Elektroniske ressurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektroniske ressurser"

Transkript

1 Elektroniske ressurser Retningslinjer og regelverk Oppdatert: Avsnittet Elektroniske reproduksjoner (1.11.), s. 12 er oppdatert med opplysninger om reproduksjonsår og originalt utgivelsesår Tilføyd tekst under avsnittet Papirkopier fra nett om papirutskrifter av seriehefter : Rettet skrivefeil i eksempel : Oppdatert tekst i kapittelet Integrerende ressurser Oppdatert tekst i kapittelet Utgivelsesår Skiftet eksemplene 15 og 16, oppdatert tekst i eksempel : Slettet lenker til andre håndbøker Oppdatert lenke til LC s autoritetsfil Endringer i henhold til vedtak foretatt av Bibliografisk gruppe: - Oppdatert tekst i avsnittet Lenker mellom poster for periodika. Generering av noter i kapittelet Løpende ressurser - Oppdatert tekst i avsnittet Lenker mellom materialvarianter (776-lenker) i kapittelet Lenke mellom poster BIBSYS Biblioteksystem

2 - Oppdatert tekst i avsnittet Elektroniske reproduksjoner i kapittelet Katalogiseringsregler - Slettet avsnittet Ressurstype og størrelse i kapittelet Katalogiseringsregler - Oppdatert tekst i avsnittet Fysisk beskrivelse i kapittelet Katalogiseringsregler - Oppdatert tekst i avsnittet Elektroniske reproduksjoner i kapittelet Monografier Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

3 Dette dokumentet er utgitt av BIBSYS. Dokumentet må betraktes som en del av BIBSYS Biblioteksystem. BIBSYS BIBSYS gir med dette våre brukere retten til å skrive ut kopi av dokumentet for intern bruk på institusjonen. Det må ikke kopieres fra dokumentet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og salg av dette dokumentet er ikke tillatt. Henvendelser om denne boka kan rettes til BIBSYS Brukerstøtte. Mer informasjon om BIBSYS finner du på Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

4 Innhold Innhold... 4 Innledning... 6 Håndbøker... 7 Hva er en elektronisk ressurs?... 8 Bibliotekbasen eller BIBSYS Emneportal?... 9 Dobbeltregistrering... 9 Status på postene Kat2 for ny tilvekst Importerte poster Egen objektpost Papirkopier fra nett I-analytter Katalogiseringsregler Elektroniske reproduksjoner (1.11) Foreskrevne kilder for opplysningene Utgivelsesår Fysisk beskrivelse Noter 13 Systemkrav (9.7B1) Tilgang/Tilgangsmodus (9.7B1) Kilde for hovedtittelen (.7B3) Sammendrag (1.7B17) Standardnummer Monografier (ISBN) Løpende ressurser (ISSN) Internettsider som bilag til trykte verk. (1.5E1) Lenke mellom poster Serier og flerbindsverk Temahefter Lenker mellom materialvarianter (776-lenker) Lenke mellom post og dokument (nettlenker) Nettlenke til nettdokument Nettlenke til innholdsfortegnelser, sammendrag, etc Serier og flerbindsverk Døde lenker Monografier Informasjonskoder E-bøker - nettmonografier Elektroniske reproduksjoner (e-bøker) Importerte bind i flerbindsverk Løpende ressurser Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

5 Tidsskriftpakker Periodika Informasjonskoder Grunnlag for beskrivelsen (12.0B1) Foreskrevne kilder for opplysningene (12.0B3) Kilde for hovedtittelen (12.7B3) Standardtittel Tittelskifte Lenker mellom poster for periodika. Generering av noter Flere materialvarianter, men bare en variant i Bibliotekbasen Ulik tittel på trykt og online Trykt utgave opphører, fortsetter online Trykte periodika med enkelte hefter i elektronisk form Trykte periodika med enkelte artikler fra heftene lagt ut på nettet Elektroniske periodika (betalingstidsskrift) hvor enkelte artikler er gratis Bestand Integrerende ressurser Koding Tittelskifte og kilde I-analytter Eksempler Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

6 Innledning Denne håndboken behandler bibliografisk håndtering av flere typer elektroniske ressurser og gir noen konkrete råd om hvordan dette skal gjøres i Bibliotekbasen. Det grunnleggende hjelpemiddelet for registreringen er Katalogiseringsregler. Regleverket må brukes av alle som registrerer i bibliotekbasen. Utover katalogiseringsreglene er stoffet hentet fra eksisterende håndbøker i BIBSYS, hovedsakelig håndboksmaterialet for katalog. Denne håndboken fokuserer på det som er spesielt ved behandling av digitale dokumenter. I katalogiseringsreglene betegnes disse som Elektroniske ressurser, og det er denne termen vi vil bruke her. Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

7 Håndbøker Selv om de elektroniske ressursene representerer utfordringer fordi de skiller seg ut fra dokumentene vi er vant til å registrere, må vi holde fast ved de grunnleggende elementene i katalogiseringen. Vi skal: Beskrive Lage gjenfinningsmuligheter Katalogiseringsreglene, MARC-formatet og håndbøkene gjelder her også. Det følgende er en liste over viktige hjelpemidler: 1. Katalogiseringsregler : Anglo-American Cataloguing rules, second ed. 2. utg. - Oslo, Katalogiseringsregler : reviderte regler for Elektroniske ressurser (kapittel 9) og Løpende ressurser (kapittel 12). Oslo, BIBSYS-MARC - Bibliografisk format 4. BIBSYS-vedtak og avvik fra Katalogiseringsregler 5. Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen 6. Katalogisering - Eksempelsamling 7. Katalogisering av periodika - Eksempelsamling Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

8 Hva er en elektronisk ressurs? Definisjonen står i Katalogiseringsregler : reviderte regler for Elektroniske ressurser (kapittel 9) og Løpende ressurser (kapittel 12), Oslo, 2004, ordforklaringer. Det følgende er et utdrag: Elektronisk ressurs. Materiale (data og/eller program) som er kodet for behandling av en datamaskin. Dette materialet kan kreve bruk av en ytre enhet med direkte forbindelse til en datamaskin (for eksempel CD-ROM-spiller) eller forbindelse til et datanettverk (for eksempel Internett). Her introduserers to nye dokumentbegreper som er nyttige å kunne: dokumenter med direkte tilgang og dokumenter med fjerntilgang. Dokumenter med direkte tilgang er slike som skal settes inn i en datamaskin eller dennes hjelpeutstyr, f.eks. disketter og CD-ROM. Dokumenter med fjerntilgang er slike som er tilgjengelige via datanettverk, f.eks. Internett. Disse har vi pleid å kalle nettressurser. Kriteriet for å komme inn under begrepet elektronisk ressurs, er at materialet er kodet for behandling av en datamaskin. Både CD-ROM og disketter er eksempler på elektroniske ressurser. Disse kan være publisert både som monografi og som løpende ressurs. Vi betrakter det som monografi når platen/disketten inneholder det endelige dokumentet som ikke skal erstattes av nye oppdaterende plater. Materialet kommer i kategorien løpende ressurs når det kommer nye oppdateringer (plater/disketter) som erstatter de gamle uten planlagt avslutning. De dokumentene vi omtaler som elektroniske tidsskrift og e-bøker er som regel tilgjengelige via fjerntilgang. Men en CD-ROM som utkommer periodisk er både elektronisk og tidsskrift uten at den vanligvis blir omtalt som elektroniske tidsskrift. Betegnelsen elektroniske tidsskrift blir brukt på alle typer elektroniske periodika med fjerntilgang. Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

9 Bibliotekbasen eller BIBSYS Emneportal? I Bibliotekbasen er det i utgangspunktet tillatt å registrere alle typer elektroniske ressurser som man tror brukerne kan ha nytte av. Det er imidlertid naturlig å foreta en avgrensing. Hovedregelen er at samlesider og ressurssider skal registreres i BIBSYS Emneportal, mens elektroniske tidsskrifter og e-bøker registreres i Bibliotekbasen. Databaser er en ressurstype som ofte vil være aktuell både for BIBSYS Emneportal og Bibliotekbasen. Dobbeltregistrering Så lenge vi har to forskjellige baser (BIBSYS Emneportal og Bibliotekbasen) hvor vi kan registrere beslektet eller samme dokumenttype, må vi akseptere at det kan bli inkonsekvens i valg av registreringsbase. I BIBSYS Ask kan du søke i disse basene samtidig. Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

10 Status på postene Kat2 for ny tilvekst Hovedregelen i BIBSYS er at all ny tilvekst skal katalogiseres i henhold til Katalogiseringsregler : Anglo American Cataloguing Rules. Second Edition. BIBSYS importerer større mengder elektronisk materiale for bibliotekene. Objektpostene får status ukatm (såkalte miniposter). Det er et kapasitetsspørsmål å oppgradere disse postene til kat2-status, og vi må regne med at poster vil bli liggende i basen med status ukatm. Poster får ukatm-status ved bruk av kommando Ereg. Importerte poster Poster som blir importert, enten det er fra nye bibliotek eller det er import av poster for elektroniske ressurser, får status ukatm. Det er lavere krav til tilvekst- og miniposter enn til katalogiserte. Du må imidlertid tenke på søkefunksjonalitet når en post har lavere status enn kat2. Hvis gjenfinning av dokumentet økes dersom du endrer eller legger til informasjon på importerte poster, bør du gjøre dette. Minidatahåndboken sier: To minstekrav må alltid oppfylles: Ta med nok opplysninger til at dokumentet blir lett å søke på og lett å kjenne igjen. Når noen siden skal registrere samme bok, må de ut fra det du har lagt inn kunne være sikre på at det virkelig dreier seg om samme dokument. Sørg for at alt er korrekt skrevet, både av hensyn til søkingen og for at det ikke skal lage andre problemer for de som skal bruke den samme posten for sitt eksemplar. Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

11 Egen objektpost Når det finnes parallelle versjoner i trykt og elektronisk versjon av dokumenter, skal hver versjon ha egen objektpost. Dette gjelder både monografier og løpende ressurser. Det skal være separate objektposter for forskjellige elektroniske utgaver av samme verk, f.eks. CD-ROM-versjon og nettversjon. Periodika på nettet fra forskjellige leverandører skal likevel ha en felles post. Dette gjelder selv om leverandørene publiserer i forskjellige formater, f.eks. html og pdf. F.eks. Journal of post Keynesian economics (online) blir levert både i html og i pdf fra EBSCO. Vi registrerer på manifestasjonsnivå. Det vil si at vi registrerer det vi har i hånden, eller det vi ser på skjermen. Papirkopier fra nett Når du katalogiserer papirutskrifter av nettdokumenter, skal disse registreres på egen objektpost. Dette skal gjøres selv om ressursen har en regulær utgivelse i trykt form. Posten for utskriften skal inneholde note om at det er en utskrift og dato for utskriften. 500 $a Utskrift fra vevsiden (6. april 2005) Dersom det foreligger flere papirutskrifter med forskjellig dato, kan samme post brukes. Forholdet uttrykkes i 096 $f, på samme måte som vi håndterer opptrykk. 500 $a Utskrift fra vevsiden (12. desember 2004) 096 $f (Kopiert april 2005) Hvis nettdokumentet som det er tatt en papirutskrift av ikke er et dokument som vil bli oppdatert (for eksempel en pdf-fil), kan det lages en 776-lenke mellom postene for nettutgaven og utskriften, såfremt nettdokumentet også er registrert i basen. Det lages også 776-lenke mellom postene for nettutgaven og en evt. trykt utgave, hvis disse er registrert i basen. Men det skal ikke lages 776-lenke mellom postene for en utgitt trykt utgave og en papirutskrift av et nettdokument. Papirkopier av hefter i en online-monografiserie skal registreres med serietittelen i 440. Det skal ikke opprettes seriepost for disse papirkopiene. Det lages 776-lenke mot det motsvarende heftet i elektronisk form. I-analytter Dersom vi analyserer dokumenter som foreligger i både elektronisk og trykt form, må det lages egne poster for trykt og elektronisk versjon på linje med all annen registrering i basen. Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

12 Katalogiseringsregler Å katalogisere elektroniske ressurser er ikke så veldig annerledes enn å katalogisere andre materialformer. Katalogiseringsreglene gjelder. Som for annet materiale finnes det også her vedtak og avvik. For å vite hvilke kapitler i katalogiseringsreglene som skal følges, må du vite hva slags materiale som du skal katalogisere. Det kan være aktuelt å konsultere flere kapitler for en og samme ressurs. Hvis du har en CD-ROM som utkommer med oppdateringer med jevne mellomrom, dvs. den utkommer periodisk, er både kapittel 9 og 12 aktuelle. Hvis du for eksempel har en elektronisk kartserie på nett, kan både kapittel 3, 9 og 12 være aktuelle. Hvis du har en elektronisk ressurs som du har funnet ut er en e-bok, vil både kap. 2 og 9 være aktuelle Katalogiseringsreglenes kapittel 9 (Elektroniske ressurser) og 12 (Løpende ressurser) har gjennomgått en fullstendig revisjon i Disse er utgitt i et eget hefte, (se kapittelet Håndbøker ) og skal brukes i stedet for kapittel 9 og 12 i Katalogiseringsregler, Revisjonen av kapittel 9 og 12 har ført med seg endringer i enkelte andre kapitler også. Disse er tatt med i samme hefte. Det er spesielt viktig å merke seg del II. Ordningsord, standardtitler og henvisninger og Bilag D Ordforklaringer - tillegg. Elektroniske reproduksjoner (1.11) Elektroniske ressurser kan være reproduksjoner av et trykt dokument, eller de kan være såkalt born digital, eller født digital som vi kan kalle det på norsk. Det vil si at den elektroniske ressursen er produsert elektronisk fra grunnen av og man kan ikke vise til en tilsvarende trykt versjon. (Eksempel 27) Hvordan vet man om en elektronisk ressurs er en elektronisk reproduksjon eller om det er genuint elektronisk? Man må se på dokumentet når man har fått tilgang. Hvis man, ved visning av dokumentet på skjermen, kjenner igjen form og layout fra den trykte originalen, må vi kunne gå ut fra at det dreier seg om en elektronisk reproduksjon. I slik tilfelle må man konsultere prf 1.11 Faksimiler, fotokopier og andre reproduksjoner. Denne sier at reproduksjoner skal beskrives etter reglene for reproduksjonen, ikke originalen. Opplysninger om originalen settes i note, med unntak av originalt utgivelsesår som registreres i 260 $c. Et eventuelt reproduksjonsår settes i note, f.eks. 500 Elektronisk reproduksjon (2009) For elektroniske reproduksjoner av monografier (e-bøker) brukes kapittel 9. For elektroniske reproduksjoner av løpende ressurser (elektroniske tidsskrift ) brukes kapittel 9 og 12. Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

13 Foreskrevne kilder for opplysningene Foreskreven kilde for tittel og angivelse av ansvarshavende for elektroniske ressurser er hovedkilden for opplysningene, eller informasjon utgitt av utgiver, forfatter, e.l. (9.0B2). Hvis ressursen du katalogiserer ikke har angitt tittel, men denne fins på trykt utgave, må tittelen settes i skarpe klammer [ ]. Utgivelsesår Vi behandler elektroniske ressurser likt med trykte ressurser her. Det vil si at utgivelsesår i MARC-felt 260 $c, tas med for elektroniske monografier som er tilgjengelige via Internett. Opplysningene sløyfes for periodika, men benyttes for integrerende ressurser. Se Katalogiseringsregler : reviderte regler for Elektroniske ressurser. Bilag D Ordforklaringer. World Cat er en god verifiseringskilde for å finne startåret på integrerende ressurser. Fysisk beskrivelse Det er valgfritt om man vil angi omfang til en elektronisk ressurs som er tilgjengelig gjennom fjerntilgang. Vi registrerer fysisk beskrivelse for dokumenter med direkte tilgang, for eksempel CD-ROM eller disketter. BIBSYS bruker valgfri regel for 9.5B1. Vi angir den spesifikke typen fysisk lagringsmedium med konvensjonelle (populære) betegnelser. 1 CD-ROM 4 CD-ROM-er 1 diskett Noter Systemkrav (9.7B1) I følge katalogiseringsreglene skal note om systemkrav registreres hvis opplysningene er lett tilgjengelige. I bibliotekbasen er noten frivillig. 500 $a Systemkrav: Acrobat-leser for å lese på skjerm eller skrive ut de enkelte artiklene. 500 $a Systemkrav: Adobe Acrobat Reader Se katalogiseringsreglene for flere eksempler. Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

14 Tilgang/Tilgangsmodus (9.7B1) Noten forteller hvordan vi får tilgang til dokumentet. BIBSYS har valgt å bruke formen Tilgang via fremfor Tilgangsmodus. Eksempler på noter: 500 $a Tilgang via World Wide Web 500 $a Tilgang via Verdensveven 500 $a Tilgang via Internett (ftp) For flerbindsverk og monografiserier er det ikke alltid gitt URI til flerbindsverket eller serien som sådan, men bare til de enkelte bind. (Eksempel 14) I slike tilfeller registreres det note om tilgangsmodus på posten for verket eller serien slik: 500 $a Tilgang via Verdensveven, se de enkelte bind Kilde for hovedtittelen (.7B3) Regelverket gir mange muligheter for hvor du kan hente tittelen. 9.0B1 sier hva hovedkilden for opplysningene er. Hvilken kilde som er brukt, skal angis i note (9.7B3 eller 12.7B3). MARC-felt 599 brukes for å registrere kilde for hovedtittelen. Dette ble vedtatt i 2004, og du vil derfor finne mange kildenoter som er registrert i MARC-felt 500. Noten om kilde for beskrivelsen skal være generell, men vi registrerer dato når beskrivelsen bygger på en vevside. Hvis beskrivelsen for eksempel bygger på et spesifikt hefte, er nummeret for dette en tilstrekkelig angivelse av kilden. Det har vært praksis i BIBSYS å registrere dato i formen (ÅÅÅÅ-MM-DD). Katalogiseringsreglene bruker ofte dato skrevet ut som tekst, for eksempel (16. juni 2005). Reglene angir ikke én spesifikk måte å skrive dato på, og katalogisator har en viss valgfrihet her. 599 Tittel fra ABI s hjemmeside (sett 8. juni 2004) 599 Tittel fra tittelskjermbildet (sett 8. juni 2004) 599 Tittel fra hjemmesiden (sett 8. juni 2004) 599 Tittel fra trykt utgave 599 Kilde: 14(1979)nr 5 I tillegg til anvisningene i katalogiseringsreglene, har BIBSYS laget retningslinjer som er beskrevet i BIBSYS-MARC, felt 500 og 599. Sammendrag (1.7B17) BIBSYS har avvik til Felt for noter i katalogiseringsreglene 1.7B17, og registrerer ikke sammendrag på den bibliografiske posten. Opplysninger om sammendrag o.a. som finnes på Internett kan lenkes til posten ved hjelp av URI. Bruk kommando Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

15 NETT til dette. Slike opplysninger, kalt innholdsinformasjon, blir også importert til en egen database og lenket til den aktuelle objektposten ved hjelp av ISBN. Se mer om dette i håndboka Katalog. Standardnummer I henhold til regelverket for ISBN og ISSN skal ulike materialvarianter ha egne numre. Ulike elektroniske materialvarianter skal også ha egne numre, f.eks. PDFversjon og HTML-versjon. Når vi har en trykt og en elektronisk versjon av samme dokument oppstår det ofte spørsmål om hva man registrerer hvor når det gjelder standardnummer. Her er en oppsummering av hvordan man forholder seg: Monografier (ISBN) På posten for den trykte skal ikke ISBN for elektronisk versjon registreres, verken i 020 $a eller i $z. På posten for den elektroniske versjonen skal ISBN for den trykte ikke registreres, verken i 020 $a eller i $z. I noen tilfeller vil ISBN for den trykte ligge i 020 $z. Den kommer inn i forbindelse med import og skal ikke slettes. Løpende ressurser (ISSN) På posten for den trykte versjonen skal ikke ISSN for den elektroniske versjonen registreres, verken i 022 $a eller i $y. På posten for den elektroniske versjonen kan ISSN for den trykte registreres 022 $y. Av hensyn til import av løpende elektroniske ressurser er det ønskelig at dette blir gjort. Hvis det på importerte poster finnes ISSN for den trykte i 022 $y allerede, er det svært viktig at denne ikke slettes. Den har en viktig funksjon i forbindelse med import av løpende elektroniske ressurser. Internettsider som bilag til trykte verk. (1.5E1) Eksempel 7 og 8. Selv om bilaget er en internettside, behandler vi den ikke annerledes enn andre bilag. Se Katalogiseringsregler 1.5E. Alternativene a eller b er aktuelle. Alternativene c og d er ikke tilrådelig å bruke fordi det ikke er muligheter for å registrere URI for bilag på posten for det trykte hoveddokumentet. Når trykte verk har bilag som bare foreligger som en internettside, må du selv vurdere om du skal katalogisere bilaget som eget dokument (1.5E1 alternativ a) og lage note om tilhørigheten, eller om du vil lenke det til hoveddokumentet etter flerbindsverkmetoden (1.5E1 alternativ b). (Se eksempel 7) Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

16 Læreverk har ofte ressurssider på nettet. Noen ganger blir det vanskelig å lenke fordi verket fins i forskjellige språkutgaver (bokmål og nynorsk), eller det fins flere utgaver av verket. I slike tilfeller kan det være vanskelig å lenke ressurssiden eksplisitt til ett av disse hierarkiene. Da kan du i stedet registrere egen post for ressurssiden, og lage bi-innførsel på tilknyttet verk. (Se eksempel 8). Et bilag kan være både monografi og løpende ressurs. Hvis et slikt bilag blir oppdatert i ny og ne, ofte eller sjelden, er den en integrerende ressurs og skal kodes som sådan. (008 $b z). Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

17 Lenke mellom poster Serier og flerbindsverk Elektroniske ressurser som består av flere selvstendige deler skal behandles som serier eller flerbindsverk på samme måte som for eksempel trykte dokumenter. Det skal være en viss parallellitet i dokumentbeskrivelsen, og det skal lages lenker mellom helhet og del. Se håndboken Lenking av serier og flerbindsverk Temahefter Hvis du har et temahefte av en elektronisk ressurs som du ønsker spesiell innførsel på, følger du Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen kapittel 2, Lenkeserier, temahefter av tidsskrifter og enkeltbind av årbøker Lenker mellom materialvarianter (776-lenker) Hvis du registrerer en elektronisk ressurs, og det samme dokumentet (i samme utgave) finnes også i trykt form, skal det være lenke mellom det elektroniske og det trykte. Riktig MARC-felt er 776 for registrering av denne typen lenker. Lenking mellom materialvarianter bruker vi både på løpende ressurser og monografier. For monografier brukes 776 fortrinnsvis når den elektroniske versjonen er en reproduksjon av trykt utgave. Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

18 Lenke mellom post og dokument (nettlenker) For å opprette lenke mellom post og ressurs/dokument på nettet (såkalte nettlenker), må man registrere URI ved hjelp av kommando NETT. (Se håndboka Nettdokumenter). Det er viktig at man registrerer korrekt URI, ikke bare syntaktisk korrekt, men at den URI en man registrerer faktisk gjelder det nettdokumentet som er beskrevet på posten. Man skal ikke registrere URI for en korporasjons hjemmeside når man katalogiserer et dokument som korporasjonen har lagt ut på nettet. Hovedregelen er at URI skal vise direkte til ressursen som er beskrevet i den bibliografiske posten. Dersom lenking direkte til ressursen medfører vesentlige ulemper, for eksempel at lenken blir mindre bestandig eller at man går glipp av sammendrag eller arkiv på en tidsskriftside, kan katalogisator allikevel velge å lenke til en omslgasside/container eller til en tidsskriftside. Eksempler på sider det kan lenkes til: Omslagsside/container Startside Metadataside Arkivside Tidsskrifters hjemmeside Nettlenke til nettdokument På poster for nettressurser er det bare URI en som gjelder selve nettressursen som kan registreres. Feltet Ressursinnhold sier hvilken type ressurs lenken går til. Lovlige verdier i feltet Ressursinnhold for poster for nettressurser er: Fulltekst og Database. Nettlenke til innholdsfortegnelser, sammendrag, etc. URI til innholdsfortegnelser, sammendrag, etc. kan bare registreres på poster for trykte dokument. Lovlige verdier i feltet Ressursinnhold for trykte dokument er: Innholdsfortegnelse, Anmeldelse, Sammendrag, Forfatterveiledning, Omtale av forfatter, Forlagets beskrivelse (kort), Forlagets beskrivelse (lang), Utdrag fra dokument. Serier og flerbindsverk For serier og flerbindsverk uten egen URI, men hvor hvert bind/hefte har egen URI, kan det ikke lages lenke til selve serien eller flerbindsverket. (Eksempel 14 og 28). I slike tilfeller lages det note på den overordnede posten som beskriver dette. 500 $a Tilgang via Verdensveven, se de enkelte hefter Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

19 500 $a Tilgang via Verdensveven, se de enkelte bind Døde lenker Av og til kommer man over poster i Bibliotekbasen med døde lenker, det vil si at når man klikker på dem kommer det opp meldinger av typen Not found. Årsaken til dette kan være flere. URI kan være endret eller dokumentet kan være fjernet fra nettet eller fra en pakke i abonnement. Når man kommer over døde lenker, må den nye URI en letes opp og registreres. Hvis det viser seg at dokumentet er fjernet fra nettet, må man vurdere om hele posten skal slettes. Dette med døde lenker er et vanlig problem for gratis-ressurser. Institusjoner som er medlemmer av BIBSYS har ansvar for at gratis-ressurser de selv har publisert, blir oppdatert m.h.t. nettlenken når det er nødvendig. Uansett skal poster som gjelder pliktavleverte dokumenter ikke slettes selv om dokumentet er fjernet fra nettet og URI en er blitt inaktiv. Nasjonalbiblioteket har en egen ordning for registrering av URI (URN) fordi de ikke alltid har lov til å vise dokumentet til andre. Eksempel 25. Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

20 Monografier Av monografier finnes flere typer. For det første er det de vi omtaler som e-bøker. Disse er ofte elektroniske reproduksjoner av trykte bøker. De vi omtaler som nettmonografier kan f.eks. være et verk av Henrik Ibsen eller Martin Luther som er digitalisert og lagt ut på Verdensveven i html-format. Men det finnes også andre monografier. Et enkeltstående kart på Verdensveven (Eksempel 9), et atlas på CD- ROM (Eksempel 21), et dataspill på CD-ROM (Eksempel 5), en rapport i rtf eller pdfformat tilgjengelig på Verdensveven (Eksempel 2). Informasjonskoder Monografier skal alltid ha koden 008 $b v uansett materialform. Verdi 008 $b e registreres i tillegg dersom ressursen er utstyrt med tilleggsfunksjoner. Tilleggsfunksjoner kan være at man kan bla, understreke, legge inn bokmerke eller søke i teksten i dokumentet. Vanlige e-bøker, f.eks. fra Ebrary eller Netlibrary som vi importerer får lagt på denne koden automatisk ved import. Andre koder fra 008 $b brukes når de er relevante. E-bøker - nettmonografier Nettmonografier og e-bøker betraktes som synonyme begreper. Vi har brukt e-bøker om dokumenter vi importerer over nett fra en kommersiell leverandør, men katalogiseringsmessig er det ikke vesentlig forskjell på disse dokumentene og andre elektroniske monografier (for eksempel hovedoppgaver) som vi registrerer. Det finnes ingen entydig definisjon av en e-bok, men den kan beskrives slik: Den har som regel gjengitt omslaget til den trykte versjonen, har eget ISBN, såkalt e-isbn, og opplysninger om terms of use. Innholdsfortengelsen er klikkbar og man kan bla fra side til side med en klikkbar pil el.l. (Eksempel 1, 3, 4, 27, 28 og 29). Vanlige monografityper fra ikke-kommersiell leverandør Doktorgradsavhandlinger (Eksempel 6) Enkeltbind i institusjonsserier (Eksempel 6, 25) Enkeltrapporter Disse vil også i enkelte tilfeller bli betraktet som e-bøker. Et vanlig format for disse er pdf. Elektroniske reproduksjoner (e-bøker) Elektroniske ressurser kan være elektroniske reproduksjoner av en trykt versjon, eller Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

21 de kan være såkalt born digital, eller født digital som vi kan kalle det på norsk. Det vil si at den elektroniske ressursen er produsert elektronisk fra grunnen av og man kan ikke vise til en tilsvarende trykt versjon. (Elektronisk reproduksjon: Eksempel 4, Født digital : Eksempel 27) Når vi har en e-bok som bygger på en original i trykt form snakker vi om elektroniske reproduksjoner. Når bibliotekene kjøper e-bøker fra forskjellige leverandører følger det gratis med MARC-poster som blir importert til Bibliotekbasen. Det er ofte vanskelig få klar beskjed fra leverandørene hvilken standard disse postene følger. Når det gjelder Netlibrary, som er en avdeling av OCLC, har vi fått brakt på det rene at de følger Library of Congress Rule Interpretations (LCRI) hvor det er et avvik til 1.11A. I LCRI presiseres det følgende: 1.11A. A reproduction is a manifestation that replicates an item (or a group of items) or another manifestation (e.g., a reprint with no changes) that is intended to function as a substitute. The reproduction may be in a different physical format from the original. Reproduction is generally a mechanical rather than an intellectual process. The physical characteristics of the reproduction such as color, image resolution, or sound fidelity are influenced by the particular process used to create it, and therefore may differ from those of the original. Reproductions are usually made for such reasons as the original's limited availability, remote location, poor condition, high cost, or restricted utility. Cataloger judgment will be required to distinguish electronic reproductions from electronic republications or simultaneous publication in analog and digital form (only reproductions are covered by this LCRI) Av ressurshensyn importerer BIBSYS disse postene som de er. Vi har verken maskinell eller manuell bearbeiding av dem. Disse postene har status ukatm (miniposter). Når du kommer over slike poster, kan du velge å la dem være som de er. Du kan oppgradere dem til kat2-status hvis du vil, men da må du følge reglene som de er. For å lage riktig beskrivelse for den elektroniske reproduksjonen, må den elektroniske reproduksjonen konsulteres. Hvis du primærregistrerer elektroniske reproduksjoner fra grunnen av skal du følge hovedreglene. Etter at de reviderte kapitlene 9 og 12 ble utgitt er prf 9.5 endret i AACRII, slik at det er valgfritt å registrere omfang og spesiell materiabetegnelse. Importerte bind i flerbindsverk Bibliotek som ønsker import av e-bøker forplikter seg til å foreta nødvendig etterarbeid (dublettkontroll og rydding i flerbindsverk). Eksempel 28 og 29. Når det gjelder flerbindsverk, pleier ikke leverandørene å lage MARC-post for Elektroniske ressurser - Retningslinjer og regelverk,

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

S-2006/04 Bruk av 500-noten Fra 2002 utgitt kun online

S-2006/04 Bruk av 500-noten Fra 2002 utgitt kun online Møtereferat Oppdatert: 2006-12-01 BIBSYS Bibliografisk gruppe Referat Sted: Trondheim Møtedato: 2006-10-03 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Gøril Hesstvedt og Frank Haugen Til stede: Tove Aursøy, Elin

Detaljer

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem S-2013/09 Vedlegg 3 Standardtitler for løpende ressurser i BIBSYS Biblioteksystem Retningslinjene for bruk av forklarende tilføyelser til standardtitler etter 25.5B for løpende ressurser i BIBSYS er foreldet.

Detaljer

Katalogiseringsregler

Katalogiseringsregler Vedlegg til S-2012/25 Revisjon av BIBSYS-vedtak og avvik fra Katalogiseringsregler Til møte i Bibliografisk gruppe 17.10.2012, v/ Anne Munkebyaune Katalogiseringsregler 1.1F2 Forfatternavn tatt fra forordet

Detaljer

Katalogiseringsregler

Katalogiseringsregler Vedlegg til S-2012/25 Revisjon av BIBSYS-vedtak og avvik fra Katalogiseringsregler Til møte i Bibliografisk gruppe 17.10.2012 Katalogiseringsregler 1.1F2 Forfatternavn tatt fra forordet 28.06.82 I Katalogiseringsregler

Detaljer

Registrere bestillingsønske

Registrere bestillingsønske Registrere bestillingsønske Veiledning Oppdatert: 2005-06-22 2005-06-22: Diverse mindre oppdateringer: Lagt til en kort innledning. Rettet terminologi. Fjernet omtale av feltet 'Reservert for'. Rettet

Detaljer

Pliktavlevering. Brukerhåndbok. BIBSYS Biblioteksystem. Oppdatert:

Pliktavlevering. Brukerhåndbok. BIBSYS Biblioteksystem. Oppdatert: Pliktavlevering Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-09-04 2006-09-04: Dette dokumentet samler de veiledningene som tidligere fantes som enkeltsider på BIBSYS Nettsted, og er ikke en fullstendig beskrivelse av

Detaljer

Tegnbaserte skjermer via Telnet

Tegnbaserte skjermer via Telnet Tegnbaserte skjermer via Telnet Brukerhåndbok Oppdatert: 2004-12-28 2004-12-28: Nye skjermbilder og små justeringer. Dette dokumentet har tidligere vært navngitt som: "BIBSYS-grensesnittet: Tegnbaserte

Detaljer

Mal for katalogisering av e-periodika Oppdatert

Mal for katalogisering av e-periodika Oppdatert Mal for katalogisering av e-periodika Oppdatert 2016-06-07 Til hjelp ved katalogisering av elektroniske periodika er det utarbeidet en mal for BIBSYS-konsortiet. I malen er aktuelle MARC-felt med de mest

Detaljer

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver Nettdokumenter Brukerhåndbok Oppdatert: 2013-01-24 2013-01-24 Oppdatert avsnitt og skiftet skjermbilde i avsnitt Registreringsskjerm for nettdokumenter Endret teksten for PakkeID under Oversikt over feltene

Detaljer

Registrering av lenkefelter for periodika

Registrering av lenkefelter for periodika Registrering av lenkefelter for periodika Brukerhåndbok Oppdatert: 2008-08-22 2008-08-22: Erstattet BibSøk Nett med BIBSYS Ask. 2003-03-24: Rettet eksempel på bruk av 775 i avsnittet 'Hva er forskjellen

Detaljer

Brukerprofil og brukeropplysninger

Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerhåndbok Oppdatert: 2007-01-15 2007-01-15: Endret beskrivelse av rolleskjermen. 2005-10-13: Tilføyd beskrivelse av nytt felt i brukerprofilen: Ksted. 2005-02-15:

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

S-2013/09 Vedlegg 1 Norsk periodikafortegnelse (Norper) i BIBSYS behov for endringer i håndbøker og marcfelt

S-2013/09 Vedlegg 1 Norsk periodikafortegnelse (Norper) i BIBSYS behov for endringer i håndbøker og marcfelt S-2013/09 Vedlegg 1 Norsk periodikafortegnelse (Norper) i BIBSYS behov for endringer i håndbøker og marcfelt Nasjonalbiblioteket vurderer å flytte produksjonen av Norsk perodikafortegnelse til BIBSYS.

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 13. juni 2012

Møte i Bibliografisk gruppe 13. juni 2012 Referat Oppdatert: 22. august 2012 Møte i Bibliografisk gruppe 13. juni 2012 Sted: Trondheim, Abelsgate 5, 2.etasje, møterom Sirkuss Dato og tid: 13. juni 2012, kl 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune

Detaljer

Nytt biblioteksystem i UHsektoren

Nytt biblioteksystem i UHsektoren Nytt biblioteksystem i UHsektoren Agenda! Generelt om nytt biblioteksystem i UHsektoren! Konsekvenser ved datamigrering! Nasjonalt autoritetssystem! Autoritetsdata med en liten vri Nytt biblioteksystem!

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 7.desember 2011

Møte i Bibliografisk gruppe 7.desember 2011 Referat Oppdatert: 24.mai. 2012 Møte i Bibliografisk gruppe 7.desember 2011 Sted: Abelsgate 5, 2.etasje, møterom Sirkuss Tid: 10.00-16.00 Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Ketil Falck, Tove Aursøy,

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 6. mars 2014

Møte i Bibliografisk gruppe 6. mars 2014 Referat Oppdatert: 14.mars 2014 Møte i Bibliografisk gruppe 6. mars 2014 Sted: Trondheim, Abelsgate 5, 2.etasje, møterom Sirkuss Dato og tid: 6. mars 2014, kl 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune Til

Detaljer

BIBSYS Bibliografisk gruppe 13. juni 2012

BIBSYS Bibliografisk gruppe 13. juni 2012 Oppdatert: 8. juni 2012 Sakliste BIBSYS Bibliografisk gruppe 13. juni 2012 Sted: BIBSYS, Abelsgate 5, 2. etasje, møterom Sirkuss Møtedato: 2012-06-13 Møtetid: 10:00 16:00 Til: Tove Aursøy, Ketil Falck,

Detaljer

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. 1:03 Godkjenning av dagsorden. 2:03 Godkjenning av referatet fra møte i 2002

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. 1:03 Godkjenning av dagsorden. 2:03 Godkjenning av referatet fra møte i 2002 Oppdatert: 2003-06-23 Referat Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. og fredag 9. mai 2003 hhv. 09-17 og 09-15:30 Sted: Hotell Norge, Bergen Møteleder: Gøril Hesstvedt Til stede: Gøril Hesstvedt

Detaljer

Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen

Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen Oppdatert: 2009-03-01 2009-03-01: Oppdatering av kapitlet: Sjekkliste for korrekturlesing i Bibliotekbasen. Kapitlet Fra monografi til periodikum eller omvendt,

Detaljer

Import av bibliografiske data. Innholdsfortegnelse

Import av bibliografiske data. Innholdsfortegnelse Import av bibliografiske data. Versjon 9, 2004-11-01 Oppdatert: 2006-05-23 Jan Erik Garshol Arnvid Hellebust Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Nye bibliotek/samlinger og import... 3 2. Gangen i en

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) 1 Medisinsk bibliotek, 2013 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt):

Detaljer

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt.

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt. POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: firmapost@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

2009/01. Godkjenning av dagsorden

2009/01. Godkjenning av dagsorden Oppdatert: 2009-04-21 Møte i Bibliografisk gruppe 2009-03-26 Referat Sted: Fredrikstad Dato: Torsdag 26. mars 2009 Møteleder: Gøril Hesstvedt Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Gøril Hesstvedt, Tove

Detaljer

Mal for katalogisering av trykte periodika Oppdatert

Mal for katalogisering av trykte periodika Oppdatert Mal for katalogisering av trykte periodika Oppdatert 2016-06-07 Til hjelp ved katalogisering av trykte periodika er det utarbeidet en mal for BIBSYS-konsortiet. I malen er aktuelle MARC-felt med de mest

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Referat Oppdatert: 2001-12-07 Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. november 2001 Sted: Lillehammer Hotell, Lillehammer Møteleder: Gøril Hesstvedt Til stede Gøril Hesstvedt (UBTØ), Frøydis Moe

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Du spør, Bibliografisk gruppe svarer. BIBSYS-konferansen 14. mars 2017

Du spør, Bibliografisk gruppe svarer. BIBSYS-konferansen 14. mars 2017 Du spør, Bibliografisk gruppe svarer BIBSYS-konferansen 14. mars 2017 Når skal vi sende rettemelding til andre bibliotek? Vi sender rettemelding når det har en hensikt for eksempel hvis det er misforståelser

Detaljer

Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe

Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe Sakliste Oppdatert: 2007-04-11 Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: 10.00 16.00 Til: Tove Aursøy,

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. Referat. 01:04 Godkjenning av dagsorden. 02:04 Godkjenning av referatet fra møte i 2003

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. Referat. 01:04 Godkjenning av dagsorden. 02:04 Godkjenning av referatet fra møte i 2003 Oppdatert: 2004-04-22 Referat Referansegruppemøte Samlinger Tid: Tirsdag 23., onsdag 24. og torsdag 25. mars 2004 Sted: Rica Seilet Hotel, Molde Møteleder: Frank B. Haugen Til stede: Frank B. Haugen (NBR),

Detaljer

Registrere ny beholdning utenfor bestilling

Registrere ny beholdning utenfor bestilling Registrere ny beholdning utenfor bestilling Dato: 2015-10-23 (Revidert av Liv Brenna, UBO) Veiledningen beskriver hvordan lokal beholdning kan legges på en post som finnes ferdig katalogisert i basen.

Detaljer

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata

Workshop om BIBSYS Embla og emnedata Workshop om BIBSYS Embla og emnedata 23. april 2009 var det workshop om BIBSYS Embla, med fokus på emnedata. Totalt var det 12 deltagere fordelt på 8 store og små bibliotek. Målet med workshop'en var å

Detaljer

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter BIBSYS Lisa Administrasjon av nettdokumenter Historikk eadmin 2004-2005 Lisa 2006 laget spesielt for ABM utvikling 2007: ABM ikke lenger aktør i Lisa Lisa direkte bruk Bibliotekene administrerer sine avtaler

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Medisinsk bibliotek, 0 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt): http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Møte i BIBSYS bibliografisk gruppe

Møte i BIBSYS bibliografisk gruppe Oppdatert: 2011-01-21 Sakliste Møte i BIBSYS bibliografisk gruppe Sted: BIBSYS, Trondheim. Møterom Sirkuss i 2. etasje. Dato: 2011-02-02. Tid: 09.00 16.00. Til: Tove Aursøy, Ketil Falck, Frank Berg Haugen,

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe Sakliste

Møte i Bibliografisk gruppe Sakliste Oppdatert: 2010-04-28 Møte i Bibliografisk gruppe 2010-05-05 Sakliste Sted: BIBSYS, Trondheim. Møterom Domino i 2. etasje. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: 10:00-16:00 2010/06 Godkjenning av dagsorden 2010/07

Detaljer

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Om NVI-rapportering Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Endringer i rutine for alle sektorer Frist for kontroll og godkjenning av sampublisering 21. februar

Detaljer

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Dato: 2015-12-07 Scenario: Låntaker har bestilt kopi av artikkel via Oria. Bestillingen er behandlet

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009 Workshop om import av e-ressurser 28. april 2009 Agenda 09.30 Kaffe 10.00 Velkommen/introduksjon 10.15 Dagens rutiner for import av e-tidsskrifter/e-bøker: Hvem gjør hva? Bibliotekets, BIBSYS, ABMs og

Detaljer

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi?

Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Tidsskriftpakker hva betaler vi og hva får vi? Even Hartmann Flood, førstebibliotekar, UBiT Powerpoint presentasjonen finnes på http://folk.ntnu.no/flood/brukstatistikk.ppt 1 Disposisjon Bruk økning 2006

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Oppdatert: 2005-06-07 Referat Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 12. mai 2005 Sted: Radisson SAS Hotel Bodø Møteleder: Frank B. Haugen Til stede: Frank B. Haugen (NB), Gøril Hesstvedt (UBTØ), Anne

Detaljer

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b.

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. MINIDATA Brukerhåndbok Oppdatert 2010-05-19 2010-05-19 MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01 Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. Oppdatert med

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved TEK-NAT Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig - skal leveres

Detaljer

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Utlån 8 78 381 17 288 14 66 22 436 29 88 28 348 27 192 27 966 32 616 31 19 3 22 35 463 34 22 3 8 32 248 36 94 45 765 48 478 44 826

Detaljer

Møte i BIBSYS Bibliografisk gruppe 2008-12-09 Referat

Møte i BIBSYS Bibliografisk gruppe 2008-12-09 Referat Oppdatert: 2009-01-15 Møte i BIBSYS Bibliografisk gruppe 2008-12-09 Referat Sted: BIBSYS, Teknobyen innovasjonssenter, Abelsgt.5. Dato: Tirsdag 9. desember 2008 Tid: 09.00-16.15 Møteleder: Frank B. Haugen

Detaljer

Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak

Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak Dato: 2015-12-04 Hvordan ser man at bestillingen man har fått inn gjelder et tidsskrift uten heftemottak?

Detaljer

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket Biblioteker nå og i fremtiden. Drammen, 22.11.2017 Nasjonalt autoritetsregister for navn NCIP Nasjonalt autoritetsregister for navn

Detaljer

Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA

Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA Akkvisisjonsbrev Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA Oppdatert: 2006-10-02 2006-10-02: Omtale av revidert løsning for akkvisisjonsbrev, med utfasing av utskrift direkte til printer, standardisering

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 5.oktober 2011

Møte i Bibliografisk gruppe 5.oktober 2011 Oppdatert: 10.okt 2011 Referat Møte i Bibliografisk gruppe 5.oktober 2011 Sted: Abelsgate 5, 2.etasje, møterom Sirkuss Tid: 10.00-16.00 Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Ketil Falck, Tove Aursøy, Gunnlaug

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Referat Oppdatert: 2001-01-02 Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 16. november 2000 Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotell, Trondheim Møteleder: Anette Breder Koch Til stede: Sigrun Ask (UBB), Anette

Detaljer

2006-10-02: Ä Lagt inn nytt kapittel 'Statistikk' (veiledning til Katalog-statistikken).

2006-10-02: Ä Lagt inn nytt kapittel 'Statistikk' (veiledning til Katalog-statistikken). Katalog Brukerhåndbok Oppdatert 2013-02-05 2009-03-31 Oppdatert beskrivelse av kommando gjenbruk. 2008-08-22 Fjernet henvisninger til BibSøk Nett. 2008-01-24 Lagt til forklaring til antall gratisressurser

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Oppdatert 2003-04-09 Sakliste Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. og fredag 9. mai 2003 kl. 09:00-16:00 Sted: Hotell Norge, Bergen Møteleder: Gøril Hesstvedt 1:03 Godkjenning av dagsorden 2:03

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Oppdatert: 2001-10-25 Sakliste Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. november 2001 Sted: Lillehammer Hotell Møteleder: Gøril Hesstvedt 6:01 Godkjenning av dagsorden 7:01 Godkjenning av referat

Detaljer

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Temamøte 18. april 2007 Erling Fossan Program Hva administrasjon av nettdokumenter innebærer Dagens status i BIBSYS-samarbeidet Hva trenger institusjonene

Detaljer

Forklaring til hvordan de ulike feltene i Fag- og forskningsbibliotekstatistikken beregnes

Forklaring til hvordan de ulike feltene i Fag- og forskningsbibliotekstatistikken beregnes Forklaring til hvordan de ulike feltene i Fag- forskningsbibliotekstatistikken beregnes Se vedlegg 1 for definisjon av ressurstyper. Bestand 160 Bøker fysisk form Teller antall eksemplarer på poster som

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe Referat

Møte i Bibliografisk gruppe Referat Oppdatert: 2010-05-21 Møte i Bibliografisk gruppe 2010-05-05 Referat Sted: Teknobyen, 2. etasje, møterom: Domino Dato: Onsdag 5. mai, 2010 Tid: 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Gøril Hesstvedt,

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 2010-02-03 Referat

Møte i Bibliografisk gruppe 2010-02-03 Referat Oppdatert: 2010-02-18 Møte i Bibliografisk gruppe 2010-02-03 Referat Sted: BIBSYS, Trondheim Dato: Onsdag 03.februar 2010 Tid: 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Forfall: Gøril Hesstvedt,

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig -

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Import av bibliografiske data.

Import av bibliografiske data. Import av bibliografiske data. Versjon 9, 2004-11-01 Jan Erik Garshol Versjon 10, 2006-05-23 Arnvid Hellebust Versjon 11, 2013-06-03 Elsa Ytterland og Arnvid Hellebust Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet.

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. Versjon: 2016-12-08 Noen av disse feltene ligger i Network Zone, dvs. de er felles for hele BIBSYS-konsortiet. Disse er 590, 913, 914, 915, 917, 931, 932, 933,

Detaljer

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon

Eksportere referanser fra databaser. Windowsversjon Eksportere referanser fra databaser Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2016 1 Innhold Cochrane Library... 4 EBSCO Academic Search Premier, Cinahl, Eric, SocIndex m.fl.... 4 Embase... 4

Detaljer

TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER

TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER TEKSTMALER FOR DOKTORAVHANDLINGER Innhold Tekstmaler for doktoravhandlinger side 2 Formater og skriftstørrelser side 3 Elementer i mal for avhandling: side 3 - Kolofonside side 5 - Fagmiljø side 5 - Takk

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

Møte mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS om Samisk bibliografi 7. oktober 2009 - referat

Møte mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS om Samisk bibliografi 7. oktober 2009 - referat Oppdatert: 2009-11-11 Møte mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS om Samisk bibliografi 7. oktober 2009 - referat Sted: BIBSYS, Abelsgate 5, Trondheim Dato: Onsdag 7. oktober 2009 Referent: Frank B. Haugen

Detaljer

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER

BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER BIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER EN INNFØRING TIL HVORDAN MAN FINNER FRAM TIL BØKER OG ARTIKLER VIA UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS ELEKTRONISKE RESSURSER 1. GANG: DE ULIKE RESSURSENE OG SØKEFUNKSJONENE PÅ

Detaljer

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 UBO = del av fortroppene, har derfor testet konvertering av metadata Overordnet råd fra ExLibris: First make a distinction

Detaljer

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland Oria-seminar - SFX E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX Elsa Ytterland Nyanskaffelser i BIBSYS Nytt Discovery-system: Oria Ny lenketjener: SFX Ny kunnskapsbase: SFX KnowledgeBase Hva er en lenketjener

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive)

Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Retningslinjer for TEORA (Telemark Open Research Archive) Fastsatt av styret 20. oktober 2006 1. Mål TEORA er Høgskolen i Telemarks (HiTs) åpne institusjonelle arkiv og er gratis tilgjengelig på internett.

Detaljer

Funksjonskrav til bibliografiske poster

Funksjonskrav til bibliografiske poster Funksjonskrav til bibliografiske poster NOLUG (Norsk online brukergruppe) HiO, 2002-12-13 Carol van Nuys, Nasjonalbiblioteket 2002-12-13 CvN " FRBR-modellen" 1 Hvorfor katalogiserer vi? Vi katalogiserer

Detaljer

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid:

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1 Revidert 16.1.2015 Sissel Sveipe Knudsen Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1. Velg rett bibliotek (acquisitions department) i Currently at 2. Søk etter tittel på flerbindsverk

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio)

Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Redigere elektronisk enkelttittel (portfolio) Dato: 2015-03-09 Revidert: 2015-03-31 I Electronic Portfolio Editor kan du oppdatere informasjon om portfolioen, lenking, beholdning, noter osv. Trinn 1 Søk

Detaljer

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift

Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Åpen eller lukket publisering hvordan velge tidsskrift Sindre Andre Pedersen, ph.d. Førstebibliotekar Bibliotek for Medisin og Helse NTNU September 2017 Hva skal jeg snakke om? Hva er open access? Nasjonal

Detaljer

Introduksjon til EndNote

Introduksjon til EndNote Introduksjon til EndNote Herregud hvorfor har ingen vist meg dette programmet før? (kvinne, 48 år, nettopp ferdig med phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote) Hva er EndNote? EndNote er et dataprogram

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Katalogisering av musikk

Katalogisering av musikk Katalogisering av musikk Brukerhåndbok Oppdatert: 2005-10-03 2008-08-22: Erstattet BibSøk Nett med BIBSYS Ask. 2005-10-03: Revidert tekst til 6.1G. Dokumenter uten felles tittel. Sporposter skal lages

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

BIBSYS Referansegruppemøte for Samlinger

BIBSYS Referansegruppemøte for Samlinger Sakliste BIBSYS Referansegruppemøte for Samlinger Sted: Trondheim Møtedato: 23.-24. mai 2000 Saker 1:00 Godkjenning av dagsorden 2:00 Godkjenning av referatet fra forrige møte Det er kommet melding fra

Detaljer

Metadatakvalitet på e-bøker: Undersøkelse 1. Unni Knutsen, HumSam-biblioteket, Universitetsbiblioteket i Oslo

Metadatakvalitet på e-bøker: Undersøkelse 1. Unni Knutsen, HumSam-biblioteket, Universitetsbiblioteket i Oslo Metadatakvalitet på e-bøker: Undersøkelse 1 Unni Knutsen, HumSam-biblioteket, Universitetsbiblioteket i Oslo Utgangspunktet Undersøkelse i 2014 i regi av Samlingsledergruppa, UBO Sammenliknet metadata

Detaljer

Abonnere på elektronisk innholdsfortegnelse (etoc/alert) for tidsskrifter utgitt av Wiley

Abonnere på elektronisk innholdsfortegnelse (etoc/alert) for tidsskrifter utgitt av Wiley Abonnere på elektronisk innholdsfortegnelse (etoc/alert) for tidsskrifter utgitt av Wiley Eksempel: Journal of Clinical Ultrasound, Journal of the American Geriatrics Society, International Journal of

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB

Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB Det digitale Nasjonalbiblioteket Digitalisering i NB - eller: finnes det ikke på nett, finnes det ikke i det hele tatt Svein Arne Brygfjeld Nasjonalbiblioteket Tidene skifter vi skal endres Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Workflow mottak av enkeltbind i standing order

Workflow mottak av enkeltbind i standing order Workflow mottak av enkeltbind i standing order Dato: 2015-03-09 I denne veiledninga beskrives hvordan du tar imot et enkeltbind i en standing order. Det er to mulige arbeidsflyter for å ta imot enkeltbind

Detaljer