Styrets beretning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets beretning 2013"

Transkript

1 Styrets beretning 2013 Virksomhetens art Sandnes Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Forus i Sandnes kommune. Banken tilbyr et bredt spekter av bank- og investeringsprodukter til person- og næringslivsmarkedet. Konsernet driver også eiendomsmegling gjennom datterselskapet Sandnes Eiendom AS. Styret anser bankens soliditets- og likviditetsnivå som tilfredsstillende. I samsvar med regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og dette er lagt til grunn ved avleggingen av regnskapet. Sandnes Sparebank utarbeider både konsernregnskapet og selskapsregnskapet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU. Regnskapsprinsippene som er lagt til grunn er beskrevet i note 2 til årsregnskapet. Markedsforhold Gjennom 2013 har det vært en positiv utvikling i den internasjonale økonomien. Dette medførte at verdensindeksen steg med hele 38,1 %. Hovedsakelig er dette relatert til verdiutviklingen i amerikanske og europeiske aksjer, som begge hadde rekordår. Samtidig preges både amerikansk og europeisk økonomi av svært lave rentenivåer, og betydelige statlige støtteordninger. Spørsmålet er da om prisingen i aksjemarkedene er basert på reelle eller kunstige forbedringer. Veksten i de fremvoksende økonomiene har avtatt gjennom 2013, men er fremdeles høyere enn i de vestlige industrilandene. Videre er det fremdeles usikkerhet rundt Kina. Kredittveksten i Kina har vært betydelig, men veksttakten er noe lavere enn det vi har sett de siste årene. Dersom det viser seg at gjeldssituasjonen er verre enn antatt i den kinesiske økonomien, kan dette få konsekvenser, blant annet på norsk økonomi. Veksttakten i Norge har vært avtakende i de fleste næringer, men Oslo Børs hovedindeks var likevel opp med ca. 21 %. Bransjene shipping, finans, fisk og telekom har vært de sterkeste bidragsyterne til denne utviklingen, mens olje og oljeservice har trukket i andre retningen. Innen olje- og gassnæringen er det fremdeles et høyt aktivitetsnivå, og oljeprisen har holdt seg relativt stabilt. Det er imidlertid flere selskaper innen denne sektoren som sliter med høye kostnader, og det er annonsert flere nedbemanningsprogrammer gjennom årets siste kvartal enn det vi har sett tidligere. Fremmedfinansieringsmarkedet for norske banker har vært stabilt bra gjennom hele Gjennom året falt den korte renten (Nibor) jevnt nedover, mens de lange rentene (10-års swap) har vært svakt økende gjennom Kredittspreadene har blitt mindre for alle sektorer. For Sandnes Sparebank gikk indikert kredittspread for 5-års finansiering (indikert ved VFF-kurven) inn fra +120 basispunkter ved starten av året til +88 basispunkter ved årsslutt. For SSB Boligkreditt har det også vært en betydelig inngang i kredittspread, både markedsmessig, og som følge av at ny rating kom på plass i løpet av året.

2 Arbeidsledigheten er fremdeles stabilt lav. På landsbasis er den i følge NAVs statistikk svakt ned fra 2,7 % ved årets begynnelse til 2,6 % ved årets slutt, mens det i Rogaland i tilsvarende periode er en svak økning fra 1,8 % til 2 %. Innen boligmarkedet var det i 2013 et svakere marked enn vi har sett de siste årene, og omsetningshastigheten har vært stigende. Totalt for 2013 er det i henhold til Norges Eiendomsmeglerforbund en marginal prisnedgang på 1,3 % for hele Rogaland. Prisnedgangen i 2013 er noe høyere i Sandnes (-1,7 %) og Stavanger (-2,4 %). Både boligmarkedet og utviklingen i det regionale næringslivet vurderes fremdeles som meget sterkt, men banken tar høyde for en negativ utvikling i den strategiske planleggingen for de kommende årene. Resultatutvikling Tallstørrelser i parentes gjelder tilsvarende periode i Med mindre annet er spesifisert, omtales konsernet. Resultat før skatt ble 228,9 millioner kroner for Dette er en økning på 35,4 millioner kroner sammenlignet med Økningen skyldes i hovedsak effektivisering i underliggende drift og økt rentemargin, samt endring i bankens pensjonsordning som ga en positiv engangseffekt på 39,3 millioner i Økningen blir delvis motvirket av økte nedskrivninger og tap på utlån og garantier, lavere andre driftsinntekter, samt svakere verdiutvikling på finansielle instrumenter. Etter skatt ble resultatet 168,9 millioner kroner, sammenlignet med 148,6 millioner kroner i Egenkapitalavkastningen etter skatt var 8,6 %, mot 8,1 % i Netto renteinntekter Konsernets netto renteinntekter ble 456,3 (358,6) millioner kroner for året Sammenlignet med foregående år er dette en økning på 97,7 millioner kroner, tilsvarende 27,2 %. Utlånsporteføljen økte med 0,6 milliarder kroner, tilsvarende 2,3 %, fra 2012 til Rentemarginen var 1,63 % i 2013, sammenlignet med 1,33 % i Økningen reflekterer markedsutviklingen som er et resultat av myndighetenes signaler om økte kapitalkrav. Samlet risikoprofil i bankens utlånsportefølje vurderes som moderat. Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter ble redusert med 76,7 millioner kroner sammenlignet med Netto avkastning på finansielle investeringer var positiv med 2,0 millioner kroner, sammenlignet med 49,4 millioner kroner i Reduksjonen skyldes hovedsakelig svakere verdiutvikling på finansielle instrumenter. Netto provisjonsinntekter økte med 6,4 millioner kroner i 2013 sammenlignet med Øvrige inntekter, som inngår i andre driftsinntekter, ble redusert med 35,8 millioner kroner sammenlignet med Reduksjonen skyldes gevinst ved salg av datterselskapet SSB Næringseiendom 9 AS i fjerde kvartal 2012, samt positivt bidrag fra dette datterselskapet i I tillegg var det et positivt bidrag fra tilknyttet selskap i 2012 som ble solgt i Andre driftsinntekter må påregnes å være volatile fra kvartal til kvartal som følge av følsomheten overfor markedssvingninger. Driftskostnader

3 Konsernets driftskostnader var 287,4 millioner kroner i Dette var en nedgang på 35,6 millioner kroner i forhold i Personalkostnader er 33,8 millioner kroner lavere enn i 2012, hvilket i hovedsak skyldes en positiv engangseffekt på 39.3 (16,6) millioner kroner i forbindelse med en endring i bankens pensjonsordning, samt lavere pensjonskostnader i 2013 sammenlignet med Andre driftskostnader utgjorde 156,5 millioner kroner i 2013, en nedgang på 5,2 millioner kroner fra Avskrivinger og nedskrivinger er 3,4 millioner kroner høyere sammenlignet med Kostnader målt i prosent av inntektene utgjorde 52,9 % for konsernet i 2013, mens det i 2012 utgjorde 61,9 %. Forbedringen er et resultat av økning på inntektssiden, samtidig som kostnadssiden har blitt redusert. Totale kostnader i prosent av forvaltningskapitalen var 1,0 %, sammenlignet med 1,2 % i Tap og mislighold Brutto misligholdte engasjement uten nedskrivning utgjorde 162,8 (68,4) millioner kroner ved utgangen av 2013, noe som tilsvarte 0,69 % (0,30 %) av brutto utlån. Tap og nedskrivninger på utlån ble bokført med 22,4 (3,1) millioner kroner i 2013, mens nedskriving av eiendeler i overtatte engasjement ble bokført med 4,4 (2,4) millioner kroner. Brutto utlånsengasjement, som var individuelt nedskrevet, utgjorde 407,6 millioner kroner per , sammenlignet med 712,0 millioner kroner per Dette tilsvarer en nedgang fra 3,11 % per til 1,73 % per av brutto utlån. Det er i løpet av 2013 foretatt konstatering av tidligere nedskrevne engasjement med 60,4 millioner kroner. Hvert kvartal har banken detaljerte gjennomganger av utlånsporteføljen for å avdekke tapsindikasjoner, vurdere behov for nedskrivning og beregne nedskrivninger for enkeltengasjement. Banken har en egen enhet for oppfølging av spesielle engasjement, herunder nedskrevne engasjementer. Avdelingen ivaretar at bankens interesser ivaretas slik at realiserte tap også fremover skal bli lavest mulig. Balanse, likviditet og finansiering Konsernets forvaltningskapital var 28,7 (27,5) milliarder kroner ved utgangen av 2013, hvilket tilsvarer en økning på 4,5 % sammenlignet med I løpet av 2013 har det vært en økning i utlån på 2,3 %, og en økning i innskudd på 15,5 %. Innskuddsdekningen, målt som innskudd i forhold til netto utlån, har økt fra 56,0 % ved utgangen av 2012 til 63,0 % ved utgangen av Netto utlån i SSB Boligkreditt utgjør et volum på 6,7 milliarder kroner. Sertifikater og obligasjoner utgjorde 4 063,6 (3 002,7) millioner kroner, mens øvrige verdipapirer var bokført til 74,2 (104,4) millioner kroner. Finansielle derivater utgjorde 144,5 (190,8) millioner kroner. Bankens likviditetssituasjon er god. SSB Boligkreditt ble oppgradert til AA av Fitch i løpet av fjerde kvartal 2013, hvilket bidrar til en langsiktig og stabil likviditetstilgang fremover. SSB Boligkreditt AS hadde per utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 4,25 milliarder kroner. Sandnes Sparebank har kjøpt obligasjoner for 0,4 milliarder kroner, og har benyttet 0,3 milliarder kroner av disse papirene til å hente langsiktig likviditet ved deltakelse i myndighetenes bytteordning. Forretningsområdene

4 Personmarkedet Resultat før skatt ble 99,1 millioner kroner i 2013, sammenlignet med 58,5 millioner kroner i Netto renteinntekter i 2013 var 244,1 millioner kroner, en økning på 46,7 millioner kroner sammenlignet med Netto provisjonsinntekter var 31,2 millioner kroner i 2013, hvilket er en nedgang på 2,6 millioner kroner sammenlignet med Kostnadene var 161,9 millioner kroner i 2013, sammenlignet 175,0 millioner kroner i Reduksjonen er i hovedsak forklart med positiv engangseffekt som følge av endring i bankens pensjonsordning, samt lavere generelle pensjonskostnader. Utlånsporteføljen til personmarkedet økte med 785,2 millioner kroner, tilsvarende 5,5 %, i Innskuddsvolumet ble redusert med 201,2 millioner kroner, tilsvarende 2,8 %, i Innskuddsdekningen var 45,9 %, sammenlignet med 49,8 % per Individuelle nedskrivninger av utlån ble redusert med 1,6 millioner kroner i 2013, mens gruppenedskrivninger ble økt med 2,2 millioner kroner. Gruppenedskrivninger i SSB Boligkreditt AS ble redusert med 0,8 millioner kroner. Individuelle tapsnedskrivninger og gruppenedskrivninger på utlån utgjorde henholdsvis 7,8 millioner kroner og 19,3 millioner kroner per I tillegg utgjorde gruppenedskrivninger i SSB Boligkreditt AS 3,5 millioner kroner. Næringslivsmarkedet Resultat før skatt for næringslivsmarkedet ble 135,3 millioner kroner for året 2013, sammenlignet med 74,1 millioner kroner i Netto renteinntekter i 2013 var 214,7 millioner kroner, sammenlignet med 171,8 millioner kroner i Netto provisjonsinntekter var 24,3 millioner kroner i 2013, sammenlignet med 23,6 millioner kroner i Kostnadene var 81,8 millioner kroner i 2013, sammenlignet med 110,9 millioner kroner i Reduksjonen er i hovedsak forklart med positiv engangseffekt som følge av endring i bankens pensjonsordning, samt lavere generelle pensjonskostnader. Utlånsporteføljen til næringslivsmarkedet har i løpet av siste 12 måneder blitt redusert med 193,2 millioner kroner, tilsvarende 2,3 %. Innskuddsvolumet økte med 1,9 milliarder kroner, tilsvarende 34,4 % i Innskuddsdekningen var 91,1 %, sammenlignet med 66,2 % ved årsslutt Individuelle nedskrivninger av utlån ble i 2013 redusert med 69,6 millioner kroner, mens gruppenedskrivninger ble redusert med 0,9 millioner kroner. Individuelle tapsnedskrivninger og gruppenedskrivninger på utlån utgjorde henholdsvis 104 millioner kroner og 44,1 millioner kroner per Det er i løpet av 2013 foretatt konstatering av tidligere nedskrevne engasjement med 60,4 millioner kroner. Eiendomsmegling

5 Driftsresultatet for eiendomsmegling ble negativt med -1,3 millioner kroner i 2013, sammenlignet med et positivt resultat på 4,0 millioner kroner i Det er hard konkurranse om salgsoppdragene, og marginene er presset. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet inkluderer resultatet fra konsernets portefølje av verdipapirer, samt styrehonorar og administrative kostnader relatert til funksjoner som rapporterer til styret. I tillegg inngår overtatte engasjementer. Driftsresultatet for øvrig virksomhet ble negativt med 4,2 millioner kroner for 2013, sammenlignet med et positivt bidrag på 57,0 millioner kroner i Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere bidrag fra markedsvurdering av finansielle eiendeler og derivater i 2013, gevinst ved salg av datterselskapet SSB Næringseiendom 9 AS regnskapsført i 2012, samt positivt bidrag fra dette datterselskapet i I tillegg var det et positivt bidrag fra tilknyttet selskap i 2012 som ble solgt i Risikostyring Finansiell virksomhet innebærer behov for styring og forvaltning av risiko. God risikostyring er strategisk viktig for konsernets verdiskapning. Risikostyring og intern kontroll skal bidra til å sikre effektiv drift, håndtere betydelige risikoer samt sikre intern og ekstern rapportering av høy kvalitet. I tillegg skal det sikres at konsernet opererer i samsvar med relevante lover, forskrifter og interne retningslinjer for virksomheten, herunder konsernets verdigrunnlag og etiske rammeverk. Sandnes Sparebank har som mål å opprettholde en lav til moderat risikoprofil, samt å ha en høy kvalitet i sin risikooppfølging. Løpende oppfølging av risiko skal redusere sannsynligheten for at enkelthendelser i alvorlig grad skal kunne skade banken økonomisk. En sentral del i bankens risikostyring er konsernets vurdering av totalkapitalbehov (ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Process). I denne prosessen foretas det vurderinger av risikoer banken er eksponert mot med tilhørende vurdering av styring og kontroll. Basert på denne vurderingen foretas det en beregning av kapitalbehovet for å dekke disse risikoene. Kredittrisiko Konsernet har totalt sett en moderat kredittrisikoprofil. Kreditt-risikoen for løpende ordinære engasjementer er hovedsakelig i risikogruppene lavest/lav og middels (se note 8), mens risikoen er noe høyere for enkelte større samt de tapsutsatte engasjementene. For de av engasjementene hvor det er indikasjoner på tap er det foretatt individuelle nedskrivninger basert på konkrete vurderinger. Det har vært en reduksjon i kredittrisikoen gjennom Reduksjonen kommer i hovedsak som en målrettet styring av kredittrisikoen, blant annet gjennom reduksjon av den delen av utlånsporteføljen omtalt som spesialengasjement. Videre har kombinasjonen av reduksjon i omfanget av store engasjement samt en reduksjon i næringskonsentrasjonen NL porteføljen hatt en positiv innvirkning på kredittrisikoen. I tillegg har PM strammet noe inn på sin kredittpraksis. Dette innebærer strengere krav som ytterligere har redusert kredittrisikoen. Vi vurderer det slik at utlånsporteføljen til næringslivskunder har en moderat risiko-profil. Porteføljens kvalitet vurderes som tilfredsstillende. Over 55 % av eksponeringen mot næringslivskunder tilfredsstiller konsernets interne krav til klassifisering som lav risiko.

6 Utlånsvolumet er noe redusert gjennom 2013, hvilket var et bevisst valg. Selv om eksponeringen mot næringseiendom er redusert består fremdeles NL porteføljen av en ikke ubetydelig eksponering mot dette segmentet. Dette medfører at konsernet fremdeles følger disse engasjementene tett. Porteføljen knyttet til utleie av næringseiendom består i hovedsak av sentralt beliggende eiendommer med lange leiekontrakter og solide leietakere. Kvaliteten i utlånsporteføljen til personkunder vurderes som god. Nær 95 % av utlånsporteføljen til privatkunder tilfredsstiller konsernets interne krav til klassifisering som lav risiko. Privatmarkedet vil være et viktig satsningsområde for banken også i Finansiell urolighet i utlandet kan ha en negativ påvirkning på veksten i norsk økonomi, med tilhørende usikkerhet omkring videre konjunkturutvikling, inkludert noe usikkerhet omkring utvikling i boligprisene. Selv om konsernets utlånskunder i veldig liten grad er internasjonalt orienterte kan finansielle uroligheter i utlandet påvirke konsernets kredittrisiko. En negativ utvikling av inntjeningen i næringslivet, økt arbeidsledighet og fall i boligprisene kan føre til svekket kreditt-kvalitet og økte fremtidige tap. På tross av noe usikkerhet omkring makroøkonomien, forventes det ikke noen spesiell negativ endring i verken kredittkvalitet eller tap i Likviditetsrisiko Bankens likviditetsstrategi ble i slutten av 2013 revidert av styret. Likviditetsstrategien viderefører bankens konservative syn på likviditetsrisiko. Styring av likviditetsrisiko skal gjenspeile konsernets moderate risikoprofil. Et viktig instrument for å opprettholde konsernets risikoprofil har vært SSB Boligkreditt. SSB Boligkreditt har overtatt godt sikrede boliglån fra banken og utstedt obligasjoner med fortrinnsrett som finansiering, noe som har gitt konsernet økt diversifisering på finansieringssiden til mer fordelaktige betingelser. SSB Boligkreditt fikk sin første offisielle rating fra Fitch september 2013, en AA- rating. Denne ratingen ble oppjustert til AA i desember I desember 2013 ble også ratingen til Sandnes Sparebank bekreftet til BBB. Ved utløpet av 2013 er utlån til en verdi av 6,7 milliarder kroner overført fra banken til SSB Boligkreditt. SSB Boligkreditt har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 4,2 milliarder kroner. Konsernet har en lav likviditetsrisiko på kort sikt. Markedsrisiko Banken har ikke noen handelsportefølje av egenkapitalinstrumenter, obligasjoner eller sertifikater. Bankens beholdning av obligasjoner og sertifikater inngår i bankens likviditetsbeholdning. Konsernet stiller krav til rating på papirer det investeres i, samt at det som et hovedprinsipp gjelder at papiret skal være kvalifisert for låneadgang i Norges Bank. Likviditetsbeholdningen blir vurdert til virkelig verdi i regnskapet og er således eksponert for markedsrisiko. Kredittrisiko for disse eiendelene kvantifiseres som misligholdsrisiko. Konsernets markedsrisiko består videre av valutarisiko og rente-risiko. Handel med valuta og renter skjer innenfor de til enhver tid vedtatte rammer og fullmakter. Valutarisiko er hovedsakelig knyttet til egenhandel av utenlandsk valuta, påløpte renter på kunders valutalån, valutaderivater og kontantbeholdning. Banken har retningslinjer for sikring av valutarisiko. Valutarisikoen er vurdert til å være moderat. Sandnes Renterisiko er knyttet til beholdning av rentebærende verdi-papirer, fastrenteutlån og fastrenteinnskudd. Styret har fastsatt en ramme på 15 millioner kroner for samlet

7 renterisiko i og utenfor bankens balanse, målt ved den resultatpåvirkning som en renteendring (parallelt skift) på 2 % gir. Ved årsskifte var beregnet resultatpåvirkning ved et renteskift på 2 % 3,7 millioner kroner. Renterisikoen er således vurdert til å være lav. Konsernets eksponering overfor markedsrisiko vurderes totalt sett som moderat. Operasjonell risiko Operasjonell risiko omfatter alle potensielle tapskilder som er knyttet til den løpende driften av konsernets virksomhet. Svikt i rutiner, svikt i datasystemer, feil fra underleverandører, tillitsbrudd hos ansatte og kunder er eksempler på slike risikoer. Banken legger vekt på målrettede tiltak for å forebygge og redusere den operasjonelle risikoen. God intern kontroll er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både når det gjelder forebygging, avdekking og oppfølging. Risikovurderinger skjer innen alle virksomhetsområder. De viktigste risikoer, sammen med tiltaksplaner for å redusere disse til akseptabelt nivå, blir rapportert til administrerende direktør. I samråd med bankens ledergruppe vurderer administrerende direktør den strategiske risikoen til banken. De mest vesentlige risikoer med tilhørende tiltak for å minimere risikoen, blir presentert for bankens styre. Bankens internrevisor foretar en gjennomgang og avgir en uavhengig bekreftelse om at bankens intern-kontrollaktiviteter tilfredsstiller kravene i internkontrollforskriften. Rapporteringen for 2013 viser at den operasjonelle risiko innen de ulike virksomhetsområdene er på et akseptabelt nivå. Banken har i tillegg utarbeidet et varslings- og oppfølgingssystem for uønskede hendelser. Dette vil hjelpe banken med å analysere operasjonelle hendelser for så å foreta endringer i interne prosesser for å redusere sannsynligheten for gjentakelse. Kapitalstyring På konsernnivå var kapitaldekningen 16,6 % (15,5 %), kjernekapitalen 14,6 % (14,9 %) og ren kjernekapitaldekning på 11,6 % (11,0 %) per For morbanken var kapitaldekningen 18,1 % (17,1 %), kjernekapitalen 15,8 % (16,5 %) og ren kjernekapitaldekning 12,5 % (12,0 %). Konsernet er i dag godt kapitalisert, med en ren kjernekapitaldekning som er over både de regulatoriske krav og bankens egenvurderte kapitalbehov. Organisering, ansatte og miljø Gjennomsnittlig antall årsverk i 2013 var 178. Konsernet hadde ved årsskiftet 175 årsverk, en økning på to årsverk fra Organisasjonsutvikling og organisasjonsmessige tilpasninger har hatt fokus i banken i Banken har foretatt strategiske bemanningsendringer for å tilpasse organisasjonen til overordnet forretningsstrategi og samtidig styrke kompetansenivået. Styret ser videre et behov for å redusere kapasiteten innen særlig kontanthåndtering og annen tradisjonell bankdrift. Dette for å legge til rette for å bygge fremtidens bank i Sandnes. Det er og vil bli iverksatt tiltak i form av generelle kostnadsreduksjoner og en reduksjon på minimum 30 årsverk i forhold til bemanningen per årsslutt Gjennomsnittsalderen i banken er 41 år. Kvinnelige arbeidstakere utgjør 61 % av konsernets ansatte. I bankens ledergruppe utgjør kvinner ett av sju medlemmer, og i styret er to av sju medlemmer kvinner. Det er et grunnleggende prinsipp i bankens personalpolitikk at kvinner og menn skal ha like muligheter for å kvalifisere seg til alle typer oppgaver, og at

8 karrieremulighetene skal være de samme. Videre skal alle ha like muligheter uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonsevne. Arbeidsmiljøundersøkelser i banken viser at de ansatte er godt fornøyd med arbeidsplassen sin og at arbeidsmiljøet er godt. Lønn reflekterer i størst mulig grad den enkeltes kvalifikasjoner og ansvar. Banken har også i 2013 hatt fokus på autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Alle rådgiverne i banken er nå autoriserte etter denne ordningen. Sandnes Sparebank har et høyt kompetent rådgiverkorps som ivaretar gode kundeopplevelser og kvalitet i kundeprosessene. Banken har i 2013 ferdigstilt et omfattende lederutviklingsprogram for å styrke samhandlingen, strategisk fokus og sikre felles ledelsesfokus i banken. Virksomheten forurenser lite det ytre miljøet. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Bankens filial i Sandnes ble i august utsatt for et væpnet ran. Det har ikke blitt rapportert om personskader eller varige men i denne forbindelse. Banken har på denne bakgrunn styrket sitt sikkerhetsfokus og oppdatert sin sikkerhetsberedskap. Sykefraværet var på gjennomsnittlig 2,8 % i Banken har siden januar 2012 vært IA bedrift for å sikre gode rutiner for oppfølging av sykemeldte og et godt arbeidsmiljø i banken. Bankens egenkapitalbevis (SADG) Per var kursen på SADG 85,00 kroner mot 67,75 kroner ved utgangen av Det var ved årsskiftet registrert eiere av bankens egenkapitalbevis. De 20 største eierne kontrollerte på dette tidspunktet 39,0 % av egenkapitalbeviskapitalen ved årets utgang. En oversikt over de 20 største egenkapitalbeviseierne finnes under investorinformasjon i årsrapporten. Bankens utbyttepolitikk som vedtatt i 2009 ligger fast, og lyder som følger: Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitalbeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Årsoverskuddet fordeles mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen i samme forhold som deres respektive andel av bankens egenkapital. Sandnes Sparebank legger til grunn at inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse med slikt formål. I vurderingen vil det bli lagt vekt på at egenkapitalbeviseiernes andel av samlet egenkapital (eierbrøk) bør holdes stabil. Ved fastsettelse av det samlede utdelingsnivå blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling, eksterne rammebetingelser og konsernets vurderte behov for kjernekapital. Styret er opptatt av å bidra til bedret likviditet i egenkapitalbeviset. Banken har derfor en likviditetsgarantistavtale med en ekstern aktør.

9 Disponering av resultat for 2013 I tråd med bankens utbyttepolitikk er ulike forhold vektlagt i utbyttevurderingen. Avgjørende vekt er lagt på soliditet og styrket kjernekapitaldekning. Styret foreslår overfor forstanderskapet at det utbetales utbytte på kr 3,00 pr egenkapitalbevis for Styret foreslår følgende disponering: Beløp (MNOK) Til disposisjon 116,9 Til kontantutbytte egenkapitalbevis 21,3 Til utjevningsfondet 49,0 Til sparebankens fond 36,7 Til gavefondet 16,0 Til fond for urealiserte gevinster - 6,1 Sum foreslått disponering 116,9 Resultatet er fordelt mellom egenkapitalbeviskapitalen og sparebankens fond i henhold til deres relative andel av egenkapitalen, slik at egenkapitalbeviseierne får 57,16 % av det disponerte resultatet. Utsikter for 2014 Myndighetenes kapitalkrav er nå fastsatt, og banken er i rute i forhold til de kommende kravene. Det legges til grunn at banken har kapasitet til en utlånsvekst på ca. 3-5 % i 2014, men det er fremdeles en forutsetning at all vekst skal være lønnsom. Bankmarkedet står etter styrets mening overfor store endringer. Kundenes adferd har over flere år beveget seg mot digitale flater og nye teknologiske løsninger. Nye aktører fra andre bransjer etablerer seg også som konkurrenter på deler av bankenes virksomhet. Ny regulering fra EU er i ferd med å ytterligere legge til rette for nye aktører innen tradisjonell betalingsformidling. I tillegg legger kapitalkravene fra norske myndigheter begrensning på mulig vekst, noe som presser kostnadene. Styret ser et behov for å redusere kapasiteten innen særlig kontanthåndtering og annen tradisjonell bankdrift. Dette for å legge til rette for å bygge fremtidens bank i Sandnes. Det er og vil bli iverksatt tiltak i form av generelle kostnadsreduksjoner og en reduksjon på minimum 30 årsverk i forhold til bemanningen per årsslutt Effektivisering av bankens drift og utvikling av effektive og brukertilpassede kundeløsninger vil bli en av bankens høyeste prioritering fremover. Styret har besluttet at banken ikke vil igangsette Internal Rating Based (IRB) søknad nå, men at det i utviklingen av bankens risikostyringssystemer skal legges til grunn at alle løsninger skal være kompatible med en eventuell fremtidig søknad. Likviditetssituasjon er god, og styret er tilfreds med at SSB Boligkreditt har blitt oppgradert til AA av Fitch i løpet av fjerde kvartal. Det legges til grunn at denne samt bankens morbankrating på BBB opprettholdes. Banken har gjennom 2013 oppnådd sin målsetning om å redusere tapsutsatte engasjementer til et normalisert nivå, og det forventes en normalisert tapssituasjon i den videre driften. I den neste tre-års perioden forventer styret en fortsatt positiv resultatutvikling, og øker målsetningen om egenkapitalavkastning til 9 %.

10

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Virksomhetens art Sandnes Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Forus i Sandnes kommune. Banken tilbyr et bredt spekter av bank- og investeringsprodukter til person-

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2013 Kvartalsrapport 4. kvartal Styrets beretning 2 / 12 Styrets beretning 4. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Rogaland på børs 2011

Rogaland på børs 2011 Rogaland på børs 2011 Marianne Sevaldsen Direktør Næringsliv Kort om Sandnes Sparebank En sterk posisjon i et spennende marked Forvaltningskapital på NOK 27 milliarder, egenkapital på NOK 1,7 milliarder

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 7 Konsern...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 320695 Innsendt dato: 11.02.2013 12:16 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: TOTG Totens Sparebank TOTG -

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Sparebanken Sør Q4 2011

Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør Q4 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Sparebanken Sør Q3 2011

Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør Q3 2011 Sparebanken Sør 1825 1973 1984 2007 2011 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør

SPV FØRSTE KVARTAL april Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør SPV FØRSTE KVARTAL 2014 29. april 2014 Jan Erik Kjerpeseth Administrerende direktør HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL ØKT DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 526 MNOK (273) GOD EGENKAPITALAVKASTNING EGENKAPITALAVKASTNING

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer