KOMPETANSEPLAN [Skriv inn tekst]

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPETANSEPLAN 2014-2017 [Skriv inn tekst]"

Transkript

1 [Skriv inn tekst] KOMPETANSEPLAN

2 Innhold Formål og prosess Regnskapsrevisjon Mål Etter- og videreutdanning Kurs og annen faglig oppdatering Nyansatte Forvaltningsrevisjon Mål Etter- og videreutdanning Kurs og annen faglig oppdatering Nyansatte Selskapskontroll IT Office og Lync Descartes Regnskapsprogrammer Administrasjon og ledelse Administrasjonssekretær Ledergruppa Daglig leder

3 Formål og prosess Kompetanse kan defineres som evnen til å klare en oppgave eller beherske et yrke i møte med komplekse krav, situasjoner og utfordringer. Kompetansen inneholder gjerne kunnskap, evner, holdninger og ferdigheter. Ofte skilles det mellom teoretisk/formell kompetanse og praktisk kompetanse/realkompetanse. TKRs kompetanseplan har først og fremst fokus på formell kompetanse og kompetanseutvikling. Derfor vil vi innledningsvis understreke betydningen av realkompetanse. Oppgaveløsning og utførelse av konkrete arbeidsoppgaver bidrar til læring og kompetanseutvikling. Dette skjer integrert i arbeidsfordeling og utførelse, og blir sjelden formalisert eller dokumentert. Lang erfaring hos medarbeiderne våre bidrar til å heve kompetansenivået i TKR. Realkompetansen hos medarbeiderne i TKR er verdifull for TKR. Kompetanseplanen skal bidra til å fremme våre strategiske mål, slik de framgår av Strategisk plan Kompetanseplanlegging er et viktig redskap i arbeidet mot følgende strategiske mål for TKR: Levere revisjons-, rådgivningstjenester og andre tjenester med god kvalitet Sikre kompetente og motiverte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø. Planlegge og tilrettelegge for generasjonsskifte Sikre og videreutvikle høy kompetanse på kommunal revisjon hos medarbeiderne Rekruttere riktig kompetanse i forhold til arbeidsoppgaver Praktisere arbeidsprosesser som sikrer en effektiv utnyttelse av våre ressurser, med vekt på kvalitet. Ha tilgang til og kunnskap om effektive arbeidsverktøy herunder IKT løsninger Ha planlagt og økt spesialisering på enkelte fagfelt Planperioden er fra , med årlig evaluering i planperioden. Forslag til plan er utarbeidet av ledergruppa og har vært til behandling hos tillitsvalgte. 3

4 1. Regnskapsrevisjon 1.1. Mål Det er et mål for TKR at oppdragsansvarlig revisor er statsautorisert/registrert revisor har lederegenskaper og -erfaring har erfaring og/eller kunnskaper om kommunal forvaltning har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Det er et mål for TKR at oppdragsrevisor er registrert revisor eller annen relevant høyere utdanning har revisjonserfaring fra offentlig eller privat virksomhet har erfaring og/eller kunnskaper om kommunal forvaltning har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne har ledererfaring Det er et mål for TKR at revisor har revisjonsfaglig utdanning på høyskolenivå, f.eks. registrert revisor, eller annen relevant høyere utdanning revisjonserfaring og/eller annen relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet erfaring/kunnskaper om kommunal forvaltning 4

5 1.2. Etter- og videreutdanning I løpet av 4-5 år vil naturlig avgang føre til vesentlig reduksjon i antallet registrerte revisorer i TKR. En hovedprioritering er at ansatte kan bli registrert revisor eller ta MBA i offentlig revisjon, eller på annen måte oppfylle kommende kriterier for å bli sertifisert offentlig revisor (ordningen forventes å komme på plass i 2015, og kriterier for sertifisering er ikke klare ennå). TKR vil fortsatt legge til rette for og stimulere til etter- og videreutdanning ved hjelp av stipendmidler og permisjonsordninger. TKR vil gjennom etterutdanning/stipendmidler legge til rette for at aktuelle kandidater får mulighet til å oppnå bachelor i revisjon (karakterkrav). TKR vil legge vekt på å stille tilstrekkelige midler til disposisjon for stipendordningen. TKR vil aktivt å oppfordre aktuelle kandidater til å ta relevant etterutdanning. Ansatte innen regnskapsrevisjon skal prioriteres når det gjelder støtte til MBA i offentlig revisjon. TKR kan også gi stipendstøtte og permisjon til å ta enkeltmoduler i MBA-studiet og for å finansiere NKK-etterutdanning i samsvar med TKRs behov for spesialisering og kompetanse. TKR vil derfor legge til rette for og stimulere til at aktuelle ansatte får mulighet til å oppnå karakterkrav. TKR vil videre legge til rette for at ansatte i avdeling regnskapsrevisjon tar MBA i offentlig revisjon eller tilegner seg annen kompetanse som kvalifiserer til sertifisering som offentlig revisor innen Kurs og annen faglig oppdatering Etter- og videreutdanning og faglig oppdatering er obligatorisk for å oppfylle oppdateringskravene til revisor. God kompetanse er også avgjørende for kvaliteten på TKRs tjenester. Oppdragsansvarlige revisorer plikter å gjennomføre 105 kurstimer etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder innenfor en 3-års periode. Øvrige ansatte som utfører revisjon skal gjennomføre 63 timer etter- og videreutdanning innenfor en 3-års periode. Det må gjennomføres minimum 14 timer pr. år for alle. For hvert år kan det godskrives maksimum 70 timer for oppdragsansvarlige revisorer/42 timer for de øvrige ansatte. TKR vil fortsatt prioritere å sette av timeressurser og økonomiske ressurser til faglig oppdatering. Obligatorisk faglig oppdatering vil dels bli sikret gjennom felles tiltak, og dels 5

6 gjennom tiltak lagt til rette for den enkelte etter behov. Dette kan skje gjennom deltakelse på kurs, konferanser, videre-/etterutdanning, litteraturanskaffelser, abonnementsordninger m.m. Det er en forutsetning at den enkelte holder seg generelt faglig oppdatert innen sitt formelle kompetanseområde, og selv bidrar til å identifisere kurstilbud og andre tiltak som kan være aktuelle. Et felles satsningsområde er kompetanseutvikling knyttet til risikovurderinger og internkontroll. I tillegg til felles kompetanseutviklingstiltak kan det være aktuelt å prioritere stipendmidler til kompetanseutvikling på dette området. Det er et kompetansemål at 60 % av de ansatte i avdeling for regnskapsrevisjon har fullført bachelor i revisjon (oppnådd karakterkrav). Det er et kompetansemål at alle oppdragsrevisorer har fullført bachelor i revisjon (oppnådd karakterkrav). Det er et kompetansemål at alle formelle krav til etterutdanning er oppfylt. 6

7 På følgende spesialområder har vi vurdert kompetansebehovet særskilt: Spesialområde Kompetansebehov Tiltak Kommuneregnskapet og KF Selvkost/VAR-området Lønn Finansforvaltning Mva / mvakomp. Pasient-/familieregnskap Misligheter Kirkelig fellesråd/menighetsråd Legater, stiftelser, IKS/KF regnskapslov EU/EØS prosjekter Vi har for tiden god kompetanse. Ordinært vedlikehold av kompetansen. Vi har for tiden god Ordinært vedlikehold kompetanse. av kompetansen. Vi har for tiden god Ordinært vedlikehold kompetanse. av kompetansen. Vi har god kompetanse, men Peke ut spesialist og ønskelig med flere sørge for kursing. spesialister. Vi har god kompetanse, men Prioritering av det er ønskelig med ytterligere ytterligere spesialisering og spesialisering. at flere får kompetanse om mva. Intern opplæring. Vi har god kompetanse. Det Ordinært vedlikehold er ikke prioritert forsterkning av kompetansen av spesialiseringen de neste to årene. Vi har bra kompetanse, men Peke ut flere trenger flere spesialister. spesialister og sørge for kursing. Vi har god kompetanse. Ikke Ordinært vedlikehold prioritert område. av kompetansen. Vi har god kompetanse. Ordinært vedlikehold av kompetansen. Vi har kompetanse, men Utpeke spesialist trenger flere spesialister når intern opplæring. prosjektene kommer. Metodikk regnskapsrevisjon Descartes Vi har god kompetanse. Ordinært vedlikehold av kompetansen Nyansatte TKR vil legge til rette for at nyansatte kan ta ut flere kurstimer per år enn vanlig kvote, vurdert ut fra behov og tilbud. I tillegg til vanlig opplæring i bedriftsinterne rutiner m.m. trengs det for de fleste en innføring i kommunale regnskap og organisering. NKRF tilbyr kurs som er rettet mot dette. Kompetanseutvikling innen regnskapsrevisjon for nyansatte vurderes ellers konkret etter den enkeltes behov. 7

8 2. Forvaltningsrevisjon 2.1. Mål Det er et mål for TKR at forvaltningsrevisor har samfunnsfaglig, økonomisk, juridisk eller annen relevant utdanning på universitets- /høyskolenivå, fortrinnsvis mastergrad erfaring innen prosjektledelse/-arbeid, utredning/analyse/rådgivning fra offentlig eller privat virksomhet erfaring og/eller kunnskaper om kommunal forvaltning god muntlig og skriftlig fremstillingsevne For å utføre god forvaltningsrevisjon er det viktig med tilgang til god kompetanse på regnskap og revisjon. Slik kompetanse hentes i hovedsak fra avdeling for regnskapsrevisjon. Det er et kompetansemål at alle forvaltningsrevisorer skal ha utdanning på mastergradsnivå innen samfunnsfag, jus eller økonomi. Det er et kompetansemål at alle forvaltningsrevisorer skal ha erfaring eller kompetanse i prosjektledelse og -gjennomføring Etter- og videreutdanning TKR vil fortsatt legge til rette for relevant etter- og videreutdanning ved hjelp av stipendmidler og permisjonsordninger, f.eks. moduler fra MBA og andre relevante fag. En hovedprioritering av stipendmidlene er likevel at ansatte kan bli registrert revisor eller ta MBA i offentlig revisjon. Se nærmere om dette under pkt For å gjennomføre effektiv og god forvaltningsrevisjon er det viktig med god kompetanse knyttet til prosjektledelse- og gjennomføring. Etter- og videreutdanning på dette området bør prioriteres ved søknader om stipendmidler. I tillegg til felles kompetanseutviklingstiltak kan det være aktuelt å prioritere stipendmidler til kompetanseutvikling på området risikovurdering og internkontroll. 8

9 2.3. Kurs og annen faglig oppdatering Etter- og videreutdanning og faglig oppdatering er obligatorisk for å oppfylle oppdateringskravene til revisor. God kompetanse er også avgjørende for kvaliteten på TKRs tjenester. Oppdragsansvarlige revisorer plikter å gjennomføre 105 kurstimer etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder innenfor en 3-års periode. Øvrige ansatte som utfører revisjon skal gjennomføre 63 timer etter- og videreutdanning innenfor en 3-års periode. Det må gjennomføres minimum 14 timer pr. år for alle. For hvert år kan det godskrives maksimum 70 timer for oppdragsansvarlige revisorer/42 timer for de øvrige ansatte. Det er en forutsetning at den enkelte holder seg generelt faglig oppdatert innen sitt formelle kompetanseområde. Dette kan skje gjennom deltakelse på kurs, konferanser, videre/etterutdanning, litteraturanskaffelser, abonnementsordninger m.m. TKR vil fortsatt prioritere å sette av timeressurser og økonomiske ressurser til faglig oppdatering. Metodikk Det er generelt behov for økt kompetanse i prosjektstyring og effektiv gjennomføring av prosjekt. Dette tilegnes i hovedsak gjennom trening/arbeidserfaring, men det kan også være aktuelt kompetanseutviklingstema, enten som etterutdanning, jf. pkt. 2.2 eller kurs. NKRF og andre arrangerer kurs i gjennomføring av forvaltningsrevisjon, kvantitative og kvalitative metoder, juridisk metode, intervjuteknikk m.m. Slik kompetanse kan være en del av grunnutdanningen, avhengig av hva slags utdanning den enkelte medarbeider har. Det vil likevel være aktuelt med oppfriskning, oppdatering og spesialtilpasset formidling. Kompetanseutvikling og faglig oppdatering innen metodikk kan være nødvendig både for nyansatte og for mer erfarne medarbeidere. Spesialområde - tema Det stor variasjon i kompetansebehovet fra det ene til det andre forvaltningsrevisjonsprosjektet. Det styrer behovet for kompetanseutvikling, og gjør at behovet kan variere fra person til person og fra år til år. Noe kompetanseutvikling har så nær tilknytning til enkeltprosjekt, at den bør tas ut som en del av prosjektet, innenfor for prosjektets rammer. Det er ikke hensiktsmessig å legge konkret plan for kompetanseutvikling innen ulike temaer. Konkret og forventet behov ut fra foreliggende planer for forvaltningsrevisjon og kjente samfunnsendringer bør være styrende for prioriteringene av kompetanseutviklingsressursene. 9

10 Overordnet analyse og risikovurdering TKR gjennomfører overordnet analyse hvert fjerde år. For å gjøre gode analyser, trenger TKR bedre kompetanse i gjennomføring av risikoanalyse. Økt kompetanse i risikoanalyse er også relevant på de fleste internkontrollpliktige områder. NKRF tilbyr kurs i overordnet analyse, og det finnes ulike kurs og utdanningstilbud innen temaet. Kompetanse innen risikovurdering og internkontroll er sentralt for arbeidet med forvaltningsrevisjon, og er et felles satsningsområde i perioden. Det er et kompetansemål at 3 forvaltningsrevisorer skal ha tatt kurs eller andre kompetansehevende tiltak knyttet til overordnet analyse innen utgangen av 2015, eller når dette tilbys før neste valgperiode. Det er et kompetansemål at 2 forvaltningsrevisorer innen 2015 skal ha tilegnet seg kompetanse i risikoanalyse/risikostyring. Det er et kompetansemål at alle forvaltningsrevisorer innen 2017 skal ha tilegnet seg økt kompetanse i prosjektstyring- og gjennomføring Nyansatte Forvaltningsrevisjonsmetodikken er ny for de fleste som begynner hos oss. I tillegg til vanlig opplæring i bedriftsinterne rutiner m.m. trengs det for alle en innføring i forvaltningsrevisjonsfaget. NKRF tilbyr flere kurs som er rettet mot dette. Nyansatte kan ta ut flere kurstimer per år enn vanlig kvote, vurdert ut fra behov og tilbud. Det er et kompetansemål at alle nye forvaltningsrevisorer i løpet av første år skal ta følgende NKRF-kurs: Arena for forvaltningsrevisjon Planlegging og gjennomføring av forvaltningsrevisjon Revisjonskriterier Det er et kompetansemål at alle forvaltningsrevisorer uten juridisk bakgrunn har gjennomført følgende kurs i løpet av de to første ansettelsesår: 10

11 Generell forvaltningsrett Spesiell forvaltningsrett 3. Selskapskontroll Den som har faglig og metodisk ansvar for utførelse av selskapskontroll skal holde seg oppdatert innen selskapsrett og selskapskontroll. Deltakelse på møteplass for selskapskontroll skal prioriteres. Selskapskontrollen består av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. For å gjøre eierskapskontroll er det gunstig med regnskapsforståelse og kompetanse om grunnleggende selskapsrett/styring og organisering. Eierskapskontroll skal fortrinnsvis utføres av revisorer i avdeling for regnskapsrevisjon i TKR. Per desember 2013 har to revisorer og to forvaltningsrevisorer tatt NKRFs kurs i selskapskontroll. Det er ønskelig at flere skal kunne gjøre eierskapskontroll. Forvaltningsrevisjon i selskap utføres av forvaltningsrevisorer, og forutsetter en viss grunnkompetanse om selskapsorganisering av kommunal virksomhet. Det er et kompetansemål at faglig ansvarlig for selskapskontroll skal holde seg oppdatert innen selskapsrett og selskapskontroll. Det er et kompetansemål at forvaltningsrevisjonsavdelingen opprettholder tilstrekkelig kompetanse om selskapsorganisering av kommunal virksomhet til å kunne gjøre forvaltningsrevisjon i selskap. Det er et kompetansemål at ytterligere to revisorer i avdeling for regnskapsrevisjon har tatt kurs eller fått annen opplæring i eierskapskontroll innen utgangen av IT 4.1. Office og Lync Kompetansenivået innen epost og kalender vurderes ikke som fullt tilfredsstillende. Alle ansatte skal i løpet av 2014 oppfordres til å gjøre seg kjent med opplæringsprogrammer for Office

12 Det er et felles behov for å bedre kompetansen noe innen excel og powerpoint. Kompetansebehov knyttet til andre officeprogrammer avklares enkeltvis. Lync tas i bruk fra 1. april Det er et felles behov for å få tilstrekkelig kompetanse til å kunne gjøre seg god nytte av Lync. Det er et kompetansemål at det i løpet av 2014 tilbys et felles kurs i bruk av Office 2013, inkludert Lync, excel og powepoint. Kurs bør tilbys i forbindelse med kontormøte eller avdelingsmøter Descartes Ny versjon av Descartes kommer i Kompetansekartlegging internt og erfaring med bruk av Descartes tilsier at det gjennomføres intern oppdatering og opplæring i Behov for ytterligere kompetanseutvikling vurderes fortløpende fram til Regnskapsprogrammer Det er behov for opplæring i Agresso og Visma. TKR vil leie inn kursholder. Det er et kompetansemål at ansatte som jobber med Agresso og Visma skal bli bedre kjent med systemene og mulighetene for rapportuttak. 12

13 5. Administrasjon og ledelse Administrasjonssekretær Ny organisasjonsmodell legger nye spesialiserte oppgaver til administrasjonssekretær. For å ivareta disse oppgavene er det nødvendig at administrasjonssekretær har Kontorfaglig kompetanse Kompetanse om regelverk om lønn Enkel regnskapsforståelse Kunnskap til å være superbruker på mintimeliste og Outook Det er et kompetansemål for TKR at administrasjonssekretær tilegner seg fagbrev i kontorfag innen Det er et kompetansemål at administrasjonssekretær holder seg løpende oppdatert om lønn. Ledergruppa Med ny organisasjonsmodell er første linje personalansvar lagt til ledere og nestleder for forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. Det er et behov for å sikre at disse har kompetanse til å utøve god faglig ledelse og god personalledelse, til beste for ansatte og selskapet. Det er et kompetansemål at ledergruppa holder seg faglig oppdatert på sine områder. Det er et kompetansemål at ledergruppa gjennomfører felles kompetansegivende tiltak knyttet til lederutvikling, særlig på områder som relasjoner, endring og omstilling, ledelse av kunnskapsbedrifter. Daglig leder Daglig leder slutter i stillingen 30. juni Det er ikke hensiktsmessig å beskrive kompetansemål for daglig leder nå. 13

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015

Kompetanse 2015-18. Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Kompetanse 2015-18 Rådmannens innstilling 26. februar 2015 Du kan ikke lære et menneske noe, du kan bare hjelpe det l å oppdage det i seg selv. Galileo Galilei (1564 1642) 1. Innledning... 2 2. Kompetanse...

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver

NOU 1991:4. side 1 av 14. Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Dokumenttype NOU 1991:4 Dokumentdato 1991-01-31 Tittel Utvalgsleder Utgiver Veien videre til studie- og yrkeskompetanse for alle Blegen, Kari Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Oppnevnt 1989-07-14

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer