ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING OREEC

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Arrangementer 4 3. Prosjekter og aktiviteter Forprosjekt Solenergiklyngen VRI i OREEC OREECs deltagelse i Energistrategi 2014 i Oslo kommune EU-prosjektet COOLSWEEP Cleantech Factory Internasjonalt samarbeid innen cleantech Kommunikasjon og profilering 9 5. Organisasjonen OREEC Medlemsoversikt 11 2

3 INNLEDNING OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster) er et nettverk av bedrifter, forskning og utdanning innen fornybar energi og miljø i Osloregionen. OREEC er organisert som en medlemsforening med et eget styre. Organisatorisk er driften av OREEC lagt til Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL). OREEC har som formål å øke innovasjonstakten, øke forretningsmuligheter og øke verdiskapingen for deltagerne i nettverket. Året 2013 har vært spennende for utviklingen av OREEC som klyngeorganisasjon. Året startet i januar med foresight-workshop med ulike interessenter for å peke ut den strategiske satsingen videre. Her var det god deltakelse og sterkt engasjement for et bredt kompetansenettverk innen fornybar energi og miljøteknologi. De tre viktigste hendelsene i OREEC i 2013 har vært igangsetting av EU-prosjektet COOLSWEEP, videreføring av foresightbasert strategiprosess som ble startet høsten 2012 og satsingen på urbane energiløsninger og gjennomføring av forprosjekt på solenergi. Disse hendelsene og andre spennende aktiviteter blir nærmere beskrevet nedenfor. OREEC er inne i en positiv utvikling, der vi opplever en økende anerkjennelse og interesse. Det har i 2013 vært økning i antall medlemmer, totalt 9 nye medlemmer. Også starten på 2014 har vært positiv med hensyn til medlemsutvikling. Pr mars 2014 er ytterligere 8 nye virksomheter tatt opp som medlemmer i OREEC. OREECs bidrar til etablering av nye samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter og mellom bedrifter og forskning, Dette gir forretningsmuligheter. OREEC som organisasjon har også utviklet gode samarbeidsrelasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil være viktig for deltakerne i nettverket fremover. De viktigste finansieringskildene for OREEC i 2013 har vært Forskningsrådets VRI-prosjekt, EUs 7. rammeprogram, Handlingsprogrammet i Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og medlemskontingent. Eva Næss Karlsen Direktør OREEC 3

4 2. ARRANGEMENTER En av OREECs viktigste oppgaver er å etablere gode møteplasser som stimulerer til samarbeid og relasjonsbygging, og som setter viktige saker på dagsorden. Nedenfor er noen av arrangementene i 2013 listet opp. Foresightbasert strategiprosess og søknad til Arenaprogrammet. Det ble gjennomført 3 workshops/seminarer i januar mars for bedrifter, forskning, utdanning og myndigheter som en del av foresightbasert strategiprosess og arbeid med søknad til prosjekt fra Arenaprogrammet. Arrangementene samlet ca 80 deltakere. Cleantuesday på MESH, Tordenskioldsgate 3, kl Det er faste månedlig møter på ca. 2 timer med god tid til nettverksbygging. Her har vi i 2013 hatt ca 200 deltagere og 40 innledere. Blant tema i 2013 var investeringer i fornybar energi, nullutslippskjøretøy, avfall som ressurs, energieffektivisering/passivhus-standard og Stortingsvalget Møte med Venstre 26. april. OREEC/KL inviterte til møte med Venstres leder, Trine Skei Grande og Akershus Venstre sin første- og andrekandidat til valget 2013, Abid Raja og Siri Engesæth. Temaet var næringsutvikling og fornybar energi, finansiering og teknologiutvikling i oppstartsselskap. Innledere var Frank Sagvik, Akershus Energi, Eva Dugstad, IFE og Mariann Ødegård, Kjeller Innovasjon. Workshops i forprosjektet Solenergiklyngen ble arrangert 24.04, og Oslo Renewable Energy Day 16. oktober. Oslo Innovation Week - ORED ble gjennomført på Lillestrøm Kultursenter. Her hadde vi ca 70 deltakere og 6 innledere. Workshop om Esval Miljøpark og Coolsweep-prosjektet, 4. november. Temadager i november om Fornybar energi og bærekraftig utvikling for 3 videregående skoler i Akershus. Ca 450 elever fra Nadderud vgs, Lørenskog vgs og Nes vgs deltok på arrangementene, der næringslivet stod for forelesningene. 4

5 3. PROSJEKTER OG AKTIVITETER OREECs aktiviteter er organisert i prosjekter. Prosjektene i 2013 har vært Forprosjekt Solenergiklyngen, VRI i OREEC, COOLSWEEP, Cleantech Factory, Internasjonalisering av cleantech-virksomheter. 3.1 FORPROSJEKT SOLENERGIKLYNGEN IFE og OREEC har sammen gjennomført forprosjektet Solenergiklyngen Oslo og Akershus. Prosjektet har for 2013 fått støtte fra Akershus fylkeskommunes Handlingsprogram. Målet har vært å bygge opp et markedsnært nettverk på solenergi i Norge. Prosjektet startet opp med kombinert kick off og studietur den april ved Glava Energy Center i Arvika. Her deltok vi ved workshopen og ved felles middag på Hillringsberg Herregård med det svensk-norske nettverket i Interreg FEM. Kick off var samtidig med en konferanse som ble arrangert den 25. april om Bygningsintegrerte løsninger for PhotoVoltaics (BIPV), arrangert av Interreg FEM-prosjektet. Den 4. juni ble det arrangert en ny workshop med fokus på utfordringer i solenergibransjen i Norge. Konklusjonen fra kick-off og workshop i juni var at de viktigste barrierene er manglende kunnskap om potensialet for bruk av solenergi i Norge og mangel på kompetanse når det gjelder installasjon av solenergiløsninger. I tillegg er det identifisert behov for kvalitetssikret innstrålingsdata, og for en samlet database over solenergiinnstråling i Norge. Dette ble så tatt videre i to strategiske prosjekter/utredninger. 20. november ble det gjennomført en sluttkonferanse og workshop hos Multiconsult. Det var stor deltagelse med over 90 deltagere. Resultater fra strategiske prosjekter ble lagt frem. En rekke aktører bidro med foredrag blant annet Statsbygg, Scatec og Enova. Det var målrettede gruppearbeid som jobbet sammen mot å bygge konsortier og prosjekter for samarbeid videre. Satsingen på solenergiklyngen videreføres i 2014, i samarbeid med Norsk Solenergiforening, IFE og deltakerne fra prosjektet i VRI I OREEC OREEC har siden 2008 hatt delprosjekt i VRI Oslo/Akershus. VRI er Forskningsrådets program for regional FoU og Innovasjon. Det er i 2013 søkt om nytt VRI-prosjekt for den tredje VRI-perioden OREEC er i søknaden for VRI3 et av tre delprosjekt. I november ble det offentliggjort at søknaden fra Oslo/Akershus gikk gjennom. OREEC har i søknaden for VRI3 et av tre delprosjekt i VRI Oslo/Akershus. 5

6 Dialogaktiviteter og forprosjekt Aktivitet 1- Fyrtårnprosjekter Akershus EnergiPark OREEC har støttet arbeidet med å utvikle en undervisningspakke i Akershus EnergiPark, der Interreg FEM har vært utførende i Romerike Biogassanlegg/Esval avfallsdeponi i Nes Kommune. Det er arbeidet for en utredning av mulighetene for ytterligere næringsaktivitet knyttet til Esval Miljøpark og Romerike Biogassanlegg. Prosjektet er nå formalisert av Nes kommune og videreføres i Aktivitet 2 Matchmaking og leverandørutvikling Cleantuesday, ORED - Oslo Renewable Energy Day, workshops og seminarer har vært grunnlaget for matchmaking. Aktivitet 3 Foresightbasert strategiprosess. I 2012 startet OREEC opp strategiprosess. Arbeidet er videreført i Dette har ført til et sterkere nettverk. Det ble definert tre leveranser. Det skulle utarbeides en ny hovedstrategi for OREEC, grunnlag for en søknad til Arenaprogrammet og utvikle ideer for samarbeidsprosjekter. Søknad til Arenaprogrammet Arena Urban Waste Solutions ble levert 15. mars Søknaden var kvalifisert til programmet, men fikk ikke støtte på grunn av manglende bevilgninger. Virkemiddel B - Mobilitet Samarbeid med Universitet og høgskoler er bl.a. formidling av masteroppgaver og forelesninger for studenter. Eksempler på dette er studenter fra UiO/Senter for entreprenørskap som igangsatte et samarbeid med bedriften Ecocube. OREEC har også støttet studiereise til Glava Energy Center for studenter fra UMB. I 2013 ble satsingen UiO Energi lansert. Dette vil være viktig for videre samarbeid med UiO. Lektor2-arrangement. Temadager for videregående skole. OREEC arrangerte for tredje gang temadag om fornybar energi og bærekraftig utvikling i november. Her deltok ca 450 elever i 3 videregående skoler i Akershus, Nes vgs., Lørenskog vgs. og Nadderud vgs. 19 virksomheter fra næringsliv, forskning, utdanning, offentlig forvaltning og miljøorganisasjoner bidro med forelesninger om fornybar energi og bærekraftig utvikling. Dette er en del av lektor2-ordningen, der næringslivet blir engasjert for å dekke konkrete kompetansemål i undervisningen. Ordningen forvaltes av Naturfagsenteret. OREEC har inngått samarbeidsavtaler med den enkelte skole om bidrag fra OREECs nettverk. Virkemiddel C Bedriftsprosjekt. Det er i 2013 igangsatt ett bedriftsprosjekt. Vi styrker arbeidet på denne aktiviteten i ny VRI-periode for å få inn flere søknader. 6

7 3.3 OREECS DELTAGELSE I ENERGISTRATEGI 2014 I OSLO KOMMUNE Oslo kommune startet 1. mars 2013 opp et arbeid med utvikling av ny energistrategi for Oslo, (E 2014). Strategien skal behandles politisk innen utgangen av Det er igangsatt en bred prosess med deltakelse fra ulike virksomheter. OREEC ble tidlig involvert i arbeidet, bl.a. som et resultat av foresight-prosessen (se VRI i OREEC). Oslo kommune inngikk høsten 2013 en rammeavtale med IFE om leveranser i forbindelse med energistrategiarbeidet. OREEC har deltatt i strategiarbeidet for å mobilisere bedrifter, forskning og utdanning til å delta i arbeidet om utvikling av fremtidens energisystem i Osloregionen. Arbeidet videreføres i EU-PROSJEKTET COOLSWEEP En viktig milepæl ble nådd i 2012 da kontrakt med EU-kommisjonen ble signert for prosjektet COOLSWEEP i desember. Prosjektet startet opp og går over tre år. Totalbudsjett er på ca 3 mill Euro. KL er juridisk partner og OREEC er den operative partneren. Prosjektet finansieres av Regions of Knowledge-programmet i EUs 7. rammeprogram. Dette er et program for FoU-baserte klynger. For Norge er det også en milepæl da dette er det første prosjektet innen dette programmet der Norge har koordinator-funksjon. Gjennom partnerskapet i International Cleantech Network (ICN) lykkes man å få gjennom en søknad til EUprogrammet Regions of Knowledge. Det er 5 europeiske klynger på cleantech som står bak dette prosjektet: København (Danmark), Graz (Østerrike), Bilbao (Spania) og Milano(Italia) og OREEC. I tillegg er Riga Technical University i Latvia deltager. Tema for prosjektet er Energigjenvinning fra avfall. Prosjektet startet med kick off på Kjeller i januar for alle partnerne i prosjektet og samarbeidspartnere fra Osloregionens EU-kontor og Akershus fylkeskommune. Prosjektet har som mål å identifisere mulige synergier og partnerskap mellom ulike interessenter, offentlig og private og kunnskapsinstitusjoner hos de deltakende regionene innen avfallshåndtering og energigjenvinning fra avfall. Dette vil bidra til økte forretningsmuligheter for utnyttelse av avfall som ressurs for energiformål og restprodukter fra energiproduksjonen. I 2013 har det vært gjort en omfattende av kartlegging av waste-to-energyfeltet, både globale analyser og analyser av de deltakende regioner. Det er også laget en database over aktører innen waste-to-energy i deltakende regioner. Prosjektet har en egen web-side, Esval Miljøpark, Romerike Biogassanlegg og COOLSWEEP-prosjektet. Som en del av Coolsweep ble det gjennomført et seminar i november Tema på seminaret var todelt. Seminaret tok for seg utfordringer og muligheter i Esval Miljøpark i Nes. I tillegg ble utfordringer innen waste-to-energyfeltet i Norge diskutert. 7

8 3.5 CLEANTECH FACTORY I 2012 lanserte OREEC en ny møteplass, Cleantuesday, som er en månedlig uformell møteplass for gründere, etablert industri og investorer innen cleantech. Cleantuesday ble videreført i 2013 med 7 arrangementer. På Cleantuesday møtes investorer, gründer bedrifter, etablerte selskaper, offentlige aktører og potensielle kunder. Cleantuesday i Oslo er etter modell av Cleantuesday Paris med faglig innlegg på rundt en time og enkel servering etter innleggene. Møtene skal fremme dialog og nettverksbygging. Formålet er å øke innovasjonen å skape oppmerksomhet rundt fornybar energi, klima og miljøteknologi. Samarbeidet med Cleantuesday Frankrike gir oss en mulighet til å delta på deres eventer i Frankrike og presentasjoner på våre eventer legges ut på deres internasjonale nettside. Som en del av Cleantech Factory ble OREEC Innovation Award delt ut. OREEC Innovation Award 2013 ble tildelt Single Phase Power. Prisen var reise og deltagelse med presentasjon på Global Cleantech MeetUp i Boston i november I tillegg ble det gjennomført flere bilaterale møter for Single Phase Power i Boston. 3.6 INTERNASJONALT SAMARBEID INNEN CLEANTECH Hovedmål med arbeidet på internasjonalisering er høyere deltagelse i internasjonale programmer og samarbeid for å få økt konkurransekraft innen cleantech. Det er i 2013 gjennomført en kartlegging av bedriftenes internasjonale ambisjoner. Videre er det gjort en kunnskapsinnhenting på EU-programmer/EEA-grants, som legger et bedre grunnlag for senere søknader. Det er også gjennom året gjort en jobb på profilering og merkevarebygging av klyngen og deltakere i nettverket. International Cleantech Network ICN OREEC deltar i et internasjonalt klynge-nettverk bestående av cleantech-klynger fra henholdsvis København, Graz, Milano, Bilbao, Hamburg, Grenoble, North Carolina, Colorado, Quebec, Singapore, Sør-Korea og Kina. Formålet med nettverket er å stimulere til økt internasjonalisering av klyngene, samarbeid mellom klyngemedlemmene og større samarbeidsprosjekter. Det var i 2013 to møter i ICN, som ble arrangert i hhv. Hamburg og Fort Collins, Colorado. På møtet i Hamburg deltok også Akershus fylkeskommune med varaordfører Lars Birger Salvesen som foredragsholder og internasjonal rådgiver. I Fort Collins deltok Eva Næss Karlsen med 4 foredrag som promoterte norsk industri. OREEC ønsker å mobilisere større deltagelse fra bedrifter og forskning på ICN-møter fremover, da dette er en spennende arena for matchmaking, bl.a. for å finne mulige partnere mot utlysninger i Horizon

9 Samarbeid og deltakelse i Global Cleantech Meet-Up i Boston OREEC har siden 2008 deltatt på konferansen i Boston, der vinneren av OREEC Innovation Award deltar (se Cleantech Factory). Deltagelsen styrker vårt samarbeid med The Massachusetts Technology Transfer Center, Innovasjon Norge i Boston og New England Clean Energy Council. Deltagelsene har gitt oss både kunnskap og inspirasjon for aktiviteter i OREEC. Per-Olav Lauvstad, OREEC holdt også et innlegg på konferansen. Medlemskap i Cleantech Scandinavia Medlemskapet i Cleantech Scandinavia gir OREEC god oversikt over markedet og aktiviteten innen cleantech i Skandinavia. Gjennom deltakelse i nettverket har vi vært partnere i søknad til Nordic Innovation. Prosjektet Nordic Cleantech Accelerator starter opp i Nordic Innovation søknader til satsingen Nordic High Growth Entrepreneurship OREEC deltok høsten i 2013 i to søknader til satsingen i Nordic Innovation. Begge prosjektene gikk gjennom og starter opp Det ene prosjektet Nordic Cleantech Accelerator har som mål å akselerere vekst og markedsadgang for start-ups gjennom et treningsprogram for selskapene og deres team. Det andre prosjektet Nordic Cleantech Innovation Cluster har som mål å fasilitere forretningsutvikling mellom etablert industri og innovative start-ups, dvs. bidra til å gi start-ups referansekunder. 4. KOMMUNIKASJON OG PROFILERING OREEC arbeider aktivt med informasjon om nyheter og aktiviteter innen fornybar energi og miljø, og profilering av Osloregionens kompetanse. Dette gjøres blant annet gjennom månedlige nyhetsbrev. Regionens aktører profileres ved å være innledere på OREECs arrangementer og ved deltakelse på aktiviteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på dette er som innledere på Cleantuesday, profilering mot studenter/skoleelever og deltakelse på internasjonale konferanser. På slutten av 2013 ble OREECs nye WEB-sider lansert. OREEC er også aktiv på sosiale meder som LinkedIn, Facebook og Twitter. 9

10 5. ORGANISASJONEN OREEC Det er i 2013 arbeidet systematisk med strategi og den organisatoriske utviklingen av OREEC. Det strategiske arbeidet som ble startet opp høsten 2012 er tatt videre i foresight-prosess i 2013 og videre i en dialog mellom styret i OREEC og styret i KL. I desember signerte styrelederne et prinsippdokument der det er besluttet å samordne KLs aktiviteter på fornybar energi og miljø og OREECs prosjekter under merkevaren OREEC, som en del av KL. Dette betyr en større prosjektportefølje, flere personellmessige ressurser og en tydeligere merkevare. Ambisjonen er at dette vil videreutvikle og styrke satsingen på fornybar energi og miljø i Osloregionen. Dette vil formelt skje fra OREECs årskonferanse mars OREEC er lokalisert i Forskningsparken Lillestrøm, Kjeller, i Skedsmo kommune. Kunnskapsbyen Lillestrøm er ansvarlig for driften av OREEC. Styret i OREEC i 2013: Styreleder: Odd Jarle Skjelhaugen, Senter for Bioenergiforskning Nestleder: Marit Larsen, Tel-Tek Medlemmer: Bjørn-Dag Gundersen, Akershus Energi Anne Cathrine Gjærde, Nordic Energy Research Arve O. Holt, IFE Bente Haukland-Næss, Asplan Viak Øystein Ihler, Oslo kommune Patrick Sandahl, Nordea Bjørn Aage Seem Holmen, Innovasjon Norge (observatør) Det har vært avholdt fem ordinære styremøter i Omsetningen i 2013 er på 3,9 millioner kroner, hvor medlemskontingent står for under 10%, og øvrig omsetning er prosjektfinansiering. De viktigste finansieringskildene i 2013 har vært Forskningsrådet, EUs 7. rammeprogram, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. I de fleste prosjektene stilles det krav om egeninnsats fra deltakende bedrifter. Det er utført ca 3 årsverk i

11 MEDLEMSLISTE 2013: AGA AS Akershus Energi AS Akershus Fylkeskommune Asker kommune Asplan Viak AS Brady Energy Cambi AS CICERO - Senter for klimaforskning (CIENS) CIENS (Forskningssenter for miljø og samfunn) Efector AS Energea Energigjevinningsetaten Oslo kommune Energy For One World ENSI - Energy Saving International AS Envac Norge AS Esval Miljøpark KF Hjellnes Consult AS Hybrid Energy Hynor Lillestrøm Institutt for Energiteknikk (IFE) Kjeller Innovasjon AS Lindum AS Mepex Consult AS Meterologisk instiutt (CIENS) NIBR - Norsk institutt for by- og regionsforskning (CIENS) NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NILU - Norsk institutt for luftforskning (CIENS) NINA - Norsk institutt for naturforskning (CIENS) NIVA - Norsk institutt for vannforskning (CIENS) Norsk Solenergiforening OffTek As Pemco Trepellets AS Reacc AS Rejlers AS Rekom AS Romerike Avfallsforedling IKS SINTEF, institutt Byggforsk Stiftelsen Vekst Telemark Technological R & D Centre tto a/s TØI - Transportøkonomisk institutt (CIENS) Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Oslo Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) 11

12 Besøksadresse: Gunnar Randersvei 24-4 etg KJELLER Tlf:

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem

Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Velkommen til workshop Løsninger for fremtidens energisystem Februar 2014 Eva Næss Karlsen direktør OREEC Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

Årsmelding 2014. OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø

Årsmelding 2014. OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Årsmelding 2014 OREEC er Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. OREEC organisering og strategi 4 3. Norske bedrifter klare for det grønne skiftet

Detaljer

Arena Sol. På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016

Arena Sol. På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016 På vei mot mer grønn verdiskaping UTKAST BASERT PÅ INNSPILL PER JAN 2016 GRUNNLAG FOR STRATEGI PROSESS FRA JANUAR 2016 Bakgrunn for Arena Sol Kloden krever bærekraftig levesett Solenergi er en del av det

Detaljer

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ

KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ Industrikonferansen, Kongsberg, 24. juni 2011 Eva Næss Karlsen, ass.direktør, Kunnskapsbyen Lillestrøm KUNNSKAPSDREVET BYUTVIKLING, LEDENDE PÅ FORNYBAR ENERGI OG MILJØ 2 Skedsmo kommune 49.000 innbyggere

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC

Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Interregkonferanse 20. januar 2014 Interreg og EUFornybarprosjekter i OREEC Kunnskapsbyen Lillestrøms satsing på fornybar energi og miljø Snakke om. Kort om OREEC/ Kunnskapsbyen Lillestrøm Kobling mlm

Detaljer

CIENS strategi

CIENS strategi CIENS strategi 2013 17 CIENS strategi 2013 17 Vedtatt av CIENS-styret 15. mai 2013 Forskningsbasert kunnskap blir stadig viktigere i møtet med miljøutfordringer som befolkningsvekst, urbanisering, mobilitet,

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. Arena Sol

Creating Green Business together. www.oreec.no. Arena Sol Bygger på 2-årig arbeid med Solenergiklyngen Bedrifters ønske om å samarbeid Arena kan være en struktur for samarbeidet videre Samarbeid om utvikling av nye tjenester og produkter på nasjonalt og internasjonalt

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet

Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsliv, forskningsinstitutter og offentlige virksomheter skaper innovasjon og lokalsamfunnsattraktivitet Kunnskapsbyen Lillestrømnæringsli, forskningsinstitutter og offentlige irksomheter skaper innoasjon og lokalsamfunnsattraktiitet Kunnskapsbyen Lillestrøm Kunnskapsbyen Lillestrøm Medlemsorganisasjon (non-profit)

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge

Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa. Sølvi Silset, Innovasjon Norge Enterprise Europe Network - Bedrifters link til Europa Sølvi Silset, Innovasjon Norge Globalisering Trend i samfunnet Globalisering Nå: økonomisk krise som påvirker oss Innovation distinguishes between

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien

Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien Norsk forskning i fremtiden: hva kreves av samarbeid? Er nasjonale samarbeidsmodeller løsningen på fremtidens utfordringer - hva er merverdien CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn Haakon Thaulow-Forskningsleder

Detaljer

Utlysninger i klyngeprogrammet 2017

Utlysninger i klyngeprogrammet 2017 Utlysninger i klyngeprogrammet 2017 Trykk på boksene for å manøvrere mellom utlysningene Omstillingsmotor Innovasjonsrammen Innovation Express Miljøteknologi Gründerskap i klyngene Innovasjonsrammen Samarbeidsprosjekter

Detaljer

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.

Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01. Slik får du tilgang til friske forskningsmillioner Østfoldkonferansen 2010 Tom Skyrud Forskningsrådet og Håkon Johnsen Østfold fylkeskommune 28.01.10 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor,

Detaljer

Hvordan skape verdier fra norsk forskning?

Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Hvordan skape verdier fra norsk forskning? Kjeller Innovasjon Skaper verdier for samfunnet ved å realisere kommersielle muligheter i forskning October 9, 2015 Kjeller Innovasjon AS 2 Kultur for innovasjon

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

OREECs årsmelding 2015

OREECs årsmelding 2015 OREECs årsmelding 2015 OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm OREECs årsmelding 2015 Side 2 of 20 Innhold Resultater fra virksomheten... 3 Sammendrag... 4 OREECs faglige fokusområder... 5 Fokusområde:

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy. Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager

Centre for environmental design of renewable energy. Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager Centre for environmental design of renewable energy Arnt Ove Eggen CEDREN Centre Manager Industrial partners Associated research partners The main objective of CEDREN is to develop and communicate design

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Forretningsmuligheter og forskningsutfordringer Norsk Klimastiftelse Anne Jorun Aas Anne Jorun Aas, Daglig leder SIGLA as Arbeidserfaring COO Scatec AS SVP Strategy and Organization

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15

Osloregionen SAKSFREMLEGG. Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 17.03.15 Sak nr. 8/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen Klima som nytt politikkområde i Osloregionen oppfølging av Osloregionens

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København ITS Norge Trond Hovland, daglig leder Dagsorden: 1. Litt om ITS Norge 2. Strategi og mål 3. Elektronisk

Detaljer

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen

FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket. Stig Ødegaard Ottesen FoU-aktiviteter i NCE Smart-nettverket Stig Ødegaard Ottesen 1 Innhold Kontekst: NCE Smart og forskning hvorfor og hvordan? FoU-søknader innsendt 17. oktober Andre søknader Status forslagene fra forrige

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013

Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI. Storsamling i Olje og gassnettverk. 5. nov. 2013 Virkemidler for regional FoU og Innovasjon VRI Storsamling i Olje og gassnettverk Helgeland 5. nov. 2013 MER Forskning og Utvikling Innbyggertall Nordland/Norge 240.000 /5.000.000 4,7% Verdiskaping Nordland/Norge

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan

Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling. Seminar i Oslo Ole-Gunnar Søgnen dekan Forskning ved de statlige høgskolene mulighetenes kunst? Høgskolenes rolle i regional utvikling Seminar i Oslo 21.06.07 Ole-Gunnar Søgnen dekan NIFU STEP-rapport: Sprik mellom statlige mål og reell samhandling

Detaljer

Muligheter i Horisont 2020

Muligheter i Horisont 2020 Muligheter i Horisont 2020 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Horisont 2020 Samfunnsutfordringene Helse, demografi og velvære Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk

Detaljer

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.

Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet. Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02. Aktuelle program og satsninger i Forskningsrådet Elisabeth Frydenlund, Regional representant i Innlandet Brumunddal næringshage 19.02.2014 Forskningsrådets hovedroller Rådgiver Finansiere der vi skaper

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Arrangementer høsten 2015

Arrangementer høsten 2015 Arrangementer høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over kommende arrangementer og møteplasser høsten 2015 (som ORE har kjennskap til per 03.09.15). Forskning og innovasjon Nasjonalt Forskningsrådet

Detaljer

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere.

Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober Mobilitetsordningene er de samme som tidligere. Spørsmål og svar REGIONSATSING mobilisering 4. oktober 2016 SPØRSMÅL VIRKEMIDLER OG AKTIVITETER Er det endringer i virkemidlene i forhold til slik det har vært i VRI? SVAR Det er ikke lagt opp til store

Detaljer

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012

Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Midtveisevaluering tilbudskonferanse 6.januar 2012 Agenda Om VRI og Forskningsrådets regionale satsing Midtveisevalueringen Fokus for evalueringen Møteplasser

Detaljer

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021

Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 Oppdragsbeskrivelse: Underveisevaluering av NANO2021 og BIOTEK2021 NANO2021 og BIOTEK2021 er to av Forskingsrådets Store programmer, med historie tilbake til 2002 gjennom deres respektive forløpere NANOMAT

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling

AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling AVFALLSFORSK Nettverk for avfallsrelatert forskning og utvikling 6/14/2010 1 Etablering og finansiering Initiativ fra Avfall Norge Etablert 24.september 2009 Støtte fra Norges Forskningsråds BIA program

Detaljer

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd

FORNY StudENT. Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Odd M Reitevold, spesialrådgiver Norges forskningsråd FORNY StudENT Støtte for Masterstudenter/-kandidater med en god ide som de ønsker å gjøre business ut av Inntil 1 mill kr pr. prosjekt

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim.

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim. Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim. Vedtatt i Trondheim bystyre 28.01.10 Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor tenke internasjonalt? Med Konkurranse sterke kunnskapsmiljøer

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING

HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING Kristian E. Vik, Prosjektleder Next Move og H2OSL Hydrogen Gardermoen Kunnskapsbyen Lillestrøm HYDROGENSATSINGEN I OSLO OG AKERSHUS PLANPROSESS FOR VIDERE UTBYGGING TEMADAG I LANDSKRONA 2. OKTOBER 2013

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD

Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge. Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Steffen Ahlquist, Line Mervi Jacobsen, RFFNORD Det regionale forskningsfondet i Nord-Norge Forskningspolitisk virkemiddel fra 2010 Troms, Nordland og Finnmark

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. April 2012

Innovasjon og nyskaping. April 2012 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging.

, ENK. Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram 2017 og planer for videre oppfølging. N O T A T 29.08.2017, ENK Til: Fra: Koordineringsgruppen s sekretariat Om: Status Handlingsprogram 2017 og videre oppfølging høsten 2017 Dette notatet presenterer status 1. halvår for Handlingsprogram

Detaljer

Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte september 2017

Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte september 2017 Forskningssentre for miljøvennlig energi FME-informasjon fra Forskningsrådet Kontaktmøte 2017 28. september 2017 Informasjonspunkter - FME Egenevaluering etter to år FME Samfunn ny utlysning Bruk av «overskuddsfinansiering»

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016

Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon. Campus Helgeland, 21. januar 2016 Fagseminar: Sirkulær Økonomi og Framtidens produksjon Campus Helgeland, 21. januar 2016 DEL 1: Sirkulær økonomi 11:30 Resultater fra FoU-mobilisering - og veivalg for samarbeid v/monica Paulsen, Kunnskapsparken

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge

Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Listerkonferansen 2009 Prosin: Forskning for fremtidens industri. Felles teknologiplattform for prosessindustrien i Norge Avdelingsdirektør Eirik Normann Forskningsrådet Et par innledende observasjoner

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon Programbeskrivelse - gjeldende for søknadsåret 2017 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formålet med

Detaljer

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss

Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Kvinnenettverksamling 8. og 9. november, Raufoss Tone Røkenes, tone.rokenes@ncesubsea.no 1 The Future of Solutions Norwegian Centres of Expertise Spissatsing med begrenset antall sentre for å forsterke

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012

Årsmelding 2012 Årsmelding KunnsKapsbyen lillestrøm 2012 ÅRSmelding 2012 Årsmelding Kunnskapsbyen Lillestrøm 2012 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Medlemsrelaterte aktiviteter 5 - Kommunikasjon, profilering og samarbeid 6 - Fellestjenester og service 7 Utvikling

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni

Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Omstillingsmotoren; Utlysning 2017 Orienteringsmøte 23. juni Satsingen; Hva og hvorfor Prosessen frem til i dag Innretningen Utlysningen Prosessen videre Spørsmål Det globale kappløpet om å tilpasse seg

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Velkommen til. Vekst gjennom ny business og kompetanse. Workshop i NCE Smarts Fremtidsprogram

Velkommen til. Vekst gjennom ny business og kompetanse. Workshop i NCE Smarts Fremtidsprogram 1 Velkommen til Vekst gjennom ny business og kompetanse Workshop i NCE Smarts Fremtidsprogram 25. 26. januar 2012, Quality Spa & Resort Strömstad Workshop - Vekst gjennom ny business og kompetanse Overordnet

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl 16:45 Program Registrering og lett servering Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 8. april 2014 kl

Detaljer

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009

NCE Culinology. Anne Siri Høiland April 2009 NCE Culinology Anne Siri Høiland April 2009 Norwegian Centres of Expertise Norwegian Centres of Expertise (NCE) er en ambisiøs satsing som har gitt flere gode resultater. Bak NCE står SIVA, Forskningsrådet

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser

Nasjonalt program for leverandørutvikling. Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 1 500 mrd pr år Offentlig sektors etterspørsel etter fremtidsrettede løsninger er et av de mest kraftfulle virkemidlene

Detaljer

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år?

Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfond hva har vi lært etter fire år? Regionale forskningsfonds årskonferanse Kristiansand 4.-5. juni 2014 Olav R. Spilling Gratulerer med fire gode år i Regionale forskningsfond! Temaer

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

STØTTE TIL PROSJEKTUTVIKLING I NCE AQUATECH CLUSTER

STØTTE TIL PROSJEKTUTVIKLING I NCE AQUATECH CLUSTER STØTTE TIL PROSJEKTUTVIKLING I NCE AQUATECH CLUSTER NCE AQUATECH CLUSTER har i 2017 satt av 300.000 kroner til å stimulere til økt innovasjon i klyngen. Pengene skal gå til å utvikle spennende samarbeidsprosjekter

Detaljer

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016

Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Om Norsk Hydrogenforum Gasskonferansen, 20.april 2016 Kristian E. Vik, Generalsekretær Non-profit medlemsorganisasjon Ca. 45 medlemmer fra næringsliv, forskning og akademia Norsk Hydrogenforum (NHF) ble

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Regional mobilisering til Horisont 2020

Regional mobilisering til Horisont 2020 Regional mobilisering til Horisont 2020 Inger Nordgard Avdelingsdirektør, Forskningsrådets regionkontorer Nøkkeltall for den norske deltakelsen i FP7 (2007-2013) pr. november 2013 Norge i FP7: Vi deltar

Detaljer

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT?

Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? Hvorfor lykkes Teknologisk Institutt med CRAFT? eller om noen praktiske erfaringer med å bistå norske SMB i å nå mål innen produkt- og prosessutvikling gjennom deltagelse i EUs rammeprogram for FoU rune.nilsen@teknologisk.no

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/1623-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes VRI SØKNAD - ANMODNING OM REGIONAL FINANSIERING OG KOMPETANSEMEGLING FØRSTE HALVÅR 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN

SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN SMART CITIES I ET BYPERSPEKTIV FROKOSTMØTE 29.01.2015 HELGE JENSEN Oslo en smart by i endring Mål: 2030-50 % utslippskutt 2050 - klimanøytralitet 2 Targets - reduction in net GHG emissions (mill. tonns

Detaljer

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner)

AVTALE OM MEDLEMSKAP. Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) AVTALE OM MEDLEMSKAP Universitetet i Oslo/Handelshøyskolen BI og (Partner) Partnerforum er et formalisert og avtalefestet samarbeid

Detaljer