Norsk Hydro. 2. kvartal 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Hydro. 2. kvartal 1997"

Transkript

1 Norsk Hydro 2. kvartal 1997

2 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår Driftsresultat Tilknyttede selskaper Resultat etter skatt ,10 6,70 6,60 Resultat i kroner pr. aksje 13,30 14,30 Norsk Hydros resultat etter skatt var i første halvår millioner kroner (13,30 kroner pr. aksje). Dette er en reduksjon på 7 % i forhold til første halvår i fjor. Et høyere driftsresultat ble motvirket av lavere inntjening fra tilknyttede selskaper og høyere finanskostnader. Driftsresultatet for første halvår viste en økning fra i fjor på 4 % til millioner kroner. Fremgangen skyldes økt inntjening fra Olje og gass, Lettmetall og Petrokjemi, mens Landbruk viste en tilbakegang. For annet kvartal var Hydros resultat etter skatt millioner kroner (6,60 kroner pr. aksje) mot millioner kroner (6,10 kroner pr. aksje) i samme periode i fjor. Økningen skyldes høyere driftsresultat og lavere skattebelastning, mens høyere finanskostnader har påvirket resultatet negativt. Driftsresultatet for annet kvartal var millioner kroner. Dette er en økning på 7 % sammenlignet med annet kvartal Som for halvåret viste Olje og gass, Lettmetall og Petrokjemi fremgang, mens Landbruk viste tilbakegang.

3 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Resultat i tilknyttede selskaper ble i annet kvartal redusert med 15 % til 135 millioner kroner. Nedgangen skyldes lavere resultater for markedsføringsselskapet Hydro Texaco. Resultatet i deleide gjødselselskaper utenfor Europa viste i annet kvartal en resultatfremgang i forhold til i fjor, hovedsakelig som følge av opp av produksjon fra Qafco III. Til tross for lavere priser oppnådde de øvrige gjødselselskapene også bedre resultater på grunn av høyere salgsvolumer. Hydros investeringer i første halvår var 5,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 15 % fra i fjor. LANDBRUK kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår Driftsresultat Driftsresultatet for Landbruk var i første halvår millioner kroner. Dette er en nedgang på 20 % i forhold til i fjor. Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig svakere inntjening i det europeiske markedet på grunn av lavere priser på nitrogengjødsel, mens høyere salg og den nye virksomheten i Italia ga positivt bidrag.

4 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Driftsresultatet i annet kvartal viste en nedgang på 37 % fra samme periode i fjor til 543 millioner kroner. Nedgangen skyldes primært lavere priser på nitrogengjødsel i Europa, mens prisene på NPK-gjødsel har vært forholdsvis stabile. I løpet av annet kvartal ble prisene også noe svekket som følge av sesongmessige justeringer. Effekten av prisnedgangen ble delvis motvirket av et høyere salg sammenlignet med annet kvartal De totale leveranser i Vest-Europa var i gjødselsesongen 1996/97 på samme nivå som i forrige sesong. Etter forholdsvis lave leveranser i de to foregående kvartaler var leveransene i annet kvartal 1997 høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Importen av nitrogengjødsel til Vest-Europa lå for sesongen 1996/97 som helhet omtrent på samme nivå som i foregående sesong. Når effekten fra overtagelsen av Enis gjødselvirksomhet holdes utenfor, var Hydros leveranser på samme nivå som i foregående gjødselsesong. Regulariteten ved Hydros produksjonsanlegg var høy i første halvår. Som ledd i tilpasning til markedssituasjonen har Hydro i tillegg til å øke sin eksport ut fra Europa redusert sin produksjon noe i annet kvartal. Høyere gasspriser og en styrket dollarkurs ga noe økning i råvarekostnadene. Kostnadene viste også noe stigning som følge av økt utviklingsaktivitet og høyere salgsinnsats i nye markeder.

5 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Resultatet for handelsvirksomheten med gjødsel utenfor Europa var noe svakere enn i annet kvartal i fjor. Ureaprisen viste en fortsatt fallende tendens blant annet som følge av Kinas importstans fra april måned. Ammoniakkmarkedet var forholdsvis stabilt i annet kvartal. For den viktigste fosfatholdige gjødselen, DAP, var markedet fortsatt stramt, og prisene viste en moderat stigning gjennom kvartalet. Hydros industrikjemivirksomhet viste et noe bedre resultat i annet kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor på grunn av høyere marginer innen kjemi- og gassvirksomheten. OLJE OG GASS kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår Driftsresultat Utforskningskostnader ,3 3,5 3,2 Produksjon av olje og gass (mill. toe) 6,7 6,7 19,80 21,40 18,10 Oljepris (USD/fat) 19,70 19,40 129,30 141,00 127,50 Oljepris (NOK/fat) 134,30 125,50 Driftsresultatet for Olje og gass var i første halvår millioner kroner. Dette er en økning på 18 % i forhold til foregående år. Fremgangen skyldes høyere priser målt i norske kroner og lavere enhetsavskrivninger på grunn av oppjustering av reservene ved utgangen av 1996.

6 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 For annet kvartal økte driftsresultatet med 7 % i forhold til annet kvartal i fjor til millioner kroner, vesentlig på grunn av lavere avskrivninger. Gjennomsnittlig råoljepris var i annet kvartal 18,10 dollar pr. fat, som er en reduksjon på 9 % i forhold til samme periode i fjor. På grunn av sterkere kurs på amerikanske dollar var reduksjonen i norske kroner kun 1 %. Gjennomsnittlige gasspriser var i kvartalet 8 % høyere enn i samme periode i fjor. Produksjonen av olje og gass var i annet kvartal 3 % lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Bortfall av oljeproduksjon, som følge av revisjonsstanser på Oseberg og Brage, er delvis motvirket av økte gassleveranser fra TrolI. I tillegg er Hydros produksjon fra Veslefrikk falt bort som følge av bytteavtalen som ble inngått med Petro-Canada i Utforskningsaktiviteten har i annet kvartal belastet resultatet med 237 millioner kroner, som er på nivå med året før. I annet kvartal i fjor ble det kostnadsført tidligere aktiverte borekostnader i Egypt med 90 millioner kroner. Utbyggingsplanene for Troll C og Oseberg Sør ble godkjent av myndighetene i juni. Hydro er operatør for disse feltene med en eierandel på henholdsvis 7,7 % og 21,9 %. Elf Norge og Hydro har inngått en avtale om bytte av andeler i fire lisenser på norsk sokkel. Avtalen innebærer at Hydro vil overta som operatør på Heimdal fra 1. januar Avtalen er betinget av myndighetenes godkjenning.

7 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Driftsresultatet for Hydros raffinerings- og markedsføringsaktivitet var i annet kvartal høyere enn i tilsvarende periode i fjor som følge av økte raffinerimarginer, forbedring i inntjeningen for detaljmarkedsføring i Sverige og gode resultater innen internasjonal handel. LETTMETALL kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår Driftsresultat Driftsresultatet for Lettmetall var i første halvår millioner kroner. Dette er en økning på 7 % i forhold til foregående år. Økningen skyldes bedre inntjening innenfor energivirksomheten og videreforedling av aluminium, mens resultatet fra produksjon av aluminium og magnesium metall viste en tilbakegang. I annet kvartal ble driftsresultatet for Lettmetall 661 millioner kroner, som er mer enn en fordobling fra samme periode året før. Resultatet for produksjon av aluminium metall viste i annet kvartal betydelig fremgang i forhold til første kvartal og lå noe over resultatet i annet kvartal i fjor. Forbedringen i forhold til første kvartal skyldes høyere realiserte priser. Aluminium-prisen på metallbørsen (LME) var stort sett uendret i forhold til første kvartal, men styrket kurs på amerikanske dollar bidro til høyere priser målt i norske kroner. Innfasing av tidligere utkoblet aluminiumkapasitet vil bli fullført i tredje kvartal.

8 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Resultatet fra handelsvirksomheten var i annet kvartal noe bedre enn i tilsvarende periode i fjor da resultatet også var forholdsvis godt. Aluminium foredlingsvirksomhetene viste i annet kvartal klar resultatfremgang fra samme periode i fjor. Årsaken til økningen er først og fremst økt etterspørsel og større produksjon både av pressverks- og valseverksprodukter. Omstilling og videreutvikling av bildelsproduksjonen ga i annet kvartal fortsatt en belastning på resultatet, mens Raufoss Automotive, som ble overtatt fra 1. april, ga et positivt bidrag. Driftsresultatet for magnesium viste i annet kvartal nedgang fra tilsvarende periode i fjor. Hovedårsaken er lavere realiserte priser på renmagnesium i Europa. Prisene har i første halvår vist en fallende tendens, men en positiv etterspørselsutvikling førte til at prisene styrket seg noe mot slutten av annet kvartal. Hydros produksjonsanlegg har hittil i år hatt god kapasitetsutnyttelse. Energivirksomheten viste i annet kvartal betydelig fremgang i forhold til annet kvartal i fjor da lav vanntilførsel førte til at virksomheten gikk med tap. Magasinfyllingen ligger i dag på et normalt nivå.

9 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 PETROKJEMI kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår Driftsresultat Driftsresultatet for Petrokjemi var 178 millioner kroner i første halvår 1997 mot 90 millioner kroner i samme periode i fjor. For annet kvartal var resultatet 119 millioner kroner mot 3 millioner kroner i annet kvartal Resultatforbedringen i annet kvartal skyldes hovedsakelig høyere PVC-pris og lavere vedlikeholdskostnader, mens svekkede lutpriser og økte råvarekostnader har påvirket resultatet negativt. Prisene i det globale PVC- og VCM-markedet var i annet kvartal relativt stabile med noen regionale forskjeller. Lutprisene har i annet kvartal flatet ut på et forholdsvis lavt nivå. Hydro har i første halvår et innfasingen av nye anlegg for S-PVC i Norge og England. Disse vil gi en kapasitetsøkning på tilsammen ca tonn pr. år.

10 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 ØVRIGE VIRKSOMHETER kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår 15 (90) (48) Driftsresultat (138) (31) Øvrige virksomheter omfatter ufordelte konsernkostnader og resultat i enkelte datterselskaper, deriblant Pronova, Hydro Seafood og Industriforsikring. FINANSIELLE FORHOLD kv 1. kv 2. kv Millioner kroner 1. halvår 1. halvår Rentekostnader, netto Valutatap, netto (155) (165) (97) Gevinst på verdipapirer, netto (262) (421) (51) (65) Øvrige finansinntekter, netto (65) (40) (23) Netto finanskostnader (inntekter) 405 (61) 6,51 6,67 7,30 Valutakurs NOK/USD 1) 7,30 6,51 1) Ved utgangen av kvartalet.

11 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 Netto finansielle poster viste i første halvår en kostnad på 405 millioner kroner mot en inntekt på 61 millioner kroner i fjor. Realiserte og urealiserte gevinster på verdipapirer var i fjor 421 millioner kroner mot 262 millioner kroner i år. Hovedsakelig på grunn av økt kurs på amerikanske dollar er resultatet i år belastet med 254 millioner kroner i valutatap mot 109 millioner kroner i første halvår i fjor. Høyere dollarkurs har også påvirket rentekostnadene. Aktiverte renter knyttet til anlegg under oppføring utgjorde 262 millioner kroner i første halvår 1997 mot 309 millioner kroner i samme periode i fjor. I annet kvartal viste finansielle poster en kostnad på 301 millioner kroner mot en inntekt på 23 millioner kroner i fjor. I tillegg til urealisert tap på valuta er annet kvartal påvirket av en full nedskrivning på 69 millioner kroner av Hydros 10 % eierandel i aluminaselskapet Friguia i Guinea. Nedskrivningen er forårsaket av vanskelige driftsforhold over en lang periode og en pågående tvist med myndighetene i landet. Netto kontantstrøm tilført fra driften var 6,5 milliarder kroner i første halvår mot 6,6 milliarder kroner i første halvår Ved utgangen av annet kvartal var forholdet mellom langsiktig rentebærende gjeld og egenkapital 0,39, som er på samme nivå som i fjor.

12 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 SKATT Avsetning til betalbar og utsatt skatt for første halvår utgjorde millioner kroner som tilsvarer 48 % av resultat før skatt. De tilsvarende tall for første halvår 1996 var millioner kroner og 46 %. Andelen av betalbar skatt er anslått til 79 % mot 86 % for året 1996 når effekten av endret kraftverkbeskatning i 1996 holdes utenfor. I annet kvartal er det satt av millioner kroner til skatt mot millioner kroner i samme periode året før. Oslo, 21. juli 1997 Styret

13 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 RESULTATREGNSKAP Annet kvartal Første halvår Året Millioner kroner Driftsinntekter Planmessige avskrivninger Andre driftskostnader Nedskrivning og tap Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper Finansielle poster (301) 23 (405) 61 (219) Andre poster Resultat før skatt og minoritetsinteresser Betalbar og utsatt skatt (1.149) (1.383) (2.816) (2.848) (4.829) Skatte-effekt i 1996 av endring i kraftverkbeskatningen 776 Minoritetsinteresser (19) (17) (14) (11) (20) Resultat etter skatt Resultat pr. aksje Resultat i kroner pr. aksje 6,60 6,10 13,30 14,30 27,10 Kommentarer Alle tall er basert på amerikanske regnskapsprinsipper (US GAAP) med mindre annet er oppgitt. Hydros regnskapsprinsipper fremgår av årsberetningen for Delårstall i denne rapporten er ikke revidert. Resultat og egenkapital pr. aksje er beregnet basert på et antall aksjer på

14 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 DE ENKELTE VIRKSOMHETSOMRÅDER Driftsinntekter Annet kvartal Første halvår Året Millioner kroner Landbruk Olje og gass Lettmetall Petrokjemi Øvrige virksomheter Internt salg (1.097) (969) (2.103) (1.891) (3.855) Sum Driftsresultat Annet kvartal Første halvår Året Millioner kroner Landbruk Olje og gass Lettmetall Petrokjemi Øvrige virksomheter og ufordelte kostnader (48) 15 (138) (31) (185) Sum

15 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KVARTALSRESULTATER Millioner kroner 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv Driftsinntekter Driftsresultat Resultat etter skatt Resultat i kroner pr. aksje 6,70 6,60 8,20 6,10 4,00 8,80

16 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 BALANSE Millioner kroner EIENDELER Omløpsmidler Kontanter og bankinnskudd Andre betalingsmidler Fordringer Varebeholdninger Sum omløpsmidler Anleggsmidler Bygninger, maskiner, inventar, o.l Andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Banklån og annen rentebærende gjeld Første års avdrag på langsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Rentebærende langsiktig gjeld Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Egenkapital i kroner pr. aksje 192,40 169,50 181,40

17 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 KONTANTSTRØMANALYSE FOR KONSERNET Første halvår Året Millioner kroner Kontantstrøm fra driften: Resultat etter skatt Justeringer: Planmessige avskrivninger Nedskrivning og tap Andre justeringer 72 (45) (2.477) Netto kontantstrøm tilført fra driften Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: Investering i bygninger, maskiner, inventar, o.l. (4.795) (5.500) (10.958) Andre langsiktige investeringer (1.013) (804) (2.223) Salg av kortsiktige investeringer, netto Salg av bygninger, maskiner, inventar, o.l Andre salg Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter (5.314) (5.209) (11.355) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: Opptak av lån Nedbetaling av lån (1.463) (2.153) (2.346) Betalt utbytte (1.604) (1.374) (1.374) Netto kontantstrøm benyttet til finansieringsaktiviteter (1.713) (3.350) (1.413) Valutakurseffekter på kontantstrømmen Netto reduksjon i kontanter og bankinnskudd (468) (1.940) (1.258) Kontanter og bankinnskudd ved begynnelsen av perioden Kontanter og bankinnskudd ved utgangen av perioden

18 Norsk Hydro 2. kvartal 1997 DRIFTSRESULTAT NORSKE REGNSKAPSPRINSIPPER Norsk Hydro fører regnskaper både etter norske og amerikanske regnskapsprinsipper. For driftsinntekter og driftsresultat etter norske regnskapsprinsipper vises til oppstillingen nedenfor. Øvrig regnskaps i rapporten er i henhold til amerikanske regnskapsprinsipper. De generelle kommentarer til utviklingen av virksomhetsområdene gjelder uavhengig av hvilket regnskapsprinsipp som legges til grunn, med mindre annet er oppgitt. Hovedforskjellene mellom norske og amerikanske regnskapsprinsipper ligger i behandlingen av utforskningskostnader i olje- og gassvirksomheten og renter på langsiktige utbyggingsprosjekter, som begge blir kostnadsført i sin helhet etter norske regnskapsprinsipper. Etter amerikanske regnskapsprinsipper aktiveres borekostnader knyttet til utforskningsbrønner i påvente av resultatet av boringene. Dersom det ikke påvises drivverdige reserver av olje- og gassforekomster, blir borekostnadene kostnadsført. De aktiverte borekostnadene avskrives planmessig når produksjonen er. Rentekostnader knyttet til vesentlige anlegg blir etter amerikanske regnskapsprinsipper aktivert og avskrives planmessig sammen med anlegget. Annet kvartal Første halvår Året Millioner kroner Driftsinntekter Planmessige avskrivninger Andre driftskostnader Nedskrivning og tap 822 Driftsresultat

19 2 Fremgang for lettmetaller oppveier lavere priser på gjødsel Godt resultat for Olje og gass Investeringer 1. halvår: 5,7 milliarder NOK Økt produksjon av aluminium og PVC i 2. halvår 1997

20 3 Mill. NOK 2. kvartal kvartal 1996 Driftsinntekter Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper Finansielle poster 135 (301) Resultat før skatt og min. interesser Skatt Minoritetsinteresser (1.149) (19) (1.383) (17) Resultat etter skatt Resultat i NOK/aksje 6,60 6,10

21 Pr. kvartal 4 Mill. NOK * Akkumulert *) Ikke inkludert inntektsføring av tidligere avsatte restruktureringskostnader på 184 mill. NOK i 3. kv. 1994

22 Pr. virksomhetsområde 5 Mill. NOK Landbruk Olje og gass Lettmetall Petrokjemi Andre virksomheter og ufordelte kostnader 2. kvartal (48) 2. kvartal Totalt

23 Driftsresultat 6 Mill. NOK 2. kvartal kvartal Endring 197 Forklaring: - Høyere salgsvolum - Lavere priser og marginer - Energi produksjon - Faste kostnader - Annet 400 (320) 260 (80) (70)

24 Pr. virksomhetsområde 7 Mill. NOK 2. kvartal kvartal 1997 Landbruk Olje og gass Lettmetall Petrokjemi Andre virksomheter og ufordelte kostnader (48) (90) Totalt

25 !"# 8 NOK/USD 7,50 7,30 6,97 7,00 6,77 6,50 6,00 6,79 6,19 6,18 6,25 6,33 6,42 6,51 6,52 6,45 6,67 5,50 5,

26 9 Mill. NOK Rentekostnader, netto* Valutatap (gevinst) Tap (gevinst) på verdipapirer Annet 2. kvartal (97) (65) 2. kvartal (155) (51) Netto finanskostnader (inntekter) 301 (23) *) Etter fradrag for aktiverte renter

27 Pr. kvartal 10 Mill. NOK * 1995* 1996** 1997 Akkumulert *) Før effekt av endring i regnskapsprinsipper 1. kv. 1994, 127 mill. NOK og 1. kv. 1995, (17) mill. NOK **) Etter skatte-effekt av endring i kraftverkbeskatningen, 4. kv. 1996, 776 mill. NOK

28 11 Mill. NOK 1. halvår halvår 1996 Driftsinntekter Driftsresultat Andel resultat i tilknyttede selskaper Finansielle poster Andre poster Resultat før skatt og min. interesser Skatt Minoritetsinteresser 218 (405) (2.816) (14) (2.848) (11) Resultat etter skatt Resultat i NOK/aksje 13,30 14,30

29 Pr. virksomhetsområde 12 Mill. NOK 1. halvår halvår 1996 Landbruk Olje og gass Lettmetall Petrokjemi Andre virksomheter og ufordelte kostnader (138) (31) Totalt

30 Driftsresultat 13 Mill. NOK 1. halvår halvår Endring 226 Forklaring: - Høyere salgsvolum landbasert virksomhet - Høyere salgsvolum, Olje og gass - Bedre priser, Olje og gass - Lavere marginer landbasert virksomhet - Annet (790) (120)

31 $%& 14 1,20 1,00 1,03 0,80 0,60 0,60 0,40 0,45 0,41 0,39 0,20 0, Langsiktig rentebærende gjeld dividert med egenkapital pluss minoritetsinteresser

32 $ Pr. kvartal 15 Mill. NOK Akkumulert

33 $ 16 Lavere marginer, men stabilt salgsvolum i Europa Modernisering og oppgradering av ammoniakkanlegget i Porsgrunn besluttet Ekspansjon innen handel og distribusjon i nye markeder fortsetter Qafco III-utvidelsen gjennomført - gir positive resultateffekter

34 $ Driftsresultat 17 Mill. NOK 2. kvartal kvartal Endring (323) Forklaring: - Volum gjødsel - Margin gjødsel - Faste kostnader - Endring varelager - Annet 310 (420) (90) (30) (90)

35 !! Vest-Europa C&F 18 USD/tonn Kilder: Green Markets, British Sulphur og Fertecon

36 '&' 19 USD/tonn DAP Bulk FOB US Gulf UREA Bulk FOB Arab Gulf Kilder: Green Markets, British Sulphur og Fertecon

37 ()* 20 Indeks (gj.snitt = 100)

38 ) Pr. kvartal 21 Mill. NOK * * * Akkumulert *) Frigg-området: Nedskrivning og tap på 755 mill. NOK i 2. kv. 1995, 400 mill. NOK i 3. kv og 600 mill. NOK i 4. kv. 1996

39 # ) 22 Godt resultat Høy utforskningsaktivitet PUD for Troll C og Oseberg Sør godkjent Frigg-ledningen klar for utvidet bruk Økt eierandel på Visund og Heimdal gjennom bytteavtale med Elf

40 ) Driftsresultat 23 Mill. NOK 2. kvartal kvartal Endring 107 Forklaring: - Pris- og valutaeffekter - Lavere produksjon - Avskrivninger - Raffinering og markedsføring 30 (70) 90 50

41 '%) Gjennomsnitt pr. kvartal 24 USD/fat 26 NOK/fat USD/fat NOK/fat 2. kvartal 1997: 127,5 NOK/fat 18,1 USD/fat

42 '! ) Fra egne reserver, pr. kvartal toe Akkumulert (mill. toe) ,5 12,2 13,5 6,7 Gass Olje

43 ) 26 NOK/fat * 1996* 2. kv Transportkostnader Avskrivning og fjerning Felt-/produksjonskostnader Utforskning Netto driftskostnader *) Ekskl. nedskrivning og tap Frigg-området

44 " 27 Mill. NOK Kostnadsført andel /94 2/94 3/94 4/94 1/95 2/95 3/95 4/95 1/96 2/96 3/96 4/96 1/97 2/97 Aktivert andel Aktivitet Kostnadsførte tidligere aktiverte brønner

45 $! Pr. kvartal 28 Mill. NOK * Akkumulert *) Ikke inkludert inntektsføring av tidligere avsatte restruktureringskostnader på 184 mill. NOK i 3. kv. 1994

46 + $! 29 God etterspørsel etter metall og foredlede produkter Kraftproduksjon normalisert: 1 TWh høyere enn i 2. kv Utkoblet kapasitet primæraluminium snart fullt innkoblet Styrket bilsatsing ved overtakelse av Raufoss Automotive Prosjekt aluminium metall: Kostnader fra middels til beste 1/3

47 $! Driftsresultat 30 Mill. NOK 2. kvartal kvartal Endring 360 Forklaring: - Margin metallproduksjon - Foredling metaller - Handel og leieproduksjon, aluminium - Produksjon av elektrisk kraft - Faste kostnader (10) (30)

48 $! Driftsresultat 31 Mill. NOK 2. kvartal kvartal Endring 265 Forklaring: - Margin metallproduksjon - Handel og leieproduksjon, aluminium - Foredling metaller - Produksjon av elektrisk kraft - Faste kostnader - Annet (50) (40) 25

49 '!,!! LME 3 måneders notering, snittpris pr. måned 32 USD/tonn

50 $-!,!! Registrerte lagre i den vestlige verden tonn jan feb IPAI (Produsentlagre) LME (London Metal Exchange) mars april mai Kilder: IPAI og Reuter

51 ' 34 Indeks (1. kv = 100)

52 '!! Ren og legert 35 Indeks 1. kv = Ren 120 Legert

53 .!/ tonn /93 2/93 3/93 4/93 1/94 2/94 3/94 4/94 1/95 2/95 3/95 4/95 1/96 2/96 3/96 4/96 1/97 Vestlig produksjon Import FSU og Kina Vestlig etterspørsel

54 !0 37 Prosent Maksimumsnivå Minimumsnivå Median Magasin-nivå i 1996 Magasin-nivå i 1997 Uke

55 ')! Pr. kvartal 38 Mill. NOK Akkumulert

56 1!')! 39 Bedre priser på PVC oppveier lavere lutpriser Økt PVC-kapasitet Forbedringsprogrammet "Petro 1" i rute

57 40 ')! Driftsresultat Mill. NOK 2. kvartal kvartal Endring 116 Forklaring: - Margin - Volum - Faste kostnader - Avskrivninger (25)

58 ''23 S-PVC (pipe grade) CIF, Nordvest-Europa 41 DEM/kg 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0, Kilde: Platt s

59 ' Kontraktspriser Nordvest-Europa 42 DEM/tonn Kilde: Harriman

60 44 + Mill. NOK Kontanter og bankinnskudd Andre betalingsmidler Fordringer og varebeholdning Anleggsmidler Sum eiendeler Banklån og annen rentebærende gjeld Annen kortsiktig gjeld Langsiktig rentebærende gjeld Utsatt skatt Annen langsiktig gjeld Minoritetsinteresser Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Egenkapital i NOK/aksje 192,40 169,50 181,40

61 , ) 45 Mill. NOK Rentebærende gjeld minus kontanter og bankinnskudd

62 46 Mill. NOK 1. halvår halvår 1996 Rentekostnader, netto* Valutatap (gevinst) Tap (gevinst) på verdipapirer Annet (262) (65) (421) (40) Netto finanskostnader (inntekter) 405 (61) *) Etter fradrag for aktiverte renter

63 $ Driftsresultat 47 Mill. NOK 1. halvår halvår Endring (360) Forklaring: - Volum gjødsel - Margin gjødsel - Faste kostnader - Endring varelager - Annet 590 (680) (120) (80) (70)

64 $ Driftsresultat 48 Mill. NOK 2. kvartal kvartal Endring (313) Forklaring: - Margin gjødsel - Volum gjødsel - Faste kostnader - Endring varelager - Annet (190) (110) (130) 50 70

65 ()* 49 GBP/t 150 Ammoniumnitrat Storbritannia Sekket vare ut fra lager FRF/t Ammoniumnitrat Frankrike Bulk levert grossist DEM/t 300 Kalkammoniumnitrat Tyskland Bulk levert grossist FRF/t NPK Frankrike Bulk levert grossist Kilder: British Sulphur og Fertecon

66 1!)* Vest-Europa 50 Mill. tonn Nitrogen Import i % av forbruk 0 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97E 13% 20% 19% 21% 22% 24% 23% 23% Forbruk Import fra Sentral- Europa og tidl. Sovjet Import fra resten av verden Importestimat 96/97 Kilder: EFMA, Off.stat. og Hydro estimater

67 ) Driftsresultat 51 Mill. NOK 1. halvår halvår Endring 534 Forklaring: - Pris- og valutaeffekter - Avskrivninger - Annet

68 ) Driftsresultat 52 Mill. NOK 2. kvartal kvartal Endring (369) Forklaring: - Lavere produksjon - Pris- og valutaeffekter - Utforskning og felt-evaluering - Avskrivninger - Raffinering og markedsføring - Annet (190) (160) (120) (20)

69 ' ) 2. kvartal 53 Daglig gjennomsnitt fat/dag Hydros andel Hydros produksjon 1997 Felt Prosent toe Olje (inkl. NGL/kond.) Oseberg Gullfaks Ekofisk Snorre Brage Troll Olje Andre felt ,68 9,00 6,70 8,27 22,42 7, Sum olje Naturgass Total produksjon

70 $! Driftsresultat 54 Mill. NOK 1. halvår halvår Endring 67 Forklaring: - Margin metallproduksjon - Foredling metaller - Handel og leieproduksjon, aluminium - Råvareproduksjon - Produksjon av elektrisk kraft - Annet (170) (60) 190 (120)

71 !! ) Januar mai Million tonn 16 15, ,

72 ')! Driftsresultat 56 Mill. NOK 1. halvår halvår Endring 88 Forklaring: - Margin - Faste kostnader - Avskrivninger (40)

73 ')! Driftsresultat 57 Mill. NOK 2. kvartal kvartal Endring 60 Forklaring: - Margin - Volum - Annet (10)

74 '23. Spot pris FOB Nordvest-Europa for eksport til Asia 58 USD/tonn Kilde: ICIS

75 : Hvordan bruke dette dokumentet Det er bygget inn en del redskaper i dokumentet for å gjøre det enkelt å finne frem. På det markerte området til høyre på skjermen er det knapper med følgende funksjoner: Informasjon: Ved å klikke på denne knappen får du utfyllende i form av tekst, tabeller, bilder eller grafer. Trykk T for å komme tilbake dokumentet. Et klikk på denne knappen bringer deg alltid tilbake til den teksten du sist hadde oppe på skjermen. Ved å klikk på denne knappen får du frem bildet for generell som du nå ser på. Denne knappen vil alltid bringe deg tilbake til første side i dokumentet. Ved hjelp av denne knappen kan du bla deg tilbake, side for side. Ved hjelp av denne knappen kan du bla deg frem, side for side. RØD UTHEVET TEKST: Klikk du på den uthevede teksten, får du frem utfyllende. Klikk T for å komme tilbake en.

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997

Norsk Hydro. 1. kvartal 1997 Norsk Hydro 1. kvartal 1997 KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 1996 1997 1996 4. kv Millioner kroner 1. kv 1. kv 1.754 Driftsresultat 3.145 3.116 152 Tilknyttede selskaper 83 173 1.874 Resultat før skatt 3.202

Detaljer

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 1. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Driftsinntekter 41.128 38.366 156.861 Driftsresultat 7.445 6.729 28.466 Tilknyttede selskaper 201 166 672 Renteinntekter og andre finansinntekter

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 3. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 40.560 5.521 36.086 123.301 16.783 118.165

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP)

2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2001 2. Norsk Hydro KVARTALSRAPPORT KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) Andre kvartal Første halvår Millioner kroner 2001 2000 2001 2000 Driftsinntekter 40.951 39.142 82.079 77.508 Driftsresultat 6.065 7.032

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...5 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling

Q1 presentasjon.pdf, Q1 Rapport.pdf Norsk Hydro : Første kvartal 2015: Rekordresultat etter økt salg og positiv valutautvikling MeldingsID: 376552 Innsendt dato: 29.04.2015 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL FINANSIELL

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999

NORSKE SKOG. Regnskap pr. 3. kvartal 1999 NORSKE SKOG Regnskap pr. 3. kvartal - strategisk Ekspansjon innenfor kjerneområdet: Golbey PM 2 Pan Asia Paper Co. Union er innfusjonert Frasalg utenfor kjerneområdet: Forestia Trelast Langmoen Parkett

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser

Q1 Rapport.pdf, Q1 Presentasjon.pdf Norsk Hydro: Første kvartal 2016: Bedre resultater nedstrøms utliknet av lavere priser MeldingsID: 400196 Innsendt dato: 27.04.2016 06:59 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL ANDRE

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006

Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT. Millioner 2007 2007 2006 2007 2006 2006 Valutagevinster hever resultatet for nye Hydro i tredje kvartal, men lavere EBIT Oslo (2007-10-30): Kombinert finansiell informasjon "nye" Hydro Tredje Andre Tredje 01.01-01.01- År kvartal kvartal kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004

Utviklingstrekk - 3. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 3. kvartal 3. kvartal TV 2 Konsern Per 3. kvartal Per 31.12 (NOK mill.) 319,8 365,3 Driftsinntekter 1.235,1 1.136,6 1.617,9 (308,5) (361,4) Driftskostnader (1.189,7)

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007

BYGGER FOR VEKST. Pressemelding. 30. Mai 2007 Pressemelding 3. Mai 27 BYGGER FOR VEKST Statoil hadde et resultat i første kvartal 27 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,8 milliarder kroner i første kvartal 26. Resultatnedgangen på 27 prosent

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro

1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro 1. kvartalsrapport 2002 Norsk Hydro KONSOLIDERT RESULTAT (US GAAP) 2002 2002 2001 2001 Millioner NOK EURO 1) NOK NOK Driftsinntekter 38.039 4.933 41.128 152.835 14 12 Resultat (EBITDA*) i milliarder kroner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL

HALVÅRSRAPPORTER OG REVISJONSBERETNINGER / UTTALELSER OM FORENKLET REVISORKONTROLL MeldingsID: 431723 Innsendt dato: 25.07.2017 07:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NHY Norsk Hydro ASA XOSL HALVÅRSRAPPORTER

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer