Styrets beretning 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2013"

Transkript

1 Styrets beretning 2013 Virksomhetens art Sandnes Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Forus i Sandnes kommune. Banken tilbyr et bredt spekter av bank- og investeringsprodukter til person- og næringslivsmarkedet. Konsernet driver også eiendomsmegling gjennom datterselskapet Sandnes Eiendom AS. Styret anser bankens soliditets- og likviditetsnivå som tilfredsstillende. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn ved avleggingen av regnskapet. Sandnes Sparebank utarbeider både konsernregnskapet og selskapsregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU. Regnskapsprinsippene som er lagt til grunn er beskrevet i note 2 til årsregnskapet. Markedsforhold Gjennom 2013 har det vært en positiv utvikling i den internasjonale økonomien. Dette medførte at verdensindeksen steg med hele 38,1 %. Hovedsakelig er dette relatert til verdiutviklingen i amerikanske og europeiske aksjer, som begge hadde rekordår. Samtidig preges både amerikansk og europeisk økonomi av svært lave rentenivåer, og betydelige statlige støtteordninger. Spørsmålet er da om prisingen i aksjemarkedene er basert på reelle eller kunstige forbedringer. Veksten i de fremvoksende økonomiene har avtatt gjennom 2013, men er fremdeles høyere enn i de vestlige industrilandene. Videre er det fremdeles usikkerhet rundt Kina. Kredittveksten i Kina har vært betydelig, men veksttakten er noe lavere enn det vi har sett de siste årene. Dersom det viser seg at gjeldssituasjonen er verre enn antatt i den kinesiske økonomien, kan dette få konsekvenser, blant annet på norsk økonomi. Veksttakten i Norge har vært avtakende i de fleste næringer, men Oslo Børs hovedindeks var likevel opp med ca. 21 %. Bransjene shipping, finans, fisk og telekom har vært de sterkeste bidragsyterne til denne utviklingen, mens olje og oljeservice har trukket i andre retningen. Innen olje- og gassnæringen er det fremdeles et høyt aktivitetsnivå, og oljeprisen har holdt seg relativt stabilt. Det er imidlertid flere selskaper innen denne sektoren som sliter med høye kostnader, og det er annonsert flere nedbemanningsprogrammer gjennom årets siste kvartal enn det vi har sett tidligere. Fremmedfinansieringsmarkedet for norske banker har vært stabilt bra gjennom hele Gjennom året falt den korte renten (Nibor) jevnt nedover, mens de lange rentene (10-års swap) har vært svakt økende gjennom Kredittspreadene har blitt mindre for alle sektorer. For Sandnes Sparebank gikk indikert kredittspread for 5-års finansiering (indikert ved VFF-kurven) inn fra +120 basispunkter ved starten av året til +88 basispunkter ved årsslutt. For SSB Boligkreditt har det også vært en betydelig inngang i kredittspread, både markedsmessig, og som følge av at ny rating kom på plass i løpet av året.

2 Arbeidsledigheten er fremdeles stabilt lav. På landsbasis er den i følge NAVs statistikk svakt ned fra 2,7 % ved årets begynnelse til 2,6 % ved årets slutt, mens det i Rogaland i tilsvarende periode er en svak økning fra 1,8 % til 2 %. Innen boligmarkedet var det i 2013 et svakere marked enn vi har sett de siste årene, og omsetningshastigheten har vært stigende. Totalt for 2013 er det i henhold til Norges Eiendomsmeglerforbund en marginal prisnedgang på 1,3 % for hele Rogaland. Prisnedgangen i 2013 er noe høyere i Sandnes (-1,7 %) og Stavanger (-2,4 %). Både boligmarkedet og utviklingen i det regionale næringslivet vurderes fremdeles som meget sterkt, men banken tar høyde for en negativ utvikling i den strategiske planleggingen for de kommende årene. Resultatutvikling Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i Med mindre annet er spesifisert, omtales konsernet. Resultat før skatt ble 228,9 millioner kroner for Dette er en økning på 35,4 millioner kroner sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak effektivisering i underliggende drift og økt rentemargin, samt endring i bankens pensjonsordning som ga en positiv engangseffekt på 39,3 millioner i Økningen blir delvis motvirket av økte nedskrivninger og tap på utlån og garantier, lavere andre driftsinntekter, samt svakere verdiutvikling på finansielle instrumenter. Etter skatt ble resultatet 168,9 millioner kroner, sammenlignet med 148,6 millioner kroner i Egenkapitalavkastningen etter skatt var 8,6 %, mot 8,1 % i Netto renteinntekter Konsernets netto renteinntekter ble 456,3 (358,6) millioner kroner for året Sammenlignet med foregående år er dette en økning på 97,7 millioner kroner, tilsvarende 27,2 %. Utlånsporteføljen økte med 0,6 milliarder kroner, tilsvarende 2,3 %, fra 2012 til Rentemarginen var 1,63 % i 2013, sammenlignet med 1,33 % i Økningen reflekterer markedsutviklingen som er et resultat av myndighetenes signaler om økte kapitalkrav. Samlet risikoprofil i bankens utlånsportefølje vurderes som moderat. Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter ble redusert med 76,7 millioner kroner sammenlignet med Netto avkastning på finansielle investeringer var positiv med 2,0 millioner kroner, sammenlignet med 49,4 millioner kroner i Reduksjonen skyldes hovedsakelig svakere verdiutvikling på finansielle instrumenter. Netto provisjonsinntekter økte med 6,4 millioner kroner i 2013 sammenlignet med Øvrige inntekter, som inngår i andre driftsinntekter, ble redusert med 35,8 millioner kroner sammenlignet med Reduksjonen skyldes gevinst ved salg av datterselskapet SSB Næringseiendom 9 AS i fjerde kvartal 2012, samt positivt bidrag fra dette datterselskapet i I tillegg var det et positivt bidrag fra tilknyttet selskap i 2012 som ble solgt i Andre driftsinntekter må påregnes å være volatile fra kvartal til kvartal som følge av følsomheten overfor markedssvingninger. Driftskostnader

3 Konsernets driftskostnader var 287,4 millioner kroner i Dette var en nedgang på 35,6 millioner kroner i forhold i Personalkostnader er 33,8 millioner kroner lavere enn i 2012, hvilket i hovedsak skyldes en positiv engangseffekt på 39.3 (16,6) millioner kroner i forbindelse med en endring i bankens pensjonsordning, samt lavere pensjonskostnader i 2013 sammenlignet med Andre driftskostnader utgjorde 156,5 millioner kroner i 2013, en nedgang på 5,2 millioner kroner fra Avskrivinger og nedskrivinger er 3,4 millioner kroner høyere sammenlignet med Kostnader målt i prosent av inntektene utgjorde 52,9 % for konsernet i 2013, mens det i 2012 utgjorde 61,9 %. Forbedringen er et resultat av økning på inntektssiden, samtidig som kostnadssiden har blitt redusert. Totale kostnader i prosent av forvaltningskapitalen var 1,0 %, sammenlignet med 1,2 % i Tap og mislighold Brutto misligholdte engasjement uten nedskrivning utgjorde 162,8 (68,4) millioner kroner ved utgangen av 2013, noe som tilsvarte 0,69 % (0,30 %) av brutto utlån. Tap og nedskrivninger på utlån ble bokført med 22,4 (3,1) millioner kroner i 2013, mens nedskriving av eiendeler i overtatte engasjement ble bokført med 4,4 (2,4) millioner kroner. Brutto utlånsengasjement, som var individuelt nedskrevet, utgjorde 407,6 millioner kroner per , sammenlignet med 712,0 millioner kroner per Dette tilsvarer en nedgang fra 3,11 % per til 1,73 % per av brutto utlån. Det er i løpet av 2013 foretatt konstatering av tidligere nedskrevne engasjement med 60,4 millioner kroner. Hvert kvartal har banken detaljerte gjennomganger av utlånsporteføljen for å avdekke tapsindikasjoner, vurdere behov for nedskrivning og beregne nedskrivninger for enkeltengasjement. Banken har en egen enhet for oppfølging av spesielle engasjement, herunder nedskrevne engasjementer. Avdelingen ivaretar at bankens interesser ivaretas slik at realiserte tap også fremover skal bli lavest mulig. Balanse, likviditet og finansiering Konsernets forvaltningskapital var 28,7 (27,5) milliarder kroner ved utgangen av 2013, hvilket tilsvarer en økning på 4,5 % sammenlignet med I løpet av 2013 har det vært en økning i utlån på 2,3 %, og en økning i innskudd på 15,5 %. Innskuddsdekningen, målt som innskudd i forhold til netto utlån, har økt fra 56,0 % ved utgangen av 2012 til 63,0 % ved utgangen av Netto utlån i SSB Boligkreditt utgjør et volum på 6,7 milliarder kroner. Sertifikater og obligasjoner utgjorde 4 063,6 (3 002,7) millioner kroner, mens øvrige verdipapirer var bokført til 74,2 (104,4) millioner kroner. Finansielle derivater utgjorde 144,5 (190,8) millioner kroner. Bankens likviditetssituasjon er god. SSB Boligkreditt ble oppgradert til AA av Fitch i løpet av fjerde kvartal 2013, hvilket bidrar til en langsiktig og stabil likviditetstilgang fremover. SSB Boligkreditt AS hadde per utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 4,25 milliarder kroner. Sandnes Sparebank har kjøpt obligasjoner for 0,4 milliarder kroner, og har benyttet 0,3 milliarder kroner av disse papirene til å hente langsiktig likviditet ved deltakelse i myndighetenes bytteordning. Forretningsområdene

4 Personmarkedet Resultat før skatt ble 99,1 millioner kroner i 2013, sammenlignet med 58,5 millioner kroner i Netto renteinntekter i 2013 var 244,1 millioner kroner, en økning på 46,7 millioner kroner sammenlignet med Netto provisjonsinntekter var 31,2 millioner kroner i 2013, hvilket er en nedgang på 2,6 millioner kroner sammenlignet med Kostnadene var 161,9 millioner kroner i 2013, sammenlignet 175,0 millioner kroner i Reduksjonen er i hovedsak forklart med positiv engangseffekt som følge av endring i bankens pensjonsordning, samt lavere generelle pensjonskostnader. Utlånsporteføljen til personmarkedet økte med 785,2 millioner kroner, tilsvarende 5,5 %, i Innskuddsvolumet ble redusert med 201,2 millioner kroner, tilsvarende 2,8 %, i Innskuddsdekningen var 45,9 %, sammenlignet med 49,8 % per Individuelle nedskrivninger av utlån ble redusert med 1,6 millioner kroner i 2013, mens gruppenedskrivninger ble økt med 2,2 millioner kroner. Gruppenedskrivninger i SSB Boligkreditt AS ble redusert med 0,8 millioner kroner. Individuelle tapsnedskrivninger og gruppenedskrivninger på utlån utgjorde henholdsvis 7,8 millioner kroner og 19,3 millioner kroner per I tillegg utgjorde gruppenedskrivninger i SSB Boligkreditt AS 3,5 millioner kroner. Næringslivsmarkedet Resultat før skatt for næringslivsmarkedet ble 135,3 millioner kroner for året 2013, sammenlignet med 74,1 millioner kroner i Netto renteinntekter i 2013 var 214,7 millioner kroner, sammenlignet med 171,8 millioner kroner i Netto provisjonsinntekter var 24,3 millioner kroner i 2013, sammenlignet med 23,6 millioner kroner i Kostnadene var 81,8 millioner kroner i 2013, sammenlignet med 110,9 millioner kroner i Reduksjonen er i hovedsak forklart med positiv engangseffekt som følge av endring i bankens pensjonsordning, samt lavere generelle pensjonskostnader. Utlånsporteføljen til næringslivsmarkedet har i løpet av siste 12 måneder blitt redusert med 193,2 millioner kroner, tilsvarende 2,3 %. Innskuddsvolumet økte med 1,9 milliarder kroner, tilsvarende 34,4 % i Innskuddsdekningen var 91,1 %, sammenlignet med 66,2 % ved årsslutt Individuelle nedskrivninger av utlån ble i 2013 redusert med 69,6 millioner kroner, mens gruppenedskrivninger ble redusert med 0,9 millioner kroner. Individuelle tapsnedskrivninger og gruppenedskrivninger på utlån utgjorde henholdsvis 104 millioner kroner og 44,1 millioner kroner per Det er i løpet av 2013 foretatt konstatering av tidligere nedskrevne engasjement med 60,4 millioner kroner. Eiendomsmegling

5 Driftsresultatet for eiendomsmegling ble negativt med -1,3 millioner kroner i 2013, sammenlignet med et positivt resultat på 4,0 millioner kroner i Det er hard konkurranse om salgsoppdragene, og marginene er presset. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet inkluderer resultatet fra konsernets portefølje av verdipapirer, samt styrehonorar og administrative kostnader relatert til funksjoner som rapporterer til styret. I tillegg inngår overtatte engasjementer. Driftsresultatet for øvrig virksomhet ble negativt med 4,2 millioner kroner for 2013, sammenlignet med et positivt bidrag på 57,0 millioner kroner i Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere bidrag fra markedsvurdering av finansielle eiendeler og derivater i 2013, gevinst ved salg av datterselskapet SSB Næringseiendom 9 AS regnskapsført i 2012, samt positivt bidrag fra dette datterselskapet i I tillegg var det et positivt bidrag fra tilknyttet selskap i 2012 som ble solgt i Risikostyring Finansiell virksomhet innebærer behov for styring og forvaltning av risiko. God risikostyring er strategisk viktig for konsernets verdiskapning. Risikostyring og intern kontroll skal bidra til å sikre effektiv drift, håndtere betydelige risikoer samt sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet. I tillegg skal det sikres at konsernet opererer i samsvar med relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer for virksomheten, herunder konsernets verdigrunnlag og etiske rammeverk. Sandnes Sparebank har som mål å opprettholde en lav til moderat risikoprofil, samt å ha en høy kvalitet i sin risikooppfølging. Løpende oppfølging av risiko skal redusere sannsynligheten for at enkelthendelser i alvorlig grad skal kunne skade banken økonomisk. En sentral del i bankens risikostyring er konsernets vurdering av totalkapitalbehov (ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process). I denne prosessen foretas det vurderinger av risikoer banken er eksponert mot med tilhørende vurdering av styring og kontroll. Basert på denne vurderingen foretas det en beregning av kapitalbehovet for å dekke disse risikoene. Kredittrisiko Konsernet har totalt sett en moderat kredittrisikoprofil. Kreditt-risikoen for løpende ordinære engasjementer er hovedsakelig i risikogruppene lavest/lav og middels (se note 8), mens risikoen er noe høyere for enkelte større samt de tapsutsatte engasjementene. For de av engasjementene hvor det er indikasjoner på tap er det foretatt individuelle nedskrivninger basert på konkrete vurderinger. Det har vært en reduksjon i kredittrisikoen gjennom Reduksjonen kommer i hovedsak som en målrettet styring av kredittrisikoen, blant annet gjennom reduksjon av den delen av utlånsporteføljen omtalt som spesialengasjement. Videre har kombinasjonen av reduksjon i omfanget av store engasjement samt en reduksjon i næringskonsentrasjonen NL porteføljen hatt en positiv innvirkning på kredittrisikoen. I tillegg har PM strammet noe inn på sin kredittpraksis. Dette innebærer strengere krav som ytterligere har redusert kredittrisikoen. Vi vurderer det slik at utlånsporteføljen til næringslivskunder har en moderat risiko-profil. Porteføljens kvalitet vurderes som tilfredsstillende. Over 55 % av eksponeringen mot næringslivskunder tilfredsstiller konsernets interne krav til klassifisering som lav risiko.

6 Utlånsvolumet er noe redusert gjennom 2013, hvilket var et bevisst valg. Selv om eksponeringen mot næringseiendom er redusert består fremdeles NL porteføljen av en ikke ubetydelig eksponering mot dette segmentet. Dette medfører at konsernet fremdeles følger disse engasjementene tett. Porteføljen knyttet til utleie av næringseiendom består i hovedsak av sentralt beliggende eiendommer med lange leiekontrakter og solide leietakere. Kvaliteten i utlånsporteføljen til personkunder vurderes som god. Nær 95 % av utlånsporteføljen til privatkunder tilfredsstiller konsernets interne krav til klassifisering som lav risiko. Privatmarkedet vil være et viktig satsningsområde for banken også i Finansiell urolighet i utlandet kan ha en negativ påvirkning på veksten i norsk økonomi, med tilhørende usikkerhet omkring videre konjunkturutvikling, inkludert noe usikkerhet omkring utvikling i boligprisene. Selv om konsernets utlånskunder i veldig liten grad er internasjonalt orienterte kan finansielle uroligheter i utlandet påvirke konsernets kredittrisiko. En negativ utvikling av inntjeningen i næringslivet, økt arbeidsledighet og fall i boligprisene kan føre til svekket kreditt-kvalitet og økte fremtidige tap. På tross av noe usikkerhet omkring makroøkonomien, forventes det ikke noen spesiell negativ endring i verken kredittkvalitet eller tap i Likviditetsrisiko Bankens likviditetsstrategi ble i slutten av 2013 revidert av styret. Likviditetsstrategien viderefører bankens konservative syn på likviditetsrisiko. Styring av likviditetsrisiko skal gjenspeile konsernets moderate risikoprofil. Et viktig instrument for å opprettholde konsernets risikoprofil har vært SSB Boligkreditt. SSB Boligkreditt har overtatt godt sikrede boliglån fra banken og utstedt obligasjoner med fortrinnsrett som finansiering, noe som har gitt konsernet økt diversifisering på finansieringssiden til mer fordelaktige betingelser. SSB Boligkreditt fikk sin første offisielle rating fra Fitch september 2013, en AA- rating. Denne ratingen ble oppjustert til AA i desember I desember 2013 ble også ratingen til Sandnes Sparebank bekreftet til BBB. Ved utløpet av 2013 er utlån til en verdi av 6,7 milliarder kroner overført fra banken til SSB Boligkreditt. SSB Boligkreditt har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 4,2 milliarder kroner. Konsernet har en lav likviditetsrisiko på kort sikt. Markedsrisiko Banken har ikke noen handelsportefølje av egenkapitalinstrumenter, obligasjoner eller sertifikater. Bankens beholdning av obligasjoner og sertifikater inngår i bankens likviditetsbeholdning. Konsernet stiller krav til rating på papirer det investeres i, samt at det som et hovedprinsipp gjelder at papiret skal være kvalifisert for låneadgang i Norges Bank. Likviditetsbeholdningen blir vurdert til virkelig verdi i regnskapet og er således eksponert for markedsrisiko. Kredittrisiko for disse eiendelene kvantifiseres som misligholdsrisiko. Konsernets markedsrisiko består videre av valutarisiko og rente-risiko. Handel med valuta og renter skjer innenfor de til enhver tid vedtatte rammer og fullmakter. Valutarisiko er hovedsakelig knyttet til egenhandel av utenlandsk valuta, påløpte renter på kunders valutalån, valutaderivater og kontantbeholdning. Banken har retningslinjer for sikring av valutarisiko. Valutarisikoen er vurdert til å være moderat. Sandnes Renterisiko er knyttet til beholdning av rentebærende verdi-papirer, fastrenteutlån og fastrenteinnskudd. Styret har fastsatt en ramme på 15 millioner kroner for samlet

7 renterisiko i og utenfor bankens balanse, målt ved den resultatpåvirkning som en renteendring (parallelt skift) på 2 % gir. Ved årsskifte var beregnet resultatpåvirkning ved et renteskift på 2 % 3,7 millioner kroner. Renterisikoen er således vurdert til å være lav. Konsernets eksponering overfor markedsrisiko vurderes totalt sett som moderat. Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter alle potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften av konsernets virksomhet. Svikt i rutiner, svikt i datasystemer, feil fra underleverandører, tillitsbrudd hos ansatte og kunder er eksempler på slike risikoer. Banken legger vekt på målrettede tiltak for å forebygge og redusere den operasjonelle risikoen. God intern kontroll er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både når det gjelder forebygging, avdekking og oppfølging. Risikovurderinger skjer innen alle virksomhetsområder. De viktigste risikoer, sammen med tiltaksplaner for å redusere disse til akseptabelt nivå, blir rapportert til administrerende direktør. I samråd med bankens ledergruppe vurderer administrerende direktør den strategiske risikoen til banken. De mest vesentlige risikoer med tilhørende tiltak for å minimere risikoen, blir presentert for bankens styre. Bankens internrevisor foretar en gjennomgang og avgir en uavhengig bekreftelse om at bankens intern-kontrollaktiviteter tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. Rapporteringen for 2013 viser at den operasjonelle risiko innen de ulike virksomhetsområdene er på et akseptabelt nivå. Banken har i tillegg utarbeidet et varslings- og oppfølgingssystem for uønskede hendelser. Dette vil hjelpe banken med å analysere operasjonelle hendelser for så å foreta endringer i interne prosesser for å redusere sannsynligheten for gjentakelse. Kapitalstyring På konsernnivå var kapitaldekningen 16,6 % (15,5 %), kjernekapitalen 14,6 % (14,9 %) og ren kjernekapitaldekning på 11,6 % (11,0 %) per For morbanken var kapitaldekningen 18,1 % (17,1 %), kjernekapitalen 15,8 % (16,5 %) og ren kjernekapitaldekning 12,5 % (12,0 %). Konsernet er i dag godt kapitalisert, med en ren kjernekapitaldekning som er over både de regulatoriske krav og bankens egenvurderte kapitalbehov. Organisering, ansatte og miljø Gjennomsnittlig antall årsverk i 2013 var 178. Konsernet hadde ved årsskiftet 175 årsverk, en økning på to årsverk fra Organisasjonsutvikling og organisasjonsmessige tilpasninger har hatt fokus i banken i Banken har foretatt strategiske bemanningsendringer for å tilpasse organisasjonen til overordnet forretningsstrategi og samtidig styrke kompetansenivået. Styret ser videre et behov for å redusere kapasiteten innen særlig kontanthåndtering og annen tradisjonell bankdrift. Dette for å legge til rette for å bygge fremtidens bank i Sandnes. Det er og vil bli iverksatt tiltak i form av generelle kostnadsreduksjoner og en reduksjon på minimum 30 årsverk i forhold til bemanningen per årsslutt Gjennomsnittsalderen i banken er 41 år. Kvinnelige arbeidstakere utgjør 61 % av konsernets ansatte. I bankens ledergruppe utgjør kvinner ett av sju medlemmer, og i styret er to av sju medlemmer kvinner. Det er et grunnleggende prinsipp i bankens personalpolitikk at kvinner og menn skal ha like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver, og at

8 karrieremulighetene skal være de samme. Videre skal alle ha like muligheter uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonsevne. Arbeidsmiljøundersøkelser i banken viser at de ansatte er godt fornøyd med arbeidsplassen sin og at arbeidsmiljøet er godt. Lønn reflekterer i størst mulig grad den enkeltes kvalifikasjoner og ansvar. Banken har også i 2013 hatt fokus på autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Alle rådgiverne i banken er nå autoriserte etter denne ordningen. Sandnes Sparebank har et høyt kompetent rådgiverkorps som ivaretar gode kundeopplevelser og kvalitet i kundeprosessene. Banken har i 2013 ferdigstilt et omfattende lederutviklingsprogram for å styrke samhandlingen, strategisk fokus og sikre felles ledelsesfokus i banken. Virksomheten forurenser lite det ytre miljøet. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Bankens filial i Sandnes ble i august utsatt for et væpnet ran. Det har ikke blitt rapportert om personskader eller varige men i denne forbindelse. Banken har på denne bakgrunn styrket sitt sikkerhetsfokus og oppdatert sin sikkerhetsberedskap. Sykefraværet var på gjennomsnittlig 2,8 % i Banken har siden januar 2012 vært IA bedrift for å sikre gode rutiner for oppfølging av sykemeldte og et godt arbeidsmiljø i banken. Bankens egenkapitalbevis (SADG) Per var kursen på SADG 85,00 kroner mot 67,75 kroner ved utgangen av Det var ved årsskiftet registrert eiere av bankens egenkapitalbevis. De 20 største eierne kontrollerte på dette tidspunktet 39,0 % av egenkapitalbeviskapitalen ved årets utgang. En oversikt over de 20 største egenkapitalbeviseierne finnes under investorinformasjon i årsrapporten. Bankens utbyttepolitikk som vedtatt i 2009 ligger fast, og lyder som følger: Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitalbeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Årsoverskuddet fordeles mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen i samme forhold som deres respektive andel av bankens egenkapital. Sandnes Sparebank legger til grunn at inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse med slikt formål. I vurderingen vil det bli lagt vekt på at egenkapitalbeviseiernes andel av samlet egenkapital (eierbrøk) bør holdes stabil. Ved fastsettelse av det samlede utdelingsnivå blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling, eksterne rammebetingelser og konsernets vurderte behov for kjernekapital. Styret er opptatt av å bidra til bedret likviditet i egenkapitalbeviset. Banken har derfor en likviditetsgarantistavtale med en ekstern aktør.

9 Disponering av resultat for 2013 I tråd med bankens utbyttepolitikk er ulike forhold vektlagt i utbyttevurderingen. Avgjørende vekt er lagt på soliditet og styrket kjernekapitaldekning. Styret foreslår overfor forstanderskapet at det utbetales utbytte på kr 3,00 pr egenkapitalbevis for Styret foreslår følgende disponering: Beløp (MNOK) Til disposisjon 116,9 Til kontantutbytte egenkapitalbevis 21,3 Til utjevningsfondet 49,0 Til sparebankens fond 36,7 Til gavefondet 16,0 Til fond for urealiserte gevinster - 6,1 Sum foreslått disponering 116,9 Resultatet er fordelt mellom egenkapitalbeviskapitalen og sparebankens fond i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at egenkapitalbeviseierne får 57,16 % av det disponerte resultatet. Utsikter for 2014 Myndighetenes kapitalkrav er nå fastsatt, og banken er i rute i forhold til de kommende kravene. Det legges til grunn at banken har kapasitet til en utlånsvekst på ca. 3-5 % i 2014, men det er fremdeles en forutsetning at all vekst skal være lønnsom. Bankmarkedet står etter styrets mening overfor store endringer. Kundenes adferd har over flere år beveget seg mot digitale flater og nye teknologiske løsninger. Nye aktører fra andre bransjer etablerer seg også som konkurrenter på deler av bankenes virksomhet. Ny regulering fra EU er i ferd med å ytterligere legge til rette for nye aktører innen tradisjonell betalingsformidling. I tillegg legger kapitalkravene fra norske myndigheter begrensning på mulig vekst, noe som presser kostnadene. Styret ser et behov for å redusere kapasiteten innen særlig kontanthåndtering og annen tradisjonell bankdrift. Dette for å legge til rette for å bygge fremtidens bank i Sandnes. Det er og vil bli iverksatt tiltak i form av generelle kostnadsreduksjoner og en reduksjon på minimum 30 årsverk i forhold til bemanningen per årsslutt Effektivisering av bankens drift og utvikling av effektive og brukertilpassede kundeløsninger vil bli en av bankens høyeste prioritering fremover. Styret har besluttet at banken ikke vil igangsette Internal Rating Based (IRB) søknad nå, men at det i utviklingen av bankens risikostyringssystemer skal legges til grunn at alle løsninger skal være kompatible med en eventuell fremtidig søknad. Likviditetssituasjon er god, og styret er tilfreds med at SSB Boligkreditt har blitt oppgradert til AA av Fitch i løpet av fjerde kvartal. Det legges til grunn at denne samt bankens morbankrating på BBB opprettholdes. Banken har gjennom 2013 oppnådd sin målsetning om å redusere tapsutsatte engasjementer til et normalisert nivå, og det forventes en normalisert tapssituasjon i den videre driften. I den neste tre-års perioden forventer styret en fortsatt positiv resultatutvikling, og øker målsetningen om egenkapitalavkastning til 9 %.

10

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sandnes Sparebank Sandnes, 20.02 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XI Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Årsberetning 2013. Styrets beretning

Årsberetning 2013. Styrets beretning Årsrapport 2013 Styrets beretning Årsberetning 2013 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. 2013 er

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Innhold s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

Styrets årsberetning. Regnskap. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19 Endring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 2 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 17 Resultatregnskap s. 18 Balanse s. 19

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING REGNSKAP. s. 1 Administrerende banksjefs kommentar. s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet INNHOLD s. 1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet REGNSKAP s. 21 Resultatregnskap s. 22 Balanse s. 23 Endring i egenkapitalen s. 24

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal Styrets beretning 2 / 12 Styrets beretning 4. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2012

Sparebanken Pluss Årsrapport 2012 Sparebanken Pluss Årsrapport 2012 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

Å r s r a p p o r t 20 1 2

Å r s r a p p o r t 20 1 2 Årsrapport 20 12 Foto side 1, 29, 59, 63 : Merete Kvammen Foto side 5: Jan Robert Wick Foto side 7, 21, 31,81: Jos de Horde Grafisk formgiving: Signus AS Nøkkeltall egenkapitalbevis Hol Sparebank Morbank

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning

Årsmelding. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning Årsmelding Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisjonsberetning 2011 Banksjefens kommentar Gode tall på tross av urolige markeder Året 2011 ble preget av svak internasjonal vekst,

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2013

Sparebanken Pluss Årsrapport 2013 Sparebanken Pluss Årsrapport 2013 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Endringer i egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon

Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise. Visjon Årsrapport 1 Visjon Fra kredittkrise til finanskrise til økonomisk krise Sparebank 1 Nøtterøy Tønsberg skal være den ledende lokalbanken i Tønsbergområdet for privatkunder og bedrifter. Adm. banksjef Bjørn

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014

172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 172.driftsår ÅRSRAPPORT2014 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-20 Eierstyring og selskapsledelse.. side 21-34 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 35 Resultatregnskap.

Detaljer

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013

171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 171.driftsår ÅRSRAPPORT2013 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-19 Eierstyring og selskapsledelse.. side 20-33 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 34 Resultatregnskap.

Detaljer