Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009:"

Transkript

1 Oversikt over risikoforhold som ble tatt opp ved kurs for brannansvarlige (barnehager) høsten 2009: Denne liste er kun eksempler på hva som kan være med i en risikokartlegging av brannsikkerhet ved barnehager, og er ikke fullendt. Hvor kan brann oppstå? Nr: Type forhold / Område: Beskrivelse av forhold Tiltak for å forebygge: 1 Elektriske anlegg Tavlerom / tavleskap Sikringsskap Feil ved elektriske ledninger/kontakter Eldre elektriske anlegg Tekniske skap i rømningsvei (IKT) Regelmessig termografi av sentrale elektriske anlegg (punkter) Egenkontroll av elektriske anlegg og utstyr Brukers melding til eier ved feil eller mangler God kontakt med teknisk personell (BKB) - tett dialog Tettere samspill mellom eier (BKB) og IKT (BBS) for installasjoner 2 Elektriske apparater (ulik plassering i bygget) Komfyrer, kaffetraktere, vannkokere, microbølgeovn, TV, PC, strykejern, spotter Kjøleskap/ kjølerom/ fryseboks Tørkeskap (spesielt i rømningsvei) Vaskemaskiner/ tørketromler Limpistoler Lamineringsmaskin (bruk og plassering) Avtrekksvifter/ventilatorer (renhold) Maskiner som renholdspersonellet bruker Løse eller frittstående oljeovner/ vifter/ lamper Fastmonterte ovner (tildekning) Spesialrom med utstyr som kan medføre brann 3 Elektrisk utstyr Skjøteledninger (bruk, plassering og omfang) Ladere til elektrisk utstyr (bruk, oppfølging) Løse/skadde ledninger Forming-/ sløydrom Keramikkovn Elektriske apparater som avgir varme/gnister Svipenner, strykejern Støv/brennbart materiell i disse omgivelser Brannfarlig vare (tennvæske, maling, lakk, linolje, etc) av tekniske anlegg Rutiner for bruk som ivaretar brannsikkerheten i bygget Kontroll, vedlikehold og renhold av elektriske/teknisk utstyr Nødvendige egenkontroll etableres for oppfølging Vurdere brannsikkerhet vedrørende gardiner og annet brennbart materiell i nærhet til tennkilde/varmekilde. Elektriske apparater med termostatfunksjon må alltid slås helt av, og strømledning tas ut. Vurdere utkoblingsutstyr/timere for disse apparater. Fokus på riktig bruk av elektriske apparater (holdningsskapende) Kartlegge og evt. begrense bruk av skjøteledninger. Orden,/ryddighet ved bruk og fokus på riktig bruk (godkjent for?) Vurdere installasjon av flere stikkontakter om nødvendig. Skjøteledninger skal ikke seriekobles! Kartlegge bruk og fare ved lading og etablere rutiner for bruk (lading) inkl. informasjon/opplæring. Regelmessig kontroll av keramikkovn (elektriske anlegget). Vurdere plassering og smittefare ved en brann i keramikkovn - egen branncelle? Opplæring ved spesialrom (hvert år?) Lagring i godkjente skap. Påse rutiner følges - egenkontroll.

2 Kjemirom Gassflasker som brukes og lagres i rommet Bruk av åpen ild i undervisning Rom for Mat og helse (Heimkunnskapsrom) Kopirom Komfyrer, vaskemaskin, tørketrommel Tennkilder og brennbart materiale i samme rom eller område. Kopirom som del av rømningsvei? Kartlegge og etablere rutiner for sikker bruk og lagring av brannfarlig vare. Rutiner for bruk av åpen ild i undervisning, inkl. info/opplæring Kontroll av brannsikre og låsbare skap for lagring av brannfarlig vare/ -gass. Egenkontrollrutiner for oppfølging Opplæring ved spesialrom (hvert år?) Kartlegge risikoforhold og etablere rutiner for sikker bruk. Vurdere fellesbryter for utkobling av strøm til elektrisk utstyr. Egenkontroll for oppfølging av rutiner Opplæring ved spesialrom (hvert år?) Kartlegge omfang og rutiner ved bruk. Sørge for orden og ryddighet. Vurdere alternativ løsning for å unngå brannbelastning og brannkilder i rømningsvei. Ventilasjonsrom (Tekniske rom) Fyrrom (Tekniske rom) Brann i eller i forbindelse med ventilasjonsanlegget Brann i eller i forbindelse med fyranlegget Kontroll og egenkontroll av anlegget Ryddighet og orden i rommet (ingen brannbelastning/lagring i rommet) Kontroll og egenkontroll av anlegget Ryddighet og orden i rommet (ingen brannbelastning/lagring i rommet) Lærerarbeidsrom Ulike risikoforhold rundt lærerarbeidsplasser Kartlegge faremomenter og iversette tiltak som reduserer brannfaren ved lærerarbeidsplasser. - Mengde brennbart materiell (orden/ryddighet) - Bruk av skjøteledninger, løse lamper og ladeledninger. - Lagring tett til ovner - Sikre oversiktelig og lett rømning. Brannfarlig vare Brannfarlig væske og gasser (bruk og lagring) Kartlegge og etablere rutiner for sikker bruk og lagring av brannfarlig vare. Oversikt over alle brannfarlige stoffer, dens risiko og nødvendige tiltak for sikker bruk og lagring ved bygget. Bruk av levende lys Bruk av levende lys representerer en andel av årsakene til branner, og en må sterkt vurdere omfang av denne bruk og denne risikoen dette medfører til brann og personskader. Vurdere bruken av levende lys/fakler og i hvilket omfang. Fjerne mulige brannfeller, og ha rutiner for bruk av levende lys Informasjon/opplæring ansatte. Etterse at rutiner blir fulgt.

3 Papiravfall Containere (utendørs) Bosskorger (innendørs og utendørs) Container på hjul kan antennes og flyttes på Åpen ild/påsatt brann Juleperiode Andre aktiviteter Grilling/bål, engangsgriller, stormkjøkken Lek med åpen ild Benker og lekeområder under tak Juletre Bruk av levende lys /lysdekorasjoner Barns tilgang til fyrstikker/lightere Luciafeiring Påsatte branner i containere / bosskurver Steking av vafler eller andre aktiviteter som skaper varme/ røykos som påvirker detektorer Kartlegge farer som dette representerer ved bygget Fjerne brennbart materiell som er lett antennelig Vurdere avstand til bygg, tilgang til containere. Vurdere bosskur og låste ubrennbare containere Gjøre tiltak for å hindre brann i container i jule- og nyttårsuken. Hindre tilgang til brennbart materiell inn til bygget (egenkontroll) Rutiner for sikkerhet ved grilling/bål - informasjon ansatte For åpen ild i skog og mark - se retningslinjer fra brannvesen. Vann, brannteppe og WaterJel tilgjengelig ved grilling. Informasjon om bruk av uteplass - ansvarliggjøring Juletre og julebelysning slukkes ved endt dag. Rutiner som for levende lys. Ved jule- og nyttårshelgen er det viktig å redusere tilgangen til containere/bosskurver inntil bygget for å forebygge påsatt brann. Fjerne containere (låses inn) i nyttårshelgen Vurdere sikkerhet og valg av plassering for aktivitet (unngå unødige alarmer)

4 Hvilke utfordringer kan vi få når en brann har oppstått? Nr: Type forhold / Område: Beskrivelse av forhold Tiltak for å forebygge: 1 Evakuering Hinder i rømningsvei/trapperom - blokkering eller hindre i korridor/trapperom - dører som ikke lar seg åpne - Skap/møblering i rømningsvei - Varelevering som i rømningsvei - Blokkerte rømningsdør/-vei grunnet snø/ is Lagring i rømningsvei - Tennkilder (Kjøleskap, kopimaskin, etc.) - Brennbart materiell Assistert rømning. - Evakuering av barn mellom 1-3 år - Barn som sover inne i barnehagen - Barn eller ansatte med funksjonshemming som kan påvirke evakuering. Tilgang til personell når alarmen går? - Tidlig morgen - Lunchtid - Ettermiddag - Etter ordinær åpningstid - Ved utlån av bygget Gode rutiner som alle kjenner (inkl. vikarer) Egenkontroll av ryddighet i rømningsveier (brukeransvar) Egenkontroll av rømningsveier ut til det fri vinterstid (når snø blir hinder for åpning av rømningsdører eller hindrer rømning) Gode rutiner som alle kjenner (inkl. vikarer) Egenkontroll av ryddighet i rømningsveier Kartlegge risikoforhold og iverksette rutiner som sikrer evakuering for denne gruppen. Rutiner må regelmessig følges opp for å sikre at de fungere til enhver tid. Kartlegge situasjoner hvor ansatte/personell ikke tilstede eller redusert antall er tilstede når brannalarmen går. - Hvordan vil rutinene da fungere? - Møtevirksomhet / lunsj- eller matpauser - Bruk av bygget på kveldstid eller i helger Når persontall for bygget overstiges Oversikt ved evakuering (ansvar, rutiner) - Hvem er kommet? - hvem har gått? - Barn i andre avdelinger? Skotøy ved evakuering (innesko / ingen sko/?) Bruker må være kjent med personbegrensingene for bygget og spesielle områder i bygget. Kartlegge utfordring ved evakuering og tilrettelegge rutiner som kan fungere ved den enkelte skole Dersom det er fare for liv og helse skal det umiddelbart rømmes ut av bygget uten forsinkelser som kan medføre tap av liv. Vurderinger må gjørs i hvert enkelt tilfelle.

5 Manglende opplæring og øvelse av personell Rutiner for regelmessig kartlegging for opplæring av personell Uklare rutiner ved alarmering (oppgaver, oppmøteplass, håndtering av rutiner ved brannalarmanlegg, varsling og oppmøte brannvesen, etc.) Forflytting av elever fra området/oppmøteplass til sikkert sted i nærmiljøet 2 Slukking Kjennskap til plassering og bruk av tilgjengelige slukkemateriell Hindret tilgang til slukkemateriell Tilgang til brannteppe ved kjøkken eller spesielle risikoområder for brann Regelmessig gjennomgang av rutiner og vurdering om gitt opplæring fungerer som forutsatt ift. instrukser og byggets risiko. Bruke brannøvelser som uttesting av opplæring og etablerte rutiner Sørge for å ha tilgjengelig gode lister for opptelling samt rutiner for videre arbeid ved oppmøteplass. Etablere avtale med nabobygning som kan ta imot antall elever ved en nødssituasjon (hindre andre skader ved evakuering bl. annet vinterstid) Regelmessig opplæring og øvelse av personell. Egenkontroll av slukkeutstyret Ved regelmessige egenkontroller påse at slukkemateriell ikke er tildekket eller hindret for bruk grunnet den daglige drift ved bygget. Risikovurderes og evt anskaffes av bruker 3 Alarmering Brannalarmanlegget fungerer som forutsatt Regelmessig sjekk at anlegget står på nett og er i orden. - daglig, ukentlig, kvartalsvis Ansattes kjennskap til å håndtere brannalarmanlegget Sørge for at flere ansatte kan håndtere brannalarmanlegget og de rutiner dette medfører ved brannalarm. Kontakt teknisk personell. Tilgang til manuelle meldere Sørge for at innredning eller annet utstyr ikke blokkerer eller reduserer tilgang til manuelle meldere. Egenkontroll (bruker) Manglende eller mangelfull alarmering Sørge for at alarmering høres i alle deler av bygget. Risikovurdering ift. alarmering mot uteareal 4 Spredning av brann Bruk av kiler eller andre hindringer på dører med selvlukkere, som skal lukkes ved en brannsituasjon Dersom dører må stå i åpen stilling hvor det er brannkrav til at denne skal være lukket, må det etableres tekniske ordninger som sikrer at døren lukkes når brannalarmen utløses. Ryddighet og orden i rømningsvei som sikrer at dører lukkes etter sin hensikt. Dører og vinduer blir ikke lukket ved evakuering. Egenkontroll av disse funksjoner (bruker) Rutiner etableres for å sikre at vinduer og dører lukkes før branncellen forlates.

6 Manglende branntetting ved gjennomføringer i brannceller Manglende dokumentasjon etter endringer i bygg, branncellen eller i rømningsveien. 5 Organisatorisk Stedfortreder for brannansvarlig og de ulike roller som skal bekles ved alarmering Vikarutfordring - Opplæring Unødige alarmer Øvelser og opplæring ift risiko i bygget Vaktordning ved bygget etter evakuering Håndtering av media ved brannsituasjon Manglende oppfølging av avvik for brannsikkerheten ved bygget. Påse at gjennomføringer i brannceller blir branntettet - informere eier (teknisk personell) dersom forhold ikke samstemmer ved endringer i bygg. Dokumentasjon av branntetting skal foreligge etter utført arbeid. Bruker og eier må samordne endringer i bygg, slik at alle branntekniske krav blir fulgt ved endringer i bygget. Bruker har meldeplikt til eier om forhold som kan påvirke brannsikkerheten. (herav også ved endringer i bygg) Oversikt over ansvarsforhold ved brannvernarbeidet må regelmessig gjennomgås og følges opp, slik at en til hver tid har ansatte med tildelte oppgaver og som er rustet til å møte en eventuell situasjon. Sørge for at vikarer snarest mulig får innsikt i oppgaver ved en brannsituasjon, og de rutiner som er etablert ved bygget. Kartlegging av de unødige alarmer som har oppstått, og finne evt. tiltak for at dette oppstår igjen. Holdningsskapende arbeid for forebygge gjentagelse. Gjennomføre opplæring og øvelser som står ift. risikoen i bygget. - De utfordringer som er kartlagt ved bygget og dens drift. - Variere på type øvelser og tidspunkt for øvelsene (også kveld). - Vurdere hyppighet på øvelser - Sørge for at alle ansatte får deltatt ved opplæring og øvelser - Sørge for opplæring i byggets utfordringer (ikke bare generelt) - Sørge for at alle ansatte er kjent med sine gjøremål og instrukser. - Ta i bruk opplæringsmateriell fra brannvernforeningen Hindre at noen går inn i bygget igjen før dette er klarert fra brannansvarlig. Etablere klare rutiner for hvem som skal utale seg til media. Media kan være pågående - informer dine ansatte om rutiner Få bistand fra Etat for samfunnsikkerhet og beredskap eller seksjon for informasjon. Tett oppfølging av forhold mellom bruker og eier. Registrering av forhold/avvik i perm for teknisk personell. Oppdrag som må bestilles registreres i arbeidslogg ved driftsavd.

7 Hindre at barn eller personell går inn i bygget ved alarmering Akutte forhold meldes i tillegg direkte til driftsavdelingen om nødvendig. Tett og regelmessig oppfølging av avvik ved egenkontroller Rutiner må etableres for å sikre at ingen går inn i bygget før det er klarert at det er ingen brann.

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager

Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlig i barnehager Bergen kommunale bygg (BKB) Fagavdeling barnehage og skole 8.-10. september 2009 Kurs i brannsikkerhet for brannansvarlige i barnehager - Bergen kommunale

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim

LEIETAKERMAPPE. Foto: Petter Solheim LEIETAKERMAPPE Foto: Petter Solheim 1 I leietakermappen for Bergen og Omland havnevesen har vi samlet nyttig informasjon som du som leietaker har bruk for. Leietakermappen er strukturert slik: KAPITTEL:

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004

BRANNDOKUMENTASJON. Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 BRANNDOKUMENTASJON Nye krav til branndokumentasjon i forebyggendeforskriften m/veiledning - 2004 Branndokumentasjonen skal samordnes med internkontrollforskriften. Det medfører følgende nye punkter må

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I IMB MASKINER Innholdsfortegnelse Systembeskrivelse for IMB Maskiner... 3 HMS-organisering... 3 HMS-mål... 4 Risiko... 4 Arbeidsmiljøkartlegginger... 4 Registrering av forbedringsforslag/avvik...

Detaljer

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK

HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK HMS- SIKKERHETSHÅNDBOK et hus for og med mennesker Avvikskjema finner du HER Revidert 25.4.2012 Side 1 av 47 Innholdsfortegnelse 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR

HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR HMS-SIKKERHETSHÅNDBOK FOR Avvikskjema finner du HER Side 1 av 44 Innholdsfortegnelse Tema Side 1. Handlingsplan 3 2. Målsetting for HMS-arbeidet 4 3. Vernetjenesten ansvar og organisering 5 4. Risikovurderinger

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan...

5. GJENNOMGANG AV 5.1 Intern kontroll...13 BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEIDET 5.2 Ekstern kontroll og ettersyn...13 5.3 Handlingsplan... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget....3 1.3 Brannverntekniske opplysninger om bygget....3 1.4 Etasjenes

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID Veiledning TIL RBLS ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BESKRIVELSE AV BYGNINGEN 1.1 Generelle opplysninger om bygget...........2 1.2 Bygningstekniske opplysninger

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Sover dine hotellgjester trygt? Det er ditt ansvar! Gratis opplærings materiell se side 15 100 hotellbranner hvert år 120 Bygningseier og den som driver hotellet har det overordnede

Detaljer

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo

Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Dokumentasjon av helse, miljø- og sikkerhet for Sameiet Sverdrups gt. 13, 0559 Oslo Sist oppdatert: 4.5.2015 1 1. INNLEDNING 1.1 Om regelverket Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Detaljer

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen

Lommedalstunet Boligsameie. HMS Håndbok. HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen. Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen HMS Håndbok HMS Ansvarlig: Gry Lie & Mariann A. Ottesen 2013 HMS Håndbok Revidert 2013 Gry Lie & Mariann A. Ottesen Contents 1. Sameiet... 6 1.1. Mål... 6 1.2. Fakta om sameiet... 6 1.3. Ansvar... 6 1.4.

Detaljer

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008

HMS-H Å N D B O K. (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag. Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-H Å N D B O K (Helse, miljø og sikkerhet samt Internkontrollsystemet) Tirilltoppen borettslag Ajourført pr 1. mai 2008 HMS-ansvarlig: Arne O. Hagtvedt (tilpasset/generell utgave) TIRILLTOPPEN BORETTSLAG

Detaljer

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For

Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet. For Håndbok I Helse - Miljø - Sikkerhet For 16.03.2009 Innhold 1. Bedriften.. 1 1.1 Mål.. 1 1.2 Delmål 1 1.3 Fakta om bedriften. 2 1.4 Opplæring 2 2. Generelle rutiner.. 4 2.1 Håndtering av feil og mangler.

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5)

Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Til andelseiere/beboere i 5628 Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. I Sjølystpromenaden Boligsameie (A5) ønsker vi å skape et trivelig

Detaljer

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods)

Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Temaveiledning om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukerembalasje (stykkgods) Innhold 1 FORMÅL ( 1)... 3 2 VIRKEOMRÅDE ( 2)... 3 3 PLIKTSUBJEKT ( 3)... 3 4 DEFINISJON ER ( 4)... 3 5 KRAV

Detaljer

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter

Rapport. Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Rapport Evaluering av brann 9. juni 2007 i Sveio Omsorgssenter Desember 2007 Rapporten er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) ISBN:

Detaljer

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Haugesund 2001 SAMMENDRAG Denne prosjektoppgaven ved Høgskolen Stord/Haugesund omhandler gjennomføring av en brannteknisk vurdering og anbefalning, samt

Detaljer

Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN

Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN Hålandsdalen leirskole BRANNVERN INSTRUKS OG DOKUMENTASJON AV SIKKERHETEN Revidert september 2014 2 Branninstruks Utfyllende instruks for personalet ved leirskolen og besøkende lærere/ledere Instruksen

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer