Fyikesnernnda for barrievern og sosiale saker, Rogaland - Postboks Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fyikesnernnda for barrievern og sosiale saker, Rogaland - Postboks 247. 4002 Stavanger 18.01 2012"

Transkript

1 Fyikesnernnda for barrievern og sosiale saker, Rogaland Stavanger Postboks 247 deres reffigheter hva gjelder saksbehandiingen i fylkesnemnda. rettigheter sam part i saken. 7-3, 2iedd omtaber imidlertid partene i saken 09 Advokat Thingvoid visor tii bvi 7-3, 2. Iedd nâr hun hevder at far har krav pa barnevernets krav am omsorgsovertagelse av Stauda or rettet mot mor, sam or den sam bade har foreldreansvaret far honne 09 den daglige amsorg. At far ved selvtekt amsorgen for home. I brev av fra samme departement vedrørende partsrettigheter, side 1043 i perioder har Stauda boende hos seg ferer ikke til at han juridisk soft har den daglige Far yule holler ikke ha oppfylt kravene til a vre part otter forvaitningslaven, da stilling til at foreidrene i slike tilfslier oppfylier kravene i forvaltningsboven 2 litra a. for bamet vii vre part i sak am omsorgsovertagelse sâ har departementet tatt pâpeker departementet at nár dot har tatt stilling til at fareldre som har foreldreansvar 1042, 1. avsnitt.: Etter Barns-ag familiedepartementets oppfatning er dot bare om omsorgsovertakeise etter bamevernboven. omsorgsovertaqelse otter barnevernloven. Dot vises til brev av fra Barrio- Barneverntjenesten bestrider dette. Far har ikke del i foreidreansvaret for Stauda 1 da rettet met mar after fcrvaltningsloven 09 etter by om barneverritjenester. foreldre som har del I foreldreansvaret far et barn som or a anse som part i en sak han or frademt dette. Han vii da ikke kunne opptre som part i sak otj. Advokat Thingvold antører at far har partsrettigheter i sak cm crnscrgsovertagelse 09 familiedepartementet inntatt i dokumentsamlingen Barnevern side Tone Linn Thingvold. Dat vises til fylkesnemndas brev av , sarnt brev av 1 0.ctm fra advokat PARTSRETTIGIIETER SAK : HAUGESUND KOMMUNE, 5ARNEVERNTJENESTEN - TRUDE MONICA HANSEN T1F / J-IAUGESUND K0MMUN

2 Stauda er 14 âr og har rail DI a uttalo seg til taisperson. Dot vii ikke vre til Staudas baste om hun gis partsrettigheter I omsorgsovertagelsessaken. som har botydning for vedkommendas samvrsrett. del i foreidroansvaret hva gjelder omsorgsovertagelsessak rettet mot foreider med Departemontet has i sin uttalelse av iagt til grunn at bade foreldreansvar. En foreider uten foroidreansvar har kun raft til inrisyn i dokumenter bameverntjeriesten 09 fyilcesnemnda vii ha taushetsplikt overfor foreldre uten - 2- Kopi: Advokat Tone Linn Thingvold Advokat Kari Nesse Haugesund, den 18. januar 2012 Vcurivs&e.

3 SA)CSFRAMLEGG FRA Haugesund Kommune Barneverntjenesten TIL FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN 00 SOSIALE SAKER Saken gjelder: Saksfremlegg vedrerende samvar med tar. I ROGALAND Barnots navn: Stauda Sofie Hansen f.: Aciresse: Skoglandavegen 108, 5514 HALIGESUND For: Trude Monica Hansen, Odd Arild Holland For; Rune Leander Hansen, Tone Unn Thingvold 1-faugesund kommune Barneverntjenesten Mors navn: Trude Monica Hansen f.: Adresse; Skoglandsvegen 108, 5514 HAUGESUND Sivilstand: Skilt Fars navn: Rune Leander Hansen f.: Adresse: Tindeland, 5568 VIKEBYGD Sivilstand: Skilt Foreldreansvar; Mor Oftentlig partsrepresentant: barnevernkonsulent: Lena VesWik, Prosessfullmektig for offentflg part: Advokat Karl Nesse, Prosessfullmektig for privet parter: at / -.

4 - 2- Hansen har aidri besvart foresperselen, men bamevemet er kjent med at han her motlatt brevet cia dette or utiagi pa nettet pê hans sider. Fylkesnemnda har likevel bedt bamevemtjenesten fremme sak vedrcirende samvr I forhoid til Rune Leander Hansen Ut fra hensynet til Staudas beste. Det vises i den forbindeise til Saksframiegg tra Haugesund kommune, barnevemtjenesten av I dag. Som dot fremkommer av saksframlegget vurderer barnevemtjenesten I Haugesund at dot ikke vii vre Iii Staudas beste a ha samvr med Rune Leander Hansen pa návrende tidspunkt. Det vises til bameverntjenestens vurderinger I vedlagte saksframlegg. I SegjrIng em omsorgsevertagelse av Stauda rettet met Trude Monica Hansen or bamevemtjenestens forsiag til vedtak em samvr mellom Stauda eg moren 6 timer en dag hver 3. uke. Vitne: Saksbehandier Lena Vestvik Med forbehoid cm ytterligere anforsier og bevis fremmes sak for Fylkesnemnda for bamevern og sosiale saker I Rogaland med slikt forsiag tip \IEDTAK; Rune Leander Hansen skal ikke ha samvr med Stauda Sofie Hansen, fedt Denne begjring m/vediegg sendes tylkesnemnda I 2 eksempiarer. 2 eksempiarer sendes advokat Tone Linn Thingvoid 2 eksemplarer sendes advekat Odd Arlid Holland ZOOJ TtoflLz na VZOT aoi fl 10/61 Det páberopes scm Haugesund, den 18. januar 2012 VoF thcc Karl Nesse Advokat

5 BEGJIER!NG OM AVOJORELSE 18. januar 2012 Rune Leander Hansen har ikke del i foreldreansvaret for Stauda, da han er frademt Trude Monica Hansen, twit av I den forbindelse rettet dette. samvsr med Stauda I forbindelse med sak em omsorgsovertagelse. undertegnede en skriftlig forespørsel til Rune Leander Hansen om ha vile kreve Det vises UI Begjring em omsorgsovertagelse av Stauda Sofie Hansen rettet mot SAKEN GJELDER: Samvr mellom Stauda Sofie Hansen,fedt Monica Hansen Prosessfullrnektig: Advokat Tone Linn Thingvold PRIVAT PART 1: Rune Leander Hansen, 5587 Vikebygd PRIVAT PART 2: Trude Monica Hansen og henries far Rune Lean der Hansen i forbincielse med Prosessfullmektig: Advokat Odd Ari!d Helland Posthoks 2160, 5504 Haugesund Postboks 140, Sentrum, 4001 Stavanger Skoglandsvegen 108, 5514 Haugesund Postboks 490, 5501 Haugesund Barneverntjenesten Prosessfullmektig: Advokat Karl Nesse OFFENTLIG PART: Barneverntjenesten I Haugesund FVLKSNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER I ROGALAND sak om omsorgsoverlage!se rettat mot Staudas mor Trude T1L TLF / HAUGESUND KOMMUNE

6 .*:::: Forek1reànèiàr;..... JA NE! paqj!qimsorgt. : NEI AKTUELL SITUASJON I forbindelse med begjtdng om omsorgsovertakeise bie det sendt hrev iii far med forespørsel om ban vii iceve samvzcr I iorbinde]se med omsorgsoveriakeisessakew Bameverntjenesten har aidri fan svar pa brevet, men er kjent med at far hur Iagt brevet ut pa nettet. Barneverntjenesten er likevel bedt om a fremrne egen samv&rsak hva gjelder far, med utgangspunkt I hva som er best for harnet hva gjeider samwer. Barneverntjenesten bar vurdert at del i kke vii vare Lii Staudas beste a ha samvr med far pa nüvarende tidspunkt. Rune Leander Hansen bar gjennom sine handlinger vist at ban ikke respektcrer at det er mor som har den daglige omsorgen for Stauda. Bameverntjenesten vurderer at han vii fortsette it pavirke Stauda di komme til ham, for a ho dor. Rune Leander i-iansen bar aivorlige psykiske lidelser. Han bar en forvrengt virkeiighetsoppfatning somhan videreformidler dl Stauda. SL.auda er allerede sterkt preget av farens virkelighetsoppfatning, og av hans mistillit ru samfunnet generelt og offentlige instanser spesielt, herunder skole, rettsvesen, heisevesen, pond og barnevem. idet ble gjennomført et samvr mellom far, Stauda og Frøydis mci s de var piassert I heredskapshjern vâren Saksbehandler fra bameverntjenesten var cilstede. Far gay tydelig utrrykk for at ban ikke yule ta i mot ritd fra verken barneverntjcnesten elier andre i forhold di it involvere jentene inn i hans kamp not nor og barnevemtjenesten. Far brukte store delerav samwerettii it fortelle jentene hvor grusomt hadde det n& de ikke bodde hos ham. I-Ian kom med sveert kritiske uttalciser om nor og beredskapshjemmel flameverntjenesten vurderer at det er stor fisiko for at Stauda gjennom samver med far vii trckkes inn i hans paranoide verden. Dette vii vare svrt skadelig for hermes emosjoneile utvikling. Forshig tilvedtak Rune Leander Hansen skalikke ha samvr med Stauda So:fie Hansen f Barnevorntjeneston i Haugesund Teá Fungere de barnevernieder. Arnt# Seksjcnsiecler, Tiltak barn. 2

7 *** TIL TILSVAR 9586/11 OAR Dato: Deres ref.: Var ref.: 4002 Stavanger Postboks 247 Rogaland ERIK LEA - MAGNUS HAAVIK - ARILD HELLAND KNUT ODD A D V 0 K AT E N E Det vises til barneverntj enestens begj ring vedrorende samvr, hvoretter en fra denne side kan meddele at Trude Monica Hansen onsker a treffe sin datter Stauda sá mye som mulig, Ut fra de râdende omstendigheter Stauda befinner seg Prosessfullmektig: Adv Kari Nesse v/barnevemtjenesten i Haugesund Offentlig part: Haugesund kommune v/barneverntjenesten Prosessfullmektig: Adv Tone Linn Thingvold Privat part 1: Rune Leander Hansen, 5587 Vikebygd Prosessfullmektig: Adv Odd Arild Hefland Privat part 2: Trude Monica Hansen Etter var oppfatning er bameverntjenestens forslag til samvr for lite, og det vises til fylkesnemndas premisser i hovedsaken, hvor det legges til grunn at Postboks 490, 5501 Haugesund Skoglandsvn. 108, 5514 Haugesund Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger Postboks 2160, 5504 Haugesund Sak 12/02 1 I ROGALAND MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING I KONTORFELLESSKAP Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER Haraldegt. 94 Poslboks Haugesund TIf: Fax: Advokatsekretr: Cecilie Bru3s Advokal Erik Lea Direkte innvalg: Mobil: Konto: Klientkonto: E-post: Org. nr.: Advokat Knut Magnus Haavik Direkie innvalg: Mobil: Konto: Klientkonto: F-post: advokat.haavikkventelo.net Org. ftc.: Advokat Odd Arild Helland Direkle innvalg: Mobil: Konto: Klientkonto: E-posl: oahellandonline.no Org. nr.:

8 forholdene ligger til rette for dette. For a belyse mors samvrskompetanse ønskes fra denne side ført som; klient. advokat pästand og ber eventuelt fylkesnemnda om a vurdere ytterligere samvr dersom vii were best at sarnvcereneforegà i Haugesund hos mor. Stauda har behovfor a vcere mye sammen med mor og sine sosken samt at det ERIK LEA - MAGNL[S HAAVIK ODD ARILD HELLAND KNUT I KONTDRFELLESSKAr 1EULEMMER Al. DEN NOflSKE ADVOKATFORENINS ADVOKATENE anmodes derfor om at Trude Monica Hansen for det forste far avgi forkiaring direkte for nemnda uten Rune Leander Hansens tilstedevrelse, samt at hun treffe Rune Leander Hansen. Det anmodes om snarlig tilbakemelding med samvr mellom Stauda og hennes far. holdt Stauda skjult hos seg, støtter hun barneverntjenesten i at det ikke skal vre hensyn til hva som er praktisk mulig slik at mor kan forberede seg pa dette. eventuelt far overvre forhandlingene fra et annet rom, slik at hun slipper a eksmann Rune Leander Hansen svrt opptatt av at hun slipper møte han. Det Som kjent kom fylkesnemnda til at mor og datter skal ha samvr en heig i märieden fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Mor støtter disse vurderingene, fylkesnemndas skj ønn. Pa bakgrunn av siste tids hendelser hvor Rune Leander Hansen rettstridig har Det nedlegges etter dette slik Trude Monica Hansen er som følge av de opplevelser hun har hatt med sin Praktisk gjennomføring av saken: Tilsvar sendes fylkesnemnda i 3-tre-- eksemplarer. 2-to- eksemplarer sendes Samvr mellom Trude Monica Hansen og Stauda Sofie Hansen fastsettes etter Vitne 2: Representant fra institusjonen I Førde. Navn er Pt ikke klarlagt. Vitne 1: Eva Cudrio Bauer-Nilssen, Breidablikkgt. 220, 5525 Haugesund. direkte til bhv adv Nesse og adv Thingvold, og 1 -ett- eksemplar sendes egen tilsvar Fylkesnemnda.docx Haugesund Odhk&

PROSESSKRIFT T1L. Barneverntjenesten. Posthoks 2160, 5504 Haugesund. Postboks 140, Seritrum, 4001 Stavanger. Skoglandsvegen 108, 5514 Haugesund

PROSESSKRIFT T1L. Barneverntjenesten. Posthoks 2160, 5504 Haugesund. Postboks 140, Seritrum, 4001 Stavanger. Skoglandsvegen 108, 5514 Haugesund PROSESSKRIFT 3. april 2012 Hansen av spesialist i psykiatri Hans Olav Tungesvik SHag 3: Spesialisterklsring av 10.09 2009 vedrørende Rune psykiater Kirsten Westlye Bilag 2: Utdrag fra Sakkyndig erkleering

Detaljer

GULATING LAGMANNSRETT

GULATING LAGMANNSRETT GULATING LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 24.02.2011 i Gulating lagmannsrett, Saksnr.: 11-016621 AS D-GU LA/AVD 1 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Haakon Meyer Kjell Frønsdal Margareth

Detaljer

Klage på psykologer i stiftelsen Alternativ til Vold (ATV)

Klage på psykologer i stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) Krise- og rådgivningstelefonen: 4047 2024 NETTVERSJON Fylkeslegen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Oslo, 1. mars 2006 Deres ref: Vår ref: ATVO-1/2006 Klage på psykologer i stiftelsen Alternativ

Detaljer

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015

Fane 14 Arbeid manual Hot. Kap. 10 2015 Begjæring om tvangsinnleggelse til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (Fylke) (Adresse) Sak (nr): (kommune) v/ NAV/ helse/sosialtjeneste Offentlig part:

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet.

12/1314 01.11.2013. A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Vår ref.: Dato: 12/1314 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert av B skole ved at skolen informerte Nav om at familien var reist utenlands eller flyttet ut av landet. Ombudet mente at skolens opplysninger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02068-A, (sak nr. 2014/1252), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG.

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Dommer: Meddommere: 15. januar 2009 08-186361MED-HAUG Tingrettsdommer Kjetil Saltveit Elisabeth Vestbø

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Unntatt Offentlighet Offl 13 Opplysn som er underlagde teieplikt Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1980-12-MBA 12.11.2009 UTTALELSE I KLAGESAK - PÅSTÅTT DISKRIMINERING AV POLSKE ARBEIDERE/FAGORGANISERTE Likestillings-

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Veiledning om hvordan skolene systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veiledning om hvordan skolene systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veiledning om hvordan skolene systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Saker etter barneloven

Saker etter barneloven Oslo tingrett Saker etter barneloven - allmennprosess - Orientering om Oslo tingretts behandling av saker etter barneloven om foreldreansvar, fast bosted og samvær. November 2014 Før saken reises 1. Gjennomført

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/223 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/223 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes

Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis. av Lill-Iren Høyrem Framnes Samværsretten etter barnevernloven 4-19, herunder en analyse av nyere rettspraksis av Lill-Iren Høyrem Framnes Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet.

Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. NOTAT Saksnr.: 10/1415 Lovanvendelse: Dato: OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet. X har tatt kontakt med Y for å

Detaljer

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett

Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett Dette notatet gir en innføring i barnerett og barnevernsrett. I saker hvor barnevernsbarn har sak til behandling i UNE gir notatet en innføring i skjæringspunktene

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/161 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/161 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 Høring - Forslag om å utvide

Detaljer

Stevning. Hvis flere saksøkere, må informasjon om alle oppgis. Ved for lite plass bør man legge ved egen oversikt over partene Fullt navn

Stevning. Hvis flere saksøkere, må informasjon om alle oppgis. Ved for lite plass bør man legge ved egen oversikt over partene Fullt navn Stevning Er saken behandlet i forliksrådet? For å kunne reise sak for tingretten må saken først ha vært behandlet av forliksrådet. Ett unntak er at NEI begge parter har vært bistått av advokat og tvistebeløpet

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 12/641

Ombudets uttalelse i sak 12/641 Vår ref.: Dato: 12/641 23.01.2014 Ombudets uttalelse i sak 12/641 Saksnummer: 12/641 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008) 4 Dato for uttalelse:4. november 2013 Sammendrag melding

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere:

Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Veiledning til verger for enslige mindreårige asylsøkere: Til deg som er verge eller vurderer å bli det Det er et viktig samfunnsansvar å være verge for en enslig mindreårig asylsøker. Som øverste ansvarlig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet Bystyret SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000633 : O: : L81-43 : Dag Ove Søvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for byutvikling - Utsatt Utvalg for byutvikling Formannskapet

Detaljer