Første kvartal Norsk Hydro ASA 28. april 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Første kvartal 2003. Norsk Hydro ASA 28. april 2003"

Transkript

1 Første kvartal 2003 Norsk Hydro ASA 28. april 2003

2 2 Hovedpunkter første kvartal 2003 Resultatene bekrefter framgang i driften innen alle tre kjerneområder Rekordhøy olje og gassproduksjon Aluminiums forbedringsprogram i rute Agris posisjon ytterligere styrket God kontantinntjening fra driften Reflekterer god drift og høy oljepris 42330N *2 Hydro Media

3 3 Resultat etter skatt Per kvartal Millioner kroner Gevinster fra avhendelser Akkumulert N *3 Hydro Media

4 Resultat før rentekostnader, skatt og avskrivninger (EBITDA) Per kvartal Millioner kroner Akkumulert N *4 Hydro Media

5 5 Resultatregnskap Millioner kroner Driftsinntekter Driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og andre finansinntekter Andre poster Resultat før rentekostnader og skatt (EBIT) Rentekostnader og valutagevinst (tap) Resultat før skatt og minoritetsinteresser Betalbar og utsatt skatt Minoritetsinteresser Resultat før effekt av endring i regnskapsprinsipp Endring i regnskapsprinsipp Resultat etter skatt Resultat per aksje*, kroner, før endring i regnskapsprinsipp Resultat per aksje*, kroner * For beregning av resultat per aksje, 2003: aksjer, 2002: aksjer (1 059) (4 274) ,50 9, (832) (2 634) , N *5 Hydro Media ,30

6 6 Finansielle poster Millioner kroner Renteinntekter Utbytte og gevinst (tap) på verdipapirer Renteinntekter og andre finansposter Rentekostnader Aktiverte renter Valutatap Annet Rentekostnader og valutagevinst (tap) Netto finansinntekter (kostnader) (740) 178 (469) (28) (1 059) (635) (817) 117 (96) (36) (832) (246) 42330N *6 Hydro Media

7 7 Avviksanalyse Hydro Millioner kroner Endring EBITDA Pris og valuta, Utforsking og Produksjon Margin inkl. valutaeffekter Volum Faste kostnader Avskrivninger Produksjons og utforskingskostnader, Utforsking og Produksjon Engangseffekter og restruktureringskostnader Handelsvirksomhet og urealiserte LMEeffekter, Aluminium Ny virksomhet/avhendet virksomhet Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Andre poster Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (875) (375) (10) 240 (805) (37) (162) N *7 Hydro Media

8 8 EBITDA Per segment Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Total (22) (538) N *8 Hydro Media

9 9 Driftsresultat EBIT EBITDA Første kvartal 2003 NOK million Tilknyttede selskaper Driftsresultat Renteinntekter Visse finansielle poster Andre poster EBIT Avskrivn. og amort. EBITDA Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer (22) (22) (22) Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer (1) (1) Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer (5) (858) (19) (540) (538) Total N *9 Hydro Media

10 10 Driftsresultat Per segment Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Elimineringer Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Annet og elimineringer Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Total (22) (5) (858) (14) (24) (94) (93) N *10 Hydro Media

11 11 Resultat per aksje* Kroner 20 18,6 Gevinster fra avhendelser , ,4 12, ,6 11,0 10 9,4 8 8,4 8,3 8,5 6 5,2 4,4 4 2, Akkumulert 53,4 30,5 34,0 8,5 * Før endringer i regnskapsprinsipper 42330N *11 Hydro Media

12 12 Netto rentebærende gjeld/egenkapital egenkapital* Andel * Netto rentebærende gjeld dividert med egenkapital pluss minoritetsinteresser 42330N *12 Hydro Media

13 Olje og Energi hovedpunkter første kvartal 13 Rekordhøy EBITDA Forbedret drift oppstrøms og høye oljepriser Lav kraftproduksjon kompensert av høye raffinerings og tradingmarginer for olje og gass 23 prosent produksjonsvekst fra første kvartal 2002 Olje opp foe/dag til (SDØEeffekt ) Gass opp foe/dag til (SDØEeffekt ) Utforsking To funn i blokk 17, Angola Tre lisenser tildelt i Nordsjørunden Organisasjonsendringer og kostnadsbesparende tiltak Ny utforskingsenhet etablert 42330N *13 Hydro Media

14 14 Olje og Energi EBITDA Millioner kroner Elimineringer Oljemarkedsføring Utforsking og Produksjon Akkumulert N *14 Hydro Media

15 15 Driftskostnader per fat oljeekvivalenter Kroner/foe YTD Utforsking Netto transportkostnad * Annet Avskrivning og fjerning Felt/prod.kostn Total Milllioner foe produsert * Hydros nettokostnad som eier og bruker av transport og prosessering 42330N *15 Hydro Media

16 16 Petroleumsproduksjon Per kvartal fat/dag 600 Olje Gass Gjennomsnitt per år: N *16 Hydro Media

17 17 Utforskingsaktiviteter første kvartal Lokasjon Angola blokk 17 Acacia Angola blokk 17 Hortensia USA Lorien (GoM) Iran Anaran Canada Mizzen (Flemish Pass) Norge Lerke Hydroandel 10 % 10 % 10 % 75 %* 33 % 13,5 % Status Kommersiell Kommersiell Pågår 2. kvartal 2. kvartal Ikkekommersiell Tørr * Formell myndighetsgodkjennelse av nedsalg av 25 prosent er foreløpig ikke gitt 42330N *17 Hydro Media

18 18 Olje og Energi utsiktene framover I rute til å innfri produksjonsmål på foe/dag Framdrift som planlagt for prosjektene Grane, Fram Vest og Tyin (kraftverk) Ormen Lange PUD i år Utforskingsaktiviteter i Iran og Canada Fortsatt kostnadsdisiplin 42330N *18 Hydro Media

19 19 Aluminium hovedpunkter første kvartal Bedret underliggende drift Forbedringsprogram i rute Fortsatt svake markeder reflekteres i resultatet Realisert aluminiumpris i norske kroner ned 18 % fra første kvartal 2002 Nedstrømsmarginer under press Utvidelsesprosjekter går som planlagt Utvidelsen av aluminaraffineriet Alunorte satt i drift (april) 42330N *19 Hydro Media

20 20 Aluminium EBITDA Millioner kroner Akkumulert (302) Annet og elimineringer Extrusion og Automotive Valsede Produkter Metall N *20 Hydro Media

21 21 Aluminium kommentarer Metaller tilfredsstillende resultat Produktpremier opprettholdt Norske metallverk lider under sterk norsk krone Valsede produkter utilfredsstillende resultat Svake marginer Rasjonaliseringsprogram for Holmestrand valseverk Extrusion & Automotive blandet resultat Extrusion forbedret i svakt marked Automotive svak etterspørsel, press på marginer NordAmerika svake markeder, forbedret drift 42330N *21 Hydro Media

22 22 Aluminium forbedringsprogram i rute Magnesium Nedbemanning Aluminium Magnesium Kostnadsreduksjon Aluminium kv kv kv kv 2003 Mål kv kv kv kv 2003 Mål 2003 Mål 2004 Restrukturerings og rasjonaliseringskostnader (millioner kroner) Realisert Gjenværende kv 2003 Estimert Magnesium Aluminium 300* Total Nedbemanning og kostnadsreduksjon relativt til 2001 * hvorav 89 millioner kroner er aktivert som del av anskaffelseskost for VAW 42330N *22 Hydro Media

23 23 Aluminium utsiktene framover Fortsatt utfordrende markeder Gjennomføre forbedringsprogram Videreutvikle sterke industrielle posisjoner Forbedre relativ kostnadsposisjon gjennom utvidelser av eksisterende anlegg Omstille, selge eller stenge ulønnsomme enheter 42330N *23 Hydro Media

24 24 Agri hovedpunkter første kvartal Godt økonomisk resultat Økte priser Høye energikostnader og negative valutaeffekter i forhold til første kvartal 2002 Europeisk gjødselvolum opp Redusert import Økte markedsandeler for Hydro Fortsatt vekst utenfor Europa Produktivitetsforbedringene fortsetter 42330N *24 Hydro Media

25 25 Agri EBITDA Millioner kroner Akkumulert N *25 Hydro Media

26 26 Agri utsiktene framover Europeisk gjødselforbruk på nivå med forrige sesong, lave lagertall Høy gasspris i USA gir støtte til ammoniakk og ureapriser Fortsatt høye energikostnader i Europa Videre styrking av markedsposisjoner 42330N *26 Hydro Media

27 27 Norsk Hydro prioriteringer framover Vekst på bunnlinjen viktigere enn vekst på topplinjen Innfri CROGImålsetting på 8,5 9,5 prosent Kapitaldisiplin Fullføre avhendelser for 10 milliarder kroner Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring 42330N *27 Hydro Media

28 Tilleggsinformasjon

29 29 Andel resultater i tilknyttede selskaper Per segment Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Total (3) (11) N *29 Hydro Media

30 30 Engangseffekter EBITDA Per segment Millioner kroner Utforsking og Produksjon Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Total 50 (9) (2) (169) (48) (18) (234) (157) 42330N *30 Hydro Media

31 Spesielle poster med resultateffekt første kvartal 31 Post Reversering av urealiserte gevinster på kraftkontrakter Reversering av urealiserte gevinster på kraftkontrakter Engangskostnader pensjon Renteinntekt på tilbakeført skatt* Tilbakeført skatt* Endring i regnskapsprinsipp Rapporteringslinje Energi og Oljemarkedsføring Konsernaktiviteter og elimineringer Konsernaktiviteter og elimineringer Renteinntekter Skattekostnader Akkumulert effekt av endring i regnskapsprinsipp Millioner kroner (130) (300) (230) * Som følge av en kjennelse i Høyesterett 42330N *31 Hydro Media

32 32 Kontantstrømanalyse Millioner kroner Kontantstrøm fra driften: Resultat etter skatt Avskrivninger Andre justeringer Netto kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra investering: Investeringer i bygninger, maskiner, inventar o.l. Andre langsiktige investeringer Netto salg (kjøp) av kortsiktige investeringer Salg av bygninger, maskiner, inventar o.l. Salg av andre langsiktige investeringer Netto kontantstrøm benyttet til investering Kontantstrøm fra finansiering: Opptak av lån Nedbetaling av lån Salg av egne aksjer Netto kontantstrøm benyttet til finansiering Valutakurseffekt på kontantstrømmen Netto økning (reduksjon) i kontanter og bankinnskudd (2 797) (78) (1 789) 21 (904) (3 213) (16 236) (8) (18 774) 60 (1 585) 17 (1 508) (316) (14 249) 42330N *32 Hydro Media

33 33 Balanse Millioner kroner Kontanter og bankinnskudd Andre betalingsmidler Fordringer Varebeholdninger Anleggsmidler Sum eiendeler Banklån og annen rentebærende gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Utsatt skatt Minoritetsinteresser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Egenkapital i kroner per aksje , ,80 294, N *33 Hydro Media

34 34 Avskrivninger Per segment Millioner kroner Utforsking og Produksjon Energi og Oljemarkedsføring Hydro Olje og Energi Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive Hydro Aluminium Hydro Agri Øvrige virksomheter Konsernaktiviteter og elimineringer Total N *34 Hydro Media

35 35 Netto rentebærende gjeld* Milliarder kroner * Rentebærende gjeld minus kontanter og bankinnskudd 42330N *35 Hydro Media

36 36 Avviksanalyse Olje og Energi Millioner kroner Endring EBITDA Priser og valuta Olje Gass Valuta Salgsopsjoner Margin Volum Faste kostnader Avskrivninger Produksjonskostnader Utforskingskostnader Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Andre poster Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (200) (1 340) (360) (75) 322 (295) (77) N *36 Hydro Media

37 Avviksanalyse Utforsking og Produksjon Millioner kroner Endring EBITDA Priser og valuta Olje Gass Valuta Salgsopsjoner Volum Avskrivninger Produksjonskostnader Utforskingskostnader Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Andre poster Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (200) (1 340) (405) (75) 322 (295) (1) (77) N *37 Hydro Media

38 Avviksanalyse Energi og Oljemarkedsføring 38 Millioner kroner Endring EBITDA Margin Volum Faste kostnader Avskrivninger Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (305) (44) N *38 Hydro Media

39 39 Prisutvikling råolje Gjennomsnittspris på Brent Blend per kvartal USD/fat 35 USD/fat NOK/fat NOK/fat : 221,5 NOK/fat 31,4 USD/fat 42330N *39 Hydro Media

40 40 Feltutvikling Ikke operatør Operatør Internasjonal aktivitet Hydroandel foe/dag Jasmim Dalia Rosa/Lirio Kharyaga (fase 13) Murzuq Afelt Grane Fram Vest Visund gassfase Snøhvit Kvitebjørn Mikkel Kristin Sigyn Utbygging PUD innlevering PUD godkjennelse/ sanksjonering Produksjonsstart 42330N *40 Hydro Media

41 41 Produksjon per felt Foe/dag 1. kv kv 2003 Hydros andel % Hydros produksjon Oseberg , Snorre , Oseberg Sør , Ekofisk , Åsgard , Gullfaks , Troll C , Troll B , Oseberg Øst , Sleipner ,85/9,40/10, Norne , Tordis , Vigdis , Brage , Visund , Njord , Tune , Girassol , Terra Nova , Hibernia , Andre felt SUM OLJE GASS Total produksjon N *41 Hydro Media

42 42 Utforskingsaktivitet og kostnader Millioner kroner Kostnadsført andel /00 2/00 3/00 4/00 1/01 2/01 3/01 4/01 1/02 2/02 3/02 4/02 1/03 2/03 3/03 4/03 Aktivitet Kostnadsført, tidligere aktivert Tilbakebetaling, Angola Aktivert andel 42330N *42 Hydro Media

43 43 Avviksanalyse Aluminium Millioner kroner Endring EBITDA Margin Volum Faste kostnader Avskrivninger Engangseffekter og restruktureringskostnader Handelsvirksomhet og sikring Urealiserte LMEeffekter Ny virksomhet/avhendet virksomhet Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (505) (45) (95) 285 (25) (53) N *43 Hydro Media

44 44 Avviksanalyse Metall Millioner kroner Endring EBITDA Margin Volum Faste kostnader Avskrivninger Engangseffekter og restruktureringskostnader Handelsvirksomhet og sikring Ny virksomhet/avhendet virksomhet Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (380) (50) (30) (52) N *44 Hydro Media

45 45 Avviksanalyse Valsede Produkter Millioner kroner Endring EBITDA Margin Volum Faste kostnader Avskrivninger Engangseffekter Ny virksomhet/avhendet virksomhet Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (50) 40 (5) 40 (10) N *45 Hydro Media

46 Avviksanalyse Extrusion og Automotive 46 Millioner kroner Endring EBITDA Margin Volum Faste kostnader Avskrivninger Engangseffekter Ny virksomhet/avhendet virksomhet Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (70) (10) 5 76 (3) N *46 Hydro Media

47 47 Aluminium nøkkeltall per segment Volum og priser 1. kv kv kv 2002 Primæraluminium produksjon (1 000 tonn) Totalt metallsalg (1 000 tonn) *) LME, realisert (USD/tonn) USD/kroner realisert **) 7,21 7,63 9,01 Valsede Produkter eksternt salg (1 000 tonn) Extrusion og Automotive, eksternt salg (millioner kroner) EBITDA 1. kv kv kv 2002 Metall Valsede Produkter Extrusion og Automotive *) eksklusive trading **) forskjellen mellom realisert valutakurs og spotkurs på transaksjonstidspunktet er rapportert som valutagevinst/tap, og er ikke inkludert i EBITDA 42330N *47 Hydro Media

48 48 Aluminiumpris Tre måneders LMEpris pris, gjennomsnittlig per kvartal USD/tonn N *48 Hydro Media

49 49 Lagerbeholdning av primæraluminium tonn LME (London Metal Exchange) IAI (Produsentlagre) Kilder: IAI og LME 2003: IAItall per februar og LMEtall per mars 42330N *49 Hydro Media

50 50 Avviksanalyse Agri Millioner kroner Endring EBITDA Margin Volum Faste kostnader Avskrivninger Engangseffekter Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (181) (315) (90) (151) 34 (27) (37) (181) 42330N *50 Hydro Media

51 51 Gjødselpriser USD/tonn CAN Tyskland Bulk levert lager USD/tonn Ammoniakk Fob Karibia USD/tonn DAP Bulk fob US Gulf USD/tonn Urea Bulk fob Midtøsten Kilde: Fertilizer Week, The Market for CAN 42330N *51 Hydro Media

52 52 Nitratmargin over ureapriser USD per tonn nitrogen 500 CAN Tyskland Urea fob Midtøsten Differanse Jul98 Jan99 Jul99 Jan00 Jul00 Jan01 Jul01 Jan02 Jul02 Jan N *52 Hydro Media

53 53 Avviksanalyse Petrokjemi Millioner kroner Endring EBITDA Margin Volum Faste kostnader Avskrivninger Engangseffekter Annet Endring driftsresultat Tilknyttede selskaper Renteinntekter og annet Avskrivninger og amortiseringer Endring EBITDA (5) N *53 Hydro Media

54 54 ForwardLooking Statements/ Use of NonGAAP Financial Measures In order to utilize the safe harbour" provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Hydro is providing the following cautionary statement: This presentation contains certain forwardlooking statements with respect to the financial condition, results of operations and business of the Company and certain of the plans and objectives of the Company with respect to these items. By their nature, forwardlooking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. The actual results and developments may differ materially from those expressed or implied in the forwardlooking statements due to any number of different factors. These factors include, but are not limited to, changes in costs and prices, changes in economic conditions, and changes in demand for the Company's products. Additional information, including information on factors which may affect Hydro's business, is contained in the Company's 2002 Annual Report on Form 20F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. With respect to each nongaap financial measure Hydro uses in connection with its financial reporting and other public communications, Hydro provides a presentation of what Hydro believes to be the most directly comparable GAAP financial measure and a reconciliation between the nongaap and GAAP measures. This information can be found in Hydro s earnings press releases, quarterly reports and other written communications, all of which have been posted to Hydro s website (www.hydro.com) N *54 Hydro Media

Tredje kvartal 2007. 30. oktober 2007

Tredje kvartal 2007. 30. oktober 2007 Tredje kvartal 1 2 3 30. oktober 1 1 Hydro 3. kvartal 2 Hovedpunkter Hydro etablert som et ledende aluminiumselskap Resultat fra driften redusert i forhold til tidligere sterke kvartaler Lavere aluminiumpriser

Detaljer

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.

Fjerde kvartal 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152. Foreløpig årsresultat 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK Driftsinntekter 39.635 5.448 34.670 162.936 22.396 152.835

Detaljer

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 38.039 4.933 41.128 152.835 14 12 Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner

Detaljer

Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal.

Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal. Pressemelding 8. mai 2012 Resultat for første kvartal 2012 Statoils driftsresultat for første kvartal 2012 var på 57,9 milliarder kroner, en økning på 14 % sammenlignet med 50,8 milliarder kroner i første

Detaljer

PROSPEKT. i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA

PROSPEKT. i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA PROSPEKT i forbindelse med fisjon av NORSK HYDRO ASA Ved gjennomgang av Prospektet, bør det foretas en grundig vurdering av forholdene beskrevet under overskriften Risikofaktorer som begynner på side 13.

Detaljer

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering

Pressemelding. Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. 11. mai 2009. Resultatoppdatering Pressemelding 11. mai 2009 Høy produksjon og god drift StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap for 1. kvartal 2009. StatoilHydros driftsresultat for første kvartal 2009 var på 35,5 milliarder kroner,

Detaljer

[Type text] 3Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012

[Type text] 3Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 [Type text] 3Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 VIKTIGE HENDELSER TREDJE KVARTAL 2012 GOD OPERASJONELL DRIFT UTLEIE OG PROSJEKTSTYRING PRIORITERES HØYT God operasjonell drift opprettholdes

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013

FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 FØRSTE KVARTAL 2013 1Q 2013 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2013 POSITIVT UTLEIEMARKED, MEN OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG Stabil drift, midlertidig påvirket av ombygging, negative verdiendringer

Detaljer

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering

RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014. Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Pressemelding 6. februar 2015 RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2014 Resultat for fjerde kvartal, foreløpig årsresultat for 2014 og kapitalmarkedsoppdatering Statoils driftsresultat for året 2014 var 109,5 milliarder

Detaljer

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014

VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 FØRSTE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2014 GRADVIS INNFASING AV LEIEINNTEKTER FRA FERDIGSTILTE LOKALER Leieinntektene øker fra fjerde kvartal til første kvartal Flere arealer ble ferdigstilt

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2012 1Q 2012

RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2012 1Q 2012 RESULTATRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2012 1Q 2012 VIKTIGE HENDELSER FØRSTE KVARTAL 2012 POSITIV TENDENS INNEN UTLEIE, BELÅNINGSGRAD YTTERLIGERE REDUSERT Stabil drift, utviklingsprosjekter i oppstartsfasen

Detaljer

2Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013

2Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 2Q 2013 RESULTATRAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 VIKTIGE HENDELSER ANDRE KVARTAL 2013 NYE LEIEKONTRAKTER OG TOPPNIVÅ I OMBYGGINGSAKTIVITET Leieinntekter og ledighetsgrad midlertidig påvirket

Detaljer

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014

RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 RESULTATRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 VIKTIGE HENDELSER I TREDJE KVARTAL 2014 INNFASING AV FERDIGE PROSJEKTER GIR ØKTE LEIEINNTEKTER Positive resultater og økende eiendomsverdier gir NOK 0,38 i økt egenkapital

Detaljer

Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane. Oslo, 14. august 2013

Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane. Oslo, 14. august 2013 Viseadm. dir. / daglig leder Øyvind Bratsberg Finansdirektør Alexander Krane Oslo, 14. august 2013 Høydepunkter Jette produksjonsstart Ivar Aasen & Gina Krog Lånefinansiering Avgrensing på Norvarg Leting

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

NORECO. Andre kvartal 2012

NORECO. Andre kvartal 2012 NORECO Andre kvartal 2012 Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA Norsk versjon Rapport for andre kvartal og første halvår 2012 Norwegian Energy Company ASA HovedPUNKTER

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014

RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014 RESULTATRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2014 VIKTIGE HENDELSER I ANDRE KVARTAL 2014 ØKENDE LEIEINNTEKTER SOM FØLGE AV INNFASING AV LEIEKONTRAKTER Leieinntektene øker fra første kvartal til andre

Detaljer

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

Årsregnskap 2005. Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning

Årsregnskap 2005. Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning Årsregnskap 2005 Finansielle måltall som ikke er definert i god regnskapsskikk Revisjonsberetning F 2 Konsernregnskap Innhold Konsernregnskap US GAAP F3 Konsernregnskap N GAAP F5 Noter til konsernregnskapet

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi

global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi global lønnsom vekst med energi Norsk Hydro årsrapport 1 9 9 7 Med energi som basis erhydro en ledende aktør idet globale g j ø d s e l m a r k e d e t. Selskapet har et godt utgangspunkt for ånåmålet

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2014

Rapport for fjerde kvartal 2014 fjerde kvartal 2014 Rapport for fjerde kvartal 2014 norwegian energy company ASA Restruktureringsprosess Fjerde kvartal var preget av restruktureringsarbeid, som ble akselerert etter at Noreco informerte

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10

NHST Media Group kvartalsrapport 2. kvartal side 1 av 10 Hovedpunkter Omsetningen i andre kvartal var MNOK 324, det samme som i andre kvartal i fjor Inntektsartene fortsatte å utvikle seg meget ulikt også i andre kvartal. Serviceinntektene vokste med 24 %, opplagsinntektene

Detaljer