Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå"

Transkript

1 Kunnskap for ei betre verd Foto: Geir Mogen Strategi Strategi for Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU Vedteken av styret for NTNU 30. mars 2011 NTNU internasjonalt framifrå

2 Innhold Visjon: Kunnskap for ei betre verd 5 Samfunnsoppdrag 8 Overordna mål og vegval 12 Forsking og kunstnarisk verksemd 14 Utdanning og læringsmiljø 16 Innovasjon og nyskaping 18 Formidling og kommunikasjon 20 Leiing, medverknad og ressursar 22 Gitt ut av Informasjonsavdelinga NTNU, Juni 2011 Design: Kolbjørn Skarpnes/NTNU Info Trykk: NTNU-trykk Forsida: Studentar frå NTNU har i fire år på rad teke del i Shell Eco-marathon, som er verdas største miljøbilløp. Målet med konkurransen er å byggje kjørety som går lengst muleg på minst muleg drivstoff. I 2009 gjekk NTNU-laget heilt til topps i si klasse, og sette verdsrekord med å køyre 1246 km på éin liter bensin. I 2011 kom NTNUs bil på andreplass, i konkurranse med 212 lag frå 27 ulike land. Biletet viser bilen, som vart bygd av NTNU-studentar i Illustrasjon/Foto: Geir Mogen/NTNU Info

3 Visjon: Kunnskap for ei betre verd NTNU skal leggje premissar for kunnskapsutviklinga og skape verdiar økonomisk, kulturelt og sosialt. Vi skal utnytte den teknisk-naturvitskaplege hovudprofilen vår, den faglege breidda og den tverrfaglege kompetansen til å møte dei store, samansette utfordringane Noreg og verdssamfunnet står overfor. NTNUs eigenart som universitet er ein styrke. Målet vårt er å vere internasjonalt framifrå. Forsking og utdanning ved NTNU skal vere høgt verdsett i internasjonale fagevalueringar. På utvalde område skal vi ha fagmiljø som hevdar seg i internasjonal toppklasse. NTNU skal vere ein ettertrakta samarbeidspartnar for leiande kunnskapsmiljø og bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Vi skal ha eit attraktivt utdanningstilbod som gjer studentane si utvikling som menneske rikare og som stør opp under danninga av demokratiske og ansvarlege samfunnsborgarar. Kandidatane våre skal vere etterspurde på arbeidsmarknaden fordi dei har relevant utdanning med høg kvalitet. NTNU skal ha ein moderne forskingsinfrastruktur og eit lærings- og arbeidsmiljø som tiltrekkjer seg dei dyktigaste studentane og medarbeidarane. Trondheim skal vere kjend som den beste studiebyen i landet. TYIN Tegnestue arbeider humanitært gjennom arkitektur. Firmaet drivast av to tidlegare NTNUstudentar og har som mål å betre liva til menneske som lever under harde kår. TYIN har arbeidd i fattige område i Thailand, Burma, Haiti, Uganda og Sumatra. Blant prosjekta finn vi barneheimar, leikeplassar, bibliotek og badehus - alt bygd av lokale materiale og i samarbeid med lokalbefolkninga. 5

4 Verdiar Foto: Trondheim kommune KREATIV Vi skal våge å gi oss i kast med dei mest utfordrande spørsmåla i vitskapen og søkje innovative løysingar. Vi skal utdanne menneske som er i stand til å møte nasjonale og globale utfordringar i framtida. Vi skal verdsetje og stimulere nyskapande undervisning, forsking og kunstnarisk verksemd. KONSTRUKTIV Vi skal vere i open og konstruktiv dialog internt og med omverda. Vi skal ta samfunnsansvar og påverke samfunnsutviklinga gjennom aktuell og relevant utdanning, forsking, kunstnarisk verksemd og formidling. KRITISK Vi skal byggje på grunnleggjande demokratiske verdiar og representere ei fordomsfri og uavhengig røyst. Vi skal utfordre konvensjonelle idear og løysingar, søkje ny kunnskap og utøve gjerninga vår i tråd med normene for god etikk. RESPEKTFULL OG OMTENKSAM Vi skal vise respekt for ulike fagtradisjonar og disiplinar. Vi skal fremje likeverd og krevje toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Vi skal bidra til mangfald og likestilling i arbeidsliv og eiga verksemd. NTNU skal vere ein ettertrakta arbeidsplass for studentar og tilsette. Arbeids- og læringsmiljøet skal vere prega av respekt og omtanke. Saman skal vi leggje tilhøva til rette for personleg vekst og kompetanseutvikling. Hovudbygninga til NTNU ligg nær sentrum og byr på ei slåande utsikt over Trondheim. 6 7

5 Samfunnsoppdrag Samfunnsoppdraget rommar både dei forventningane nasjonen og verdssamfunnet har til NTNU og dei samfunnsoppgåvene universitetet sjølv ønskjer å løyse. Dette er styrande for verksemda vår. DET GENERELLE OPPDRAGET VÅRT Som universitet har NTNU eit særleg ansvar for langsiktig, grunnleggjande forsking og fagutvikling. Vi skal tilby forskingsbasert utdanning på alle nivå, med vekt på høgare grads studium og doktorgrad. Vi skal formidle kunnskap og forvalte kompetanse om natur, kultur, samfunn og teknologi. NTNU skal vere ein kulturberar og bidra til nyskaping i samfunn, næringsliv og offentleg verksemd. DET SPESIELLE OPPDRAGET VÅRT Den teknisk-naturvitskaplege hovudprofilen gir oss eit særskilt oppdrag om å utvikle det teknologiske grunnlaget for samfunnet i framtida. NTNU har eit tyngdepunkt i profesjonsutdanning på masternivå. Vi skal også arbeide i skjeringspunkta mellom teknologi, naturvitskap, medisin, arkitektur, humaniora og samfunnsvitskap. NTNU har eit ansvar for å tilby universitetsutdanning innanfor kunst og drive kunstnarisk utviklingsarbeid. Vi skal bruke den faglege breidda og tverrfaglege kompetansen vår til å løyse samansette problem og auke forståinga for samanhengane mellom teknologi, samfunn og miljø. Vi skal utnytte dei spesielle føresetnadene våre for å fremje innovasjon og utvikle kunnskapsgrunnlaget for berekraftig verdiskaping og eit konkurransedyktig næringsliv. Edvard og May-Britt Moser er forskarparet bak NTNUs Senter for hukommelsesbiologi. Senteret har nå status som Kavliinstitutt. Forskarane her har har vunne internasjonalt ry for oppdaginga av korleis den indre stadsansen vår fungerer. DET DEMOKRATISKE OG SOLIDARISKE OPPDRAGET VÅRT Det er universitetet si oppgåve å ta del i ein kunnskapsbasert offentleg debatt om viktige samfunnsspørsmål. Vi skal bruke kunnskapen vår til beste for samfunnet og bidra til kompetansebygging i utviklingsland. Vi skal engasjere oss i å løyse globale utfordringar innanfor helse og velferd, energi og klima, miljø og ressursutnytting. Verksemda vår skal fremje menneskerettar og tverrkulturell dialog. 8 Foto: Geir Mogen/NTNU Info 9

6 Foto: Vadim Makarov Nordlys fargar kveldshimmelen over Gløshaugen campus

7 Overordna mål og vegval INTERNASJONALT FRAMIFRÅ NTNU tar mål av seg til å bli eit framifrå universitet i internasjonal målestokk. Det krev at vi sjølv har fagmiljø i verdsklasse og at vi søkjer samarbeid med andre leiande kunnskapsmiljø i verda. På område som er sentrale for samfunnsoppdraget, vil NTNU ta ansvar for å byggje framifrå miljø. Vi må prioritere ressursane slik at vi kan gi dei beste lærarane, forskarane og faggruppene høve til utvikling, uavhengig av område. Fagmiljøa våre må konsentrere verksemda si for å skape robuste grupper med kvalitet på internasjonalt nivå. Dei må skape nok rom for den langsiktige, grunnleggjande forskinga og utnytte dei høva som tverrfagleg samarbeid gir til å skape unike resultat innanfor eige fag. Fagmiljøa må vidareføre det nære samarbeidet med næringsliv og offentleg sektor om å utvikle den kompetansen samfunnet treng. Motiverte tilsette og studentar er eit vilkår for at NTNU når måla sine. Alle har sjølvstendig ansvar for å bidra til eit fruktbart og godt arbeids- og læringsmiljø og til at NTNU løyser samfunnsoppdraget sitt. MÅL Heile verksemda held kvalitet på høgt internasjonalt nivå, og fleire fagmiljø er i internasjonal toppklasse, målt gjennom internasjonale fagfellevurderingar. NTNU har førsteklasses laboratorium og infrastruktur for forsking og utdanning. Hovudprofilen og eigenarten vår er eit fortrinn i den akademiske konkurransen nasjonalt og internasjonalt og i samarbeidet med næringsliv og offentleg verksemd. Vi tiltrekkjer oss dei beste studentane og medarbeidarane og er internasjonalt kjende for det gode studentmiljøet vårt. Studentar og medarbeidarar kjenner at dei høyrer heime ved og er stolte av NTNU. VEGVAL Jakta på å forstå korleis skip og installasjonar til havs oppfører seg det er kjernen i den tverrfaglege forskinga ved Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS). Forskarane her bruker både teoretiske og eksperimentelle metodar, og ikkje minst dei marinteknologiske laboratoria som er av verdsklasse. Vi skal prioritere langsiktig, grunnleggjande forsking og mogeleggjerande teknologiar og skape ein god infrastruktur for dette. Vi skal prioritere forskingsbasert utdanning for framtidas arbeidsliv og vere ei drivkraft i berekraftig nyskaping. Vi skal skape robuste fagmiljø med høg kvalitet og tydeleg profil gjennom prioritering og fagleg konsentrasjon. Vi skal skape handlingsrom og verkemiddel for å utvikle fagmiljø i internasjonal toppklasse og styrkje tverrfagleg samarbeid. Vi skal leggje større vekt på samarbeid med leiande kompetansemiljø i og utanfor Noreg og byggje vidare på den strategiske alliansen med SINTEF og St. Olavs Hospital. Foto: Thor Nielsen Vi skal prioritere arbeids- og læringsmiljøet og styrkje den posisjonen Trondheim har som leiande studieby

8 Forsking og kunstnarisk verksemd Samfunnsutviklinga treng kulturell fornying og forskingsbasert kunnskap. Forskinga skal gi innsikt i teknologi, samfunn og kultur. Ho skal bidra til å løyse aktuelle problem og setje oss i stand til å møte utfordringar i framtida. Samansette problem kan berre løysast med djup disiplinkunnskap og tverrfagleg samarbeid. Det må vere ein balanse og eit samspel mellom anvend og langsiktig, grunnleggjande forsking. Forskinga og den kunstnariske verksemda ved NTNU er del av det internasjonale fagfellesskapet, og alle fagmiljøa våre har eit ansvar for å bidra aktivt til fag- og disiplinutviklinga. Noreg som kunnskapsnasjon må halde tritt med den internasjonale forskinga, og som eit stort universitet skal vi ha ambisjonar om å setje spor etter oss. Internasjonalisering er eit vilkår for utvikling av høg kvalitet. Å vere synleg nasjonalt og internasjonalt gjer oss attraktive for samarbeid med dei beste. Dette krev robuste fagmiljø med ein tydeleg profil, klåre prioriteringar og fagleg konsentrasjon. Miljøa må identifisere forskarar og kunstnarar som kan bli framifrå i framtida og motivere studentar for forsking. Doktorgradsutdanning er eit sentralt verkemiddel for å fornye forskinga og styrkje kunnskapsbasen i samfunnet. MÅL All forsking og kunstnarisk verksemd held høgt internasjonalt nivå, og fleire vitskaplege og kunstnariske miljø er i internasjonal toppklasse. Forskingsmiljøa har ein tydeleg profil som byggjer opp under utdanning og nyskaping og som utnyttar tverrfaglege koplingar. Forskinga er langsiktig og grunnleggjande. Ho bidrar til internasjonal kunnskapsutvikling og skaper grunnlag for framtidig nyskaping. Doktorgradsutdanninga ved NTNU er etterspurd og held høg internasjonal standard. VEGVAL Vi skal prioritere internasjonalisering og byggje opp kompetansen på å initiere, ta del i og leie internasjonale forskingsprosjekt. Vi skal identifisere og byggje opp talent innanfor forsking og kunst og etablere mekanismar for å halde ved like og utvikle fagmiljø i internasjonal toppklasse. Vi skal konsentrere forskinga gjennom robuste fagmiljø med høg kvalitet og tydeleg fagprofil. Vi skal styrkje den grunnleggjande, langsiktige forskinga og mogeleggjerande teknologiar som IKT, bioteknologi og nanoteknologi. Vi skal arbeide for at offentleg verksemd og næringsliv etterspør og verdset kandidatar med doktorgrad. Musikkutdanninga ved NTNU vert rekna som landets beste. Både grupper og soloartistar frå Jazzlina har fått stor internasjonal merksemd

9 Utdanning og læringsmiljø Behovet for menneske med høg kompetanse som kan løyse samansette samfunnsutfordringar, aukar. Konkurransen om studentane tilspissar seg på den globale utdanningsmarknaden, og fleksibilitet og endringsevne er viktig. Skal vi tiltrekkje oss dei dyktigaste studentane og faglærarane, må NTNU utnytte eigenarten sin og utvikle ein tydeleg, ambisiøs profil på studieporteføljen. Utdanninga må skje i eit rikt og inkluderande læringsmiljø. Ho må byggje på god forsking og stimulere til kritisk refleksjon og nyskaping. Alliansar med sterke fagmiljø nasjonalt og internasjonalt skaper attraktive studietilbod, aukar kvaliteten i utdanninga og styrkjer studentmobiliteten. For å utvikle samfunnsrelevante studieprogram og førebu studentane på den arbeidsmarknaden dei møter både under og etter studiet, trengst det tett dialog med næringsliv og offentleg verksemd. Kompetansekrava endrar seg kontinuerleg. Dette krev tilpassa læringsaktivitetar og livslang læring. Studentane må ta ansvar for eiga læring og involvere seg i utviklinga av utdanningstilbod, undervisning og læringsmiljø. NTNU må gi studentane tett oppfølging og læringsfremjande evalueringar. Leiarar av utdanning, undervisning og læringsmiljø skal ha klåre roller og tydeleg ansvar. Vi må utvikle kvalitetskulturen i fagmiljøa vidare, og vi må følgje opp utdanningskvaliteten kontinuerleg. MÅL Kandidatar frå NTNU har relevant og anerkjend høg kompetanse. Dei er etterspurde nasjonalt og internasjonalt. All utdanning er prega av kvalitet på høgt internasjonalt nivå, fagleg og pedagogisk. Undervisninga stimulerer studentane til kritisk refleksjon og aukar interessa for forsking og nyskaping. NTNU har motiverte studentar som er rekrutterte nasjonalt og internasjonalt og som kan arbeide på tvers av faggrenser og læringskulturar. VEGVAL Studia skal gi tydelege og dokumenterte kvalifikasjonar for nasjonalt og internasjonalt arbeidsliv. Fagmiljøa skal konsentrere studieporteføljen for å styrkje kvaliteten og gi internasjonalt samarbeid høgare prioritet. Foto: Arild Juul/NTNU SA Vi skal tilby undervisning som har tett kopling til forsking og innovasjon og som stimulerer til tverrfagleg samarbeid. Vi skal involvere studentane sterkare i å betre utdanningskvaliteten og skape eit variert og godt læringsmiljø. Alle fagmiljø skal utvikle god utdanningsleiing og kvalitetskultur med bruk av systematisk evaluering og god oppfølging. Vi skal auke omfanget av og kvaliteten på etter- og vidareutdanninga

10 Innovasjon og nyskaping NTNU har vore med på å byggje det moderne Noreg. Ambisjonen vår er å vere ein minst like stor bidragsytar til berekraftig verdiskaping i framtida. Vi må stimulere til auka innovasjon og nyskaping i heile breidda av fagområda ved NTNU. Dette skal kome klårt fram i utdanningstilboda våre. Den tverrfaglege profilen vår og erfaring frå samarbeid med samfunnet og bedrifter gir NTNU eit konkurransefortrinn innanfor nyskaping. Nyskapingsaktiviteten vår spring ut av utdanning, forsking og kunstnarisk verksemd. Heile prosessen frå idé til nye produkt og tenester må fungere optimalt, og kapasiteten i utdanning av entreprenørar må auke. I samarbeid med andre aktørar må NTNU leggje til rette for fleire nyetableringar og utvikling i eksisterande verksemder. Effektiv nyskaping krev tettare, sterkare og meir profesjonalisert samhandling med næringsliv og offentleg verksemd. Ein brei forskingsbase er grunnlaget for samfunnsnyttige, kommersialiserbare idear. Vi må styrkje tverrfagleg forsking på nyskapingsog innovasjonsprosessar og motivere studentar og tilsette for nyskaping. MÅL NTNU er ei drivkraft for omstilling, berekraftig innovasjon og nyskaping i samfunnet. NTNU er internasjonalt framifrå innanfor forskingsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentleg verksemd. Studentar og tilsette i heile fagbreidda tar del i entreprenørskap og innovasjon. NTNU har eit velfungerande internt system for nyskaping, frå idé til nyetablering. VEGVAL Vi skal profesjonalisere og vidareutvikle eksterne relasjonar internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Foto: Geir Mogen/NTNU DMF Vi skal auke forskingsinnsatsen på prosessar knytte til nyskaping og entreprenørskap. Nyskapingsarbeidet ved NTNU skal leggje vekt på det tverrfaglege og samarbeide med nærings- og samfunnsliv. Vi skal tilby infrastruktur og profesjonelle støttefunksjonar for tilsette, studentar og oppstartsbedrifter. Time Magazine rangerte Vscan som verdas 14. viktigaste nyvinning i Vscan er eit handhalde ultralydapparat fra GE Vingmed Ultralyd. NTNU har vore med på forsking, testing og utvikling av produktet

11 Formidling og kommunikasjon Universiteta skal bidra til ein kunnskapsbasert offentleg debatt, formidle innsikt og gi ålmenta forståing for kor relevant forsking er. NTNU ønskjer å stimulere til ei god samfunnsutvikling gjennom formidling av kunnskap og kompetanse. Formidlinga og kommunikasjonen vår skal femne vitskap, samlingar, kunst og kultur. Vi tar eit særleg ansvar for teknologi og naturvitskap. Formidlinga må spegle at kunnskapen er i stadig endring. Allmennretta forskingsformidling må skje i open dialog med samfunnet. Tilbakemeldingar frå omverda skal ha innverknad både på forsking og utdanning og dermed auke relevansen av verksemda vår. Forskingsformidlinga konkurrerer om merksemda i informasjonssamfunnet. NTNU må utvikle og ta i bruk nyskapande verkemiddel og medium. Eit godt formidlings- og kommunikasjonsarbeid styrkjer omdømmet til institusjonen. Dette kan bidra til å rekruttere dyktige tilsette og studentar og gjere oss til ein attraktiv samarbeidspartnar for næringsliv og kunnskapsinstitusjonar. MÅL Kunnskapsformidling er ein integrert del av verksemda ved NTNU, og studentane og medarbeidarane våre er aktive bidragsytarar i den offentlege debatten. NTNU hjelper dei som tek avgjerder nasjonalt og internasjonalt, med kompetanse bygd på forsking. Vi driv effektiv formidling av resultata våre innan forsking, utdanning og nyskaping og skaper interesse for naturvitskap og teknologi. NTNU er synleg og har eit godt omdømme nasjonalt og internasjonalt. VEGVAL Vi skal etablere og delta på strategiske arenaer for kontakt med samfunnet. Vi skal ta eit særleg ansvar for å auke kunnskap om teknologi og naturvitskap i samfunnet. Vi skal profilere dei kunstfaglege miljøa våre sterkare i formidling og kommunikasjon. Vi skal sikre vitskaplege samlingar og gjere dei meir tilgjengelege. Vi skal styrkje internasjonal formidling og kommunikasjon. Vi skal auke innsatsen for å skape ein samlande NTNU-identitet hos studentar, medarbeidarar og alumni. Foto: NTNU Info/Jens Søraa 20 21

12 Leiing, medverknad og ressursar Organisasjon og ressursar skal støtte opp under kjerneverksemda. Betre tenester, lett tilgjengeleg informasjon og gode støttesystem bidrar til dette. NTNU må sørgje for ei miljøforsvarleg verksemd. Rammevilkåra endrar seg raskt, og dette stiller store krav til god leiing og til omstillingsevna i organisasjonen. Leiarane må gjere krevjande strategiske val for å utvikle verksemda og leggje til rette for eit raust og trygt arbeidsmiljø. Dei har eit særskilt ansvar for å styrkje arbeidet med helse, miljø og tryggleik (HMT) ved einingane sine. Eit internasjonalt framifrå universitet er avhengig av aktiv medverknad frå studentar og medarbeidarar. Dette føreset inkluderande leiing og godt samarbeid med studentdemokratiet og dei tilsette sine organisasjonar. Ei av dei store utfordringane ved NTNU er å rekruttere høgt kompetente og motiverte personar til vitskaplege og teknisk-administrative stillingar. På prioriterte område må vi søkje medarbeidarar med kompetanse frå internasjonalt leiande fagmiljø og ha høvelege verkemiddel for dette. NTNU har ei spesiell utfordring i å rekruttere fleire kvinner til teknologi og naturvitskap. MÅL NTNU har leiarar med evne til å setje mål, skape entusiasme og bidra til fagleg utvikling. NTNU har eit raust og sikkert arbeidsmiljø med brei medverknad frå studentar og medarbeidarar. NTNU er eit universitet med gjennomgåande miljøforsvarleg verksemd. Organisasjonen har høg kompetanse og god ressursstyring i alle ledd. NTNU har effektive støttefunksjonar og informasjonssystem som er tilpassa primæroppgåvene og studentane si læring. VEGVAL Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info Campus Dragvoll. Vi skal utvikle leiarrolla og heve kompetansen til leiarane ved NTNU. Vi skal føre ein aktiv personalpolitikk som bidrar til gode arbeids- og læringsmiljø, med vekt på rekruttering, utvikling av medarbeidarar og likestilling. Vi skal styrkje det systematiske HMT-arbeidet blant studentar og medarbeidarar. Vi skal ta større ansvar for det ytre miljøet. Vi skal skape større handlingsrom for strategiske prioriteringar i alle ledd. Vi skal drive ei aktiv eigedomsforvaltning der vi prioriterer fornying av bygningsmassen og den vitskaplege infrastrukturen. Vi skal etablere betre tenester og utvikle støttesystem slik at studentar og medarbeidarar får meir tid til hovudoppgåvene sine

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærleik til kunnskap Vedteken av styret i HiNT 7. juni 2012 2 HiNTs rolle og eigenart (Foto: Simon Aldra) Samfunnsoppdraget til Høgskolen i Nord-Trøndelag er å utdanne

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2014 Rullering Framlegg frå rektor 26.02.14 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby utdannings-, forskings-

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Strategi 2016 2020 Høgskolen i Bergen. Samspel i kunnskapsfronten. Sak 18 15/16 Vedlegg 6

<forside> Strategi 2016 2020 Høgskolen i Bergen. Samspel i kunnskapsfronten. Sak 18 15/16 Vedlegg 6 Strategi 2016 2020 Høgskolen i Bergen Samspel i kunnskapsfronten Strategi 2016 2020 Strategien «Samspel i kunnskapsfronten» viser kor Høgskolen i Bergen er i dag, kven vi er, kor vi

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2006-2010 Versjon 30.05.06 Innleiing Den strategiske planen til Høgskulen i Volda (HVO) inneheld mål og strategiar knytte til hovudoppgåvene til høgskulen: utdanning forskings- og utviklingsarbeid

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Avtale om gjennomføring av fusjon mellom

Avtale om gjennomføring av fusjon mellom Avtale om gjennomføring av fusjon mellom Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) 25.mai 2016 1 1. Bakgrunn 9. juni 2016 vedtok dei tre høgskulestyra

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik

Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik Universitetet Møre kan det bli ein realitet? NORDMØRSKONFERANSEN 2008 Fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik DISPOSISJON Bakgrunn Høgskulane si rolle i Møre og Romsdal Initiativet Universitetet Møre Stjernø-utvalet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Viktige regionale forskingssatsingar for utvikling av næringsliv og offentleg sektor. Høgskolen i Bergens bidrag. Astrid Bårdgard 03.06.

Viktige regionale forskingssatsingar for utvikling av næringsliv og offentleg sektor. Høgskolen i Bergens bidrag. Astrid Bårdgard 03.06. Viktige regionale forskingssatsingar for utvikling av næringsliv og offentleg sektor. Høgskolen i Bergens bidrag. Astrid Bårdgard 03.06.09 Korleis utvikle ein forskingsstrategi for Hordaland? Satse på

Detaljer

NTNUs campus et nasjonalt løft for omstilling og utvikling Næringsforeningen i Trondheimsregionen 24. mai

NTNUs campus et nasjonalt løft for omstilling og utvikling Næringsforeningen i Trondheimsregionen 24. mai NTNUs campus et nasjonalt løft for omstilling og utvikling Næringsforeningen i Trondheimsregionen 24. mai Kunnskap for en bedre verden 1 Samling av campus tilgjengelig, attraktivt, effektivt, fleksibelt

Detaljer

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark

Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark Fra nestleder-ståstedet. Innlegg UHR s dekanskole 9.10.2013 Lise Iversen Kulbrandstad, nestleder UHR, rektor Høgskolen i Hedmark å bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning, forskning og faglig og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Forord Institutt for framandspråk (IF) vart oppretta 01.08.2007. Instituttet har ein administrasjon på 13 tilsette og om lag 115 vitskapleg tilsette

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

NTNU. Kunnskap for en bedre verden

NTNU. Kunnskap for en bedre verden NTNU NTNUs visjon: Legge premisser for kunnskapsutviklingen Skape verdier: økonomisk, kulturelt og sosialt Utnytte teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, faglig bredde og tverrfaglig kompetanse til å

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017

BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 BIT20 Ensemble Strategi 2014-2017 Innhald Visjon og føremål Verdiar Mål Strategiske satsingsområde s.2 s.3 s.6 s.8 Visjon BIT20 Ensemble har som ambisjon å vere det fremste samtidsmusikkensemble i Norden.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder

En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Strategi for Misjonshøgskolen (MHS) 2015-2020 En sterkere global aktør med relevans for nye fagområder Visjon: Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden Formål: MHS skal som privat vitenskapelig

Detaljer

Studentar som lukkast. Kunnskap som endrar

Studentar som lukkast. Kunnskap som endrar 1 Studentar som lukkast Kunnskap som endrar Strategisk plan 2014-2018 for HiSF (Vedteken på HiSF-styremøte 17.6.2014) 1 2 Innleiing Høg studiekvalitet og svært god studentgjennomstrøyming, relevant forsking

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing

Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Lokale arbeidstidsavtalar moglege løysingar og utfordringar Del 1: Rolleforståing Hovudelementa på stasjon Arbeidstid Rolleforståing Målsettingar og intensjonar med arbeidstidsavtalen Prosessar Forteljing

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

SAMSPEL I KUNNSKAPSFRONTEN STRATEGI

SAMSPEL I KUNNSKAPSFRONTEN STRATEGI SAMSPEL I KUNNSKAPSFRONTEN STRATEGI 2016 2020 HØGSKOLEN I BERGEN HAR DESSE AVDELINGANE OG SENTERA: Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for lærarutdanning Avdeling for ingeniør- og økonomifag Senter

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Strategidokument NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud

Detaljer

Strategi NMBU

Strategi NMBU Utkast 21.09.2012 Sluttversjon fra arbeidsgruppen nedsatt av fellestyret 31.1.2012. Strategi 2014 2020 NMBU Visjon: Kunnskap for livet NMBU har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. PREMISS: KULTUR er Hordaland sin samla politikk for kultur Planen inkluderer heile spekteret i kulturlivet (fem planar i ein plan): Museum og kulturminnevern Kunstproduksjon og kulturformidling Arkiv Bibliotek

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Forsking på det nye fakultetet

Forsking på det nye fakultetet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Griegakademiet Institutt for musikk Forsking på det nye fakultetet Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakakademiet Forskingsleiar GAMUT, UiB og Uni

Detaljer

Regional plan for verdiskaping plantema «kunnskap»

Regional plan for verdiskaping plantema «kunnskap» Regional plan for verdiskaping plantema «kunnskap» KS Skuleleiarkonferanse 2016 Atle Hamar www.sfj.no Mandatet for plantema kunnskap byggjer på overordna mål om folketalsutvikling, og er formulert slik

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Strategisk plan for FoU, HiB. Planer og visjoner? Realistiske mål? Forpliktende?

Strategisk plan for FoU, HiB. Planer og visjoner? Realistiske mål? Forpliktende? Strategisk plan for FoU, HiB Planer og visjoner? Realistiske mål? Forpliktende? Mål for FoU i strategisk plan Forskings- og utviklingsarbeidet ved høgskulen skal møta behov i samfunns- og næringsliv regionalt

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Strategiplan for FoU

Strategiplan for FoU ^ HØGSKULEN I VOLDA Boks Soo I 6,m Volda i NorHa, I T'70 07 50 00 I F:70 0750 51 ^ I E:Ømottak(dhiØlda.no ^ www.hivolda.no ^ Strategiplan for FoU Revidert FoU-plan for perioden 2008-2012 FoU ved HVO -

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kunst, design og arkitektur

Kunst, design og arkitektur Kunst, design og arkitektur Nytt studieforberedende utdanningsprogram Tidligere høring-høst 2014 Studiespesialisering med formgiving blir et eget studieforberedende utdanningsprogram. Struktur, fag og

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle!

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle! KULTURSKULEPLAN Forsand kommune 2016 2026 - Kulturskulen for alle! Innleiing Mange har som born eller unge stått framføre spegelen med ein hårbørste som mikrofon og vaskekost som gitar, og drøymd om ei

Detaljer

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp

NYSKAPING. Høgskulen for landbruk og bygdenæringar. 60 stp NYSKAPING Høgskulen for landbruk og bygdenæringar 60 stp Justert februar 2012 1 Studieplan Nyskaping Studiet er ei årseining på 60 stp. Eininga kan takast alleine, men faget utgjer også tredje og avsluttande

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Odd Søreide Fagdirektør, Helse Vest RHF NSH Jubilieumskonferanse, Haugesund 5. sept. 2007 Helse Sør-Øst nokre fakta 56 % av statlege overføringar

Detaljer

Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling

Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling Lindis Burheim, eiendomssjef ved NTNU Strategisk eiendomsledelse, 7. januar 2016 Mye mer enn en byggesak

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark VEDLEGG 2 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2014 ************** Rektors framlegg til rullert plan 28.11.11 2 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS

«Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS «Årets Bedrift 2015» Slettvoll Møbler AS I forbindelse med etablering av fylkesprisen for «Årets Bedrift» i 1991 uttalte Møre og Romsdal fylkesting: «Fylkestinget er av den oppfatning at næringslivet og

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015

STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 B B I B L I O T E K M E D D U G L E I K F O R F R A M T I D A STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I FOLKEBIBLIOTEK O G SKULEBIBLIOTEK I HORDALAND 2011-2015 Grafisk design og layout:a2g Grafisk, Hild F. Aase.

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer