SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune Revisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/ /2011 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune Revisjon Samandrag av saka: I samsvar med alkohollova 1-7d har Fjell kommune ein kommunal alkoholpolitisk handlingsplan (alkoholpolitiske retningsliner). Fjell kommune sine alkoholpolitiske retningsliner gjeld for løyveperioden og skal difor reviderast og gjerast gjeldande for neste løyveperiode I tillegg skal alle sals- og skjenkeløyver fornyast innan (jfr alkohollova 1-6) og dei alkoholpolitiske retningslinene for ny løyveperiode, må vere vedtekne innan den tid. Det vart i 2008 gjort ei grundig revidering av retningslinene grunna ei større endring i alkohollova. Det vert i denne saka lagt fram forslag til ein mindre revisjon av dei alkoholpolitiske retningslinene. For at retningslinene skal samsvare betre med intensjonane i alkohollova og vere lettare å praktisere, vil rådmannen føreslå detaljerte endringar på nokre felt, særleg gjeld dette avsnitt 9. Vidare vil rådmannen peike på politiske område i retningslinene som det må takast ei avgjerd kring. Forslag til reviderte retningsliner vert sendt ut på høyring i 2 veker. Dersom det kjem inn vesentlege kommentarar etter høyringsrunden, vert saka på ny lagt fram for KFF før sluttbehandling i kommunestyret. Saka vert lagt fram utan innstilling, men med forslag til vedtakstekst i slutten av saka. Innstilling: Straume, den Steinar Nesse Rådmann Lillian Torsvik servicetorgsjef

2 Dokument vedlagt saka: Dei gjeldande alkoholpolitiske retningslinene Innspel frå lensmannen i Sotra, Askøy og Øygarden Saksopplysningar og vurdering: Fjell kommune har ein kommunal alkoholpolitisk handlingsplan (alkoholpolitiske retningsliner) som gjeld for løyveperioden , jfr. Alkohollova (AL) 1-7d. Perioden for retningslinene heng saman med løyveperioden for alle sals- og skjenkeløyver (jfr. AL 1-6). Alle sals- og skjenkeløyver skal fornyast innan og dei alkoholpolitiske retningslinene for ny løyveperiode må vere revidert og vedtekne innan den tid. For at handels- og skjenkenæringa, samt publikum, skal få anledning til å komme med innspel til retningslinene, vil utkastet bli lagt ut på høyring i 2 veker. Alkohollova hadde ein større revisjon i 2008, og i den samanhengen måtte også kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner ha ein grundig revisjon for å bli oppdatert i høve til lovverket. Rådmannen ser ikkje behov for ein like omfattande revisjon for denne perioden og legg i denne saka fram forslag til endringar på nokre område i retningslinene. Det området i retningslinene kor rådmannen føreslår ei større endring er avsnitt nr 9 om brot på alkohollova og dei alkoholpolitiske retningslinene. Det vert i tillegg peika på nokre område kor det politisk må gjerast ei vurdering. Den politiske plattforma har også vore rettleiande i saksførebuingane: Fremja eit rusfritt oppvekstmiljø ved å revidera rusmiddelplanen og ha ein gjennomgang av dei alkoholpolitiske retningslinene. Effektiv kontroll med alkoholomsetning og bruk av strenge sanksjonar for brot på lovar og reglar. Innspel frå lensmannen Det har komme inn eit brev frå lensmannen i Sotra, Askøy og Øygarden datert som gjeld innspel til arbeidet med dei alkoholpolitiske retningslinene. Lensmannskontoret har eit særskilt fokus på det førebyggande arbeidet mot rus, vald og seksuelle overgrep blant ungdom. Det er ungdomsfestar utan skjenkeløyve dei ønskjer slutt på. I utgangspunktet kan private i alle aldrar halde lukka arrangement utan at det vert kravd skjenkeløyve (såframt det ikkje vert seld alkohol). Politiet har likevel sett at enkelte private ungdomsfestar er så store at dei vanskeleg kan definerast som lukka selskap. Omgrepet vennekrets vert utvida når ungdom nyttar Facebook og andre medium som eit utgangspunkt for å invitere til lukka selskap. Politiet ser føre seg at ein strengare tolking av alkohollova i høve til kva som kan karakteriserast som eit lukka selskap vil føre til at fleire ungdomsfestar vil komme inn under reglane for skjenkeløyve. Då vil ein i større grad oppnå ein dialog med arrangøren i forkant og kunne rettleie om regelverk og vakthald mv. Mellom anna vil krav om skjenkeløyve medføre at nokon må ha kontroll med skjenkinga og vil vere ansvarleg for at regelverket vert følgd. I tillegg vil det ikkje vere mogleg å ta med seg eigen drikkevare, skjenketidene i kommunen må følgjast og kommunen kan sende ut skjenkekontrollørar. I Fjell kommune får rådmannen sjeldan spørsmål frå arrangørar av private arrangement om dei er løyvepliktige eller ikkje. Kommunen får difor heller ikkje høve til å gjere ei

3 skjønnsvurdering om arrangementet er løyvepliktig eller ikkje. Dei fleste private arrangement (festar i lånte/leigde lokale som alternativ til eigen heim) vert halde utan at kommunen veit om det. Det viktigaste tiltaket som rådmannen har gjort for å unngå at det vert haldne festar i leigde lokale som skulle hatt skjenkeløyve, er skriftleg informasjon utsendt til alle kjende utleige og selskapslokale i kommunen. I informasjonen vert det kort forklart kva som er forskjellen mellom lukka og opne arrangement, og at det er kommunen som avgjer om eit arrangement har løyvefritak eller ikkje. Folk vert oppmoda om å ta kontakt med kommunen for å få avklart om dei treng løyve eller ikkje. Det er likevel opp til den einskilde arrangør å sørgje for at lover og reglar vert følgd i høve til skjenking. Eitt av kriteria som skil opne og lukka selskap er på kva måte gjestene er inviterte. Viss det til dømes er behov for å nytte media (av ulik type) eller henge opp plakatar for å komme i kontakt med dei ein ønskjer å invitere så vil det bli definert som eit ope selskap. Når det gjeld storleiken på eit selskap set alkohollova og tilhøyrande forskrifter ikkje noko tal på når det vert å rekne for eit ope selskap. Folk har ulik storleik på familie og venekrets. Det må difor vere rom for skjønn når det vert vurdert om eit selskap er lukka eller ope. I dei alkoholpolitiske retningslinene føreslår rådmannen at pkt 1 om målsetjing vert omarbeidd for å ta høgde for dei innspel som politiet kjem med. Til orientering så vil rådmannen også gjennomføre tiltak for å komme i kontakt med arrangørar av ungdomsfestar. Tiltak vil mellom anna vere å på ny ta kontakt med alle kjende utleigeplassar med oppdatert informasjon om reglar for skjenking, og gje dei eit større ansvar for rettleiing av leigetakarane sine, samt å føreslå å sette opp aldersgrense for utleige. I tillegg vil samarbeid med politiet, tips frå publikum og aktiv rolle på mellom anna Facebook, og vere viktige virkemiddel for å fange opp ungdomsarrangement i forkant. Endringsforslag frå rådmannen I teksten under vert det vist til kvart punkt kor det er føreslege endringar. Teksten er henta frå gjeldande retningsliner. Alle forslag til ny tekst er skriven med rødt, og kommentartekst er skriven i kursiv, for lettare å kunne skilje det frå originalteksten (som vil stå uendra). 1. Målsetjing: Fjell kommune sin alkoholpolitikk i løyveperioden skal bygga på alkohollova (AL) sitt føremål slik dette er definert i l-1 Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innbære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Dette vil kommunen gjera gjennom: 1. Satsing på dei målsetjingane som ligg føre i Tiltaksplan mot rus Praktisering av retningsliner for sals- og skjenkeløyve. Første kulepunkt: det vert ikkje vist til gjeldande tiltaksplan mot rus for perioden då det frå politisk hald er signalisert at denne planen skal reviderast. Det vert heller sett inn ein meir open tekst som viser til den tiltaksplanen som til ein kvar tid gjeld. Forslag til ny tekst for heile punkt 1:

4 Fjell kommune sin alkoholpolitikk i løyveperioden skal byggje på alkohollova (AL) sitt føremål slik dette er definert i 1-1: Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Dette vil kommunen følgje opp gjennom: Satsing på målsetjingane i gjeldande Tiltaksplan mot rus Fokus på rusførebygging gjennom praktisering av retningsliner for sals- og skjenkeløyve, særskilt blant ungdom 3. Generelle reglar Dei som søkjer løyve skal ha skriftleg informasjon om retningsliner /forskrifter som gjeld for sals- og skjenkeløyve. Løyveavgifta skal øyremerkast til førebyggjande og haldningsskapande arbeid, samt til kontroll. Årsavgift for sals- og skjenkeløyve skal vera betalt før fornying av løyvet vert gjeve. Manglande innbetaling av årsavgifta skal automatisk føre til inndraging av løyvet Forslag til endringar: Kulepunkt 2 går ut då øyremerking av midlar vanskeleg let seg praktisere slik budsjettet er utarbeidd. Løyveavgifta er i budsjettet knytt opp mot kontroll av sals- og skjenkeløyver pr. i dag, men eventuelle konkrete planar om førebygging og haldningsskapande arbeid i samband med rus, vil bli dekka gjennom ordinert driftsbudsjett. Kulepunkt 3 går ut då betaling av løyvegebyr oftast skjer på eit seinare tidspunkt på året enn fornying av løyvet. I tillegg er sanksjonar for manglande innbetaling av løyvegebyr dekka av pkt 9 i retningslinene. Kulepunkt 4 går ut då det ikkje høyrer heime her og er dekka av pkt. 9. Slik det står i gjeldande retningsliner pr i dag så seier det heller ikkje noko om lengda på inndraging (som det vil gjere i forslag til endring av pkt 9). 4.1 Krav til søknaden Søknad om sals- og skjenkeløyve skal innehelde følgjande opplysningar: Namn og adresse på den for hvis regning virksomheten drives. Dersom verksemda skal drivast av ein juridisk person, skal det også følgja opplysningar om o Organisasjonsnr. og eigarsamansetning Type verksemd, driftskonsept Stadfesting, adresse, på den staden verksemda skal drivast Namn og adresse på leiar og nestleiar med opplysningar om deira tilknyting til verksemda. Dokumentasjon av leigetilhøve/eigartilhøve for lokala der verksemda skal drivast Firmaattest for alle selskap som er involvert i verksemda. Attestane skal ikkje vera eldre enn to månader. Skatte- og avgiftsattestar for den for hvis regning virksomheten drives og for den personkrets som er opprekna i alkoholloven 1-7b. Attestane skal ikkje vera eldre enn to månader.

5 Godkjente internkontrollrutinar etter alkohollova sine forskrifter kap 8. Kommunen er godkjenningsinstans. Dersom søknaden gjeld skjenking i ei verksemd som allereie har serveringsløyve, skal serveringsløyvet leggjast ved søknaden. Båtar og skip som søkjer om skjenkeløyve skal leggja ved kopi av godkjenning frå skipskontrollen, passasjersertifikat og sikkerheitssertifikat. Teikningar der skjenke- / salsarealet er skravert. I pkt 4.1 vert det ikkje nemnt krav til å oppgje namn og adresse på styrar og avløysar for løyvet. Det vert føreslått å legge dette til kulepunkt 4 slik: Namn og adresse på leiar, nestleiar, styrar og avløysar med opplysningar om deira tilknyting verksemda. 4.4 Vilkår som må oppfyllast før løyvedokumentet vert utskrive Etter at vedtak om å tildela løyve er gjort, må løyvehavar dokumentera følgjande før løyvedokumentet vert utskrive: Bruksløyve frå eigedomssjefen som viser at lokalet er godkjent for serverings/skjenkeverksemd Dokumentasjon på at verksemda er registrert i meirverdiavgiftsmanntalet Dokumentasjon på at styrar og avløysar har greidd kunnskapsprøven etter alkoholloven 1-7c, 3. ledd Dokumentasjon frå brannvesenet på maksimalt persontal for skjenkelokalet Innbetalt løyvegebyr for inneverande år Dokumentasjon på at verksemda har serveringsløyve Kulepunkt 4 vert teken ut. Eigen dokumentasjon frå brannvesenet vert ikkje praktisert då godkjenning av skjenkelokala etter brannforskriftene er ein del av bruksløyvet for lokalet. Kulepunkt 5 går ut då kravet ikkje vert praktisert. Utsending av giro for krav om innbetaling av løyvegebyr skjer i etterkant av innvilga løyve. Dersom løyvegebyr då ikkje vert innbetalt vil inndraging bli varsla. Det har aldri vore problem med at løyvehavarar ikkje har betalt løyvegebyr. Forslag til nytt kulepunkt. Punktet gjeld eit krav som er pålagt etter alkohollova og forskriftene kap 8: Godkjente internkontrollrutinar etter alkoholforskriftene kap Eigarane Eigarane må ha seriøs bakgrunn og driva staden seriøst med eit solid økonomisk fundament. Det vert først opna for servering av alkohol gr. 1 og 2. Etter ei prøvetid på minimum 1 år kan det søkjast om fast skjenkeløyve for alkohol gr. 3. Forslag til omskriving av 1. setning: Eigarane må ha uklanderleg vandel i samsvar med AL og fylle dei krava som AL og retningslinene set. Eigarane må i tillegg drive skjenkestaden basert på eit solid økonomisk fundament.

6 Setning 2 og 3 vert tekne ut då dei ikkje naturleg høyrer til i pkt 7.1 og er ivareteke i pkt 6.2 som omhandlar brennevinsløyve. Sjå også under i eige avsnitt om prøvetid før fast løyve for alkoholgr Vandel Søkjarane må ha ein uklanderleg vandel og fylla krava som alkohollova og kommunen sine retningsliner set til løyvehavar og andre personar i verksemda. : Heile pkt 7.2 vert teken ut då innhaldet er dekka i pkt Brot på alkohollova og dei alkoholpolitiske retningslinene Ved brot på retningslinene i alkohollova eller på kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner skal det reagerast med inndraging av løyvet for eit tidsrom på 1 veke til 3 månader. Ved nye brot på regelverket fell løyvet bort. Inndragingsreglane er heimla i AL 1-8. Ved særleg grove brot på regelverket kan det reagerast med inndraging i minimum1 månad allereie etter første brot. Følgjande vert normalt å rekne for grove brot: Brot på reglane om alder og om sal og skjenking til synleg rusa personar Vesentlege brot på brannforskriftene Vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet. Dersom det vert avdekka vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet, vert sals- eller skjenkeløyvet inndrege for minimum 3 månader allereie etter første brot. Kva som er vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet vert fastsett i samsvar med retningsliner utarbeidd av sentrale styresmakter. Vesentlege brot i forhold til tilsette og arbeidsmiljølova. Dersom det vert avdekka vesentlege brot i forhold til tilsette og arbeidsmiljølova, kan skjenkeløyvet verta inndrege inntil 3 månader allereie etter første brot. Kva som er vesentlege brot vert fastsett etter drøftingar med Arbeidstilsynet. Gjentatt diskriminering av grunnar nemnd i straffelova 349 a, jfr. AL ledd. Pkt 9 omhandlar særskilt kva reaksjonar som skal settast i verk dersom det vert oppdaga brot på alkohollova og retningslinene, samt kva som vert rekna for grove brot. Rådmannen føreslår ei omfattande endring av pkt 9 for å gjere den meir brukarteneleg i situasjonar kor brot vert avdekka, samt at retningslinene vert betre tilpassa alkohollova m/forskrifter og meir informativ for løyvehavarane. Når brot på regelverket vert avdekka skal reaksjonsform skje på bakgrunn av ein skjønnsmessig heilskapsvurdering av saka i samsvar med alkohollova 1-8 og kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner. Alkohollova seier følgjande om kva moment det skal leggast vekt på ved vurdering om inndraging av sals- eller skjenkeløyver skal skje og for kor lenge: Type overtreding Kva grad av grovheit har overtredinga

7 Har løyvehavar brote regelverket tidlegare Kan løyvehavar klandrast for overtredinga Kva er gjort for å rette opp i forholdet Tidlegare praktisering av løyvet Slik dei gjeldande retningslinene kan tolkast så stengjer dei for skjønnsvurderinga etter alkohollova 1-8. I første avsnitt står det mellom anna at ved nye brot på regelverket fell løyvet bort. Det kan tolkast som at eit løyve vil bli permanent inndregen etter andre gongs brot på same staden, uavhengig av kor grovt brotet er. Dette vil vere ei urimeleg tolking då fleire type brot på regelverket berre vil kvalifisere til ei åtvaring i utgangspunktet (f.eks at ein skjenkestad er tom for alkoholfri vin/øl). Kulepunkt 2 i gjeldande regelvert vert føreslått teken ut. Grunngjevinga er at det først og fremst er brot på alkohollova som fører til inndraging. Det kan også gje grunnlag for inndraging dersom andre lover vert brotne, men då må lova ha samanheng med alkohollovas føremål. Rådmannen kan ikkje sjå at vesentlege brot på brannforskriftene har ein slik samanheng. Ein evt. inndraging etter dette punktet kan, av Fylkesmannen som klagenemnd, bli vurdert som ugyldig grunna usakleg argumentering. Kontrollørane har likevel i oppdrag å sjå etter godkjente rømmingsvegar og pålagt brannslokking- og varslingssystem. Eventuelle feil og manglar som blir rapportert frå kontrollørane vil bli meldt til Sotra brannvern for vidare oppfølging. I det nye forslaget vert brot på alkohollova m/forskrifter delt inn i 3 grupper for betre å skilje kva type brot som vert rapportert inn frå kontrollørane og kor grove dei vert rekna å vere. I pkt 3, svært alvorlege brot, er det lagt til eit ekstra punkt som gjeld skjenking og sal av alkohol ut over tillate skjenke-/salstid. Elles er dette punktet likt som i det gjeldande regelverket. Forslag til ny tekst for pkt 9: Ved brot på alkohollova eller på kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner, vil salseller skjenkestaden få ein reaksjon frå kommunen. Reaksjonsformene strekker seg frå skriftleg åtvaring til inndraging av løyvet for eit kortare eller lengre tidsrom. Fastsetting av reaksjonsform skjer på bakgrunn av ein skjønnsmessig heilskapsvurdering av saka i samsvar med alkohollova 1-8 og kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner. Alkohollova seier følgjande om inndraging av sals- eller skjenkeløyver: Ved vurdering av om en bevilling bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen, og kva som er gjort for å rette opp i forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillinga. Brot på alkohollova og tilhøyrande forskrifter vert inndelt i 3 grupper: 1. Mindre alvorlege brot a. Manglande alkoholfrie alternativ b. Manglar ved skjenkekart c. Brot på reklamereglane d. Brot på generelle reglar for opplæring av vaktar og tilsette 2. Alvorlege brot a. Alkohol vert teken med utanfor skjenkelokalet b. Det vert nytt medbrakt alkohol i skjenkelokalet

8 c. Det vert servert alkohol ved bord kor openbart rusa person oppheld seg utan å ha blitt vist ut d. Manglande eller manglar ved internkontrollrutinar for skjenking/sal av alkohol 3. Svært alvorlege brot a. Skjenking og sal av alkohol ut over tillate skjenke-/salstid b. Det vert skjenka til openbart rusa personar c. Det vert skjenka til personar som ikkje fyller alderskrava d. Vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet. e. Vesentlege brot i forhold til tilsette og arbeidsmiljølova. f. Gjentatt diskriminering av grunnar nemnd i straffelova 349 a, jfr AL ledd. Ved brot på pkt 1 vert det i utgangspunktet reagert med rettleiing eller åtvaring. Ved brot på pkt 2 og 3 skal det vurderast inndraging i samsvar med alkohollova 1-8. Det skal reagerast strengt på svært alvorlege brot, samt gjentakande og samansette alvorlege brot. Ved vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet kan kommunen inndra løyvet i ein periode på inntil 3 månader allereie frå første brot. Kva som vert rekna som vesentlege brot vert fastsett i samsvar med retningsliner utarbeidd av sentrale styresmakter. Ved vesentlege brot i forhold til tilsette og arbeidsmiljølovas reglement kan kommunen inndra løyvet i ein periode på inntil 3 månader allereie frå første brot. Kva som vert rekna som vesentlege brot vert fastsett etter drøftingar med Arbeidstilsynet. Ved manglande innsending av revisorstadfesta omsetningsoppgåve og manglande betaling av løyvegebyr, kan sals- eller skjenkeløyvet bli inndrege inntil omsetningsoppgåve er innsendt eller gebyret betalt. Vedtak om inndraging av løyve skal effektuerast innan 60 dagar. Dersom vedtaket vert påklaga skal effektuering utsettast til etter klagebehandling er ferdig. 12. Retningsliner for tildeling av ambulerande skjenkeløyve Skjenking i medhald av ambulerande løyve kan berre skje til deltakarar i slutta selskap som vert halde i private eller offentlege lokale. Ambulerande skjenkeløyve for alkohol gr. 1, 2 og 3 kan innvilgast til person over 20 år, eller til ein juridisk person, som ein må tru ikkje vil misbruka løyvet. Det kan berre gjevast ambulerande skjenkeløyve til fysisk eller juridisk person som frå før ikkje har skjenkeløyve for den alkoholtypen som skal skjenkast. Ambulerande skjenkeløyve for alkohol gr. 3 kan berre gjevast dersom det også er/vert gjeve skjenkeløyve for alkohol gr. 1 og 2. Ambulerande skjenkeløyve for alkohol gr. 3 føreset at den skjenkestad eller person som søkjer om slikt løyve, anten har fast skjenkeløyve for alkohol gr. 1 og 2 frå før, eller får ambulerande løyve for alkohol gr. 1 og 2.

9 Skjenketida ved bruk av ambulerande løyve skal følgja tidsavgrensinga i alkoholloven 4-4. Dvs. for alkohol gr. 1 og 2 frå kl. 08:00-01:00. For alkohol gr. 3 frå kl. 13:00-24:00. I medhald av alkoholloven og kommuneloven får rådmannen delegert mynde til å ta avgjerd i søknader om ambulerande skjenkeløyve. Søknad og vedtak om ambulerande skjenkeløyve skal vera skriftlege. Avslag på søknad om ambulerande skjenkeløyve skal vera skriftleg og grunngjeve i samsvar med reglane i forvaltningslova. Eit vedtak om ambulerande skjenkeløyve kan påklagast til Komite for finans og forvaltning, klagen har ikkje oppsetjande verknad (klageinstans er Fylkesmannen). Løyveavgifta vert sett etter dei til einkvar tid gjeldande satsar i alkoholforskriftene (jfr ledd). Avgifta er per kr. 250,- pr. gang det ambulerande skjenkeløyvet er i bruk. Det skal ikkje betalast eingongsavgift for bruk av ambulerande skjenkeløyve for alkohol gr. 3, dersom løyvet er utstedt til person som frå før har skjenkeløyve for alkohol gr. 1 og 2. Bruk av ambulerande skjenkeløyve skal kontrollerast etter vanlege kontrollrutinar. Kontrollørane og Lensmannen skal ha melding om utskriving av løyve. Rådmannen føreslår følgjande endringar: Slette 2. setning i kulepunkt 3 då den er ei unødig gjentaking av 1. setning. Slette 2. setning i kulepunkt 7 då klagebehandling vert dekka i nytt pkt. 7. Setninga er også feil då all klagebehandling startar i det organet kor vedtaket opprinneleg er treft. Dersom vedtaket vert oppretthalde skal klagen sendast klageorganet, Fylkesmannen. NYTT PUNKT I RETNINGSLINENE Rådmannen føreslår eit nytt punkt som omhandlar klagebehandling i alkoholsaker. Klagebehandling er dekka av Alkohollova 1-16 og vil ha ein praktisk nytte ved også å bli referert til i dei lokale alkoholpolitiske retningslinene. Følgjande tekst vert føreslått: Klagebehandling etter alkohollova Etter alkohollova 1-16 er vedtak om sals- og skjenkeløyve enkeltvedtak og kan påklagast. Klageorgan er Fylkesmannen. Før ein klage etter alkohollova vert sendt til Fylkesmannen skal klagen først behandlast på ny av det vedtakande organ. Politiske vurderingsområde Rådmannen legg fram nokre område i retningslinene kor det kan vere naturleg å ta stilling til om det skal gjerast endringar eller om det skal haldast fram som før. Pkt 5.3 tidsavgrensing sal av alkohol Fjell kommune føl AL ledd som opnar for utvida salstid for alkohol i butikkane. Dvs 07:00 20:00 på kvardagar og 07:00 18:00 på dagar før sundagar og helgedagar.dette er i samsvar med salstidene til Fjell kommune sine nabokommunar. Alternativet er å følje normaltidene i AL 3-7 som er 08:00 18:00 på kvardagar og 08:00 15:00 på dagar før sundagar og helgedagar.

10 Pkt 6.1 skjenketak AL 1-7 a 3.ledd omhandlar kommunen sitt høve til å avgrense antal sals- og skjenkeløyve. I dei gjeldande retningslinene er det ikkje fastsett skjenketak. Pkt 6.5 ambulerande skjenkeløyve I dei gjeldande retningslinene er det ikkje sett ei avgrensing av antal ambulerande løyver å tildele. Pkt 6.7 skjenketid Her er vala føljande: o Skjenketida vert som før o Skjenketida vert utvida for helg eller heile veka o Reglementet opnar for utviding av skjenketid i særlige høve (må evt. spesifiserast nærare) Pkt 7.1 Brennevinsløyve Det er sett ei prøvetid for faste skjenke- og serveringsstader på eitt år for å kunne søkje om fast brennevinsløyve. Eit slikt krav kan vere til hinder for etablering av serveringsstader i kommunen då særleg med fokus på selskapslokale kor kundane ønskjer tilbod utover alkoholgr 1 og 2. Det kan søkjast om ambulerande skjenkeløyve for alkoholgruppe 3 (brennevin) som vil gjelde for kvart selskap. Det medfører ekstraarbeid både for løyvehavar og kommunen i høve til søknad for kvart selskap, samt tilhøyrande saksbehandling. Kommunestyret må ta stilling til om regelen skal halde fram. Pkt kulepkt kombinerte anlegg for skule og grendahus: I dette punktet vert det i gjeldande retningsliner opna for skjenking i eitt av 4 kombinerte skuleanlegg i kommunen (Bjorøy skule og grendahus). Opplæringslova ledd seier at det i utgangspunktet ikkje skal skjenkast alkohol ved private eller offentlege arrangement på grunnskular. Det kan i særskilte høve gjerast unntak i kombinerte anlegg for skule og andre føremål, når desse vert nytta til kulturelle og sosiale føremål. Kommunestyret må ta stilling til om pkt skal halde fram som før. Alternativa kan vere å anten innlemme alle kombinerte skuleanlegg i unnataket eller å ha ingen unnatak. Dersom kommunestyret framleis ønskjer at det skal opnast for alkoholskjenking i eitt eller fleire av desse anlegga er det viktig at det vert gitt ei grunngjeving for vedtaket. Eit avslag på ein evt. søknad om skjenkeløyve vil då få eit vedtak med grunngjeving som vil stå sterkare ved ei eventuell klage. Erfaringane i desse 4 åra har ikkje vist at det har vore missnøye med ordninga slik den er i dag (sjå også kommentar frå skuleleiarane). Årsaka kan delvis vere at Fjell kommune har mange utleigelokale spreidd rundt i kommunen som truleg dekker befolkninga sine behov for festlokale. Det kan tenkjast at det på Bjorøy er færre alternativ for innbyggjarane i høve til festlokale. Rådmannen har bede skuleleiinga ved dei aktuelle skulane om innspel til spørsmålet om evt. skjenking i lokala ved private arrangement. o Bjorøy skule Det har ikkje komme inn tilbakemelding frå Bjorøy skule, etter fleire forsøk på kontakt. o Knappskog skule Tilbakemeldinga er at skuleanlegget kombinert med grendahusdelen fungerer greitt slik det er i dag. Dei leiger ut til mellom anna dåp, konfirmasjonar, møteverksemd, foreldrearrangement osv. Det vert ikkje leigd ut til arrangement som inneber alkoholskjenking, og det har heller ikkje vore etterspurd. Skuleleiinga ønskjer heller ikkje at det vert opna for skjenking i lokala ved private arrangement både fordi areala ikkje er tilpasse det og fordi

11 førebilda skulesituasjonen skal gi elevane ikkje er foreinelege med alkoholbruk. I tillegg vert det peika på auka slitasje på skuleareala. o Algrøy skule Dei har ikkje fått negative reaksjonar på at det ikkje kan haldast arrangement med alkoholskjenking i Algrøy skule og grendahus. Dei meiner at skulen har ein oppdragarrolle som ikkje passar saman med alkohol. Oppdragarrolla må ha førsteprioritet sett opp mot vaksne sine behov. o Liljevatnet skule Det har til no ikkje vore interesse for arrangement i skulens lokale som inkluderer alkohol. Det er heller ikkje organisert eit husstyre eller velforeining knytt til lokala. Tilbakemeldinga er at lokala ikkje er tilpasse den type arrangement og vil i så fall trenge ei ombygging. Skuleleiinga ønskjer ikkje å opne for arrangement som inkluderer alkohol når lokala ikkje er eigna for det. Forslag til vedtakstekst: Kommunestyret vedtek reviderte alkoholpolitiske retningsliner for perioden slik dei ligg føre i saksutgreiinga, men med følgjande endringar:.. Kommunestyret gjer følgjande vedtak i dei politiske vurderingsområda: Pkt 5.3 tidsavgrensing alkoholsal:. Pkt 6.1 skjenketak:. Pkt 6.5 tak ambulerande skjenkeløyve:.. Pkt 6.7 skjenketid: Pkt 7.1 Brennevinsløyve Pkt kulepkt kombinerte anlegg for skule og grendahus:. Framlegg til reviderte alkoholpolitiske retningsliner blir lagt ut på høyring i 2 veker. Dersom kritiske høyringsinnspel kjem inn vert saka sendt tilbake til komite for finans og forvaltning for vurdering før sluttbehandling i kommunestyret.

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL

ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL KAP. 01 KAP. 02 KAP. 03 ALKOHOLOMSETNADEN I STORD KOMMUNE MÅL OG DELMÅL SALS- OG SKJENKEAVGIFTER 1. Kommunen sin bruk av sals- og skjenkeavgifter 2. Avgift for ambulerande løyve og løyve ved opne arrangement

Detaljer

Rusmiddelplan. for. Vaksdal Kommune

Rusmiddelplan. for. Vaksdal Kommune Rusmiddelplan for Vaksdal Kommune Utarbeida av plannemnd oppnemnt av Vaksdal Kommunestyre Kommunesstyresak 46/04, vedteken 15. november 2004 Sist oppdatert 20. februar 2006. Innhaldsregister 1. INNLEIING...

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 Arkivsak.-/jpostnr.: 12/85-6, 27.08.2013 AURLAND KOMMUNE Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2015 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhold Forord... 2 1. Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Luster kommune Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Innhald 1.0 Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2 Arbeid med planen... 3 1.3 Nasjonale mål/retningsliner... 4 1.3.1 Regjeringa

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon Rapport Sogn barnevern Forvaltningsrevisjon 211 Føreord Kontrollutvala i Leikanger, Luster og Sogndal kommune har tinga forvaltningsrevisjon retta mot den interkommunale barnevernstenesta

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming

Bakgrunn for og forklaring til utsleppsløyve for handtering av avfall på Hesjedalen avfallsplass - gebyr for sakshandsaming Sakshandsamar: Gøsta Hagenlund Vår dato Vår referanse Telefon: 57643121 03.07.2015 2006/2268-471 E-post: fmsfgh@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 12.05.2015 Sunnfjord Miljøverk iks Bakgrunn

Detaljer