FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE OG HEIS INSTALLASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE OG HEIS INSTALLASJONER"

Transkript

1 SIO Hasleveien 9-13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE OG HEIS INSTALLASJONER

2 Side 2 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT GENERELLE ANLEGG FORDELING LYS OG STIKK VARME DRIFTSTEKNISK TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER Tele- og automatisering generelt BASIS INSTALLASJONER INTEGRERT KOMMUNIKASJON ALARM OG SIGNALSYSTEMER Brannalarm Adgangskontroll PORTTELEFON LYD OG BILDESYSTEMER Antenneanlegg RESERVESTRØMS AGGREGAT HEISANLEGG Skjema viser forslag og plassering av belysningsarmaturer

3 Side 3 av GENERELT Eksisterende bygg på 6 etasjer skal utvides i høyden med et tilbygg på 3 nye etasjer, samt underetasjer og parkeringskjeller. Både eksiterende bygg og tilbygg skal brukes som studentboliger. I underetasjen tilkommer nytt fjernvarmerom på ca 15m2 nær teknisk rom. Byggdata: Utvides fra m2 BRA til ca m2 BRA. Det blir etablert ca 140 nye hybelenheter, hvorav ca 43 får eget kjøkken. Det etableres 11 nye felleskjøkken. Samtlige hybelenheter får egne bad med wc dusj og elektrisk gulvvarme. Bygget består av 3 eksisterende heiser. Disse skal demonters og fraktes til godkjent avfallssted. Nye heiser monteres med maskinrom på øverste etasjeplan. El fordelinger blir i all hovedsak plassert i korridorer med vertikale sjaktløsninger og stigekabler i bakkant av fordelingsstativ. Eksiterende 400V hovedfordeling som er plassert i u-etg kompleters med nye kurser og utstyr for tilbygg. Nye elektro installasjoner skal bygges opp som et nytt 400V anlegg. Eksisterende 400V hovedfordeling skal utvides til å gjelde for de nye anleggene i bygget. For oppvarming av arealene vil det bli installert et vannbårent anlegg forsynt via 3 stk eks. varmepumper og en ny varmepumpe på ca 15 kw, samt ny anslutting av fjernvarme i bygget. Eks. oljefyringsanlegg med fyrkjele skal saneres. Se for øvrig VVS teknisk beskrivelse for disse detaljer. Følgende forskrifter og normer gjelder: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL 99. Norsk elektroteknisk norm, NEK Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven for Juli: 2010 og tilhørende veiledning REN. Alle Publikasjoner utgitt av Lyskultur. EMC direktiv (89/336/EEC) med endringsdirektiv 92/EEC. NEK EN Informasjonsteknologi kabelinstallasjon ihh. til NEK EN NEK EN FEB DOK beregninger av stigere og utgående kurser av Lysberegninger i et leverandør uavhengig program. Post og teletilsynet. Heis direktivet DSB, direktoratet for sikkerhet og brann IP grad og kvalitet på installasjonsutstyr ut i fra omgivelser, bruk og romtype. Nye gjeldende bolignormen med gjeldende dokumentasjonskrav. Alt utstyr skal CE-merket i hht. EMC direktivet. For øvrig henvises det til Bok 0 for overordnede og felles arbeider.

4 Side 4 av GENERELLE ANLEGG Bæresystemer Alle kabelbroer leveres i galvanisert utførelse. Det leveres separate føringer for elkraft og teletekniske Føringsveier for teletekniske anlegg skal forlegges i hht. NEK EN også m.h.t. ledig kapasitet! Hovedføringsveier Det etableres nødvendige hovedføringsveier i underetasje fra hovedtavlen i form av kabelbroer. Det er i dag etablert rør trasseer i eksisterende dekker samt som vertikale sjakter. Disse kan benyttes om mulig. Alternativt kan de nye stående betongveggene / stabiliseringsveggene benyttes for rørfremføring til underfordelingene frem til nye etasjeplaner. For teletekniske installasjoner benyttes i all hovedsak samme føringsveier som for elkraft. Forslag til El-sjakter, underfordelinger og teletekniske anlegg er vist på tegningene og skissene. Brann- og lydtetting ivaretas i hht. aktuelle lyd- og brannkrav. Rørføringer Fra de respektive undersentraler i hver etasje etableres rørføringer ut til all elektro og teletekniske For alle de steder hvor skjult anlegg ikke kan utføres må det legges åpent anlegg i pen utførelse. Jording Jording blir oppdatert iht. forskriftenes bestemmelser. (Se bl.a. NEK EN 50174) Ventilasjonskanaler, kabel broer osv skal jordes. Jordledningene tilkobles jordskinne i de respektive underfordelinger samt frem mot hovedfordeling og ut i jord. Videre ivaretas separat jording i forbindelse med svakstrømsanlegg.

5 Side 5 av FORDELING Inntaks- og stigeledninger Nye stigeledinger dimensjoneres for 400V TN-S system. Fra hovedtavlens ny del medtas følgende stigeledninger ut. Alle stigerkabler dimensjoneres med en reservekapasitet på 20%: 3 stk nye stigerkabler frem til heis maskinrom. Nye stigerkabler frem til fordeling ventilasjon i 9.etg. 3 stk nye stigerkabler frem til underfordeling i nybyggs 1 etasje Stigerkabler til heiser leveres i brannsikker utførelse (BFOU eller tilsvarende) Hovedfordeling Dagens hovedfordeling skal utvides med en ny modul ihht vedlagt forslag til nye utvidelser. Det medtas også nytt vern tilpasset nytt inntak. For den nye delen benyttes prefabrikkert modulært oppbygd tavle utført iht. IEC form 2. Tavlen utstyres med isolasjonsovervåking av alle stigerkabler ut. Eksisterende kombi instrumenter i eksisterende del benyttes videre. Full selektivitet i anlegget skal være et krav. Det skal benyttes vern av samme fabrikat for alle fordelinger. I tillegg skal nye vern for hovedtavlen være av samme type som dagens vern. Samme type skap skrog og farge benyttes for å få en helhetlig fordeling. Alle sikringsavganger leveres som 4-polet effektbrytere. Dagens måleranlegg benyttes videre for gammel del. For nye hybler blir det nye målere per hybel. Hovedfordelingen utstyres med overspenningsavleder (grov vern). Underfordelinger Det skal monteres underfordelinger i vertikale el-sjakter som tavle stativ eller eventuelt frittstående fordelingstavler farge lys grå. Forslag er tegnet ut på plantegninger. Underfordelingene leveres med galvanisk skille mellom elkraft og tele der disse installasjonene kommer i samme skap. Det skal være egen låsbar dør til hver av fordelingene. Alle telefordelings skap skal merkes utvendig med "TELE". Elkraft delen skal ha en slik avdekning at den er godkjent for tilgang for usakkyndig personale. Det skal leveres prefabrikkert modulært oppbygd tavle utført iht. IEC form 2. Det skal benyttes vern av samme fabrikat i alle fordelinger. Underfordelingene tilkobles separate stigere fra hovedfordeling. Underfordelingene leveres med effektbrytere for frakobling og som overbelastningssikring av fordelingen.

6 Side 6 av 22 Alle utgående kurser sikres med elementautomater med sikring i N-leder. Elementautomater leveres generelt med C-karakteristikk, og av samme fabrikat som vern benyttet i hovedfordeling. Jordfeilvern for alle kurs sikringer medtas. Alle underfordelinger leveres med 20% reserveplass / kapasitet. Fordelinger for drift Ventilasjon: Utførelse og automatikk koordineres med RIV. (Vedrørende omfang av elektriske arbeider se RIV beskrivelse.). Avgangene skal være sikret ihht. forskriftene. Det benyttes kabelbskyttelse på alle tilkoplingspunkter fra koplingshus på komponent og frem til kabelbro i form av plastbelagt plica eller panserslange. Varmeanlegg: Avgangene skal være sikret ihht. forskriftene. Det benyttes kabelbeskyttelse på alle tilkoplingspunkter fra koplingshus på komponent og frem til kabelbro i form av plastbelagt plica eller panserslange. Bistand for i gang kjøring medtas.

7 Side 7 av LYS OG STIKK Kursopplegg for lys og stikk. Funksjoner Kursopplegg til lys skal forlegges i hovedsak som flg: - forlegningsmåte A, (skjult anlegg) i alle arealer som dekker/vegger er plassbygget. - Forlegningsmåte B, (åpent anlegg) eller forlegningsmåtene (kabelbro) i alle arealer med nedforede himlinger og tekniske rom mv. Åpen forlegning utføres slik at det oppnås en fagmessig pen og solid kabelforlegning. Det vil bli krevet omgjøring av installasjoner hvor ledningsforlegningen ikke er sedvanlig faglig utført. Krav Plassering av lampepunkter skal være hensiktsmessige og med god lysfordeling ut i fra armaturvalget. Prinsippløsninger for punktplasseringer til belysningsarmaturer og brytere skal tilpasses de respektive rominteriør og godkjennes av arkitekt og fremlegges byggherre for orientering og evt. anmerkninger. Ledelys og markeringslys blir fast tilkoplet over egne kurser. Kursopplegg for nødlys leveres med separat kursopplegg med funksjonstestbryter i elfordelingene. Fast tilkopling. Kurser for belysning dimensjoneres for 2,5 mm 2, og vern med C-karakteristikk. I små rom og tekniske rom monteres brytere ved dør i hvert rom. Lys i korridorer og trapperom skal fordeles på min. 2 stk kurser hvor den ene kursen er for nødlys / ledelysfunksjon. KURSOPPLEGG FOR STIKK. Funksjon Det leveres stikkontakter med kursoppdeling i tilstrekkelig antall ut fra gitte romfunksjon samt etter nye gjeldende bolignormen. Maks avstand 6 m mellom stikkontakter i felles oppholdsrom, korridorer etc. Kursopplegg for stikkontakter dimensjoneres for 2,5 mm 2, og vern med C-karakteristikk. Ved generell stikk-installasjon, skal det som hovedregel være maks 8 stk. doble 16 A stikkontakter på hver sikringskurs. Toalett/WC, dusj benyttes skjult forlegning. I rom med keramiske fliser skal det alltid nyttes skjult forlegning med uttak symmetrisk i fugene. Jordledning medtas til alle uttak for lys og stikkontakter. Det monteres brytere og stikkontakter i polarhvit utførelse av samme fabrikat. Brytere skal være av typen vippebryter med stor "vippeknast".

8 Side 8 av 22 Hvor brytere, termostater og annet utstyr monteres på samme sted, skal materiellet stå rett over hverandre eller på linje horisontalt og ha samme farge på kapsling. Ved skjult anlegg skal brytere monteres i felles boks under felles frontplate. Prosjektorientering Kabelfremføring i hovedsak på kabelbroer / baner over nedforet himling til uttak i brystningskanal eller nedføringsstaver,. Til hver etasjefordeling for tele/data patche panel skal det fremføres egen sikringskurs til stikkontakt 16 A - 2P + j dobbel, montert i fordelingen. I kjøkken skal det monteres opp flatstift for komfyr, 20 A med komfyrvakt. Heissjakter utstyres med lys og stikk. i h.t. heisforskriftene. Opplegg til utendørs belysningsanlegg Eks.utvendig belysningsanlegg på fellesarealer styres fra felles fotocelle for hele utendørsanlegget. 4 stk armaturer og fundamenter på gangveien skal de- og remonteres ved ny gangvei. Se tegninger fra Lark. Hvis eks. armaturene utenfor heisdøren på eks.etg.ikke kan oppfylle krav til belysning da byttes de til nye armatur som oppfyller krav til belysning. Ny belysning på takterrassen iform av stolp,vegglys og innfelte armaturer installeres over utganger På etasje. 7 og 8 førses rømningsvei med etterlysend ledesystem Takterrasselys skall styres av bevegelssensor justerbar til 30 min Se belysningtegning for terrasse Belysningsutstyr inne Grunnlag for detaljering og uttegning av lysanlegget vil være ihht retningslinjer for Lyskulturs publikasjoner. Se tegninger for belysningsanlegg.og Ark tegning I korridorer og trapperom benyttes tak- eller veggarmaturer med C-kompaktlysrør.. I nedforede himlinger nyttes innfelte armaturer. Armaturer og lyskilder må standardiseres slik at antall varianter er et minimum. Og ikke vare samme modell av lysrør / lyspære i hybler slik felles area. Armaturmontasjen må tilpasses ventilasjonsinnblåsningen i de enkelte rom. Lysrørarmaturer i alle fellesområder skal ha elektronisk forkoblingsutstyr. For hybelbelysning: Se utarbeidet belysningsliste bak i denne beskrivelsen. Prosjektering Lysanlegget skal ha fleksibilitet for å ivareta det enkelte arbeid og romtype, møbleringsalternativ etc. Det forutsettes et fleksibelt, energieffektivt lysanlegg tilpasset i de ulike bruksområder. Det skal generelt benyttes armaturer for lysrør/kompaktlysrør og hel elektronisk forkobling.

9 Side 9 av 22 I fellesarealer vektlegges armaturer med solid, tiltalende utførelse. I korridorer skal utvalgte armaturer fungere som nattlys / ledelys. Nødlys Desentralisert nødlys system med batteripakke i armaturer. Arealer uten dagslysinnfall skal ha installert ledesystem. Ledesystemet omfatter utgangsskilt, retningsskilt, utgangslys (markeringslys) og ledelys. Krav til materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i h.t. Lyskulturs publikasjon nr. 7, Nødlysanlegg siste utgave, byggeforskriftene og brannotat utarbeidet av brannteknisk rådgiver. Utgangsmarkering med armaturer 1 x 8W, med egen batteripakker. Armaturer med skilt og tekst.i korridorer brukes etterlysendskilt. Armaturer leveres med innebygget testknapp.

10 Side 10 av VARME Fjernvarmeanlegg Det skal installeres vannbårent varmeanlegg for oppvarming av alle innvendige arealer. Unntaket er nye bad som skal ha elektriske varmekabler i gulv. Se egen RIV beskrivelse. Fjernvarmesentral Det skal bygges ny fjernvarmesentral på ca 15m2 i nær tekninsk rom. Det skal leveres komplett kursopplegg for alt av utstyr tilknyttet varmesentralen. Koordinering mot VVS-entreprenørene forutsettes. Eksisterende. oljefyringsanlegg med fyrkjele,pipe,anbringer og utvendig oljetank skal saneres og det skal installeres en ny varmepumpe Tremia Robust R42. Det medtas her frakopling og fjerning av all kabling, slik at anlegget er spenningsløst. Riving av selve oljefyringsanlegget er annen entreprise. Varmekabel Det leveres komplett varmekabelanlegg for alle baderom inkl termostat styring. For øvrig brukes vannbårent varme for oppvarming av alle innvendige arealer.

11 Side 11 av DRIFTSTEKNISK Kursopplegg for drift I denne post skal det medtas alt kursopplegg for elkraft som ikke er tatt med i tidligere poster for kursopplegg dersom ikke annet er spesielt angitt. Kursopplegg fra kabelstiger til driftsteknisk utstyr skal i prinsipp fordeles ut fra driftstekniske underfordelinger. Unntak kan aksepters dersom det er hensiktsmessig og ikke forringer funksjonen. Det medtas all nødvendig kabling mellom intern automatikk og alle komponenter for ventilasjons og varmeanleggene og bassengtekniske installasjoner samt tilknytning opp mot Ullensaker kommune. Opplegg av tilførselskabel til lokal kjøleenhet for svakstrømsrom. Spesielt nevnes kursopplegg for bl.a: pumpeutstyr i varmesentralen sentral for målerutstyr i fjernvarme-/fjernkjøleveksler pumpekummer og tilhørende alternatorskap ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon med vifter, frekvensomformere, spjeld, varmevekslere, shunter, styringskomponenter etc. elkraftuttak i tekniske rom og driftsrom adgangskontrollanlegget. elkraftuttak til sentralutstyr for : - brannalarmanlegg frem til vaktsentral, 110. overvåkning av heis alarmer. Kursopplegg til lokale VVS spjeld som ikke direkte inngår sammen med ventilasjonsanleggene. Se for øvrig funksjonsbeskrivelse RIV. Kursopplegg til ventilmotorer for varmeanlegg / radiatorer. Se for øvrig funksjonsbeskrivelse RIV. For detaljer vedrørende ovennevnte vises det til VVS-beskrivelsen.

12 Side 12 av 22 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER 50 Tele- og automatisering generelt All installasjon inkl. patcheskap, føringsveier, utstyr, snorer og sterkstrømsføringsveier med nødvendige segregering og avstand skal tilfredsstille kravene i henhold til gjeldene krav og forskrifter fra Post- og Teletilsynet, Nasjonal frekvensplan, Forskrift om tillatt bruk av frekvenser og forskrift om private telenett, samt standarden EN 50083, NEK EN og NEK EN i den utstrekning denne er relevant for anleggene, og deretter alle gjeldende oppgraderinger av disse samt nye og gjeldende forskrifter. Det henvises også til EN potensialutjevning i kabler. Materiell, utstyr og installasjon skal være utført i henhold til relevante Lover og forskrifter for nettverket, ref. anbefalinger for strukturert kabelnett. Det kan også være lover og forskrifter i EMC- anbefalinger som har konsekvenser for datanettet. Nødvendig elektromagnetisk skjerming skal ivaretas for utsatte anleggsdeler. Føringsveier for data/automasjon er hovedsakelig basert på felles føringsveier medtatt under Kap. 40 med nødvendig segregering og avstand i henhold til forskrifter og anbefalinger mellom sterk- og svakstrøm. Det må imidlertid påregnes mindre føringsveier ut fra hovedføringer til posisjoner for uttak etc. Svakstrøm kabler skal forlegges med minimum 20 cm avstand fra sterkstrømkabler med isolasjon uten skillevegg, men side ved side med skillevegg. Ingen av komponenter eller installasjonsdeler i denne leveranse skal innholde materialer eller deler som er skadelig for helse eller miljø, verken under normal tilstand eller i nødssituasjoner. Det skal bare benyttes godskjent utstyr fra anerkjente produsenter. Av hensyn til investerings kostnader og mer rasjonell drift er det foreslått felles infrastruktur i form av et svakstrømnettverk for de påbygde etasjene. Dette betyr bedre utnyttelse av infrastrukturen med bedre og mer fleksible grensesnitt i mellom de tilknyttede anlegg med unntakelse av brannalarm der forskriftene spesifiserer egen kabling. Alt av nytt / eventuelt oppgradert sentralt utstyr mot bestående anlegg skal plasseres i svakstrømsrom i underetasje. Både stigerkabler og tilhørende utstyr for signalleveranse skal samlokaliseres hit og integreres mot bestående anlegg. Dette vil forbedre tilgjengelighet, driftsikkerheten og generelt påliteligheten i anleggene totalt, samtidig som kablingsmengden reduseres. I henhold til normative anbefalelser er det ikke tillat å ha vannrør i svakstrømsrommet. Sprinkleranlegg kan ikke passere her og alternative brannslukningsløsninger skal utredes. Dagens installasjoner: Bygninger forsynes med kabeltv signaler og internett tjenester fra Canal Digital. Canal digital selv står ansvarlig for drift og vedlikehold av sitt anlegg og enhver utvidelse må prosjekteres og implementeres av Canal digital.dette skall ingå i entreprisen.

13 Side 13 av BASIS INSTALLASJONER Det må tas hensyn til omliggende forhold ved installasjon av datapunktene så ikke disse blir utsatt for støy og magnetfelter som kan påvirke uttak m/kabler. Eksisterende fordelingskaper plassert i bygget skal utvides til å gjelde påbygget. Eventuelt n nye etasjefordelere (EF) for tilbygget integreres inn i eksisterende underfordelingene med de installasjonskrav dette medfører. Skapene skal bl.a inneholde skjøtestykke/panel. Montasjearbeider i forbindelse med oppsett, bestykning og tilkopling av utstyr/kabler og nødvendig patch panel og andre svakstrøms sentrale enheter skal inngå i arbeidet. Det skal være god og romslig plass i skapet etter alt utstyret er innmontert for senere innmontering av utstyr. Reservekapasiteten skal være min. 30 %. Oppkopling og igangkjøring medtas. Det skal medtas tilpassede og sertifiserte patchkabler til hver av etasjefordelerne. Stamkabler skal legges uten skjøter. Spredenettet leveres med 2 stk. multimodus fiberkabel av til hver etasjefordeler. Fra etasjefordeleren legges det et stjernenett bestående av kategori 6 UTP i 16mm rør. I tillegg til trekking skal det medtas nødvendige tilkoplinger/skjøtinger av begge ender av kabelen samt merking. Skjøting foretas i egnede skjøtebokser, som muliggjør tilkomst til kabelen ved senere anledning. Etasjefordelere plasseres i låsbare stålskap lakkert etter arkitektens fargevalg med montering av aktivt nettutstyr mv samt utvidelsesmuligheter for minst 30 %. Skap skal tilfredsstille sikkerhetskrav til utførelse med låser. Føringsveier skal være i hht. NEK EN All kabling skal monteres som skjult anlegg i vegger og dekker. For hovedføringer etableres separate kabelbroer for teletekniske anlegg i under etg. Vertikalt legges kabler i rør via el. sjakter opp til etasjefordelere og derfra ut til punkt / utstyr. Jording av tele- og datainstallasjoner ivaretas. Det installeres separat beskyttelsesjord/ signalreferansejord (SRJ) for tele- og data. I hver etasjefordeler etableres etasjereferansepunkt - ERP. Jording framføres til alle telefordelinger og datarom. Alle gjennomføringer i brannskiller med telekabler skal sikres forskriftsmessig. Ved gjennomføring i hybel vegger skal lydtetting medtas slik at lydkrav ivaretas. 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON Data og TV signaler skal benytte samme felles svakstrømnettverk. Se kap. 51 og prosjekteringer fra Canal digital

14 Side 14 av 22

15 Side 15 av ALARM OG SIGNALSYSTEMER 542 Brannalarm Dagens brannvarslingsanlegg ESMI ESA2 skal utvides til også å dekke tilbygget. Alle sløyfene skal gå tur/retur til brannalarmsentralen. Stjernenett ut til detektorene skal ikke forekomme. Panel for tilbakestilling av brannalarm monters i korridore utenfor i hvert trappehus i nybygg. I felleskjøkken brukes multikriteriedetetor. Brannkonsulenten skal vurdere eventuelt behov for en heldekkende brannalarmsentral. Dagens løsning dekker bare korridorer og felles arealer men ikke leilighetene. Deteksjonen er basert på punktdeteksjon og bygget skal dekkes med punktdetektorer. Utvidelse av sløyfekort på eksisterende brannsentral medtas. Brannalarmanlegg skal oppfylle gjeldende forskrifter i tekniske forskrifter (TEK10) til: Plan- og bygningsloven 7-4 Tekniske installasjoner, FG-regler for automatiske brannalarmanlegg, Lov/forskrifter om brannvern. Forskrift og brannforebyggende tiltak og brannsyn med veiledning Brannalarm- temaveileder, melding HO-2/98 Forskrift og brannforebyggende tiltak og brannsyn med veiledning Veiledning for dimensjonering av termisk og mekanisk røykventilasjon, melding HO-5/89 FEL99 / NEK 400 NS 4054 Farger for merking EN og 14 Brannalarmkomponentene monteres på best mulig lokasjon og i henhold til FG's regelverk med tanke på det øvrige utstyret som er montert i lokalene. Alle komponenter brukt i installasjonen skal også være FG-godkjente. Akustiskvarsling i hele bygget skal baseres på klokker montert i strategiske lokasjoner. Eventuelt roterende/blinkelys skal sikre alarmvarsling i høy omgivelsesstøy arealer. Alarm signaler skal overføres direkte til brannvesenet ved bruk av Al-Tel tjeneste. Som minimum skal brannalarmanlegget ha grensesnitt mot: Brannvesenet Dørstyring (Innbrudd- og adgangskontroll.) Heiser Ventilasjonsanlegg For dører / branndører s funksjon ved brann, henvises det til dørskjema utarbeidet av arkitekt. El sluttstykke er medtatt i dørleveransen. Koordinering av utstyrsleveranse er påkrevet. Ved hver rømningsdør skal det installeres utløserknapp innfelt i boks farge grønn. Komplett kabling fra sentral ut til alle rømningsdører, døråpnere, beslag, holdemagneter etc medtas.

16 Side 16 av 22 Brannsløyfer for studentbyggets påbygg. - Sløyfe 1n = 4, 5, 6, 7. og 8. etg - Sløyfe 2n = 9.etg og teknisk rom takplan Eksisterende kurs for klokker skal utvides til å dekke behov for tilbygget. Merk! Ventilasjon kanalenes hovedavtrekk skal ha deteksjon. Brannalarmkomponentene monteres derfor på best mulig lokasjon og i henhold til regelverket med tanke på utstyret som er montert i lokalene. Vær oppmerksom på ventilasjon og andre typer installasjoner etc. Det benyttes utelukkende utstyr med tetthetsgrad tilpasset omgivelsene de skal monteres inn i. Det stilles krav til at utøvende entreprenørfirma for sikkerhetsanleggene er FGgodkjent. Det stilles også krav om at installasjonene utføres av FG-godkjent personell. Sløyfene må uføres slik at det blir minst mulig koblinger. Nødvendig skjøting må bare foretas i koblingsbokser, skjøte- eller koblingslister (plinter). Kabeltyper og tverrsnitt skal velges i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger. Vær da spesielt oppmerksom på sløyfelengder. Kursopplegget legges i rør og på bro eller som åpent anlegg om det er påkrevet. Disse må merkes tydelig. Det skal leveres og monteres opprettede orienteringsplaner (O-plan) med glass og ramme ved alle hovedinnganger og for hver etasje, også eksisterende etasjer.

17 Side 17 av Adgangskontroll Det eksisterende adgangskontroll anlegget Lenel skal utvides med oppgradering av tilhørende strømforsyning og batteri backup. Batteriene skal tilfredsstille det antall driftstimer et slikt anlegg skal ha ved et nettutfall. Ut fra sentralen legges det kabel i stjernenett ut til alle dørene som skal styres. Lov/forskrifter om adgangskontrollanlegg. NEK-EN NEK-prEN FEL 99/NEK Leverandørens anvisninger Utstyr for dørene tilknyttet adgangskontrollanlegget er i beskrivelsen betegnet som DØRMILJØ og innbefatter følgende komponenter: 1. berøringsfri Kortleser 2. El. Sluttstykke/motorlåser 3. Mikrobryter i låskasse 4. Magnetkontakt i dørkarm 5. Utpasseringsbryter 6. koplingsboks med alarmbryter over dør på sikker side 7. KAC-bryter monteres på alle dører som er definert som rømningsdører. Det monterers tilstrekelig antall av sabotasjesikrede sirener på strategiske plasser for akustiskvarsling av uautorisert adgang. Entreprenør må medta alle komponenter som er nødvendig for å få et komplett funksjons- og driftsikkert anlegg selv om disse ikke direkte er nevnt, samt alt nødvendig programmering og oppgraderinger skal medtas. Alle komponenter og kabel skal være merkes slik at det er lett å finne frem i anlegget. Merkingen skal gjenspeiles i tegningsunderlaget fra entreprenøren. Alarm og feil skal overføres til vaktsentralen ved bruk av Al-Tel tjeneste. Adgangskontrollanlegget skal baseres på kortlesere med kodetastaturer for adgangskontroll. Adgangskontrollanlegget skal tilpasses og kommunisere med brannvarslingsanlegg for åpning av dører i rømningsveier. Det påpekes at alle dører som inngår i rømningsveier SKAL uten unntak stå i spenningsløs stilling ved en brann, slik at en har fri rømning ut. Dørene skal altså kunne åpnes fysisk uten kort ved en rømning. Alle komponenter og kabel skal være merket slik at det er lett å finne frem i anlegget. Merkingen skal gjenspeiles i tegningsunderlaget fra entreprenøren. Alle enheter i lokalene må heller ikke monteres på posisjoner hvor de kan bli utsatt for skader i form av fysiske slag/støt eller væskesprut. Alle koplingsbokser ute i lokalene skal være sabotasjesikret både mot nedriving og åpning. Hybeldører skall bruke VingCard VC1060 hullkort lås system

18 Side 18 av 22 PORTTELEFON Eksisterende portelefon anlegget skal utvides til å koble leilighetene i tilbygget. Alle omprogrammeringer og eventuelt nødvendige kapasitet utvidelser samt oppgradering av dokumentasjonen skal medtas 55 LYD OG BILDESYSTEMER 552 Antenneanlegg Dagens integrerte anlegg fra Canal Digital skal utvides til og dekke leilighetene i tilbygget. Utvidelse og oppgradering av inntaks sentraler ved inntakspunkt i bygget skal medtas. Plassering iht møblering må ivaretas. Se ark tegninger for detaljer. Fra underfordelerne i hver etasjefordeler trekkes antennekabelen via 20mm rør til uttakspunkter.plus et stykke ekstra 20mm rør forlegges til hver hybel fra korridore.

19 Side 19 av RESERVESTRØMS AGGREGAT Det leveres UPS for inntil 15 minutter for drift av data, sentralutstyr. Brannsentral utvides og skal ha batteri kapasitet for opptil 24 timer vanlig drift + 30 minutter ved full alarm situasjon. For adgangskontroll er driftstiden 72t. 62 HEISANLEGG Det skal leveres og monteres 3 stk. nye heiser, inkludert alle nødvendige arbeider i forbindelse med heissjakt, som belysning på endevendersystem, stikkontakter, varme, overvåkning og avtrekk. Eks heiser skal remonteres. Heisen skal prosjekteres i samsvar med siste krav vedr. innredning og HC tilpasning. Heisanlegget skal være ferdig i driftsatt, testet og godkjent før overlevering. Alle kabler skal være i funksjonssikker utførelse. Heisene skal leveres komplett, inkludert: Maskinromløs, med motor og bremsesystem montert i topp av heissjakt Gearløs maskin, komplett med frekvensregulator Hastighet 1,0 m/s. Wire heis Nye heiser leveres for antall stopp iht nye byggs etasjer. Underetasjer også medregnet. Dører iht arkitekttegninger. Heiskupestørrelse for å ivareta alle funksjonele krav. kfr. arkitekttegning Ivareta rullestolfunksjonalitet Kapasitet 1000 kg/8 person Gummimatte foran fordelingstavle Spenningssystem 400V TN-S, 50Hz Heisen prosjekteres iht. gjeldende heisdirektiv, og brannfallstyring til plan utgang. Toveis kommunikasjon med direkte tale til 24 t vaktsentral. Heiskrok innfestet i tak. 3 års full garanti og service. Bruke Led eller kompaktlyskilde.i armetur. Kjent produktion og service organisasjon i Norge

20 Side 20 av 22 Heisdør: Sentralåpnende teleskopiske, lysåpning 1100mm Høyde 2100mm Brannklasse iht. gjeldende krav Fotocellegitter-beskyttelse på dør Dør skal være låsbar med nøkkel Døren skal være utført i børstet rustfritt stål og om mulig med glass i så stor del av dørbladet som mulig. Dør omramming skal være utført i børstet rustfritt stål Dør omramming skal ikke ha overfals Betjeningspanel monteres opp horisontalt. Knappene skal være taktile. Kontrollpanel og alarm: Desentralisert system med kompakt kontrollenhet montert i dørparti i toppetasjen Kontrollpanel med posisjonsindikator montert i dørparti i hver etasje Brannmannskontroll/styring Alarmer skal kunne overføres til overordnet Sentralt driftskontroll anlegg Alarm for overlast. Tak i heisstolen leveres i rustfritt børstet stål med innfelte lavvolt downlight som belysning. Heisstolen leveres med kledning i rustfritt børstet stål med speil fra gulv til tak på den veggen som er motstående til dør. Speilet skal ikke ha skjøter. Dørsmygene med omramming leveres i samme materiale som døren. Det leveres fenderlister i 2 høyder i valgfritt materiale. Paneler i heiskupene skal ha størrelse/mønster som spesifiseres av arkitekt. Håndlist skal være av børstet stål, og være avrundet. Kabling og lys i heissjakten skal plasseres slik at det ikke er synlig ved innkikk i sjakten gjennom glass dørene i sjakten Utstyr Entreprenøren skal levere et separat verktøyskap med nødvendig verktøy og utstyr for vedlikehold, inkludert sikkerhetsutstyr for betjening. Instruks for sikkerhet og vedlikehold skal monteres på vegg. Service ettersyn Entreprenøren skal medta fullt service ettersyn i 3 år for garanti og reklamasjons tiden.

21 Side 21 av 22 INFORMASJON: Nedenfor er utarbeidet noe detalj informasjon som er i tillegg til den gjeldende funksjonsbeskrivelsen. Skjema viser forslag og plassering av belysningsarmaturer. Se RIE Belysningstegninger (Kun rådgivende informasjon) Forslag til armaturliste.men likeverdig armaturer kan tilbys,skal beskrives. Type Sted Lyspærer 1. Hybel/leilighet Glamox A-20-S Utanpåliggande i tak T16 2Gx13 22W 2 Hybel/leilighet Glamox A-20-S Utanpåliggande i tak T16 2Gx13 22W 3 Bad Glamox,A 40 (A-40-W 114 OU Utenpåliggende Over speil T16 G5 14W 4 Leilighet Med hems Globia Fra Fagerhult Rundt acryl-lampe Nedhengt fra tak Kompaktlyrør FSM-E 5 Kjøkken Fagerhult Best. Nr uten stikk 6 Spiseplass Pendelarmatur Eas Glamox Luxo 7 Korridor Halo T5C 40W 2Gx13 Artikkel: Med avlastnings plåt Satine/acryl Fra Flux AB 8 Trappperom,tak Halo T5C 40W 2Gx13 Artikkel: Med avlastnings plåt Satine/acryl Fra Flux AB 9 Trapperom,vegg Glamox,A-20-S Under overskap Nedhengt fra tak Innfelt i himling Innfelt i himling På repos Vegg i trappeløp T5 Lysrør Halogen med E27 Sockel T5 Sirkellysrør 40W 2Gx13. Skifte lyspære Se vedlegg. T5 Sirkellysrør 40W 2Gx13. Skifte lyspære Se vedlegg. T16 2Gx13 55W 10 Underetasje Glamox C20-S1 Montert i tak T5 Lysrør 11 Teknisk rom og boder Glamox I HF 830 OP IP44 Montert i tak T5 Lysrør 12 Kjeller Glamox I Sykkelrom og Kjørefelt T5 Lysrør 13 Takterrasse ved Bord og benk Bega 2239,26W Farge:grafit Endevegg 1TC-T 26W 14 Midt terrasse ved rekkverk 15 Tak over utgånger Bega 8747,26 W Bredstrålende 180 Ggrader Bega downligt W Midt på terrassen og Inover Innfelt i himling i tak over utganger 1 TC-TEL 26 W Vanlg sparepære 1 QT W

22 Side 22 av 22 Takterrasse 16 Korridor Halo T5C 40W 2Gx13 Artikkel: Med nødlys Med avlastnings plåt Satine/acryl Fra Flux AB Innfelt i himling T5 Sirkellysrør 40W 2Gx13. Skifte lyspære Se vedlegg

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO TRIMVEIEN 6 Avrop 284 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG...

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el.

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el. NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Elektroniske anlegg Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: ver163.doc FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 4 Elektrotekniske anlegg

Detaljer

Kvalitetssystem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Vedlegg 5.2.4 c. Materialkrav og tekniske løsninger

Kvalitetssystem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Vedlegg 5.2.4 c. Materialkrav og tekniske løsninger Kvalitetssystem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Vedlegg 5.2.4 c Vedlegg til LP 5.2.4 Byggprosjektering Sist endret: mai 2011. Antall sider: 23 Krav til materialbruk og funksjoner, systematisert

Detaljer

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE...

2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 3.0 KOSTNADSOVERSLAG... 9 4.0 KORTFATTET TEKNISK BESKRIVELSE... INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 1.3 ARBEIDSFORM... 3 2.0 GENERELL BESKRIVELSE... 4 2.1 OVERORDNET PROSJEKTGRUNNLAG... 4 2.2 OVERORDNET UTBYGGINGSKONSEPT...

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG REV. 20.09.09 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD...2 1 GENERELLE BESTEMMELSER ELEKTRO...4 1.1 Krav til prosjekteringen...4 1.2 Ansvarsmatrise...4

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske anlegg FYLKESKOMMUNE Fylke dato: Filnavn: 12.01.2011 EIENDOM ver 161.doc FEF dato: Side 1 av 17 1 Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER

PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4001 ELKRAFTINSTALLASJONER Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 Elkraftinstallasjoner - generelt... 3 40.1 Merking... 3 40.2 Tekniske rom for elektro... 3 40.3 Reserveplass/kapasitet...

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen Ibestad 1-10 skole Alternativ 1 28.02.2014 Innholdsfortegnelse: 0 Sammendrag side 2 1 Generell orientering / organisasjon side 4 2 Tomt, regulering og konseptbeskrivelse side 6 3 Teknisk beskrivelse side

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Elektrotekniske installasjoner i boliger.

Elektrotekniske installasjoner i boliger. 2. utgave år 2000 ICS -------- Søkeord: bolig, inntak, teknisk sentral, føringssoner, punkter, uttak, lys, varme, IKT, alarm, signal, merking, dokumentasjon Descriptors: dwelling, service line, controlpanel,

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Vedlegg 1 Sak 43/2015 Kunde: Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg Med nødstrømkilder, nødstrømsforsyning, infrastruktur og teknisk bygg 2015-01-06 Oppdragsnr.: 5144591 Dokument nr.: 1 Forprosjekt Nytt Nødstrømsanlegg

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Elektro Skagerrak AS

Elektro Skagerrak AS FDV 401 ELEKTRO KAP. NR. 0 REV. NR.01 /05.12.04 / AS. SIDE 1 AV 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL NR.: 1. VEILEDNING 2. GENERELLE OPPLYSNINGER 3. FORVALTNING A. GENERELL INFORMASJON B. INFORMASJON OM FDV-ARBEIDET

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 31 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Boligbygninger 2012 Forord Oslo kommune stiller, som

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm

PA 501 Prosjekteringsanvisning Elektro-svakstrøm Elektro-svakstrøm Ved prosjektering av svakstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF i de tilfeller der anleggstypen skal prosjekteres: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

PA 5001 TELE OG AUTOMATISERING

PA 5001 TELE OG AUTOMATISERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5001 TELE OG AUTOMATISERING Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 50 Tele og automatisering - generelt... 3 50.1 Merking... 3 50.2 Reserveplass/kapasitet... 3 50.3 Drifts- og vedlikeholds

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 11.11.2014 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer