Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskap for ei betre verd. NTNU internasjonalt framifrå"

Transkript

1 Kunnskap for ei betre verd Foto: Geir Mogen Strategi Strategi for Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU Vedteken av styret for NTNU 30. mars 2011 NTNU internasjonalt framifrå

2 Innhold Visjon: Kunnskap for ei betre verd 5 Samfunnsoppdrag 8 Overordna mål og vegval 12 Forsking og kunstnarisk verksemd 14 Utdanning og læringsmiljø 16 Innovasjon og nyskaping 18 Formidling og kommunikasjon 20 Leiing, medverknad og ressursar 22 Gitt ut av Informasjonsavdelinga NTNU, Juni 2011 Design: Kolbjørn Skarpnes/NTNU Info Trykk: NTNU-trykk Forsida: Studentar frå NTNU har i fire år på rad teke del i Shell Eco-marathon, som er verdas største miljøbilløp. Målet med konkurransen er å byggje kjørety som går lengst muleg på minst muleg drivstoff. I 2009 gjekk NTNU-laget heilt til topps i si klasse, og sette verdsrekord med å køyre 1246 km på éin liter bensin. I 2011 kom NTNUs bil på andreplass, i konkurranse med 212 lag frå 27 ulike land. Biletet viser bilen, som vart bygd av NTNU-studentar i Illustrasjon/Foto: Geir Mogen/NTNU Info

3 Visjon: Kunnskap for ei betre verd NTNU skal leggje premissar for kunnskapsutviklinga og skape verdiar økonomisk, kulturelt og sosialt. Vi skal utnytte den teknisk-naturvitskaplege hovudprofilen vår, den faglege breidda og den tverrfaglege kompetansen til å møte dei store, samansette utfordringane Noreg og verdssamfunnet står overfor. NTNUs eigenart som universitet er ein styrke. Målet vårt er å vere internasjonalt framifrå. Forsking og utdanning ved NTNU skal vere høgt verdsett i internasjonale fagevalueringar. På utvalde område skal vi ha fagmiljø som hevdar seg i internasjonal toppklasse. NTNU skal vere ein ettertrakta samarbeidspartnar for leiande kunnskapsmiljø og bedrifter nasjonalt og internasjonalt. Vi skal ha eit attraktivt utdanningstilbod som gjer studentane si utvikling som menneske rikare og som stør opp under danninga av demokratiske og ansvarlege samfunnsborgarar. Kandidatane våre skal vere etterspurde på arbeidsmarknaden fordi dei har relevant utdanning med høg kvalitet. NTNU skal ha ein moderne forskingsinfrastruktur og eit lærings- og arbeidsmiljø som tiltrekkjer seg dei dyktigaste studentane og medarbeidarane. Trondheim skal vere kjend som den beste studiebyen i landet. TYIN Tegnestue arbeider humanitært gjennom arkitektur. Firmaet drivast av to tidlegare NTNUstudentar og har som mål å betre liva til menneske som lever under harde kår. TYIN har arbeidd i fattige område i Thailand, Burma, Haiti, Uganda og Sumatra. Blant prosjekta finn vi barneheimar, leikeplassar, bibliotek og badehus - alt bygd av lokale materiale og i samarbeid med lokalbefolkninga. 5

4 Verdiar Foto: Trondheim kommune KREATIV Vi skal våge å gi oss i kast med dei mest utfordrande spørsmåla i vitskapen og søkje innovative løysingar. Vi skal utdanne menneske som er i stand til å møte nasjonale og globale utfordringar i framtida. Vi skal verdsetje og stimulere nyskapande undervisning, forsking og kunstnarisk verksemd. KONSTRUKTIV Vi skal vere i open og konstruktiv dialog internt og med omverda. Vi skal ta samfunnsansvar og påverke samfunnsutviklinga gjennom aktuell og relevant utdanning, forsking, kunstnarisk verksemd og formidling. KRITISK Vi skal byggje på grunnleggjande demokratiske verdiar og representere ei fordomsfri og uavhengig røyst. Vi skal utfordre konvensjonelle idear og løysingar, søkje ny kunnskap og utøve gjerninga vår i tråd med normene for god etikk. RESPEKTFULL OG OMTENKSAM Vi skal vise respekt for ulike fagtradisjonar og disiplinar. Vi skal fremje likeverd og krevje toleranse på tvers av livssyn, kultur og kjønn. Vi skal bidra til mangfald og likestilling i arbeidsliv og eiga verksemd. NTNU skal vere ein ettertrakta arbeidsplass for studentar og tilsette. Arbeids- og læringsmiljøet skal vere prega av respekt og omtanke. Saman skal vi leggje tilhøva til rette for personleg vekst og kompetanseutvikling. Hovudbygninga til NTNU ligg nær sentrum og byr på ei slåande utsikt over Trondheim. 6 7

5 Samfunnsoppdrag Samfunnsoppdraget rommar både dei forventningane nasjonen og verdssamfunnet har til NTNU og dei samfunnsoppgåvene universitetet sjølv ønskjer å løyse. Dette er styrande for verksemda vår. DET GENERELLE OPPDRAGET VÅRT Som universitet har NTNU eit særleg ansvar for langsiktig, grunnleggjande forsking og fagutvikling. Vi skal tilby forskingsbasert utdanning på alle nivå, med vekt på høgare grads studium og doktorgrad. Vi skal formidle kunnskap og forvalte kompetanse om natur, kultur, samfunn og teknologi. NTNU skal vere ein kulturberar og bidra til nyskaping i samfunn, næringsliv og offentleg verksemd. DET SPESIELLE OPPDRAGET VÅRT Den teknisk-naturvitskaplege hovudprofilen gir oss eit særskilt oppdrag om å utvikle det teknologiske grunnlaget for samfunnet i framtida. NTNU har eit tyngdepunkt i profesjonsutdanning på masternivå. Vi skal også arbeide i skjeringspunkta mellom teknologi, naturvitskap, medisin, arkitektur, humaniora og samfunnsvitskap. NTNU har eit ansvar for å tilby universitetsutdanning innanfor kunst og drive kunstnarisk utviklingsarbeid. Vi skal bruke den faglege breidda og tverrfaglege kompetansen vår til å løyse samansette problem og auke forståinga for samanhengane mellom teknologi, samfunn og miljø. Vi skal utnytte dei spesielle føresetnadene våre for å fremje innovasjon og utvikle kunnskapsgrunnlaget for berekraftig verdiskaping og eit konkurransedyktig næringsliv. Edvard og May-Britt Moser er forskarparet bak NTNUs Senter for hukommelsesbiologi. Senteret har nå status som Kavliinstitutt. Forskarane her har har vunne internasjonalt ry for oppdaginga av korleis den indre stadsansen vår fungerer. DET DEMOKRATISKE OG SOLIDARISKE OPPDRAGET VÅRT Det er universitetet si oppgåve å ta del i ein kunnskapsbasert offentleg debatt om viktige samfunnsspørsmål. Vi skal bruke kunnskapen vår til beste for samfunnet og bidra til kompetansebygging i utviklingsland. Vi skal engasjere oss i å løyse globale utfordringar innanfor helse og velferd, energi og klima, miljø og ressursutnytting. Verksemda vår skal fremje menneskerettar og tverrkulturell dialog. 8 Foto: Geir Mogen/NTNU Info 9

6 Foto: Vadim Makarov Nordlys fargar kveldshimmelen over Gløshaugen campus

7 Overordna mål og vegval INTERNASJONALT FRAMIFRÅ NTNU tar mål av seg til å bli eit framifrå universitet i internasjonal målestokk. Det krev at vi sjølv har fagmiljø i verdsklasse og at vi søkjer samarbeid med andre leiande kunnskapsmiljø i verda. På område som er sentrale for samfunnsoppdraget, vil NTNU ta ansvar for å byggje framifrå miljø. Vi må prioritere ressursane slik at vi kan gi dei beste lærarane, forskarane og faggruppene høve til utvikling, uavhengig av område. Fagmiljøa våre må konsentrere verksemda si for å skape robuste grupper med kvalitet på internasjonalt nivå. Dei må skape nok rom for den langsiktige, grunnleggjande forskinga og utnytte dei høva som tverrfagleg samarbeid gir til å skape unike resultat innanfor eige fag. Fagmiljøa må vidareføre det nære samarbeidet med næringsliv og offentleg sektor om å utvikle den kompetansen samfunnet treng. Motiverte tilsette og studentar er eit vilkår for at NTNU når måla sine. Alle har sjølvstendig ansvar for å bidra til eit fruktbart og godt arbeids- og læringsmiljø og til at NTNU løyser samfunnsoppdraget sitt. MÅL Heile verksemda held kvalitet på høgt internasjonalt nivå, og fleire fagmiljø er i internasjonal toppklasse, målt gjennom internasjonale fagfellevurderingar. NTNU har førsteklasses laboratorium og infrastruktur for forsking og utdanning. Hovudprofilen og eigenarten vår er eit fortrinn i den akademiske konkurransen nasjonalt og internasjonalt og i samarbeidet med næringsliv og offentleg verksemd. Vi tiltrekkjer oss dei beste studentane og medarbeidarane og er internasjonalt kjende for det gode studentmiljøet vårt. Studentar og medarbeidarar kjenner at dei høyrer heime ved og er stolte av NTNU. VEGVAL Jakta på å forstå korleis skip og installasjonar til havs oppfører seg det er kjernen i den tverrfaglege forskinga ved Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS). Forskarane her bruker både teoretiske og eksperimentelle metodar, og ikkje minst dei marinteknologiske laboratoria som er av verdsklasse. Vi skal prioritere langsiktig, grunnleggjande forsking og mogeleggjerande teknologiar og skape ein god infrastruktur for dette. Vi skal prioritere forskingsbasert utdanning for framtidas arbeidsliv og vere ei drivkraft i berekraftig nyskaping. Vi skal skape robuste fagmiljø med høg kvalitet og tydeleg profil gjennom prioritering og fagleg konsentrasjon. Vi skal skape handlingsrom og verkemiddel for å utvikle fagmiljø i internasjonal toppklasse og styrkje tverrfagleg samarbeid. Vi skal leggje større vekt på samarbeid med leiande kompetansemiljø i og utanfor Noreg og byggje vidare på den strategiske alliansen med SINTEF og St. Olavs Hospital. Foto: Thor Nielsen Vi skal prioritere arbeids- og læringsmiljøet og styrkje den posisjonen Trondheim har som leiande studieby

8 Forsking og kunstnarisk verksemd Samfunnsutviklinga treng kulturell fornying og forskingsbasert kunnskap. Forskinga skal gi innsikt i teknologi, samfunn og kultur. Ho skal bidra til å løyse aktuelle problem og setje oss i stand til å møte utfordringar i framtida. Samansette problem kan berre løysast med djup disiplinkunnskap og tverrfagleg samarbeid. Det må vere ein balanse og eit samspel mellom anvend og langsiktig, grunnleggjande forsking. Forskinga og den kunstnariske verksemda ved NTNU er del av det internasjonale fagfellesskapet, og alle fagmiljøa våre har eit ansvar for å bidra aktivt til fag- og disiplinutviklinga. Noreg som kunnskapsnasjon må halde tritt med den internasjonale forskinga, og som eit stort universitet skal vi ha ambisjonar om å setje spor etter oss. Internasjonalisering er eit vilkår for utvikling av høg kvalitet. Å vere synleg nasjonalt og internasjonalt gjer oss attraktive for samarbeid med dei beste. Dette krev robuste fagmiljø med ein tydeleg profil, klåre prioriteringar og fagleg konsentrasjon. Miljøa må identifisere forskarar og kunstnarar som kan bli framifrå i framtida og motivere studentar for forsking. Doktorgradsutdanning er eit sentralt verkemiddel for å fornye forskinga og styrkje kunnskapsbasen i samfunnet. MÅL All forsking og kunstnarisk verksemd held høgt internasjonalt nivå, og fleire vitskaplege og kunstnariske miljø er i internasjonal toppklasse. Forskingsmiljøa har ein tydeleg profil som byggjer opp under utdanning og nyskaping og som utnyttar tverrfaglege koplingar. Forskinga er langsiktig og grunnleggjande. Ho bidrar til internasjonal kunnskapsutvikling og skaper grunnlag for framtidig nyskaping. Doktorgradsutdanninga ved NTNU er etterspurd og held høg internasjonal standard. VEGVAL Vi skal prioritere internasjonalisering og byggje opp kompetansen på å initiere, ta del i og leie internasjonale forskingsprosjekt. Vi skal identifisere og byggje opp talent innanfor forsking og kunst og etablere mekanismar for å halde ved like og utvikle fagmiljø i internasjonal toppklasse. Vi skal konsentrere forskinga gjennom robuste fagmiljø med høg kvalitet og tydeleg fagprofil. Vi skal styrkje den grunnleggjande, langsiktige forskinga og mogeleggjerande teknologiar som IKT, bioteknologi og nanoteknologi. Vi skal arbeide for at offentleg verksemd og næringsliv etterspør og verdset kandidatar med doktorgrad. Musikkutdanninga ved NTNU vert rekna som landets beste. Både grupper og soloartistar frå Jazzlina har fått stor internasjonal merksemd

9 Utdanning og læringsmiljø Behovet for menneske med høg kompetanse som kan løyse samansette samfunnsutfordringar, aukar. Konkurransen om studentane tilspissar seg på den globale utdanningsmarknaden, og fleksibilitet og endringsevne er viktig. Skal vi tiltrekkje oss dei dyktigaste studentane og faglærarane, må NTNU utnytte eigenarten sin og utvikle ein tydeleg, ambisiøs profil på studieporteføljen. Utdanninga må skje i eit rikt og inkluderande læringsmiljø. Ho må byggje på god forsking og stimulere til kritisk refleksjon og nyskaping. Alliansar med sterke fagmiljø nasjonalt og internasjonalt skaper attraktive studietilbod, aukar kvaliteten i utdanninga og styrkjer studentmobiliteten. For å utvikle samfunnsrelevante studieprogram og førebu studentane på den arbeidsmarknaden dei møter både under og etter studiet, trengst det tett dialog med næringsliv og offentleg verksemd. Kompetansekrava endrar seg kontinuerleg. Dette krev tilpassa læringsaktivitetar og livslang læring. Studentane må ta ansvar for eiga læring og involvere seg i utviklinga av utdanningstilbod, undervisning og læringsmiljø. NTNU må gi studentane tett oppfølging og læringsfremjande evalueringar. Leiarar av utdanning, undervisning og læringsmiljø skal ha klåre roller og tydeleg ansvar. Vi må utvikle kvalitetskulturen i fagmiljøa vidare, og vi må følgje opp utdanningskvaliteten kontinuerleg. MÅL Kandidatar frå NTNU har relevant og anerkjend høg kompetanse. Dei er etterspurde nasjonalt og internasjonalt. All utdanning er prega av kvalitet på høgt internasjonalt nivå, fagleg og pedagogisk. Undervisninga stimulerer studentane til kritisk refleksjon og aukar interessa for forsking og nyskaping. NTNU har motiverte studentar som er rekrutterte nasjonalt og internasjonalt og som kan arbeide på tvers av faggrenser og læringskulturar. VEGVAL Studia skal gi tydelege og dokumenterte kvalifikasjonar for nasjonalt og internasjonalt arbeidsliv. Fagmiljøa skal konsentrere studieporteføljen for å styrkje kvaliteten og gi internasjonalt samarbeid høgare prioritet. Foto: Arild Juul/NTNU SA Vi skal tilby undervisning som har tett kopling til forsking og innovasjon og som stimulerer til tverrfagleg samarbeid. Vi skal involvere studentane sterkare i å betre utdanningskvaliteten og skape eit variert og godt læringsmiljø. Alle fagmiljø skal utvikle god utdanningsleiing og kvalitetskultur med bruk av systematisk evaluering og god oppfølging. Vi skal auke omfanget av og kvaliteten på etter- og vidareutdanninga

10 Innovasjon og nyskaping NTNU har vore med på å byggje det moderne Noreg. Ambisjonen vår er å vere ein minst like stor bidragsytar til berekraftig verdiskaping i framtida. Vi må stimulere til auka innovasjon og nyskaping i heile breidda av fagområda ved NTNU. Dette skal kome klårt fram i utdanningstilboda våre. Den tverrfaglege profilen vår og erfaring frå samarbeid med samfunnet og bedrifter gir NTNU eit konkurransefortrinn innanfor nyskaping. Nyskapingsaktiviteten vår spring ut av utdanning, forsking og kunstnarisk verksemd. Heile prosessen frå idé til nye produkt og tenester må fungere optimalt, og kapasiteten i utdanning av entreprenørar må auke. I samarbeid med andre aktørar må NTNU leggje til rette for fleire nyetableringar og utvikling i eksisterande verksemder. Effektiv nyskaping krev tettare, sterkare og meir profesjonalisert samhandling med næringsliv og offentleg verksemd. Ein brei forskingsbase er grunnlaget for samfunnsnyttige, kommersialiserbare idear. Vi må styrkje tverrfagleg forsking på nyskapingsog innovasjonsprosessar og motivere studentar og tilsette for nyskaping. MÅL NTNU er ei drivkraft for omstilling, berekraftig innovasjon og nyskaping i samfunnet. NTNU er internasjonalt framifrå innanfor forskingsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentleg verksemd. Studentar og tilsette i heile fagbreidda tar del i entreprenørskap og innovasjon. NTNU har eit velfungerande internt system for nyskaping, frå idé til nyetablering. VEGVAL Vi skal profesjonalisere og vidareutvikle eksterne relasjonar internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Foto: Geir Mogen/NTNU DMF Vi skal auke forskingsinnsatsen på prosessar knytte til nyskaping og entreprenørskap. Nyskapingsarbeidet ved NTNU skal leggje vekt på det tverrfaglege og samarbeide med nærings- og samfunnsliv. Vi skal tilby infrastruktur og profesjonelle støttefunksjonar for tilsette, studentar og oppstartsbedrifter. Time Magazine rangerte Vscan som verdas 14. viktigaste nyvinning i Vscan er eit handhalde ultralydapparat fra GE Vingmed Ultralyd. NTNU har vore med på forsking, testing og utvikling av produktet

11 Formidling og kommunikasjon Universiteta skal bidra til ein kunnskapsbasert offentleg debatt, formidle innsikt og gi ålmenta forståing for kor relevant forsking er. NTNU ønskjer å stimulere til ei god samfunnsutvikling gjennom formidling av kunnskap og kompetanse. Formidlinga og kommunikasjonen vår skal femne vitskap, samlingar, kunst og kultur. Vi tar eit særleg ansvar for teknologi og naturvitskap. Formidlinga må spegle at kunnskapen er i stadig endring. Allmennretta forskingsformidling må skje i open dialog med samfunnet. Tilbakemeldingar frå omverda skal ha innverknad både på forsking og utdanning og dermed auke relevansen av verksemda vår. Forskingsformidlinga konkurrerer om merksemda i informasjonssamfunnet. NTNU må utvikle og ta i bruk nyskapande verkemiddel og medium. Eit godt formidlings- og kommunikasjonsarbeid styrkjer omdømmet til institusjonen. Dette kan bidra til å rekruttere dyktige tilsette og studentar og gjere oss til ein attraktiv samarbeidspartnar for næringsliv og kunnskapsinstitusjonar. MÅL Kunnskapsformidling er ein integrert del av verksemda ved NTNU, og studentane og medarbeidarane våre er aktive bidragsytarar i den offentlege debatten. NTNU hjelper dei som tek avgjerder nasjonalt og internasjonalt, med kompetanse bygd på forsking. Vi driv effektiv formidling av resultata våre innan forsking, utdanning og nyskaping og skaper interesse for naturvitskap og teknologi. NTNU er synleg og har eit godt omdømme nasjonalt og internasjonalt. VEGVAL Vi skal etablere og delta på strategiske arenaer for kontakt med samfunnet. Vi skal ta eit særleg ansvar for å auke kunnskap om teknologi og naturvitskap i samfunnet. Vi skal profilere dei kunstfaglege miljøa våre sterkare i formidling og kommunikasjon. Vi skal sikre vitskaplege samlingar og gjere dei meir tilgjengelege. Vi skal styrkje internasjonal formidling og kommunikasjon. Vi skal auke innsatsen for å skape ein samlande NTNU-identitet hos studentar, medarbeidarar og alumni. Foto: NTNU Info/Jens Søraa 20 21

12 Leiing, medverknad og ressursar Organisasjon og ressursar skal støtte opp under kjerneverksemda. Betre tenester, lett tilgjengeleg informasjon og gode støttesystem bidrar til dette. NTNU må sørgje for ei miljøforsvarleg verksemd. Rammevilkåra endrar seg raskt, og dette stiller store krav til god leiing og til omstillingsevna i organisasjonen. Leiarane må gjere krevjande strategiske val for å utvikle verksemda og leggje til rette for eit raust og trygt arbeidsmiljø. Dei har eit særskilt ansvar for å styrkje arbeidet med helse, miljø og tryggleik (HMT) ved einingane sine. Eit internasjonalt framifrå universitet er avhengig av aktiv medverknad frå studentar og medarbeidarar. Dette føreset inkluderande leiing og godt samarbeid med studentdemokratiet og dei tilsette sine organisasjonar. Ei av dei store utfordringane ved NTNU er å rekruttere høgt kompetente og motiverte personar til vitskaplege og teknisk-administrative stillingar. På prioriterte område må vi søkje medarbeidarar med kompetanse frå internasjonalt leiande fagmiljø og ha høvelege verkemiddel for dette. NTNU har ei spesiell utfordring i å rekruttere fleire kvinner til teknologi og naturvitskap. MÅL NTNU har leiarar med evne til å setje mål, skape entusiasme og bidra til fagleg utvikling. NTNU har eit raust og sikkert arbeidsmiljø med brei medverknad frå studentar og medarbeidarar. NTNU er eit universitet med gjennomgåande miljøforsvarleg verksemd. Organisasjonen har høg kompetanse og god ressursstyring i alle ledd. NTNU har effektive støttefunksjonar og informasjonssystem som er tilpassa primæroppgåvene og studentane si læring. VEGVAL Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info Campus Dragvoll. Vi skal utvikle leiarrolla og heve kompetansen til leiarane ved NTNU. Vi skal føre ein aktiv personalpolitikk som bidrar til gode arbeids- og læringsmiljø, med vekt på rekruttering, utvikling av medarbeidarar og likestilling. Vi skal styrkje det systematiske HMT-arbeidet blant studentar og medarbeidarar. Vi skal ta større ansvar for det ytre miljøet. Vi skal skape større handlingsrom for strategiske prioriteringar i alle ledd. Vi skal drive ei aktiv eigedomsforvaltning der vi prioriterer fornying av bygningsmassen og den vitskaplege infrastrukturen. Vi skal etablere betre tenester og utvikle støttesystem slik at studentar og medarbeidarar får meir tid til hovudoppgåvene sine

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende

Kunnskap for en bedre verden. NTNU internasjonalt fremragende Kunnskap for en bedre verden Foto: Geir Mogen Strategi Strategi 2011 2020 for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Vedtatt av NTNUs styre 30. mars 2011 NTNU internasjonalt fremragende Innhold

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013

Strategi for Språkrådet 2013 2015. Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Strategi for Språkrådet 2013 2015 Vedteken av styret i Språkrådet 21. februar 2013 Språksituasjonen og språkpolitikken Språksituasjonen i Noreg er i endring. Norsk med dei mange dialektane og dei to skriftlege

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner

Handlingsplan. Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Handlingsplan Handlingsplan for meir entreprenørskap blant kvinner Innhaldsliste 1 INNLEIING OG SAMANDRAG 5 1.1 SORIA MORIA-ERKLÆRINGA, MÅLSETJING, FØRESETNADER OG TILTAK 5 1.2 DEFINISJON AV ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015

Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Strategi for kompetanseutvikling i folkebibliotek og skulebibliotek i Hordaland 2011 2015 Bakgrunn Fylkesbiblioteket har eit lovpålagt ansvar for å arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål. Hordaland

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Regional utvikling (REGUT)

Regional utvikling (REGUT) Sluttrapport Regional utvikling (REGUT) September 2004 Forskingsprogrammet Regional utvikling (REGUT) Programstyret sin sluttrapport (Behandlet av Norges forskningsråd, Divisjonsstyret for store satsingar,

Detaljer

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim

KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim KLAR FOR AKSJONSFORSKING? Av Leif Obrestad Ingrid Marie Særheim Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole for graden Master of Knowledge and Innovation

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

Innspel frå Tekna om SAKS

Innspel frå Tekna om SAKS Innspel frå Tekna om SAKS etter førespurnad frå rektor med frist 6. januar 2015 Samandrag Båe modellar gjev interessante høve saman med ein vesentleg risiko for at vårt samfunnsoppdrag vert nedprioritert.

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling

STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO. Kunnskap for utvikling STUDIEKATALOG 2011 2012 WWW.HLB.NO Kunnskap for utvikling Velkomen til ein heilt spesiell høgskule! Høgskulen for landbruk og bygdenæringar (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible

Detaljer

4 mål 1000-Vis av sultat

4 mål 1000-Vis av sultat 4 mål 1000-VIs av sultat Gu Ovesen adm. direktør: Vi skaper resultat for bedrifter over heile landet Gunn Ovesen 4 mål for 2012 Innovasjon Noreg har klare mål, mange oppgåver og høge ambisjonar. Vi er

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer