Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013"

Transkript

1 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første kvartaler ble på 4,2 mill., (1,07 % av GFK) mot et resultat på 2,6 mill. (0,69 % av GFK) etter tredje kvartal Resultatforbedringen, kommer vesentlig av økte provisjonsinntekter, høyere utbytte fra aksjeporteføljen, og en marginal økning i rentenetto. Rentenetto Rentenettoen pr utgjør 8,6 mill. (2,17 %), mot 8,4 mill. (2,25 %) året før. Rentenettoen har vært stabil siste kvartalet, med en moderat økt rentemargin på kunder blant annet som følge av renteendring tidligere i år, med en marginalt fallende avkastning på obligasjonsbeholdningen. Driftsinntekter Netto andre driftsinntekter hittil utgjør 3,7 mill. (0,94 %), mot 2,1 mill. (0,57 %) på samme tid i fjor. Økte resultat kommer vesentlig fra høyere provisjonsinntekter fra forsikringssalg samt større aksjeutbytte. De samlede provisjonsinntekter fra salg av forsikringstjenester og boligkredittformidling har økt med ca. 0,9 mill. til 1,9 mill. i år, sammenlignet med året før. Driftskostnader Sum andre driftskostnader hittil i år utgjør 8,1 mill. (2,0 %), mot 7,9 mill. (2,1 %) året før. Ett mindre årsverk i år bidrar til litt lavere lønnskostnader, men økte generelt datakostnader og øvrige driftskostnader trekker samlet i en moderat kostnadsøkning. Med økte totale driftsinntekter på 1,8 mill. i år, bidrar til at andelen av de samlede driftskostnader hittil utgjør 65,7 % av totale driftsinntekter mot 75,5 % året før. Tap på utlån De samlede tapsavsetninger på enkeltengasjementer og grupper av utlån utgjør 4,5 mill. eller 1,0 % av brutto utlån, tilsvarende året før var avsetningen 21,3 mill. eller 5,3 %. Tilbakebetaling av tidligere nedskrevne engasjementer hittil, utgjør ca. 5,1 mill. Endringer i de individuelle tapsavsetninger utgjør netto ca. 8,3 mill. hvorav 3,7 mill. konstatert som tap mot tidligere nedskrivninger. Av en samlet størrelse på misligholdte og tapsutsatte engasjementer på ca. 19 mill., utgjør andelen av engasjementer uten renteberegning ca. 7,3 mill. ved siste kvartalsskifte. 1

2 1. Tap på utlån Tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivinger Periodens endring i gruppevise nedskrivinger Periodens konstaterte tap som det tidligere er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger = Periodens tapskostnad Nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden Periodens endring i gruppenedskrivninger Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden Misligholdte engasjement Misligholdte engasjement Brutto misligholdte utlån over 90 dager Brutto misligholdte utlån dager Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån Andre tapsutsatte engasjement Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement

3 Balanse Forvaltningskapitalen ved utgangen av tredje kvartal utgjør 525 mill. mot 515 mill. på samme tid i fjor. Dette gir en 12 mnd. økning på 2,0 % mot fjorårets vekst på 7,6 %. Gjennomsnittlig forvaltningskapital hittil i år er på 526 mill. Utlån Brutto utlån til kunder hittil i år er 449 mill., mot 403 mill. året før. Dette gir en 12 mnd. vekst på 11,2 % mot en nedgang på beskjedne 0,8 % året før. Utlån til personkunder har hatt en økning på 15,1 % til 326 mill. Forrige år var veksten på 6,8 %. Utlån til næringskunder har siste året økt med 2,0 % til 123 mill. Året før hadde vi en nedgang på 15,1 %. Andelen av utlån til personskundemarkedet utgjør 72,6 %, mot 70,1 % året før. Renteavkastning på utlån hittil i år utgjør 4,85 % mot 4,90 % året før. Beholdningen av formidlet boliglån til Eika Boligkreditt er ved utgangen av tredje kvartal er 53 mill., en reduksjon på 26 mill. fra året før. Garantiansvaret utgjør 5,7 mill. kroner. Øvrige garantiforpliktelser er på 4,8 mill. Banken har rammeavtale (likviditetsforpliktelse) med Eika Boligkreditt, som etter nærmere bestemte vilkår, forplikter Vang Sparebank til å investere i OMF utstedt av EBK. Innskudd Innskudd fra kunder utgjør 432 mill. uendret volum fra samme tid året før. Fra årsskiftet har volumet gått ned med ca. 4,8 %, hvorav nedgangen siste kvartalet har vært ca. 6,5 % Ved tredje kvartal i fjor var 12 måneders veksten på 9,8 %. Andelen av innskudd fra personkundemarkedet utgjør 61,0 % og fra offentlig sektor 12,5 %. Året før var andelen henholdsvis 61,8 % og 24,8 %. Renteavkastningen på kundeinnskudd hittil i år utgjør 2,38 % mot 2,48 % året før. Verdipapirer Vang Sparebank har ved kvartalsskifte en beholdning av obligasjoner på 28,0 mill. mot 33,0 mill. året før. Banken plasserer hovedsakelig i OMF med det mål å oppnå tilstrekkelig nivå for fremtidige likviditetskrav. Avkastningen på obligasjonsbeholdningen hittil i år utgjør 2,5 % mot 3,2 % året før. Likviditet Banken finansieres i all hovedsak av ordinære kundeinnskudd og egenkapitalen. Som beredskap har banken etablerte avtale om rammekreditt som kan benyttes. Kredittavtalen utgjør 20 mill. kroner, og har i beskjeden grad vært trukket på siste kvartalet. Innskuddsdekningen (innskudd i prosent av brutto utlån) er 96,2 % ved utgangen av kvartalsskifte, mot tilsvarende 107,0 % i fjor. Likviditet i % av kundeinnskudd utgjør 7,4 % mot 17,1 % året før. Likviditeten har blitt marginalt svekket siste kvartalet etter økt utlånsvekst og redusert innskuddsvolum. Bankens målsetning over tid er et balansert volum mellom utlån og kundeinnskudd. Avkastningen på likviditeten i utgjør 2,1% hittil i år, mot 1,8 % året før. Egenkapital/Kapitaldekning Egenkapitalen inkl. årets resultat hittil, utgjør 77,7 mill. eller 14,8 % av forvaltningskapitalen. For samme periode i fjor, var egenkapitalen inkl. resultatet 70,8 mill. eller 13,7 % av forvaltningskapitalen. Bankens kapitaldekning ved tredje kvartal er 21,04 %, mot 20,86 % året før. Positiv utvikling i resultatet av den underliggende driften, samtidig som vi har en betydelig tilbakebetaling på tidligere tapsengasjement, bidrar til en styrket egenkapital. 3

4 Kapitaldekning Sparebankens fond Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse Immatrielle eiendeler Delårsresultat Sum kjernekapital Ansvarlig kapital andre finansinst Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (vektet verdi) Lokal regional myndighet Institusjoner Foretak Massemarked Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Øvrige engasjementer Sum beregningsgrunnlag kredittrisiko Beregningsgrunnlag operasjonell risiko Fradrag i kapitalkrav Beregningsgrunnlag Kapitalkrav Ansvarlig kapital over 8% Ansvarlig kapital i % 21,04 % 20,86 % 21,29 % Kjernekapital i % 21,68 % 20,86 % 21,29 % Utsiktene fremover Styret i Vang Sparebank er godt fornøyd med den resultatmessige utviklingen så langt i år. Bankens underliggende drift er god, og godt foran de budsjetterte mål så langt. Banken er solid, med god kapitaldekning på nivå med de beste bankene i landet. Bankens beskjedne størrelse tilsier et mål om fornuftig vekst som et prioritert mål for å kunne utligne kostnadsveksten. Hovedsakelig skal vårt lokalmarked være satsningsområde for vekst, men gitt dets størrelse er det naturlig at deler av veksten kommer utenfor bankens primærområdet fremover. Dette er også positivt med tanke på konsentrasjonsrisiko. Aktiviteter utenfor nærmarked skal være mot gode og sunne kundesegmenter, og være et viktig bidrag til behovet om fornuftig og håndterbar vekst. Regnskapet ved kvartalsskifte er ikke revidert. 4

5 3. kvartal Hittil i år Året Resultat (1.000 kr.) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med var. avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev./tap på val. og verdipapirer omløp Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Lønn og adm kostnader Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og imm. eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v Gevinst/tap på verdipapirer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt Resultat av ordinær drift etter skatt Balanse (1.000 kr.) EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variable avkastning Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. betalte ikke påløpne kostnader og opptj. ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD Egenkapital Regnskapsperiodens resultat SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen: Rammeavtale Boligkreditt Garantier

6 Vang i Valdres 25. oktober 2013 Styret for Vang Sparebank Ola Rogn Tveit Styreformann Odd Harald Nordsveen Jorun Karlsen Marianne B Berge Oddvin M Almenning Arnfinn Helge Kvam Banksjef 6

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport. 31. mars 2014 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 31. mars 2014 Resultatregnskap Driftsresultat før skatt (beregning i % av gjennomsnittlige forvaltningskapital) Ved utgangen av 1. kvartal 2014 har Vang Sparebank

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte

Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte ÅRSRAPPORT 2014 Vang Sparebank Tlf: 61 36 76 00 post@vang-spb.no Tyinvegen 5171 Fax: 61 36 76 01 www.vang-spb.no 2975 Vang i Valdres Org nr: NO 837 888 662 Den ekte lokalbanken 1 Foto: Synnøve Sørum Falkendal

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer