Fjell kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2011/ /2013 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: SAKSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2011/3242-9453/2013 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 30.07.2013 SAKSDOKUMENT"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2011/ /2013 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 51/13 Komite for finans og forvaltning Høyringssak Endringar i alkoholpolitiske retningsliner om skjenking av alkohol i kommunale bygg - Sotra Arena, Algrøy gamle skule og Bjorøy skule Samandrag av saka: I alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune er det særskilte reglar for skjenking av alkohol i kommunale bygg. I retningslinene pkt 15 er det lista opp kva kommunale bygg det kan skjenkast alkohol i. I tillegg seier dei alkoholpolitiske retningslinene noko om tidsavgrensa skjenking i opne arrangement, idrettsarrangement og elles andre spesielle arrangement. Rådmannen vil i denne saka be kommunestyret ta stilling til spørsmål om skjenking av alkohol i tre kommunale bygg; Sotra Arena, Algrøy gamle skule og Bjorøy skule. I samband med ferdigstilling av den nye idrettshallen, Sotra Arena, må det takast stilling til om det skal kunne skjenkast alkohol i hallen, evt. i kva omfang og i kva areal. Algrøy gamle skule har fått endra status og vert ikkje lengre ramma av avgrensingane i opplæringslova ledd om alkoholforbod i skuleanlegg. Bygget vil inntil vidare vere kommunalt eigd og skal framleis nyttast tre dagar i veka for fem elevar med tilrettelagt undervisning. Bygget skal også framleis ha ein eigen grendahusdel til disposisjon for grandalaget for lokale arrangement. Det er difor nødvendig at kommunestyret tek stilling til om det framleis skal vere alkoholforbod i dette bygget, eller om dette skal endrast. Bjorøy skule er framleis eit kombinert anlegg for skule og andre føremål. I alkoholpolitiske retningsliner er det her gjort unnatak for skjenking av alkohol, i samsvar med opplæringslova. Rådmannen meiner at tida er inne til å sjå på om dette bør endrast, i tråd med det haldningsskapande arbeidet i kommunen og samfunnet sitt syn på alkohol i barn sine arena. Før saka vert sendt til kommunestyret for endeleg avgjerd ønskjer rådmannen å sende saka ut på høyring til aktuelle høyringsinstansar for å få deira syn på desse spørsmåla.

2 Rådmannen treng i denne saka også ei politisk avgjerd om korleis eventuelle søknader skal behandlast i perioden før endeleg avgjerd er teken av kommunestyret. I innstillinga føreslår rådmannen å midlertidig behandle søknader i samsvar med vurderinga i saka. Innstilling: Komite for finans og forvaltning vedtek: Saka vert sendt ut på høyring i fire veker til dei høyringsinstansane som kjem fram i saka. Rådmannen får fullmakt til å midlertidig behandle eventuelle søknader om skjenkeløyve, i samsvar med vurderingane i saka. Straume, den Steinar Nesse Rådmann Lillian Torsvik servicetorgsjef Handsama i Komite for finans og forvaltning : Etter ei felles drøfting og med forslag frå Anne Hestnes AP vart innstillinga endra slik: Saka vert sendt ut på høyring i fire veker til dei høyringsinstansane som kjem fram i saka. Rådmannen får fullmakt til å midlertidig behandle eventuelle søknader om skjenkeløyve for Sotra Arena, i samsvar med vurderingane i saka. Eventuelle søknader om skjenkeløyve som gjeld grendahusa på Bjorøy og Algrøy vil bli behandla etter gjeldande alkoholpolitiske retningsliner. Den endra innstillinga fekk 10 mot 1 stemme og vart vedteken. Mindretalet: KrF Vedtak i Komite for finans og forvaltning : Saka vert sendt ut på høyring i fire veker til dei høyringsinstansane som kjem fram i saka. Rådmannen får fullmakt til å midlertidig behandle eventuelle søknader om skjenkeløyve for Sotra Arena, i samsvar med vurderingane i saka. Eventuelle søknader om skjenkeløyve som gjeld grendahusa på Bjorøy og Algrøy vil bli behandla etter gjeldande alkoholpolitiske retningsliner. Dokument vedlagt saka: Lenke til alkoholpolitiske retningsliner:

3 Saksopplysningar: I Fjell kommune vert lokale reglar for skjenking av alkohol regulert i dei alkoholpolitiske retningslinene. Rådmannen treng avklaring frå kommunestyret i forhold til skjenking i tre kommunale bygg. Dette gjeld den nye fleirbrukshallen på Straume, Sotra Arena, som ikkje har vore vurdert i forhold til skjenking av alkohol tidlegare. I tillegg må Algrøy gamle skule vurderast på ny grunna endra status som skulebygg i forhold til opplæringslova. Rådmannen ønskjer også å ta med ei revurdering av Bjorøy skule som er eit kombinert anlegg for skule og andre føremål, kor det har vore gjort unnatak for skjenkeforbodet i skular. Før endeleg behandling i kommunestyret ønskjer rådmannen å sende saka på høyring til aktuelle høyringsinstansar. Alkoholpolitiske retningsliner I dei alkoholpolitiske retningslinene er det særskilt to punkt som vedkjem skjenking i kommunale bygg og idrettsarrangement: Pkt 6.6 Tidsavgrensa skjenking Når tilhøve ligg til rette for det, kan det gjevast løyve til skjenking av alkoholhaldig drikk gr. 1 og 2, for eit bestemt høve eller ein bestemt del av året, på ein stad som kan godkjennast for skjenking, jfr. AL ledd. Opne arrangement Eingongsarrangement som er kunngjort opne for ein vidare krets av personar, utan krav om at arrangøren har fullstendig oversikt over deltakarane, kan få skjenkeløyve for alkohol gr. 1 og 2 Det kan ikkje gjevast skjenkeløyve til idrettsarrangement eller tilskipingar som har barn og unge som målgruppe Spesielle arrangement Arrangement som messer, lokale festspel mv., og som oppfyller alle vilkåra for skjenking, kan få alminneleg skjenkeløyve for alkoholgruppe 1 og 2 så lenge arrangementet varer Pkt. 15 i dei alkoholpolitiske retningslinene seier kva kommunale bygg det kan skjenkast alkohol i: Retningsliner for servering av alkohol i kommunale bygg vedtok kommunestyret retningsliner for alkoholservering i kommunale bygg (sak 00/4454). Det vart gjort revidering av retningslinene i kommunestyremøtet (sak 05/4796) og (sak 13/08). Ingen endring ved siste revisjon. Det er ikkje tillate med alkoholservering i barne- og ungdomsskular unnateke det kombinerte anlegget på Bjorøyna, jfr. Opplæringslova ledd Det er ikkje tillate med alkoholservering i barnehagar Det er tillate med alkoholservering i kulturhuset, samt utleige til private arrangement Det er tillate med alkoholservering i rådhuset, samt utleige til private arrangement

4 Det er tillate med alkoholservering i Bildøyhallen og Ågotnes idrettshall ved større arrangement Sotra Arena Fjell kommune sin nye idrettshall på Straume, Sotra Arena, skal takast i bruk frå hausten Det har komme signal frå firma, lag og organisasjonar om at dei ønskjer å kunne halde arrangement i hallen kor skjenking av alkohol kan bli aktuelt. Dersom det kjem søknader om skjenkeløyve frå lag, organisasjonar og firma i samband med leige av hallen, vil rådmannen måtte avslå desse slik dei alkoholpolitiske retningslinene er pr. i dag. Rådmannen ønskjer å få avklart om kommunestyret vil opne for skjenking av alkohol i den nye hallen, og i så fall for kva type arrangement og i kva areal. Rådmannen vil i vurderinga komme med forslag til vedtak som både tek høgde for ein fleksibel bruk av hallen og eit restriktivt syn på skjenking av alkohol. Idrettsarrangement Slik dei alkoholpolitiske retningslinene er utforma vert pkt 6.6, kulepunkt tre, tolka slik at det ikkje vert gitt skjenkeløyve til idrettsarrangement av nokon type. Til orientering så har rådmannen til no aldri fått søknad om skjenkeløyve i samband med eit idrettsarrangement. Sotra Arena er derimot dimensjonert for andre type idrettsarrangement enn eksisterande hallar i kommunen. Det er difor større sjanse for at spørsmålet vil dukke opp. Rådmannen ønskjer difor ei avklaring på om det framleis er slik at kommunestyret ønskjer at alle idrettsarrangement, uansett type, skal vere alkoholfrie. Samstundes må det vurderast om det eventuelt skal gjerast unnatak for skjenking i samband med idrettsarrangement i Sotra Arena, som til dømes i VIP losjen og/eller i kafeteriaen. Dei fleste organisasjonar innan idretten ønskjer ei restriktiv haldning når det gjeld tilgang på alkohol under idrettsarrangement. Noregs idrettsforbund seier mellom anna i sine retningsliner: 1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov 11-2 g) 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. 3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov 11-2 g) Norges Håndballforbund har opna for at det i samband med internasjonale handballmeisterskap og kamper skal vere adgang til å søkje om avgrensa alkoholservering. Vilkåret er at serveringa skal føregå i eigne lokale med særskilt vakthald, det skal ikkje vere adgang til å ta med seg alkohol ut av lokalet og tribunene skal være alkoholfrie. Det skal berre kunne skjenkast øl og vin. Ikkje-idrettslege arrangement

5 Kommunestyret må også vurdere om det skal kunne gjevast skjenkeløyve til ikkje-idrettslege arrangement i hallen, som til dømes messar eller andre opne/lukka offentlege/private arrangement. Dersom kommunestyret seier ja til dette må det takast stilling til kva areal det kan skjenkast i. For større private/offentlege arrangement av utanomsportsleg karakter, som måtte søke om skjenkeløyve, vil det vere ønskjeleg å nytte heile hallen. Dvs. speleflatene, inngangsparti, kafeteria, VIP losje osv (unnateke garderobeanlegg). Praksis i andre hallar Rådmannen har undersøkt kva praksis nokre andre kommunar har når det gjeld lokale reglar for skjenking av alkohol i store idrettshallar: Askøy kommune Askøy Forum Askøy kommune har i sine retningsliner sagt at det ikkje kan bli gitt eit fast skjenkeløyve for kultur- og idrettsorganisasjonar, men opnar for at dei kan søkje om skjenkeløyve for ein enkelt anledning. Dei har so langt berre behandla søknader om skjenkeløyve for andre type arrangement enn idrettsarrangement. For idrettsarrangement seier Askøy sine retningsliner at skjenking og sal av alkohol ikkje bør finne stad i samband med idretts- og friluftsliv. Bergen kommune I Bergen kommune sine retningsliner er det etablert alkoholfrie soner i mellom anna publikumsareal som er opne for allmenta på idrettsarenaer. Dette vert handheva strengt, og det er berre gjort unnatak i samband med ein handballkamp i Fyllingsdalen kor det vart skjenka i eige telt utanfor før og etter arrangementet med 18-års aldersgrense. Til samanlikning vert det på Brann Stadion gitt løyve til skjenking av alkohol i lukka område (t.d. VIP område), men ikkje i tribuneområde. Når det gjeld ikkje-idrettslege arrangement i hallar som t.d. Bergenshallen, Vestlandshallen m.v. vert hallane vurdert som konsertlokale/danselokale i desse tilfella, og skjenkeløyve for ein enkelt anledning kan innvilgast. Drammen kommune Drammenshallen Drammen Håndballklubb eig eit aksjeselskap, Tiba, som nyleg har overteke driftsansvaret for den faste kafeteriaen i Drammenshallen, og som er tildelt serveringsbevilling og skjenkebevilling i den anledning. Drammen kommune har ikkje vedteke avgrensingar i høve til kva type arrangement det kan skjenkast alkohol i. Mogleg skjenkeareal er både kafeteria og hallen generelt til større arrangement. Larvik kommune Arena Larvik Larvik Arena IKS har fått innvilga alminneleg skjenkeløyve for alkoholgruppe 1 og 2 i hallen. Skjenking av alkohol er avgrensa til eigne område. Skjenking av alkohol under idrettsarrangement vert berre aktuelt i lukka areal (VIP) i samband med landskampar, Champions leage kampar og større meisterskap. Algrøy gamle skule og grendahus og Bjorøy kombinerte skuleanlegg I opplæringslova ledd heiter det at det i skulebygg ikkje må kunne serverast alkohol eller takast med alkohol til nyting under arrangement i offentleg som privat regi. Vidare seier regelen at det i kombinerte anlegg for skule og andre føremål i særlege høve kan gjerast unnatak når desse anlegga vert nytta til kulturelle eller sosiale føremål utanom skuletida. Kommunestyret har vedteke å gjere unnatak for forbodet for det kombinerte skuleanlegget på Bjorøyna, og oppretthalde forbodet ved det dåverande kombinerte skuleanlegget på Algrøy.

6 Algrøy gamle skule I samband med endring av skulestrukturen i Fjell har Algrøy gamle skule fått endra status og er ikkje lengre definert som eit skulebygg. Bygget vert difor ikkje lengre ramma av avgrensingane i opplæringslova ledd om alkoholforbod i skuleanlegg. Bygget vil inntil vidare vere kommunalt eigd og har framleis ein eigen grendahusdel for lokale arrangement. Bygget vil også i tida framover bli nytta til avgrensa undervisningsføremål for ei lita gruppe på 5 elevar med særleg tilrettelagt undervisning. Desse elevane skal nytte eit avgrensa området i bygget 3 dagar i veka. Kommunestyret må ta stilling til om det framleis skal vere alkoholforbod i dette bygget, eller om dette skal endrast. Bjorøy skule Som nemnt over er det gjort unnatak for Bjorøy skule når det gjeld forbod om skjenking av alkohol, mellom anna grunna avstand til alternative forsamlingslokale for dei som bur på Bjorøyna. Rådmannen ber kommunestyret om å revurdere dette vedtaket, særleg sett i samanheng med Fjell sitt aktive MOT-arbeid. På Bjorøy skule er det ein eigen grendahus del som vert nytta til private arrangement. Denne delen er vegg i vegg med gymsal og ein dobbel dør kan opnast mellom desse. Dei fleste arrangementa nyttar gymsalen i samband med grendahusdelen. Dette medfører at det vert skjenka alkohol i ein del av elevane sitt daglege undervisningsareal. Også elevane sitt uteareal vert nytta i samband med grendahusdelen. Tilbakemeldingane frå Bjorøy skule v/rektor er at dei tidvis har hatt store utfordringar med alkoholbruk i skuleanlegget. Dårleg reinhald og rydding har medført at elevar har møtt på skulen i lukt av alkohol, flaskar og sigarettsneipar. Ein del barn har negative opplevingar med rus i sin heimesituasjon og får vanskar med å føle tryggleik i skulen når også skulearenaen openbart vert nytta til rusmidlar. Det siste året har det imidlertid betra seg ein del når det gjeld skjenking i skuleanlegget. Grendalaget og skulen har hatt god dialog, og grendalaget har utarbeidd betre retningsliner for private arrangement i skuleanlegget. Mellom anna er det sett krav til høgare aldersgrenser for leigetakar, samt skjerpa krav til reinhald og rydding. Høyringsinstansar Rådmannen føreslår at saka vert sendt ut til følgjande høyringsinstansar: Lensmannen i Sotra, Askøy og Øygarden Fjell idrettsråd Sotra sportsklubb Algrøy grendalag Bjorøy grendalag SU Bjorøy skule Vurdering: For å kunne yte god service for innbyggjarane og publikum elles, er det nødvendig for rådmannen å ha klare retningsliner som viser den politiske viljen både på dette og andre område. Denne saka vert lagt fram no, både for at rådmannen skal ha klare retningsliner for behandling av spørsmål og søknader om skjenkeløyve som måtte komme, men også for at bedrifter, idrettslag og andre skal vite kva reglar dei må forhalde seg til når dei lagar sine planar, særskilt når det gjeld Sotra Arena. Spørsmål omkring skjenking av alkohol i det kombinerte anlegget på Bjorøy vert også teken med i denne saka fordi rådmannen meiner at tida er moden for å revurdere bruken av skulebygg til skjenking i sosiale samanhenger etter skuletid. Sotra Arena

7 Rådmannen stiller seg bak idrettsforbundet sine retningsliner når det gjeld restriktiv haldning til alkohol og idrett, men ser også at Sotra Arena må kunne nyttast til andre arrangement kor skjenking av alkohol kan vere ønskjeleg. Ein fleksibel bruk av hallen vil gjere potensiale for inntekt til idrettslaga større. Samstundes må det takast omsyn til at hallen i første rekke skal nyttast til idrettslege føremål, og unødig slitasje og skadar kan oppstå dersom heile hallen skal kunne nyttast som skjenkelokale. Rådmannen ønskjer difor å avgrense areal for skjenking av alkohol i høve til opne arrangement, som til dømes messar, lokale festspel, konsertar m.v. I forslaget til rådmannen vert areal for skjenking under opne arrangement avgrensa til VIP areal og kafeteria. For lukka arrangement, som til dømes bedriftsarrangement av ulike slag, vil rådmannen føreslå at også speleflatene og inngangspartia kan nyttast som skjenkeområde. Leigetakar vil då vere økonomisk ansvarleg for eventuelle skadar som måtte oppstå. Algrøy gamle skule Bygget har ikkje lengre status som skulebygg og kan i så måte innlemmast i oversikta over dei kommunale bygga som det kan skjenkast alkohol i, på lik linje med andre forsamlingslokale i kommunen. For å unngå forskjellsbehandling vil ei slik endring vere naturleg. Når rådmannen har valt å nytte bygget til avgrensa undervisning for 5 elevar 3 dagar i veka, må det likevel gjerast ei vurdering på om dette kjem i konflikt med prinsippa i opplæringslova. Slik rådmannen ser det så vil det her vere mogleg å halde grendahusareala heilt adskilt frå undervisningsareala slik at det er mogleg å skjerma dei elevane det gjeld. I tillegg vil bygget vere så lite i bruk av ei svært liten gruppe elevar, at det kan verke urimeleg å ramme grendahusdelen med totalt skjenkeforbod. Rådmannen vil difor føreslå å opne for skjenking i grendahusdelen inkl. gymsal på Algrøy gamle skule. Føresetnaden vil vere at elevane vert heilt skjerma for den aktiviteten som skjer i grendahusdelen. Bjorøy skule Rådmannen meiner som nemnt at tida er moden for på ny å vurdere om det framleis skal gjerast unnatak for skjenking av alkohol på skulen sitt område til sosiale føremål etter skuletid. Rådmannen ser på det haldningsskapande arbeidet som vert gjort i kommunen, særskilt gjennom MOT, som ein avgjerande faktor for å revurdere unnataket for skjenking på Bjorøy skule. Fjell må sørgje for å følgje opp MOT-arbeidet i sine eigne anlegg kor barn står i fokus. Rådmannen vil også peike på at samfunnet også er i endring når det gjeld synet på rus og helse. Det er sterkare fokus enn nokon gong på barns helse og haldningsskapande arbeid. Opplæringslova er også klar på at hovudregelen er at det skal vere totalforbod med skjenking av alkohol i skulebygg. Når det likevel kan gjerast unnatak skal dette berre vere i særskilte høve. Slike særskilte høve er til dømes stadar der det vil vere urimeleg lange avstandar til alternative forsamlingslokale. Slik rådmannen ser det så vil argumentasjon om avstand til alternative forsamlingslokale ikkje vere eit godt nok argument når det gjeld Bjorøy. Mange stadar i utkantane i Fjell har tilsvarande lang veg til næraste forsamlingslokale. I tillegg til å skape gode haldningar er det like viktig at skulen, og området rundt skulen, vert oppfatta som ein trygg opphaldsstad og læringsarena for barna. At ein del barn har dårleg erfaring med alkoholbruk, og såleis føler seg utrygge når også skulen deira vert nytta til skjenking av alkohol, må takast på alvor. Dei vaksne sine behov for forsamlingslokale med høve til å skjenke i, må komme i annan rekke. Rådmannen vil likevel legge til at han er svært positiv til det gode samarbeidet Bjorøy skule har hatt med grendalaget, og det arbeidet grendalaget har lagt ned for at skulemiljøet i minst mogleg grad skal vere skadelidande av at lokala vert nytta som skjenkelokale ved sosiale tilstellingar i grendahusdelen. Rådmannen er likevel klar i sitt syn på at barna må ha ein

8 skulearena, både ute og inne, heilt fri for alkohol og rusmidlar, sjølv om dette skjer utanom skuletida. Framlegg til innstilling Rådmannen har utarbeidd eit forslag til innstilling som er basert på idretten og det politiske miljøet sin restriktive haldning til alkohol. Innstillinga vil bli lagt fram i den endelege saka som skal behandlast etter at høyringsperioden er over. Rådmannen tek atterhald om moderate endringar i forslaget til innstilling dersom vektige grunnar tilseier det. Rådmannen sitt forslag til innstilling: Det vert gjort følgjande endringar i alkoholpolitiske retningsliner: 1. Idrettsarrangement Det kan ikkje gjevast skjenkeløyve til idrettsarrangement i Fjell kommune, med unnatak av arrangement i Sotra Arena i avgrensa VIP areal under internasjonale meisterskap og kampar. Gjeld alkoholgruppe 1 og Sotra Arena Det er tillate med skjenking av alkohol i Sotra Arena ved ikkje-idrettslege arrangement med slike avgrensingar: a. Det kan etter søknad skjenkast alkohol i VIP areal for alle type arrangement. b. Det kan etter søknad skjenkast alkohol under lukka arrangement som ikkje har barn og unge som målgruppe, i følgjande areal: Kafeteria, heile eller deler av speleflaten og inngangspartiet. c. Det kan etter søknad skjenkast alkohol under opne arrangement (som t.d. messer, konsertar, lokale festspel) som ikkje har barn og unge som målgruppe, i følgjande areal: VIP område, kafeteria 3. Algrøy gamle skule og grendahus Det er tillate med skjenking av alkohol i grendahus delen på Algrøy gamle skule. 4. Bjorøy kombinerte skuleanlegg Det er ikkje tillate med skjenking av alkohol i det kombinerte skuleanlegget på Bjorøy. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide vedtekne endringar i dei alkoholpolitiske retningslinene

SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon

SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/3242-26923/2011 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 22.12.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016

Detaljer

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL KAP. 01 KAP. 02 KAP. 03 ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL SALS- OG SKJENKEAVGIFTER 1. Kommunen sin bruk av sals- og skjenkeavgifter 2. Avgift for ambulerande løyve og løyve ved opne arrangement

Detaljer

Rusmiddelplan. for. Vaksdal Kommune

Rusmiddelplan. for. Vaksdal Kommune Rusmiddelplan for Vaksdal Kommune Utarbeida av plannemnd oppnemnt av Vaksdal Kommunestyre Kommunesstyresak 46/04, vedteken 15. november 2004 Sist oppdatert 20. februar 2006. Innhaldsregister 1. INNLEIING...

Detaljer

Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020. 3.

Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020. 3. Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020 3.juni 2015 Høyring: Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for Setesdal Side

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 Arkivsak.-/jpostnr.: 12/85-6, 27.08.2013 AURLAND KOMMUNE Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhold Forord... 2 1. Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Luster kommune Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Innhald 1.0 Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2 Arbeid med planen... 3 1.3 Nasjonale mål/retningsliner... 4 1.3.1 Regjeringa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet tek til, vil prosjektleiarane gje ei munnleg orientering om sentrumsplanen. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Før møtet tek til, vil prosjektleiarane gje ei munnleg orientering om sentrumsplanen. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, møtesalen Skorpo Møtedato: 31.01.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Før møtet tek til, vil prosjektleiarane gje ei munnleg orientering om sentrumsplanen.

Detaljer

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2012. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2012 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 107 Føreord Dette er femte gongen Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram ei melding om eigarskapen sin i selskap. Eigarmeldinga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune

SAKSDOKUMENT. Konkurranseutsetjing av revisjonstenester for Fjell kommune Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2007/428-2545/2007 Sakshandsamar: Tore Solvang og Svein Fjelland Dato: 07.02.2007 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for finans og forvaltning Kontrollutvalet

Detaljer

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009

MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Sak 13/10 MØTEBOK 3. TERTIALRAPPORT 2009 - ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR 2009 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 09/1105 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 39/09 Os Formannskap PS

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss

Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss Udir-3-2009 Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss 1) Innleiing Retten til skyss og bakgrunnen for reglane Det er eit grunnleggjande prinsipp i norsk skole at elevane skal få oppfylt

Detaljer