ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Arrangementer 4 3. Prosjekter og aktiviteter Forprosjekt Solenergiklyngen VRI i OREEC OREECs deltagelse i Energistrategi 2014 i Oslo kommune EU-prosjektet COOLSWEEP Cleantech Factory Internasjonalt samarbeid innen cleantech Kommunikasjon og profilering 9 5. Organisasjonen OREEC Medlemsoversikt 11 2

3 INNLEDNING OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, forskning og utdanning innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREEC er organisert som en medlemsforening med et eget styre. Organisatorisk er driften av OREEC lagt til Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL). OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapingen for deltagerne i nettverket. Året 2013 har vært spennende for utviklingen av OREEC som klyngeorganisasjon. Året startet i januar med foresight-workshop med ulike interessenter for å peke ut den strategiske satsingen videre. Her var det god deltakelse og sterkt engasjement for et bredt kompetansenettverk innen fornybar energi og miljøteknologi. De tre viktigste hendelsene i OREEC i 2013 har vært igangsetting av EU-prosjektet COOLSWEEP, videreføring av foresightbasert strategiprosess som ble startet høsten 2012 og satsingen på urbane energiløsninger og gjennomføring av forprosjekt på solenergi. Disse hendelsene og andre spennende aktiviteter blir nærmere beskrevet nedenfor. OREEC er inne i en positiv utvikling, der vi opplever en økende anerkjennelse og interesse. Det har i 2013 vært økning i antall medlemmer, totalt 9 nye medlemmer. Også starten på 2014 har vært positiv med hensyn til medlemsutvikling. Pr mars 2014 er ytterligere 8 nye virksomheter tatt opp som medlemmer i OREEC. OREECs bidrar til etablering av nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og mellom bedrifter og forskning, Dette gir forretningsmuligheter. OREEC som organisasjon har også utviklet gode samarbeidsrelasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil være viktig for deltakerne i nettverket fremover. De viktigste finansieringskildene for OREEC i 2013 har vært Forskningsrådets VRI-prosjekt, EUs 7. rammeprogram, Handlingsprogrammet i Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og medlemskontingent. Eva Næss Karlsen Direktør OREEC 3

4 2. ARRANGEMENTER En av OREECs viktigste oppgaver er å etablere gode møteplasser som stimulerer til samarbeid og relasjonsbygging, og som setter viktige saker på dagsorden. Nedenfor er noen av arrangementene i 2013 listet opp. Foresightbasert strategiprosess og søknad til Arenaprogrammet. Det ble gjennomført 3 workshops/seminarer i januar mars for bedrifter, forskning, utdanning og myndigheter som en del av foresightbasert strategiprosess og arbeid med søknad til prosjekt fra Arenaprogrammet. Arrangementene samlet ca 80 deltakere. Cleantuesday på MESH, Tordenskioldsgate 3, kl Det er faste månedlig møter på ca. 2 timer med god tid til nettverksbygging. Her har vi i 2013 hatt ca 200 deltagere og 40 innledere. Blant tema i 2013 var investeringer i fornybar energi, nullutslippskjøretøy, avfall som ressurs, energieffektivisering/passivhus-standard og Stortingsvalget Møte med Venstre 26. april. OREEC/KL inviterte til møte med Venstres leder, Trine Skei Grande og Akershus Venstre sin første- og andrekandidat til valget 2013, Abid Raja og Siri Engesæth. Temaet var næringsutvikling og fornybar energi, finansiering og teknologiutvikling i oppstartsselskap. Innledere var Frank Sagvik, Akershus Energi, Eva Dugstad, IFE og Mariann Ødegård, Kjeller Innovasjon. Workshops i forprosjektet Solenergiklyngen ble arrangert 24.04, og Oslo Renewable Energy Day 16. oktober. Oslo Innovation Week - ORED ble gjennomført på Lillestrøm Kultursenter. Her hadde vi ca 70 deltakere og 6 innledere. Workshop om Esval Miljøpark og Coolsweep-prosjektet, 4. november. Temadager i november om Fornybar energi og bærekraftig utvikling for 3 videregående skoler i Akershus. Ca 450 elever fra Nadderud vgs, Lørenskog vgs og Nes vgs deltok på arrangementene, der næringslivet stod for forelesningene. 4

5 3. PROSJEKTER OG AKTIVITETER OREECs aktiviteter er organisert i prosjekter. Prosjektene i 2013 har vært Forprosjekt Solenergiklyngen, VRI i OREEC, COOLSWEEP, Cleantech Factory, Internasjonalisering av cleantech-virksomheter. 3.1 FORPROSJEKT SOLENERGIKLYNGEN IFE og OREEC har sammen gjennomført forprosjektet Solenergiklyngen Oslo og Akershus. Prosjektet har for 2013 fått støtte fra Akershus fylkeskommunes Handlingsprogram. Målet har vært å bygge opp et markedsnært nettverk på solenergi i Norge. Prosjektet startet opp med kombinert kick off og studietur den april ved Glava Energy Center i Arvika. Her deltok vi ved workshopen og ved felles middag på Hillringsberg Herregård med det svensk-norske nettverket i Interreg FEM. Kick off var samtidig med en konferanse som ble arrangert den 25. april om Bygningsintegrerte løsninger for PhotoVoltaics (BIPV), arrangert av Interreg FEM-prosjektet. Den 4. juni ble det arrangert en ny workshop med fokus på utfordringer i solenergibransjen i Norge. Konklusjonen fra kick-off og workshop i juni var at de viktigste barrierene er manglende kunnskap om potensialet for bruk av solenergi i Norge og mangel på kompetanse når det gjelder installasjon av solenergiløsninger. I tillegg er det identifisert behov for kvalitetssikret innstrålingsdata, og for en samlet database over solenergiinnstråling i Norge. Dette ble så tatt videre i to strategiske prosjekter/utredninger. 20. november ble det gjennomført en sluttkonferanse og workshop hos Multiconsult. Det var stor deltagelse med over 90 deltagere. Resultater fra strategiske prosjekter ble lagt frem. En rekke aktører bidro med foredrag blant annet Statsbygg, Scatec og Enova. Det var målrettede gruppearbeid som jobbet sammen mot å bygge konsortier og prosjekter for samarbeid videre. Satsingen på solenergiklyngen videreføres i 2014, i samarbeid med Norsk Solenergiforening, IFE og deltakerne fra prosjektet i VRI I OREEC OREEC har siden 2008 hatt delprosjekt i VRI Oslo/Akershus. VRI er Forskningsrådets program for regional FoU og Innovasjon. Det er i 2013 søkt om nytt VRI-prosjekt for den tredje VRI-perioden OREEC er i søknaden for VRI3 et av tre delprosjekt. I november ble det offentliggjort at søknaden fra Oslo/Akershus gikk gjennom. OREEC har i søknaden for VRI3 et av tre delprosjekt i VRI Oslo/Akershus. 5

6 Dialogaktiviteter og forprosjekt Aktivitet 1- Fyrtårnprosjekter Akershus EnergiPark OREEC har støttet arbeidet med å utvikle en undervisningspakke i Akershus EnergiPark, der Interreg FEM har vært utførende i Romerike Biogassanlegg/Esval avfallsdeponi i Nes Kommune. Det er arbeidet for en utredning av mulighetene for ytterligere næringsaktivitet knyttet til Esval Miljøpark og Romerike Biogassanlegg. Prosjektet er nå formalisert av Nes kommune og videreføres i Aktivitet 2 Matchmaking og leverandørutvikling Cleantuesday, ORED - Oslo Renewable Energy Day, workshops og seminarer har vært grunnlaget for matchmaking. Aktivitet 3 Foresightbasert strategiprosess. I 2012 startet OREEC opp strategiprosess. Arbeidet er videreført i Dette har ført til et sterkere nettverk. Det ble definert tre leveranser. Det skulle utarbeides en ny hovedstrategi for OREEC, grunnlag for en søknad til Arenaprogrammet og utvikle ideer for samarbeidsprosjekter. Søknad til Arenaprogrammet Arena Urban Waste Solutions ble levert 15. mars Søknaden var kvalifisert til programmet, men fikk ikke støtte på grunn av manglende bevilgninger. Virkemiddel B - Mobilitet Samarbeid med Universitet og høgskoler er bl.a. formidling av masteroppgaver og forelesninger for studenter. Eksempler på dette er studenter fra UiO/Senter for entreprenørskap som igangsatte et samarbeid med bedriften Ecocube. OREEC har også støttet studiereise til Glava Energy Center for studenter fra UMB. I 2013 ble satsingen UiO Energi lansert. Dette vil være viktig for videre samarbeid med UiO. Lektor2-arrangement. Temadager for videregående skole. OREEC arrangerte for tredje gang temadag om fornybar energi og bærekraftig utvikling i november. Her deltok ca 450 elever i 3 videregående skoler i Akershus, Nes vgs., Lørenskog vgs. og Nadderud vgs. 19 virksomheter fra næringsliv, forskning, utdanning, offentlig forvaltning og miljøorganisasjoner bidro med forelesninger om fornybar energi og bærekraftig utvikling. Dette er en del av lektor2-ordningen, der næringslivet blir engasjert for å dekke konkrete kompetansemål i undervisningen. Ordningen forvaltes av Naturfagsenteret. OREEC har inngått samarbeidsavtaler med den enkelte skole om bidrag fra OREECs nettverk. Virkemiddel C Bedriftsprosjekt. Det er i 2013 igangsatt ett bedriftsprosjekt. Vi styrker arbeidet på denne aktiviteten i ny VRI-periode for å få inn flere søknader. 6

7 3.3 OREECS DELTAGELSE I ENERGISTRATEGI 2014 I OSLO KOMMUNE Oslo kommune startet 1. mars 2013 opp et arbeid med utvikling av ny energistrategi for Oslo, (E 2014). Strategien skal behandles politisk innen utgangen av Det er igangsatt en bred prosess med deltakelse fra ulike virksomheter. OREEC ble tidlig involvert i arbeidet, bl.a. som et resultat av foresight-prosessen (se VRI i OREEC). Oslo kommune inngikk høsten 2013 en rammeavtale med IFE om leveranser i forbindelse med energistrategiarbeidet. OREEC har deltatt i strategiarbeidet for å mobilisere bedrifter, forskning og utdanning til å delta i arbeidet om utvikling av fremtidens energisystem i Osloregionen. Arbeidet videreføres i EU-PROSJEKTET COOLSWEEP En viktig milepæl ble nådd i 2012 da kontrakt med EU-kommisjonen ble signert for prosjektet COOLSWEEP i desember. Prosjektet startet opp og går over tre år. Totalbudsjett er på ca 3 mill Euro. KL er juridisk partner og OREEC er den operative partneren. Prosjektet finansieres av Regions of Knowledge-programmet i EUs 7. rammeprogram. Dette er et program for FoU-baserte klynger. For Norge er det også en milepæl da dette er det første prosjektet innen dette programmet der Norge har koordinator-funksjon. Gjennom partnerskapet i International Cleantech Network (ICN) lykkes man å få gjennom en søknad til EUprogrammet Regions of Knowledge. Det er 5 europeiske klynger på cleantech som står bak dette prosjektet: København (Danmark), Graz (Østerrike), Bilbao (Spania) og Milano(Italia) og OREEC. I tillegg er Riga Technical University i Latvia deltager. Tema for prosjektet er Energigjenvinning fra avfall. Prosjektet startet med kick off på Kjeller i januar for alle partnerne i prosjektet og samarbeidspartnere fra Osloregionens EU-kontor og Akershus fylkeskommune. Prosjektet har som mål å identifisere mulige synergier og partnerskap mellom ulike interessenter, offentlig og private og kunnskapsinstitusjoner hos de deltakende regionene innen avfallshåndtering og energigjenvinning fra avfall. Dette vil bidra til økte forretningsmuligheter for utnyttelse av avfall som ressurs for energiformål og restprodukter fra energiproduksjonen. I 2013 har det vært gjort en omfattende av kartlegging av waste-to-energyfeltet, både globale analyser og analyser av de deltakende regioner. Det er også laget en database over aktører innen waste-to-energy i deltakende regioner. Prosjektet har en egen web-side, Esval Miljøpark, Romerike Biogassanlegg og COOLSWEEP-prosjektet. Som en del av Coolsweep ble det gjennomført et seminar i november Tema på seminaret var todelt. Seminaret tok for seg utfordringer og muligheter i Esval Miljøpark i Nes. I tillegg ble utfordringer innen waste-to-energyfeltet i Norge diskutert. 7

8 3.5 CLEANTECH FACTORY I 2012 lanserte OREEC en ny møteplass, Cleantuesday, som er en månedlig uformell møteplass for gründere, etablert industri og investorer innen cleantech. Cleantuesday ble videreført i 2013 med 7 arrangementer. På Cleantuesday møtes investorer, gründer bedrifter, etablerte selskaper, offentlige aktører og potensielle kunder. Cleantuesday i Oslo er etter modell av Cleantuesday Paris med faglig innlegg på rundt en time og enkel servering etter innleggene. Møtene skal fremme dialog og nettverksbygging. Formålet er å øke innovasjonen å skape oppmerksomhet rundt fornybar energi, klima og miljøteknologi. Samarbeidet med Cleantuesday Frankrike gir oss en mulighet til å delta på deres eventer i Frankrike og presentasjoner på våre eventer legges ut på deres internasjonale nettside. Som en del av Cleantech Factory ble OREEC Innovation Award delt ut. OREEC Innovation Award 2013 ble tildelt Single Phase Power. Prisen var reise og deltagelse med presentasjon på Global Cleantech MeetUp i Boston i november I tillegg ble det gjennomført flere bilaterale møter for Single Phase Power i Boston. 3.6 INTERNASJONALT SAMARBEID INNEN CLEANTECH Hovedmål med arbeidet på internasjonalisering er høyere deltagelse i internasjonale programmer og samarbeid for å få økt konkurransekraft innen cleantech. Det er i 2013 gjennomført en kartlegging av bedriftenes internasjonale ambisjoner. Videre er det gjort en kunnskapsinnhenting på EU-programmer/EEA-grants, som legger et bedre grunnlag for senere søknader. Det er også gjennom året gjort en jobb på profilering og merkevarebygging av klyngen og deltakere i nettverket. International Cleantech Network ICN OREEC deltar i et internasjonalt klynge-nettverk bestående av cleantech-klynger fra henholdsvis København, Graz, Milano, Bilbao, Hamburg, Grenoble, North Carolina, Colorado, Quebec, Singapore, Sør-Korea og Kina. Formålet med nettverket er å stimulere til økt internasjonalisering av klyngene, samarbeid mellom klyngemedlemmene og større samarbeidsprosjekter. Det var i 2013 to møter i ICN, som ble arrangert i hhv. Hamburg og Fort Collins, Colorado. På møtet i Hamburg deltok også Akershus fylkeskommune med varaordfører Lars Birger Salvesen som foredragsholder og internasjonal rådgiver. I Fort Collins deltok Eva Næss Karlsen med 4 foredrag som promoterte norsk industri. OREEC ønsker å mobilisere større deltagelse fra bedrifter og forskning på ICN-møter fremover, da dette er en spennende arena for matchmaking, bl.a. for å finne mulige partnere mot utlysninger i Horizon

9 Samarbeid og deltakelse i Global Cleantech Meet-Up i Boston OREEC har siden 2008 deltatt på konferansen i Boston, der vinneren av OREEC Innovation Award deltar (se Cleantech Factory). Deltagelsen styrker vårt samarbeid med The Massachusetts Technology Transfer Center, Innovasjon Norge i Boston og New England Clean Energy Council. Deltagelsene har gitt oss både kunnskap og inspirasjon for aktiviteter i OREEC. Per-Olav Lauvstad, OREEC holdt også et innlegg på konferansen. Medlemskap i Cleantech Scandinavia Medlemskapet i Cleantech Scandinavia gir OREEC god oversikt over markedet og aktiviteten innen cleantech i Skandinavia. Gjennom deltakelse i nettverket har vi vært partnere i søknad til Nordic Innovation. Prosjektet Nordic Cleantech Accelerator starter opp i Nordic Innovation søknader til satsingen Nordic High Growth Entrepreneurship OREEC deltok høsten i 2013 i to søknader til satsingen i Nordic Innovation. Begge prosjektene gikk gjennom og starter opp Det ene prosjektet Nordic Cleantech Accelerator har som mål å akselerere vekst og markedsadgang for start-ups gjennom et treningsprogram for selskapene og deres team. Det andre prosjektet Nordic Cleantech Innovation Cluster har som mål å fasilitere forretningsutvikling mellom etablert industri og innovative start-ups, dvs. bidra til å gi start-ups referansekunder. 4. KOMMUNIKASJON OG PROFILERING OREEC arbeider aktivt med informasjon om nyheter og aktiviteter innen fornybar energi og miljø, og profilering av Osloregionens kompetanse. Dette gjøres blant annet gjennom månedlige nyhetsbrev. Regionens aktører profileres ved å være innledere på OREECs arrangementer og ved deltakelse på aktiviteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på dette er som innledere på Cleantuesday, profilering mot studenter/skoleelever og deltakelse på internasjonale konferanser. På slutten av 2013 ble OREECs nye WEB-sider lansert. OREEC er også aktiv på sosiale meder som LinkedIn, Facebook og Twitter. 9

10 5. ORGANISASJONEN OREEC Det er i 2013 arbeidet systematisk med strategi og den organisatoriske utviklingen av OREEC. Det strategiske arbeidet som ble startet opp høsten 2012 er tatt videre i foresight-prosess i 2013 og videre i en dialog mellom styret i OREEC og styret i KL. I desember signerte styrelederne et prinsippdokument der det er besluttet å samordne KLs aktiviteter på fornybar energi og miljø og OREECs prosjekter under merkevaren OREEC, som en del av KL. Dette betyr en større prosjektportefølje, flere personellmessige ressurser og en tydeligere merkevare. Ambisjonen er at dette vil videreutvikle og styrke satsingen på fornybar energi og miljø i Osloregionen. Dette vil formelt skje fra OREECs årskonferanse mars OREEC er lokalisert i Forskningsparken Lillestrøm, Kjeller, i Skedsmo kommune. Kunnskapsbyen Lillestrøm er ansvarlig for driften av OREEC. Styret i OREEC i 2013: Styreleder: Odd Jarle Skjelhaugen, Senter for Bioenergiforskning Nestleder: Marit Larsen, Tel-Tek Medlemmer: Bjørn-Dag Gundersen, Akershus Energi Anne Cathrine Gjærde, Nordic Energy Research Arve O. Holt, IFE Bente Haukland-Næss, Asplan Viak Øystein Ihler, Oslo kommune Patrick Sandahl, Nordea Bjørn Aage Seem Holmen, Innovasjon Norge (observatør) Det har vært avholdt fem ordinære styremøter i Omsetningen i 2013 er på 3,9 millioner kroner, hvor medlemskontingent står for under 10%, og øvrig omsetning er prosjektfinansiering. De viktigste finansieringskildene i 2013 har vært Forskningsrådet, EUs 7. rammeprogram, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. I de fleste prosjektene stilles det krav om egeninnsats fra deltakende bedrifter. Det er utført ca 3 årsverk i

11 MEDLEMSLISTE 2013: AGA AS Akershus Energi AS Akershus Fylkeskommune Asker kommune Asplan Viak AS Brady Energy Cambi AS CICERO - Senter for klimaforskning (CIENS) CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) Efector AS Energea Energigjevinningsetaten Oslo kommune Energy For One World ENSI - Energy Saving International AS Envac Norge AS Esval Miljøpark KF Hjellnes Consult AS Hybrid Energy Hynor Lillestrøm Institutt for Energiteknikk (IFE) Kjeller Innovasjon AS Lindum AS Mepex Consult AS Meterologisk instiutt (CIENS) NIBR - Norsk institutt for by- og regionsforskning (CIENS) NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NILU - Norsk institutt for luftforskning (CIENS) NINA - Norsk institutt for naturforskning (CIENS) NIVA - Norsk institutt for vannforskning (CIENS) Norsk Solenergiforening OffTek As Pemco Trepellets AS Reacc AS Rejlers AS Rekom AS Romerike Avfallsforedling IKS SINTEF, institutt Byggforsk Stiftelsen Vekst Telemark Technological R & D Centre tto a/s TØI - Transportøkonomisk institutt (CIENS) Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Oslo Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) 11

12 Besøksadresse: Gunnar Randersvei 24-4 etg KJELLER Tlf:

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5

G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 NORSK HYDROGENFORUM Norwegian Hydrogen Forum Org.nr. NO 980 573 281 www.hydrogen.no G e n e r a l f o r s a m l i n g i N o r s k H y d r o g e n f o r u m 1 9. m a r s 2 0 1 5 Agenda... 2 Årsmelding 2014...

Detaljer

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org

O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt

6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt 6.3 Delmål 3: IN skal styrke profilen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt Globaliseringen har gitt næringslivet større muligheter på nye markeder, men også større konkurranse om tilgang til kapital,

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder

Årsrapport 2014. KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Årsrapport 2014 KLIMAPARTNERE : reduserer klimagassutslipp og stimulerer til grønn nærings- og samfunnsutvikling i Agder Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kunnskap... 3 2.1 Klimaregnskap... 3 2.2

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2012. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2012 Innledning Den økonomiske krisen i Europa har også preget nyhetsbildet i 2012. Spania fikk på slutten av året krisehjelp for å redde spanske banker, og ble dermed det fjerde landet i eurosonen

Detaljer

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt

Evaluering av NCE NODE. Treårsevaluering av NCE-prosjekt Evaluering av NCE NODE Treårsevaluering av NCE-prosjekt Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD

Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Å PPORT 2012 OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD Gründere og internasjonale muligheter i fokus Verden har store behov og det gir store muligheter. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter til å forstå markedet

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016

Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 Plan for 3. kontraktsperiode 2013-2016 NCE Micro- and Nanotechnology Kontraktspartner: MicroTech Innovation Kontaktperson: Roger Dalseg Gjennom NCE MNTs visjoner, påtrykk og mobilisering av investorer,

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling

OECD-prosjektet. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling OECD-prosjektet Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling Foto: NTNU Info Sluttrapport fra Trøndelag Januar 2007 1 1. OECD-prosjektet OECD-prosjektet om høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil

Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Olje i maskineriet Evaluering av Arena Bil Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen

Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen Kartlegging av aktører med interesser og bidrag knyttet til internasjonal profilering av Osloregionen - Delrapport 1 i prosjekt Felles plattform for internasjonal profilering av Osloregionen - Versjon

Detaljer

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00

Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013. Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Bjørn Hildre, Kurt Ove Østrem Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 02.10.2013 Møterom 2, 06.09.2013 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus Innkalt

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no

Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no 2010 Våre kontorer Innovasjon Norge Pb. 448 Sentrum 0104 OSLO www.innovasjonnorge.no Innholdsfortegnelse Kontorene i Norge Side Oslo, Akershus og Østfold 4 Hedmark 9 Oppland 11 Buskerud og Vestfold 14

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5

2003-2007. Innhold: 2003-2007...1 Styrets beretning...2 Styret i 2006...4 Om oss...5 Årsrapport 2006 Innhold: 2003-2007 I 2020 er Oda Nesse Høgseth 18 år. Innen den tid håper vi Stavanger-regionen er den regionen i landet som har høyest verdiskaping og konkurransekraft. 2003-2007.....................1

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer