SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune Revisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/ /2011 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune Revisjon Samandrag av saka: I samsvar med alkohollova 1-7d har Fjell kommune ein kommunal alkoholpolitisk handlingsplan (alkoholpolitiske retningsliner). Fjell kommune sine alkoholpolitiske retningsliner gjeld for løyveperioden og skal difor reviderast og gjerast gjeldande for neste løyveperiode I tillegg skal alle sals- og skjenkeløyver fornyast innan (jfr alkohollova 1-6) og dei alkoholpolitiske retningslinene for ny løyveperiode, må vere vedtekne innan den tid. Det vart i 2008 gjort ei grundig revidering av retningslinene grunna ei større endring i alkohollova. Det vert i denne saka lagt fram forslag til ein mindre revisjon av dei alkoholpolitiske retningslinene. For at retningslinene skal samsvare betre med intensjonane i alkohollova og vere lettare å praktisere, vil rådmannen føreslå detaljerte endringar på nokre felt, særleg gjeld dette avsnitt 9. Vidare vil rådmannen peike på politiske område i retningslinene som det må takast ei avgjerd kring. Forslag til reviderte retningsliner vert sendt ut på høyring i 2 veker. Dersom det kjem inn vesentlege kommentarar etter høyringsrunden, vert saka på ny lagt fram for KFF før sluttbehandling i kommunestyret. Saka vert lagt fram utan innstilling, men med forslag til vedtakstekst i slutten av saka. Innstilling: Straume, den Steinar Nesse Rådmann Lillian Torsvik servicetorgsjef

2 Dokument vedlagt saka: Dei gjeldande alkoholpolitiske retningslinene Innspel frå lensmannen i Sotra, Askøy og Øygarden Saksopplysningar og vurdering: Fjell kommune har ein kommunal alkoholpolitisk handlingsplan (alkoholpolitiske retningsliner) som gjeld for løyveperioden , jfr. Alkohollova (AL) 1-7d. Perioden for retningslinene heng saman med løyveperioden for alle sals- og skjenkeløyver (jfr. AL 1-6). Alle sals- og skjenkeløyver skal fornyast innan og dei alkoholpolitiske retningslinene for ny løyveperiode må vere revidert og vedtekne innan den tid. For at handels- og skjenkenæringa, samt publikum, skal få anledning til å komme med innspel til retningslinene, vil utkastet bli lagt ut på høyring i 2 veker. Alkohollova hadde ein større revisjon i 2008, og i den samanhengen måtte også kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner ha ein grundig revisjon for å bli oppdatert i høve til lovverket. Rådmannen ser ikkje behov for ein like omfattande revisjon for denne perioden og legg i denne saka fram forslag til endringar på nokre område i retningslinene. Det området i retningslinene kor rådmannen føreslår ei større endring er avsnitt nr 9 om brot på alkohollova og dei alkoholpolitiske retningslinene. Det vert i tillegg peika på nokre område kor det politisk må gjerast ei vurdering. Den politiske plattforma har også vore rettleiande i saksførebuingane: Fremja eit rusfritt oppvekstmiljø ved å revidera rusmiddelplanen og ha ein gjennomgang av dei alkoholpolitiske retningslinene. Effektiv kontroll med alkoholomsetning og bruk av strenge sanksjonar for brot på lovar og reglar. Innspel frå lensmannen Det har komme inn eit brev frå lensmannen i Sotra, Askøy og Øygarden datert som gjeld innspel til arbeidet med dei alkoholpolitiske retningslinene. Lensmannskontoret har eit særskilt fokus på det førebyggande arbeidet mot rus, vald og seksuelle overgrep blant ungdom. Det er ungdomsfestar utan skjenkeløyve dei ønskjer slutt på. I utgangspunktet kan private i alle aldrar halde lukka arrangement utan at det vert kravd skjenkeløyve (såframt det ikkje vert seld alkohol). Politiet har likevel sett at enkelte private ungdomsfestar er så store at dei vanskeleg kan definerast som lukka selskap. Omgrepet vennekrets vert utvida når ungdom nyttar Facebook og andre medium som eit utgangspunkt for å invitere til lukka selskap. Politiet ser føre seg at ein strengare tolking av alkohollova i høve til kva som kan karakteriserast som eit lukka selskap vil føre til at fleire ungdomsfestar vil komme inn under reglane for skjenkeløyve. Då vil ein i større grad oppnå ein dialog med arrangøren i forkant og kunne rettleie om regelverk og vakthald mv. Mellom anna vil krav om skjenkeløyve medføre at nokon må ha kontroll med skjenkinga og vil vere ansvarleg for at regelverket vert følgd. I tillegg vil det ikkje vere mogleg å ta med seg eigen drikkevare, skjenketidene i kommunen må følgjast og kommunen kan sende ut skjenkekontrollørar. I Fjell kommune får rådmannen sjeldan spørsmål frå arrangørar av private arrangement om dei er løyvepliktige eller ikkje. Kommunen får difor heller ikkje høve til å gjere ei

3 skjønnsvurdering om arrangementet er løyvepliktig eller ikkje. Dei fleste private arrangement (festar i lånte/leigde lokale som alternativ til eigen heim) vert halde utan at kommunen veit om det. Det viktigaste tiltaket som rådmannen har gjort for å unngå at det vert haldne festar i leigde lokale som skulle hatt skjenkeløyve, er skriftleg informasjon utsendt til alle kjende utleige og selskapslokale i kommunen. I informasjonen vert det kort forklart kva som er forskjellen mellom lukka og opne arrangement, og at det er kommunen som avgjer om eit arrangement har løyvefritak eller ikkje. Folk vert oppmoda om å ta kontakt med kommunen for å få avklart om dei treng løyve eller ikkje. Det er likevel opp til den einskilde arrangør å sørgje for at lover og reglar vert følgd i høve til skjenking. Eitt av kriteria som skil opne og lukka selskap er på kva måte gjestene er inviterte. Viss det til dømes er behov for å nytte media (av ulik type) eller henge opp plakatar for å komme i kontakt med dei ein ønskjer å invitere så vil det bli definert som eit ope selskap. Når det gjeld storleiken på eit selskap set alkohollova og tilhøyrande forskrifter ikkje noko tal på når det vert å rekne for eit ope selskap. Folk har ulik storleik på familie og venekrets. Det må difor vere rom for skjønn når det vert vurdert om eit selskap er lukka eller ope. I dei alkoholpolitiske retningslinene føreslår rådmannen at pkt 1 om målsetjing vert omarbeidd for å ta høgde for dei innspel som politiet kjem med. Til orientering så vil rådmannen også gjennomføre tiltak for å komme i kontakt med arrangørar av ungdomsfestar. Tiltak vil mellom anna vere å på ny ta kontakt med alle kjende utleigeplassar med oppdatert informasjon om reglar for skjenking, og gje dei eit større ansvar for rettleiing av leigetakarane sine, samt å føreslå å sette opp aldersgrense for utleige. I tillegg vil samarbeid med politiet, tips frå publikum og aktiv rolle på mellom anna Facebook, og vere viktige virkemiddel for å fange opp ungdomsarrangement i forkant. Endringsforslag frå rådmannen I teksten under vert det vist til kvart punkt kor det er føreslege endringar. Teksten er henta frå gjeldande retningsliner. Alle forslag til ny tekst er skriven med rødt, og kommentartekst er skriven i kursiv, for lettare å kunne skilje det frå originalteksten (som vil stå uendra). 1. Målsetjing: Fjell kommune sin alkoholpolitikk i løyveperioden skal bygga på alkohollova (AL) sitt føremål slik dette er definert i l-1 Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innbære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Dette vil kommunen gjera gjennom: 1. Satsing på dei målsetjingane som ligg føre i Tiltaksplan mot rus Praktisering av retningsliner for sals- og skjenkeløyve. Første kulepunkt: det vert ikkje vist til gjeldande tiltaksplan mot rus for perioden då det frå politisk hald er signalisert at denne planen skal reviderast. Det vert heller sett inn ein meir open tekst som viser til den tiltaksplanen som til ein kvar tid gjeld. Forslag til ny tekst for heile punkt 1:

4 Fjell kommune sin alkoholpolitikk i løyveperioden skal byggje på alkohollova (AL) sitt føremål slik dette er definert i 1-1: Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Dette vil kommunen følgje opp gjennom: Satsing på målsetjingane i gjeldande Tiltaksplan mot rus Fokus på rusførebygging gjennom praktisering av retningsliner for sals- og skjenkeløyve, særskilt blant ungdom 3. Generelle reglar Dei som søkjer løyve skal ha skriftleg informasjon om retningsliner /forskrifter som gjeld for sals- og skjenkeløyve. Løyveavgifta skal øyremerkast til førebyggjande og haldningsskapande arbeid, samt til kontroll. Årsavgift for sals- og skjenkeløyve skal vera betalt før fornying av løyvet vert gjeve. Manglande innbetaling av årsavgifta skal automatisk føre til inndraging av løyvet Forslag til endringar: Kulepunkt 2 går ut då øyremerking av midlar vanskeleg let seg praktisere slik budsjettet er utarbeidd. Løyveavgifta er i budsjettet knytt opp mot kontroll av sals- og skjenkeløyver pr. i dag, men eventuelle konkrete planar om førebygging og haldningsskapande arbeid i samband med rus, vil bli dekka gjennom ordinert driftsbudsjett. Kulepunkt 3 går ut då betaling av løyvegebyr oftast skjer på eit seinare tidspunkt på året enn fornying av løyvet. I tillegg er sanksjonar for manglande innbetaling av løyvegebyr dekka av pkt 9 i retningslinene. Kulepunkt 4 går ut då det ikkje høyrer heime her og er dekka av pkt. 9. Slik det står i gjeldande retningsliner pr i dag så seier det heller ikkje noko om lengda på inndraging (som det vil gjere i forslag til endring av pkt 9). 4.1 Krav til søknaden Søknad om sals- og skjenkeløyve skal innehelde følgjande opplysningar: Namn og adresse på den for hvis regning virksomheten drives. Dersom verksemda skal drivast av ein juridisk person, skal det også følgja opplysningar om o Organisasjonsnr. og eigarsamansetning Type verksemd, driftskonsept Stadfesting, adresse, på den staden verksemda skal drivast Namn og adresse på leiar og nestleiar med opplysningar om deira tilknyting til verksemda. Dokumentasjon av leigetilhøve/eigartilhøve for lokala der verksemda skal drivast Firmaattest for alle selskap som er involvert i verksemda. Attestane skal ikkje vera eldre enn to månader. Skatte- og avgiftsattestar for den for hvis regning virksomheten drives og for den personkrets som er opprekna i alkoholloven 1-7b. Attestane skal ikkje vera eldre enn to månader.

5 Godkjente internkontrollrutinar etter alkohollova sine forskrifter kap 8. Kommunen er godkjenningsinstans. Dersom søknaden gjeld skjenking i ei verksemd som allereie har serveringsløyve, skal serveringsløyvet leggjast ved søknaden. Båtar og skip som søkjer om skjenkeløyve skal leggja ved kopi av godkjenning frå skipskontrollen, passasjersertifikat og sikkerheitssertifikat. Teikningar der skjenke- / salsarealet er skravert. I pkt 4.1 vert det ikkje nemnt krav til å oppgje namn og adresse på styrar og avløysar for løyvet. Det vert føreslått å legge dette til kulepunkt 4 slik: Namn og adresse på leiar, nestleiar, styrar og avløysar med opplysningar om deira tilknyting verksemda. 4.4 Vilkår som må oppfyllast før løyvedokumentet vert utskrive Etter at vedtak om å tildela løyve er gjort, må løyvehavar dokumentera følgjande før løyvedokumentet vert utskrive: Bruksløyve frå eigedomssjefen som viser at lokalet er godkjent for serverings/skjenkeverksemd Dokumentasjon på at verksemda er registrert i meirverdiavgiftsmanntalet Dokumentasjon på at styrar og avløysar har greidd kunnskapsprøven etter alkoholloven 1-7c, 3. ledd Dokumentasjon frå brannvesenet på maksimalt persontal for skjenkelokalet Innbetalt løyvegebyr for inneverande år Dokumentasjon på at verksemda har serveringsløyve Kulepunkt 4 vert teken ut. Eigen dokumentasjon frå brannvesenet vert ikkje praktisert då godkjenning av skjenkelokala etter brannforskriftene er ein del av bruksløyvet for lokalet. Kulepunkt 5 går ut då kravet ikkje vert praktisert. Utsending av giro for krav om innbetaling av løyvegebyr skjer i etterkant av innvilga løyve. Dersom løyvegebyr då ikkje vert innbetalt vil inndraging bli varsla. Det har aldri vore problem med at løyvehavarar ikkje har betalt løyvegebyr. Forslag til nytt kulepunkt. Punktet gjeld eit krav som er pålagt etter alkohollova og forskriftene kap 8: Godkjente internkontrollrutinar etter alkoholforskriftene kap Eigarane Eigarane må ha seriøs bakgrunn og driva staden seriøst med eit solid økonomisk fundament. Det vert først opna for servering av alkohol gr. 1 og 2. Etter ei prøvetid på minimum 1 år kan det søkjast om fast skjenkeløyve for alkohol gr. 3. Forslag til omskriving av 1. setning: Eigarane må ha uklanderleg vandel i samsvar med AL og fylle dei krava som AL og retningslinene set. Eigarane må i tillegg drive skjenkestaden basert på eit solid økonomisk fundament.

6 Setning 2 og 3 vert tekne ut då dei ikkje naturleg høyrer til i pkt 7.1 og er ivareteke i pkt 6.2 som omhandlar brennevinsløyve. Sjå også under i eige avsnitt om prøvetid før fast løyve for alkoholgr Vandel Søkjarane må ha ein uklanderleg vandel og fylla krava som alkohollova og kommunen sine retningsliner set til løyvehavar og andre personar i verksemda. : Heile pkt 7.2 vert teken ut då innhaldet er dekka i pkt Brot på alkohollova og dei alkoholpolitiske retningslinene Ved brot på retningslinene i alkohollova eller på kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner skal det reagerast med inndraging av løyvet for eit tidsrom på 1 veke til 3 månader. Ved nye brot på regelverket fell løyvet bort. Inndragingsreglane er heimla i AL 1-8. Ved særleg grove brot på regelverket kan det reagerast med inndraging i minimum1 månad allereie etter første brot. Følgjande vert normalt å rekne for grove brot: Brot på reglane om alder og om sal og skjenking til synleg rusa personar Vesentlege brot på brannforskriftene Vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet. Dersom det vert avdekka vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet, vert sals- eller skjenkeløyvet inndrege for minimum 3 månader allereie etter første brot. Kva som er vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet vert fastsett i samsvar med retningsliner utarbeidd av sentrale styresmakter. Vesentlege brot i forhold til tilsette og arbeidsmiljølova. Dersom det vert avdekka vesentlege brot i forhold til tilsette og arbeidsmiljølova, kan skjenkeløyvet verta inndrege inntil 3 månader allereie etter første brot. Kva som er vesentlege brot vert fastsett etter drøftingar med Arbeidstilsynet. Gjentatt diskriminering av grunnar nemnd i straffelova 349 a, jfr. AL ledd. Pkt 9 omhandlar særskilt kva reaksjonar som skal settast i verk dersom det vert oppdaga brot på alkohollova og retningslinene, samt kva som vert rekna for grove brot. Rådmannen føreslår ei omfattande endring av pkt 9 for å gjere den meir brukarteneleg i situasjonar kor brot vert avdekka, samt at retningslinene vert betre tilpassa alkohollova m/forskrifter og meir informativ for løyvehavarane. Når brot på regelverket vert avdekka skal reaksjonsform skje på bakgrunn av ein skjønnsmessig heilskapsvurdering av saka i samsvar med alkohollova 1-8 og kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner. Alkohollova seier følgjande om kva moment det skal leggast vekt på ved vurdering om inndraging av sals- eller skjenkeløyver skal skje og for kor lenge: Type overtreding Kva grad av grovheit har overtredinga

7 Har løyvehavar brote regelverket tidlegare Kan løyvehavar klandrast for overtredinga Kva er gjort for å rette opp i forholdet Tidlegare praktisering av løyvet Slik dei gjeldande retningslinene kan tolkast så stengjer dei for skjønnsvurderinga etter alkohollova 1-8. I første avsnitt står det mellom anna at ved nye brot på regelverket fell løyvet bort. Det kan tolkast som at eit løyve vil bli permanent inndregen etter andre gongs brot på same staden, uavhengig av kor grovt brotet er. Dette vil vere ei urimeleg tolking då fleire type brot på regelverket berre vil kvalifisere til ei åtvaring i utgangspunktet (f.eks at ein skjenkestad er tom for alkoholfri vin/øl). Kulepunkt 2 i gjeldande regelvert vert føreslått teken ut. Grunngjevinga er at det først og fremst er brot på alkohollova som fører til inndraging. Det kan også gje grunnlag for inndraging dersom andre lover vert brotne, men då må lova ha samanheng med alkohollovas føremål. Rådmannen kan ikkje sjå at vesentlege brot på brannforskriftene har ein slik samanheng. Ein evt. inndraging etter dette punktet kan, av Fylkesmannen som klagenemnd, bli vurdert som ugyldig grunna usakleg argumentering. Kontrollørane har likevel i oppdrag å sjå etter godkjente rømmingsvegar og pålagt brannslokking- og varslingssystem. Eventuelle feil og manglar som blir rapportert frå kontrollørane vil bli meldt til Sotra brannvern for vidare oppfølging. I det nye forslaget vert brot på alkohollova m/forskrifter delt inn i 3 grupper for betre å skilje kva type brot som vert rapportert inn frå kontrollørane og kor grove dei vert rekna å vere. I pkt 3, svært alvorlege brot, er det lagt til eit ekstra punkt som gjeld skjenking og sal av alkohol ut over tillate skjenke-/salstid. Elles er dette punktet likt som i det gjeldande regelverket. Forslag til ny tekst for pkt 9: Ved brot på alkohollova eller på kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner, vil salseller skjenkestaden få ein reaksjon frå kommunen. Reaksjonsformene strekker seg frå skriftleg åtvaring til inndraging av løyvet for eit kortare eller lengre tidsrom. Fastsetting av reaksjonsform skjer på bakgrunn av ein skjønnsmessig heilskapsvurdering av saka i samsvar med alkohollova 1-8 og kommunen sine alkoholpolitiske retningsliner. Alkohollova seier følgjande om inndraging av sals- eller skjenkeløyver: Ved vurdering av om en bevilling bør inndras, og for hvor lenge, kan det blant annet legges vekt på type overtredelse, overtredelsens grovhet, om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen, og kva som er gjort for å rette opp i forholdet. Det kan også legges vekt på tidligere praktisering av bevillinga. Brot på alkohollova og tilhøyrande forskrifter vert inndelt i 3 grupper: 1. Mindre alvorlege brot a. Manglande alkoholfrie alternativ b. Manglar ved skjenkekart c. Brot på reklamereglane d. Brot på generelle reglar for opplæring av vaktar og tilsette 2. Alvorlege brot a. Alkohol vert teken med utanfor skjenkelokalet b. Det vert nytt medbrakt alkohol i skjenkelokalet

8 c. Det vert servert alkohol ved bord kor openbart rusa person oppheld seg utan å ha blitt vist ut d. Manglande eller manglar ved internkontrollrutinar for skjenking/sal av alkohol 3. Svært alvorlege brot a. Skjenking og sal av alkohol ut over tillate skjenke-/salstid b. Det vert skjenka til openbart rusa personar c. Det vert skjenka til personar som ikkje fyller alderskrava d. Vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet. e. Vesentlege brot i forhold til tilsette og arbeidsmiljølova. f. Gjentatt diskriminering av grunnar nemnd i straffelova 349 a, jfr AL ledd. Ved brot på pkt 1 vert det i utgangspunktet reagert med rettleiing eller åtvaring. Ved brot på pkt 2 og 3 skal det vurderast inndraging i samsvar med alkohollova 1-8. Det skal reagerast strengt på svært alvorlege brot, samt gjentakande og samansette alvorlege brot. Ved vesentlege brot på skatte- og avgiftsreglementet kan kommunen inndra løyvet i ein periode på inntil 3 månader allereie frå første brot. Kva som vert rekna som vesentlege brot vert fastsett i samsvar med retningsliner utarbeidd av sentrale styresmakter. Ved vesentlege brot i forhold til tilsette og arbeidsmiljølovas reglement kan kommunen inndra løyvet i ein periode på inntil 3 månader allereie frå første brot. Kva som vert rekna som vesentlege brot vert fastsett etter drøftingar med Arbeidstilsynet. Ved manglande innsending av revisorstadfesta omsetningsoppgåve og manglande betaling av løyvegebyr, kan sals- eller skjenkeløyvet bli inndrege inntil omsetningsoppgåve er innsendt eller gebyret betalt. Vedtak om inndraging av løyve skal effektuerast innan 60 dagar. Dersom vedtaket vert påklaga skal effektuering utsettast til etter klagebehandling er ferdig. 12. Retningsliner for tildeling av ambulerande skjenkeløyve Skjenking i medhald av ambulerande løyve kan berre skje til deltakarar i slutta selskap som vert halde i private eller offentlege lokale. Ambulerande skjenkeløyve for alkohol gr. 1, 2 og 3 kan innvilgast til person over 20 år, eller til ein juridisk person, som ein må tru ikkje vil misbruka løyvet. Det kan berre gjevast ambulerande skjenkeløyve til fysisk eller juridisk person som frå før ikkje har skjenkeløyve for den alkoholtypen som skal skjenkast. Ambulerande skjenkeløyve for alkohol gr. 3 kan berre gjevast dersom det også er/vert gjeve skjenkeløyve for alkohol gr. 1 og 2. Ambulerande skjenkeløyve for alkohol gr. 3 føreset at den skjenkestad eller person som søkjer om slikt løyve, anten har fast skjenkeløyve for alkohol gr. 1 og 2 frå før, eller får ambulerande løyve for alkohol gr. 1 og 2.

9 Skjenketida ved bruk av ambulerande løyve skal følgja tidsavgrensinga i alkoholloven 4-4. Dvs. for alkohol gr. 1 og 2 frå kl. 08:00-01:00. For alkohol gr. 3 frå kl. 13:00-24:00. I medhald av alkoholloven og kommuneloven får rådmannen delegert mynde til å ta avgjerd i søknader om ambulerande skjenkeløyve. Søknad og vedtak om ambulerande skjenkeløyve skal vera skriftlege. Avslag på søknad om ambulerande skjenkeløyve skal vera skriftleg og grunngjeve i samsvar med reglane i forvaltningslova. Eit vedtak om ambulerande skjenkeløyve kan påklagast til Komite for finans og forvaltning, klagen har ikkje oppsetjande verknad (klageinstans er Fylkesmannen). Løyveavgifta vert sett etter dei til einkvar tid gjeldande satsar i alkoholforskriftene (jfr ledd). Avgifta er per kr. 250,- pr. gang det ambulerande skjenkeløyvet er i bruk. Det skal ikkje betalast eingongsavgift for bruk av ambulerande skjenkeløyve for alkohol gr. 3, dersom løyvet er utstedt til person som frå før har skjenkeløyve for alkohol gr. 1 og 2. Bruk av ambulerande skjenkeløyve skal kontrollerast etter vanlege kontrollrutinar. Kontrollørane og Lensmannen skal ha melding om utskriving av løyve. Rådmannen føreslår følgjande endringar: Slette 2. setning i kulepunkt 3 då den er ei unødig gjentaking av 1. setning. Slette 2. setning i kulepunkt 7 då klagebehandling vert dekka i nytt pkt. 7. Setninga er også feil då all klagebehandling startar i det organet kor vedtaket opprinneleg er treft. Dersom vedtaket vert oppretthalde skal klagen sendast klageorganet, Fylkesmannen. NYTT PUNKT I RETNINGSLINENE Rådmannen føreslår eit nytt punkt som omhandlar klagebehandling i alkoholsaker. Klagebehandling er dekka av Alkohollova 1-16 og vil ha ein praktisk nytte ved også å bli referert til i dei lokale alkoholpolitiske retningslinene. Følgjande tekst vert føreslått: Klagebehandling etter alkohollova Etter alkohollova 1-16 er vedtak om sals- og skjenkeløyve enkeltvedtak og kan påklagast. Klageorgan er Fylkesmannen. Før ein klage etter alkohollova vert sendt til Fylkesmannen skal klagen først behandlast på ny av det vedtakande organ. Politiske vurderingsområde Rådmannen legg fram nokre område i retningslinene kor det kan vere naturleg å ta stilling til om det skal gjerast endringar eller om det skal haldast fram som før. Pkt 5.3 tidsavgrensing sal av alkohol Fjell kommune føl AL ledd som opnar for utvida salstid for alkohol i butikkane. Dvs 07:00 20:00 på kvardagar og 07:00 18:00 på dagar før sundagar og helgedagar.dette er i samsvar med salstidene til Fjell kommune sine nabokommunar. Alternativet er å følje normaltidene i AL 3-7 som er 08:00 18:00 på kvardagar og 08:00 15:00 på dagar før sundagar og helgedagar.

10 Pkt 6.1 skjenketak AL 1-7 a 3.ledd omhandlar kommunen sitt høve til å avgrense antal sals- og skjenkeløyve. I dei gjeldande retningslinene er det ikkje fastsett skjenketak. Pkt 6.5 ambulerande skjenkeløyve I dei gjeldande retningslinene er det ikkje sett ei avgrensing av antal ambulerande løyver å tildele. Pkt 6.7 skjenketid Her er vala føljande: o Skjenketida vert som før o Skjenketida vert utvida for helg eller heile veka o Reglementet opnar for utviding av skjenketid i særlige høve (må evt. spesifiserast nærare) Pkt 7.1 Brennevinsløyve Det er sett ei prøvetid for faste skjenke- og serveringsstader på eitt år for å kunne søkje om fast brennevinsløyve. Eit slikt krav kan vere til hinder for etablering av serveringsstader i kommunen då særleg med fokus på selskapslokale kor kundane ønskjer tilbod utover alkoholgr 1 og 2. Det kan søkjast om ambulerande skjenkeløyve for alkoholgruppe 3 (brennevin) som vil gjelde for kvart selskap. Det medfører ekstraarbeid både for løyvehavar og kommunen i høve til søknad for kvart selskap, samt tilhøyrande saksbehandling. Kommunestyret må ta stilling til om regelen skal halde fram. Pkt kulepkt kombinerte anlegg for skule og grendahus: I dette punktet vert det i gjeldande retningsliner opna for skjenking i eitt av 4 kombinerte skuleanlegg i kommunen (Bjorøy skule og grendahus). Opplæringslova ledd seier at det i utgangspunktet ikkje skal skjenkast alkohol ved private eller offentlege arrangement på grunnskular. Det kan i særskilte høve gjerast unntak i kombinerte anlegg for skule og andre føremål, når desse vert nytta til kulturelle og sosiale føremål. Kommunestyret må ta stilling til om pkt skal halde fram som før. Alternativa kan vere å anten innlemme alle kombinerte skuleanlegg i unnataket eller å ha ingen unnatak. Dersom kommunestyret framleis ønskjer at det skal opnast for alkoholskjenking i eitt eller fleire av desse anlegga er det viktig at det vert gitt ei grunngjeving for vedtaket. Eit avslag på ein evt. søknad om skjenkeløyve vil då få eit vedtak med grunngjeving som vil stå sterkare ved ei eventuell klage. Erfaringane i desse 4 åra har ikkje vist at det har vore missnøye med ordninga slik den er i dag (sjå også kommentar frå skuleleiarane). Årsaka kan delvis vere at Fjell kommune har mange utleigelokale spreidd rundt i kommunen som truleg dekker befolkninga sine behov for festlokale. Det kan tenkjast at det på Bjorøy er færre alternativ for innbyggjarane i høve til festlokale. Rådmannen har bede skuleleiinga ved dei aktuelle skulane om innspel til spørsmålet om evt. skjenking i lokala ved private arrangement. o Bjorøy skule Det har ikkje komme inn tilbakemelding frå Bjorøy skule, etter fleire forsøk på kontakt. o Knappskog skule Tilbakemeldinga er at skuleanlegget kombinert med grendahusdelen fungerer greitt slik det er i dag. Dei leiger ut til mellom anna dåp, konfirmasjonar, møteverksemd, foreldrearrangement osv. Det vert ikkje leigd ut til arrangement som inneber alkoholskjenking, og det har heller ikkje vore etterspurd. Skuleleiinga ønskjer heller ikkje at det vert opna for skjenking i lokala ved private arrangement både fordi areala ikkje er tilpasse det og fordi

11 førebilda skulesituasjonen skal gi elevane ikkje er foreinelege med alkoholbruk. I tillegg vert det peika på auka slitasje på skuleareala. o Algrøy skule Dei har ikkje fått negative reaksjonar på at det ikkje kan haldast arrangement med alkoholskjenking i Algrøy skule og grendahus. Dei meiner at skulen har ein oppdragarrolle som ikkje passar saman med alkohol. Oppdragarrolla må ha førsteprioritet sett opp mot vaksne sine behov. o Liljevatnet skule Det har til no ikkje vore interesse for arrangement i skulens lokale som inkluderer alkohol. Det er heller ikkje organisert eit husstyre eller velforeining knytt til lokala. Tilbakemeldinga er at lokala ikkje er tilpasse den type arrangement og vil i så fall trenge ei ombygging. Skuleleiinga ønskjer ikkje å opne for arrangement som inkluderer alkohol når lokala ikkje er eigna for det. Forslag til vedtakstekst: Kommunestyret vedtek reviderte alkoholpolitiske retningsliner for perioden slik dei ligg føre i saksutgreiinga, men med følgjande endringar:.. Kommunestyret gjer følgjande vedtak i dei politiske vurderingsområda: Pkt 5.3 tidsavgrensing alkoholsal:. Pkt 6.1 skjenketak:. Pkt 6.5 tak ambulerande skjenkeløyve:.. Pkt 6.7 skjenketid: Pkt 7.1 Brennevinsløyve Pkt kulepkt kombinerte anlegg for skule og grendahus:. Framlegg til reviderte alkoholpolitiske retningsliner blir lagt ut på høyring i 2 veker. Dersom kritiske høyringsinnspel kjem inn vert saka sendt tilbake til komite for finans og forvaltning for vurdering før sluttbehandling i kommunestyret.

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINER FOR FJELL KOMMUNE LØYVEPERIODEN 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINER FOR FJELL KOMMUNE LØYVEPERIODEN 2012-2016 Rådmannen Fjell kommune ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINER FOR FJELL KOMMUNE LØYVEPERIODEN 2012-2016 Vedteke i Fjell kommunestyre 29.03.12 sak 48/12 Endring vedteke 28.11.13 sak 128/13 Ephorte sak 11/3242

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner

Alkoholpolitiske retningsliner 06/2012-06/2016 Alkoholpolitiske retningsliner Hjartdal kommune Vedteken av Kommunestyret 09.05.2012, sak 020/12 Revidert av Kommunestyret (pkt. 3) 17.10.2012, sak 071/12 Innhald 1 Målsetting... 3 2 Løyver...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune

Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune Perioden 2016-2020 Vedteke i Flora bystyre 15. mars 2016, bystyresak 021/16 1. Innleiing Flora kommune sin alkoholpolitikk skal i løyveperioden 2016-2020

Detaljer

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk

Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk Forskrift sals- og skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk 1 Forskrifta regulerar 2 Stenge og skjenketider for serveringsstader 3 Salstider for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 (under 4,7 %) 4 Ambulerande skjenkeløyve

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅL KOMMUNE. Del 2: 2012-2016. Alkoholpolitiske retningsliner

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅL KOMMUNE. Del 2: 2012-2016. Alkoholpolitiske retningsliner RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅL KOMMUNE Del 2: 2012-2016 Alkoholpolitiske retningsliner Vedtak i Ål kommunestyre 24.05.2012, sak 26/12 14.05.12. ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINER Forsking syner at

Detaljer

rus kan bli både teit og leit

rus kan bli både teit og leit RUSMIDDELPOLITISK PLAN FOR VESTNES KOMMUNE 2008-2012 VEDTAK I VESTNES KOMMUNESTYRE SAK 62/2008 26. JUNI 2008 Plana gjeld frå 1.juli 2008 t.o.m 30.juni 2012 undertittel rus kan bli både teit og leit DELUTDRAG

Detaljer

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK

SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Lindås kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ SØKNAD OM SKJENKING AV ALKOHOLHALDIG DRIKK Søkjar (1) Namn: F.dato/org. nr Adresse: Telefonnr. Epost: : SØKNADEN GJELD SKJENKING FOR Gebyr kr. 290,- Det blir

Detaljer

Forsand kommune Fellestenester

Forsand kommune Fellestenester Rådmannen Forsand kommune Fellestenester Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Audun Grødem 2016000097-11 /K2 - U62, K3 - &18 22.04.2016 Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2019 Vedtatt i kommunestyret i møte

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE FOR VINJE KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE FOR VINJE KOMMUNE Vedtak i Kommunestyret 01.03.2012, sak 12/32. Oppgradert i Kommunestyret 14.02.2013, sak 13/12 Endra i Formannskapet 03.09.2015, sak 60/2015 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINER FOR VINJE KOMMUNE 2012-2016 Alkoholpolitiske

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer 06/2012-06/2016 Alkoholpolitiske retningslinjer Hjartdal kommune Vedteken av Kommunestyret 09.05.2012, sak 020/12 Innhald 1 Målsetting... 3 2 Løyver... 3 3 Sals og skjenketider... 4 4 Sakshandsaming...

Detaljer

Surnadal kommune. 21-c. Plan. Forslag til endringar i alkoholloven - høyring. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Surnadal kommune. 21-c. Plan. Forslag til endringar i alkoholloven - høyring. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Surnadal kommune Plan Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Dykkar ref: Vår ref 2009/2601-5 Saksbehandlar Leif Erik Meese Dato 28.12.2009 Forslag til endringar i alkoholloven - høyring

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2011/3242-9453/2013 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 30.07.2013 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2011/3242-9453/2013 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 30.07.2013 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2011/3242-9453/2013 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 30.07.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 51/13 Komite for finans og forvaltning 27.08.2013 Høyringssak

Detaljer

Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020. 3.

Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020. 3. Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020 3.juni 2015 Høyring: Framlegg til alkoholpolitiske retningsliner for Setesdal Side

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner for Hemsedal 2012-2016

Alkoholpolitiske retningsliner for Hemsedal 2012-2016 Alkoholpolitiske retningsliner for Hemsedal 2012-2016 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Skjenkeløyve... 3 3. Tidsbegrensing for skjenking av alkohol... 5 4. Spesielle kriteria for uteservering... 5 4.1 Mål

Detaljer

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT

SAL- OG SKJENKEREGLEMENT SOGNDAL KOMMUNE SAL- OG SKJENKEREGLEMENT Utdrag frå RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN for Sogndal kommune 2009-2012 7. KOMMUNALE REGLAR FOR SAL OG SKJENKING AV ALKOHOL Dette kapitlet skal omhandle følgjande område:

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Vedtekne av Hjartdal kommunestyre sak 26/16, møte 16.03.2016 1 Innhald 1 Målsetting... 3 2 Løyver... 3 Salsløyve... 3 Skjenkeløyve... 3 Ambulerande skjenkeløyve...

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

Kommunale retningslinjer for sal og skjenking av alkoholhaldig drikk. Vedtatt av kommunestyret , sak 012/16

Kommunale retningslinjer for sal og skjenking av alkoholhaldig drikk. Vedtatt av kommunestyret , sak 012/16 Kommunale retningslinjer for sal og skjenking av alkoholhaldig drikk 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret 19.04.16, sak 012/16 0 Retningslinjer for sal og skjenking av alkoholhaldig drikk i Bjerkreim kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Skjenkeløyve - søknad

Skjenkeløyve - søknad Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no Skjenkeløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt om o Nytt løyve o Endra løyve Er veksemda overdregen?

Detaljer

Del 1 Alminnelege bestemmingar

Del 1 Alminnelege bestemmingar HST- 039/16 Vedtak: Vedtak - Del 1: Heradsstyret vedtek alkoholpolitiske retningsliner for Kvam herad gjeldande for 2016-2020 slik: Del 1 Alminnelege bestemmingar 1 Prinsipp for vurdering av søknadar om

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 2 Målet med retningslinjene Retningslinjene er laga for å sikra at kommunen fylgjer krav gitt i lov og forskrift om sal og skjenking av alkoholhaldig drikk. 1

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

SØKNADSSKJEMA SKJENKELØYVE FOR EINSKILDHØVE GJELD KOMMUNESTYREPERIODEN

SØKNADSSKJEMA SKJENKELØYVE FOR EINSKILDHØVE GJELD KOMMUNESTYREPERIODEN SVEIO KOMMUNE RÅDMANNEN SØKNADSSKJEMA SKJENKELØYVE FOR EINSKILDHØVE GJELD KOMMUNESTYREPERIODEN 2016 2020 Sjå nærare informasjon på siste side. Søknad med vedlegg sendast Sveio kommune v/ rådmannen, Postboks

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 2020 K-sak 101/16 Gjeld: 01.10.2016 30.09.2020 1 Formål løyvepolitikk Kommunen skal regulere omsetting av alkohol, slik at ein i størst mogleg grad avgrensar samfunnsmessige

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.10:00. Utval:

TILLEGGSINNKALLING. Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.10:00. Utval: TILLEGGSINNKALLING Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 31.05.2017 Tid: kl.10:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller inhabilitet, må meldast snarast råd til

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner

Alkoholpolitiske retningsliner Alkoholpolitiske retningsliner 2016-2020 for Vindafjord kommune TILDELING AV SALS- OG SKJENKELØYVE I VINDAFJORD KOMMUNE 1.1 SALSLØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK MED HØGST 4,7 VOLUMPROSENT Kolonialhandel/

Detaljer

Skjenkeløyve - søknad

Skjenkeløyve - søknad Aurland kommune 5745 Aurland Telefon: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-post: post@aurland.kommune.no Hjemmeside: http://www.aurland.kommune.no Skjenkeløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt om o Nytt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2014/2443 Løpenr.: 3044/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2014/2443 Løpenr.: 3044/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2014/2443 Løpenr.: 3044/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: GALLERI BJØRK - SØKNAD OM VARIG SKJENKELØYVE FOR

Detaljer

Skjenkeløyve - søknad

Skjenkeløyve - søknad Hemsedal kommune 3560 Hemsedal Telefon: 31 40 88 00 Telefaks: 31 40 88 30 E-post: postmottak@hemsedal.kommune.no Hjemmeside: http://www.hemsedal.kommune.no Skjenkeløyve - søknad Løyvetype Det blir søkt

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Løyvedel

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Løyvedel Vanylven kommune Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 2020 Løyvedel Høyringsdokument. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 Løyvedel Innhaldsliste 1. Formålet med løyvepolitikk... 3 2. Handsaming av

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅL KOMMUNE. Del 2:

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅL KOMMUNE. Del 2: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR ÅL KOMMUNE Del 2: 2016-2020 Alkoholpolitiske retningsliner Vedtak i Ål kommunestyre 24.05.2012, sak 26/12, endringar vedteke i Ål kommunestyre 21.04.16, sak 13/16, endringar

Detaljer

Retningsliner for sals- og skjenkeløyve i Os kommune for perioden

Retningsliner for sals- og skjenkeløyve i Os kommune for perioden Retningsliner for sals- og skjenkeløyve i Os kommune for perioden 2016-2020 Innhald Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Innleiing Løyveperioden Retningsliner for tildeling av skjenkeløyve

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 2020 Ulstein kommune 1 Formål løyvepolitikk Kommunen skal regulere omsetting av alkohol, slik at ein i størst mogleg grad avgrensar samfunnsmessige og individuelle skadar

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN HAREID KOMMUNE RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2016 2020 KAPITTEL 1 LØYVEPOLITIKKEN Innhold 1 Føremål med løyvepolitikken... 3 2 Handsaming av søknader om sals- og skjenkeløyve... 3 2.1 Delegering... 3 2.2 Sakshandsamingsreglar...

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet MODALEN KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 31.01.2017 Møtestad: Formannskapsrommet Møtetid: 09:00-12:00 Det vert eit kort møte i valstyret før lunsj - sjå eiga møteinnkalling. Eventuelle

Detaljer

Løyvepolitikken. Vedteken i Volda kommunestyre i sak PS 78/16 den Gjeldande frå:

Løyvepolitikken. Vedteken i Volda kommunestyre i sak PS 78/16 den Gjeldande frå: ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR VOLDA KOMMUNE 2016 2020 Løyvepolitikken Vedteken i Volda kommunestyre i sak PS 78/16 den 16.06.16 Gjeldande frå: 01.10.16 Innhald 1. Formål løyvepolitikken... 3 2. Handsaming

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer RANDABERG KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016-2020 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 22.06.2016 RETNINGSLINJER Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 Randaberg kommune Alkoholpolitiske retningslinjer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram.

INNHOLD. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. LOV 1987-05-15 nr 21: Lov om film og videogram. DATO: LOV-1987-05-15-21 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1454-3 IKRAFTTREDELSE: 1988-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2010-09-03-55 fra

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Formannskapet. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 27.08.2015 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Ingunn Hestnes Arkivsak: 2017/1414 Løpenr.: 8482/2017 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 17/65 Ulstein formannskap 27.06.2017 NY REVISJON AV REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune. Vedtatt av kommunestyret sak 20/16 Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune Vedtatt av kommunestyret 27.04.2016 sak 20/16 1. Innledning ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR SONGDALEN KOMMUNE 2016-2020 Planen skal være retningsgivende

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden

Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden Alkoholpolitiske retningslinjer for Kongsvinger kommune perioden 01.03.08 30.06.12. Kap. 1 Alminnelige bestemmelser. 1. 1. Alkoholpolitiske retningslinjer inngår som en del av Kongsvinger kommunens rusmiddelpolitiske

Detaljer

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn:

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften) legger følgende definisjoner til grunn: ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR VESTBY KOMMUNE Innledning Vestby kommunes alkoholpolitiske retningslinjer er utformet på grunnlag av gjeldende lover og forskrifter og gir de alkoholpolitiske føringer

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020

Alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020 Alkoholpolitiske retningsliner for kommunane i Setesdal Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle 2016 2020 Vedtatt kommunestyre i Evje og Hornnes 10.12.15 k-styresak nr. 103/15 Vedtatt kommunestyre i Bykle

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Alkoholpolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt NORE OG UVDAL KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2014. 1. Generelt Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2014 2018. De enkelte søknader om salgs-

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa

Elevpermisjonar. Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa Elevpermisjonar Retningsliner for søknad om permisjon frå grunnskuleopplæringa 14.11.2013 Reglar for skulefri for elevar utanom skuleferiar og fridagar i skuleruta For å læra er det viktig at elevane er

Detaljer

Salsløyve - søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1

Salsløyve - søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1 Aurland kommune 5745 Aurland : 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-post: post@aurland.kommune.no Hjemmeside: http://www.aurland.kommune.no Salsløyve - søknad om løyve til sal av alkoholhaldig drikk gruppe

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR NORDKAPP KOMMUNE 2015 2019 Korrigerte retningslinjer. Behandles i avdelingsstyret for helse, omsorg og sosiale tjenester 16. mars 2016. Endelig vedtak ble fattet i kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer Åseral kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer Åseral kommune Alkoholpolitiske retningslinjer 2016 2019 Åseral kommune Vedtatt av kommunestyret den 15. desember 2016 i sak 16/96 1 Innhald 1. INNLEIING...3 2. AKTUELT LOVVERK...3 3. DEFINISJONAR...3 4. MÅLSETJING...4

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Salsløyve - søknad om løyve til salg av alkoholhaldig drikk gruppe 1

Salsløyve - søknad om løyve til salg av alkoholhaldig drikk gruppe 1 Hemsedal kommune 3560 Hemsedal : 31 40 88 00 Telefaks: 31 40 88 30 E-post: postmottak@hemsedal.kommune.no Hjemmeside: http://www.hemsedal.kommune.no Salsløyve - søknad om løyve til salg av alkoholhaldig

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for. Odda kommune

Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for. Odda kommune Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer for Odda kommune 2016-2020 Saka gjeld: Jmf. alkohollova 1-7d skal kommunen utarbeida ein alkoholpolitisk handlingsplan. Denne skal rullerast kvart fjerde år.

Detaljer

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER

SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER SANDØY KULTURSKULE RETNINGSLINER Reglement for Sandøy kulturskule. 1 Samarbeid mellom skule og heim Kulturskulen freistar til ei kvar tid å utvikle samarbeidet/kontakten mellom skule og heim. I revideringa

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nes kommune 2016-2020 Innhold: 1. Generelt 2. Skjenkebevilling 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol 4. Salgsbevilling 5. Ansvar og myndighet 6. Andre forhold

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344 Søknad om løyve til utviding av skjenkeareal - Det gylne hus MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 8/13 13/344

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Karin Leirdal Arkiv: 143 F6 Arkivsaksnr.: 12/75

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Karin Leirdal Arkiv: 143 F6 Arkivsaksnr.: 12/75 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Karin Leirdal Arkiv: 143 F6 Arkivsaksnr.: 12/75 Luster kommune - ruspolitisk handlingsplan 2012-15 Rådmannen si tilråding: Kommunestyret vedtek Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer

Alkoholpolitiske retningslinjer ROAN KOMMUNE Alkoholpolitiske retningslinjer Roan kommune 2015-2016 Behandlet i HSOK 07.05.2015, sak 10/15 Vedtatt i Roan kommunestyre 28.05.2015, sak 37/15 1. Innledning Retningslinjene bygger på rusmiddelpolitisk

Detaljer

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17

Alkoholpolitisk handlingsplan Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 2024 Vedtatt 27.febr 2017 K. sak 9/17 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 1 INNLEDNING... 2 2 MÅLSETTING... 2 3 RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSPOLITIKKEN I FET

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG AVLAUPSGEBYR I MELAND KOMMUNE vedtatt i Kommunestyret den 17.12.2014 i medhald av Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg, og Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

Styringsplan for. sals- og skjenkeløyver. i Kvinnherad kommune. for perioden

Styringsplan for. sals- og skjenkeløyver. i Kvinnherad kommune. for perioden 2015/3009-8 25.04.2016 Kvinnherad kommune Fellestenester Informasjonsavdelinga Styringsplan for sals- og skjenkeløyver i Kvinnherad kommune for perioden 2016 2020 Innhald 1. Formål 2. Salsløyve 3. Faste

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Lokal forskrift om forbodssone for oppskyting av privat fyrverkeri - Straume

SAKSDOKUMENT. Lokal forskrift om forbodssone for oppskyting av privat fyrverkeri - Straume Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2017/4335-20851/2017 Sakshandsamar: Trine Marlen Wang Øren Dato: 14.08.2017 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Lokal forskrift om forbodssone for oppskyting

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom C, Volda rådhus Dato: 13.06.2012 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune

Alkoholpolitiske retningslinjer. for. Nord-Odal kommune Alkoholpolitiske retningslinjer for Nord-Odal kommune i perioden 01.07.2012 til 30.06.2016 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Formål 1.2 Definisjoner 1.3 Bevillingsperiode 1.4 Krav til styrer og stedfortreder

Detaljer

Alkoholpolitiske retningsliner. for Hemsedal

Alkoholpolitiske retningsliner. for Hemsedal Alkoholpolitiske retningsliner for Hemsedal 2016-2020 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Skjenkeløyve... 4 3. Tidsbegrensing for skjenking av alkohol... 5 4. Spesielle kriteria for uteservering... 6 4.1 Mål

Detaljer