HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING"

Transkript

1 Videregående opplæring Arkivsak-dok Saksbehandler Svein Thore Jensen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget HØRING: ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG OG MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING VEDTAK 1. Oppland Fylkeskommune ønsker ikke et friere skolevalg, og mener at forslaget vil bidra til mindre forutsigbare rammebetingelser og ser usikkerhetsmomenter knyttet til dimensjonering og det totale tilbudet til alle elever. 2. Oppland fylkeskommune mener det er viktig å endre opplæringsloven slik at det blir en mulighet for fylkeskommunen å tilby grunnskoleopplæring i kombinasjon med videregående opplæring for minoritetsspråklige elever og for enkelte elever som grunnet sykdom har et stort fravær fra grunnskoleopplæringen. 1

2 Bakgrunn for saken Kunnskapsdepartementet har lagt fram forslag 1 om endringer i opplæringsloven (Lov om grunnskolen og den vidaregåanda opplæringa) og ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene 2. Høringen inneholder forslag om å: 1. gi elever i videregående skole et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene 2. gi kommuner og fylkeskommuner mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående opplæring 3. klargjøre når opplæringsplikten opphører ved utenlandsopphold 4. fjerne lovens anbefaling om maksimal skolestørrelse Oppland fylkeskommune ønsker å uttale seg om punkt 1 og 2 i dette saksframlegget. Punkt 3 og 4 omhandler grunnskole, og vi har valgt å ikke omtale dette videre. 1. Friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene 1.1 Oppsummering av høringsforslaget Kunnskapsdepartementet foreslår at fylkeskommunene skal få en plikt til å ta imot gjesteelever fra andre fylker dersom de har ledig kapasitet etter at egne elever er gitt et tilbud, og en plikt for hjemfylket til å finansiere skoleplassen i annet fylke. Forslaget har sin bakgrunn i regjeringens politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) hvor det heter at regjeringen vil «gi elevene i den videregående opplæringen rett til fritt skolevalg på tvers av fylkesgrenser». Regjeringen ønsker at elevene skal ha større frihet ved valg av videregående skole og at det på sikt skal være et helt fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene. Med forslaget som her er lagt frem, er hensikten å få erfaringer med hvordan et friere skolevalg påvirker dimensjoneringen av det videregående opplæringstilbudet og elevenes mulighet til å gå på skole i sitt nærområde. Det påpekes i høringen at regulering av inntak av gjesteelever, fortrinnsrett, satser for gjesteelevoppgjør, saksbehandling, skyss mv, vil bli foreslått som endringer i forskrift til opplæringslova i egen høring senere. Den foreløpige reguleringen av disse forholdene blir gjort med hjemmel i opplæringslova 3-1, 8. ledd. 1.2 Gjeldende rett og dagens ordning i Oppland Etter opplæringsloven 3-1 har ungdom med rett til videregående opplæring, rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 som de har søkt på, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Det følger av opplæringsloven 13-3 at det er fylkeskommunen hvor eleven bor som skal oppfylle elevenes rett til videregående opplæring. Elever har i utgangspunktet bare rett til inntak i sitt hjemfylke. Elever kan søke om inntak til videregående opplæring i andre fylker, men fylkeskommunene har ingen plikt til å behandle 1 Hele høringen finnes på regjeringens nettsider: 2 Høringsfristen er 7. desember. 2

3 søknader eller ta imot elever fra andre fylker. I opplæringsloven 13-3 tredje ledd er departementet gitt hjemmel til å gi forskrifter om at hjemfylket i rimelig grad har ansvaret for å refundere utgifter i forbindelse med videregående opplæring i et annet fylke. Fylkeskommunens plikt til å dekke skyssutgifter er fastsatt i opplæringsloven Etter ordlyd er ikke plikten begrenset til å gjelde ved inntak i hjemfylket. Friskoler, landslinjer og landsdekkende tilbud er åpne for søkere fra hele landet. I tillegg har mange fylkeskommuner etablert egne ordninger med gjesteelevsgaranti og inngått avtaler med andre fylkeskommuner om kjøp og salg av skoleplasser. Med gjesteelevsgaranti menes at hjemfylket gir garanti for finansiering av skoleplass i andre fylker, slik at en elev kan godkjennes som gjesteelev og dermed gis mulighet til inntak i andre fylker. For søkere bosatt i Oppland er muligheten for å søke skoleplass i andre fylker regulert av forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Oppland fylkeskommune 9. Oppland fylkeskommune har inngått samarbeidsavtaler med Hedmark fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune. Avtalene innebærer følgende: Søkere med ungdomsrett fra Brøttum skolekrets i Hedmark kan søke skoleplass ved Lillehammer videregående skole i Oppland. Søkere med ungdomsrett fra Jevnaker kommune i Oppland kan søke skoleplass ved Hønefoss - og Ringerike videregående skoler i Buskerud. Søkere med ungdomsrett fra Ringerike- og Hole kommune i Buskerud kan søke skoleplass ved Hadeland videregående skole i Oppland. Søkerne som omfattes av disse avtalene konkurrerer om inntak på samme vilkår som fylkets egne søkere. Gjesteelevsgaranti kan innvilges til søkere med ungdomsrett dersom de søker et offentlig skoletilbud som ikke finnes i Oppland, eller dersom det kan dokumenteres tungtveiende medisinske eller sosiale grunner til å søke skoleplass utenfor Oppland. Gjesteelevsgaranti innvilges også for søkere som skal flytte i fosterhjem. 1.3 Oppland fylkeskommunes vurdering For å si noe om hvordan forslaget kan slå ut for Oppland fylkeskommune, har vi sett på tall over elever fra andre fylker i Oppland, og elever fra Oppland i andre fylker. I Oppland er det for skoleåret elever fra andre fylker. Det er 147 elever fra Oppland som går på skoler i andre fylker. Disse tallene inkluderer både grenseavtalene, gjesteelevsgarantier og elever fra andre fylker i helseeller barnevernsinstitusjon i Oppland. For elever i barneverns- eller helseinstitusjoner er det egne refusjonsordninger som gitt i forskrift til opplæringslovens 19-7 og Oppland fylkeskommune forutsetter at bestemmelsene knyttet til disse gruppene ikke berøres av forslaget. Ser vi kun på elever med gjesteelevsgaranti, er det 35 elever fra andre fylker som går på skole i Oppland, og 57 elever fra Oppland som går på skole i andre fylker. Elever på landslinjer og landsdekkende tilbud er ikke inkludert i disse tallene. Det er altså flere elever fra Oppland som går på skole i andre fylker, enn det er elever fra andre fylker som går på skole i Oppland. Ved et friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser er det rimelig å anta at trenden forsterkes noe, særlig i grenseområder som i dag ikke er omfattet av grenseavtaler, og hvor det er relativt kort reisevei til videregående skole i nabofylket, slik som for Sør-Aurdal, Vang og Lunner kommuner. Departementet ønsker erfaring med hvordan er friere skolevalg vil påvirke dimensjoneringen av det videregående opplæringstilbudet og elevens mulighet til å gå på skole i sitt nærområde. Forslaget innebærer at gjesteelever skal prioriteres bak egne elever, og vil således ikke kunne utkonkurrere 3

4 fylkets egne søkere. Isolert sett vil dermed ikke forslaget påvirke muligheten for inntak til nærmeste skole. Dersom konsekvensene av et friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser vil innebære at enkelte skoler får en vesentlig lavere elevtilgang, vil en konsekvens kunne være reduksjon av tilbudet ved den aktuelle skolen. På den annen side er det rimelig å anta at de fleste ungdommer fortsatt vil søke seg til den nærmeste skolen som tilbyr utdanningsprogrammene/programområdene de ønsker. Det knyttes dermed stor usikkerhet til konsekvensen av hvordan rett til inntak på tvers av fylkesgrensene vil slå ut for dimensjoneringen av det videregående skoletilbudet i Oppland. Det er departementets vurdering at hjemfylket skal ha ansvar for formidling til læreplass og eventuelt å tilby alternativt Vg3 i skole for søkere som ikke får læreplass. Forskning viser at frafallet fra videregående opplæring er betydelig mellom Vg2 og læreplass. Oppland fylkeskommune arbeider derfor målrettet med overgangen mellom Vg2-nivået i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og læreplass. Oppland fylkeskommune vil peke på faget prosjekt til fordypning (PTF) som en viktig rekrutteringsarena til læreplass. Oppland fylkeskommune mener at det kan bli vanskeligere for elever som har gått Vg1 og Vg2 i et annet fylke, å få læreplass i sitt hjemfylke. Dette er begrunnet med at de ikke har gjennomgått PTF og knyttet kontakter med mulige lærebedrifter i hjemfylket i løpet av Vg1/Vg2. Departementet skriver at «forslaget innebærer at det etableres gode og forutsigbare økonomiske rammebetingelser slik at fylkeskommunene vil få insentiver til både å skape og utvide gode opplæringstilbud og dimensjonere opplæringstilbudet uavhengig av fylkesgrenser» (s. 3). Departementet påpeker at det fortsatt er hjemfylket som skal ha ansvaret for å oppfylle søkeres rett etter opplæringslova 3-1. Dette innebærer at tilbudet nødvendigvis må dimensjoneres for å kunne ivareta egne søkeres rettigheter. Likevel er det som nevnt stor usikkerhet knyttet til hvor mange ungdommer som søker seg ut av fylket. Det er derfor grunn til å anta at forslaget om friere skolevalg, i alle fall på kort sikt, ikke vil gi mer forutsigbare rammebetingelser. At det fortsatt er hjemfylket som har plikt til å oppfylle retten til videregående skole dersom eleven ikke kommer inn i et annet fylke, er for øvrig en vurdering som Oppland fylkeskommune støtter. Departementet skriver: «Etter departementets vurdering bør fylkeskommunene ha plikt til å behandle søknader fra gjesteelever. Videre bør fylkeskommunene ha plikt til å ta imot gjesteelever dersom de har ledig kapasitet. Dersom fylkeskommunene mangler kapasitet, bør den etter departementets vurdering ha mulighet til å avslå søknader fra gjesteelever slik at den kan oppfylle retten til videregående opplæring for egne elever» og videre at «Dersom det ikke er ledig kapasitet ved det konkrete tilbudet en gjesteelev har søkt om, innebærer forslaget at fylkeskommunen kan avslå søknaden. Fylkeskommunen trenger da ikke tilby eleven plass ved andre tilbud i fylket selv om de har ledig kapasitet» (s. 8). Oppland fylkeskommune støtter denne vurderingen. Samtidig vil Oppland fylkeskommune påpeke at forhold knyttet til ungdomsrett praktiseres ulikt i fylkeskommunene: Opplæringslova 3-1, tredje ledd sier at ungdomsretten må tas ut i løpet av en periode på 5 år, alternativt 6 år når opplæringa helt eller delvis blir gitt i bedrift, og innen utgangen av det året vedkommende fyller 24 år. I Oppland fylkeskommune kan elever ta ut ungdomsretten til de er 24 år, uavhengig av fristen gitt i 3-1, tredje ledd. Ulike fylker kan dermed bedømme spørsmålet om hvorvidt en elev har ungdomsrett eller ikke, forskjellig. Det er også ulik praksis i ulike fylker knyttet til hvorvidt fylket gir skoletilbud til elever uten ungdomsrett. I denne sammenhengen reiser det seg et spørsmål om hvorvidt et fylkes egne søkere uten ungdomsrett, skal gå foran gjesteelever fra andre fylker med ungdomsrett. Oppland fylkeskommune mener det er søkerens 4

5 hjemfylke som bør avgjøre om en elev har ungdomsrett eller ikke. Videre bør det presiseres at plikten til å ta inn gjesteelever og plikten for å finansiere gjesteelever kun bør gjelde søkere med ungdomsrett. Departementet foreslår at det fortsatt er hjemfylket som avgjør om en elev skal få utvidet opplæringstid etter opplæringslova 3-1 fjerde og sjette ledd. Oppland fylkeskommune antar at det her er snakk om Opplæringslovens 3-1, fjerde og femte ledd. Oppland fylkeskommune støtter denne vurderingen. I høringsforslaget legges det opp til at det skal være opp til fylkeskommunene om de vil ta hensyn til søknader fra gjesteelever ved fordeling av egne elever, og det legges ikke opp til at fylkeskommunene skal være forpliktet til å ta imot gjesteelever på bekostning av egne elevers mulighet til inntak til sine første- eller andrevalg. Det kan tolkes som at fylkeskommunene kan velge å ta inn egne elever ved andre skoler enn de skolene som har stor søkning fra gjesteelever. Et eksempel vil være å gi elever fra Oppland som har søkt Hadeland videregående skole, et tilbud på Raufoss videregående for å frigjøre kapasitet for gjesteelever på Hadeland videregående skole. Oppland fylkeskommune mener at det ikke bør legges opp til en praksis med omfordeling av egne søkere for å frigjøre plasser til gjesteelever. En slik praksis er ikke i tråd med dagens inntakspraksis i Oppland fylkeskommune. I avsnitt snakkes det om «fortrinnsrett for enkelte gjesteelever». Oppland fylkeskommune mener det ikke er heldig å bruke begrepet fortrinnsrett i denne sammenhengen, da begrepet fortrinnsrett er sentralt i forskrift til opplæringslovens kapittel seks om inntak til videregående opplæring. I forskriftas kapittel seks gis enkelte grupper fortrinn i inntaket på bakgrunn av angitte behov. Disse søkerne tas inn før andre, og har slik en sterkere rett i inntaket enn andre elever. Elevgruppen som omtales i avsnitt er elever som av «tungtveiende pedagogiske eller sosiale grunner» har behov for å ha et tilbud i annet fylke. Departementet sier i at «gjeldende regler om fortrinnsrett og rett til individuell behandling i eget fylke, ikke skal gjelde ved inntak i andre fylker». Det innebærer at elever med tungtveiende sosiale og/eller pedagogiske behov skal kunne prioriteres foran andre gjesteelever, men ikke foran vertsfylkets egne elever. Departementet ønsker høringssvar på hvorvidt det er hjemfylket eller vertsfylket som skal vurdere søkerens behov for inntak i et annet fylke. Oppland fylkeskommune mener hjemfylket bør vurdere om eleven har behov av sosial eller pedagogisk art, som innebærer at eleven bør prioriteres ved ledig kapasitet i annet fylke. Hjemfylket er den som skal ivareta at elevens rett til ett av tre valgte utdanningsprogrammer på Vg1 oppfylles. Departementet understreker at eleven beholder rettigheter i eget fylke knyttet til fortrinnsrett og individuell behandling «også dersom de søker inntak i andre fylker». Bestemmelsene om fortrinnsrett gjelder følgende grupper: - Elever som søker fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram etter f Disse har, dersom de oppfyller vilkårene, rett til inntak på sitt førsteønske. Retten gjelder utdanningsprogram, og ikke skole. Dersom hjemfylket vurderer at en elev fyller vilkår for inntak etter f 6-15 og skal tas inn til et bestemt utdanningsprogram, må hjemfylket oppfylle denne retten dersom eleven ikke kommer inn på dette utdanningsprogrammet i vertsfylket. Det var for skoleåret 2015/2016 ingen som oppfylte vilkårene for inntak etter denne bestemmelsen i Oppland. 5

6 - Elever som søker en bestemt skole etter f Elever som fyller vilkårene i f 6-17 kan tas inn på en bestemt skole som er spesielt tilrettelagt. Søkeren har omfattende behov for spesialundervisning og sterkt nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne. Oppland fylkeskommune kan ikke se at det gir mening for denne gruppen å søke i et annet fylke, dersom de ikke har rettigheter etter bestemmelsen i vertsfylket. Disse elevene har så store behov at skolen, kommunal og fylkeskommunal PPT begynner planleggingen etter at eleven er tilmeldt til fylkeskommunen 1. oktober året før søknad. - Elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringslova 3-9 og søker seg til en ordinær videregående skole med tolk, har fortrinnsrett etter f Disse elevene kan tas inn til en skole som er spesielt tilrettelagt. De kan også søke knutepunktskole. - Elever som søker fortrinnsrett på bakgrunn av vedtak om utvidet tid etter f Disse elevene skal gå samme Vg1 (eller Vg2, jf f 6-32) på ny, og dette forutsetter allerede et inntak på Vg1 (Vg2). Oppsummert mener Oppland fylkeskommune at dette gjør at forslaget om et friere skolevalg i liten grad vil gjelde elever med de tyngste behovene som søker etter bestemmelsene i forskrift til Opplæringslovens kapittel 6. Også elever som søker individuell behandling etter bestemmelsene i f 6-22, 6-23, 6-25, 6-35 og 6-38 vil i liten grad kunne dra nytte av endringene i forslaget, da disse på bakgrunn av sine vansker mangler vurdering med karakter i flere fag og dermed ikke har karaktergrunnlag eller har et lavt karaktergrunnlag å konkurrere om de ledige plassene til gjesteelever på. Oppland fylkeskommune mener at høringsforslaget vil kunne gi fylkeskommunene administrative utfordringer av teknisk karakter. Slik den tekniske løsningen er innrettet i dag, har hvert fylke sitt lokale inntakssystem, og kjører inntak på ulike datoer. Med dagens innretning vil forslaget innebære at én søker i prinsippet vil kunne søke, få tilbud og takke ja til skoleplass i 19 fylker. Én søker vil altså kunne oppta 19 skoleplasser fra hovedinntaket fram til skolestart i august. Det er dermed rimelig å anta at høringsforslaget vil medføre økt administrativ ressursbruk knyttet til informasjonsutveksling mellom fylker og kontakt med søkere. Alternativt må nye tekniske løsninger etableres, noe som blir en økonomisk konsekvens. Den økonomiske og administrative konsekvensen kan imidlertid vanskelig kommenteres nærmere uten konkrete forslag til endring av forskrift. Departementet foreslår at elevene gis rett til gratis skyss til skoler i andre fylker på samme vilkår som retten til gratis skyss i eget fylke. For Oppland fylkeskommune synes det klart at åpningen for å la elever gå på videregående skoler i andre fylker, vil medføre økte kostnader til skyss. Spesielt gjelder dette hvor det er daglig skyss mellom undervisningssted og bopel, og hvor det ikke er et kollektivtilbud. I høringsforslaget påpekes det at det er viktig at vertsfylket får god kostnadsdekning. I denne forbindelse vises det til at tallene i KOSTRA gir et godt bilde av utgiftene som skal dekkes. Nærmere regulering av satser for gjesteelever vil bli foreslått som endring i forskrift til opplæringsloven i egen høring senere. Oppland fylkeskommune vil vurdere nærmere de konkrete økonomiske konsekvensene når det eventuelt kommer en ny høring om dette. Oppland fylkeskommune vil likevel gi uttrykk for en bekymring knyttet til en slik ordning. Dette henger sammen med spørsmål knyttet til hvordan «ledig kapasitet» skal forstås. I høringsforslaget påpekes at kapasitet ikke bare gjelder fysiske/romlige forhold, men også økonomiske forhold og personale. Oppland fylkeskommune ser en 6

7 mulighet for at søkere med store sosiale, medisinske eller pedagogiske behov på denne måten ikke får tilbud om skoleplass i andre fylker med henvisning til kapasitet, dersom vertsfylket ikke får ekstra ressurser for søkeren/eleven. 2. Mer grunnskoleopplæring til de som har behov 2.1 Oppsummering av høringsforslaget I kapittel tre i høringsforslaget foreslår departementet endringer i opplæringslovens 4A-1 for å legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne tilby mer grunnskoleopplæring til de som har behov for det. Opplæringen skal være grunnskoleopplæring etter opplæringslovens 4A-1, altså grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringen skal gi grunnlag for karakterer og eleven skal kunne forbedre vitnemålet fra grunnskolen. Behovet for mer grunnskoleopplæring skal knyttes til den enkeltes mulighet til å følge undervisningen på videregående nivå og fullføre videregående opplæring. Skoleeier skal selv kunne avgjøre om de vil tilby mer grunnskoleopplæring og hvem som skal omfattes av tilbudet. Oppland fylkeskommune støtter forslaget om mulighet for mer grunnskoleopplæring for elever som har rett til videregående opplæring, men har behov for mer grunnskoleopplæring. Oppland fylkeskommune støtter at skoleeier selv skal kunne avgjøre hvem som skal omfattes av tilbudet, men ønsker i høringssvaret å kommentere målgruppene som er angitt i forslaget. Oppland fylkeskommune vil også kommentere forhold knyttet til at innholdet i tilbudet skal være grunnskoleopplæring for voksne, at elevene skal kunne forbedre karakterene på vitnemålet fra grunnskolen, at eleven ikke bruker av retten i videregående opplæring, organisering og økonomiske og administrative konsekvenser 2.2 Målgrupper for mer grunnskoleopplæring I høringen er det forslag om at det skal kunne gis mer grunnskole til «de som har behov for det». Det er skoleeier som skal vurdere den enkeltes behov for mer grunnskoleopplæring. Behovet skal knyttes til den enkeltes mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Skoleeier skal ta hensyn til den enkeltes opplæringsbehov og det poengteres i høringen at den enkeltes behov for å forbedre sine karakterer ikke skal tillegges vekt. Søkeren må ha rett til videregående opplæring etter opplæringslovens 3-1, altså ha fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende 3. I forslaget gis følgende eksempler på elever som kan ha behov for mer grunnskoleopplæring: - Minoritetsspråklige elever som kommer til Norge sent i opplæringsløpet - Ungdommer som har stort fravær grunnet sykdom Minoritetsspråklige elever som kommer til Norge sent i opplæringsløpet i grunnskolen, går inn i et klassetrinn på bakgrunn av alder. Etter endt tiende trinn får de vitnemål og regnes som å ha fullført grunnskolen. De vil da ha rett til tre års videregående opplæring. Dette gjelder selv om de kan ha svært kort tid i norsk grunnskole, har manglende kunnskaper i norsk språk og mangler vurdering med karakterer i ett eller flere fag fra grunnskolen. Statistikk og forskning viser at disse elevene har svake forutsetninger for å fullføre videregående opplæring, og sannsynligheten for frafall fra videregående 3 Vilkår for inntak til videregående opplæring er gitt i forskrift til opplæringslovens

8 opplæring er større for disse enn for andre elever. Oppland fylkeskommune ser positivt på en lovendring som gjør det mulig å gi mer grunnskoleopplæring for disse elevene. Den andre gruppen som er nevnt i høringen, er elever med stort fravær fra undervisningen i grunnskolen grunnet sykdom. Disse vil ha faglige hull og mangler fra grunnskolen, og vil ha reduserte muligheter til å fullføre videregående opplæring. Oppland fylkeskommune mener enkelte av disse elevene bør ivaretas av kommunen gjennom muligheten til å søke et ellevte år i grunnskolen (jf. opplæringslovens 2-1). På denne måten kan ungdomsskolen, som har fulgt eleven gjennom tre år, ha bedre forutsetninger for å tilpasse opplæringen til den enkeltes behov. Man må forutsette at ungdomsskolen, til tross for at eleven har hatt fravær, evt. hjemmeundervisning, har fulgt opp eleven og har kjennskap til både faglige-, sosiale- og/eller helsemessige tilpasninger som er gjort, og hva eleven har behov for for å ha best mulig forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring. Samtidig ser Oppland fylkeskommune at noen av disse elevene har behov som tilsier at de vil ha større utbytte av mer grunnskoleopplæring på en annen arena, med mulighet for å ta fag på videregående nivå, og Oppland fylkeskommune ser positivt på en lovendring som gjør det mulig å gi mer grunnskoleopplæring også for enkelte disse elevene. Oppland fylkeskommune mener de to gruppene kan vise seg å ha ulike behov i opplæringen, med tanke på opplæringens innhold, metoder, organisering og undervisningskompetanse, og at dette bør tas hensyn til ved en eventuell etablering av slike tilbud. 2.3 Elevene skal få grunnskoleopplæring etter opplæringslovens 4A-1 Departementet foreslår at elevene skal få grunnskoleopplæring etter opplæringslovens 4A-1. Dette er grunnskoleopplæring for voksne, og tilsvarer tilbudet i flere innføringstilbud for nyankomne, blant annet i eksempelet fra Thor Heyerdahl som er beskrevet i høringen. Oppland fylkeskommune anser at de seks fagene i grunnskoleopplæringen for voksne, dekker de mest grunnleggende kunnskaper elevene må ha for å gå inn i videregående opplæring. Oppland fylkeskommune støtter forslaget. Oppland fylkeskommune mener at det også bør legges til rette for at elever kan ta fag på videregående nivå. Dette kan bidra til å øke elevenes motivasjon for å delta i grunnskoletilbudet, og øke rekrutteringen. Det vil også kunne bidra til økt integrering i jevnaldermiljø ved den aktuelle videregående skolen. Dersom dette skal være en mulighet, må det tas stilling til hvordan dette skal organiseres, hvorvidt elevene skal kunne få vurdering med karakter i fag på videregående nivå, hvorvidt eleven i tilfelle skal kunne ta opp igjen faget med karakter senere, hvorvidt dette til medføre deltidsstatus i videregående skole senere og hvilke konsekvenser dette i tilfelle vil få for inntak, med mer. 2.4 Elevene skal kunne forbedre karakterene på vitnemålet fra grunnskolen Oppland fylkeskommune støtter forslaget om at elevene skal kunne forbedre karakterene på vitnemålet fra grunnskolen. Dette vil kunne gjøre at elevene får et bedre karaktergrunnlag å konkurrere på i inntaket til videregående opplæring, og dermed en større sjanse til å komme inn på første- eller andreønsket. Forskning viser at det å komme inn på førsteønsket har betydning for gjennomføringen. Oppland fylkeskommune tror dette kan ha betydning for elevenes motivasjon til å delta i tilbudet og dermed være positivt for rekrutteringen til tilbudet. 8

9 2.5 Eleven bruker ikke av retten sin i videregående opplæring Oppland fylkeskommune støtter forslaget om at elevene ikke skal bruke av retten sin i videregående opplæring dersom de får mer grunnskoleopplæring gjennom et slikt tilbud. Dette må også gjelde dersom eleven(e) skal ta fag på videregående nivå. Vi legger til grunn at elevene ikke tar mer en 1/3 av timetallet fra et utdanningsprogram på videregående mens de går i dette grunnskoletilbudet, og de bruker dermed ikke av ungdomsretten, jf forskrift til opplæringslovens Organisering Departementet foreslår at tilbudet om mer grunnskoleopplæring skal være en mulighet for skoleeier, ikke en plikt. Det skal videre kunne være en mulighet både for kommuner og fylkeskommuner. Det foreslås at det organiseres som et samarbeid mellom fylkeskommuner og en eller flere kommuner. Oppland fylkeskommune anser at det i de fleste tilfeller vil være mest hensiktsmessig at det administrative ansvaret legges til fylkeskommunen. Gjennomføringen må skje i tett samarbeid med en eller flere kommuner, som har kompetanse på grunnskoleopplæring og bør stå ansvarlig for faglig innhold og kompetanse. Oppland fylkeskommune vil påpeke at det er viktig at forhold rundt hvor eleven skal ha sin elev/deltakerstatus må avklares. Dette er av betydning for hvem som har det juridiske ansvaret dersom noe skulle skje eleven i skoletiden, ulykkesforsikring jf opplæringslovens 13-3b) o.l. 2.7 Økonomiske og administrative kostnader Departementet sier i høringsforslaget at ordningen ikke vil ha økonomiske og administrative konsekvenser, og at ordningen skal dekkes innen gjeldende økonomiske rammer. Oppland fylkeskommune stiller seg undrende til at ordningen ikke skal ha økonomiske og administrative konsekvenser. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til de tilbud om grunnskole og videregående opplæring som allerede eksisterer, og som vil koste penger å organisere og gjennomføre. Det vil være behov for læringslokaler egnet for formålet, læringsmateriell og lærerressurser. Det vil kunne være behov for at PPT skal inn i enkeltsaker og/eller som rådgivende instans på systemnivå for tilpasninger av undervisningen, med mer. Det vises på side 28 i høringen til at samfunnet på sikt kan tjene på at flere gjennomfører videregående opplæring. Oppland fylkeskommune støtter denne vurderingen, og mener at tilbudet om mer grunnskoleopplæring kan tjene i denne hensikt. Imidlertid mener Oppland fylkeskommune at denne inntjeningen må ses på lengre sikt. På kort sikt vil tilbudet om mer grunnskoleopplæring være en utgift for kommuner og fylkeskommuner. Det er i høringsforslaget ikke sagt noe om varighet for ordningen. Skal tilbudet begrense seg til ett skoleår? Eller kan man også tenke seg at elever som har behov for et tilbud utover dette, kan få inntil to år i et slikt tilbud? Disse vurderingene vil også få økonomiske konsekvenser. Oppland fylkeskommune mener det også vil tilkomme administrative oppgaver. Dette vil særlig være knyttet til søking og saksbehandling for inntak til slike tilbud. 9

10 10

Arkivsak: 15/5591-3 Tittel: HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG, MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING M.M.

Arkivsak: 15/5591-3 Tittel: HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG, MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING M.M. SAKSPROTOKOLL Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: 07.12.2015 Utvalgssak: 244/15 Resultat: Arkivsak: 15/5591-3 Tittel: HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - FRIERE SKOLEVALG, MULIGHET TIL Å TILBY MER GRUNNSKOLEOPPLÆRING

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven Innhold 1 Innledning... 3 2 Friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene... 3 2.1 Bakgrunnen for forslaget... 3 2.2 Gjeldende rett... 4 2.3 Dagens

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/12774-3 Saksbehandler Karen Eva Grundesen Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 16.12.2016 Fylkesutvalget 20.12.2016 Høring - Direkte overgang i retten til videregående opplæring

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Regler for fylkestilhørighet

Regler for fylkestilhørighet Regler for fylkestilhørighet Opplæringsloven 13-3, første ledd: Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring etter denne lova for alle som er busette i fylkeskommunen. Forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m.

Utdanningsforbundets høringsuttalelse til endring på opplæringsloven Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskolering m.m. Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 18.12.2015 15/01724-23 Liv Ingebjørg Guneriussen Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142219 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1

Rådgiversamling Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole Endres i topp-/bunntekst 1 Rådgiversamling 31.08.16 Søking og overgang fra grunnskole til videregående skole. 06.09.2016 Endres i topp-/bunntekst 1 Agenda kl. 10:45-11:45 Overgangsskjema Fortrinnsrettssøknader Individuelle søknader

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune

Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/6649-3 Saksbehandler: Willy Kroken Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017

Søknadsfrist 1.februar skoleåret Rådgiversamlinger 2017 Søknadsfrist 1.februar skoleåret 2018-2019 Rådgiversamlinger 2017 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Generell informasjon om saksbehandling lov og forskrift Utgangspunkt: alle elever

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring

Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Saknr. 17/92-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Høringsuttalelse vedr. forslag til endringer i opplæringsloven. Utvidet rett til videregående opplæring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet støtter departementets

Detaljer

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE

Høring-inntak gjennom skoleåret FRIST FOR UTTALELSE Side 1 av 11 AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 1 09.01.2017 07.10.2016 2016/7019 Høring - forskriftsfesting av inntak til videregående opplæring gjennom skoleåret

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Hva slags høringsinstans

Hva slags høringsinstans Høring om forskriftsendring for inntak til videregående opplæring Utdanningsdirektoratet ber om høringsinstansenes syn på spørsmål til foreslåtte endringer i forskrift til opplæringsloven om inntak til

Detaljer

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet

Høringsuttalelse. Endringer i opplæringsloven - rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet Saksnr.: 2016/14057 Løpenr.: 180217/2016 Klassering: A40 Saksbehandler: Mia-Iren Strålsund Stylo Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2016 Høringsuttalelse. Endringer

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 4. januar 2017 kl. 13.40 PDF-versjon 11. januar 2017 21.11.2016 nr. 1890 Forskrift om

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver

RÅDGIVERSAMLING. Vadsø 9. november Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver RÅDGIVERSAMLING Vadsø 9. november 2017 15.11.2017 1 Marit Strand Hågensen Spesialrådgiver 09:00-09:15 Velkommen. Presentasjon av nyansatte på inntak og rådgivere i salen 09:15-10:00 Generell informasjon

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marianne Støa Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 15/8361-3 Dato: 27.10.15 Høring - Mulighet til å tilby grunnskoleopplæring til ungdommer som har rett til videregående

Detaljer

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no Vaksdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00-10:30 MØTEINNKALLING LEVEKÅRSUTVALET Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, utdanningsavdelingen/inntak og PPtjenesten i Vest-Agder fylkeskommune.

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 2. Grunnskoleopplæring etter 4A-1 For at kommunen skal kunne vurdere om den voksne har rett til grunnskoleopplæring etter

Detaljer

Høring - inntak til videregående opplæring

Høring - inntak til videregående opplæring Komite for utdanning og kompetanse Sak 038/13 Høring - inntak til videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Nordland fylkeskommune støtter forslagene til forskriftsendringer når det

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting 17.06.2014 med hjemmel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Endringer i reglene for inntak og formidling

Endringer i reglene for inntak og formidling Endringer i reglene for inntak og formidling TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 12.12.2014 Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i bestemmelsene om inntak til og formidling i videregående opplæring.

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer følger vedlagt. Høringsfrist er satt til 25. april 2013.

Høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer følger vedlagt. Høringsfrist er satt til 25. april 2013. Byrådssak 80/13 Høringsuttalelse til forskriftsendringer - inntak til videregående opplæring EGRI ESARK-03-201300286-25 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte i brev av 31.01.2013 invitasjon

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Rådgiversamling 2017

Rådgiversamling 2017 Rådgiversamling 2017 Tema Hvordan foreta riktige valg? Statistikk, lover og forskrifter. Søkerweb 20172018. Nye lover og konsekvenser for neste skoleår. Frister Gjennomføring videregående nasjonalt. Gjennomføring

Detaljer

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag.

Formålet med lokal forskrift er å ivareta rettssikkerheten for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater i Trøndelag. Kapitteloversikt: 0. Formål 1. Inntak 2. Formidling 3. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesnemnda for Trøndelag, 15. juni 2017 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR

FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR FORTRINNSRETT OG INDIVIDUELL BEHANDLING SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR Søk på VIGO, med få unntak Kryss av for riktig paragraf Finn vedleggsskjema på https://www.vilbli.no/ Vedleggsskjema og annen dokumentasjon

Detaljer

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO

Endringer i regelverket rundt innføringstilbud. Bergen Dag Fjæstad NAFO Endringer i regelverket rundt innføringstilbud Bergen 23.10.2012 Dag Fjæstad NAFO 3-12. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar -Nytt femte ledd fra 1.8.2012: Fylkeskommunen kan organisere

Detaljer

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune

Vedlegg: Forslag til endring i friskoleloven_ Aust-Agder fylkeskommune.doc Forslag til endring av friskoleloven - Aust-Agder fylkeskommune file:///h /Konvertering%20til%20pdf/200605083_AAfk.htm Fra: Berg, Halvard [Halvard.Berg@aa-f.kommune.no] Sendt: 21. desember 2006 14:58 Til: Postmottak KD Kopi: Kristiansen, Stein Emne: Forslag til endring

Detaljer

FORSØK OM SØKING PÅ TVERS AV FYLKESGRENSEN ROGALAND OG HORDALAND

FORSØK OM SØKING PÅ TVERS AV FYLKESGRENSEN ROGALAND OG HORDALAND Saksutredning: FORSØK OM SØKING PÅ TVERS AV FYLKESGRENSEN ROGALAND OG HORDALAND Trykte vedlegg: Kopi av politisk sak i Hordaland om søking på tvers av fylkesgrensen (ettersendes når saksforelegget foreligger)

Detaljer

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015

Inntak for søkere med fortrinnsrett. Rådgiversamling 13.januar 2015 Inntak for søkere med fortrinnsrett Rådgiversamling 13.januar 2015 1 Søknadsfrist og søknadsskjema Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar! http://www.ffk.no/handlers/fh.ashx?mid1=111&filid=11665

Detaljer

Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark

Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark Skole- og tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Hedmark Ungdommens fylkesting 29.09.16 v/ fylkesråd Aasa Gjestvang Tilpasning til nytt inntektssystem Hedmark fylkeskommunes frie inntekter vil bli

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen

Rådgiversamling 17.11.14. Stian Ellefsen Rådgiversamling 17.11.14 Stian Ellefsen Tema for samlingen Innledning. Erfaringer fra inntaket 2014 Ny lokal forskrift om inntak. Vigoportalen.no Søkerweb 2015 Vilbli.no Vigoskole Nye tilbud 2015/frister

Detaljer

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune:

Viktighet: Høy. Vedlegg: Saksprotokoll.DOC; pdf. Jeg oversender med dette høringsuttalelsen fra Ullensaker kommune: HØRING - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Fra: Olav Neander [Olav.Neander@ullensaker.kommune.no] Sendt: 14. november 2007 15:20 Til: Postmottak KD Emne: HØRING - forslag til

Detaljer

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov

Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Saknr. 14/10546-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høring - forslag om endringer i privatskoleloven - ny friskolelov Innstilling til vedtak: Saken legges fram for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark uten forslag

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven

Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven Høringsnotat forslag til endringer i privatskoleloven 1. Bakgrunn Kunnskapsdepartementet legger i dette høringsnotatet frem forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16679/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland.

Høsten 2015 kom det over asylsøkere til Norge EMA til Nordland. Minoritetsspråklige I 2014 var 33 201 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16-18 år registrert som elev, lærling eller lærekandidat i videregående opplæring. Dette tilsvarer 17 prosent

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Eidsvoll kommune Tjenesteutvikling og forvaltning Arkivsak: 2008/2810-12 Arkiv: A20 Saksbehandler: Karl Andreas Hansen Dato: 23.11.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår

Detaljer

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016

Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler og PP-tjenesten skoleåret 2015/2016 Rutiner for samarbeid mellom videregående skoler, SMI-skolen, utdanningsavdelingen og PP-tjenesten i Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Inntak til videregående opplæring Side 1 av 28 Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring om forskriftsendringer

Detaljer

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Inntak til videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Inntak til videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-til-grunnskoleopplaringetter-opplaringsloven-kapittel-4a/ 4.2.3 Personer under 25

Detaljer

Endringer i regelverket. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Endringer i regelverket. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Endringer i regelverket Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Gjennomførte endringer Friere skolevalg i vgo Plikt for fylkeskommunene til å finansiere skoletilbud i andre fylker og plikt til å ta imot gjesteelever

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2394-2 Dato: * HØRINGSSVAR - INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: Drammen kommune

Detaljer

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær

Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær Høringsnotat - endringer i reglene om føring av fravær 1. Bakgrunn Utdanningsdirektoratet er i oppdrag 18-14 fra Kunnskapsdepartementet bedt om å vurdere Barneombudets innspill om reglene for føring av

Detaljer

Utvidet grunnskoleopplæring

Utvidet grunnskoleopplæring Utvidet grunnskoleopplæring Opplæringsloven 4A 1, nytt andre ledd Kommuner og fylkeskommuner kan òg tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til de som har rett til videregående opplæring etter 3-1,

Detaljer

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret

Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret Saknr. 16/11610-1 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilpasninger i tilbudsstrukturen for videregående opplæring - skoleåret 2016-17 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar at Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i opplæringsloven. Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring mm.

Høringsuttalelse til forslag til endringer i opplæringsloven. Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring mm. Byrådssak 437/15 Høringsuttalelse til forslag til endringer i opplæringsloven. Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring mm. LIGA ESARK-03-201500012-73 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Lier vgs, Buskerud, 16.februar 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

Inntaksreglement for skoleåret

Inntaksreglement for skoleåret Inntaksreglement for skoleåret 2012 2013 Reglementet omfatter ordinært inntak og inntak utenom poengkonkurranse til videregående skoler i Akershus. Ordinært inntak skjer sentralt gjennom to karakterbaserte

Detaljer

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen

RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE. Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen RÅDGIVERSAMLING GRUNN- og VIDEREGÅENDE SKOLE Alta 31.august 2016 Marit S. Hågensen 1 PROGRAM 09:00-09:15 09:15-10:00 Velkommen. Presentasjon av nettverksledere LVN (lokalt veileder nettverk) Generell søknadsinformasjon

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole Akershus fylkeskommune 08.05.02 Vedtatt i Fylkestinget 18.06.02 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 HJEMMEL OG GYLDIGHET... 3 2 RETT TIL SKOLESKYSS... 4 2.1

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune.

Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. Skyssreglement Retningslinjer for skoleskyss for videregående skole i Akershus fylkeskommune. 1 Hjemmel og gyldighet Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av Lov om grunnskolen og den videregåande

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser

Kompetanse for mangfold. Gjennomgang av caser Kompetanse for mangfold Gjennomgang av caser Case 1 - barnehage Flyktning - gutt 5 år går rundt og gråter og er trøstesløs. Han bor på asylmottak, er foreldreløs og storesøster på 19 år har hovedomsorgen.

Detaljer

KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle

KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle Felles ansvar Samarbeid Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune siden 2007 Skoleeier Vilje til samarbeid og endring Møte utfordringer med løsninger

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016

Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 Inntaksreglement for Akershus fylkeskommune skoleåret 2015 2016 1. Søkere med rett til videregående opplæring i Akershus 1-1. Søkere med registrert bosted i Akershus fylkeskommune Søkere som er folkeregistrert

Detaljer

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon

Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Skolens rolle -korttidsopphold ved spesialundervisning, langvarig sykdom eller opphold på institusjon Spesialundervisning på alternativ opplæringsarena Spesialundervisning i hjemmet på grunn av sykdom

Detaljer

Kvalifiseringsprosjektet

Kvalifiseringsprosjektet Kvalifiseringsprosjektet M2: For elever som ikke har fått læreplass innen 15.august «Læreplasskurs» (13 uker fulltid, oppstart 1.september) Fullført høst 2014, 20 av 65 deltakere fikk læreplass Nytt kurs

Detaljer

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE

FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE FORSØK MED KOMBINASJONSTILBUD ET SAMARBEID MELLOM TROMS FYLKESKOMMUNE OG TROMSØ KOMMUNE Felles utgangspunkt Økt innvandring og mange unge på mottak i Tromsø. Ekstraordinær situasjon i vinter. Hvordan gi

Detaljer

Drøfting og presisering av nærskoleprinsippet

Drøfting og presisering av nærskoleprinsippet Drøfting og presisering av nærskoleprinsippet Bakgrunn Inntaksordningen er bestilt fra arbeidsutvalget i fellesnemda, jf. Sak 37/16. Den foreslåtte inntaksordningen for Trøndelag baseres på inntaksordningen

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Kartlegging. Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring).

Kartlegging. Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring). Kartlegging Kartlegging av opplæringstilbud til asylsøkere i alderen 6 til 18 år. Rapport til Kunnskapsdepartementet (4. spørring). Fotograf Jannecke Jill Moursund 1 Hovedfunn fra spørring til fylkeskommunene

Detaljer

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående Kommunene i Telemark /Seksjon for drift Vår dato 05.10.2016 Deres dato Vår referanse 16/12549-1 Deres referanse Vår saksbehandler Jan Gullik Sørbø Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid

Detaljer

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret

FOS rundskriv Utlysning og dimensjonering for skoleåret Videregående opplæring FR-sak Intern Soon Elisabeth Øhrling, Hadeland videregående skole Kari Elisabeth Rustad, Valdres vidaregåande skule Erland Sandvik, Gausdal videregående skole Kristin Undseth, Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN

MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE SOM PLASSERES MED HJEMMEL I BARNEVERNLOVEN INNHOLD MELDERUTINER FOR Å SIKRE SKOLE- OG OPPLÆRINGSTILBUD FOR BARN OG UNGE 1 MELDERUTINENES

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova.

FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET. Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 ( ) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Ot.prp. nr. 37 (2006-07) Om lov om endringar i friskolelova. FAKTAHEFTE FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Ny privatskolelov Regjeringen legger 23. mars

Detaljer

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen

Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag om endringer i opplæringslovens bestemmelser om fag- og yrkesopplæringen Videregående opplæring Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: 200300124-78 STJ/- E: A00 &00 Lillehammer, 15. september 2006 Deres ref.: Høring - rapport fra arbeidsgruppe med forslag

Detaljer

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( )

Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 ( ) Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar Dokument 3:12 (2015-2016) Finnmark fylkeskommune, 6.mars 2017 Halvor Bjørnsrud, seniorrådgiver, Riksrevisjonen Bakgrunn

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer