FORSLAG til nytt praksisrettet (og tverrfaglig) studium ved HIØ, avd IT. Fra Per-Gunnar Fyhn ( ).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG til nytt praksisrettet (og tverrfaglig) studium ved HIØ, avd IT. Fra Per-Gunnar Fyhn (28.9.2010)."

Transkript

1 FORSLAG til nytt praksisrettet (og tverrfaglig) studium ved HIØ, avd IT. Fra Per-Gunnar Fyhn ( ). Målsettingen med studiet er å initiere og gjennomføre en moderne industriell virksomhetsutvikling gjennom å integrere produksjon og utdanning i en felles aktivitet. Ett av utdanningsmålene bør være en videreføring av prosjektoppgaver i FOU-prosjekter, etter avsluttet utdanning. Etableringen av energicluster i Halden og de føringer som myndighetene pålegger HiØ, bør kunne gi faglig retning til et 4. Studieår ( med to stk BSC-grader!). Å starte moderniseringen av våre studier i den enden som er nærmest anvendelse av det ferdige produktet bør gi oss stor fleksibilitet i utviklingen av studiene. Det å gi to Bsc-grader og garantert jobb kan være markedsføringsmessig gunstig. Om vi samtidig får til videreutdanning av tidligere studenter ved HiØ (som vil være betalende studenter) og blande disse med nyutdannede vil gi HiØ en egenart som ingen andre (?) har. Målgruppe: Ingeniører og andre som arbeider med å utvikle bedriftenes konkurransekraft, bla vha nye teknologier med industriell IT som hovedverktøy (Informatikk, Økonomi, Ingeniør). Gjerne som et påbygningsår etter 3-års høgskolestudier. Kursdeltakerne kan være nyutdannede og ingeniører som har noen års praksis og ønsker fordypning. Alle som har ingeniørutdanning bør ha mulighet til å få to stk Bsc via denne tileggsutdanningen. Bakgrunn: Stikkord: Miljø- og energiproblematikk. Kompetanse- og kunnskapsutvikling, internasjonalisering, regionalt samarbeide, industriutvikling, konkurransesituasjonen, SMB, regionalt næringsliv og FOU-prosjekter. Generelt: Dagens produksjonsbedrifter må redusere kostnadene og øke inntjeningen for å overleve i et marked med sterk konkurranse, dårlig vekslingskurs (spes for Norge) og høyt kostnadsnivå. Effektiv bruk av produksjonsdata som støtte for beslutninger kan være forskjellen mellom røde og sorte tall på bunnlinja. Det samme forhold gjelder for informasjonsflyten utenfor bedriften men som har konsekvenser for konkurransekraften. Det har over tid vært sterk fokus på Industriell IT som verktøy for å kunne utvikle en offensiv holdning til utfordringen. Denne teknologien som er i sterk vekst og utvikling, krever en oppdatert kunnskap og kompetanse som kan komme til reel nytte i et nært samarbeide mellom skole og næringsliv. En måte er å gjøre en undervisningsform hvor studentene kan praktisere ny kunnskap knyttet opp mot reelle problemstillinger i industribedrifter. Realkompetanse får møte formalkompetanse. Ved å la studentene inngå i prosjektgrupper i en total undervisningsperiode på et studieår vil disse tilføres teori på undervisningsinstitusjoner og samtidig få anledning til å arbeide med å løse en konkret oppgave i industribedrift som er tilpasset undervisningens nivå. Hvis målsettingen i tillegg inneholder elementer som gir studentene mulighet for å videreføre interessante problemstillinger som FOU-prosjekter ved de aktuelle bedriftene (eller i helt nye bedrifter) kan vårt bidrag til lokal næringsutvikling økes ytterligere. Våre faglærere gis herved muligheten til å delta i (betalte) FOU-prosjekter. Det vil være dumt å la det energitoget som er startet i regionen gå fra oss PGF/Hiø Utvikling av nytt studietilbud et 4. år side 1 av 5 sider

2 Begrepet automatisering har i dag en mer omfattende mening enn da man kun snakket om å regulere/styre industriprosesser. I dag har det en sterk tilknytning til databaserte informasjonssystemer som en viktig kilde til og sentral mottaker av informasjon. Automatisering knyttes til beslutningsprosesser gjennom styringssystemer og økonomiske betraktninger. Derfor inngår automatisering som et sentralt begrep innen industriell IT, noe som dermed inkluderer de som tar Informatikklinja ved skolen. Utdanningsinstitusjonen har vanligvis kontroll med det teoretiske grunnlaget. Studentene som kommer nyutdannet til en industribedrift må ofte lære the hard way før teorien kommer til anvendelse dette koster både bedrift og den nyansatte. Det konseptet som vi ønsker å utvikle er opplæringsprosjekter der industrien har problemstillingene og utdanningsinstitusjonene har de rette teoretiske løsningene. Målsettingen er å få til en produktiv dynamikk mellom teori og praksis som kan skape konkurransedyktige bedrifter og bedre studenter for næringslivet. Det andre viktige argumentet er å bidra til å skape nye tjenester og nye næringer gjennom å etablere egne bedrifter Undervisningen kan bygges opp omkring ett/to større prosjekter som (helst) ble hentet fra en av deltakernes bedrifter 2 til 4 deltakere pr prosjekt. Belastning: 2 semestre og 60 stp. Temaer: A: prosjektarbeide, prosjektledelse, gjennomføring av IT-relaterte Prosjekter (ide til ferdigstillelse og drift). B: Økonomi, industriutvikling/ innovasjon, internasjonalisering. C: Basisfag kunne være IT-arkitektur, e-business, IT-integrasjon, Industriell IT, (prosess)automatisering, produktutvikling, robotisering eller produksjonsoptimalisering osv. Det er under "C" vi finner prosjektene i aktuelle industribedrifter / institusjoner/ FOUinstitusjoner disse kan gjerne defineres innenfor SmartGrid. Bedriftsbesøk/ studietur relatert til prosjektene/ oppgavene er en del av kurset. Utfordringen ville være å finne den bedrift som var ledende (Best practice) innen det eller de temaer som skulle behandles i prosjektene. Norske eller utenlandske bedrifter avhengig av ambisjonsnivå og økonomi. Innhold i kurset Teori: Viktige elementer i utdanningen: PGF/Hiø Utvikling av nytt studietilbud et 4. år side 2 av 5 sider

3 - (15 stp) Industriell IT og dens anvendelse (fagene bør inneholde: Automasjon, ERP, MES, Beslutningsstøtte, PLS,e-business, e-commerce, production management, operatørstøtte, teknnologiaspektet, systemarkitekur, automasjons/itkomponenter..- bolker med basisfag som tilpasses den aktuelle gruppen - (7 1/2 stp) Industriutvikling/ innovasjon og internasjonalisering (EU, EØS, internasjonal Lov og rett, internasjonal vs lokal konkurranse, ). Generelle fag. - (7 1/2 stp) Prosjektarbeide/ledelse. Økonomi ( Investering og finansiering, Budsjettering,,IT-strategi, IT-ledelse, HMS, )..Generelle fag. Teoriene videreføres og benyttes i prosjektarbeidet. (30 stp) (Den totale vektlegging estimeres til: Industriell IT (60%), Industriutvikling (20%) og Prosjektledelse(20%)). Praksis: Det bærende, spesielle og nye ved denne type utdanning er koplingen mot industribedrifter / institusjoner gjennom prosjekt i hele undervisningsperioden. Flere industribedrifter / institusjoner bør være opptatt av de problemstillinger som det skal undervises og kjøres prosjekter i (gjerne et cluster) dette gir undervisningsformen et nødvendig påtrykk mot bevilgende myndigheter. I studieperioden (prosjektperioden) skal målsettingen også være at prosjekter har mulighet til å videreføres i FOU- prosjekter, da med annen finansiering. Det bør legges til rette for enkel overgang til Msc-studiet (helst ved HiØ). Oppgavene bør tas innen noen hovedtemaer som: 1. Verdikjedeproblematikk, 2. Bedriften i et helhetsperspektiv gjennom informasjonsintegrasjon av Organisasjon, Applikasjoner, Infrastruktur (IT) og Databehandling. 3. Organisasjonsutvikling og bedriftsutvikling. 4. Nyetablering. 5. SmartGrid. 6.. Avhengig av markedets behobv og faglærers kompetanse. Gjennomføring: 3 samlinger a 3 d. pr semester i to semestre på fulltid (ett studieår). Torsd, fred og lør. Resten av tiden jobber studentene på prosjektene. Med denne form for gjennomføring lar det seg gjøre å få med de som er i jobb. PGF/Hiø Utvikling av nytt studietilbud et 4. år side 3 av 5 sider

4 Første år (høsten 2011) tas inn maks 8 studenter og 8 ansatte (4 grupper) som økes til normalt (24) antall over tid. All undervisning skal på sikt foregå på engelsk. Der prosjektene gjennomføres kan det forventes at bedriftene sponser noe av kostnadene. Om det er av spesiell interesse for flere industribedrifter så bør prosjekter kunne utføres i andre europeiske land. Det som går over til FOU-prosjekter får en annen finansiering og organisering. Undervisningspersonale fra IT og andre avdelinger (tverrfaglighet). Første studieår (2011) kan kjøres som pilotprosjekt med færre studenter/ansatte. Kompetanseutviklingen skjer i hovedsak på arbeidsplassen der studentene knyttes til en oppgave og en spesifikk bedrift. Tverrfaglig het i løsning av oppgavene skal kjennetegne hele prosjektet selv om industriell IT er hovedtema. Kostnader: I. Komme-i-gang : Innovasjon Norge/Østfold Fylke. Deretter: Dekkes av deltakende bedrifter, kompetansefond i Østfold, Kommuner i Østfold. HIØ dekker alle direkte undervisningsressurser, etc. II. Utvikling av undervisningstilbudet. (Prosjektet starter etter vedtak om finansiering, dvs vinter 2010)- det tar ett semester (fulltid). Etterfølgende semester selges studiet inn i markedet. Høsten 11 (12?) starter kurset. III. Gjennomføring av studiet. Ref pkt I. Ressursbruk: Denne undervisningsformen forventes å bli dyrere enn vanlig klasseromsundervisning. 4 forelesere som (minst) skal dekke ett av hovedemnene: Inustriell IT (60%), Industriutvikling (20%), Økonomi og Prosjektstyring (20%). Det er å forvente at prosjektene vil kreve mye ressurser på oppfølging. Samarbeidspartnere: Undervisningsinstitusjonene, Industribedrifter, Studentgruppene og leverandører av ITverktøy, offentlige (finansierings)institusjoner,nho, Innovasjon Norge, flere Evaluering/eksamen: Prosjektene rapporteres og presenteres muntlig, ref Hovedprosjekt. Evaluering skjer etter flere kriterier som : a. Prosjektprosessen (20%), b. Rapporten (30%), c. Resultatet (30%) og d. Presentasjonen (20%). Enkeltfagene som vanlig skriftlig eksamen. Referanse: 1. Myndighetenes føringer, fra fylke til dep. PGF/Hiø Utvikling av nytt studietilbud et 4. år side 4 av 5 sider

5 2. HIØ s strategier. 3. Innovasjon Norge 4. NHO 5 NCE-Halden 3..osv osv. kan finne flere referanser. Det enkleste er å starte i det små med ett hovedtema og deretter utvikle konseptet til å omfatte alle ingeniørfag (og evt andre fag vi underviser i ved HIØ). Da bygger vi opp vår erfaring gradvis samtidig som vi baker inn industriens tilbakemeldinger i utdanningskonseptet. Per-Gunnar. PGF/Hiø Utvikling av nytt studietilbud et 4. år side 5 av 5 sider

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene

Ellen Brandt og Per O. Aamodt. Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene Ellen Brandt og Per O. Aamodt Evaluering av etter- og videreutdanning ved NTNU Erfaringer og vurderinger ved instituttene NIFU skriftserie nr. 17 /2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og

Detaljer

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Kartdagene 2002 13. - 15. mars Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Dag Norberg, Høgskolen i Gjøvik (HiG) Hjemmeside geomatikk - HiG: http://hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning

Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning 2010 Nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning Dokumentet skal være til hjelp og støtte, et oppslagsverk som gir tips og ideer og viser muligheter ved implementering av ny rammeplan. Der retningslinjene

Detaljer

FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste

FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste ØF-rapport nr 02/2004 FRA INDIVIDUELL TIL ORGANISATORISK LÆRING Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste Av Jorid Vaagland og Birgit Leirvik, Østlandsforskning og Liv Madsen,

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Næringsrettet høgskolesatsing nhs

Næringsrettet høgskolesatsing nhs NIFU SKRIFTSERIE 17/2004 Marit Hubak Agnete Vabø Næringsrettet høgskolesatsing nhs Erfaringer og vegen videre NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden MASTER OF MANAGEMENT - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE Det vil bli stilt andre krav til kompetanse i fremtiden Master of Management er et videreutdanningstilbud fra NTNU www.ntnu.no/mm - MASTERGRAD I ORGANISASJON OG LEDELSE

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument?

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Olav R. Spilling, Svein Erik Hagen, Vegard Johansen, Liv Anne Støren Arbeidsnotat 9/2013 Forord Dette notatet

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05.

Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. 1 av 8 Fagplan Bachelor i ingeniørfag Data Studieretning Nettverksarkitektur og design Studieretning Systemutvikling Dette er en utdanning i henhold til Rammeplan for ingeniørutdanning av 01.12.05. Mål

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse

Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan. Avdeling for Ledelse Prosjektledelse kunst og kreativ næring Studieplan Avdeling for Ledelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Prosjektledelse kunst og kreativ næring 1 1.1 Om programmet 1 1.2 Forenklet studieplan 2 1.3 Læringsutbytte

Detaljer

Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ byog stedsutvikling

Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ byog stedsutvikling Erfaringsbasert masterutdanning i innovativ byog stedsutvikling Prosjektrapport Drammen 09.02.12 Forord Drammen kommune, Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ved Institutt for Landskapsplanlegging

Detaljer