dei siste tre åra. 5 Målepunkt ID. (Finnast på fakturaer frå nettselskap(a) - siste 8 siffer oppgjevast) 6 Fakturaadresse, om denne er forskjellig frå adressa oppgitt under (3). 7 Truleg årlig uttak av elektrisk kraft fordelt på kvartal. (Basert på historisk statistikk eller skjøn). Dersom det avtales i Særskilte vilkår at Hardanger Energi AS skal seie opp kundens noverande avtale(r) om kraftpris, må kunden i tillegg oppgjeve: 8 Namn og adresse på avtalepart, samt eventuelle referansar som gjeld den (dei) avtala(ne) som skal seiast opp. Avtale om kraftpris er ikkje gyldig inngått før Hardanger Energi AS har akseptert ved ordrestadfesting at opplysningane er mottekne og tilrekkelige for avtaleinngåing. 4 Oppseiing av kundens noverande avtale om kraftpris i f m overgang til avtale om kraftpris med Hardanger Energi AS. Dersom ikkje anna er avtalt i Særskilte vilkår, må kunden sjølv syte for oppseiing av sin(e) noverande avtale(r) om kraftpris. Dersom kunden sin tidligare avtalepart gjer gjeldande i samband med oppseiing/ leverandørskifte at kunden ikkje har rett til å sei opp den noverande avtalen om kraftpris, og å gjennomføre leverandørskifte, er dette Hardanger Energi AS uvedkommande. Dersom leverandørskifte forseinkast, eller ikkje kan gjennomførast, p g a tilhøve som nemnt i førre leddet, er Hardanger Energi AS ansvarsfri for dei tapa kunden måtte få på grunn av dette. Dersom Hardanger Energi AS lider tap p g a at et leverandørskifte forseinkast, eller ikkje kan gjennomførast p g a tilhøve som nemnt i førre leddet, kan Hardanger Energi AS halde kunden ansvarleg for slike tap. Hardanger Energi AS pliktar, så langt det lar seg gjere, å avgrense tapet sitt.

6 6 Erstatning for Hardanger Energi AS tap utregnast etter 13 tredje ledd for det tidsrommet Hardanger Energi AS vert påført tap. 5 Kredittvurdering, garanti m. v. ved avtaleinngåing Hardanger Energi AS inngår avtale med kunden under føresetnad at kunden er betalingsdyktig. Kunden aksepterer at Hardanger Energi AS kan innhente kredittvurdering av kunden. Dersom kredittvurderinga etter Hardanger Energi AS si meining gjer fare for misleghald av betalinga sannsynleg, kan Hardanger Energi AS avvise tinginga, eventuelt seie opp avtalen, eller krevje at kunden stiller trygging (garanti), eller at kunden skal betala på forskot. 6 Teieplikt Partane, tilsette hjå partane, samt andre hjelparar partane måtte ha engasjert, har teieplikt om alt som vedrører den andre parten sine drifts- og forretningsforhold. Dette er ikkje til hinder for at Hardanger Energi AS kan nytte eigen kunnskap om kunden i samband med kredittvurdering, eller at Hardanger Energi AS kan gje opplysningar om kunden til offentlig myndigheit som har heimel i lov til å krevje opplysningar. 7 Avregning for uttak av elektrisk kraft Hardanger Energi AS nyttar tilgjengelege måleverdiar frå nettselskapa ved all avregning av kundar. Dersom måleverdiane frå nettselskapa ikkje er gjort tilgjengeleg for Hardanger Energi AS til rett tid før avregninga skal skje, vil Hardanger Energi AS foreta stipulering av kunden sitt uttak og nytte stipuleringa ved avregninga. Justering vil verte gjort når Hardanger Energi AS får tilgang til måleverdiane frå nettselskapet. 8 Feil ved avregning Dersom Hardanger Energi AS feilaktig har nytta andre måleverdiar ved avregninga av ein kunde enn dei måleverdiane som nettselskapet rettidig har gjort tilgjengeleg for Hardanger Energi AS, kan Hardanger Energi AS eller kunde krevje tilleggsbetaling høvesvis tilbakebetaling for den tid feilen kan ettervisast. Krav om tilleggsbetaling og tilbakebetaling foredlast etter reglane i lov om forelding av fordringar av 18. mai 1979 nr.18.

7 7 Hardanger Energi AS kan ikkje krevje tilleggsbetaling i de tilfelle avregningsfeilen skuldast Hardanger Energi AS sjølv, og avregningsfeilen er så lite synbarr at kunden heller ikkje burde hatt mistanke om feilen, og kunden såleis er i aktsam god tru. Avvik som skuldast at Hardanger Energi AS ikkje har fått oppgitt nødvendige måleverdiar frå nettselskapet rettidig, og såleis har nytta stipulert forbruk ved avregning, jf. 7, andre leddet, skal også korrigerast ved tilbakebetaling eller tilleggsbetaling når måleverdiane føreligg. Slik korrigering regnast ikkje som feil ved måling eller avregning, og skal difor foretas utan omsyn til kunden si aktsame gode tru. 9 Avregningsfeil som fylgje av feil i oppgitte måleverdiar frå nettselskapet Dersom Hardanger Energi AS er meddelt feil måleverdiar for kunden frå nettselskapet, og nytta desse ved avregning av kunden, kan Hardanger Energi AS ikkje krevje etterbetaling frå kunden, og kunden kan ikkje krevje tilbakebetaling frå Hardanger Energi AS. Oppgjer etter for mykje eller for lite betalt for elektrisk kraft i dei tilfelle nettselskapet har meddelt feil måleverdiar til Hardanger Energi AS, er ei sak mellom nettselskapet og kunden som nettkunde hos nettselskapet. 10 Kraftpris og endring av kraftpris Kraftpris(ar) og vilkår for eventuelle endringar av kraftprisar fylgjer av det partane avtaler i Særskilte vilkår. Kraftprisen gjeld berre for avregning av kundens uttak av elektrisk kraft. Avregning for nettleige kjem i tillegg til avregninga for kraftuttaket. Kraftprisen(e) er oppgitt eksklusive alle avgifter. Meirverdiavgift og eventuelt nye avgifter, kjem i tillegg til kraftprisen med dei satsar som gjeld til einkvar tid. Kundar som etter avgiftsmyndigheitene sine forskrifter er fritatt for avgifter, må i tvilstilfelle dokumentere overfor Leverandørnamn AS at dei har rett til avgiftsfritaket. Dersom Hardanger Energi AS skulle verte etterregna av avgiftsmyndigheitene for avgifter som kundar feilaktig har vorte fritatt for, har Hardanger Energi AS rett til å krevje det aktuelle beløpet refundert av vedkommande kunde(r). 11 Betalingsvilkår, forseinkingsrente og inkasso Faktura forfell til betaling i samsvar med Hardanger Energi AS sine faktureringsrutinar og betalingsvilkår, og det partane avtaler i Særskilte vilkår.

8 8 Forseinkingsrente vert kravd ved betaling etter oppgitt betalingsfrist på faktura i samsvar med fastsett rentesats i forbrukarforhold i lov om renter ved forseinka betaling av 17. desember 1976 nr 100. Inkasso skjer i samsvar med lov om inkasso av 13. mai 1988 nr Stansing på grunn av betalingsmislighald Hardanger Energi AS kan stanse å ta økonomisk ansvar for kundens uttak av elektrisk kraft dersom kunden ikkje betaler faktura innan betalingsfrist oppgitt på fakturaen. Kunden og vedkommande nettselskap vil verte varsla skriftlig om stansing og om tidspunktet når stansinga vert sett i verk. Stansing tyder ikkje at avtalen om kraftpris seiast opp eller hevast. Hardanger Energi AS vil oppretthalde stansinga inntil all gjeld kunden har til Hardanger Energi AS er gjort opp, eller annan avtale om nedbetaling av gjelda er inngått. Etter dette vil leveringa halde fram igjen i høve til avtalen om kraftpris. 13 Heving av kraftprisavtaler Dersom Hardanger Energi AS vesentlig misligheld avtale om kraftpris kan kunden heve avtalen. Hardanger Energi AS kan krevje erstatta det tap Hardanger Energi AS lider dersom kunden hever ei tidsavgrensa avtale om kraftpris før utløpstidspunktet, og det ikkje er slikt vesentlig mislighald av avtalen frå Hardanger Energi AS si side som nemnt i førre leddet. Erstatningsbeløpet regnast som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag Hardanger Energi AS får meldinga om hevinga, og den prisen som gjeld i kontrakten mellom kunden og Hardanger Energi AS. Denne differansen multipliserast med avtalt, eller skjønsmessig fastsett kraftuttak frå den dag hevinga gjennomføres og ut den perioden som den tidsavgrensa avtalen gjaldt for. Hardanger Energi AS kan heve avtale om kraftpris dersom kunden misligheld betalingsplikta si vesentlig. 14 Hardanger Energi AS`s erstatningsansvar for feil ved avtaleinngåing. Dersom Hardanger Energi AS som fjølge av svikt i egne rutinar ikkje har registrert ein kunde Hardanger Energi AS har gyldig avtale om kraftpris med, og feilen heilt eller delvis ikkje skuldast forhold på kundens eller nettselskapets side, er Hardanger Energi AS ansvarlig for eventuelle meirkostnader som kunden har fått ved at kunden er vorte avregna etter ein høgare

9 9 kraftpris av ein annan avtalepart, eller av nettselskapet i medhald av konsesjonsreglane om leveringsplikt. 15 Frikjøp frå avtale om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom. Avtale om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom skal gjelde for den tid som er avtalt i Særskilte vilkår. Kunden gis høve til å kjøpe seg fri frå sine avtaleplikter ved å erstatte det tap Hardanger Energi AS lider ved at avtalen ikkje fullførast ut avtaletida. Erstatningsbeløpet (frikjøpsbeløpet) reknast som differansen mellom områdeprisen i det prisområdet kundens uttak skjer på den dag frikjøp krevjast av kunden, og den prisen som gjeld i kontrakten mellom kunden og Hardanger Energi AS. Denne differansen multipliserast med avtalt, eller skjønsmessig fastsett kraftuttak frå den dag frikjøpet gjeld frå, og ut den perioden som den tidsavgrensa avtalen gjaldt for. Kundar som har avtaler om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom, og som flytter før avtaleperioden er omme, får fullført avtalen ved uttak av kraft på sin nye adresse. Kundar som ikkje ynskjer å fullføre avtalen ut avtaleperioden ved flytting, gis høve til frikjøp etter førre leddet. Kundar med avtaler om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom, som flytter, plikter å varsle Hardanger Energi AS om sin nye leveringsadresse med dei same opplysningane som de som krevjast i 3 i desse Allmenne vilkår. Hardanger Energi AS vil deretter sende melding om oppstart av kraftleveranse til vedkommande nettselskap, jf. 2-1 i Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden m. v. av nr Oppseiing av avtaler om kraftpris utan særskilt avtalt opphørsdato. Avtaler om kraftpris utan særskilt avtalt opphørsdato kan seiast opp av kvar av partane med 3 vekers skriftlig varsel regna frå førstkommande måndag etter oppseiinga. 17 Endringar i desse Allmenne vilkår for avtale om kraftpris. Hardanger Energi AS kan gjere endringar i desse Allmenne vilkår for avtale om kraftpris. Endringar skal kunngjerast med 14 dagars varsel som direkte melding til kunden eller på annan egna måte. Dei endra avtalevilkåra er etter denne varslingsfristen vert gjeldande for alle avtaler om kraftpris utan særskilt avtalt opphørsdato. For avtaler om kraftpris med fast pris og/eller tidsrom vert endringar som nemnt i fyrste leddet ikkje gjort gjeldande i avtaleperioden. Endringane vil først verte gjort gjeldande for

10 10 slike avtaler dersom kunden etter utløpet av avtaletida fornyar eller vidarefører avtalen med ny aksept. 18 Tvistar Tvistar som gjeld kontrakten, som ikkje vert løyst ved forhandlingar, skal stemnast inn for Hardanger tingrett, med mindre partane i det enkelte høve vert samde om skiljemål (voldgift). Sorenskrivaren i Hardanger tingrett skal i tilfelle semje om skiljemål oppnemne skiljerettens formann. Dernest avtaler partane i samråd med den oppnemnte formannen skiljerettens samansetting og sakshandsaming i samsvar med gjeldande lov.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Sognekraft AS og små og mellomstore bedriftskundar, offentlege

Detaljer

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m.

Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. 1 Allmenne Vilkår for avtalar om kraftpris mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar m.m. Desse Allmenne Vilkår gjeld mellom Leverandørnamn AS og små og mellomstore bedriftskundar,

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse:

Føretak: (heretter kalla mottakaren) Telefonnummer: Postnummer: Poststad: Organisasjonsnummer: E-postadresse: Avtale om tilgang til opplysningar frå Reservasjonsregisteret Avtale om FTP-overføring av opplysningar for oppdatering av: (Kryss av for ynskt avtaletype) eige register, pris per år kr 24 600,- eigne og/eller

Detaljer

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015

TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 TARIFFAR FRÅ 01.01.2015 Alle tariffar er i utgangspunktet sett opp utan mva og forbruksavgift. H-tariff for hushald og gardsbruk. H 4 Kilowattime tariff. Nettleige: Fastbeløp for anlegg med hovedsikringar

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015

FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 FKRA SA - REVISJON AV VEDTEKTER MED INSTRUKSAR STYREVEDTAK 18.12.2014 INNSTILLING TIL ÅRSMØTET 2015 PHV/HSrev020215 Vedlagt følgjer styret si innstilling til årsmøtet 2015 basert på vedtektskomiteen sitt

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Lov av 13. juni 2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

Lov av 13. juni 2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) Melding fra fiskeridirektøren J-146-2013 Lov av 13. juni 2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) Erstatter: J-99-2010 Gyldig fra: 13. 06. 2013 Bergen, 27.

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Lov for SA Naustdal Båtlag

Lov for SA Naustdal Båtlag Lov for SA Naustdal Båtlag Vedteke på årsmøte 26. mars 2015 1 Laget sitt namn Laget sitt namn er SA Naustdal Båtlag, forkorta SA N.B.L 2 Forretningskontor SA Naustdal Båtlag skal ha forretningskontor i

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft

Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft Alminnelige vilkår for avtale om Altibox mellom privatkunder og Haugaland Kraft 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer