Import av bibliografiske data.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Import av bibliografiske data."

Transkript

1 Import av bibliografiske data. Versjon 9, Jan Erik Garshol Versjon 10, Arnvid Hellebust Versjon 11, Elsa Ytterland og Arnvid Hellebust Innholdsfortegnelse Innledning Nye bibliotek/samlinger og import Gangen i en import, trinn for trinn Innledende rydding og importsøknad Godkjenning av søknad og importavtale Avlevering og konvertering Import og etterarbeid Vedlegg A... 5 Hvorfor det er nødvendig å rydde i bibliografiske data Retningslinjer for rydding i bibliografiske data ved import til BIBSYS Ryddeliste... 6 Krav til importposter... 7 Vedlegg B... 8 Hva skjer ved import av bibliografiske data Fil med data for strekkodeetiketter... 9 Vedlegg C Behandling av importdata fra Micromarc (NORMARC) Vedlegg D Samlingskoder og utlånskoder Informasjonskoder... 12

2 Innledning BIBSYS importerer hvert år bibliografiske data. Hovedtyngden utgjøres av nye bibliotek, men vi importerer også data fra samlinger ved eksisterende BIBSYS-bibliotek. Denne tilveksten utgjør opptil nye objektposter hvert år. BIBSYS stiller strenge krav til bibliografiske data for import. Det betyr at det enkelte bibliotek bør kvalitetssikre sine data før en eventuell import og ellers være kjent med hvordan BIBSYS legger opp arbeidet med import av bibliografiske data. Kostnaden ved import er direkte knyttet til kvaliteten på importdataene og hvilken MARCstandard som er tatt i bruk. Dette dokumentet beskriver hvilke krav vi stiller til bibliotek som ønsker å få sine bibliografiske data importert til BIBSYS-basen. Det utarbeides importavtaler basert på kvalitet og innhold.

3 1. Nye bibliotek/samlinger og import Når en ny institusjon blitt tatt opp som deltager i BIBSYS-samarbeidet og får rett til å bruke BIBSYS Biblioteksystem, kan BIBSYS importere bibliotekets eksisterende database til Bibliotekbasen. BIBSYS kan også importere bibliografiske data for bibliotek som allerede har tatt i bruk BIBSYS Biblioteksystem. Bibliografiske data som ønskes importert til Bibliotekbasen, må tilfredsstille følgende krav: de må leveres i MARC-linjeformat de må ha tilfredsstillende kvalitet av bibliografisk innhold (Katalogiseringsregler) de må være lagret med Unicode UTF-8, ISO eller DOS Codepage 850 (tegnsett) For at BIBSYS skal kunne tilby en importavtale, så må de dataene som ønskes importert foreligge i et MARC-format som lar seg bearbeide til BIBSYSMARC. Bibliografiske data som ikke foreligger i MARC-format kan vurderes for import dersom det foreligger en konverteringstabell mellom dette formatet og BIBSYSMARC. Bibliotek som ønsker import av bibliografiske data må avlevere en kopi av basene sine slik at BIBSYS kan vurdere om de kan tilby en vanlig importavtale, eller om det må inngås en spesialavtale. Importavtalen regulerer tidsfristen for bibliotekets avlevering av data, og tidsfristen for når importen skal være gjennomført og hvilke kostnader som vil påløpe. Alle poster som ikke kan godtas uten større endringer/rettinger tas ut og returneres for manuell registrering ved biblioteket. Hele prosessen er skjematisk framstilt på fig Figur 1.1: Skjematisk framstilling av gangen ved import av bibliografiske data. (Dårlig kvalitet på data vil medføre høyere pris og at flere poster må registreres manuelt.)

4 2. Gangen i en import, trinn for trinn. 2.1 Innledende rydding og importsøknad Når biblioteket har fått innvilget deltakelse i BIBSYS og ønsker import, må de begynne å forberede en prøveavlevering ved å rydde i basen ut fra de retningslinjene vi har gitt i vedlegg A. Etter at den innledende ryddingen er ferdig, tar biblioteket kontakt med BIBSYS for testavlevering av sine bibliografiske poster som ønskes importert. 2.2 Godkjenning av søknad og importavtale. BIBSYS vurderer de medfølgende bibliografiske postene. Dersom kvaliteten på de bibliografiske postene er tilfredsstillende, utarbeides en importavtale hvor tidsfrister, ansvarsforhold og pris m.m. inngår. 2.3 Avlevering og konvertering. Biblioteket avleverer til avtalt tidspunkt dataene i det format og den kvalitet som er avtalefestet. Biblioteket må også fylle ut skjema for samlingskoder (hvis slike ønskes) og innholdskoder. Det er viktig at disse skjemaene er riktig utfylt, da opplysningene som er gitt benyttes til å skille ut aktuelle poster for spesialbehandling. Skjemaene er vist i vedlegg D. Under forutsetning av at biblioteket leverer dataene til avtalt tidspunkt, vil BIBSYS utføre arbeidet med å konvertere og importere dataene i henhold til den tidsrammen som er angitt i avtalen. NB: Dersom biblioteket ikke klarer å avlevere dataene innen fristen, risikerer importen å havne sist i køen for å unngå forsinkelser av andre importer. Så lenge BIBSYS holder på med konverteringen, må biblioteket stille til rådighet en eller flere kontaktpersoner som BIBSYS kan kontakte når akutte problemstillinger dukker opp. Det forutsettes at disse personene har god kjennskap til egen base og har kompetanse i bruk av BIBSYS. Poster som fremdeles ikke tilfredsstiller våre krav, vil under konverteringen bli skilt ut og disse returneres senere samlet til biblioteket for manuell registrering. Når konverteringen er ferdig, sendes et utvalg poster både i original og konvertert form til biblioteket for kontroll. Registrering av poster i det gamle biblioteksystemet etter at data er avlevert vil ikke bli med i importen. 2.4 Import og etterarbeid. Etter at dataene er importert til BIBSYS-basen, sender vi lister over poster som er mulige dubletter. Disse må sjekkes manuelt av biblioteket. Denne sjekken skal biblioteket være ferdig med innen tre måneder etter importdato. For de bibliotekene som ønsker det, kan vi også levere filer med data for strekkodeetiketter for de importerte postene. Selve etikettene blir ikke lenger laget av BIBSYS. Bibliotekene må selv ta kontakt med leverandører av slike tjenester. Alle andre poster som sendes i retur, må biblioteket registrere manuelt, men her opererer vi ikke med noen tidsfrister. Se ellers vedlegg B.

5 Vedlegg A Hvorfor det er nødvendig å rydde i bibliografiske data. Baser som skal importeres vil i utgangspunktet i større eller mindre grad være beheftet med en rekke feil, mangler og inkonsekvent registrering. I tillegg vil slike baser som regel komme fra et lokalt system (Mikromarc, Bibliofil, SIFT m.m.) og registreringspraksisen vil derfor være avvikende fra det som kreves av et fellessystem som BIBSYS. Årsakene til at det forekommer feil og uregelmessigheter i baser som skal importeres skyldes hovedsakelig: Det lokale systemet foretar ingen sjekk av marc-koder og delfelt (slik BIBSYS-systemet gjør). Dette åpner for både registrering av skrivefeil og "fri" bruk av marc-koder og delfelt. Det lokale systemet er bare brukt av biblioteket internt. Lokale noter og anmerkninger kan derfor forekomme i felt som i BIBSYS-systemet kun skal inneholde generell informasjon. NORMARC-standarden tillater innhold i «Lokale noter»-felt som må ligge i et lukket felt i BIBSYSMARC, for eksempel må alle 5XX-felt med «Biblioteket har (...)», «I kasse merket (...)» etc. flyttes. Dersom flere personer står/har stått for registreringen, forekommer ofte "personlige vrier" som vanskeliggjør en systematisk bearbeidelse av dataene senere. For eksempel ulik bruk av forkortelser i oppstillingssignaturer, bruk av forskjellige navneformer og også forskjellig bruk av marcfelt. Flerbindsverk blir registrert med alle bind på en og samme post eller en post for hvert bind der bindtittel er lagt i 245 $p. I BIBSYS skal flerbindsverk lenkes på to eller flere nivå. Slike poster vil stort sett bli returnert for manuell registrering. Periodiske publikasjoner er registrert som én post, men med volumene registrert som eksemplarer. Analytter er registrert på hovedposten. I BIBSYS skal analytter registreres som egne poster og lenkes til hovedposten. Noen av postene har tidligere vært importert fra en eldre versjon av det lokale systemet eller fra et annet system. Retningslinjer for rydding i bibliografiske data ved import til BIBSYS. Under finner du generelle retningslinjer for rydding, med utgangspunkt i data som er registrert i NORMARC. Dersom det i tillegg forekommer feil og mangler av mer spesiell art, må BIBSYS informeres om dette, slik at vi kan komme med forslag og innspill til hva som i tilfelle må gjøres. En oversikt over BIBSYSMARC kan også være til hjelp i forbindelse med ryddingen. BIBSYSMARC fullversjon finnes på:

6 Ryddeliste 1. Poster som representerer tapt eller slettet materiale skal i utgangspunktet ikke leveres med importdataene. I tilfelle slikt materiale er med, skal det kunne spesifiseres på en entydig og enkel måte hvordan det skal identifiseres. 2. Feil marcfelt og delfelt som skyldes feilinntastinger skal rettes opp. 3. Dersom postene gjenspeiler forskjellig praksis i registreringen, skal dette rettes opp og standardiseres. 4. Marcfelt som er obligatoriske for import må være registrerte. Disse feltene er 245 $a (tittel), minst ett av feltene 260 $a, $b eller $c (sted, forlag, år) og 008 $a Fysisk form, $b Innholdskode. 5. Lokale noter skilles ut i egne felt. 6. Flerbindsverk må ikke være registrert med flere bind på samme post. Flerbindsverk skal være registrert med en post pr. bind, samt en post for selve verket. For slike poster skal identifikatorverdien i 760 og 762 følge med postene. 7. Eksemplardata som representerer forskjellige utgaver eller forlag m.m. skal ikke være registrert på samme post. 8. Poster som representerer analytter importeres i utgangspunktet ikke. Tilsvarende gjelder også for kutt/sporposter for musikk. Slike poster må fjernes. Hvis analyttene lar seg skille ut, har en klar kobling til vertspost og inneholder nødvendige bibliografiske data kan det likevel være mulig å importere dem. 9. Dersom det skal tas vare på lokale noter i eksemplardataene, må notene være registrert i samme delfelt på alle postene. 10. Navneformer i hoved- og bi-innførsler standardiseres, slik at for eksempel en og samme forfatter alltid er registrert med samme navneform. 11. Postene må ha korrekt og identifiserbar angivelse av fysisk form og materiale (for eksempel 245 $h). 12. Innførsler på personnavn og korporasjon skal være registrert i hhv. marcfelt 100, 600, 700 og 110, 610, Hvis ISBN eller ISSN forekommer, må numrene være korrekte og være angitt i riktig MARCdelfelt. ISSN skal ikke være registrert på monografiposter. Til syvende og sist vil det uansett være poster som ikke lar seg konvertere/importere, men må returneres for å legges inn manuelt. Eksempel på dette er flerbindsverk og en del periodiske poster. Også poster hvor man må ha tilgang til selve dokumentet for å kunne finne data for manglende obligatoriske felt returneres. Hvor stor del av dataene som kan importeres, avhenger av kvaliteten på dataene som blir avlevert for import.

7 Krav til importposter. Poster som skal importeres må i utgangspunktet minimum tilfredsstille følgende krav: 1. Objektposten må representere et fysisk dokument. Analytter eller musikk-kutt (sporposter) importeres vanligvis ikke. Se forøvrig punkt 8. i ryddelista over. 2. Alle eksemplardata som er tilknyttet objektposten må representere samme type dokument (samme fysiske form, samme utgave). Dersom dette ikke er tilfelle, må det opprettes nye objektposter med bibliografiske data for dokumenter som ikke er av samme type. 3. Flerbindsverk skal være registrert med en objektpost for hvert bind. 4. Identiske eksemplarer må være tilknyttet samme objektpost og ikke være registrert som dubletter. 5. Tittel (245 $a) og minst ett av feltene 260 $a, $b, $c må være registrert. 6. Innholdet i hvert marcfelt må være entydig og følge de spesifikasjonene som er gitt. Dersom for eksempel 100 $a er spesifisert for personnavn, må ikke annen type informasjon finnes i dette feltet. 7. Lokale noter på objektposten skal være skilt fra ut fra generelle noter og ligge i egne felt.

8 Vedlegg B Hva skjer ved import av bibliografiske data. Med tanke på det etterarbeidet som biblioteket må utføre etter importen, kan det være nyttig å vite hva som skjer ved en import og hvorfor dette etterarbeidet må gjøres. De bibliografiske dataene i BIBSYS-basen er inndelt i to nivå, objektposter og dokumentposter. Objektposten inneholder bibliografiske data som er felles for alle bibliotek (for eksempel forfatter, tittel, sideantall, ISBN, etc.). Objektposten inneholder i tillegg emnedata der hvert bibliotek har sine egne emnedata (for eksempel Dewey, lokal klassifikasjon, lokale emneord, etc.). Til alle objektposter er det tilknyttet en eller flere dokumentposter. Dokumentpostene representerer selve eksemplarene i de enkelte bibliotek og inneholder opplysninger om eierbibliotek, avdeling, samling, oppstillingssignatur m.m. Objektpostene og dokumentpostene har unike ID-nummer som vi kaller hhv., OBJEKTID og DOKID (se fig. B.1.) Figur B.1: Sammenhengen mellom objektposter og dokumentposter. Hver post i importdataene inneholder både bibliografiske data (fellesdata), emnedata og eksemplardata (data for dokumentposter). I og med at de bibliografiske dataene er fellesdata, må vi først sjekke om objektposten finnes fra før. Finnes objektposten fra før, er de bibliografiske dataene alt registrert, finnes ikke objektposten fra før, må vi opprette en ny objektpost med bibliografiske data fra importposten. Emnedata og eksemplardata er ikke fellesdata, importpostens emnedata kopieres inn på objektposten og det opprettes en ny dokumentpost for hvert sett eksemplardata. Disse dokumentpostene blir tilknyttet objektposten og kommer i tillegg til de som ev. finnes fra før.

9 Hver post i importdataene inneholder både bibliografiske data (fellesdata), emnedata og eksemplardata (data for dokumentposter). I og med at de bibliografiske dataene er fellesdata, må vi først sjekke om objektposten finnes fra før. Finnes objektposten fra før, er de bibliografiske dataene alt registrert, finnes ikke objektposten fra før, må vi opprette en ny objektpost med bibliografiske data fra importposten. Emnedata og eksemplardata er ikke fellesdata, importpostens emnedata kopieres inn på objektposten og det opprettes en ny dokumentpost for hvert sett eksemplardata. Disse dokumentpostene blir tilknyttet objektposten og kommer i tillegg til de som ev. finnes fra før. NB: Dersom objektposten finnes fra før i BIBSYS vil importpostens status avgjøre om den skal erstatte BIBSYS-posten. Importposten vil erstatte BIBSYS-posten kun i de tilfellene importpostens status er høyest. Normalt settes importpostens status så lavt at kun et fåtall av importpostene vil erstatte BIBSYS-postene. Dersom kvaliteten på de importerte postene er svært god, kan vi imidlertid gi importpostene en høyere status. Ved importen leses en og en importpost og det sjekkes først om denne finnes fra før eller ikke. Ovenfor har vi beskrevet hva som skjer dersom posten enten finnes eller ikke finnes fra før i basen. Ofte vil imidlertid en slik automatisk dublettsjekk ikke kunne avgjøre helt sikkert om posten finnes eller ikke. En finner mange poster som ligner, men ingen som er "helt lik". I slike tilfelle opprettes det en ny objektpost med tilhørende dokumentposter (som i det tilfellet posten ikke finnes fra før), men disse objektpostene får en egen status, «imp». I tillegg genereres det en liste over alle postene som har fått status «imp». Etter importen må biblioteket gå gjennom disse listene manuelt post for post for å avgjøre om posten skal knyttes til en annen post eller om posten skal være som den er (men få status endret fra «imp» til «ukatm».) Denne dublettkontrollen skal biblioteket normalt være ferdig med innen tre måneder fra importdato. Fil med data for strekkodeetiketter Dersom biblioteket ønsker å klistre etiketter der dokumentets DOKID er gitt som strekkode, kan BIBSYS levere de dataene som er nødvendige for dette. Dataene leveres på en fil der hver post representerer ett dokument. Posten har følgende data: DOKID, avdelingskode, samlingskode, hyllesignatur, tittel, forfatter og årstall. Det lages to filvarianter av disse postene. En variant der dataene presenteres på tre linjer (se fig. B.2) og en variant med en post per linje med dataene adskilt med semikolon (se fig. B.3). Det er viktig at hver enkelt strekkodeetikett klistres på riktig dokument og for å gjøre det lettere å kontrollere dette, skrives dokumentets ID-nummer (hvis det eksisterer) fra det gamle systemet ut (se fig. B.2 og B.3). Strekkodeetikettene kan dermed produseres med gammelt ID-nummer synlig på etiketten. I tillegg vil gammelt ID-nummer på samme form bli vist bak dokumentene i BIBsøk og Ask, sammen med det gamle systemets ID-nummer på formen (t[id-nummer]), (se fig. B.4) Dataene på fila leveres sortert etter samling og oppstillingssignatur. NB: Hvis biblioteket ikke trenger gamle ID-nummer i visningsskjermer eller på etikettfil, lar en BIBSYS få beskjed om dette før importen kjøres.

10 12XX03732 NYTTBIBL Pam 2029 eks. 1 (k23337) The application of sensitivity and unce / Derwent Richard XX03758 NYTTBIBL Pam 2029 eks. 2 (k23944) The application of sensitivity and unce / Derwent Richard XX00918 NYTTBIBL Pam 2045 eks. 1 (k23314) Påverkan på fasadytor från yttre miljö : projekt fasadytor-förnya 1987 Figur B.2: Linjebaserte eksempler på data for strekkodeetiketter for importerte poster. Eksemplarenes ID-nummer fra gammelt system er vist med uthevet skrift. 12XX03757; NYTTBIBL Pam 2029 eks. 1 (k23337);the application of sensitivity and unce / Derwent Richard 1987; 12XX03758; NYTTBIBL Pam 2029 eks. 2 (k23944);the application of sensitivity and unce / Derwent Richard 1987; 12XX00918; NYTTBIBL Pam 2045 eks. 1 (k23314);påverkan på fasadytor från yttre miljö : projekt fasadytor-förnya 1987; Figur B.3: Semikolonseparerte eksempler på data for strekkodeetiketter for importerte poster. Eksemplarenes ID-nummer fra gammelt system er vist med uthevet skrift. OBJEKTID: Status: ukatm Forfatter : Derwent, Richard Tittel : The application of sensitivity and uncertainty analysis techniques to a photochemical ozone model / R. Derwent and O. Hov. Trykt : Harwell : Harwell Laboratory, Sidetall : 28 s. : fig., tab. I serie : (AERE ; R 12615) Flere eks. på bibl. kontor. 1 12xx mini NYTTBIBL Pam 2029 eks. 1 (k23337) 2 12xx mini NYTTBIBL Pam 2029 eks. 2 (k23944) Figur B.4: Visning av importerte poster i BIBsøk. Posten viser et av eksemplene i figur B.2 og B.3.

11 Vedlegg C Behandling av importdata fra Micromarc (NORMARC), Standard behandling av enkelte MARCID/delfelt (MARCID i kursiv gjelder kun musikkposter). 008 $a, $b er obligatoriske og må være registrerte for at posten skal kunne bli importert 020 $a, $b og $z beholdes. $g kan beholdes 022 $a beholdes (hvis korrekt). $z flyttes til $y 024 $a, $g, $x* og $z beholdes. (musikk) (*I BIBSYS marc er $x obligatorisk) 028 $a beholdes. (Må også registreres som note i 500 $a) (musikk) 041 $a overføres til 008 $c 045 $a beholdes. Ved repeterte $a, slås innholdet sammen med skilletegn " ; " 080 $a beholdes hvis $z = h. Ved repeterte 080 vil andre $a overføres til $b. 082 $a behandles som for 080. $x beholdes. 096 $a overføres til 096 $c (hyllesignatur). 099 $b overføres til 096 $e (eks.nr.) og fortekst fjernes. BIBSYS-dokid (vanligvis $k) legges i 096 $n og beholdes ved import 100 $a, $b, $c, $d, $q og $w beholdes. $e flyttes til $4.(for musikkposter benyttes $e for instrument) 110 $a, $b, $c, $d, $g, $n, $q og $w beholdes. $e flyttes til $4 111 $a, $c, $d, $g, $n, $q og $w beholdes. $e flyttes til $4 130 $a, $d, $f, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s og $w beholdes 240 $a, $d, $g, $i, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s og $w beholdes 245 $a, $b, $c, $h, $n, $p og $w beholdes 246 $a, $b, $c og $w beholdes 250 $a og $b beholdes 260 $a, $b, $c og $f beholdes 300 $a, $b, $c og $e beholdes 440 $a, $n, $p, $v og $w beholdes. $b/$c hektes på $a med skilletegn f.eks. " / ". $x fjernes 490 $a beholdes 5xx $a endres til 500 $a. Unntak: Lokale noter fjernes Originaltittel (vanligvis 572 eller 574) overføres til 241, hvis det er mulig å skille dem ut 505 konverteres til 740, hvis mulig (noter) 511 konverteres til 700/710, hvis mulig (innspilt musikk) 600 $a, $b, $c, $d, $i, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s, $t, $u og $w beholdes 610 $a, $b, $c, $d, $n, $q, $t, $u og $w beholdes 611 $a, $c, $d, $n, $q, $t, $u og $w beholdes 630 $a, $b, $d, $f, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s og $w beholdes 65X Dersom emneordene er kontrollerte kan vi overføre til 687 $a til $a, $c/$y til $y, $d/$z til $z, $w til $w, $x til $b, $v til $x og $0 til $c For ukontrollerte emneord foretrekker vi å overføre til 691 $a 652 $a og $w beholdes (musikk) 655 $a og $w beholdes (musikk) 658 $a, $b og $w beholdes (musikk) 700 $a, $b, $c, $d, $i, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s, $t, $u og $w beholdes. $e fjernes (for innspilt musikk beholdes $e) 710 $a, $b, $c, $d, $g, $n, $q, $t, $u og $w beholdes. $e Flyttes til $4 711 $a, $c, $d, $g, $n, $q, $t, $u og $w beholdes 730 $a, $b, $d, $f, $k, $l, $m, $n, $o, $p, $q, $r, $s og $w beholdes 740 $a, $n, $p og $w beholdes 830 $a, $n, $p, $q, $v og $w beholdes Dersom det er viktig for biblioteket å få med opplysninger som ligger i andre marcid/delfelt enn de som er spesifisert over, må dette avtales spesielt.

12 Vedlegg D Samlingskoder og utlånskoder Skjema for spesifikasjon av samlingskoder/utlånskoder (BIBSYSMARC 096 $b/096 $h). Disse marcfeltene vil legges til dokumentposter som tilfredsstiller de kriteriene som blir gitt i skjemaet. Nederst i skjemaet er det vist eksempel på korrekt utfylling. Oversikt over samlingskoder/utlånskoder 096 $b Samlingskode 096 $h Utlånstype Maksimal feltlengde: 10 tegn. Delfeltet fylles ut når publikasjonen tilhører en spesiell samling. d Dagslån Figur D.1: Oversikt over utlånskoder. i ikke til utlån k Korttidslån m manuell (kan ikke lånes ut i utlånsautomat) v vanlig lån (Denne er det ikke nødvendig å registrere, fordi alle dokumenter som ikke har noen verdi i 096 $h blir behandlet som vanlig lån.) Spesifikasjon av samlingskoder/utlånskoder 096 $b Samlingskode 096 $h Utlånstype Posten identifiseres ved Eksempel Eksempel Eksempel Avisfm, Mikrof, Mag i Poster der oppstillingssignatur starter med r, qr eller rq. Figur D.2: Eksempel på hvordan vise hvilke deler av samlingen som skal ha hvilke samlingskoder/utlånskoder.

13 Informasjonskoder (BIBSYSMARC 008 $a/008 $b). Disse marcfeltene vil legges til poster som tilfredsstiller de kriteriene som blir gitt i skjemaet. Nederst i skjemaet er det vist eksempel på korrekt utfylling. Før skjema fylles ut, må en sjekke sist oppdaterte versjon av kodene som finnes her: Oversikt over informasjonskoder 008 $a Fysisk form - materialtype 008 $b Type innhold og bibliografisk kategori p Trykt materiale n Nettdokumenter (dokumenter som er tilgjengelige via Internett eller via lokale nett) v CD-er w DVD-er u Magnetbånd (på spole eller kassett) x Manuskripter (originalmanuskripter og avskrifter, ikke faksimiler) a Mikroformer t Grammofonplater h Filmruller s Disketter o Grafisk materiale som er tenkt projisert eller gjennomlyst i Grafisk materiale ugjennomtrengelig for lys (kunstverk, fotografier, o.l.) y Tredimensjonale gjenstander z Braille (blindeskrift) æ Kombidokument å Laserplater (laser-optisk (refleksiv) videoplate med analog representasjon) d Digibøker ø Lagringsbrikker (minnepinner, etc.) q Blu-ray 0 Udefinert Figur D.3: Oversikt over informasjonskoder v Monografier æ Fragmenter (artikler, musikkspor, etc.) a p q r Aviser Bibliografiske databaser (f. eks. ISI-basene, Norbok, o.l.) Fulltekstdatabaser Andre databaser (ordbøker, statistikkbaser, o.l.) w Monografiserier, nummererte institusjonsserier x Tidsskrifter y Årbøker z Andre typer løpende n l ø b u Innspilt musikk Lydbøker Andre lydopptak (ikke musikkopptak, ikke lydbøker) Bibliografier, diskografier, filmografier Statistikk 5 Anmeldelser. Brukes til kritiske vurderinger av ulike typer verk 6 Encyclopedier og leksika. 7 Kataloger. 8 Ordbøker. 9 Håndbøker. Andre koder j Levende bilder m Musikalier (trykte eller elektroniske, etc. og musikkmanuskripter) e Tilleggsfunksjonalitet (som finnes f.eks. i e-bøker) d Dissertaser h 008 $b h masteroppgaver og hovedfagsoppgaver. s Studentarbeider, semesteroppgaver og lignende c Kongresser, symposier i Biografier k Kart, atlas o Billedmateriale (f) Festskrift for person (kun til bruk for NBO) (g) Festskrift for korporasjon (kun til bruk for NBO) 0 Udefinert. Brukes også for digibøker

14 Spesifikasjon av informasjonskoder 008 $a Fysisk form 008 $b Type innhold Posten identifiseres ved Eksempel Eksempel Eksempel u j Poster som inneholder video i 245 $h p u, v Poster starter med s, qs eller sq i oppstillingssignaturen. Figur D.4: Eksempel på hvordan vise hvilke deler av samlingen som skal ha hva 008 koder.

GENSØK. - kort veiledning. Skrevet av: Per Thoresen. Oppdatert: 2008-08-21. 2008-08-21: Fjernet avsnittet om BibSøk Nett.

GENSØK. - kort veiledning. Skrevet av: Per Thoresen. Oppdatert: 2008-08-21. 2008-08-21: Fjernet avsnittet om BibSøk Nett. GENSØK - kort veiledning Skrevet av: Per Thoresen Oppdatert: 2008-08-21 2008-08-21: Fjernet avsnittet om BibSøk Nett. 2004-06-14: Mindre oppdateringer og rettelser 2000-10-17: Oppdatert liste over søkbare

Detaljer

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

Møte mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS om Samisk bibliografi 7. oktober 2009 - referat

Møte mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS om Samisk bibliografi 7. oktober 2009 - referat Oppdatert: 2009-11-11 Møte mellom Nasjonalbiblioteket og BIBSYS om Samisk bibliografi 7. oktober 2009 - referat Sted: BIBSYS, Abelsgate 5, Trondheim Dato: Onsdag 7. oktober 2009 Referent: Frank B. Haugen

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15

Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 Hvordan blir vår nye registreringshverdag? Ketil Falck og Unni Knutsen 11/3-15 UBO = del av fortroppene, har derfor testet konvertering av metadata Overordnet råd fra ExLibris: First make a distinction

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 6. mars 2014

Møte i Bibliografisk gruppe 6. mars 2014 Referat Oppdatert: 14.mars 2014 Møte i Bibliografisk gruppe 6. mars 2014 Sted: Trondheim, Abelsgate 5, 2.etasje, møterom Sirkuss Dato og tid: 6. mars 2014, kl 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune Til

Detaljer

Nytt biblioteksystem i UHsektoren

Nytt biblioteksystem i UHsektoren Nytt biblioteksystem i UHsektoren Agenda! Generelt om nytt biblioteksystem i UHsektoren! Konsekvenser ved datamigrering! Nasjonalt autoritetssystem! Autoritetsdata med en liten vri Nytt biblioteksystem!

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Referat Oppdatert: 2001-12-07 Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. november 2001 Sted: Lillehammer Hotell, Lillehammer Møteleder: Gøril Hesstvedt Til stede Gøril Hesstvedt (UBTØ), Frøydis Moe

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Referat Oppdatert: 2001-01-02 Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 16. november 2000 Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotell, Trondheim Møteleder: Anette Breder Koch Til stede: Sigrun Ask (UBB), Anette

Detaljer

Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe

Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe Sakliste Oppdatert: 2007-04-11 Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: 10.00 16.00 Til: Tove Aursøy,

Detaljer

Katalogisering av musikk

Katalogisering av musikk Katalogisering av musikk Brukerhåndbok Oppdatert: 2005-10-03 2008-08-22: Erstattet BibSøk Nett med BIBSYS Ask. 2005-10-03: Revidert tekst til 6.1G. Dokumenter uten felles tittel. Sporposter skal lages

Detaljer

Registrere ny beholdning utenfor bestilling

Registrere ny beholdning utenfor bestilling Registrere ny beholdning utenfor bestilling Dato: 2015-10-23 (Revidert av Liv Brenna, UBO) Veiledningen beskriver hvordan lokal beholdning kan legges på en post som finnes ferdig katalogisert i basen.

Detaljer

Møte i BIBSYS Bibliografisk gruppe 2008-12-09 Referat

Møte i BIBSYS Bibliografisk gruppe 2008-12-09 Referat Oppdatert: 2009-01-15 Møte i BIBSYS Bibliografisk gruppe 2008-12-09 Referat Sted: BIBSYS, Teknobyen innovasjonssenter, Abelsgt.5. Dato: Tirsdag 9. desember 2008 Tid: 09.00-16.15 Møteleder: Frank B. Haugen

Detaljer

Brukerprofil og brukeropplysninger

Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerhåndbok Oppdatert: 2007-01-15 2007-01-15: Endret beskrivelse av rolleskjermen. 2005-10-13: Tilføyd beskrivelse av nytt felt i brukerprofilen: Ksted. 2005-02-15:

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data

Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Forslag til nasjonalt utvekslingsformat for bibliografiske data Jan Erik Kofoed, BIBSYS Nina Berve, Nasjonalbiblioteket Frank Berg Haugen, nasjonalbiblioteket Versjon 0.4 2009-03-01 1. Mål Finne et utvekslingsformat

Detaljer

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver Nettdokumenter Brukerhåndbok Oppdatert: 2013-01-24 2013-01-24 Oppdatert avsnitt og skiftet skjermbilde i avsnitt Registreringsskjerm for nettdokumenter Endret teksten for PakkeID under Oversikt over feltene

Detaljer

BIBSYS Ask veien videre

BIBSYS Ask veien videre Temamøte 8 BIBSYS Ask veien videre Onsdag 18.april, kl 13:00-16:00 Møteleder: Timo Brøyn, BIBSYS Innledere: Liv Brynhild Aspaas, Torhild Larsen, Nils Pharo Referent: Roger Aunet, BIBSYS Saksliste Velkommen

Detaljer

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat

MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Bibliotekmøtet 2008 Verden i biblioteket biblioteket i verden, arr. 33: Katalogisering: nye regler, nye formater, nye planer MARC 21 som nytt norsk utvekslingsformat Status, planer, konsekvenser for bibliotekene

Detaljer

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. 1:03 Godkjenning av dagsorden. 2:03 Godkjenning av referatet fra møte i 2002

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. 1:03 Godkjenning av dagsorden. 2:03 Godkjenning av referatet fra møte i 2002 Oppdatert: 2003-06-23 Referat Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. og fredag 9. mai 2003 hhv. 09-17 og 09-15:30 Sted: Hotell Norge, Bergen Møteleder: Gøril Hesstvedt Til stede: Gøril Hesstvedt

Detaljer

RAPPORT FRÅ KONVERTERINGSPROSJEKT 2008, DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN (NIA)

RAPPORT FRÅ KONVERTERINGSPROSJEKT 2008, DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN (NIA) RAPPORT FRÅ KONVERTERINGSPROSJEKT 2008, DET NORSKE INSTITUTT I ATHEN (NIA) Bakgrunn: Ved NIA fins Professor Johannes Triantaphyllopous bibliotek, innlagt i Micromarc katalogsystem. Gjennom fleire år har

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Oppdatert: 2005-06-07 Referat Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 12. mai 2005 Sted: Radisson SAS Hotel Bodø Møteleder: Frank B. Haugen Til stede: Frank B. Haugen (NB), Gøril Hesstvedt (UBTØ), Anne

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

Tegnbaserte skjermer via Telnet

Tegnbaserte skjermer via Telnet Tegnbaserte skjermer via Telnet Brukerhåndbok Oppdatert: 2004-12-28 2004-12-28: Nye skjermbilder og små justeringer. Dette dokumentet har tidligere vært navngitt som: "BIBSYS-grensesnittet: Tegnbaserte

Detaljer

Aktiv låner Registrert bruker som har lånt eller bestilt minst et dokument i rapportperioden (ISO 2.2.2)

Aktiv låner Registrert bruker som har lånt eller bestilt minst et dokument i rapportperioden (ISO 2.2.2) Skjema for statistikkinnhenting: fag- og forskningsbibliotek DEFINISJONER Aktiv låner Registrert bruker som har lånt eller bestilt minst et dokument i rapportperioden (ISO 2.2.2) Andre driftsutgifter Driftskostnader

Detaljer

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling

Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling Kravspesifikasjon for teknisk system i forbindelse med autoritetsregistere for formidling og bibliografiske referanser tilknyttet formidling 29.05.2006 Kravspesifikasjon Teknisk utvalg I forbindelse med

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b.

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. MINIDATA Brukerhåndbok Oppdatert 2010-05-19 2010-05-19 MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01 Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. Oppdatert med

Detaljer

Møte i BIBSYS bibliografisk gruppe

Møte i BIBSYS bibliografisk gruppe Oppdatert: 2011-01-21 Sakliste Møte i BIBSYS bibliografisk gruppe Sted: BIBSYS, Trondheim. Møterom Sirkuss i 2. etasje. Dato: 2011-02-02. Tid: 09.00 16.00. Til: Tove Aursøy, Ketil Falck, Frank Berg Haugen,

Detaljer

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter

BIBSYS Lisa. Administrasjon av nettdokumenter BIBSYS Lisa Administrasjon av nettdokumenter Historikk eadmin 2004-2005 Lisa 2006 laget spesielt for ABM utvikling 2007: ABM ikke lenger aktør i Lisa Lisa direkte bruk Bibliotekene administrerer sine avtaler

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø

Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø Brukerveiledning for import av publikasjoner ved UiTø I forbindelse med registrering av publikasjoner er det utviklet et hjelpesystem, Importtjeneste og autoritetsregister (ITAR), som bidrar til enklere

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Oppdatert: 2000-10-30 Sakliste Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 16. november 2000 Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotell, Trondheim Møteleder: Anette Breder Koch 15:00 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige og fullstendige.

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Gunhild Salvesen Nina Berve Frank B. Haugen (fra kl. 11.30) Kjersti Feiring Myrtrøen Anne Børnes Linda

Detaljer

Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL. Versjon 1.3

Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL. Versjon 1.3 Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL Versjon 1.3 Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL: Versjon 1.3 Last ned PDF-versjon av dette dokumentet. (nill.pdf) Revisjonshistorie

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 9. november 2009

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 9. november 2009 Referat fra møte i Den norske katalogkomité 9. november 2009 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Gunhild Salvesen Nina Berve Frank B. Haugen Kjersti Feiring Myrtrøen Anne Børnes Linda Østbye Anne

Detaljer

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil

Systemkrav. EndNote Web. Opprette profil Systemkrav Operativsystem: OS X eller Windows. Alle nyere versjoner støttet. Tekstbehandler: Microsoft Word. 2016-versjon er IKKE støttet! EndNote Web Et referansehåndteringsverktøy er et program som rett

Detaljer

Referat fra møte i NKKI: Møte 1, 2012

Referat fra møte i NKKI: Møte 1, 2012 Referat fra møte i NKKI: Møte 1, 2012 Tid og sted: 24. februar 2012, kl. 10:00-15:00 på Nasjonalbiblioteket Til stede: Sigrun Ask, Ingebjørg Rype, Kjersti Feiring Myrtrøen, Asbjørn Risan, Marit Kristine

Detaljer

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009

Workshop om import av e-ressurser. 28. april 2009 Workshop om import av e-ressurser 28. april 2009 Agenda 09.30 Kaffe 10.00 Velkommen/introduksjon 10.15 Dagens rutiner for import av e-tidsskrifter/e-bøker: Hvem gjør hva? Bibliotekets, BIBSYS, ABMs og

Detaljer

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. Referat. 01:04 Godkjenning av dagsorden. 02:04 Godkjenning av referatet fra møte i 2003

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. Referat. 01:04 Godkjenning av dagsorden. 02:04 Godkjenning av referatet fra møte i 2003 Oppdatert: 2004-04-22 Referat Referansegruppemøte Samlinger Tid: Tirsdag 23., onsdag 24. og torsdag 25. mars 2004 Sted: Rica Seilet Hotel, Molde Møteleder: Frank B. Haugen Til stede: Frank B. Haugen (NBR),

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Brukerveiledning for bibliotek som bruker andre biblioteksystem Skrevet av: Erling Fossan og Hege Johannesen Oppdatert: 2004-03-22 2004-03-22 Nytt dokument.

Detaljer

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland

E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX. Elsa Ytterland Oria-seminar - SFX E-ressurser i BIBSYS etter overgangen til SFX Elsa Ytterland Nyanskaffelser i BIBSYS Nytt Discovery-system: Oria Ny lenketjener: SFX Ny kunnskapsbase: SFX KnowledgeBase Hva er en lenketjener

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt

Sum utlån m/kopier, uten utstyr. Kopier Bibsys. Kopier manuelt Utlån - bruk av samlingene 9 Oppsummering 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 Utlån 8 78 381 17 288 14 66 22 436 29 88 28 348 27 192 27 966 32 616 31 19 3 22 35 463 34 22 3 8 32 248 36 94 45 765 48 478 44 826

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat

Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat Utredning ved Den Norske Katalogkomité Avlevert oktober 2004 til Arbeidspakke 1 under programmet Norsk Digitalt Bibliotek Oslo 2004 Den norske katalogkomité

Detaljer

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

S-2006/04 Bruk av 500-noten Fra 2002 utgitt kun online

S-2006/04 Bruk av 500-noten Fra 2002 utgitt kun online Møtereferat Oppdatert: 2006-12-01 BIBSYS Bibliografisk gruppe Referat Sted: Trondheim Møtedato: 2006-10-03 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Gøril Hesstvedt og Frank Haugen Til stede: Tove Aursøy, Elin

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Bibliotek i videregående skole. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 2010-02-03 Referat

Møte i Bibliografisk gruppe 2010-02-03 Referat Oppdatert: 2010-02-18 Møte i Bibliografisk gruppe 2010-02-03 Referat Sted: BIBSYS, Trondheim Dato: Onsdag 03.februar 2010 Tid: 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Forfall: Gøril Hesstvedt,

Detaljer

2006-10-02: Ä Lagt inn nytt kapittel 'Statistikk' (veiledning til Katalog-statistikken).

2006-10-02: Ä Lagt inn nytt kapittel 'Statistikk' (veiledning til Katalog-statistikken). Katalog Brukerhåndbok Oppdatert 2013-02-05 2009-03-31 Oppdatert beskrivelse av kommando gjenbruk. 2008-08-22 Fjernet henvisninger til BibSøk Nett. 2008-01-24 Lagt til forklaring til antall gratisressurser

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

BIBSYS Referansegruppemøte for Samlinger

BIBSYS Referansegruppemøte for Samlinger Sakliste BIBSYS Referansegruppemøte for Samlinger Sted: Trondheim Møtedato: 23.-24. mai 2000 Saker 1:00 Godkjenning av dagsorden 2:00 Godkjenning av referatet fra forrige møte Det er kommet melding fra

Detaljer

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning

Europakommisjonen. AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning Europakommisjonen AktivUngdom elekt roniske sø knadsskjemaer 2011 Veiledning I. Innledning Fra og med 1. juni 2011 innfører Aktiv Ungdom-programmet elektroniske søknadsskjemaer for prosjekttypene hvor

Detaljer

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet

Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Administrasjon av nettdokumenter i BIBSYS-samarbeidet Temamøte 18. april 2007 Erling Fossan Program Hva administrasjon av nettdokumenter innebærer Dagens status i BIBSYS-samarbeidet Hva trenger institusjonene

Detaljer

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv

Rutinebeskrivelse. 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader Som hovedregel registreres søknader om stillinger av post/arkiv Rutinebeskrivelse Registrere søknader Beskrivelsen inneholder: 1. Fremgangsmåte for registrering av søknader 2. Når en person søker på to eller flere stillinger i ett søknadsbrev 3. Registrering av CV/søkerliste

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig -

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket

En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket En Dewey for alle? Ingebjørg Rype NKKI/Nasjonalbiblioteket Hvordan kan Dewey bli et nyttig verktøy både for fag- og folkebibliotek? Tjenester rundt Norsk webdewey -Lisenser -Organisering av klassifikasjonsarbeid

Detaljer

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50

KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 KONVERTERING AV DATA FRA RAPP13.50 (Revisjon 2 07.01.2013) Beskriver her prosedyre for konvertering av data fra gammelt system RAPP13.50 til det nye systemet RF13.50 (www.regionalforvaltning.no). Stikkordsmessig

Detaljer

Dokumentet er aktuelt i forhold til Katalog, Minidata og konvertering

Dokumentet er aktuelt i forhold til Katalog, Minidata og konvertering BIBSYS Autoritetskontroll Brukerhåndbok Skrevet av Nina Berve Oppdatert 2013-04-02 Dokumentet er aktuelt i forhold til Katalog, Minidata og konvertering Dokument er basert på trykt versjon 'Autoritetskontroll'

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Oppdatert 2003-04-09 Sakliste Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. og fredag 9. mai 2003 kl. 09:00-16:00 Sted: Hotell Norge, Bergen Møteleder: Gøril Hesstvedt 1:03 Godkjenning av dagsorden 2:03

Detaljer

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 News Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i hjelpen eller

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

Holger Rørstrand Student 012095

Holger Rørstrand Student 012095 Holger Rørstrand Student 012095 BIBSYS Storoppgave i tekstbehandling Søk i Bibliotekene! Side 1 av 8 Kapittel 1: Oppgave 1... 3 Bibliotek:... 3 Fritekst:... 3 Sortering:... 3 Søk i tidsskrifter:... 3 Kapittel

Detaljer

Python: Oppslagslister (dictionaries) og mengder 3. utgave: Kapittel 9

Python: Oppslagslister (dictionaries) og mengder 3. utgave: Kapittel 9 Python: Oppslagslister (dictionaries) og mengder 3. utgave: Kapittel 9 TDT4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Læringsmål og pensum Mål Forstå prinsippene for, og kunne bruke i praksis Mengder (sets)

Detaljer

Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen

Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen Oppdatert: 2009-03-01 2009-03-01: Oppdatering av kapitlet: Sjekkliste for korrekturlesing i Bibliotekbasen. Kapitlet Fra monografi til periodikum eller omvendt,

Detaljer

Introduksjon til EndNote

Introduksjon til EndNote Introduksjon til EndNote Herregud hvorfor har ingen vist meg dette programmet før? (kvinne, 48 år, nettopp ferdig med phd-avhandlingen og en kort innføring i EndNote) Hva er EndNote? EndNote er et dataprogram

Detaljer

Dokumentlevering utfordringer og muligheter

Dokumentlevering utfordringer og muligheter Dokumentlevering utfordringer og muligheter BIBSYS Brukermøte 2007 Temamøte Onsdag 18.04.07 kl.13-16 Endret innhold på temamøtet Automatisering av fjernlån Dokumentlevering: utfordringer og muligheter

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Hvordan skaffe artikler?

Hvordan skaffe artikler? Hvordan finner jeg fulltekst? Hvordan finne og organisere mine e-tidsskrifter? Besøk på ISM 30/3-09 Jan Ove Rein & Karen Buset Medisinsk bibliotek Kontakt oss på medbib@ub.ntnu.no Hvordan skaffe artikler?

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved TEK-NAT Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig - skal leveres

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Elektroniske ressurser

Elektroniske ressurser Elektroniske ressurser Retningslinjer og regelverk Oppdatert: 2009-11-11 2009-11-11 Avsnittet Elektroniske reproduksjoner (1.11.), s. 12 er oppdatert med opplysninger om reproduksjonsår og originalt utgivelsesår.

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser Fag- og forskningsbibliotek 25 21: E-bøker/Databaser Innledende merknader: Det er knyttet noe usikkerhet til bibliotekenes rapportering når det gjelder digitale dokumenter, antall databaser og bruken av

Detaljer

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hva er nytt i PMP Kvalitet Versjon 2.0... 5 1.1 Bruker hensyn... 5 1.2 Utvalgsliste... 5 1.3 Lenke liste...

Detaljer

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER

VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER VURDERING AV KVALITETEN PÅ BIBLIOTEKETS TJENESTER Bibliotekets tjenester overfor studenter og fagpersonale skal dekke mange områder. Vi skal tilby ulike typer materialer som bøker, tidsskrifter, noter,

Detaljer

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Følgende retningslinjer skal følges ved deponering og/eller avlevering av elektroniske arkiver

Detaljer

Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA

Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA Akkvisisjonsbrev Supplement til håndbøkene for TILVEKST og PERIODIKA Oppdatert: 2006-10-02 2006-10-02: Omtale av revidert løsning for akkvisisjonsbrev, med utfasing av utskrift direkte til printer, standardisering

Detaljer

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur

BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur BIBSYS Ask Bibliotekets søkesystem - hvordan finne/søke etter litteratur Hvor finner du BIBSYS Ask? Side 2 Hvordan søke i Enkelt søk? Side 3 Hvordan søke etter bøker/titler? Side 3-4 Hvordan søke etter

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML-import (for sykehus)... 9 Rapporter... 10 Eksport... 10 Validering/logiske

Detaljer

Emneord og klassifikasjon

Emneord og klassifikasjon Emneord og klassifikasjon Innledning til debatt BIBSYS bibliotekledermøte 2007-04-19 Marit Almo, Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap Mitt forhold til BIBSYS Som i et gammelt ekteskap? Det er bedre

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer