Eksamen REA3002 Biologi 2. Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 03.12.2013. REA3002 Biologi 2. Del 1 og del 2. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen REA3002 Biologi 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saman og skal delast ut samtidig når eksamen startar. Svara for del 1 skal leverast inn etter 2 timar ikkje før. Svara for del 2 skal leverast inn innan 5 timar. Hjelpemiddel Du kan begynne å løyse oppgåvene i del 2 når som helst, men du kan ikkje bruke hjelpemiddel før etter 2 timar etter at du har levert svara for del 1. Del 1: Skrivesaker, passar, linjal med centimetermål og vinkelmålar er tillatne hjelpemiddel. Vedlegg til oppgåva Vedlegg som skal leverast Del 2: Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. 1. Eige svarskjema for oppgåve 1 1. Eige svarskjema for oppgåve 1 Svarark Skriv svaret for oppgåve 1 på eige svarskjema i vedlegg 1. (Du skal altså ikkje levere inn sjølve eksamensoppgåva med oppgåveteksten.) Bruk av kjelder Informasjon om oppgåva Skriv svaret for alle dei andre oppgåvene på vanlege svarark. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Dersom du bruker kjelder, skal du føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Du skal svare på alle oppgåvene i både del 1 og del 2. Du kan ikkje velje bort nokon av oppgåvene. Oppgåve 1 har fleirvalsoppgåver med fire svaralternativ: A, B, C og D. Det er berre eitt rett svaralternativ på kvar fleirvalsoppgåve. Du får ikkje trekk for feil svar. Dersom du er i tvil, bør du derfor skrive det svaret du meiner er mest korrekt. Du kan berre svare med eitt svaralternativ. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 2 av 44

3 Eksempel Eit fellestrekk ved fotosyntesen og celleandinga er at A begge prosessane er uavhengige av enzym B begge prosessane skaffar energi til cellene C begge prosessane skjer i cytoplasmaet D begge prosessane skjer i mitokondriane Dersom du meiner at svar B er korrekt, skriv du B på svarskjemaet i vedlegg 1. Vurdering Ved vurderinga tel del 1 omtrent 40 % og del 2 omtrent 60 %. Sjå vurderingsrettleiinga med kjenneteikn på måloppnåing til sentralt gitt skriftleg eksamen. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 3 av 44

4 Del 1 Oppgåve 1 Fleirvalsoppgåver Den unge biologen Skriv svaret for oppgåve 1 på eige svarskjema i vedlegg 1. (Du skal altså ikkje levere inn sjølve eksamensoppgåva med oppgåveteksten.) 1) Éin av desse fire påstandane er ein teori og ikkje eit påvist faktum. Kva for ein? A Klorofyllet i plantecellene ligg i kloroplastane. B Kloroplastane har oppstått ved endosymbiose. C Fotosyntesen skjer i kloroplastane. D Kloroplaster har eige DNA. 2) Det er eit etisk spørsmål A om det er rett å bruke mus til forsøk med kreft når musene får smerter av det B om det er rett at mus opplever mindre smerte av kreft enn det menneske gjer C om det er rett at kreftcellene veks på same måten i mus som i menneske D om det er rett at dei same stoffa gir kreft hos mus som hos menneske 3) For eksempel har vi i dag definert mange hundre (om ikkje tusen) hundeartar, medan dei alle er av same slag. Setninga over kjem frå eit innlegg i eit nettforum, og begge orda som er utheva er brukte feil. Med hundeartar meiner innskrivaren hunderasar. Kva meiner innskrivaren sannsynlegvis med ordet slag? A type B populasjon C samfunn D art Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 4 av 44

5 4) Vi vil undersøkje om nitrogengjødsel (nitrat, NO3ˉ) har noko å seie for kor raskt plantar veks. Vi bruker to grupper forsøksplanter som vi behandlar ulikt. Vi måler høgda på plantene og samanliknar plantane i dei to gruppene kvar veke. Kva for ein av metodane A, B, C og D på figuren vil vere best eigna til ei slik undersøking? A metode A B metode B C metode C D metode D Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 5 av 44

6 Celleanding 5) Kvar på figuren skjer den anaerobe celleandinga? A ved A B ved B C ved C D ved D 6) I kva prosess inngår acetyl-koenzym A (acetyl-coa)? A Krebssyklus B oksidativ fosforylering C glykolysen D Calvinsyklus/syntesedelen 7) I nokre av dei første trinna i glykolysen blir ATP brukt A som RNA-primer B som transkripsjonsfaktor C som elektronmottakar D som energigivar 8) Ved slutten av elektrontransportkjeda i celleandinga blir det danna A oksygen B vatn C ADP D NAD + Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 6 av 44

7 DNA, proteinsyntese og genregulering 9) Kva for ein nitrogenbase finst ikkje i mrna? A adenin B tymin C uracil D cytosin 10) Kva påstand er feil? A Nukleotidar er bygde opp av sukker (pentose), fosfat og nitrogenbase. B I DNA er sukkeret alltid deoksyribose. C Adenin og guanin har dobbel ringform (sjå figuren til høgre). D I baseparet CG er C bunde til G med elektronparbinding. 11) Kva viser figuren under? Kjelde: Wikimedia commons. Madeleine Price Ball. A translasjon B replikasjon C transkripsjon D RNA-spleising Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 7 av 44

8 12) Etter proteinsyntesen blir mange protein i cellene forandra slik at dei kan fungere. På kva måte? A Dei blir denaturerte. B Det blir sett inn tymin (T) i staden for uracil (U). C Alle introna blir fjerna. D Dei blir falda slik at dei får riktig struktur. 13) I translasjonen blir aminosyrene transporterte til ribosomet av A mrna B trna C rrna D mikro-rna 14) Genregulering er nødvendig fordi det sikrar at A mrna blir omdanna til DNA B cellene lagar dei rette enzyma til rett tid C introna i cellene produserer protein D alle gena blir med til begge dottercellene ved celledeling 15) I RNA-spleisinga A blir ekson i mrna fjerna B blir ekson i DNA fjerna C blir intron i mrna fjerna D blir intron i DNA fjerna Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 8 av 44

9 Fotosyntese 16) I den lysavhengige delen / fotodelen av fotosyntesen blir det mellom anna produsert A O2 og NADPH B H2O og ADP C NADP og C6H12O6 D CO2 og ADP 17) FADH/FADH2 er energiberar i A fotosystem 1 B glykolysen C Calvinsyklusen/syntesedelen D Krebssyklus 18) Figuren under viser ein kloroplast. Kva del av kloroplasten er merkt med eit kryss? A tylakoidmembran B stroma C granum D fotosystem 1 19) Klorofyll absorberer best A grønt og gult lys B gult og blått lys C raudt og grønt lys D raudt og blått lys Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 9 av 44

10 20) Kva påstand er feil? A I fotosystem 1 blir H + frakta gjennom tylakoidmembranen. B I fotosystem 2 blir vatn spalta. C I fotosystem 1 blir NADPH danna. D I fotosystem 2 blir ATP danna. Genetikk og celledeling 21) To tigrar hadde oransje pels med svarte striper. Dei fekk eit kull på 13 ungar saman. Tre av ungane, ein hann og to hoer, hadde kvit pels med svarte striper. Dei andre ungane hadde oransje pels med svarte striper. Det betyr at allelet/genvarianten for kvit pels med svarte striper må vere A recessivt og kjønnsbunde B dominant og kjønnsbunde C recessivt og ikkje kjønnsbunde D dominant og ikkje kjønnsbunde 22) Ein sjukdom blir nedarva ved kjønnsbunden arv av eit recessivt allel / ein recessiv genvariant som ligg på X-kromosomet. Mor er frisk, men er berar av genvarianten for sjukdomen. Far har ikkje genvarianten for sjukdomen. Dersom dei får ei dotter, kva er sjansen for at ho blir sjuk? A 0 % B 25 % C 50 % D 75 % Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 10 av 44

11 Desse opplysningane skal brukast i oppgåve 23 og 24: Hos mus gir det dominante allelet/genvarianten A mørk pels, og den recessive genvarianten a gir lys pels. Ein annan dominant genvariant B gir lange vêrhår, og den recessive genvarianten b gir korte vêrhår. Kjelde: Wikimedia commons. George Shuklin. 23) Korleis ser ei mus ut når ho er heterozygot for begge genpara? A mørk pels og korte vêrhår B lys pels og lange vêrhår C mørk pels og lange vêrhår D lys pels og korte vêrhår 24) Tenk deg at allela/genvariantane A og b er kopla, og at genvariantane a og B er kopla, og at det aldri skjer overkryssing. Kva blir den mest sannsynlege genotypen til ein unge når mor har lys pels og lange vêrhår og far har mørk pels og korte vêrhår? A AAbb B Aabb C AaBb D AABb 25) Kva er riktig, dersom vi ser bort frå mutasjonar? A Det er berre i mitosen at kromosoma i profasen er doble/replikerte (sjå figuren). B Det er berre i mitosen at det kan skje overkryssing i profasen. C Det er berre i meiosen at dottercellene blir genetisk ulike morcella. D Det er berre i meiosen at sluttresultatet blir to dotterceller. Replikert kromosom Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 11 av 44

12 Bioteknologi 26) Kva påstand er feil? A Det kan setjast inn seleksjonsmarkørar/markørgen i plasmid. B Restriksjonsenzym blir brukte til å opne plasmid. C Plasmida som blir brukte i genteknologi blir henta frå virus. D Med plasmid kan det overførast gen til bakteriar som så lagar insulin. 27) Kva påstand er feil? A PCR blir brukt til å lage kopiar av DNA. B Gelelektroforese blir brukt til å skilje DNA-fragment (DNA-bitar). C Resistensgen mot antibiotika blir brukte som seleksjonsmarkørar/markørgen. D Restriksjonsenzym blir brukte til å lime saman DNA-fragment. 28) Ein av desse metodane er gentesting. Kva for ein? A preimplantasjonsdiagnostikk B prøverørsbefruktning / in vitro-fertilisering C genterapi D mikroinjeksjon Evolusjon 29) Hest og esel er ulike artar, men kan få sterile avkom saman (muldyr og mulesel). Dette er eit eksempel på A ein prezygotisk barriere/mekanisme B ein postzygotisk barriere/mekanisme C at det kan dannast ein ny art ved polyploidi D at det kan dannast ein ny art ved horisontal genoverføring Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 12 av 44

13 30) Når ein nitrogenbase er forandra i eit gen, slik at det kan bli ei ny rekkjefølgje av aminosyrer, kallar vi det A transkripsjon B replikasjon C kromosommutasjon D punktmutasjon 31) Forskarar undersøkte ein populasjon av små dyr kvart femte år. Forskarane målte kroppslengda og laga eit diagram der dei delte dyra inn i tre grupper: korte, middels og lange. Gjennomsnittleg levealder for dyra var ca ett år. Diagrammet tyder på at det går føre seg seleksjon som verkar inn på kroppslengda. Kva type seleksjon er dette diagrammet mest sannsynleg eit eksempel på? A stabiliserande seleksjon B splittande seleksjon / disruptiv seleksjon C retta seleksjon / retningsbestemt seleksjon D seksuell seleksjon / seleksjon ved partnervalg Økologi 32) Denitrifiseringsbakteriar omdannar nitrogensambindingar til A nitrogengass, N2 B nitration, NO3ˉ C ammoniakk, NH3 D ammoniumion, NH4 + Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 13 av 44

14 33) Kva påstand er feil? A Det blir danna metan i myrer og rismarker. B Dyr bruker karbondioksid til å bygge protein. C Karbon blir lagra i kalkskal i organismar i havet. D Organisk karbon blir lagra i torvmose i myrer. 34) Kvite tigrar i dyrehagar er eit resultat av kryssing mellom tigrar som er i nær slekt, ofte søsken. Desse tigrane har arvelege svakheiter, slik som nyresvikt og dårlege tenner. Den mest sannsynlege forklaringa på at tigrane får slike problem er A kraftig naturleg utval B mykje genflyt C lite genetisk variasjon D lite genetisk drift 35) Kva er feil om miljøgifter som samlar seg opp i næringskjedene? A Mange slike miljøgifter er feittløyselege. B Nokre av desse miljøgiftene er tungmetall. C Slike miljøgifter blir skilde raskt ut av kroppen og forureinar vatnet. D Slike miljøgifter blir som regel brotne sakte ned i naturen. 36) Ein art som er r-selektert (r-strateg) vil vanlegvis A få mange og små ungar B vise omsorg for ungane C leve i symbiose med ein annan art D ha liten intraspesifikk konkurranse Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 14 av 44

15 Oppgåve 2 Skriv korte svar på oppgåve 2a), 2b) og 2c). Kvart svar skal ikkje vere på meir enn éi A4-side. a) Vel to artar frå feltarbeidet ditt, ein planteart og ein dyreart, og forklar korleis desse to artane er tilpassa abiotiske faktorar i leveområdet sitt. b) Vel to ytre faktorar som verkar inn på fotosyntesen, og forklar korleis desse to faktorane påverkar den lysavhengige delen / fotodelen av fotosyntesen. c) Forklar korleis to ulike typar hemmarar (inhibitorar) kan påverke enzymaktiviteten. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 15 av 44

16 Del 2 Oppgåve 3 Du skal svare på begge oppgåvene - både oppgåve 3 og oppgåve 4. Genmodifiserte/transgene myggar i kampen mot denguefeber Myggarten Aedes aegypti overfører eit virus som gir menneske den farlege sjukdommen denguefeber. Kvart år får meir enn 100 millionar menneske denguefeber. Når små barn blir smitta av den farlegaste typen av viruset, kan opptil 30 % av dei døy. Det finst ingen vaksine mot sjukdommen. Det er vanleg å sprøyte med insektmiddel i områda der myggen lever. Firmaet Oxitec har gjort eit eksperiment der dei nedkjempar Aedes aegypti på ein ny måte: På Caiman-øyene har Oxitec sett ut store mengder genmodifiserte hannmyggar som skal utkonkurrere dei ville myggane i kampen om homyggane. Homyggane parar seg berre éin gong, og dersom det skjer med ein genmodifisert mygg, blir det ikkje levande avkom. Oxitec fortel at det no er 80 % mindre mygg i dei områda der dei har sett ut genmodifiserte myggar. Caimanøyene Kartet viser område der denguefeber er utbreidd i dag. Aedes aegypti lever i dei blå og dei raude områda. I dei raude områda har det nyleg vore utbrot av denguefeber. Kjelde: Wikimedia Commons / US Department of Agriculture. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 16 av 44

17 Det nye genet som Oxitec har sett inn i myggane, fører til at myggcellene lagar stoffet tta. Dette stoffet hindrar myggen sin eigen proteinsyntese. I laboratoriet får dei genmodifiserte mygglarvane motgift mot tta. Så lenge hannmyggane har motgift i kroppen, held dei seg friske og kan pare seg med homyggar ute i naturen. Når motgifta er brukt opp, døyr hannmyggane. Larvane arvar tta-genet frå faren, og døyr fordi dei ikkje får motgift ute i naturen. a) Forklar kvifor det å hindre proteinsyntesen vil drepe myggen. Du skal ikkje forklare sjølve proteinsyntesen. Aedes aegypti overfører denguefeber ved å suge blod. Hannmyggar syg ikkje blod. Kjelde: Centers for Disease Control and Prevention / Wikimedia Commons. Insektmidla/giftstoffa som vanlegvis blir brukte mot Aedes aegypti blir ikkje konsentrerte i næringskjedene. b) Forklar på kva måtar det kan vere betre for økosystema at ein set ut genmodifisert mygg istaden for å bruke insektmiddel. Hannar av Aedes aegypti lever berre ei veke, mens hoene kan leve ein månad. Tida frå egg til vakse insekt er mindre enn to veker. Oxitec sette ut så mange myggar at det heile tida var fleire genmodifiserte enn ville hannmyggar i området. Etter fire månadar hadde talet på mygg krympa med 80 % og forsøket blei avslutta. c) Lag ei kurve som viser korleis storleiken på populasjonen av Aedes aegypti kan ha endra seg frå før utsetjingane og fram til nokre månader etter at forsøket var avslutta. Forklar kvifor du meiner at kurva kan vere slik du har skissert. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 17 av 44

18 Oxitec samarbeidde med myndigheitene, men folk flest fekk ikkje vite før eksperimentet var over at det skulle sleppast ut millionar av genmodifiserte mygg. Mange blei rasande for dette, og vi tenkjer oss at nokon bryt seg inn og øydelegg laboratoriet til Oxitec. Det blir funne eit hårstrå som truleg kjem frå ein av innbrytarane, og politiet bruker det til å lage ein DNA-profil som dei samanliknar med DNA-profilane til tre mistenkte personar. Hårstrået inneheldt berre små cellerestar frå hårsekken, og DNA-profilen frå håret blei ikkje så fullstendig som DNA-profilane til dei mistenkte. DNA-fragmenta blei kopierte opp med PCR og skilde frå kvarandre med elektroforese. Figuren under viser resultatet av elektroforesen med dei fire DNA-profilane. d) Forklar korleis du kan sjå kven hårstrået sannsynlegvis tilhøyrer, og kvifor hårstrået ikkje kan komme frå nokon av dei to andre. e) Vurder kva feilkjelder det kan vere når ein bruker denne metoden til å bestemme kven som er innbrytaren. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 18 av 44

19 Oppgåve 4 Genetikk Nokre malariamyggarter av slekta Anopheles har 6 kromosom i kroppscellene. Hannane har XY og fire autosom, og hoene har XX og fire autosom. Kromosoma på figuren er kryss-forma fordi dei inneheld to identiske kromatidar som skal skilje lag og bli til dei stavforma kromosoma i dottercellene. Kromosoma til ein Anopheles hannmygg Skisse av kromosoma med fire gen innteikna a) Figuren viser kromosomane frå ein hannmygg. Skriv genotypen til denne hannmyggen ved å bruke opplysningane på høgre side av figuren. Bruk same måten å skrive genotype på som er vist nede på denne sida, men ta med alle fire gena som står på figuren over. b) Ved meiose blir det danna fire haploide dotterceller av kvar diploid celle. Ta utgangspunkt i kromosoma på høgre side av figuren over, og bruk bokstavane til å vise fordelinga av kromosom/kromatidar på fire ulike dotterceller slik dei kan vere etter ein meiose. Vi skal sjå på nedarvinga av to gen med allelpara/genvariantane Dd og Ee. Dd er eit kjønnsbunde gen, og Ee er ikkje kjønnsbunde. Dei to gena er ikkje kopla. Vi kryssar ei ho som har genotypen X D X d Ee, med ein hann som har genotypen X D Y ee. c) Lag kryssingsskjema og ein tabell som viser kor vanleg (sannsynleg) kvar av genotypane vil vere etter denne kryssinga. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 19 av 44

20 Dei kjønnsbundne genvariantane Dd og Ff er kopla. Ein homygg er heterozygot for begge gena: Dd og Ff. Ho har genvariantane Df på det eine av dei homologe kromosoma og genvariantane df på det andre. Ho blir kryssa med ein hannmygg som har genvariantane Df på sitt X-kromosom. d) Forklar om det kan bli hannar som har begge dei to recessive genvariantane etter ei kryssing mellom desse to myggane. Myggar med genvarianten G, er motstandsdyktige mot insektmiddelet dieldrin. Genvarianten g vernar ikkje mot dieldrin. Homyggar som har genvarianten G legg færre egg enn myggar utan denne genvarianten. e) Bruk kunnskapane dine om evolusjon til å forklare om genvarianten G vil bli vanlegare eller mindre vanleg dersom metoden til Oxitec blir brukt i staden for insektmiddelet dieldrin. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 20 av 44

21 (Blank side) Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 21 av 44

22 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen består av del 1 og del 2. Oppgavene for del 1 og del 2 er stiftet sammen og skal deles ut samtidig når eksamen starter. Svarene for del 1 skal leveres inn etter 2 timer ikke før. Svarene for del 2 skal leveres inn innen 5 timer. Hjelpemidler Du kan begynne å løse oppgavene i del 2 når som helst, men du kan ikke bruke hjelpemidler før etter 2 timer etter at du har levert svarene for del 1. Del 1: Skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatte hjelpemidler. Vedlegg til oppgaven Vedlegg som skal leveres Del 2: Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. 1. Eget svarskjema for oppgave 1 1. Eget svarskjema for oppgave 1 Svarark Skriv svaret for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 1. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) Bruk av kilder Informasjon om oppgaven Skriv svaret for alle de andre oppgavene på vanlige svarark. Hvis du bruker kilder i svaret ditt, skal de alltid føres opp på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Hvis du bruker kilder, skal du føre opp forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Du skal svare på alle oppgavene i både del 1 og del 2. Du kan ikke velge bort noen av oppgavene. Oppgave 1 har flervalgsoppgaver med fire svaralternativer: A, B, C og D. Det er bare ett riktig svaralternativ på hver flervalgsoppgave. Du får ikke trekk for feil svar. Hvis du er i tvil, bør du derfor skrive det svaret du mener er mest korrekt. Du kan bare svare med ett svaralternativ. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 22 av 44

23 Eksempel Et fellestrekk ved fotosyntesen og celleåndingen er at A begge prosessene er uavhengige av enzym B begge prosessene skaffer energi til cellene C begge prosessene skjer i cytoplasmaet D begge prosessene skjer i mitokondriene Dersom du mener at svar B er korrekt, skriver du B på svarskjemaet i vedlegg 1. Vurdering Ved vurderinga teller del 1 omtrent 40 % og del 2 omtrent 60 %. Se vurderingsveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse til sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 23 av 44

24 Del 1 Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Den unge biologen Skriv svaret for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 1. (Du skal altså ikke levere inn selve eksamensoppgaven med oppgaveteksten.) 1) Én av disse fire påstandene er en teori og ikke et påvist faktum. Hvilken? A Klorofyllet i plantecellene ligger i kloroplastene. B Kloroplastene har oppstått ved endosymbiose. C Fotosyntesen skjer i kloroplastene. D Kloroplaster har eget DNA. 2) Det er et etisk spørsmål A om det er riktig å bruke mus til forsøk med kreft når musene får smerter av det B om det er riktig at mus opplever mindre smerte av kreft enn det mennesker gjør C om det er riktig at kreftcellene vokser på samme måten i mus som i mennesker D om det er riktig at de samme stoffene gir kreft hos mus som hos mennesker 3) For eksempel har vi i dag definert mange hundre (om ikke tusen) hundearter, mens de alle er av samme slag. Setningen over kommer fra et innlegg i et nettforum, og begge ordene som er uthevet er feil brukt. Med hundearter mener innskriveren hunderaser. Hva mener innskriveren sannsynligvis med ordet slag? A type B populasjon C samfunn D art Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 24 av 44

25 4) Vi vil undersøke om nitrogengjødsel (nitrat, NO3ˉ) har noe å si for hvor raskt planter vokser. Vi bruker to grupper forsøksplanter som vi behandler forskjellig. Vi måler høyden på plantene og sammenlikner plantene i de to gruppene hver uke. Hvilken av metodene A, B, C og D på figuren vil være best egnet til en slik undersøkelse? A metode A B metode B C metode C D metode D Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 25 av 44

26 Celleånding 5) Hvor på figuren skjer den anaerobe celleåndingen? A ved A B ved B C ved C D ved D 6) I hvilken prosess inngår acetyl-koenzym A (acetyl-coa)? A Krebssyklus B oksidativ fosforylering C glykolysen D Calvinsyklus/syntesedelen 7) I noen av de første trinnene i glykolysen blir ATP brukt A som RNA-primer B som transkripsjonsfaktor C som elektronmottaker D som energigiver 8) Ved slutten av elektrontransportkjeden i celleåndingen blir det dannet A oksygen B vann C ADP D NAD + Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 26 av 44

27 DNA, proteinsyntese og genregulering 9) Hvilken nitrogenbase finnes ikke i mrna? A adenin B tymin C uracil D cytosin 10) Hvilken påstand er feil? A Nukleotider er bygd opp av sukker (pentose), fosfat og nitrogenbase. B I DNA er sukkeret alltid deoksyribose. C Adenin og guanin har dobbel ringform (se figuren til høyre). D I baseparet CG er C bundet til G med elektronparbinding. 11) Hva viser figuren under? Kilde: Wikimedia commons. Madeleine Price Ball. A translasjon B replikasjon C transkripsjon D RNA-spleising Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 27 av 44

28 12) Etter proteinsyntesen blir mange proteiner i cellene forandret slik at de kan fungere. På hvilken måte? A De blir denaturert. B Det blir satt inn tymin (T) i stedet for uracil (U). C Alle intronene blir fjernet. D De blir foldet slik at de får riktig struktur. 13) I translasjonen blir aminosyrene transportert til ribosomet av A mrna B trna C rrna D mikro-rna 14) Genregulering er nødvendig fordi det sikrer at A mrna blir omdannet til DNA B cellene lager de rette enzymene til rett tid C intronene i cellene produserer proteiner D alle genene blir med til begge dattercellene ved celledeling 15) I RNA-spleisingen A blir eksoner i mrna fjernet B blir eksoner i DNA fjernet C blir introner i mrna fjernet D blir introner i DNA fjernet Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 28 av 44

29 Fotosyntese 16) I den lysavhengige delen / fotodelen av fotosyntesen produseres blant annet A O2 og NADPH B H2O og ADP C NADP og C6H12O6 D CO2 og ADP 17) FADH/FADH2 er energibærer i A fotosystem 1 B glykolysen C Calvinsyklus/syntesedelen D Krebssyklus 18) Figuren under viser en kloroplast. Hvilken del av kloroplasten er merket med et kryss? A tylakoidmembran B stroma C granum D fotosystem 1 19) Klorofyll absorberer best A grønt og gult lys B gult og blått lys C rødt og grønt lys D rødt og blått lys Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 29 av 44

30 20) Hvilken påstand er feil? A I fotosystem 1 fraktes H + gjennom tylakoidmembranen. B I fotosystem 2 spaltes vann. C I fotosystem 1 dannes NADPH. D I fotosystem 2 dannes ATP. Genetikk og celledeling 21) To tigre hadde oransje pels med svarte striper. De fikk et kull på 13 unger sammen. Tre av ungene, en hann og to hunner, hadde hvit pels med svarte striper. De andre ungene hadde oransje pels med svarte striper. Det betyr at allelet/genvarianten for hvit pels med svarte striper må være A recessivt og kjønnsbundet B dominant og kjønnsbundet C recessivt og ikke kjønnsbundet D dominant og ikke kjønnsbundet 22) En sykdom nedarves ved kjønnsbundet arv av et recessivt allel / en recessiv genvariant som ligger på X-kromosomet. Mor er frisk, men er bærer av genvarianten for sykdommen. Far har ikke genvarianten for sykdommen. Dersom de får en datter, hva er sjansen for at hun blir syk? A 0 % B 25 % C 50 % D 75 % Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 30 av 44

31 Disse opplysningene skal brukes i oppgave 23 og 24: Hos mus gir det dominante allelet/genvarianten A mørk pels, og den recessive genvarianten a gir lys pels. En annen dominant genvariant B gir lange værhår, og den recessive genvarianten b gir korte værhår. Kilde: Wikimedia commons. George Shuklin. 23) Hvordan ser en mus ut når den er heterozygot for begge genparene? A mørk pels og korte værhår B lys pels og lange værhår C mørk pels og lange værhår D lys pels og korte værhår 24) Tenk deg at allelene/genvariantene A og b er koblet, og at genvariantene a og B er koblet, og at det aldri skjer overkrysning. Hva blir den mest sannsynlige genotypen til en unge når mor har lys pels og lange værhår og far har mørk pels og korte værhår? A AAbb B Aabb C AaBb D AABb 25) Hva er riktig, hvis vi ser bort fra mutasjoner? A Det er bare i mitosen at kromosomene i profasen er doble/replikerte (se figuren). B Det er bare i mitosen at det kan skje overkrysning i profasen. C Det er bare i meiosen at dattercellene blir genetisk ulike morcellen. D Det er bare i meiosen at sluttresultatet blir to datterceller. Replikert kromosom Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 31 av 44

32 Bioteknologi 26) Hvilken påstand er feil? A Det kan settes inn seleksjonsmarkører/markørgener i plasmider. B Restriksjonsenzymer blir brukt til å åpne plasmider. C Plasmidene som blir brukt i genteknologi blir hentet fra virus. D Med plasmider kan det overføres gener til bakterier som så lager insulin. 27) Hvilken påstand er feil? A PCR brukes til å lage kopier av DNA. B Gelelektroforese brukes til å skille DNA-fragmenter (DNA-biter). C Resistensgener mot antibiotika brukes som seleksjonsmarkører/markørgener. D Restriksjonsenzymer brukes til å lime sammen DNA-fragmenter. 28) En av disse metodene er gentesting. Hvilken? A preimplantasjonsdiagnostikk B prøverørsbefruktning / in vitro-fertilisering C genterapi D mikroinjeksjon Evolusjon 29) Hest og esel er ulike arter, men kan få sterile avkom sammen (muldyr og mulesel). Dette er et eksempel på A en prezygotisk barriere/mekanisme B en postzygotisk barriere/mekanisme C at det kan dannes en ny art ved polyploidi D at det kan dannes en ny art ved horisontal genoverføring Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 32 av 44

33 30) Når en nitrogenbase er forandret i et gen, slik at det kan bli en ny rekkefølge av aminosyrer, kalles det A transkripsjon B replikasjon C kromosommutasjon D punktmutasjon 31) Forskere undersøkte en populasjon av små dyr hvert femte år. Forskerne målte kroppslengden og laget et diagram der dyrene var delt inn i tre grupper: korte, middels og lange. Gjennomsnittlig levealder for dyrene var ca ett år. Diagrammet tyder på at det foregår seleksjon som virker inn på kroppslengden. Hvilken type seleksjon er dette diagrammet mest sannsynlig et eksempel på? A stabiliserende seleksjon B splittende seleksjon / disruptiv seleksjon C rettet seleksjon / retningsbestemt seleksjon D seksuell seleksjon / seleksjon ved partnervalg Økologi 32) Denitrifiseringsbakterier omdanner nitrogenforbindelser til A nitrogengass, N2 B nitrationer, NO3ˉ C ammoniakk, NH3 D ammoniumioner, NH4 + Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 33 av 44

34 33) Hvilken påstand er feil? A Det dannes metan i myrer og rismarker. B Dyr bruker karbondioksid til å bygge proteiner. C Karbon blir lagret i kalkskall i organismer i havet. D Organisk karbon lagres i torvmose i myrer. 34) Hvite tigre i dyrehager er et resultat av krysning mellom tigre som er i nær slekt, ofte søsken. Disse tigrene har arvelige svakheter, slik som nyresvikt og dårlige tenner. Den mest sannsynlige forklaringen på at tigrene får slike problemer er A kraftig naturlig utvalg B mye genflyt C lite genetisk variasjon D lite genetisk drift 35) Hva er feil om miljøgifter som samler seg opp i næringskjedene? A Mange slike miljøgifter er fettløselige. B Noen av disse miljøgiftene er tungmetaller. C Slike miljøgifter skilles raskt ut av kroppen og forurenser vannet. D Slike miljøgifter brytes som regel langsomt ned i naturen. 36) En art som er r-selektert (r-strateg) vil vanligvis A få mange og små unger B vise omsorg for ungene C leve i symbiose med en annen art D ha liten intraspesifikk konkurranse Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 34 av 44

35 Oppgave 2 Skriv korte svar på oppgave 2a), 2b) og 2c). Hvert svar skal ikke være på mer enn én A4-side. a) Velg to arter fra feltarbeidet ditt, en planteart og en dyreart, og forklar hvordan disse to artene er tilpasset abiotiske faktorer i leveområdet sitt. b) Velg to ytre faktorer som virker inn på fotosyntesen, og forklar hvordan disse to faktorene påvirker den lysavhengige delen / fotodelen av fotosyntesen. c) Forklar hvordan to forskjellige typer hemmere (inhibitorer) kan påvirke enzymaktiviteten. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 35 av 44

36 Del 2 Oppgave 3 Du skal svare på begge oppgavene - både oppgave 3 og oppgave 4. Genmodifiserte/transgene mygg i kampen mot denguefeber Myggarten Aedes aegypti overfører et virus som gir mennesker den farlige sykdommen denguefeber. Hvert år får mer enn 100 millioner mennesker denguefeber. Når små barn blir smittet av den farligste typen av viruset, kan opptil 30 % av dem dø. Det finnes ingen vaksine mot sykdommen. Det er vanlig å sprøyte med insektmiddel i områdene der myggen lever. Firmaet Oxitec har gjort et eksperiment der de bekjemper Aedes aegypti på en ny måte: På Caimanøyene har Oxitec satt ut store mengder genmodifisert hannmygg som skal utkonkurrere de ville myggene i kampen om hunnmyggene. Hunnmyggene parer seg bare én gang, og dersom det skjer med en genmodifisert mygg, blir det ikke levende avkom. Oxitec forteller at det nå er 80 % færre mygg i de områdene der de har satt ut genmodifisert mygg. Caimanøyene Kartet viser områder der denguefeber er utbredt i dag. Aedes aegypti lever i de blå og de røde områdene. I de røde områdene har det nylig vært utbrudd av denguefeber. Kilde: Wikimedia Commons / US Department of Agriculture. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 36 av 44

37 Det nye genet som Oxitec har satt inn i myggene, fører til at myggcellene lager stoffet tta. Dette stoffet hindrer myggens egen proteinsyntese. I laboratoriet får de genmodifiserte mygglarvene motgift mot tta. Så lenge hannmyggene har motgift i kroppen, holder de seg friske og kan pare seg med hunnmygg ute i naturen. Når motgiften er oppbrukt, dør hannmyggene. Larvene arver ttagenet fra faren, og dør fordi de ikke får motgift ute i naturen. a) Forklar hvorfor det å hindre proteinsyntesen vil drepe myggen. Du skal ikke forklare selve proteinsyntesen. Aedes aegypti overfører denguefeber ved å suge blod. Hannmygg suger ikke blod. Kilde: Centers for Disease Control and Prevention / Wikimedia Commons. Insektmidlene/giftstoffene som vanligvis brukes mot Aedes aegypti blir ikke konsentrert i næringskjedene. b) Forklar på hvilke måter det kan være bedre for økosystemene at man setter ut genmodifisert mygg i stedet for å bruke insektmiddel. Hanner av Aedes aegypti lever bare en uke, mens hunnene kan leve en måned. Tiden fra egg til voksent insekt er mindre enn to uker. Oxitec satte ut så mange mygg at det hele tiden var flere genmodifiserte enn ville hannmygg i området. Etter fire måneder hadde tallet på mygg krympet med 80 % og forsøket ble avsluttet. c) Lag en kurve som viser hvordan størrelsen på populasjonen av Aedes aegypti kan ha forandret seg fra før utsettingene og fram til noen måneder etter at forsøket var avsluttet. Forklar hvorfor du mener at kurven kan vere slik du har skissert. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 37 av 44

38 Oxitec samarbeidet med myndighetene, men folk flest fikk ikke vite før eksperimentet var over at det skulle slippes ut millioner av genmodifiserte mygg. Mange ble rasende for dette, og vi tenker oss at noen bryter seg inn og ødelegger laboratoriet til Oxitec. Det blir funnet et hårstrå som trolig kommer fra en av innbryterne, og politiet bruker det til å lage en DNA-profil som de sammenlikner med DNA-profilene til tre mistenkte personer. Hårstrået inneholdt bare små cellerester fra hårsekken, og DNA-profilen fra håret ble ikke så fullstendig som DNA-profilene til de mistenkte. DNA-fragmentene ble kopiert opp med PCR og skilt fra hverandre med elektroforese. Figuren under viser resultatet av elektroforesen med de fire DNA-profilene. d) Forklar hvordan du kan se hvem hårstrået sannsynligvis tilhører, og hvorfor hårstrået ikke kan komme fra noen av de to andre. e) Vurder hvilke feilkilder det kan være når en bruker denne metoden til å bestemme hvem som er innbryteren. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 38 av 44

39 Oppgave 4 Genetikk Noen malariamyggarter av slekten Anopheles har 6 kromosomer i kroppscellene. Hannene har XY og fire autosomer, og hunnene har XX og fire autosomer. Kromosomene på figuren er kryss-formet fordi de inneholder to identiske kromatider som skal skille lag og bli til de stavformede kromosomene i dattercellene. Kromosomene til en Anopheles hannmygg Skisse av kromosomene med fire gener inntegnet a) Figuren viser kromosomene fra en hannmygg. Skriv genotypen til denne hannmyggen ved å bruke opplysningene på høyre side av figuren. Bruk samme måten å skrive genotype på som er vist nede på denne siden, men ta med alle fire genene som står på figuren over. b) Ved meiose blir det dannet fire haploide datterceller av hver diploid celle. Ta utgangspunkt i kromosomene på høyre side av figuren over, og bruk bokstavene til å vise fordelingen av kromosomer/kromatider på fire ulike datterceller slik de kan være etter en meiose. Vi skal se på nedarvingen av to gener med allelparene/genvariantene Dd og Ee. Dd er et kjønnsbundet gen, og Ee er ikke kjønnsbundet. De to genene er ikke koblet. Vi krysser en hunn som har genotypen X D X d Ee, med en hann som har genotypen X D Y ee. c) Lag krysningsskjema og en tabell som viser hvor vanlig (sannsynlig) hver av genotypene vil være etter denne krysningen. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 39 av 44

40 De kjønnsbundne genvariantene Dd og Ff er koblet. En hunnmygg er heterozygot for begge genene: Dd og Ff. Hun har genvariantene Df på det ene av de homologe kromosomene og genvariantene df på det andre. Hun blir krysset med en hannmygg som har genvariantene Df på sitt X-kromosom. d) Forklar om det kan bli hanner som har begge de to recessive genvariantene etter en krysning mellom disse to myggene. Mygg med genvarianten G, er motstandsdyktige mot insektmiddelet dieldrin. Genvarianten g verner ikke mot dieldrin. Hunnmygg som har genvarianten G legger færre egg enn mygg uten denne genvarianten. e) Bruk kunnskapene dine om evolusjon til å forklare om genvarianten G vil bli vanligere eller mindre vanlig dersom metoden til Oxitec blir brukt i stedet for insektmiddelet dieldrin. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 40 av 44

41 (Blank side) Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 41 av 44

42 (Blank side) Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 42 av 44

43 Vedlegg 1 Svarskjema Oppgåve 1 / Oppgave 1 Eksaminandnr.: Skole: Oppgåve 1 / Skriv eitt av svaralternativa A, B, C eller D her: / Oppgåve 1 / Skriv eitt av svaralternativa A, B, C eller D her: / Oppgave 1 Skriv ett av svaralternativene A, B, C eller D her: Oppgave 1 Skriv ett av svaralternativene A, B, C eller D her: 1) 19) 2) 20) 3) 21) 4) 22) 5) 23) 6) 24) 7) 25) 8) 26) 9) 27) 10) 28) 11) 29) 12) 30) 13) 31) 14) 32) 15) 33) 16) 34) 17) 35) 18) 36) Vedlegg 1 skal leverast kl saman med svaret på oppgåve 2. Vedlegg 1 skal leveres kl sammen med svaret på oppgave 2. Eksamen, REA3002 Biologi 2, H2013 Side 43 av 44

44 Schweigaards gate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Eksamen 27.05.2015. REA3002 Biologi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2015. REA3002 Biologi 2 Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2015 REA3002 Biologi 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen består av del 1 og del 2. Del 1 og del 2 skal delast ut samtidig når eksamen startar.

Detaljer

Eksamen 27.05.2013. REA3002 Biologi 2. Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. REA3002 Biologi 2. Del 1 og del 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 REA3002 Biologi 2 Del 1 og del 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen består av del 1 og del 2. Oppgåvene for del 1 og del 2 er stifta saman og skal delast

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. YRK3102 Yrkessjåførfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 YRK3102 Yrkessjåførfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.2014 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2012. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.01 REA308 Matematikk S Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3002 Historie og filosofi 2.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi

Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi Fakultet for lærar- og tolkeutdanning Eksamensoppgåve i LGU53004 Naturfag 2 5-10, Emne 1 Biologi Fagleg kontakt under eksamen: Ragnhild Lyngved Staberg Tlf.: 73 55 98 70 / 997 44 855 Eksamensdato: 28.

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 06.12.2013. ISF3102 IKT-servicefaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 06.12.2013 ISF3102 IKT-servicefaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg vurderinga oppgåva Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Førebuingstida varer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD3002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG3 Hudpleier/ Hudpleiar. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD3002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.11.2014 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2015. REA3009 Geofag 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3009 Geofag 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2011 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen?

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen? Bi2 «Genetikk» [3B] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for transkripsjon og translasjon av gen og forklare korleis regulering av gen kan styre biologiske prosessar. Oppgave 2b V1979

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 21.11.2014 SAM3020 Politikk og menneskerettar SAM3020 Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. GJE3102 Gjenvinningsfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 GJE3102 Gjenvinningsfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 03.06.2014. IDR2005 Treningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 03.06.2014 IDR2005 Treningslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER ENERGIOMSETNING

FLERVALGSOPPGAVER ENERGIOMSETNING FLERVALGSOPPGAVER ENERGIOMSETNING FLERVALGSOPPGAVER FRA EKSAMEN I BIOLOGI 2 V2008 - V2011 Disse flervalgsoppgavene er hentet fra eksamen i Biologi 2 del 1. Det er fire (eller fem) svaralternativer i hver

Detaljer

Eksamen 28.11.2011. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2011. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 8.11.011 REA06 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister 02.12.2015 Frå/fra Norsk Ukeblad, nr.16, 18. april 1963, side 36 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 19.11.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015

Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 Førebuing/Forberedelse 18.11.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3035 Økonomi og leiing / Økonomi og ledelse Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar.

Detaljer

Hovedområde: Bioteknologi Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002).

Hovedområde: Bioteknologi Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Hovedområde: Bioteknologi Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 26 V2008 Et eksempel på godkjent bruk av bioteknologi i Norge er A) gentesting for arvelige sykdommer B) genterapi

Detaljer

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015

Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 Førebuing/Forberedelse 20.05.2015 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Eksamen 29.11.2011. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 29.11.2011. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 29.11.2011 REA3028 Matematikk S2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del 2 skal

Detaljer

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid

Skriftlig eksamen. DTR2001Produksjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Design og trearbeid Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DTR2001Produksjon Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 02.12.2015 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Eksamen 31.05.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 31.05.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 31.05.011 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 23.05.2016 SAM3038 Psykologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. FRI3102 Frisørfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 FRI3102 Frisørfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn Informasjon om vurderinga Eksamen varer

Detaljer

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk

Skriftlig eksamen. DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG1 Design og håndverk/ handverk Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DHV1002 Kvalitet og dokumentasjon Våren

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 01.06.2016 SAM3020 Politikk og menneskerettar/ Politikk og menneskerettigheter Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer

Detaljer

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9

Eksamen 29.05.2015. http://eksamensarkiv.net/ Oppgaver på bokmål side 2 5. Oppgaver på nynorsk side 6 9 Eksamen 29.05.2015 NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter NOR1049 Norsk som andrespråk for språklege minoritetar Overgangsordning Vg3, elever og privatister/elevar og privatistar Oppgaver

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 20.05.2015 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2003 Yrkesutøvelse. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag

Skriftlig eksamen. HUD2003 Yrkesutøvelse. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar. Utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2003 Yrkesutøvelse Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave 2009 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte:

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Skriftlig eksamen. BLD2002 Produktutvikling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Blomsterdekoratør

Skriftlig eksamen. BLD2002 Produktutvikling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Blomsterdekoratør Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen BLD2002 Produktutvikling Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER GENETIKK

FLERVALGSOPPGAVER GENETIKK FLERVALGSOPPGAVER GENETIKK FLERVALGSOPPGAVER FRA EKSAMEN I BIOLOGI 2 Disse flervalgsoppgavene er hentet fra eksamen i Biologi 2 del 1. Det er fire (eller fem) svaralternativer i hver oppgave, og bare ett

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen

Detaljer

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.11.2013. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.11.2013 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2014. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2014 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 28.11.2013. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2013. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 8.11.013 REA306 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Flervalgsoppgaver: proteinsyntese

Flervalgsoppgaver: proteinsyntese Flervalgsoppgaver - proteinsyntese Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Proteinsyntese 1 Hva blir transkribert fra denne DNA sekvensen: 3'-C-C-G-A-A-T-G-T-C-5'? A) 3'-G-G-C-U-U-A-C-A-G-5' B) 3'-G-G-C-T-T-A-C-A-G-5'

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi

Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag , Emne 1 Biologi Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Eksamensoppgave i LGU53004 Naturfag 2 5-10, Emne 1 Biologi Faglig kontakt under eksamen: Ragnhild Lyngved Staberg Tlf.: 73 55 98 70 / 997 44 855 Eksamensdato: 28.

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON

FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON FLERVALGSOPPGAVER FRA EKSAMEN I BIOLOGI 2 V2008 - V2011 Disse flervalgsoppgavene er hentet fra eksamen i Biologi 2 del 1. Det er fire (eller fem) svaralternativer i hver oppgave,

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 15.11.2017 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Førebuingstida varer éin dag.

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.05.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. SAM3002 Historie og filosofi 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 SAM3002 Historie og filosofi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 30.05.2014 SPR3020 Reiseliv og språk 2 Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder

Detaljer

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.11.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.11.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: Elektronisk vedlegg: Informasjon om oppgåva: 5 timar Alle hjelpemiddel

Detaljer

Skriftlig eksamen. MUS2005 Musikk i perspektiv 1. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Musikk. Utdanningsprogram for Musikk, Dans og Drama

Skriftlig eksamen. MUS2005 Musikk i perspektiv 1. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Musikk. Utdanningsprogram for Musikk, Dans og Drama Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen MUS2005 Musikk i perspektiv 1 Våren 2014

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2

Detaljer

Skriftlig eksamen. HSF1003 Yrkesutøvelse/ Yrkesutøving. Våren Privatister/Privatistar. VG1 Helse- og oppvekstfag

Skriftlig eksamen. HSF1003 Yrkesutøvelse/ Yrkesutøving. Våren Privatister/Privatistar. VG1 Helse- og oppvekstfag Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HSF1003 Yrkesutøvelse/ Yrkesutøving Våren

Detaljer

Eksamen 28.11.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2011 REA3022 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Vedlegg: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del

Detaljer

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 6.11.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2002 Sikkerhet. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og sikkerheit

Skriftlig eksamen. SSS2002 Sikkerhet. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og sikkerheit Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2002 Sikkerhet Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2002 Kjemisk teknologi. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2002 Kjemisk teknologi Våren 2014 Privatister/Privatistar

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon. Våren 2014. Privatister/ Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og tryggleik

Skriftlig eksamen. SSS2003 Økonomi og administrasjon. Våren 2014. Privatister/ Privatistar. VG2 Salg, service og sikkerhet/ Sal, service og tryggleik Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2003 Økonomi og administrasjon Våren

Detaljer

Førebuing/Forberedelse

Førebuing/Forberedelse Førebuing/Forberedelse 21.11.2012 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 03.12.2014 SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2 Elevar og privatistar/elever og privatister Foto: Glenn Meling Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid

Detaljer

Skriftlig eksamen. KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess

Skriftlig eksamen. KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Kjemiprosess Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen KJP2001 Produksjon og vedlikehold/ vedlikehald

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2014 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 17.11.2016 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om

Detaljer

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 01.06.2010. REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 01.06.2010 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Bruk av kjelder: 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne. Unnatak er Internett og

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON

FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON FLERVALGSOPPGAVER EVOLUSJON FLERVALGSOPPGAVER FRA EKSAMEN I BIOLOGI 2 Disse flervalgsoppgavene er hentet fra eksamen i Biologi 2 del 1. Det er fire (eller fem) svaralternativer i hver oppgave, og bare

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3026 Matematikk S1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 22.05.2009 REA3026 Matematikk S1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3015 Informasjonsteknologi 2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.15 REA3015 Informasjonsteknologi 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Elektronisk vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga

Detaljer

Eksamen. 2. juni FOT3003 Yrkesutøvelse Yrkesutøving. Vg3 Fotterapi. Nynorsk/Bokmål

Eksamen. 2. juni FOT3003 Yrkesutøvelse Yrkesutøving. Vg3 Fotterapi. Nynorsk/Bokmål Eksamen 2. juni 2016 FOT3003 Yrkesutøvelse Yrkesutøving Vg3 Fotterapi Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne,

Detaljer

Eksamen 28.11.2012. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2012. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2012 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1017 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1017 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål

Eksamen AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget. Nynorsk/Bokmål Eksamen 02.06.2016 AUT4002 Vg3 Automatikarfaget/automatikerfaget Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.010 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1008 Matematikk 2T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1008 Matematikk 2T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER

UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG EKSAMEN Emnekode: BI0105 Emnenavn: Genetikk og evolusjon Dato: 21. november 2011 Varighet: 2 timer Antall sider inkl. forside 8 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Merknader:

Detaljer

Skriftlig eksamen. HSF1001 Helsefremmende/Helsefremmande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG1 Helse- og oppvekstfag

Skriftlig eksamen. HSF1001 Helsefremmende/Helsefremmande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG1 Helse- og oppvekstfag Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HSF1001 Helsefremmende/Helsefremmande

Detaljer

Eksamen 25.11.2013. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.11.2013. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamen 05.06.2015. TMF3102 Tømrarfaget/Tømrerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater.

Eksamen 05.06.2015. TMF3102 Tømrarfaget/Tømrerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Eksamen 05.06.2015 TMF3102 Tømrarfaget/Tømrerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Informasjon om oppgåva

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 05.12.2013. BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy. Nynorsk/Bokmål Eksamen 05.12.2013 BMK3102 Bilfaget, lette køyretøy / Bilfaget, lette kjøretøy Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Eksamen 04.12.2014. REA3019 Teknologi og forskingslære 2 / Teknologi og forskningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 04.12.2014. REA3019 Teknologi og forskingslære 2 / Teknologi og forskningslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 04.12.2014 REA3019 Teknologi og forskingslære 2 / Teknologi og forskningslære 2 Nynorsk/Bokmål 1.2009 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2001 Helsefremmende/ Helsefremjande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleie. Utdanningsprogram for

Skriftlig eksamen. HUD2001 Helsefremmende/ Helsefremjande arbeid. Våren Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleie. Utdanningsprogram for Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2001 Helsefremmende/ Helsefremjande

Detaljer

Skriftlig eksamen. DRA2002 Teater og bevegelse/rørsle 2. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Drama. Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama

Skriftlig eksamen. DRA2002 Teater og bevegelse/rørsle 2. Våren Privatister/Privatistar. VG3 Drama. Utdanningsprogram for Musikk, dans og drama Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen DRA2002 Teater og bevegelse/rørsle 2 Våren

Detaljer

Eksamen 02.12.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 02.12.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 0..009 REA0 Matematikk R Nnorsk/Bokmål Nnorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: timar:

Detaljer