Årsmelding OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø"

Transkript

1 Årsmelding 2014 OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. OREEC organisering og strategi 4 3. Norske bedrifter klare for det grønne skiftet 5 4. OREECs deltakelse i Energistrategi i Oslo kommune 5 5. Norwegian cleantech focus Prosjekter og aktiviteter 6 7. Kommunikasjon og profilering Organisasjonen OREEC 12 2

3 1. Innledning Året 2014 har vært et spennende år for OREEC. Det har vært en stor tilgang på nye partnere, og det har vært gjennomført en stor organisatorisk endring. Resultatet av disse endringene har ført til at OREEC har hatt en betydelig økning i sin aktivitet fra tidligere, og plattformen som samarbeidet er bygget på er forsterket. Året 2014 har også vært preget av stor tilgang på prosjekter. Prosjektene har faglig vært konsentrert omkring avfall, transport og solenergi. Det er gledelig å kunne konstatere at de ulike samarbeidene har gitt gode resultater for de som deltar, og ønsket om videre samarbeid er økende blant partnere og andre. Arbeidet gjennom året har også vist at det var en riktig beslutning å samordne OREEC arbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm. 24 nye selskaper er nå partnere, nettverket er utvidet, og arbeidet med å videreutvikle ORREC sin posisjon i Osloregionen har vært positiv. OREEC har også gjennom året lagt til rette for ulike møteplasser for partnere og andre innenfor ulike faglige tema. Oppslutningen omkring disse møteplassene er god, og det viser at det er både behov og interesse for slike arenaer. Det er også gledelig at det i 2014 var flere selskaper som hadde faglige, innovative ideer som kvalifiserte til forprosjektstøtte. Det er også vedtatt ny overordnet strategi for OREEC. Visjonen sier følgende: «OREEC skal bidra til at norske virksomheter er verdensledende innen fornybar energi og miljøteknologi» Visjonen forteller at det er store ambisjoner for OREEC for fremtiden, og at det må arbeides klokt og strategisk for å nå målsetningene. Resultatene fra 2014 viser at vi er på vei, og at utviklingen går i riktig retning. Direktør OREEC/Kunnskapsbyen Lillestrøm 3

4 2.OREEC- organisering og strategi Organisatorisk endring av OREEC Det ble i 2013 startet opp et arbeid med å se på den strategiske og organisatoriske utviklingen av OREEC. Dette arbeidet har skjedd i dialog med styret i Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL). I desember 2013 ble det signert et prinsippdokument av styrelederne i OREEC og KL der det ble besluttet å samordne OREEC med KLs aktiviteter på fornybar energi og miljø. All samordnet aktivitet ble en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm, og all aktiviteten skulle markedsføres under merkenavnet OREEC. Denne avtalen ble godkjent av ekstraordinært årsmøte i foreningen OREEC den 29. januar Vedtak: «Årsmøte godkjenner avtale om prinsipper for samordning av aktiviteter for fornybar energi og miljø mellom OREEC og Kunnskapsbyen Lillestrøm.» Dette ble endelig bekreftet på OREECs ordinære årsmøte den 25. mars 2014 da følgende vedtak ble fattet: «OREEC årsmøte vedtar at foreningen OREEC oppløses». Som en konsekvens av dette har den prosjektporteføljen som nå er tillagt merkevaren ORREC økt fra ca. 3.9 mill kroner i 2013 til ca. 12 mill kroner i Årsaken til dette er at alle prosjektene Kunnskapsbyen Lillestrøm hadde på fornybar energi og miljø nå er en del av merkevaren OREEC. Ny OREEC strategi Klyngestyret i OREEC har gjennom 2014 arbeidet med å utvikle en ny strategi. Den overordnede målsetningen for nettverket skal være å fremme det grønne skifte i Norge og bidra til økt verdiskaping. Strategien for OREEC er blitt til på basis av en bred og inkluderende prosess. Starten var allerede i november 2012 hvor det ble avviklet en rekke foresight-workshop med våre medlemmer. Worskhop i november 2012 og januar 2013 ble fasilitert av eksterne konsulenter og munnet blant annet ut i et utkast til strategi. Deretter fulgte en lengre omstillingsfase, med samordning og etablering av «nye» OREEC som fullt integrert del av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Strategiutkastet er bearbeidet av representanter fra styret samt OREEC administrasjon. OREECs rolle og aktiviteter er videre er forankret i foresight-workshop november Styret for Kunnskapsbyen Lillestrøm har vært en høringspartner før strategien ble endelig besluttet desember

5 3. Norske bedrifter klare for det grønne skiftet Menon har på oppdrag for OREEC gjort en kartlegging av leverandører innen fornybar energi og miljøteknologi i Norge og utviklingen Vannkraft og el-forsyning er dominerende. Næringer med betydelig vekst er innen rådgivning/fou/ikt, Avfallshåndtering/ resirkulering og Bioenergi. Det er et økende fokus på miljøtiltak fra industri og transport. Også energieffektivisering har betydelig vekst. Samtidig viser kartleggingen miljøteknologi samlet sett utviklingen er knyttet til risikovillig kapital og sterk offshore olje og gass. en lavere vekst innen fornybar energi og enn i andre næringer. Utfordringer for uforutsigbare rammebetingelser, liten tilgang på konkurranse fra mer lønnsomme næringer som OREEC mener at både offentlige og private aktører må bidra for at norske bedrifter skal være posisjonert for et globalt voksende marked. Ved å styrke rammebetingelsene, øke investeringene og styrke finansieringsmulighetene for bedriftene vil Norge kunne ta betydelige markedsandeler. VRI-prosjektet i OREEC, Interreg-prosjektet Scandinavian Cleantech Network, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Innovasjon Norge og OREECs partnere har bidratt i finansiering av rapporten. Les rapporten her %20Fornybar%20energi%20og%20milj%C3%B8teknologi.pdf 4. OREECs deltagelse i Energistrategi i Oslo kommune OREEC har i samarbeid med Oslo kommune invitert bedrifter, forskning, utdanning og andre aktører til workshop for å gi innspill til Oslo kommunes energistrategiarbeid. Her kunne leverandører av teknologi, produkter og tjenester bidra med sin kompetanse og ideer. Det var 300 deltagere på seminarene. Formål med seminarene i februar 2014 var å informere om Oslo kommunes prosess med energistrategi, inkl mål for energi og klima i 2030, samt invitere til diskusjon om fremtidsvisjoner for en Smart city, for din virksomhet og sektor. Hva må til av innovative løsninger på teknologi, produkter og tjenester for å nå målene? Seminarene hadde følgende tema: Bygg og byggrelatert infrastruktur -Transport og transportrelatert infrastruktur -Energiproduksjon og distribusjon- Kommunalteknikk, avfallshåndtering, vann og avløp. Arbeidet ble fulgt opp i august hvor det ble invitert til fire nye seminarer hvor fokus var implementering av Oslos energistrategi, næringsutvikling og forretningsmuligheter. Tema for disse seminarene var: bygg og byggrelatert infrastruktur- transport og transportrelatert infrastrukturenergiproduksjon og distribusjon- ressursutnyttelse. 5

6 5. Norwegian cleantech focus 2014 The cleantech Group Advisory Board er en gruppe sammensatt av noen av Europas ledende VC investorer og selskaper innen cleantech. De besøkte Norge i februar, og OREEC sammen med Oslo handelskammer. Ræder, Nordic Investment and development og Jarlsberg Partners hadde ansvaret for å ta dem imot. Det ble utviklet et omfattende program. Programmet inneholdt bl.a. to pitching sesjoner hvor OREEC også hadde en aktiv rolle i å rekruttere selskaper til å delta. Hovedmålet med arrangementet var å koble norske cleantech selskaper med denne investorgruppen. 6. Prosjekter og aktiviteter Avfall COOLSWEEP-prosjektet 1 COOLSWEEP skaper inter-regionalt, europeisk klyngesamarbeid gjennom å identifisere de beste løsninger og teknologier for utnyttelse av avfall som en ressurs innen produksjon av biogass, drivstoff, varme og strøm. Året 2014 avrundet prosjektets kartleggingsfase. Som del av denne avholdt OREEC bilaterale møter med et 30-talls virksomheter og kom i mye tettere kontakt med sentrale miljøer. Tre workshops ble avholdt; hver av disse i samarbeid med OREECs partnere EGE, ROAF og VEAS. Totalt var det 83 påmeldte, hvorav 7 av disse også fungerte som eksterne innledere. Deltagerne fikk også omvisninger på samarbeidspartnernes anlegg. Sentrale leveranser i 2014: Dybdeanalyse av waste-to-energy i alle seks regioner; Drivkrefter for waste-to-energy i de seks landene; Nasjonale profiler; SWOT-analyser og verdikjedeanalyse; Internasjonaliseringsstrategi, samt Joint Action Plan og seks regionale Cluster Action Plans. OREEC har også hatt oppgaven med å kartlegge muligheter for finansiering på det regionale, nasjonale og internasjonale (Europeisk) nivå. Dette skal leveres i februar Coordinating and Leveraging regional knowledge for initiating a Sustainable and optimized EU Waste to Energy Programme 6

7 Joint Action Plan (JAP) ble ferdigstilt ved årets slutt. JAP representerer et stort stykke arbeid som ble gjort under ledelsen av OREEC i JAP blir førende for internasjonale aktiviteter som igangsettes under fire prioriterte områder i 2015: Supporting the internationalisation of SMEs; Encountering future waste streams with innovative technologies for sorting and separation; Using the full potential of waste-to-energy incineration processes; Bio-waste to Value producing high value products from organic waste feedstock in the framework of a circular economy. Konkrete resultater: nytt prosjekt med tema avfallsbehandling i Tallinn. Se mer her. Internasjonalt: Ekspertmøte mellom forskere og teknologileverandører i Milano. Dette møtet hadde mål om å skape en plattform for fremtidige samarbeider mellom sentrale aktører fra de seks regionene. Fra OREEC hadde vi med tre eksperter innen biogass og organisk avfallsbehandling; fra hhv Tel-Tek, Hjellnes Consult og NMBU. Avfallskonferansen DepoTech i Leoben. Vi presenterte både OREEC og COOLSWEEP i en egen sesjon på konferansen og hadde prosjektets trede workshop for videreutvikling av den Latviske klyngen. Vi knyttet kontakter med det spennende miljøet på avfallsforskning på Montanuniversitetet. Transport Mer om coolsweep: og Hydrogen som satsningsområde Fagmiljøet blant medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) og partnere i OREEC har et nasjonalt og på noen områder internasjonalt fortrinn innen hydrogen. OREEC/KL arbeider for økt satsning på området, og for å skape nye prosjekter og aktiviteter som kan bidra til at medlemsvirksomhetene får brukt og synliggjort sin kompetanse på området. Lokalisering av sekretariatstillingen for Norsk Hydrogenforum og for Hydrogenrådet til Kunnskapsbyen Lillestrøm siden 2010, har gitt miljøet en unik mulighet til å engasjere seg sterkere i den nasjonale satsningen og også i internasjonale prosjekter på området. I 2014 har dette arbeidet fortsatt med full tyngde og en rekke viktige endringer har funnet sted. Herunder nye nasjonale og lokale forhold som berører satsingen i Oslo og Akershus, hvor Lillestrøm-miljøet har bidratt sentralt i prosessen. Handlingsprogram for hydrogen for Oslo og Akershus De omfattende strategiprosessene som har pågått hos Akershus fylkeskommune og nylig også Oslo kommune har nå bidratt til en tung politisk og organisatorisk forankring av hydrogen som et prioritert satsingsområde for klimatiltak i transportsektoren i regionen de neste tiårene. OREEC, Norsk Hydrogenforum og hydrogenmiljøet ellers har hele veien vært bredt involvert i disse prosessene. Akershus fylkeskommune var først ute og igangsatt strategiarbeid i 2012, og det grundige arbeidet resulterte i et handlingsprogram som ble vedtatt i fylkestinget oktober Oslo kommune ble invitert med inn i samarbeidet og har vedtatt et tilsvarende strategidokument for hydrogen, men har måttet vente med ferdigstilling av handlingsplan for å integrere satsingen fullt og helt i arbeidet med ny klima- og energistrategi, som skal til politisk godkjenning våren Strategien legger opp til et svært ambisiøst løp mot en fossilfri by innen Både OREEC og NHF 7

8 sendte i februar høringsbrev til kommunen for de siste innspill for endelig strategi, og det ligger an til mange spennende tiltak som skal gjennomføres for å realisere de høye ambisjonene. Gjennom What s Next kom det også opp et lokalt initiativ for å engasjere de lokale renovasjonsaktørene Romerike Avfallsforedling og Renovasjonsetaten i Oslo, i samarbeid med OREEC/Kunnskapsbyen Lillestrøm og COWI. De fire partnerne etablerte et konsortium for å vurdere mulighetene for å anskaffe og få i drift renovasjonsbiler som går på hydrogen og strøm. Formålet med studiet er å skaffe grunnlag for å rigge et større pilotprosjekt, og slik kunne bidra til å befeste posisjonen for Oslo og Akershus som en foregangsregion innen nullutslippstransport. Et slikt pilotprosjekt vil kunne engasjere offentlige aktører til å bidra til utvikling av nye innovative løsninger og stimulere til økt etterspørsel etter tyngre nullutslippskjøretøyer. Prosjektet er derfor et viktig bidrag som et supplement til den eksisterende hydrogenbussflåten, og bidrar også til et bedre businesscase og større drivstoffomsetning ved planlegging av nye hydrogenstasjoner de kommende årene. Renovasjonsetaten i Oslo og ROAF har allerede i dag stort kunnskapsgrunnlag og en meget god standing med utstrakt bruk av klimanøytrale renovasjonsbiler som går på biogass. Samtidig er det stor offentlig etterspørsel etter mer biogass, som kan føre til knapphet på drivstoffet. Det er derfor viktig å utrede alternativer som kan hjelpe de store kommunale kjøretøyflåtene i regionen over på fossilfrie drivstoffalternativer. Hydrogen- og strømdrevne renovasjonsbiler vil dessuten være meget stillegående og derfor attraktive å benytte til avfallsinnsamling i urbane boligstrøk. Utover de fire partnerne er studien medfinansiert av Transnova og fylkeskommunene Akershus og Østfold samt Oslo kommune. Forprosjekt Hydrogen Gardermoen H2OSL Forprosjektet er en oppfølging av et mulighetsstudie som viste mange interessante forretningsmuligheter og stort potensiale for utslippskutt på Norges hovedflyplass. H2OSL skal bidra til konkrete anbefalinger for innfasing av hydrogenkjøretøyer på Oslo Lufthavn og regionen rundt. Gardermo-caset er et sentralt ledd i infrastrukturutviklingen i Akershus fylkeskommunes hydrogenstrategi. Fylkeskommunen har i løpet av 2014 søkt om etablering av et eget hydrogentaxiprosjekt i Bærum til Enova, som ventes å kunne få innvilgning våren Det er ønskelig å bygge videre på en taxisatsing med en ny node på Gardermoen, og et mulig første byggetrinn på hovedflyplassen penses derfor inn mot drosjesegmentet i tillegg til bussruter nord i Akershus og shuttlebusser mellom flyplassen og bl.a. hotellene rundt. Forprosjektet skal ferdigstilles i løpet av våren 2015, og vil skissere et løp for en norsk hovedflyplass med høye ambisjoner for utslippskutt de kommende årene. Hynor Lillestrøm AS Hynor Lillestrøm har etablert et internasjonalt teknologisenter med fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling innen hydrogen til transport og distribuert fornybar energiproduksjon. Selskapet samarbeider med bedrifter, institutter og utdanningsinstitusjoner om test og demonstrasjon av relevant teknologi. Hynor Lillestrøm samarbeider for øvrig med OREEC, Akershus Energi og utdanningsinstitusjoner om å gi elever og studenter økt kunnskap om bruk av hydrogen i samfunnet. Målsettingen er blant annet å bidra til økt interesse for realfag og naturvitenskapelige fag samt til utdanningen av morgendagens forskere. Se 8

9 Solklyngen Solklyngen har vært finansiert av Akershus Fylkeskommune i to år, og er et samarbeid mellom OREEC, IFE, Multiconsult, NSF, Link Arkitektur, Kjeller Vindteknikk og NMBU. Målet med Solenergiklyngen er økt samarbeid og økt hjemmemarked for de norske solenergi leverandørene. Det ble gjennomført flere samlinger gjennom året i Solklyngen i Blant annet ble det arrangert studietur til sør Tyskland sammen med tysknorsk handelskammer. Les mer om denne turen her. På årskonferansen i desember møtte over 90 deltagere opp og du kan lese om årskonferansen og se linker til foredragene her. Utover dette har prosjektet levert følgende resultater i 2014: To søknader er levert til Innovasjon Norge på bedriftsprosjekter. En søknad er sendt og innvilget til ENERGIX programmet på bygningsintegrert solenergi. Det er etablert samarbeid med KUBEN yrkesfaglig skole om innhold i opplæringen. En solenergiguide utarbeidet og snart ferdigstilt og vil utgis i løpet av våren. Barrierestudie ble gjennomført i 2014 for å kartlegge barrierer i byggsektoren for å ta i bruk solenergi. Rapporten kan lastes ned her. Prosjektet har hatt en rekke presseoppslag, her er et par eksempler: o Egen artikkel i Energi & Klima kan lastes ned her. o Intervju i fagbladet Energi kan lastes ned her. o Intervju i fagbladet Business Memo kan lastes ned her. o Artikkel i Teknisk Ukeblad etter årskonferansen her. Arbeidet fortsetter i 2015 med fokus på og ambisjon om å etablere en næringsklynge i Arena programmet for 2016 med vekt på tjenester og systemer innen solenergi. Rekruttering av partnere fortrinnsvis bedrifter vil foregår gjennom året med en klyngeutviklingsprosess som en del av arbeidet. Les mer om arbeidet i Solenergiklyngen med linker til tidligere arbeid og forstudier her. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Trine Kopstad Berentsen for mer informasjon Cleantuesday Cleantuesday bidrar til å utvikle og styrke nettverk for entreprenørskap, innovasjon og forretningsutvikling innen fornybar energi og miljø. Bakgrunne er at det er maglende og løst nettverk innen fornybar enrgi og klimateknologi. Vi har arrangert Cleantuesday hos Mesh i Oslo sentrum. Cleantuesday er blitt et kjent møtepunkt også utenfor regionen. Det er avholdt 7 Cleantuesday 2014, 50% har vært finansiert av RIP og 50% av VRI. Det har vært 231 deltagere og 26 innledere. 9

10 VRI 2014 Vi har i 2014 lykkes i å stryke koblingen mellom forskning og næringsliv. I den forbindelse er vi er stolte av at NIFU fikk innvilget sin søknad på 40 millioner fra Binærprogrammet. Vi har lykkes med aktivitetene innen Dialog om medvirkning og Personmobilitet. Det siste etter at vi stryket samarbeidet med Universitetene og la vekt på kontakten med studenter og studentoppgaver. Vi har hatt god framgang på Kompetansemegling, og vil styrke dette videre i Bedriftsprosjektene nådde ikke målet med to bedrifter i A.Kompetansemegling verifiseringsprosjekter Vi har hatt besøkt 59 bedrifter i To bedrifter er overført til et Nordisk Innovasjonsprosjekt rettet mot Internasjonalisering. Kobling mellom IFE, Kjeller Vindteknikk og Norges Bondelag resulterte i søknad på JA-midlene til Statens Landbruksforvaltning med en ramme på 1,4 millioner. Det er oppstart av ny bedrift i 2014, Solel. BioPharmia fikk midler til forprosjekt fra RRF og Nes kommune på totalt Nok. Kjeller Innovasjon arbeider med utarbeidelse av forretningsplan og mulige partnere for TideTech. B. Bedriftsprosjekter SeaLix leverte sluttrapport i Prosjektet ført til endring av turbinkonstruksjonen for å øke effekten. Frasko Rådgivning leverte søknad i desember 2014, Forprosjekt - HOLOS Energi. HOLOS står for helhetlig tenkning, hvor vi tar med både lokalt forbruk, produksjon og lagring av energi. C. Personmobilitet Samarbeidet med universitet og høyskole har gitt gode resultater. Samarbeidet med Senter For entreprenørskap førte til at studenter der skrev en oppgave om forretningsutvikling for ECOCUBE. Det er i gang to nye oppgaver fra studenter ved Senter for entreprenørskap. Vi har samarbeidet med NMBU om student oppgaver og besøk ved Glava solsenter. To NMBU studenter utfører noen arbeid for Deepriver. D. Dialog og medvirkning I E2014 har VRI hatt en rolle i å arrangere 3 workshops for å engasjere næringslivet. OREEC har avholdt: Workshop om rehabilitering av boliger,workshop om Biogass, speedating for bedrifter og investorer og workshop knyttet OREECs Foresight prosess Workshopene om Biogass og rehabilitering av bygg avdekket kontrete utfordringer som næringene har og vil bli fulgt opp i

11 Samarbeid internasjonalt OREEC har et godt internasjonalt nettverk og samarbeid med tilsvarende klynger gjennom Internasjonalt Cleantech Network (ICN), Global Cleantech Cluster Association, Cleantech Scandinavia og gjennom to prosjekter for forretningsutvikling finansiert av Nordisk Innovasjon. OREEC er også valgt inn i styret til ICN, og er der representert ved prosjektleder Per-Olav Lauvstad. Nordic Innovation- satsing på Nordic High Growth Entrepeneurship OREEC er deltager i to prosjekter gjennom Nordic Innovation Nordic cleantech accelerator og Nordic Cleantech Innovation Cluster. Det har vært liten aktivitet i disse samarbeidene gjennom 2014, men arbeidet vil intensiveres gjennom Kommunikasjon og profilering Det har vært arbeidet aktivt med informasjon om nyheter og aktiviteter innen fornybar energi og miljø. Profilering av Osloregionens kompetanse har også hatt en stor plass. Dette gjøres bl.a. gjennom månedlige nyhetsbrev. Regionens aktører profileres ved å være innledere på OREECs arrangementer, og ved deltagelse på aktiviteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. OREEC benytter også sosiale medier som facebook og twitter. OREEC har også egne web-sider. 11

12 8. Organisasjonen OREEC Klyngestyret OREEC Medlemmer Odd Jarle Skjelhaugen, NMBU, styreleder Bente Haukland Næss, Asplan Viak, nestleder Anne Cathrine Gjerde, Polyteknisk forening Sigurd Oseid, Hybrid Energy Arve Holt, IFE Anders Elverøi, UiO-Energi Morten Fraas, Oslo kommune Fredrik Dahl-Paulsen, Akershus energi Sven Røst, Scatec Det har vært avholdt 5 ordinære styremøter i 2014, samt årsmøte og årskonferanse i mars Eva Næss Karlsen har hatt funksjonen som Direktør OREEC gjennom hele Hun har nedlagt et stor arbeid i å videreutvikle OREEC, og vi takker henne for en strålende innsats. Vi ønsker Eva lykke til i ny jobb. Partnere i OREEC En konsekvens av den organisatoriske endringen til OREEC, er at det ikke lenger er medlemmer i OREEC, men partnere. I dag har OREEC 58 partnere. ( CIENS (Forskningssenteret for miljø og samfunn) er en paraplyorganisasjon for NIBR, NILU, NINA, NIVA,TØI, CICERO og metrologisk institutt. Det er bare CIENS er registrert partner og som betaler partnerskapskontingent.) Etter samordningen mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og OREEC gikk det også ut et tilbud til medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm om å bli partnere i OREEC. Tilbudet innebærer at de ikke belastes ny kontingent til ORREC. Det var 12 bedrifter/virksomheter som takket ja til dette tilbudet. I tillegg er det kommet til 12 andre nye partnere på vanlige vilkår. Dette er meget gledelig, og viser at det har vært gjort et meget godt arbeid med å rekruttere nye partnere gjennom

13 Partnere OREEC Bedrifter AGA AS Akershus Energi AS Asplan Viak AS BioZEG AS BORI - Boligbyggelaget Romerike Cambi AS Deep River AS Efector AS Energea Energy For One World Envac Norge AS Esval Miljøpark KF Gaia Solar AS GreenGas Hjellnes Consult AS Hybrid Energy Hynor Lillestrøm HYOP AS Kjeller Innovasjon AS Kjeller Vindteknikk Lindum AS Mepex Consult AS Nordisk Energikontroll Patentkontoret CURO Pemco Trepellets AS Rainpower Rejlers AS Rekom AS Scanship AS Scatec AS Solel Tidetec AS tto a/s ÅF Infrastruktur AS Utdanningsmiljøer Handelshøyskolen BI Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Forskningsmiljøer CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) NIBR - Norsk institutt for by- og regionsforskning (CIENS) CICERO - Senter for klimaforskning (CIENS) NILU - Norsk institutt for luftforskning (CIENS) NINA - Norsk institutt for naturforskning (CIENS) NIVA - Norsk institutt for vannforskning (CIENS) TØI - Transportøkonomisk institutt (CIENS) NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning SINTEF, institutt Byggforsk Telemark Technological R & D Centre (Tel-Tek) Offentlig sektor/andre Akershus Fylkeskommune Asker kommune Det Kongelige Selskap for Norges Vel Energigjevinningsetaten Oslo kommune NRV/NRA ROAF - Romerike Avfallsforedling IKS Skedsmo kommune Vestfjorden avløpsselskap - VEAS Norsk Solenergiforening De merket mer rødt er nye partnere i

14 14

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Arrangementer 4 3. Prosjekter og aktiviteter 5 3.1 - Forprosjekt Solenergiklyngen. 5 3.2 - VRI i OREEC 5-6 3.3 - OREECs deltagelse

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10

OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 OSLOREGIONEN: SAKER I PERIODEN 2005-10 mai 2011 1 FORORD Osloregionens organer vil våren og sommeren 2011 drøfte fornyelse av strategiene for de nærmeste årene. I denne sammenheng har sekretariatet foretatt

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 23.09.2015 Kl. 12:30-15:30 Møterom Gastronomi, Måltidets Hus, Ipark 01.09.2015

Detaljer

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei Grønn Transport Akershus viser vei Forskning på Ås Verdensledende på bioenergiforskning Side 10 Griper mulighetene i elbilmarkedet Side 4 Ruter er en miljøforkjemper Side 6 Foto: Ingunn Teigen Politisk

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge RAPPORT Fornybar energi og miljøteknologi i Norge Status og utvikling 2004-2013 MENON-PUBLIKASJON NR.34/2014 Desember 2014 av Anne Espelien og Øystein S. Sørvig Bilder på forsiden: Øverst: Cambi AS, THP-anlegg

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer

Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer ÅRSRAPPORT 2013 Høykonjunktur og kapasitetsutfordringer All time high er et dekkende utrykk for situasjonen i næringslivet i Stavanger-regionen når vi oppsummerer 2013. Endelige tall er ikke klare ennå,

Detaljer

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner

2. Kompetanse. Næringsplanens mål. Strategiske grep. Utvalgte prosjekter 2015. Stavanger-regionen skal være blant Europas fremste kompetanseregioner Innledning.. 2 Kompetanse.. 3 Infrastruktur.. 6 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 11 Internasjonalisering.. 12 Offentlige tjenester.. 15 Matklyngen.. 17 Energiklyngen.. 19 Samfunnskontakt.. 22 Prosjektoversikt..

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008

Sak 1 Faglig årsrapport. Faglig årsrapport 2008 Sak 1 Faglig årsrapport Faglig årsrapport 2008 Faglig årsrapport for 2008 Innledning Årsrapporten for faglig virksomhet i Tekna dekker både en rapportering om den politiske del av aktiviteten ved Fagutvalget,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI

ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI ÅRSRAPPORT 2010 NORDISK MERVERDI 2 // Nordic Innovation er en del av Nordisk ministerråd. Vårt oppdrag er å legge til rette for bærekraftig vekst i Norden. Vi skal stimulere innovasjon, bryte barrierer

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN

EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN EN KUNNSKAPSPROFIL FOR OSLOREGIONEN INTERNASJONAL PROFILERINGSSTRATEGI 2007-2010 Oslo Teknopol IKS FORORD Denne planen beskriver den strategiske tilnærmingen til profilering av Osloregionen som et sted

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014

Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Strategisk Næringsplan Bærum kommune 2014 Høringsforslag Desember 2014 Strategisk næringsplan Bærum kommune 2015. UTKAST Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag - mål og satsingsområder 3 Dagens situasjon:

Detaljer

Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen

Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen - Delrapport 1 i prosjekt Felles plattform for internasjonal profilering av Osloregionen - Versjon

Detaljer

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1

Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00. Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Møteinnkalling Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Erik Tjemsland, Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 17.09.10 Kl. 9:00-12:00 Måltidets Hus, ipark 30.08.2010 1 av 1 Innkalt av

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55

Møteinnkalling. Saksliste til styret 26. mars 2010. Måltidets Hus, Ipark. 03.03.2010 1 av 1. Erling Brox MI310045/EB 95 25 99 55 Møteinnkalling Til Styret i SrN Kopi til Kjell Haver Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 26.03.10; kl. 09:00 12:00 Måltidets Hus, Ipark 03.03.2010 1 av 1 Innkalt av Referanse Direkte telefonnr.

Detaljer