Import av bibliografiske data.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Import av bibliografiske data."

Transkript

1 Import av bibliografiske data. Versjon 9, Jan Erik Garshol Versjon 10, Arnvid Hellebust Versjon 11, Elsa Ytterland og Arnvid Hellebust Innholdsfortegnelse Innledning Nye bibliotek/samlinger og import Gangen i en import, trinn for trinn Innledende rydding og importsøknad Godkjenning av søknad og importavtale Avlevering og konvertering Import og etterarbeid Vedlegg A... 5 Hvorfor det er nødvendig å rydde i bibliografiske data Retningslinjer for rydding i bibliografiske data ved import til BIBSYS Ryddeliste... 6 Krav til importposter... 7 Vedlegg B... 8 Hva skjer ved import av bibliografiske data Fil med data for strekkodeetiketter... 9 Vedlegg C Behandling av importdata fra Micromarc (NORMARC) Vedlegg D Samlingskoder og utlånskoder Informasjonskoder... 12

2 Innledning BIBSYS importerer hvert år bibliografiske data. Hovedtyngden utgjøres av nye bibliotek, men vi importerer også data fra samlinger ved eksisterende BIBSYS-bibliotek. Denne tilveksten utgjør opptil nye objektposter hvert år. BIBSYS stiller strenge krav til bibliografiske data for import. Det betyr at det enkelte bibliotek bør kvalitetssikre sine data før en eventuell import og ellers være kjent med hvordan BIBSYS legger opp arbeidet med import av bibliografiske data. Kostnaden ved import er direkte knyttet til kvaliteten på importdataene og hvilken MARCstandard som er tatt i bruk. Dette dokumentet beskriver hvilke krav vi stiller til bibliotek som ønsker å få sine bibliografiske data importert til BIBSYS-basen. Det utarbeides importavtaler basert på kvalitet og innhold.

3 1. Nye bibliotek/samlinger og import Når en ny institusjon blitt tatt opp som deltager i BIBSYS-samarbeidet og får rett til å bruke BIBSYS Biblioteksystem, kan BIBSYS importere bibliotekets eksisterende database til Bibliotekbasen. BIBSYS kan også importere bibliografiske data for bibliotek som allerede har tatt i bruk BIBSYS Biblioteksystem. Bibliografiske data som ønskes importert til Bibliotekbasen, må tilfredsstille følgende krav: de må leveres i MARC-linjeformat de må ha tilfredsstillende kvalitet av bibliografisk innhold (Katalogiseringsregler) de må være lagret med Unicode UTF-8, ISO eller DOS Codepage 850 (tegnsett) For at BIBSYS skal kunne tilby en importavtale, så må de dataene som ønskes importert foreligge i et MARC-format som lar seg bearbeide til BIBSYSMARC. Bibliografiske data som ikke foreligger i MARC-format kan vurderes for import dersom det foreligger en konverteringstabell mellom dette formatet og BIBSYSMARC. Bibliotek som ønsker import av bibliografiske data må avlevere en kopi av basene sine slik at BIBSYS kan vurdere om de kan tilby en vanlig importavtale, eller om det må inngås en spesialavtale. Importavtalen regulerer tidsfristen for bibliotekets avlevering av data, og tidsfristen for når importen skal være gjennomført og hvilke kostnader som vil påløpe. Alle poster som ikke kan godtas uten større endringer/rettinger tas ut og returneres for manuell registrering ved biblioteket. Hele prosessen er skjematisk framstilt på fig Figur 1.1: Skjematisk framstilling av gangen ved import av bibliografiske data. (Dårlig kvalitet på data vil medføre høyere pris og at flere poster må registreres manuelt.)

4 2. Gangen i en import, trinn for trinn. 2.1 Innledende rydding og importsøknad Når biblioteket har fått innvilget deltakelse i BIBSYS og ønsker import, må de begynne å forberede en prøveavlevering ved å rydde i basen ut fra de retningslinjene vi har gitt i vedlegg A. Etter at den innledende ryddingen er ferdig, tar biblioteket kontakt med BIBSYS for testavlevering av sine bibliografiske poster som ønskes importert. 2.2 Godkjenning av søknad og importavtale. BIBSYS vurderer de medfølgende bibliografiske postene. Dersom kvaliteten på de bibliografiske postene er tilfredsstillende, utarbeides en importavtale hvor tidsfrister, ansvarsforhold og pris m.m. inngår. 2.3 Avlevering og konvertering. Biblioteket avleverer til avtalt tidspunkt dataene i det format og den kvalitet som er avtalefestet. Biblioteket må også fylle ut skjema for samlingskoder (hvis slike ønskes) og innholdskoder. Det er viktig at disse skjemaene er riktig utfylt, da opplysningene som er gitt benyttes til å skille ut aktuelle poster for spesialbehandling. Skjemaene er vist i vedlegg D. Under forutsetning av at biblioteket leverer dataene til avtalt tidspunkt, vil BIBSYS utføre arbeidet med å konvertere og importere dataene i henhold til den tidsrammen som er angitt i avtalen. NB: Dersom biblioteket ikke klarer å avlevere dataene innen fristen, risikerer importen å havne sist i køen for å unngå forsinkelser av andre importer. Så lenge BIBSYS holder på med konverteringen, må biblioteket stille til rådighet en eller flere kontaktpersoner som BIBSYS kan kontakte når akutte problemstillinger dukker opp. Det forutsettes at disse personene har god kjennskap til egen base og har kompetanse i bruk av BIBSYS. Poster som fremdeles ikke tilfredsstiller våre krav, vil under konverteringen bli skilt ut og disse returneres senere samlet til biblioteket for manuell registrering. Når konverteringen er ferdig, sendes et utvalg poster både i original og konvertert form til biblioteket for kontroll. Registrering av poster i det gamle biblioteksystemet etter at data er avlevert vil ikke bli med i importen. 2.4 Import og etterarbeid. Etter at dataene er importert til BIBSYS-basen, sender vi lister over poster som er mulige dubletter. Disse må sjekkes manuelt av biblioteket. Denne sjekken skal biblioteket være ferdig med innen tre måneder etter importdato. For de bibliotekene som ønsker det, kan vi også levere filer med data for strekkodeetiketter for de importerte postene. Selve etikettene blir ikke lenger laget av BIBSYS. Bibliotekene må selv ta kontakt med leverandører av slike tjenester. Alle andre poster som sendes i retur, må biblioteket registrere manuelt, men her opererer vi ikke med noen tidsfrister. Se ellers vedlegg B.

5 Vedlegg A Hvorfor det er nødvendig å rydde i bibliografiske data. Baser som skal importeres vil i utgangspunktet i større eller mindre grad være beheftet med en rekke feil, mangler og inkonsekvent registrering. I tillegg vil slike baser som regel komme fra et lokalt system (Mikromarc, Bibliofil, SIFT m.m.) og registreringspraksisen vil derfor være avvikende fra det som kreves av et fellessystem som BIBSYS. Årsakene til at det forekommer feil og uregelmessigheter i baser som skal importeres skyldes hovedsakelig: Det lokale systemet foretar ingen sjekk av marc-koder og delfelt (slik BIBSYS-systemet gjør). Dette åpner for både registrering av skrivefeil og "fri" bruk av marc-koder og delfelt. Det lokale systemet er bare brukt av biblioteket internt. Lokale noter og anmerkninger kan derfor forekomme i felt som i BIBSYS-systemet kun skal inneholde generell informasjon. NORMARC-standarden tillater innhold i «Lokale noter»-felt som må ligge i et lukket felt i BIBSYSMARC, for eksempel må alle 5XX-felt med «Biblioteket har (...)», «I kasse merket (...)» etc. flyttes. Dersom flere personer står/har stått for registreringen, forekommer ofte "personlige vrier" som vanskeliggjør en systematisk bearbeidelse av dataene senere. For eksempel ulik bruk av forkortelser i oppstillingssignaturer, bruk av forskjellige navneformer og også forskjellig bruk av marcfelt. Flerbindsverk blir registrert med alle bind på en og samme post eller en post for hvert bind der bindtittel er lagt i 245 $p. I BIBSYS skal flerbindsverk lenkes på to eller flere nivå. Slike poster vil stort sett bli returnert for manuell registrering. Periodiske publikasjoner er registrert som én post, men med volumene registrert som eksemplarer. Analytter er registrert på hovedposten. I BIBSYS skal analytter registreres som egne poster og lenkes til hovedposten. Noen av postene har tidligere vært importert fra en eldre versjon av det lokale systemet eller fra et annet system. Retningslinjer for rydding i bibliografiske data ved import til BIBSYS. Under finner du generelle retningslinjer for rydding, med utgangspunkt i data som er registrert i NORMARC. Dersom det i tillegg forekommer feil og mangler av mer spesiell art, må BIBSYS informeres om dette, slik at vi kan komme med forslag og innspill til hva som i tilfelle må gjøres. En oversikt over BIBSYSMARC kan også være til hjelp i forbindelse med ryddingen. BIBSYSMARC fullversjon finnes på:

6 Ryddeliste 1. Poster som representerer tapt eller slettet materiale skal i utgangspunktet ikke leveres med importdataene. I tilfelle slikt materiale er med, skal det kunne spesifiseres på en entydig og enkel måte hvordan det skal identifiseres. 2. Feil marcfelt og delfelt som skyldes feilinntastinger skal rettes opp. 3. Dersom postene gjenspeiler forskjellig praksis i registreringen, skal dette rettes opp og standardiseres. 4. Marcfelt som er obligatoriske for import må være registrerte. Disse feltene er 245 $a (tittel), minst ett av feltene 260 $a, $b eller $c (sted, forlag, år) og 008 $a Fysisk form, $b Innholdskode. 5. Lokale noter skilles ut i egne felt. 6. Flerbindsverk må ikke være registrert med flere bind på samme post. Flerbindsverk skal være registrert med en post pr. bind, samt en post for selve verket. For slike poster skal identifikatorverdien i 760 og 762 følge med postene. 7. Eksemplardata som representerer forskjellige utgaver eller forlag m.m. skal ikke være registrert på samme post. 8. Poster som representerer analytter importeres i utgangspunktet ikke. Tilsvarende gjelder også for kutt/sporposter for musikk. Slike poster må fjernes. Hvis analyttene lar seg skille ut, har en klar kobling til vertspost og inneholder nødvendige bibliografiske data kan det likevel være mulig å importere dem. 9. Dersom det skal tas vare på lokale noter i eksemplardataene, må notene være registrert i samme delfelt på alle postene. 10. Navneformer i hoved- og bi-innførsler standardiseres, slik at for eksempel en og samme forfatter alltid er registrert med samme navneform. 11. Postene må ha korrekt og identifiserbar angivelse av fysisk form og materiale (for eksempel 245 $h). 12. Innførsler på personnavn og korporasjon skal være registrert i hhv. marcfelt 100, 600, 700 og 110, 610, Hvis ISBN eller ISSN forekommer, må numrene være korrekte og være angitt i riktig MARCdelfelt. ISSN skal ikke være registrert på monografiposter. Til syvende og sist vil det uansett være poster som ikke lar seg konvertere/importere, men må returneres for å legges inn manuelt. Eksempel på dette er flerbindsverk og en del periodiske poster. Også poster hvor man må ha tilgang til selve dokumentet for å kunne finne data for manglende obligatoriske felt returneres. Hvor stor del av dataene som kan importeres, avhenger av kvaliteten på dataene som blir avlevert for import.

7 Krav til importposter. Poster som skal importeres må i utgangspunktet minimum tilfredsstille følgende krav: 1. Objektposten må representere et fysisk dokument. Analytter eller musikk-kutt (sporposter) importeres vanligvis ikke. Se forøvrig punkt 8. i ryddelista over. 2. Alle eksemplardata som er tilknyttet objektposten må representere samme type dokument (samme fysiske form, samme utgave). Dersom dette ikke er tilfelle, må det opprettes nye objektposter med bibliografiske data for dokumenter som ikke er av samme type. 3. Flerbindsverk skal være registrert med en objektpost for hvert bind. 4. Identiske eksemplarer må være tilknyttet samme objektpost og ikke være registrert som dubletter. 5. Tittel (245 $a) og minst ett av feltene 260 $a, $b, $c må være registrert. 6. Innholdet i hvert marcfelt må være entydig og følge de spesifikasjonene som er gitt. Dersom for eksempel 100 $a er spesifisert for personnavn, må ikke annen type informasjon finnes i dette feltet. 7. Lokale noter på objektposten skal være skilt fra ut fra generelle noter og ligge i egne felt.

8 Vedlegg B Hva skjer ved import av bibliografiske data. Med tanke på det etterarbeidet som biblioteket må utføre etter importen, kan det være nyttig å vite hva som skjer ved en import og hvorfor dette etterarbeidet må gjøres. De bibliografiske dataene i BIBSYS-basen er inndelt i to nivå, objektposter og dokumentposter. Objektposten inneholder bibliografiske data som er felles for alle bibliotek (for eksempel forfatter, tittel, sideantall, ISBN, etc.). Objektposten inneholder i tillegg emnedata der hvert bibliotek har sine egne emnedata (for eksempel Dewey, lokal klassifikasjon, lokale emneord, etc.). Til alle objektposter er det tilknyttet en eller flere dokumentposter. Dokumentpostene representerer selve eksemplarene i de enkelte bibliotek og inneholder opplysninger om eierbibliotek, avdeling, samling, oppstillingssignatur m.m. Objektpostene og dokumentpostene har unike ID-nummer som vi kaller hhv., OBJEKTID og DOKID (se fig. B.1.) Figur B.1: Sammenhengen mellom objektposter og dokumentposter. Hver post i importdataene inneholder både bibliografiske data (fellesdata), emnedata og eksemplardata (data for dokumentposter). I og med at de bibliografiske dataene er fellesdata, må vi først sjekke om objektposten finnes fra før. Finnes objektposten fra før, er de bibliografiske dataene alt registrert, finnes ikke objektposten fra før, må vi opprette en ny objektpost med bibliografiske data fra importposten. Emnedata og eksemplardata er ikke fellesdata, importpostens emnedata kopieres inn på objektposten og det opprettes en ny dokumentpost for hvert sett eksemplardata. Disse dokumentpostene blir tilknyttet objektposten og kommer i tillegg til de som ev. finnes fra før.

9 Hver post i importdataene inneholder både bibliografiske data (fellesdata), emnedata og eksemplardata (data for dokumentposter). I og med at de bibliografiske dataene er fellesdata, må vi først sjekke om objektposten finnes fra før. Finnes objektposten fra før, er de bibliografiske dataene alt registrert, finnes ikke objektposten fra før, må vi opprette en ny objektpost med bibliografiske data fra importposten. Emnedata og eksemplardata er ikke fellesdata, importpostens emnedata kopieres inn på objektposten og det opprettes en ny dokumentpost for hvert sett eksemplardata. Disse dokumentpostene blir tilknyttet objektposten og kommer i tillegg til de som ev. finnes fra før. NB: Dersom objektposten finnes fra før i BIBSYS vil importpostens status avgjøre om den skal erstatte BIBSYS-posten. Importposten vil erstatte BIBSYS-posten kun i de tilfellene importpostens status er høyest. Normalt settes importpostens status så lavt at kun et fåtall av importpostene vil erstatte BIBSYS-postene. Dersom kvaliteten på de importerte postene er svært god, kan vi imidlertid gi importpostene en høyere status. Ved importen leses en og en importpost og det sjekkes først om denne finnes fra før eller ikke. Ovenfor har vi beskrevet hva som skjer dersom posten enten finnes eller ikke finnes fra før i basen. Ofte vil imidlertid en slik automatisk dublettsjekk ikke kunne avgjøre helt sikkert om posten finnes eller ikke. En finner mange poster som ligner, men ingen som er "helt lik". I slike tilfelle opprettes det en ny objektpost med tilhørende dokumentposter (som i det tilfellet posten ikke finnes fra før), men disse objektpostene får en egen status, «imp». I tillegg genereres det en liste over alle postene som har fått status «imp». Etter importen må biblioteket gå gjennom disse listene manuelt post for post for å avgjøre om posten skal knyttes til en annen post eller om posten skal være som den er (men få status endret fra «imp» til «ukatm».) Denne dublettkontrollen skal biblioteket normalt være ferdig med innen tre måneder fra importdato. Fil med data for strekkodeetiketter Dersom biblioteket ønsker å klistre etiketter der dokumentets DOKID er gitt som strekkode, kan BIBSYS levere de dataene som er nødvendige for dette. Dataene leveres på en fil der hver post representerer ett dokument. Posten har følgende data: DOKID, avdelingskode, samlingskode, hyllesignatur, tittel, forfatter og årstall. Det lages to filvarianter av disse postene. En variant der dataene presenteres på tre linjer (se fig. B.2) og en variant med en post per linje med dataene adskilt med semikolon (se fig. B.3). Det er viktig at hver enkelt strekkodeetikett klistres på riktig dokument og for å gjøre det lettere å kontrollere dette, skrives dokumentets ID-nummer (hvis det eksisterer) fra det gamle systemet ut (se fig. B.2 og B.3). Strekkodeetikettene kan dermed produseres med gammelt ID-nummer synlig på etiketten. I tillegg vil gammelt ID-nummer på samme form bli vist bak dokumentene i BIBsøk og Ask, sammen med det gamle systemets ID-nummer på formen (t[id-nummer]), (se fig. B.4) Dataene på fila leveres sortert etter samling og oppstillingssignatur. NB: Hvis biblioteket ikke trenger gamle ID-nummer i visningsskjermer eller på etikettfil, lar en BIBSYS få beskjed om dette før importen kjøres.

10 12XX03732 NYTTBIBL Pam 2029 eks. 1 (k23337) The application of sensitivity and unce / Derwent Richard XX03758 NYTTBIBL Pam 2029 eks. 2 (k23944) The application of sensitivity and unce / Derwent Richard XX00918 NYTTBIBL Pam 2045 eks. 1 (k23314) Påverkan på fasadytor från yttre miljö : projekt fasadytor-förnya 1987 Figur B.2: Linjebaserte eksempler på data for strekkodeetiketter for importerte poster. Eksemplarenes ID-nummer fra gammelt system er vist med uthevet skrift. 12XX03757; NYTTBIBL Pam 2029 eks. 1 (k23337);the application of sensitivity and unce / Derwent Richard 1987; 12XX03758; NYTTBIBL Pam 2029 eks. 2 (k23944);the application of sensitivity and unce / Derwent Richard 1987; 12XX00918; NYTTBIBL Pam 2045 eks. 1 (k23314);påverkan på fasadytor från yttre miljö : projekt fasadytor-förnya 1987; Figur B.3: Semikolonseparerte eksempler på data for strekkodeetiketter for importerte poster. Eksemplarenes ID-nummer fra gammelt system er vist med uthevet skrift. OBJEKTID: Status: ukatm Forfatter : Derwent, Richard Tittel : The application of sensitivity and uncertainty analysis techniques to a photochemical ozone model / R. Derwent and O. Hov. Trykt : Harwell : Harwell Laboratory, Sidetall : 28 s. : fig., tab. I serie : (AERE ; R 12615) Flere eks. på bibl. kontor. 1 12xx mini NYTTBIBL Pam 2029 eks. 1 (k23337) 2 12xx mini NYTTBIBL Pam 2029 eks. 2 (k23944) Figur B.4: Visning av importerte poster i BIBsøk. Posten viser et av eksemplene i figur B.2 og B.3.

11 Vedlegg C Behandling av importdata fra Micromarc (NORMARC), Standard behandling av enkelte MARCID/delfelt (MARCID i kursiv gjelder kun musikkposter). 008 $a, $b er obligatoriske og må være registrerte for at posten skal kunne bli importert 020 $a, $b og $z beholdes. $g kan beholdes 022 $a beholdes (hvis korrekt). $z flyttes til $y 024 $a, $g, $x* og $z beholdes. (musikk) (*I BIBSYS marc er $x obligatorisk) 028 $a beholdes. (Må også registreres som note i 500 $a) (musikk) 041 $a overføres til 008 $c 045 $a beholdes. Ved repeterte $a, slås innholdet sammen med skilletegn " ; " 080 $a beholdes hvis $z = h. Ved repeterte 080 vil andre $a overføres til $b. 082 $a behandles som for 080. $x beholdes. 096 $a overføres til 096 $c (hyllesignatur). 099 $b overføres til 096 $e (eks.nr.) og fortekst fjernes. BIBSYS-dokid (vanligvis $k) legges i 096 $n og beholdes ved import 100 $a, $b, $c, $d, $q og $w beholdes. $e flyttes til $4.(for musikkposter benyttes $e for instrument) 110 $a, $b, $c, $d, $g, $n, $q og $w beholdes. $e flyttes til $4 111 $a, $c, $d, $g, $n, $q og $w beholdes. $e flyttes til $4 130 $a, $d, $f, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s og $w beholdes 240 $a, $d, $g, $i, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s og $w beholdes 245 $a, $b, $c, $h, $n, $p og $w beholdes 246 $a, $b, $c og $w beholdes 250 $a og $b beholdes 260 $a, $b, $c og $f beholdes 300 $a, $b, $c og $e beholdes 440 $a, $n, $p, $v og $w beholdes. $b/$c hektes på $a med skilletegn f.eks. " / ". $x fjernes 490 $a beholdes 5xx $a endres til 500 $a. Unntak: Lokale noter fjernes Originaltittel (vanligvis 572 eller 574) overføres til 241, hvis det er mulig å skille dem ut 505 konverteres til 740, hvis mulig (noter) 511 konverteres til 700/710, hvis mulig (innspilt musikk) 600 $a, $b, $c, $d, $i, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s, $t, $u og $w beholdes 610 $a, $b, $c, $d, $n, $q, $t, $u og $w beholdes 611 $a, $c, $d, $n, $q, $t, $u og $w beholdes 630 $a, $b, $d, $f, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s og $w beholdes 65X Dersom emneordene er kontrollerte kan vi overføre til 687 $a til $a, $c/$y til $y, $d/$z til $z, $w til $w, $x til $b, $v til $x og $0 til $c For ukontrollerte emneord foretrekker vi å overføre til 691 $a 652 $a og $w beholdes (musikk) 655 $a og $w beholdes (musikk) 658 $a, $b og $w beholdes (musikk) 700 $a, $b, $c, $d, $i, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s, $t, $u og $w beholdes. $e fjernes (for innspilt musikk beholdes $e) 710 $a, $b, $c, $d, $g, $n, $q, $t, $u og $w beholdes. $e Flyttes til $4 711 $a, $c, $d, $g, $n, $q, $t, $u og $w beholdes 730 $a, $b, $d, $f, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s og $w beholdes 740 $a, $n, $p og $w beholdes 830 $a, $n, $p, $q, $v og $w beholdes Dersom det er viktig for biblioteket å få med opplysninger som ligger i andre marcid/delfelt enn de som er spesifisert over, må dette avtales spesielt.

12 Vedlegg D Samlingskoder og utlånskoder Skjema for spesifikasjon av samlingskoder/utlånskoder (BIBSYSMARC 096 $b/096 $h). Disse marcfeltene vil legges til dokumentposter som tilfredsstiller de kriteriene som blir gitt i skjemaet. Nederst i skjemaet er det vist eksempel på korrekt utfylling. Oversikt over samlingskoder/utlånskoder 096 $b Samlingskode 096 $h Utlånstype Maksimal feltlengde: 10 tegn. Delfeltet fylles ut når publikasjonen tilhører en spesiell samling. d Dagslån Figur D.1: Oversikt over utlånskoder. i ikke til utlån k Korttidslån m manuell (kan ikke lånes ut i utlånsautomat) v vanlig lån (Denne er det ikke nødvendig å registrere, fordi alle dokumenter som ikke har noen verdi i 096 $h blir behandlet som vanlig lån.) Spesifikasjon av samlingskoder/utlånskoder 096 $b Samlingskode 096 $h Utlånstype Posten identifiseres ved Eksempel Eksempel Eksempel Avisfm, Mikrof, Mag i Poster der oppstillingssignatur starter med r, qr eller rq. Figur D.2: Eksempel på hvordan vise hvilke deler av samlingen som skal ha hvilke samlingskoder/utlånskoder.

13 Informasjonskoder (BIBSYSMARC 008 $a/008 $b). Disse marcfeltene vil legges til poster som tilfredsstiller de kriteriene som blir gitt i skjemaet. Nederst i skjemaet er det vist eksempel på korrekt utfylling. Før skjema fylles ut, må en sjekke sist oppdaterte versjon av kodene som finnes her: Oversikt over informasjonskoder 008 $a Fysisk form - materialtype 008 $b Type innhold og bibliografisk kategori p Trykt materiale n Nettdokumenter (dokumenter som er tilgjengelige via Internett eller via lokale nett) v CD-er w DVD-er u Magnetbånd (på spole eller kassett) x Manuskripter (originalmanuskripter og avskrifter, ikke faksimiler) a Mikroformer t Grammofonplater h Filmruller s Disketter o Grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst i Grafisk materiale ugjennomtrengelig for lys (kunstverk, fotografier, o.l.) y Tredimensjonale gjenstander z Braille (blindeskrift) æ Kombidokument å Laserplater (laser-optisk (refleksiv) videoplate med analog representasjon) d Digibøker ø Lagringsbrikker (minnepinner, etc.) q Blu-ray 0 Udefinert Figur D.3: Oversikt over informasjonskoder v Monografier æ Fragmenter (artikler, musikkspor, etc.) a p q r Aviser Bibliografiske databaser (f. eks. ISI-basene, Norbok, o.l.) Fulltekstdatabaser Andre databaser (ordbøker, statistikkbaser, o.l.) w Monografiserier, nummererte institusjonsserier x Tidsskrifter y Årbøker z Andre typer løpende n l ø b u Innspilt musikk Lydbøker Andre lydopptak (ikke musikkopptak, ikke lydbøker) Bibliografier, diskografier, filmografier Statistikk 5 Anmeldelser. Brukes til kritiske vurderinger av ulike typer verk 6 Encyclopedier og leksika. 7 Kataloger. 8 Ordbøker. 9 Håndbøker. Andre koder j Levende bilder m Musikalier (trykte eller elektroniske, etc. og musikkmanuskripter) e Tilleggsfunksjonalitet (som finnes f.eks. i e-bøker) d Dissertaser h 008 $b h masteroppgaver og hovedfagsoppgaver. s Studentarbeider, semesteroppgaver og lignende c Kongresser, symposier i Biografier k Kart, atlas o Billedmateriale (f) Festskrift for person (kun til bruk for NBO) (g) Festskrift for korporasjon (kun til bruk for NBO) 0 Udefinert. Brukes også for digibøker

14 Spesifikasjon av informasjonskoder 008 $a Fysisk form 008 $b Type innhold Posten identifiseres ved Eksempel Eksempel Eksempel u j Poster som inneholder video i 245 $h p u, v Poster starter med s, qs eller sq i oppstillingssignaturen. Figur D.4: Eksempel på hvordan vise hvilke deler av samlingen som skal ha hva 008 koder.

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver Nettdokumenter Brukerhåndbok Oppdatert: 2013-01-24 2013-01-24 Oppdatert avsnitt og skiftet skjermbilde i avsnitt Registreringsskjerm for nettdokumenter Endret teksten for PakkeID under Oversikt over feltene

Detaljer

BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler

BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler Oppdatert: 2014-01-30 2014-01-30 Avvik til 12.4D2 og 12.4F er fjernet 2013-02-12 008 $b h og s: «fra norske læresteder» er fjernet 2012-12-13 Diverse avvik-kilder

Detaljer

Elektroniske ressurser

Elektroniske ressurser Elektroniske ressurser Retningslinjer og regelverk Oppdatert: 2009-11-11 2009-11-11 Avsnittet Elektroniske reproduksjoner (1.11.), s. 12 er oppdatert med opplysninger om reproduksjonsår og originalt utgivelsesår.

Detaljer

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b.

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. MINIDATA Brukerhåndbok Oppdatert 2010-05-19 2010-05-19 MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01 Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. Oppdatert med

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok

LotusLive. LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok LotusLive LotusLive Engage and LotusLive Connections Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter,

Detaljer