Nye avdelingsbygg. skiptvet omsorgssenter for barn. Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye avdelingsbygg. skiptvet omsorgssenter for barn. Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet"

Transkript

1 Nye avdelingsbygg skiptvet omsorgssenter for barn Finlandsveien 44 og Engskleiva 8, Skiptvet Nybygg Nr 687/2010

2 Ferdigmelding nr. 687/2010 Prosjektnr INNHOLD Statsbygg Historikk Byggesakens gang Bygningsmessig beskrivelse / form og funksjon Landskap VVS-tekniske anlegg Elektrotekniske anlegg Prosjektadministrasjon fakta om prosjektet Kostnadsramme byggeprosjekt Avdeling Finlandsveien Avdeling Engskleiva 42,9 mill kr 750 m 2 BTA 750 m 2 BTA 02 Ferdigmelding nr. 687/2010

3 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg er en forvaltningsbedrift underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og organisert med et hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø. Statsbygg yter departementer og andre sivile statlige organer bistand når de har endrede eller nye behov for lokaler. Lokalbehovene skal dekkes på en kostnadseffektiv måte. I Statsbyggs virksomhet er hensynet til statens totale interesser overordnet egne forretningsmessige interesser. Statsbygg skal være et aktivt redskap for å gjennomføre politiske målsettinger innenfor miljø, arkitektur, estetikk, nyskapende brukerløsninger og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplasser, med bakgrunn i departementenes prioriteringer. Rådgivning og byggherrevirksomhet Statens behov for lokaler kan dekkes ved innleie, kjøp eller nybygg. Statsbygg gir råd til statlige etater ved innleie i det private markedet, eller tilbyr leie i Statsbyggs egne lokaler. I de tilfeller lokalbehovet krever nybygg er Statsbygg rådgiver overfor statlige leietakere når byggene reises i privat regi, eller utøvende byggherre for departementene når staten selv skal eie nybygget. Eiendomsforvaltning Totalt forvalter Statsbygg ca. to millioner kvadratmeter i inn- og utland. Eiendomsmassen består av sentrale kontorbygninger, høgskoler, spesialbygninger og nasjonaleiendommer over hele landet, samt ambassader og boliger i utlandet. Statsbyggs eiendomsforvaltning skal bidra til at våre brukere til enhver tid har funksjonelle lokaler tilpasset sine behov. Statsbygg legger vekt på å bevare bygningenes verdi gjennom et høyt vedlikeholdsnivå. Samtidig skal Statsbygg bevare de historiske bygningenes kulturelle særpreg og arkitektoniske verdi. Utviklingsprosjekter Statsbygg skal spille en aktiv rolle i samordningen av statlige interesser innen eiendomsutvikling og byplanlegging. Avklaring av statlige premisser skal legge til rette for et godt samspill med lokale myndigheter i slike saker. Arbeidet omfatter planlegging for ny bruk av statlige eiendommer som fraflyttes. For å nå de miljøpolitiske målene skal Statsbygg drive en omfattende innsats innen forskning og utvikling (FoU). FOU-virksomheten omfatter også prosjekter som har til hensikt å forbedre gjeldende standarder, forskrifter og regelverk i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen.

4 04 Ferdigmelding nr. 687/2010

5 historikk Skiptvet omsorgssenter/barne- ungdoms- og familieetaten Fra 1. januar 2004 overtok staten ansvaret for de fylkeskommunale tjenestene innen barnevern og familievern, samt saksbehandling av adopsjonssøknader. I desember 2007 fikk Bufetat ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere, og da barna i alderen 0-15 år. Skiptvet omsorgssenter er en institusjon som tar i mot enslige mindreårige asylsøkere, og har i dag kapasitet til å huse 22 barn. Enslige mindreårige asylsøkere Enslige mindreårige asylsøkere er barn og unge under 18 år, som kommer til Norge uten foreldre eller andre omsorgspersoner. Bufetat har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år inntil bosetting eller retur. Imens asylsøknaden behandles skal Bufetat sørge for at enslige mindreårige under 15 år får tilbud om opphold på et omsorgssenter. Dette innbefatter: Etablering og drifting av Bufetats omsorgssentre Oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, som oppholder seg i andre godkjente bo- og omsorgstiltak Bosetting av barn som får opphold I tillegg driver Bufetat veiledningsarbeid rettet mot kommuner om valg av botiltak for enslige mindreårige, og dessuten refunderer Bufetat utgifter til kommunale barneverntiltak ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. Litt om Bufetat: Fem regioner Bufetat er organisert i fem regioner med en sentral ledelse under Barne- og likestillingsdepartementet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Bufetat, region øst har ansvaret for Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Når det gjelder familievern, inngår også Oslo i regionens ansvarsområde. Barnevern Bufetat har som hovedoppgave å gi våre brukere hjelp, støtte og informasjon med god kvalitet uansett hvor de bor i landet. Bufetat har ansvaret for det statlige barnevernet og for å gi bistand til kommunene i barnevernssaker. Vi har ansvar for fosterhjemstjenesten og familiebaserte tiltak. I tillegg er Bufetat ansvarlig for drift av statlige barnevernsinstitusjoner og for å godkjenne kommunale og private barnevernsinstitusjoner. Familievern Familievernet er et landsdekkende, gratis lavterskeltilbud som retter seg mot par, familier og enkeltpersoner. Kontorene gir tilbud om rådgivning, veiledning og terapi når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Adopsjon Det er de fem regionene i Bufetat som behandler de fleste søknader etter lov om adopsjon. Dette gjelder både forhåndssamtykke til adopsjon av utenlandske barn og søknad om adopsjonsbevilgning av norske barn.

6 Byggesakens gang I oppdragsbrev fra Bufetat region øst til Statsbygg datert 28. mai 2008 ba Bufetat om bistand i forbindelse med utvidelse av aktiviteten ved Skiptvet omsorgssenter. Målsettingen var å få et omsorgssenter for 24 barn fordelt på tre avdelinger med tilhørende administrative og felles funksjoner. Bufetat ønsket at de tre avdelingene skulle etableres på selvstendige eiendommer, men i gangavstand fra hverandre. En avdeling ble tidlig etablert på eksisterende eiendom i Brekkeveien, og det ble igangsatt arbeider for anskaffelse av to tomter i nærområdet. Statsbygg engasjerte arkitektfirmaet NAV AS som i samarbeid med Bufetat utarbeidet innledende skisser. For å tilpasse løsningen til Bufetats kostnadsramme ble følgende program for prosjektet formulert i møte mellom Bufetat og Statsbygg 24. november 2008: Brekkeveien: Ingen nybygg. Kun minimale bygningsmessige arbeider med eksisterende bygninger. Finlandsveien: 1 avdeling ca. 750 m 2 brutto Engskleiva: 1 avdeling ca 750m 2 brutto En hurtig realisering ble satt som en overordnet premiss for prosjektet. Dette ble vektlagt ved valg av totalentreprise som gjennomføringsmodell. En utbygging av Engskleiva forutsatte en godkjent reguleringsplan. Denne ble utarbeidet av NAV arkitekter. I forbindelse med reguleringsarbeidene ble det gjennomført arkeologiske registreringer av området. For å sikre en trygg skolevei fra Engskleiva ble det inngått avtale mellom Skiptvet kommune og Statsbygg om deling av kostnadene for opparbeidelse av gang-/sykkelvei. Ved avtaleinngåelse var ferdigstillelsesdato satt til 12. mai Entreprenøren fikk imidlertid store utfordringer i forhold til den planlagte framdriften. En usedvanlig lang kuldeperiode og streiker både i byggebransjen og i transportbransjen medførte at overtakelsen av byggene måtte utsettes til 4. juni. For å sikre en god kvalitet på utendørsarbeidene var det avtalt en senere ferdigstillelse av disse. Det har under hele prosessen vært et nært og konstruktivt samarbeid med bruker for å avklare løsninger og materialbruk og det er foretatt diverse tilpasninger for å oppfylle krav og ønsker. Etter at prosjektets omfang var avklart ble Jansen arkitekter AS tilknyttet prosjektet ved direkte kjøp etter konkurranse mellom tre inviterte arkitektkontorer. Tilbudsmaterialet for totalentreprisekonkurranse ble utarbeidet i samarbeid mellom Jansen arkitekter AS og Statsbyggs interne fagressurser. En begrenset anbudskonkurranse ble kunngjort i Doffin 9. mars Ved tilbudsfristens utløp 13. mai mottok Statsbygg tilbud fra alle fire prekvalifiserte entreprenører. Etter gjennomførte forhandlinger ble det inngått avtale med AF Bygg Øst 22. juni Ferdigmelding nr. 687/2010

7

8 Bygningsmessig beskrivelse/ FORM og funksjon De to avdelingsbygningene er i utgangspunktet identiske, men noe ulik fargevalg på eksteriører og interiører. Plassering og konsept Konseptet omfatter en langstrakt bygning over to etasjer og en lavere bygningskropp innholdende inngangsparti og møterom over én etasje plassert på tvers av hovedformen. Bygningen i Finlandsveien er plassert på langs av tomten, i skråningen mellom øvre og nedre del. Med denne plasseringen utnyttes tomtens naturgitte forhold ved at bygningen blir et naturlig skille mellom opparbeidet hagedel på øvre del av tomten mot sør og økonomi/biladkomst på den lavere delen mot nord. I Engskleiva er tomten relativt flat. Bygningen er plassert parallelt med en ny opparbeidet vei. Den lave bygningskroppen danner skillet mellom adkomstpartiet og boligens opparbeidede uteområde med uteplass og gressplen. Adkomst fra parkering skjer langs en værbeskyttende utvendig sone. Administrasjonen er plassert i bygningens 1. etasje. Her er også boligens kjøkken med spiseplass og diverse fellesarealer som lekse-, datarom og aktivitetsrom plassert. Det er direkte utgang fra spiseplassen til hagen med utvendig treplatting og pergola. Deler av pergolaen har glassplate som tak for beskyttelse mot vær. Trapp og heis er plassert sentralt i bygningen. I 2. etasje er fellesarealer som stue og bibliotek i tilknytning til hovedtrappen. På hver side av denne midtre fellessonen finner vi barnas private soverom, i alt ni, som er tilbaketrukket og skjermet fra øvrige rom. Planløsningens organisering gir internt korte avstander og oversiktlighet samtidig som soner med ulike kvaliteter skapes både innenfor bygningskroppene og i de utvendige tilgrensende oppholdsarealer. Statsbyggs driftsavdeling er plassert i underetasjen i Finlandsveien. Driftsavdelingen forvalter også de øvrige eiendommene som inngår i Skiptvet omsorgssenter. Lokalene har fått egen avkjørsel fra kommunal vel. Derved unngås mulige trafikkonflikter med barns opphold og lek ute. I bygningen i avdeling Engskleiva er det kjeller med tekniske rom og lager. 08 Ferdigmelding nr. 687/2010

9 7 Organisering og uttrykk Anleggets langstrakte hovedform har saltak. Den lave framskutte møteromsdelen er utformet med flatt tak for at den klart og tydelig skal underordne seg bygningens hovedform. Hovedvolumets fasade er i hovedsak kledd med dobbeltfalset beiset kledning. For å bryte opp fasader og volumer er det benyttet gjennomfargede kulørte fasadeplater på enkelte partier. Fargene som er benyttet er videreført i interiøret og gir hvert bygg sin egen identitet. Det er videre valgt en løsning med knapphet i utførelsen rundt vinduer og dører. Utvendig solavskjerming er plassert skjult bak kledning. Som taktekking er det valgt en flat takstein. Utvendige beslag er utført i sink. Begge nybyggene er identiske i 1. og 2. etasje (men med speilvendt romløsning). Bæresystemet for dekke i 2. etasje er basert på stålsøyler/bjelker og hulldekker. Gulvet i 1. etasje er enten hulldekker over kjeller eller gulv på grunn. Yttervegger er tradisjonell stendervegg. Utvendig er bygningen kledd med enten trekledning eller sementbasert plater. Takene er bygget opp med prefabrikkerte takstoler, utvendig belagt med takstein. Innvendige gulvflater er enten banebelegg, fliser eller industriparkett. Vegger er bygget opp med OSB plater og gips som er malt. Himling består av fastgips, perforert i de rom som krever dette i forhold til akustikk. Konstruksjon og materialvalg Begge bygningene har kjeller som er utført ved hjelp av grunnmurselementer. Disse er innvendig kledd med gips som er malt. Synlige utvendig flater er enten pusset eller beslått. Gulvet i kjeller er plass-støpt (gulv på grunn). Utvendig er det lagt drensledning som enten er ført til terreng eller til offentlig nett.

10 SPISEBORD TEGNINGER: Jansen Arkitekter AS MÅLESTOKK 10 m Avdeling Finlandsveien 1 Vindfang 2 Garderobe 3 Mat-/kjølerom 4 Utebod 5 Lager 6 Kontor 7 Vaktrom 8 Møte 9 Kjøkken 10 Spiseplass 11 Lekse-/data 12 Aktivitet 13 Puterom 14 Fellesrom 15 Opphold/stue 16 Bibliotek 17 TV/spill 18 Enkeltorm 19 Dobbeltrom 20 Vaskerom 21 Drift 22 Teknisk Plan underetasje STATSBYGG POSTBOKS OSLO 1 Vindfang 2 Garderobe 3 Mat-/kjølerom 4 Utebod 5 Lager 6 Kontor 7 Vaktrom 8 Møte 9 Kjøkken 10 Spiseplass 11 Lekse-/data 12 Aktivitet 13 Puterom 14 Fellesrom 15 Opphold/stue 16 Bibliotek 17 TV/spill 18 Enkeltorm 19 Dobbeltrom 20 Vaskerom 21 Drift 22 Teknisk Plan 1. etasje Plan underetasje 4 10 m U. ETG MØTEBORD SKIPTVET OMSORGSSENTER STATSBYGG Finlandsveien 44, 1816 Skiptvet G.NR 56/ B.NR 424 POSTBOKS 8106 AVD. FINLANDSVEIEN 0032 OSLO 010 Ferdigmelding nr. 687/ m Plan 1. etasje ETG IPTVET OMSORGSSENTER andsveien 44, 1816 Skiptvet G.NR 56/ B.NR 424

11 T T DUSJ 1 Vindfang 2 Garderobe 3 Mat-/kjølerom 4 Utebod 5 Lager 6 Kontor 7 Vaktrom 8 Møte 9 Kjøkken 10 Spiseplass 11 Lekse-/data 12 Aktivitet 13 Puterom 14 Fellesrom 15 Opphold/stue 16 Bibliotek 17 TV/spill 18 Enkeltorm 19 Dobbeltrom 20 Vaskerom 21 Drift 22 Teknisk Plan 2. etasje STATSBYGG POSTBOKS OSLO Plan 2. etasje 1 Vindfang 2 Garderobe 3 Mat-/kjølerom 4 Utebod 5 Lager 6 Kontor 7 Vaktrom 8 Møte 9 Kjøkken 10 Spiseplass 11 Lekse-/data 10 m 12 Aktivitet 13 Puterom 14 Fellesrom 15 Opphold/stue 16 Bibliotek 17 TV/spill 18 Enkeltrom 19 Dobbeltrom 20 Vaskerom 21 Drift 22 Teknisk 15 2 ETG SKIPTVET OMSORGSSENTER Finlandsveien 44, 1816 Skiptvet G.NR 56/ B.NR 424 AVD. FINLANDSVEIEN

12 landskap Finlandsveien Institusjonen ligger i et etablert boligområde. Tomtens avgrenses på den ene siden av en gangvei og på den andre siden av adkomstvei og friområde/skjermbelte. For å gi uteområdet samme preg som de omkringliggende hagene, er det etablert brede felt med vegetasjon som skal skjerme mot innsyn samt gi institusjonen en grønn og frodig innramming. Formen på de omkransende buskfeltene er organisk. En lav forstøtningsmur som løper langs en gangsti gjennom hagen, har samme formspråk. Utearealets totale uttrykk er likevel stramt og enkelt. Det er plantet frukttrær og forskjellige arter med klatreplanter som gir rik blomstring og prydverdi. Blomsterløk er lagt i gressplenen på områder som vil synes godt dels innenfra og dels fra inngangsparti. Langs adkomstsonen fram til hovedinngangen er det plantet prydtrær som belyses med effektbelysning. I hagen er det satt opp fugleredehuske og nett til ballspill. Gressflaten i hagen for øvrig skal innby til avslapning og opphold. Et stort terrassegulv gir mulighet til å spise ute. Rundt denne uteplassen er det staudebed og klatreplanter som gir skjerming og en grønn innramming. Ved hovedinngangen er det lagt opp til en liten oppholdsplass med to benker. Adkomsten er dimensjonert for utrykningskjøretøy. Varelevering, renovasjon og oppbevaring av snøfreser og sittegressklipper er lagt til kjellerinngangen. Engskleiva Institusjonen ligger i et vakkert kulturlandskap avgrenset av blant annet skog- og beiteområder. Utformingen av uteområdet er gjort 012 Ferdigmelding nr. 687/2010

13 med tanke på å skape en pent og lettstelt hage med god skjerming mot naboer. Mot sør og øst ligger det i dag et friområde, mens det på oversiden av tomten med tiden vil komme et boligfelt. Vegetasjon i form av frie busker og hekk skal beskytte mot både støy og innsyn. Plantene som er valgt vil gi blomstring og prydverdi gjennom hele sesongen. Blomsterløk er lagt i gressplenen på områder som vil synes godt dels innenfra og dels fra inngangspartiet. Vedlikeholdet vil i hovedsak begrense seg til gressklipping. Uteområdet skal tilby beboerne lek og aktivitet. Da det ligger en fotballbane like i nærheten, er det kun lett aktivitet det legges opp til. Et stort terrassegulv gir mulighet til å spise ute. Ved inngangspartiet er det en liten sirkulær plass avgrenset av en granittmur. I tillegg er plassen rammet inn av trær og busker, slik at den skal oppleves som intim og skjermet. Mot adkomstveien er det parkeringsplass for besøkende og ansatte. Også denne plassen er rammet inn av busker og små trær. Generelt, begge avdelinger Materialbruken er generelt solid, men nøktern. Det er lagt vekt på kvalitet. Fordi det fra tid til annen kan oppstå utagerende oppførsel blant beboerne, er det en premiss at det ikke finnes løse gjenstander på uteområdet. Området har universell utforming.

14 VVS-tekniske anlegg Varmeanlegg Varmeanlegget består av et varmepumpesystem i kombinasjon med gasskjele. Varmepumpen henter varme fra tre borehull i fjellet utenfor. Varmepumpen og gasskjelen hever temperaturen og sender varmt vann ut til gulvvarmekursene, ventilasjonskursen og varmtvannsproduksjon. Romtemperaturen styres av trådløse romtermostater. Sprinkelanlegg Bygningene er fullsprinklet og består av et pre-action anlegg. Det betyr at anlegget i utgangspunktet står med luft. Når røyk detekteres av røykmelder vil anlegget fylle seg med vann, deretter settes sprinkelhodene i funksjon ved varmeutvikling. Ventilasjonsanlegg Ventilasjonen består av et sentralt aggregat plassert i teknisk rom i kjelleren. Fra aggregatet går det inntak og avkast over tak i en kombihatt. Videre går det tillufts- og avtrekkskanaler fra aggregatet og ut til de enkelte rom. I rommene er det montert ventiler for avtrekk og tilluft. 014 Ferdigmelding nr. 687/2010

15

16 Elektrotekniske anlegg Inntaks- og stigeledninger Ny inntakskabel er forlagt fra utvendig kabelskap og inn til hovedfordelingen i underetasjen i hver bygning. Stigekabler er forlagt fra hovedfordelingen til underfordeling i 1. og 2. etasje, på kabelbroer i underetasjen og i kabelbro i sjakt til hver underfordeling. Bæresystemer I underetasjen er det benyttet kabelbroer som føringsveier for stigere og øvrige installasjoner. Stigere og øvrige kabelføringer til underfordelinger i 1. og 2. etasje er ført i sjakt som er plassert sentralt i bygningen. I 1. og 2. etasje er det benyttet røranlegg over faste himlinger. Ved hver arbeidsplass er det installert innfelt installasjonskanal med stikk og tele-/datauttak. Strømforsyning Spenningssystem 400V TN-C-S er benyttet med TN-C inn til hovedfordelingen og TN-S til installasjonene innvendig i bygningen i Finlandsveien. Spenningssystem 230V IT er benyttet til hovedfordelingen i Engskleiva. Bygningene i Finlandsveien har blitt tilknyttet eksisterende trafo for feltet TN400V. Ved Engskleiva måtte det gjøres omfattende arbeid for å dekke strømforbruket til omsorgsentret og framtidig planlagt byggefelt. Nettstasjon ble ombygd, trafo ble skiftet ut og ca. 200m med 2x4x240TFXP ble gravd ned til feltet. Avd. Engskleiva har spenningsystem IT 230V. Hovedfordelinger Hovedfordelingene er utført som skap og er plassert i teknisk rom i underetasjen med hvert sitt måleranlegg. Hoved-/fellessikringer er dimensjonert med 200A for begge bygninger. Fordelingen er utstyrt med effektbrytere for stigekabler, jordfeilautomater for forbruk kurser, overspenningsvern og multimeterinstrument. Underfordelinger Sammen med hovedfordelingen er det montert underfordeling med kurssikringer for underetasjen og fellesanlegget. En underfordeling er montert i garderobe i 1. etasje som dekker installasjonene i 1. etasje. En underfordeling er montert i lager i 2. etasje som dekker installasjonene i 2. etasje. Alle fordelinger er levert som stålskap. Kursopplegg for lys og stikk og varme Kursopplegget er utført som et skjult anlegg generelt over fast himling. I underetasjen og i underordnede rom er det benyttet åpent kursopplegg. Nødlysanlegg er montert over alle rømningsdører til det fri og rømningsveier. Belysningsutstyr Belysningsanlegget er dimensjonert i henhold til retningslinjene fra Lyskultur. Anlegget er generelt utført med innfelte og utenpåliggende belysningsarmaturer i/på en fast himling. Lysanlegget styres generelt med bryterfunksjon i rommene og fellesbryter for større arealer. I møterom, oppholdsrom og spiserom reguleres 016 Ferdigmelding nr. 687/2010

17 belysningen med lysdimmer. Nødlyssystemet er adresserbart. Tester på nødlyset kan programmeres fra sentral. Teststatuser og utbedringer kan lagres i sentralen. Markeringslys og ledelys er med dioder og er generelt utført som innfelte eller utenpåliggende. Varme Bygningen varmes opp med vannbåren varme fra borrehull/gassbrenner. Oppvarmingen styres av termostater i rommene. Varmekabler er levert i takrenner og nedløp, styrt over SD-anlegget. Antenneanlegg Et strukturert stjernenett er levert med antenneuttak i møterom, opphold/stue og lekerom. Utendørsanlegg Det er installert utendørsbelysning ved inngangene og parkeringsplass. Det er også montert effektbelysning i grunn for belysning av busker og vegetasjon. Ved parkeringsplass er det montert uttak for motorvarmere. Kursopplegg for VVS- og tekniske anlegg Hovedfordelingen for ventilasjon og gulvvarme er montert i teknisk rom i underetasjen. Kommunikasjonsanlegg Tele-/datafordeling er montert i lager/teknisk rom i underetasjen. Herfra er det installert et strukturert kabelnett, kategori 6, til uttak ved arbeidsplasser. Brannvarsling Brannvarslingsanlegget er levert som et heldekkende adresserbart anlegg i henhold til regelverk og gjeldende forskrifter. Brannsentralen er plassert ved hovedinngang til bygningen. Det er i hovedsak benyttet optiske detektorer. Dørholdemagneter er montert på dører i brannskiller som er beregnet å stå oppe i normal stilling i 1. og 2.etasje.

18 018 Ferdigmelding nr. 687/2010

19 Prosjektadministrasjon Oppdragsgiver Bufetat region øst Byggherre Statsbygg Deltagere i oppdragsmøte Bufetat region øst Lill Rasmussen Mardal anette Hazeland Steinar Pettersen Statsbygg region øst Einar Ofstad Statsbygg Kristin Fevang, prosjekteier ragnar Bovim, prosjektleder Brukerkoordinator Bufetat region øst anette Hazeland Fagressursser i Statsbygg Koordinator/Arkitektfaglig Lise Larsen Landskap Ida Grjotheim Byggeteknikk Håkon F. Halvorsen Elektroteknikk Hans Svilosen VVS-teknikk Øyvind Aaby Akustikk tor Halmrast Geoteknikk rajesh Sharma Byggøkonomi geir Alexander Byggekoordinator T2 Prosjekt AS magne Olav Torsæter Totalentreprenør AF Bygg Øst SHA-koordinator AF Bygg Øst

20 Tlf.: Merkur-Trykk AS/Foto: Trond Isaksen

Stjørdal ungdomssenter

Stjørdal ungdomssenter STATSBYGG Stjørdal ungdomssenter Kirkevegen 33 Ombygging og rehabilitering Ferdigmelding nr. 657/2006 Prosjektnr. 10923 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Alta ungdomssenter. Strandveien 6-14, Alta Rehabilitering og ombygging. Ferdigmelding nr. 677/2008 Prosjektnr. 10997

Alta ungdomssenter. Strandveien 6-14, Alta Rehabilitering og ombygging. Ferdigmelding nr. 677/2008 Prosjektnr. 10997 Alta ungdomssenter Strandveien 6-, Alta Rehabilitering og ombygging Ferdigmelding nr. 677/2008 Prosjektnr. 10997 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter

Detaljer

Modul 1 og 2 Politiets utlendingsinternat. Trandum, Gardermoen

Modul 1 og 2 Politiets utlendingsinternat. Trandum, Gardermoen Modul og 2 Politiets utlendingsinternat Trandum, Gardermoen Nybygg Nr 70/203 Ferdigmelding nr. 70/203 Prosjektnr. 97 og 225 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse...

Detaljer

Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst

Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst Gjøvik omsorgssenter for barn Bufetat, region øst Øverbyveien 88-104, Gjøvik Nybygg og rehabilitering Nr 0/2012 Ferdigmelding nr. 0/2012 Prosjektnr. 11664 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens

Detaljer

Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark

Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark Evenstad Nybygg Ferdigmelding nr. 668/2007 Prosjektnr. 11050 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Nytt forvaringsbygg Trondheim fengsel. Nermarka 2, Trondheim

Nytt forvaringsbygg Trondheim fengsel. Nermarka 2, Trondheim Nytt forvaringsbygg Trondheim fengsel Nermarka 2, Trondheim Nybygg Nr 692/2010 Ferdigmelding nr. 692/2010 Prosjektnr. 11532 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 6 Bygningsmessig beskrivelse...

Detaljer

Administrasjonsbygg Kystverket nordland

Administrasjonsbygg Kystverket nordland Administrasjonsbygg Kystverket nordland Finnesveien 12, Kabelvåg Ombygging og nybygg Nr 685/2010 Ferdigmelding nr. 685/2010 Prosjektnr. 11232 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Moltke Moes vei 30, Oslo Rehabilitering og tilbygg Nr 695/2011 Ferdigmelding nr. 695/2011 Prosjektnr. 10120 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand Sigurd Køhns hus universitetet i agder Gimlemoen, Kristiansand Nybygg Nr 693/2011 Ferdigmelding nr. 693/2011 Prosjektnr. 10929 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge

Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Umbukta kontrollgarasje, Mo tollsted Tollregion Midt-Norge Svenskeveien 1343, Umbukta Nybygg Ferdigmelding nr. 675/2008 Prosjektnr. 11447 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker,

Detaljer

Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 10218 og 10470

Statped Vest STATSBYGG. Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging. Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 10218 og 10470 STATSBYGG Statped Vest Sandbrekkeveien 27, Bergen Nybygg og ombygging Ferdigmelding nr. 656/2006 Prosjektnr. 028 og 0470 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i byggeog eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Magnormoen kontrollstasjon. tollregion øst-norge og statens vegvesen, region øst

Magnormoen kontrollstasjon. tollregion øst-norge og statens vegvesen, region øst Magnormoen kontrollstasjon tollregion øst-norge og statens vegvesen, region øst Magnormoen Nybygg Nr 697/2011 Ferdigmelding nr. 697/2010 Prosjektnr. 11607 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 0004 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien, Oslo Tilbygg og ombygging Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Raveien 197, Borre Nybygg og ombygging Nr 688/2010 Ferdigmelding nr. 688/2010 Prosjektnr. 98032 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 8 Bygningsmessig

Detaljer

DownHiL Høgskolen i lillehammer. Gudbrandsdalsvegen 350

DownHiL Høgskolen i lillehammer. Gudbrandsdalsvegen 350 DownHiL Høgskolen i lillehammer Gudbrandsdalsvegen 350 Ombygging Nr 694/2011 Ferdigmelding nr. 694/2011 Prosjektnr. 11433 (fase 1) / 11569 (fase 2) INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen

Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Nytt Studentsenter, Universitetet i Bergen Parkveien 1 Nybygg Ferdigmelding nr. 674/2008 Prosjektnr. 97046 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre, eiendomsforvalter

Detaljer

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen

Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet. Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nytt odontologibygg Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetet i Bergen, Årstadveien 19, Bergen Nybygg Nr 703/2012 Ferdigmelding nr. 703/2012 Prosjektnr. 10565 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010

HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 HALDEN FENGSEL Berg i Øsfold Nybygg Nr 686/2010 Ferdigmelding nr. 686/2010 Prosjektnr. 10913 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk................................. 4 Byggesakens

Detaljer

Domus Medica Universitetet i Oslo

Domus Medica Universitetet i Oslo Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr. 10330 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE STAVANGER EIENDOM ST. JOHANNES BARNEHAGE SLUTTRAPPORT NOVEMBER 2013

STAVANGER KOMMUNE STAVANGER EIENDOM ST. JOHANNES BARNEHAGE SLUTTRAPPORT NOVEMBER 2013 STAVANGER KOMMUNE STAVANGER EIENDOM ST. JOHANNES BARNEHAGE SLUTTRAPPORT NOVEMBER 2013 Nedre Banegate 19, 4014 Stavanger t 51 50 51 00 f 51 50 51 10 www.bar-a.no Org. Nr. 988 740 128 MVA PROSJEKTORGANISASJON:

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

Portalbygget IT Fornebu

Portalbygget IT Fornebu NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 6 2009 54. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Portalbygget

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 JANUAR 2008 53. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer