Felles innsats for forbedrede ROS-analyser og - metodikk, innen teknisk, bygg og eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Felles innsats for forbedrede ROS-analyser og - metodikk, innen teknisk, bygg og eiendom"

Transkript

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Felles innsats for forbedrede ROS-analyser og - metodikk, innen teknisk, bygg og eiendom Regionalt beredskapsseminar 12. mars 2015 Sigmund Stikbakke, Spesialrådgiver Bygg og eiendom HSØ

2 Prosjekt Kritisk infrastruktur i Helse Sør-Øst. - Driftsløsninger og beredskap Oppstart mandag 9.3 Plan for arbeidet, tanker og ideer. Bakgrunn Hva mener vi med kritisk infrastruktur? ROS analyser-ulike metoder Sikker drift? Rutiner Eksempler på praktiske løsninger og «reserveløsninger» Hvor går skillet mellom robust og beredskap? Forankring i ledelse og styre 2

3 Bakgrunn Det har i den senere tid vært økt oppmerksomhet på både driftssikkerhet og beredskap i forbindelse med kritisk infrastruktur. Oppmerksomheten har vært rettet mot hvordan det arbeides systematisk innen disse områdene og er i mindre grad knyttet til konkrete hendelser. Begrepene driftssikkerhet og beredskap må sees i sammenheng, men ikke blandes helt sammen. Når spørsmål om sikker og robust drift vurderes er det særlig forhold til lover og forskrifter om intern styring og kontroll (jf. bl.a. internkontrollforskriften og rammeverk for god virksomhetsstyring). Disse legger til grunn at helseforetakene har systemer for risikoerkjennelse og for å håndtere risikoen i ordinær drift. Videre har RHF og helseforetakene iht. helseberedskapsloven plikt til å utarbeide beredskapsplaner. Dette betinger at helseforetakene har planer og reserveløsninger for sentrale innsatsfaktorer for sin virksomhet slik som IKT, vann og strøm.

4 Bakgrunn forts Det er i helseforetakene i Helse Sør-Øst registrert til dels ulik praksis i forhold til: Utarbeidelse av ROS analyser, metodikk og omfang Ledelses- og styreforankring Opplæring Øvelser Rutinemessig oppdatering ROS analyser omfang (dekker deler av foretaket ikke hele) Rutiner for samarbeid med lokale myndigheter Det er ikke utarbeidet felles maler for ROS-analyse i regionen, og i liten grad innad i HF.

5 Mandat Møte Sak 26/2014 FUBE anbefaler å igangsette et prosjekt som skal utarbeide regionale metoder og praksisveiledere innenfor sikker drift og beredskap av kritisk infrastruktur. Arbeidet utføres i dialog med regionalt beredskapsutvalg (RBU). Resultatet av arbeidet legges frem for FUBE.

6 OBD i kapittel 10.1 Beredskap Mål 2015: Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker avvik og anbefalinger knyttet til beredskap innen IKT, vann og strøm. Helseforetaket skal følge opp anbefalingene i Riksrevisjonens rapport.

7 Riksrevisjonens rapport Helseforetakenes beredskap innen strøm, vann og IKT Helseforetakene mangler eller har mangelfulle risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner for ikt, vann og strøm. Helseforetakene gjennomfører få øvelser på innsatsfaktorene vann, strøm og ikt. Ledelsen i helseforetakene følger i liten grad opp beredskapsarbeidet. Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene har lagt til rette for beredskapsarbeidet, men oppfølgingen har vært svak.

8 Riksrevisjonens rapport Anbefalinger: Helse- og omsorgsdepartementet pålegger de regionale helseforetakene å forsikre seg om at helseforetakene etterlever gjeldende lover og regler for beredskapsarbeid for innsatsfaktorene ikt, vann og strøm. De regionale helseforetakene og helseforetakene sørger for at arbeidet med ROS-analyser og beredskapsplaner forankres bedre i helseforetakenes ledelse, inkludert styrene. De regionale helseforetakene vurderer muligheten for felles maler for ROSanalyser og beredskapsplaner, og mer samarbeid innad i og mellom helseforetakene Helseforetakene gjennomfører flere øvelser knyttet til innsatsfaktorene ikt, vann og strøm eller hvor innsatsfaktorene blir integrert som en del av andre typer øvelser. De regionale helseforetakene sørger for at helseforetakene blir bevisstgjort sin rolle som databehandlingsansvarlig.

9 Sikker drift En grunnleggende forutsetning for god beredskap og krisehåndtering er at virksomhetens daglige drift er sikker og robust Jf. bl.a. internkontrollforskriften og rammeverk for god virksomhetsstyring Helseforetakene/sykehusene skal ha systemer for risikoerkjennelse og for å håndtere risikoen i ordinær drift.

10 Styringssløyfen Styrings- og rapporteringssystemet Budsjett og styringsdokumenter Plandokumenter og rapporter Storting Desember Statsbudsjettet Prop. 1 S Oktober HOD Januar Oppdragsdok / foretaksmøte Årlig melding RHF Februar RHF Februar Styringsdok / foretaksmøte* Årlig melding HF Januar HF 10

11 Overordnet (formell) styring HOD til RHF: Oppdragsdokumentet Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF RHF til HF: Oppdrag- og bestilling 2013 til helseforetakene fra Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøtet i helseforetaket = det samlede styringsbudskapet for 2013 for helseforetakene Se også: 11

12 God virksomhetsstyring Virksomhetskrav Lover og forskrifter Foretaksmøteprotokoller Oppdragsdokumenter Styrevedtak Strategiske og operative måldokumenter Rammeverk Prinsipper for virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst Foretaksomgripende prosesser og verktøy Årsplan, herunder - Hovedprosesser knyttet til strategi og mål, - Behovsvurdering og prioritering, budsjett (herunder økonomisk langtidsplan), - Oppdrag og bestilling til HF / sykehus, - Rapportering og oppfølging - Utarbeidelse av årlig melding, mv Verktøy og veiledninger for: - Risikovurdering - Ledelsens gjennomgåelse - Håndtering av uønskede hendelser, herunder etablert prøveordning med rapportering til helsetilsynet - Andre relevante dokumenter 12

13 Styrets ansvar etter helseforetaksloven Styrets ansvar og oppgaver er forankret i helseforetaksloven 28 Styrets oppgaver: Forvaltningen av foretaket hører under styret som har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret skal fastsette budsjett og planer for foretakets virksomhet. Styret skal holde seg orientert om foretakets virksomhet og økonomiske stilling. Det skal føre tilsyn med at virksomheten drives i samsvar med målene som er nedfelt i 1, foretakets vedtekter, vedtak truffet av foretaksmøtet og vedtatte planer og budsjetter. I regionalt helseforetak omfatter styrets plikter etter tredje ledd også helseforetak som foretaket eier. Styret skal sørge for at bokføring og formueforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Dette innebærer bl.a. at styret skal påse at det er etablert god internkontroll som gir rimelig sikkerhet for at foretaket når fastsatte målsettinger, har pålitelig rapportering av styringsinformasjon og etterlever lov- og regelverk. 13

14 Hva er kritisk infrastruktur Ekstern Elkraft Høyspent Lavspent Reservekraft-aggregater Avløp Vannforsyning Fjernvarme Fjernkjøling Adkomst Pasient og personell Vareleveranser Intern Elkraft Prioritert Uprioritert UPS Reservekraft-mange rom uten lys Aggregat Varmt og kaldt vann Varme og kjøling Hetvann Damp Isvann Medisinske gasser Trykkluft IKT Datarom Med tek tilførsel Telefoni Sykesignal Rørpost 14

15 Prinsipp for tilstandsregistrering og vedlikeholdsplanlegging 15

16 Tilstandsregistrering infrastruktur 16

17 Hovedvannforsyning TG 0 Tosidig forsyning, tilstrekkelig og stabilt trykk, god vannkvalitet. Tilnærmet nye rørsystemer / meget god tilstand. Pumper, filter/forbedring av vannkvalitet TG 1 Ensidig forsyning, tilstrekkelig trykk, god vannkvalitet. Rørsystemer med akseptabel tilstand, alder < 25 år TG 2 Utilstrekkelig forsyning, variabelt trykk, uakseptabel vannkvalitet. Rørsystemer over 25 år med ukjent tilstand, eller kjent uakseptabel tilstand. TG 3 Dårlig vannkvalitet og trykk. Rørsystemer med oversteget teknisk levetid, behov for utskiftning 17

18 Aggregering av data 1(2) 18

19 Aggregering av data 2(2) XX Regionalt Helseforetak Sykehuset XX Helseforetak Sykehuset XX Helseforetak Sykehuset XX Helseforetak Eiendom 1 Eiendom 2 Bygg A Bygg B Bygg C Bygg A Bygg B Bygg C 19

20 ROS i Multimap HMS Økonomi Estetikk Verneverdi Konsekvensen har innvirkning på helse, miljø og/eller sikkerhet. Herunder arbeidsmiljø også Konsekvensen er dårligere drifts/vedlikeholdsøkonomi. Eksempelvis fare for følgeskader. Konsekvensen er forverret estetisk uttrykk. Konsekvensen er varig tap av kulturminne eller del av kulturminne 5 Svært alvorlig kan gi uopprettelig skade/tap (sykdom, tap av liv eller store tap av verdier) eller varige gevinster 4 Alvorlig reversibel skade/tap/gevinst (sykdom, skade på mennesker eller andre verdier) 3 Moderat akseptabel skade/tap/gevinst 2 Lav målbart ubehag/skade/ tap eller gevinst, men av mindre betydning 1 Ubetydeli vanskelig målbar/definerbar skade på mennesker eller andre verdier 20 g

21 Alternativer 21

22 ROS analyser på flere nivå og i flere «leirer» Nasjonalt risikobilde Regionale ROSanalyser Beredskapsplaner foretaksnivå Overordnede (generiske) planer Varsling Overordnet ledelse Beslutningsstøtte Mediehåndtering Eksternt samarbeid FylkesROS Den røde tråden Operative ROSanalyser Fag- og hendelsesspesifikke beredskapsplaner basert på daglig drift Planverk på avdelings-/enhetsnivå Lokal ledelse Vektlegging av pasientsikkerhet Vektlegging av skadebegrensning og gjenoppretting

23 ROS verktøy skal være.. Enkelt å bruke En metode? To metoder? Etablerte eller nye metoder?? Aggregering? Kunne presentere enkelt for ledelse/styre..gi.. Grunnlag for gode rutiner i drift??? 23

24 Kilde: Hans Kristian Solberg

25 Takk for oppmerksomheten! 25

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 GOD VIRKSOMHETSSTYRING Helhetlig plan for virksomhetsstyring 2014 Hovedoppgavene som Sykehuset Innlandet HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og fremme: Kjerneprosesser Pasientbehandling

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3-serien Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013 Dokument 3:2 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse:

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2009 200900004-5 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 4. februar 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. INNSYN OG KONSERNREVISJON... 4 3. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 5 3.1 OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst

Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst Forsyningssikkerhet for medisinsk utstyr i Helse Sør-Øst - ROS- og beredskapsanalyse - Metode for beregning av beredskapslager 1 Sammendrag med anbefalinger... 3 2 Innledning... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Omfang...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSAPOTEKENE HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 5

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK:

SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 012 2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 OG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte 12. februar 2015 for Sykehuset

Detaljer

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksprotokoll 30. januar 2013 Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres...

Detaljer

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge

Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015 Helse Midt-Norge Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 26.2.2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2011

OPPDRAGSDOKUMENT 2011 OPPDRAGSDOKUMENT 2011 TIL LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Selskapsmøte xx. xx 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2011...

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF

Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Foreløpig versjon av OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SUNNAAS SYKEHUS HF Dette er en foreløpig versjon som kan bli korrigert frem til endelig dokument overleveres til helseforetaket i Foretaksmøte 12. februar

Detaljer

Virksomhetsstyring i Oslo universitetssykehus. Bjørn Erikstein Administrerende direktør

Virksomhetsstyring i Oslo universitetssykehus. Bjørn Erikstein Administrerende direktør Virksomhetsstyring i Oslo universitetssykehus Bjørn Erikstein Administrerende direktør Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør Bjørn Erikstein Økonomi, juridisk og IKT Morten Reymert (viseadm

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer