Årsmelding OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø"

Transkript

1 Årsmelding 2014 OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. OREEC organisering og strategi 4 3. Norske bedrifter klare for det grønne skiftet 5 4. OREECs deltakelse i Energistrategi i Oslo kommune 5 5. Norwegian cleantech focus Prosjekter og aktiviteter 6 7. Kommunikasjon og profilering Organisasjonen OREEC 12 2

3 1. Innledning Året 2014 har vært et spennende år for OREEC. Det har vært en stor tilgang på nye partnere, og det har vært gjennomført en stor organisatorisk endring. Resultatet av disse endringene har ført til at OREEC har hatt en betydelig økning i sin aktivitet fra tidligere, og plattformen som samarbeidet er bygget på er forsterket. Året 2014 har også vært preget av stor tilgang på prosjekter. Prosjektene har faglig vært konsentrert omkring avfall, transport og solenergi. Det er gledelig å kunne konstatere at de ulike samarbeidene har gitt gode resultater for de som deltar, og ønsket om videre samarbeid er økende blant partnere og andre. Arbeidet gjennom året har også vist at det var en riktig beslutning å samordne OREEC arbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm. 24 nye selskaper er nå partnere, nettverket er utvidet, og arbeidet med å videreutvikle ORREC sin posisjon i Osloregionen har vært positiv. OREEC har også gjennom året lagt til rette for ulike møteplasser for partnere og andre innenfor ulike faglige tema. Oppslutningen omkring disse møteplassene er god, og det viser at det er både behov og interesse for slike arenaer. Det er også gledelig at det i 2014 var flere selskaper som hadde faglige, innovative ideer som kvalifiserte til forprosjektstøtte. Det er også vedtatt ny overordnet strategi for OREEC. Visjonen sier følgende: «OREEC skal bidra til at norske virksomheter er verdensledende innen fornybar energi og miljøteknologi» Visjonen forteller at det er store ambisjoner for OREEC for fremtiden, og at det må arbeides klokt og strategisk for å nå målsetningene. Resultatene fra 2014 viser at vi er på vei, og at utviklingen går i riktig retning. Direktør OREEC/Kunnskapsbyen Lillestrøm 3

4 2.OREEC- organisering og strategi Organisatorisk endring av OREEC Det ble i 2013 startet opp et arbeid med å se på den strategiske og organisatoriske utviklingen av OREEC. Dette arbeidet har skjedd i dialog med styret i Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL). I desember 2013 ble det signert et prinsippdokument av styrelederne i OREEC og KL der det ble besluttet å samordne OREEC med KLs aktiviteter på fornybar energi og miljø. All samordnet aktivitet ble en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm, og all aktiviteten skulle markedsføres under merkenavnet OREEC. Denne avtalen ble godkjent av ekstraordinært årsmøte i foreningen OREEC den 29. januar Vedtak: «Årsmøte godkjenner avtale om prinsipper for samordning av aktiviteter for fornybar energi og miljø mellom OREEC og Kunnskapsbyen Lillestrøm.» Dette ble endelig bekreftet på OREECs ordinære årsmøte den 25. mars 2014 da følgende vedtak ble fattet: «OREEC årsmøte vedtar at foreningen OREEC oppløses». Som en konsekvens av dette har den prosjektporteføljen som nå er tillagt merkevaren ORREC økt fra ca. 3.9 mill kroner i 2013 til ca. 12 mill kroner i Årsaken til dette er at alle prosjektene Kunnskapsbyen Lillestrøm hadde på fornybar energi og miljø nå er en del av merkevaren OREEC. Ny OREEC strategi Klyngestyret i OREEC har gjennom 2014 arbeidet med å utvikle en ny strategi. Den overordnede målsetningen for nettverket skal være å fremme det grønne skifte i Norge og bidra til økt verdiskaping. Strategien for OREEC er blitt til på basis av en bred og inkluderende prosess. Starten var allerede i november 2012 hvor det ble avviklet en rekke foresight-workshop med våre medlemmer. Worskhop i november 2012 og januar 2013 ble fasilitert av eksterne konsulenter og munnet blant annet ut i et utkast til strategi. Deretter fulgte en lengre omstillingsfase, med samordning og etablering av «nye» OREEC som fullt integrert del av Kunnskapsbyen Lillestrøm. Strategiutkastet er bearbeidet av representanter fra styret samt OREEC administrasjon. OREECs rolle og aktiviteter er videre er forankret i foresight-workshop november Styret for Kunnskapsbyen Lillestrøm har vært en høringspartner før strategien ble endelig besluttet desember

5 3. Norske bedrifter klare for det grønne skiftet Menon har på oppdrag for OREEC gjort en kartlegging av leverandører innen fornybar energi og miljøteknologi i Norge og utviklingen Vannkraft og el-forsyning er dominerende. Næringer med betydelig vekst er innen rådgivning/fou/ikt, Avfallshåndtering/ resirkulering og Bioenergi. Det er et økende fokus på miljøtiltak fra industri og transport. Også energieffektivisering har betydelig vekst. Samtidig viser kartleggingen miljøteknologi samlet sett utviklingen er knyttet til risikovillig kapital og sterk offshore olje og gass. en lavere vekst innen fornybar energi og enn i andre næringer. Utfordringer for uforutsigbare rammebetingelser, liten tilgang på konkurranse fra mer lønnsomme næringer som OREEC mener at både offentlige og private aktører må bidra for at norske bedrifter skal være posisjonert for et globalt voksende marked. Ved å styrke rammebetingelsene, øke investeringene og styrke finansieringsmulighetene for bedriftene vil Norge kunne ta betydelige markedsandeler. VRI-prosjektet i OREEC, Interreg-prosjektet Scandinavian Cleantech Network, Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og Innovasjon Norge og OREECs partnere har bidratt i finansiering av rapporten. Les rapporten her %20Fornybar%20energi%20og%20milj%C3%B8teknologi.pdf 4. OREECs deltagelse i Energistrategi i Oslo kommune OREEC har i samarbeid med Oslo kommune invitert bedrifter, forskning, utdanning og andre aktører til workshop for å gi innspill til Oslo kommunes energistrategiarbeid. Her kunne leverandører av teknologi, produkter og tjenester bidra med sin kompetanse og ideer. Det var 300 deltagere på seminarene. Formål med seminarene i februar 2014 var å informere om Oslo kommunes prosess med energistrategi, inkl mål for energi og klima i 2030, samt invitere til diskusjon om fremtidsvisjoner for en Smart city, for din virksomhet og sektor. Hva må til av innovative løsninger på teknologi, produkter og tjenester for å nå målene? Seminarene hadde følgende tema: Bygg og byggrelatert infrastruktur -Transport og transportrelatert infrastruktur -Energiproduksjon og distribusjon- Kommunalteknikk, avfallshåndtering, vann og avløp. Arbeidet ble fulgt opp i august hvor det ble invitert til fire nye seminarer hvor fokus var implementering av Oslos energistrategi, næringsutvikling og forretningsmuligheter. Tema for disse seminarene var: bygg og byggrelatert infrastruktur- transport og transportrelatert infrastrukturenergiproduksjon og distribusjon- ressursutnyttelse. 5

6 5. Norwegian cleantech focus 2014 The cleantech Group Advisory Board er en gruppe sammensatt av noen av Europas ledende VC investorer og selskaper innen cleantech. De besøkte Norge i februar, og OREEC sammen med Oslo handelskammer. Ræder, Nordic Investment and development og Jarlsberg Partners hadde ansvaret for å ta dem imot. Det ble utviklet et omfattende program. Programmet inneholdt bl.a. to pitching sesjoner hvor OREEC også hadde en aktiv rolle i å rekruttere selskaper til å delta. Hovedmålet med arrangementet var å koble norske cleantech selskaper med denne investorgruppen. 6. Prosjekter og aktiviteter Avfall COOLSWEEP-prosjektet 1 COOLSWEEP skaper inter-regionalt, europeisk klyngesamarbeid gjennom å identifisere de beste løsninger og teknologier for utnyttelse av avfall som en ressurs innen produksjon av biogass, drivstoff, varme og strøm. Året 2014 avrundet prosjektets kartleggingsfase. Som del av denne avholdt OREEC bilaterale møter med et 30-talls virksomheter og kom i mye tettere kontakt med sentrale miljøer. Tre workshops ble avholdt; hver av disse i samarbeid med OREECs partnere EGE, ROAF og VEAS. Totalt var det 83 påmeldte, hvorav 7 av disse også fungerte som eksterne innledere. Deltagerne fikk også omvisninger på samarbeidspartnernes anlegg. Sentrale leveranser i 2014: Dybdeanalyse av waste-to-energy i alle seks regioner; Drivkrefter for waste-to-energy i de seks landene; Nasjonale profiler; SWOT-analyser og verdikjedeanalyse; Internasjonaliseringsstrategi, samt Joint Action Plan og seks regionale Cluster Action Plans. OREEC har også hatt oppgaven med å kartlegge muligheter for finansiering på det regionale, nasjonale og internasjonale (Europeisk) nivå. Dette skal leveres i februar Coordinating and Leveraging regional knowledge for initiating a Sustainable and optimized EU Waste to Energy Programme 6

7 Joint Action Plan (JAP) ble ferdigstilt ved årets slutt. JAP representerer et stort stykke arbeid som ble gjort under ledelsen av OREEC i JAP blir førende for internasjonale aktiviteter som igangsettes under fire prioriterte områder i 2015: Supporting the internationalisation of SMEs; Encountering future waste streams with innovative technologies for sorting and separation; Using the full potential of waste-to-energy incineration processes; Bio-waste to Value producing high value products from organic waste feedstock in the framework of a circular economy. Konkrete resultater: nytt prosjekt med tema avfallsbehandling i Tallinn. Se mer her. Internasjonalt: Ekspertmøte mellom forskere og teknologileverandører i Milano. Dette møtet hadde mål om å skape en plattform for fremtidige samarbeider mellom sentrale aktører fra de seks regionene. Fra OREEC hadde vi med tre eksperter innen biogass og organisk avfallsbehandling; fra hhv Tel-Tek, Hjellnes Consult og NMBU. Avfallskonferansen DepoTech i Leoben. Vi presenterte både OREEC og COOLSWEEP i en egen sesjon på konferansen og hadde prosjektets trede workshop for videreutvikling av den Latviske klyngen. Vi knyttet kontakter med det spennende miljøet på avfallsforskning på Montanuniversitetet. Transport Mer om coolsweep: og Hydrogen som satsningsområde Fagmiljøet blant medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) og partnere i OREEC har et nasjonalt og på noen områder internasjonalt fortrinn innen hydrogen. OREEC/KL arbeider for økt satsning på området, og for å skape nye prosjekter og aktiviteter som kan bidra til at medlemsvirksomhetene får brukt og synliggjort sin kompetanse på området. Lokalisering av sekretariatstillingen for Norsk Hydrogenforum og for Hydrogenrådet til Kunnskapsbyen Lillestrøm siden 2010, har gitt miljøet en unik mulighet til å engasjere seg sterkere i den nasjonale satsningen og også i internasjonale prosjekter på området. I 2014 har dette arbeidet fortsatt med full tyngde og en rekke viktige endringer har funnet sted. Herunder nye nasjonale og lokale forhold som berører satsingen i Oslo og Akershus, hvor Lillestrøm-miljøet har bidratt sentralt i prosessen. Handlingsprogram for hydrogen for Oslo og Akershus De omfattende strategiprosessene som har pågått hos Akershus fylkeskommune og nylig også Oslo kommune har nå bidratt til en tung politisk og organisatorisk forankring av hydrogen som et prioritert satsingsområde for klimatiltak i transportsektoren i regionen de neste tiårene. OREEC, Norsk Hydrogenforum og hydrogenmiljøet ellers har hele veien vært bredt involvert i disse prosessene. Akershus fylkeskommune var først ute og igangsatt strategiarbeid i 2012, og det grundige arbeidet resulterte i et handlingsprogram som ble vedtatt i fylkestinget oktober Oslo kommune ble invitert med inn i samarbeidet og har vedtatt et tilsvarende strategidokument for hydrogen, men har måttet vente med ferdigstilling av handlingsplan for å integrere satsingen fullt og helt i arbeidet med ny klima- og energistrategi, som skal til politisk godkjenning våren Strategien legger opp til et svært ambisiøst løp mot en fossilfri by innen Både OREEC og NHF 7

8 sendte i februar høringsbrev til kommunen for de siste innspill for endelig strategi, og det ligger an til mange spennende tiltak som skal gjennomføres for å realisere de høye ambisjonene. Gjennom What s Next kom det også opp et lokalt initiativ for å engasjere de lokale renovasjonsaktørene Romerike Avfallsforedling og Renovasjonsetaten i Oslo, i samarbeid med OREEC/Kunnskapsbyen Lillestrøm og COWI. De fire partnerne etablerte et konsortium for å vurdere mulighetene for å anskaffe og få i drift renovasjonsbiler som går på hydrogen og strøm. Formålet med studiet er å skaffe grunnlag for å rigge et større pilotprosjekt, og slik kunne bidra til å befeste posisjonen for Oslo og Akershus som en foregangsregion innen nullutslippstransport. Et slikt pilotprosjekt vil kunne engasjere offentlige aktører til å bidra til utvikling av nye innovative løsninger og stimulere til økt etterspørsel etter tyngre nullutslippskjøretøyer. Prosjektet er derfor et viktig bidrag som et supplement til den eksisterende hydrogenbussflåten, og bidrar også til et bedre businesscase og større drivstoffomsetning ved planlegging av nye hydrogenstasjoner de kommende årene. Renovasjonsetaten i Oslo og ROAF har allerede i dag stort kunnskapsgrunnlag og en meget god standing med utstrakt bruk av klimanøytrale renovasjonsbiler som går på biogass. Samtidig er det stor offentlig etterspørsel etter mer biogass, som kan føre til knapphet på drivstoffet. Det er derfor viktig å utrede alternativer som kan hjelpe de store kommunale kjøretøyflåtene i regionen over på fossilfrie drivstoffalternativer. Hydrogen- og strømdrevne renovasjonsbiler vil dessuten være meget stillegående og derfor attraktive å benytte til avfallsinnsamling i urbane boligstrøk. Utover de fire partnerne er studien medfinansiert av Transnova og fylkeskommunene Akershus og Østfold samt Oslo kommune. Forprosjekt Hydrogen Gardermoen H2OSL Forprosjektet er en oppfølging av et mulighetsstudie som viste mange interessante forretningsmuligheter og stort potensiale for utslippskutt på Norges hovedflyplass. H2OSL skal bidra til konkrete anbefalinger for innfasing av hydrogenkjøretøyer på Oslo Lufthavn og regionen rundt. Gardermo-caset er et sentralt ledd i infrastrukturutviklingen i Akershus fylkeskommunes hydrogenstrategi. Fylkeskommunen har i løpet av 2014 søkt om etablering av et eget hydrogentaxiprosjekt i Bærum til Enova, som ventes å kunne få innvilgning våren Det er ønskelig å bygge videre på en taxisatsing med en ny node på Gardermoen, og et mulig første byggetrinn på hovedflyplassen penses derfor inn mot drosjesegmentet i tillegg til bussruter nord i Akershus og shuttlebusser mellom flyplassen og bl.a. hotellene rundt. Forprosjektet skal ferdigstilles i løpet av våren 2015, og vil skissere et løp for en norsk hovedflyplass med høye ambisjoner for utslippskutt de kommende årene. Hynor Lillestrøm AS Hynor Lillestrøm har etablert et internasjonalt teknologisenter med fokus på innovasjon, nyskaping og næringsutvikling innen hydrogen til transport og distribuert fornybar energiproduksjon. Selskapet samarbeider med bedrifter, institutter og utdanningsinstitusjoner om test og demonstrasjon av relevant teknologi. Hynor Lillestrøm samarbeider for øvrig med OREEC, Akershus Energi og utdanningsinstitusjoner om å gi elever og studenter økt kunnskap om bruk av hydrogen i samfunnet. Målsettingen er blant annet å bidra til økt interesse for realfag og naturvitenskapelige fag samt til utdanningen av morgendagens forskere. Se 8

9 Solklyngen Solklyngen har vært finansiert av Akershus Fylkeskommune i to år, og er et samarbeid mellom OREEC, IFE, Multiconsult, NSF, Link Arkitektur, Kjeller Vindteknikk og NMBU. Målet med Solenergiklyngen er økt samarbeid og økt hjemmemarked for de norske solenergi leverandørene. Det ble gjennomført flere samlinger gjennom året i Solklyngen i Blant annet ble det arrangert studietur til sør Tyskland sammen med tysknorsk handelskammer. Les mer om denne turen her. På årskonferansen i desember møtte over 90 deltagere opp og du kan lese om årskonferansen og se linker til foredragene her. Utover dette har prosjektet levert følgende resultater i 2014: To søknader er levert til Innovasjon Norge på bedriftsprosjekter. En søknad er sendt og innvilget til ENERGIX programmet på bygningsintegrert solenergi. Det er etablert samarbeid med KUBEN yrkesfaglig skole om innhold i opplæringen. En solenergiguide utarbeidet og snart ferdigstilt og vil utgis i løpet av våren. Barrierestudie ble gjennomført i 2014 for å kartlegge barrierer i byggsektoren for å ta i bruk solenergi. Rapporten kan lastes ned her. Prosjektet har hatt en rekke presseoppslag, her er et par eksempler: o Egen artikkel i Energi & Klima kan lastes ned her. o Intervju i fagbladet Energi kan lastes ned her. o Intervju i fagbladet Business Memo kan lastes ned her. o Artikkel i Teknisk Ukeblad etter årskonferansen her. Arbeidet fortsetter i 2015 med fokus på og ambisjon om å etablere en næringsklynge i Arena programmet for 2016 med vekt på tjenester og systemer innen solenergi. Rekruttering av partnere fortrinnsvis bedrifter vil foregår gjennom året med en klyngeutviklingsprosess som en del av arbeidet. Les mer om arbeidet i Solenergiklyngen med linker til tidligere arbeid og forstudier her. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Trine Kopstad Berentsen for mer informasjon Cleantuesday Cleantuesday bidrar til å utvikle og styrke nettverk for entreprenørskap, innovasjon og forretningsutvikling innen fornybar energi og miljø. Bakgrunne er at det er maglende og løst nettverk innen fornybar enrgi og klimateknologi. Vi har arrangert Cleantuesday hos Mesh i Oslo sentrum. Cleantuesday er blitt et kjent møtepunkt også utenfor regionen. Det er avholdt 7 Cleantuesday 2014, 50% har vært finansiert av RIP og 50% av VRI. Det har vært 231 deltagere og 26 innledere. 9

10 VRI 2014 Vi har i 2014 lykkes i å stryke koblingen mellom forskning og næringsliv. I den forbindelse er vi er stolte av at NIFU fikk innvilget sin søknad på 40 millioner fra Binærprogrammet. Vi har lykkes med aktivitetene innen Dialog om medvirkning og Personmobilitet. Det siste etter at vi stryket samarbeidet med Universitetene og la vekt på kontakten med studenter og studentoppgaver. Vi har hatt god framgang på Kompetansemegling, og vil styrke dette videre i Bedriftsprosjektene nådde ikke målet med to bedrifter i A.Kompetansemegling verifiseringsprosjekter Vi har hatt besøkt 59 bedrifter i To bedrifter er overført til et Nordisk Innovasjonsprosjekt rettet mot Internasjonalisering. Kobling mellom IFE, Kjeller Vindteknikk og Norges Bondelag resulterte i søknad på JA-midlene til Statens Landbruksforvaltning med en ramme på 1,4 millioner. Det er oppstart av ny bedrift i 2014, Solel. BioPharmia fikk midler til forprosjekt fra RRF og Nes kommune på totalt Nok. Kjeller Innovasjon arbeider med utarbeidelse av forretningsplan og mulige partnere for TideTech. B. Bedriftsprosjekter SeaLix leverte sluttrapport i Prosjektet ført til endring av turbinkonstruksjonen for å øke effekten. Frasko Rådgivning leverte søknad i desember 2014, Forprosjekt - HOLOS Energi. HOLOS står for helhetlig tenkning, hvor vi tar med både lokalt forbruk, produksjon og lagring av energi. C. Personmobilitet Samarbeidet med universitet og høyskole har gitt gode resultater. Samarbeidet med Senter For entreprenørskap førte til at studenter der skrev en oppgave om forretningsutvikling for ECOCUBE. Det er i gang to nye oppgaver fra studenter ved Senter for entreprenørskap. Vi har samarbeidet med NMBU om student oppgaver og besøk ved Glava solsenter. To NMBU studenter utfører noen arbeid for Deepriver. D. Dialog og medvirkning I E2014 har VRI hatt en rolle i å arrangere 3 workshops for å engasjere næringslivet. OREEC har avholdt: Workshop om rehabilitering av boliger,workshop om Biogass, speedating for bedrifter og investorer og workshop knyttet OREECs Foresight prosess Workshopene om Biogass og rehabilitering av bygg avdekket kontrete utfordringer som næringene har og vil bli fulgt opp i

11 Samarbeid internasjonalt OREEC har et godt internasjonalt nettverk og samarbeid med tilsvarende klynger gjennom Internasjonalt Cleantech Network (ICN), Global Cleantech Cluster Association, Cleantech Scandinavia og gjennom to prosjekter for forretningsutvikling finansiert av Nordisk Innovasjon. OREEC er også valgt inn i styret til ICN, og er der representert ved prosjektleder Per-Olav Lauvstad. Nordic Innovation- satsing på Nordic High Growth Entrepeneurship OREEC er deltager i to prosjekter gjennom Nordic Innovation Nordic cleantech accelerator og Nordic Cleantech Innovation Cluster. Det har vært liten aktivitet i disse samarbeidene gjennom 2014, men arbeidet vil intensiveres gjennom Kommunikasjon og profilering Det har vært arbeidet aktivt med informasjon om nyheter og aktiviteter innen fornybar energi og miljø. Profilering av Osloregionens kompetanse har også hatt en stor plass. Dette gjøres bl.a. gjennom månedlige nyhetsbrev. Regionens aktører profileres ved å være innledere på OREECs arrangementer, og ved deltagelse på aktiviteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. OREEC benytter også sosiale medier som facebook og twitter. OREEC har også egne web-sider. 11

12 8. Organisasjonen OREEC Klyngestyret OREEC Medlemmer Odd Jarle Skjelhaugen, NMBU, styreleder Bente Haukland Næss, Asplan Viak, nestleder Anne Cathrine Gjerde, Polyteknisk forening Sigurd Oseid, Hybrid Energy Arve Holt, IFE Anders Elverøi, UiO-Energi Morten Fraas, Oslo kommune Fredrik Dahl-Paulsen, Akershus energi Sven Røst, Scatec Det har vært avholdt 5 ordinære styremøter i 2014, samt årsmøte og årskonferanse i mars Eva Næss Karlsen har hatt funksjonen som Direktør OREEC gjennom hele Hun har nedlagt et stor arbeid i å videreutvikle OREEC, og vi takker henne for en strålende innsats. Vi ønsker Eva lykke til i ny jobb. Partnere i OREEC En konsekvens av den organisatoriske endringen til OREEC, er at det ikke lenger er medlemmer i OREEC, men partnere. I dag har OREEC 58 partnere. ( CIENS (Forskningssenteret for miljø og samfunn) er en paraplyorganisasjon for NIBR, NILU, NINA, NIVA,TØI, CICERO og metrologisk institutt. Det er bare CIENS er registrert partner og som betaler partnerskapskontingent.) Etter samordningen mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og OREEC gikk det også ut et tilbud til medlemmer i Kunnskapsbyen Lillestrøm om å bli partnere i OREEC. Tilbudet innebærer at de ikke belastes ny kontingent til ORREC. Det var 12 bedrifter/virksomheter som takket ja til dette tilbudet. I tillegg er det kommet til 12 andre nye partnere på vanlige vilkår. Dette er meget gledelig, og viser at det har vært gjort et meget godt arbeid med å rekruttere nye partnere gjennom

13 Partnere OREEC Bedrifter AGA AS Akershus Energi AS Asplan Viak AS BioZEG AS BORI - Boligbyggelaget Romerike Cambi AS Deep River AS Efector AS Energea Energy For One World Envac Norge AS Esval Miljøpark KF Gaia Solar AS GreenGas Hjellnes Consult AS Hybrid Energy Hynor Lillestrøm HYOP AS Kjeller Innovasjon AS Kjeller Vindteknikk Lindum AS Mepex Consult AS Nordisk Energikontroll Patentkontoret CURO Pemco Trepellets AS Rainpower Rejlers AS Rekom AS Scanship AS Scatec AS Solel Tidetec AS tto a/s ÅF Infrastruktur AS Utdanningsmiljøer Handelshøyskolen BI Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Universitetet i Oslo (UiO) Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Forskningsmiljøer CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) NIBR - Norsk institutt for by- og regionsforskning (CIENS) CICERO - Senter for klimaforskning (CIENS) NILU - Norsk institutt for luftforskning (CIENS) NINA - Norsk institutt for naturforskning (CIENS) NIVA - Norsk institutt for vannforskning (CIENS) TØI - Transportøkonomisk institutt (CIENS) NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning SINTEF, institutt Byggforsk Telemark Technological R & D Centre (Tel-Tek) Offentlig sektor/andre Akershus Fylkeskommune Asker kommune Det Kongelige Selskap for Norges Vel Energigjevinningsetaten Oslo kommune NRV/NRA ROAF - Romerike Avfallsforedling IKS Skedsmo kommune Vestfjorden avløpsselskap - VEAS Norsk Solenergiforening De merket mer rødt er nye partnere i

14 14

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC

ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Arrangementer 4 3. Prosjekter og aktiviteter 5 3.1 - Forprosjekt Solenergiklyngen. 5 3.2 - VRI i OREEC 5-6 3.3 - OREECs deltagelse

Detaljer

Arena Sol. På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016

Arena Sol. På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016 På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016 Bakgrunn for Arena Sol Kloden krever bærekraftig levesett Solenergi er en del av det

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Interregkonferanse 20. januar 2014 Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Snakke om. Kort om OREEC/ Kunnskapsbyen Lillestrøm Kobling mlm

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ Industrikonferansen, Kongsberg, 24. juni 2011 Eva Næss Karlsen, ass.direktør, Kunnskapsbyen Lillestrøm KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ 2 Skedsmo kommune 49.000 innbyggere

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. Arena Sol

Creating Green Business together. www.oreec.no. Arena Sol Bygger på 2-årig arbeid med Solenergiklyngen Bedrifters ønske om å samarbeid Arena kan være en struktur for samarbeidet videre Samarbeid om utvikling av nye tjenester og produkter på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

OREECs årsmelding 2015

OREECs årsmelding 2015 OREECs årsmelding 2015 OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm OREECs årsmelding 2015 Side 2 of 20 Innhold Resultater fra virksomheten... 3 Sammendrag... 4 OREECs faglige fokusområder... 5 Fokusområde:

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe

Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Et kunnskapsbasert Østfold Egen vekstkraft eller utkant i Osloregionen? Erik W. Jakobsen, Managing partner Menon; professor i strategi ved HiBu/HiVe Prosjektet Et kunnskapsbasert Østfold Samarbeidsprosjekt

Detaljer

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder

HyNor. Hydrogenveien i Norge. Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor Hydrogenveien i Norge Oslo 28. september 2006 Ulf Hafseld, Prosjektleder HyNor sin målsetning Prosjektet ble etablert i 2003 med målsetning om en bred markeds-demonstrasjon av hydrogen i transportsektoren

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Hydrogenstrategi 2014-25

Hydrogenstrategi 2014-25 Fylkesordfører Anette Solli, 14. oktober 2014 Hydrogenstrategi 2014-25 for Oslo og Akershus GO-tinget Ønsket resultat av strategien 10.000 hydrogenbiler i Oslo og Akershus i 2025 + 500 i nabofylkene 100

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Sverre Aam, Styreleder Energi21

Sverre Aam, Styreleder Energi21 En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi - 2014 OREEC Foresight Det Grønne skiftet og næringspotensialet 18. 19. november 2014, Quality Spa

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Saksbehandler seminar Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova og

Detaljer

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR

DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR DAGENS MEDISIN HELSE SEMINAR Arbeidgruppe Næringsutvalget Head of Innovation Management, Hilde H. Steineger 1 AGENDA INNLEDING NÅSITUASJONEN VURDERINGER MÅLSETINGER OG ANBEFALINGER 01 02 03 04 2 01 INNLEDNING

Detaljer

Videreutvikling av Klimapartnere Agder

Videreutvikling av Klimapartnere Agder Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/9177-2 Saksbehandler Kirsten Borge Utvalg Møtedato Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget 06.06.2017 Kultur-, nærings- og helsekomité 13.06.2017 Fylkestinget

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Kristian E. Vik, Generalsekretær Non-profit medlemsorganisasjon Ca. 45 medlemmer fra næringsliv, forskning og akademia Norsk Hydrogenforum (NHF) ble

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune

KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune KLARE FOR HYDROGEN Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune H H KLARE FOR HYDROGEN Akershus og Oslo er den perfekte regionen for innføring av hydrogenbiler: klimavennlig hydrogenproduksjon et økende

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Haakon Thaulow-Forskningsleder

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Høgskolene, internasjonalt forskningssamarbeid og Horisont 2020 Oslo, 9. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Nytt fra Brussel høst 2014 Horisont 2020 utlysningene

Detaljer

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011

Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Hva er et fyrtårn? Av William Fagerheim, Mind the Gap AS Utarbeidet i forbindelse med strategiprosess for CWN Vannklyngen, januar 2011 Begrepet fyrtårn er brukt i sammenheng med flere klyngeutviklingsprosjekter

Detaljer

Energi Nasjonale prioriteringer for energiforskningen. Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8.

Energi Nasjonale prioriteringer for energiforskningen. Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8. Energi21 2011 - Nasjonale prioriteringer for energiforskningen Trond Moengen, Energi21 GeoEnergi - CMR i Bergen 8. september, 2011 Innhold Premissene Prosess Prioriteringer - forsterke Punkt nivå 2 Punkt

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Etablering av SINTEF Helgeland AS? Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og Kjemi

Etablering av SINTEF Helgeland AS? Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og Kjemi Etablering av SINTEF Helgeland AS? Jack Ødegård, Forskningsdirektør, SINTEF Materialer og Kjemi Signatur: "Sirkulær Økonomi og Bærekraft" Teknologi for et bedre samfunn 1 Hvorfor etablering på Helgeland

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator

ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator ENERGIX Nytt stort program for energiforskning Ane T. Brunvoll, Programkoordinator 1. Prosessen frem til foreløpig programplan 2. Programplanutkastet hva sier den? 3. Samspill med FME Programplan prosess

Detaljer

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist;

Utlysning 2017 Informasjonsmøte Søknadsfrist; Utlysning 2017 Innovasjon Norge inviterer klynger til et nasjonalt kompetanseløft for små og mellomstore bedrifter med sikte på raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Informasjonsmøte for

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning

Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning Om gass og gassteknologi behov for nye løsninger og forventninger til forskning og undervisning SINTEF/NTNU 22. april 03 Statsråd Einar Steensnæs Forskning små oppdagelser - store muligheter Energi prognosene

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014

Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Oslo kommune Klima- og energiprogrammet Prosjektet: Klima- og energistrategi for Oslo Presentasjon for OREEC Holmsbu, 18.-19.11. 2014 Klima- og energiprogrammet Øystein Ihler Oslo en smart by i endring

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Bioenergilandslaget strukturert forskning for å nå 14 TWh-målet

Bioenergilandslaget strukturert forskning for å nå 14 TWh-målet Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør LMDs konferanse om klima og landbruk, Gardermoen 2.-3. juni 2009 Bioenergilandslaget strukturert forskning for å nå 14 TWh-målet En historie om en bioenergi-drøm og

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Hydrogensatsningen i Norge

Hydrogensatsningen i Norge Hydrogensatsningen i Norge Transnovakonferansen 2012 Jan Carsten Gjerløw Daglig leder, Hynor Lillestrøm AS Den Europeiske transport-fremtiden Basert på faktiske og konfidensielle data fra mer enn 30 forskjellige

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

-Arbeidet i teknologiutviklingsnettverket til Norsk Vann -Finansieringsmuligheter for FoUI i vannbransjen

-Arbeidet i teknologiutviklingsnettverket til Norsk Vann -Finansieringsmuligheter for FoUI i vannbransjen -Arbeidet i teknologiutviklingsnettverket til Norsk Vann -Finansieringsmuligheter for FoUI i vannbransjen Ingun Tryland VAnnforsk nettverkstreff og seminar Oslo, 28. november, 2017 Stort investeringsbehov

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2008/1558-6037/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV ARENA FRITIDSBÅT

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN Oslo en smart by i endring Mål: 2030-50 % utslippskutt 2050 - klimanøytralitet 2 Targets - reduction in net GHG emissions (mill. tonns

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 Saksframlegg Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret

Detaljer