FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE OG HEIS INSTALLASJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE OG HEIS INSTALLASJONER"

Transkript

1 SIO Hasleveien 9-13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE OG HEIS INSTALLASJONER

2 Side 2 av 22 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT GENERELLE ANLEGG FORDELING LYS OG STIKK VARME DRIFTSTEKNISK TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER Tele- og automatisering generelt BASIS INSTALLASJONER INTEGRERT KOMMUNIKASJON ALARM OG SIGNALSYSTEMER Brannalarm Adgangskontroll PORTTELEFON LYD OG BILDESYSTEMER Antenneanlegg RESERVESTRØMS AGGREGAT HEISANLEGG Skjema viser forslag og plassering av belysningsarmaturer

3 Side 3 av GENERELT Eksisterende bygg på 6 etasjer skal utvides i høyden med et tilbygg på 3 nye etasjer, samt underetasjer og parkeringskjeller. Både eksiterende bygg og tilbygg skal brukes som studentboliger. I underetasjen tilkommer nytt fjernvarmerom på ca 15m2 nær teknisk rom. Byggdata: Utvides fra m2 BRA til ca m2 BRA. Det blir etablert ca 140 nye hybelenheter, hvorav ca 43 får eget kjøkken. Det etableres 11 nye felleskjøkken. Samtlige hybelenheter får egne bad med wc dusj og elektrisk gulvvarme. Bygget består av 3 eksisterende heiser. Disse skal demonters og fraktes til godkjent avfallssted. Nye heiser monteres med maskinrom på øverste etasjeplan. El fordelinger blir i all hovedsak plassert i korridorer med vertikale sjaktløsninger og stigekabler i bakkant av fordelingsstativ. Eksiterende 400V hovedfordeling som er plassert i u-etg kompleters med nye kurser og utstyr for tilbygg. Nye elektro installasjoner skal bygges opp som et nytt 400V anlegg. Eksisterende 400V hovedfordeling skal utvides til å gjelde for de nye anleggene i bygget. For oppvarming av arealene vil det bli installert et vannbårent anlegg forsynt via 3 stk eks. varmepumper og en ny varmepumpe på ca 15 kw, samt ny anslutting av fjernvarme i bygget. Eks. oljefyringsanlegg med fyrkjele skal saneres. Se for øvrig VVS teknisk beskrivelse for disse detaljer. Følgende forskrifter og normer gjelder: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL 99. Norsk elektroteknisk norm, NEK Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven for Juli: 2010 og tilhørende veiledning REN. Alle Publikasjoner utgitt av Lyskultur. EMC direktiv (89/336/EEC) med endringsdirektiv 92/EEC. NEK EN Informasjonsteknologi kabelinstallasjon ihh. til NEK EN NEK EN FEB DOK beregninger av stigere og utgående kurser av Lysberegninger i et leverandør uavhengig program. Post og teletilsynet. Heis direktivet DSB, direktoratet for sikkerhet og brann IP grad og kvalitet på installasjonsutstyr ut i fra omgivelser, bruk og romtype. Nye gjeldende bolignormen med gjeldende dokumentasjonskrav. Alt utstyr skal CE-merket i hht. EMC direktivet. For øvrig henvises det til Bok 0 for overordnede og felles arbeider.

4 Side 4 av GENERELLE ANLEGG Bæresystemer Alle kabelbroer leveres i galvanisert utførelse. Det leveres separate føringer for elkraft og teletekniske Føringsveier for teletekniske anlegg skal forlegges i hht. NEK EN også m.h.t. ledig kapasitet! Hovedføringsveier Det etableres nødvendige hovedføringsveier i underetasje fra hovedtavlen i form av kabelbroer. Det er i dag etablert rør trasseer i eksisterende dekker samt som vertikale sjakter. Disse kan benyttes om mulig. Alternativt kan de nye stående betongveggene / stabiliseringsveggene benyttes for rørfremføring til underfordelingene frem til nye etasjeplaner. For teletekniske installasjoner benyttes i all hovedsak samme føringsveier som for elkraft. Forslag til El-sjakter, underfordelinger og teletekniske anlegg er vist på tegningene og skissene. Brann- og lydtetting ivaretas i hht. aktuelle lyd- og brannkrav. Rørføringer Fra de respektive undersentraler i hver etasje etableres rørføringer ut til all elektro og teletekniske For alle de steder hvor skjult anlegg ikke kan utføres må det legges åpent anlegg i pen utførelse. Jording Jording blir oppdatert iht. forskriftenes bestemmelser. (Se bl.a. NEK EN 50174) Ventilasjonskanaler, kabel broer osv skal jordes. Jordledningene tilkobles jordskinne i de respektive underfordelinger samt frem mot hovedfordeling og ut i jord. Videre ivaretas separat jording i forbindelse med svakstrømsanlegg.

5 Side 5 av FORDELING Inntaks- og stigeledninger Nye stigeledinger dimensjoneres for 400V TN-S system. Fra hovedtavlens ny del medtas følgende stigeledninger ut. Alle stigerkabler dimensjoneres med en reservekapasitet på 20%: 3 stk nye stigerkabler frem til heis maskinrom. Nye stigerkabler frem til fordeling ventilasjon i 9.etg. 3 stk nye stigerkabler frem til underfordeling i nybyggs 1 etasje Stigerkabler til heiser leveres i brannsikker utførelse (BFOU eller tilsvarende) Hovedfordeling Dagens hovedfordeling skal utvides med en ny modul ihht vedlagt forslag til nye utvidelser. Det medtas også nytt vern tilpasset nytt inntak. For den nye delen benyttes prefabrikkert modulært oppbygd tavle utført iht. IEC form 2. Tavlen utstyres med isolasjonsovervåking av alle stigerkabler ut. Eksisterende kombi instrumenter i eksisterende del benyttes videre. Full selektivitet i anlegget skal være et krav. Det skal benyttes vern av samme fabrikat for alle fordelinger. I tillegg skal nye vern for hovedtavlen være av samme type som dagens vern. Samme type skap skrog og farge benyttes for å få en helhetlig fordeling. Alle sikringsavganger leveres som 4-polet effektbrytere. Dagens måleranlegg benyttes videre for gammel del. For nye hybler blir det nye målere per hybel. Hovedfordelingen utstyres med overspenningsavleder (grov vern). Underfordelinger Det skal monteres underfordelinger i vertikale el-sjakter som tavle stativ eller eventuelt frittstående fordelingstavler farge lys grå. Forslag er tegnet ut på plantegninger. Underfordelingene leveres med galvanisk skille mellom elkraft og tele der disse installasjonene kommer i samme skap. Det skal være egen låsbar dør til hver av fordelingene. Alle telefordelings skap skal merkes utvendig med "TELE". Elkraft delen skal ha en slik avdekning at den er godkjent for tilgang for usakkyndig personale. Det skal leveres prefabrikkert modulært oppbygd tavle utført iht. IEC form 2. Det skal benyttes vern av samme fabrikat i alle fordelinger. Underfordelingene tilkobles separate stigere fra hovedfordeling. Underfordelingene leveres med effektbrytere for frakobling og som overbelastningssikring av fordelingen.

6 Side 6 av 22 Alle utgående kurser sikres med elementautomater med sikring i N-leder. Elementautomater leveres generelt med C-karakteristikk, og av samme fabrikat som vern benyttet i hovedfordeling. Jordfeilvern for alle kurs sikringer medtas. Alle underfordelinger leveres med 20% reserveplass / kapasitet. Fordelinger for drift Ventilasjon: Utførelse og automatikk koordineres med RIV. (Vedrørende omfang av elektriske arbeider se RIV beskrivelse.). Avgangene skal være sikret ihht. forskriftene. Det benyttes kabelbskyttelse på alle tilkoplingspunkter fra koplingshus på komponent og frem til kabelbro i form av plastbelagt plica eller panserslange. Varmeanlegg: Avgangene skal være sikret ihht. forskriftene. Det benyttes kabelbeskyttelse på alle tilkoplingspunkter fra koplingshus på komponent og frem til kabelbro i form av plastbelagt plica eller panserslange. Bistand for i gang kjøring medtas.

7 Side 7 av LYS OG STIKK Kursopplegg for lys og stikk. Funksjoner Kursopplegg til lys skal forlegges i hovedsak som flg: - forlegningsmåte A, (skjult anlegg) i alle arealer som dekker/vegger er plassbygget. - Forlegningsmåte B, (åpent anlegg) eller forlegningsmåtene (kabelbro) i alle arealer med nedforede himlinger og tekniske rom mv. Åpen forlegning utføres slik at det oppnås en fagmessig pen og solid kabelforlegning. Det vil bli krevet omgjøring av installasjoner hvor ledningsforlegningen ikke er sedvanlig faglig utført. Krav Plassering av lampepunkter skal være hensiktsmessige og med god lysfordeling ut i fra armaturvalget. Prinsippløsninger for punktplasseringer til belysningsarmaturer og brytere skal tilpasses de respektive rominteriør og godkjennes av arkitekt og fremlegges byggherre for orientering og evt. anmerkninger. Ledelys og markeringslys blir fast tilkoplet over egne kurser. Kursopplegg for nødlys leveres med separat kursopplegg med funksjonstestbryter i elfordelingene. Fast tilkopling. Kurser for belysning dimensjoneres for 2,5 mm 2, og vern med C-karakteristikk. I små rom og tekniske rom monteres brytere ved dør i hvert rom. Lys i korridorer og trapperom skal fordeles på min. 2 stk kurser hvor den ene kursen er for nødlys / ledelysfunksjon. KURSOPPLEGG FOR STIKK. Funksjon Det leveres stikkontakter med kursoppdeling i tilstrekkelig antall ut fra gitte romfunksjon samt etter nye gjeldende bolignormen. Maks avstand 6 m mellom stikkontakter i felles oppholdsrom, korridorer etc. Kursopplegg for stikkontakter dimensjoneres for 2,5 mm 2, og vern med C-karakteristikk. Ved generell stikk-installasjon, skal det som hovedregel være maks 8 stk. doble 16 A stikkontakter på hver sikringskurs. Toalett/WC, dusj benyttes skjult forlegning. I rom med keramiske fliser skal det alltid nyttes skjult forlegning med uttak symmetrisk i fugene. Jordledning medtas til alle uttak for lys og stikkontakter. Det monteres brytere og stikkontakter i polarhvit utførelse av samme fabrikat. Brytere skal være av typen vippebryter med stor "vippeknast".

8 Side 8 av 22 Hvor brytere, termostater og annet utstyr monteres på samme sted, skal materiellet stå rett over hverandre eller på linje horisontalt og ha samme farge på kapsling. Ved skjult anlegg skal brytere monteres i felles boks under felles frontplate. Prosjektorientering Kabelfremføring i hovedsak på kabelbroer / baner over nedforet himling til uttak i brystningskanal eller nedføringsstaver,. Til hver etasjefordeling for tele/data patche panel skal det fremføres egen sikringskurs til stikkontakt 16 A - 2P + j dobbel, montert i fordelingen. I kjøkken skal det monteres opp flatstift for komfyr, 20 A med komfyrvakt. Heissjakter utstyres med lys og stikk. i h.t. heisforskriftene. Opplegg til utendørs belysningsanlegg Eks.utvendig belysningsanlegg på fellesarealer styres fra felles fotocelle for hele utendørsanlegget. 4 stk armaturer og fundamenter på gangveien skal de- og remonteres ved ny gangvei. Se tegninger fra Lark. Hvis eks. armaturene utenfor heisdøren på eks.etg.ikke kan oppfylle krav til belysning da byttes de til nye armatur som oppfyller krav til belysning. Ny belysning på takterrassen iform av stolp,vegglys og innfelte armaturer installeres over utganger På etasje. 7 og 8 førses rømningsvei med etterlysend ledesystem Takterrasselys skall styres av bevegelssensor justerbar til 30 min Se belysningtegning for terrasse Belysningsutstyr inne Grunnlag for detaljering og uttegning av lysanlegget vil være ihht retningslinjer for Lyskulturs publikasjoner. Se tegninger for belysningsanlegg.og Ark tegning I korridorer og trapperom benyttes tak- eller veggarmaturer med C-kompaktlysrør.. I nedforede himlinger nyttes innfelte armaturer. Armaturer og lyskilder må standardiseres slik at antall varianter er et minimum. Og ikke vare samme modell av lysrør / lyspære i hybler slik felles area. Armaturmontasjen må tilpasses ventilasjonsinnblåsningen i de enkelte rom. Lysrørarmaturer i alle fellesområder skal ha elektronisk forkoblingsutstyr. For hybelbelysning: Se utarbeidet belysningsliste bak i denne beskrivelsen. Prosjektering Lysanlegget skal ha fleksibilitet for å ivareta det enkelte arbeid og romtype, møbleringsalternativ etc. Det forutsettes et fleksibelt, energieffektivt lysanlegg tilpasset i de ulike bruksområder. Det skal generelt benyttes armaturer for lysrør/kompaktlysrør og hel elektronisk forkobling.

9 Side 9 av 22 I fellesarealer vektlegges armaturer med solid, tiltalende utførelse. I korridorer skal utvalgte armaturer fungere som nattlys / ledelys. Nødlys Desentralisert nødlys system med batteripakke i armaturer. Arealer uten dagslysinnfall skal ha installert ledesystem. Ledesystemet omfatter utgangsskilt, retningsskilt, utgangslys (markeringslys) og ledelys. Krav til materiell, utførelse, tekniske bestemmelser etc. i h.t. Lyskulturs publikasjon nr. 7, Nødlysanlegg siste utgave, byggeforskriftene og brannotat utarbeidet av brannteknisk rådgiver. Utgangsmarkering med armaturer 1 x 8W, med egen batteripakker. Armaturer med skilt og tekst.i korridorer brukes etterlysendskilt. Armaturer leveres med innebygget testknapp.

10 Side 10 av VARME Fjernvarmeanlegg Det skal installeres vannbårent varmeanlegg for oppvarming av alle innvendige arealer. Unntaket er nye bad som skal ha elektriske varmekabler i gulv. Se egen RIV beskrivelse. Fjernvarmesentral Det skal bygges ny fjernvarmesentral på ca 15m2 i nær tekninsk rom. Det skal leveres komplett kursopplegg for alt av utstyr tilknyttet varmesentralen. Koordinering mot VVS-entreprenørene forutsettes. Eksisterende. oljefyringsanlegg med fyrkjele,pipe,anbringer og utvendig oljetank skal saneres og det skal installeres en ny varmepumpe Tremia Robust R42. Det medtas her frakopling og fjerning av all kabling, slik at anlegget er spenningsløst. Riving av selve oljefyringsanlegget er annen entreprise. Varmekabel Det leveres komplett varmekabelanlegg for alle baderom inkl termostat styring. For øvrig brukes vannbårent varme for oppvarming av alle innvendige arealer.

11 Side 11 av DRIFTSTEKNISK Kursopplegg for drift I denne post skal det medtas alt kursopplegg for elkraft som ikke er tatt med i tidligere poster for kursopplegg dersom ikke annet er spesielt angitt. Kursopplegg fra kabelstiger til driftsteknisk utstyr skal i prinsipp fordeles ut fra driftstekniske underfordelinger. Unntak kan aksepters dersom det er hensiktsmessig og ikke forringer funksjonen. Det medtas all nødvendig kabling mellom intern automatikk og alle komponenter for ventilasjons og varmeanleggene og bassengtekniske installasjoner samt tilknytning opp mot Ullensaker kommune. Opplegg av tilførselskabel til lokal kjøleenhet for svakstrømsrom. Spesielt nevnes kursopplegg for bl.a: pumpeutstyr i varmesentralen sentral for målerutstyr i fjernvarme-/fjernkjøleveksler pumpekummer og tilhørende alternatorskap ventilasjonsanlegg for balansert ventilasjon med vifter, frekvensomformere, spjeld, varmevekslere, shunter, styringskomponenter etc. elkraftuttak i tekniske rom og driftsrom adgangskontrollanlegget. elkraftuttak til sentralutstyr for : - brannalarmanlegg frem til vaktsentral, 110. overvåkning av heis alarmer. Kursopplegg til lokale VVS spjeld som ikke direkte inngår sammen med ventilasjonsanleggene. Se for øvrig funksjonsbeskrivelse RIV. Kursopplegg til ventilmotorer for varmeanlegg / radiatorer. Se for øvrig funksjonsbeskrivelse RIV. For detaljer vedrørende ovennevnte vises det til VVS-beskrivelsen.

12 Side 12 av 22 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER 50 Tele- og automatisering generelt All installasjon inkl. patcheskap, føringsveier, utstyr, snorer og sterkstrømsføringsveier med nødvendige segregering og avstand skal tilfredsstille kravene i henhold til gjeldene krav og forskrifter fra Post- og Teletilsynet, Nasjonal frekvensplan, Forskrift om tillatt bruk av frekvenser og forskrift om private telenett, samt standarden EN 50083, NEK EN og NEK EN i den utstrekning denne er relevant for anleggene, og deretter alle gjeldende oppgraderinger av disse samt nye og gjeldende forskrifter. Det henvises også til EN potensialutjevning i kabler. Materiell, utstyr og installasjon skal være utført i henhold til relevante Lover og forskrifter for nettverket, ref. anbefalinger for strukturert kabelnett. Det kan også være lover og forskrifter i EMC- anbefalinger som har konsekvenser for datanettet. Nødvendig elektromagnetisk skjerming skal ivaretas for utsatte anleggsdeler. Føringsveier for data/automasjon er hovedsakelig basert på felles føringsveier medtatt under Kap. 40 med nødvendig segregering og avstand i henhold til forskrifter og anbefalinger mellom sterk- og svakstrøm. Det må imidlertid påregnes mindre føringsveier ut fra hovedføringer til posisjoner for uttak etc. Svakstrøm kabler skal forlegges med minimum 20 cm avstand fra sterkstrømkabler med isolasjon uten skillevegg, men side ved side med skillevegg. Ingen av komponenter eller installasjonsdeler i denne leveranse skal innholde materialer eller deler som er skadelig for helse eller miljø, verken under normal tilstand eller i nødssituasjoner. Det skal bare benyttes godskjent utstyr fra anerkjente produsenter. Av hensyn til investerings kostnader og mer rasjonell drift er det foreslått felles infrastruktur i form av et svakstrømnettverk for de påbygde etasjene. Dette betyr bedre utnyttelse av infrastrukturen med bedre og mer fleksible grensesnitt i mellom de tilknyttede anlegg med unntakelse av brannalarm der forskriftene spesifiserer egen kabling. Alt av nytt / eventuelt oppgradert sentralt utstyr mot bestående anlegg skal plasseres i svakstrømsrom i underetasje. Både stigerkabler og tilhørende utstyr for signalleveranse skal samlokaliseres hit og integreres mot bestående anlegg. Dette vil forbedre tilgjengelighet, driftsikkerheten og generelt påliteligheten i anleggene totalt, samtidig som kablingsmengden reduseres. I henhold til normative anbefalelser er det ikke tillat å ha vannrør i svakstrømsrommet. Sprinkleranlegg kan ikke passere her og alternative brannslukningsløsninger skal utredes. Dagens installasjoner: Bygninger forsynes med kabeltv signaler og internett tjenester fra Canal Digital. Canal digital selv står ansvarlig for drift og vedlikehold av sitt anlegg og enhver utvidelse må prosjekteres og implementeres av Canal digital.dette skall ingå i entreprisen.

13 Side 13 av BASIS INSTALLASJONER Det må tas hensyn til omliggende forhold ved installasjon av datapunktene så ikke disse blir utsatt for støy og magnetfelter som kan påvirke uttak m/kabler. Eksisterende fordelingskaper plassert i bygget skal utvides til å gjelde påbygget. Eventuelt n nye etasjefordelere (EF) for tilbygget integreres inn i eksisterende underfordelingene med de installasjonskrav dette medfører. Skapene skal bl.a inneholde skjøtestykke/panel. Montasjearbeider i forbindelse med oppsett, bestykning og tilkopling av utstyr/kabler og nødvendig patch panel og andre svakstrøms sentrale enheter skal inngå i arbeidet. Det skal være god og romslig plass i skapet etter alt utstyret er innmontert for senere innmontering av utstyr. Reservekapasiteten skal være min. 30 %. Oppkopling og igangkjøring medtas. Det skal medtas tilpassede og sertifiserte patchkabler til hver av etasjefordelerne. Stamkabler skal legges uten skjøter. Spredenettet leveres med 2 stk. multimodus fiberkabel av til hver etasjefordeler. Fra etasjefordeleren legges det et stjernenett bestående av kategori 6 UTP i 16mm rør. I tillegg til trekking skal det medtas nødvendige tilkoplinger/skjøtinger av begge ender av kabelen samt merking. Skjøting foretas i egnede skjøtebokser, som muliggjør tilkomst til kabelen ved senere anledning. Etasjefordelere plasseres i låsbare stålskap lakkert etter arkitektens fargevalg med montering av aktivt nettutstyr mv samt utvidelsesmuligheter for minst 30 %. Skap skal tilfredsstille sikkerhetskrav til utførelse med låser. Føringsveier skal være i hht. NEK EN All kabling skal monteres som skjult anlegg i vegger og dekker. For hovedføringer etableres separate kabelbroer for teletekniske anlegg i under etg. Vertikalt legges kabler i rør via el. sjakter opp til etasjefordelere og derfra ut til punkt / utstyr. Jording av tele- og datainstallasjoner ivaretas. Det installeres separat beskyttelsesjord/ signalreferansejord (SRJ) for tele- og data. I hver etasjefordeler etableres etasjereferansepunkt - ERP. Jording framføres til alle telefordelinger og datarom. Alle gjennomføringer i brannskiller med telekabler skal sikres forskriftsmessig. Ved gjennomføring i hybel vegger skal lydtetting medtas slik at lydkrav ivaretas. 52 INTEGRERT KOMMUNIKASJON Data og TV signaler skal benytte samme felles svakstrømnettverk. Se kap. 51 og prosjekteringer fra Canal digital

14 Side 14 av 22

15 Side 15 av ALARM OG SIGNALSYSTEMER 542 Brannalarm Dagens brannvarslingsanlegg ESMI ESA2 skal utvides til også å dekke tilbygget. Alle sløyfene skal gå tur/retur til brannalarmsentralen. Stjernenett ut til detektorene skal ikke forekomme. Panel for tilbakestilling av brannalarm monters i korridore utenfor i hvert trappehus i nybygg. I felleskjøkken brukes multikriteriedetetor. Brannkonsulenten skal vurdere eventuelt behov for en heldekkende brannalarmsentral. Dagens løsning dekker bare korridorer og felles arealer men ikke leilighetene. Deteksjonen er basert på punktdeteksjon og bygget skal dekkes med punktdetektorer. Utvidelse av sløyfekort på eksisterende brannsentral medtas. Brannalarmanlegg skal oppfylle gjeldende forskrifter i tekniske forskrifter (TEK10) til: Plan- og bygningsloven 7-4 Tekniske installasjoner, FG-regler for automatiske brannalarmanlegg, Lov/forskrifter om brannvern. Forskrift og brannforebyggende tiltak og brannsyn med veiledning Brannalarm- temaveileder, melding HO-2/98 Forskrift og brannforebyggende tiltak og brannsyn med veiledning Veiledning for dimensjonering av termisk og mekanisk røykventilasjon, melding HO-5/89 FEL99 / NEK 400 NS 4054 Farger for merking EN og 14 Brannalarmkomponentene monteres på best mulig lokasjon og i henhold til FG's regelverk med tanke på det øvrige utstyret som er montert i lokalene. Alle komponenter brukt i installasjonen skal også være FG-godkjente. Akustiskvarsling i hele bygget skal baseres på klokker montert i strategiske lokasjoner. Eventuelt roterende/blinkelys skal sikre alarmvarsling i høy omgivelsesstøy arealer. Alarm signaler skal overføres direkte til brannvesenet ved bruk av Al-Tel tjeneste. Som minimum skal brannalarmanlegget ha grensesnitt mot: Brannvesenet Dørstyring (Innbrudd- og adgangskontroll.) Heiser Ventilasjonsanlegg For dører / branndører s funksjon ved brann, henvises det til dørskjema utarbeidet av arkitekt. El sluttstykke er medtatt i dørleveransen. Koordinering av utstyrsleveranse er påkrevet. Ved hver rømningsdør skal det installeres utløserknapp innfelt i boks farge grønn. Komplett kabling fra sentral ut til alle rømningsdører, døråpnere, beslag, holdemagneter etc medtas.

16 Side 16 av 22 Brannsløyfer for studentbyggets påbygg. - Sløyfe 1n = 4, 5, 6, 7. og 8. etg - Sløyfe 2n = 9.etg og teknisk rom takplan Eksisterende kurs for klokker skal utvides til å dekke behov for tilbygget. Merk! Ventilasjon kanalenes hovedavtrekk skal ha deteksjon. Brannalarmkomponentene monteres derfor på best mulig lokasjon og i henhold til regelverket med tanke på utstyret som er montert i lokalene. Vær oppmerksom på ventilasjon og andre typer installasjoner etc. Det benyttes utelukkende utstyr med tetthetsgrad tilpasset omgivelsene de skal monteres inn i. Det stilles krav til at utøvende entreprenørfirma for sikkerhetsanleggene er FGgodkjent. Det stilles også krav om at installasjonene utføres av FG-godkjent personell. Sløyfene må uføres slik at det blir minst mulig koblinger. Nødvendig skjøting må bare foretas i koblingsbokser, skjøte- eller koblingslister (plinter). Kabeltyper og tverrsnitt skal velges i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger. Vær da spesielt oppmerksom på sløyfelengder. Kursopplegget legges i rør og på bro eller som åpent anlegg om det er påkrevet. Disse må merkes tydelig. Det skal leveres og monteres opprettede orienteringsplaner (O-plan) med glass og ramme ved alle hovedinnganger og for hver etasje, også eksisterende etasjer.

17 Side 17 av Adgangskontroll Det eksisterende adgangskontroll anlegget Lenel skal utvides med oppgradering av tilhørende strømforsyning og batteri backup. Batteriene skal tilfredsstille det antall driftstimer et slikt anlegg skal ha ved et nettutfall. Ut fra sentralen legges det kabel i stjernenett ut til alle dørene som skal styres. Lov/forskrifter om adgangskontrollanlegg. NEK-EN NEK-prEN FEL 99/NEK Leverandørens anvisninger Utstyr for dørene tilknyttet adgangskontrollanlegget er i beskrivelsen betegnet som DØRMILJØ og innbefatter følgende komponenter: 1. berøringsfri Kortleser 2. El. Sluttstykke/motorlåser 3. Mikrobryter i låskasse 4. Magnetkontakt i dørkarm 5. Utpasseringsbryter 6. koplingsboks med alarmbryter over dør på sikker side 7. KAC-bryter monteres på alle dører som er definert som rømningsdører. Det monterers tilstrekelig antall av sabotasjesikrede sirener på strategiske plasser for akustiskvarsling av uautorisert adgang. Entreprenør må medta alle komponenter som er nødvendig for å få et komplett funksjons- og driftsikkert anlegg selv om disse ikke direkte er nevnt, samt alt nødvendig programmering og oppgraderinger skal medtas. Alle komponenter og kabel skal være merkes slik at det er lett å finne frem i anlegget. Merkingen skal gjenspeiles i tegningsunderlaget fra entreprenøren. Alarm og feil skal overføres til vaktsentralen ved bruk av Al-Tel tjeneste. Adgangskontrollanlegget skal baseres på kortlesere med kodetastaturer for adgangskontroll. Adgangskontrollanlegget skal tilpasses og kommunisere med brannvarslingsanlegg for åpning av dører i rømningsveier. Det påpekes at alle dører som inngår i rømningsveier SKAL uten unntak stå i spenningsløs stilling ved en brann, slik at en har fri rømning ut. Dørene skal altså kunne åpnes fysisk uten kort ved en rømning. Alle komponenter og kabel skal være merket slik at det er lett å finne frem i anlegget. Merkingen skal gjenspeiles i tegningsunderlaget fra entreprenøren. Alle enheter i lokalene må heller ikke monteres på posisjoner hvor de kan bli utsatt for skader i form av fysiske slag/støt eller væskesprut. Alle koplingsbokser ute i lokalene skal være sabotasjesikret både mot nedriving og åpning. Hybeldører skall bruke VingCard VC1060 hullkort lås system

18 Side 18 av 22 PORTTELEFON Eksisterende portelefon anlegget skal utvides til å koble leilighetene i tilbygget. Alle omprogrammeringer og eventuelt nødvendige kapasitet utvidelser samt oppgradering av dokumentasjonen skal medtas 55 LYD OG BILDESYSTEMER 552 Antenneanlegg Dagens integrerte anlegg fra Canal Digital skal utvides til og dekke leilighetene i tilbygget. Utvidelse og oppgradering av inntaks sentraler ved inntakspunkt i bygget skal medtas. Plassering iht møblering må ivaretas. Se ark tegninger for detaljer. Fra underfordelerne i hver etasjefordeler trekkes antennekabelen via 20mm rør til uttakspunkter.plus et stykke ekstra 20mm rør forlegges til hver hybel fra korridore.

19 Side 19 av RESERVESTRØMS AGGREGAT Det leveres UPS for inntil 15 minutter for drift av data, sentralutstyr. Brannsentral utvides og skal ha batteri kapasitet for opptil 24 timer vanlig drift + 30 minutter ved full alarm situasjon. For adgangskontroll er driftstiden 72t. 62 HEISANLEGG Det skal leveres og monteres 3 stk. nye heiser, inkludert alle nødvendige arbeider i forbindelse med heissjakt, som belysning på endevendersystem, stikkontakter, varme, overvåkning og avtrekk. Eks heiser skal remonteres. Heisen skal prosjekteres i samsvar med siste krav vedr. innredning og HC tilpasning. Heisanlegget skal være ferdig i driftsatt, testet og godkjent før overlevering. Alle kabler skal være i funksjonssikker utførelse. Heisene skal leveres komplett, inkludert: Maskinromløs, med motor og bremsesystem montert i topp av heissjakt Gearløs maskin, komplett med frekvensregulator Hastighet 1,0 m/s. Wire heis Nye heiser leveres for antall stopp iht nye byggs etasjer. Underetasjer også medregnet. Dører iht arkitekttegninger. Heiskupestørrelse for å ivareta alle funksjonele krav. kfr. arkitekttegning Ivareta rullestolfunksjonalitet Kapasitet 1000 kg/8 person Gummimatte foran fordelingstavle Spenningssystem 400V TN-S, 50Hz Heisen prosjekteres iht. gjeldende heisdirektiv, og brannfallstyring til plan utgang. Toveis kommunikasjon med direkte tale til 24 t vaktsentral. Heiskrok innfestet i tak. 3 års full garanti og service. Bruke Led eller kompaktlyskilde.i armetur. Kjent produktion og service organisasjon i Norge

20 Side 20 av 22 Heisdør: Sentralåpnende teleskopiske, lysåpning 1100mm Høyde 2100mm Brannklasse iht. gjeldende krav Fotocellegitter-beskyttelse på dør Dør skal være låsbar med nøkkel Døren skal være utført i børstet rustfritt stål og om mulig med glass i så stor del av dørbladet som mulig. Dør omramming skal være utført i børstet rustfritt stål Dør omramming skal ikke ha overfals Betjeningspanel monteres opp horisontalt. Knappene skal være taktile. Kontrollpanel og alarm: Desentralisert system med kompakt kontrollenhet montert i dørparti i toppetasjen Kontrollpanel med posisjonsindikator montert i dørparti i hver etasje Brannmannskontroll/styring Alarmer skal kunne overføres til overordnet Sentralt driftskontroll anlegg Alarm for overlast. Tak i heisstolen leveres i rustfritt børstet stål med innfelte lavvolt downlight som belysning. Heisstolen leveres med kledning i rustfritt børstet stål med speil fra gulv til tak på den veggen som er motstående til dør. Speilet skal ikke ha skjøter. Dørsmygene med omramming leveres i samme materiale som døren. Det leveres fenderlister i 2 høyder i valgfritt materiale. Paneler i heiskupene skal ha størrelse/mønster som spesifiseres av arkitekt. Håndlist skal være av børstet stål, og være avrundet. Kabling og lys i heissjakten skal plasseres slik at det ikke er synlig ved innkikk i sjakten gjennom glass dørene i sjakten Utstyr Entreprenøren skal levere et separat verktøyskap med nødvendig verktøy og utstyr for vedlikehold, inkludert sikkerhetsutstyr for betjening. Instruks for sikkerhet og vedlikehold skal monteres på vegg. Service ettersyn Entreprenøren skal medta fullt service ettersyn i 3 år for garanti og reklamasjons tiden.

21 Side 21 av 22 INFORMASJON: Nedenfor er utarbeidet noe detalj informasjon som er i tillegg til den gjeldende funksjonsbeskrivelsen. Skjema viser forslag og plassering av belysningsarmaturer. Se RIE Belysningstegninger (Kun rådgivende informasjon) Forslag til armaturliste.men likeverdig armaturer kan tilbys,skal beskrives. Type Sted Lyspærer 1. Hybel/leilighet Glamox A-20-S Utanpåliggande i tak T16 2Gx13 22W 2 Hybel/leilighet Glamox A-20-S Utanpåliggande i tak T16 2Gx13 22W 3 Bad Glamox,A 40 (A-40-W 114 OU Utenpåliggende Over speil T16 G5 14W 4 Leilighet Med hems Globia Fra Fagerhult Rundt acryl-lampe Nedhengt fra tak Kompaktlyrør FSM-E 5 Kjøkken Fagerhult Best. Nr uten stikk 6 Spiseplass Pendelarmatur Eas Glamox Luxo 7 Korridor Halo T5C 40W 2Gx13 Artikkel: Med avlastnings plåt Satine/acryl Fra Flux AB 8 Trappperom,tak Halo T5C 40W 2Gx13 Artikkel: Med avlastnings plåt Satine/acryl Fra Flux AB 9 Trapperom,vegg Glamox,A-20-S Under overskap Nedhengt fra tak Innfelt i himling Innfelt i himling På repos Vegg i trappeløp T5 Lysrør Halogen med E27 Sockel T5 Sirkellysrør 40W 2Gx13. Skifte lyspære Se vedlegg. T5 Sirkellysrør 40W 2Gx13. Skifte lyspære Se vedlegg. T16 2Gx13 55W 10 Underetasje Glamox C20-S1 Montert i tak T5 Lysrør 11 Teknisk rom og boder Glamox I HF 830 OP IP44 Montert i tak T5 Lysrør 12 Kjeller Glamox I Sykkelrom og Kjørefelt T5 Lysrør 13 Takterrasse ved Bord og benk Bega 2239,26W Farge:grafit Endevegg 1TC-T 26W 14 Midt terrasse ved rekkverk 15 Tak over utgånger Bega 8747,26 W Bredstrålende 180 Ggrader Bega downligt W Midt på terrassen og Inover Innfelt i himling i tak over utganger 1 TC-TEL 26 W Vanlg sparepære 1 QT W

22 Side 22 av 22 Takterrasse 16 Korridor Halo T5C 40W 2Gx13 Artikkel: Med nødlys Med avlastnings plåt Satine/acryl Fra Flux AB Innfelt i himling T5 Sirkellysrør 40W 2Gx13. Skifte lyspære Se vedlegg

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO STENSBERGSGATAN 13 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5:6 ELKRAFT - TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE ANLEGG... 4

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER SIO MARSELIS GATE 24 SILOEN Avrop 283 Studentboliger FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR TOTALENTREPRISE KAP 4:5 ELKRAFT TELETEKNISKE INSTALLASJONER Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 40 GENERELT... 3 41 GENERELLE

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling.

Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM. Hovedfordeling / hovedunderfordeling. Kornmoenga Side 1 av 8 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom/nisje i parkeringskjeller.

Detaljer

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks

Forvaltning, Drift og Vedlikehold. FDV - Instruks Forvaltning, Drift og Vedlikehold FDV - Instruks Elektrotekniske anlegg. Til bruk for teknisk vedlikeholdspersonell. Sjølyststranda A-1 Utarbeidet av: 1. ADRESSELISTE. FDV Dokumentasjon. INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil.

I sikringsskap er det benyttet kombiautomatsikringer (kombinert sikring og jordfeilbryter). Automatene kobler automatisk ut ved feil. Årvollbrinken Side 1 av 6 4 ELEKTROINSTALLASJONER STERKSTRØM Hovedfordeling / hovedunderfordeling. HOVEDFORDELING Måleranlegg og hovedsikringer for leiligheter er plassert i hovedtavlerom i kjeller. Hovedfordeling

Detaljer

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg

ASAK KIRKESTUE. Totalentreprise Elektrotekniske anlegg. Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg ASAK KIRKESTUE Totalentreprise Elektrotekniske anlegg Teknisk beskrivelse for elektrotekniske anlegg Ing. EVENSEN AS 20.10.2010 Prosjektnr. 1039 ASAK KIRKESTUE Side 2 av 7 Orientering Bygget skal inneholde

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse

BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE. Innholdsfortegnelse BESKRIVELSE ELEKTRO - INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 4 ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER... 2 40 ELKRAFT... 2 40.1 ORIENTERING... 2 40.2 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 40.3 LEVERINGSOMFANG... 2 40.4 DOKUMENTASJON...

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato:

GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) Sjekkliste Institusjon: Studiested: Rom: Dato: GigaCampus institusjonsgjennomgang fysisk infrastruktur Side: 1 (10) ns innhold 1. Strukturert kabling UFS 102 1) Overordnet krav kap 2.1 2) Horisontal kabling kap 2.2 3) Vertikal kabling kap 2.3 4) Patching?

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM.

SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. SØRUM KOMMUNE - BLAKER SYKEHJEM TILSTANDSRAPPORT - ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER. BLAKER SYJEHJEM. 17. August 2009 Tittel: Tilstandsrapport - elektrotekniske installasjoner RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver:

Detaljer

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1

Ing. Hallås Elverum AS 09.09.2014 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Prosjekt: 14129 - KONGSVINGER KOMMUNE, SERVICETORG - TEKNISK BESKRIVELSE Side 521-1 Kapittel/fag: 521 KABLING FOR IKT 521 KABLING FOR IKT 521.1 ORIENTERING I dette kapittel medtas kursopplegg med punkter

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg :

Regningsarbeider elektrotekniske anlegg Påslag for materialer og utstyr elektrotekniske anlegg Underleverandører elektrotekniske anlegg : Regningsarbeider elektrotekniske anlegg For arbeider og leveranser hvor bestemmelsene om regningsarbeider i NS kommer til anvendelse, skal nedenstående timepriser for arbeid og påslag for materialer og

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Helse Førde Dialyseavdeling, Infusjonsavdeling, Legevakt, Skadepoliklinikk ved NSH RISIKOVURDERING PROSJEKTERING ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Prosjekterande: Oppdragsgjevar: Firmanavn: Sweco Norge AS Firma/Navn:

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet TKS Gemini MRL wireheis Vi skaper tilgjengelighet TKS Gemini MRL wireheis TKS Gemini MRL er en maskinromløs wireheis med motvekt. Det betyr at alt maskineri befinner seg i selve heissjakten og det er derfor

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B TILBUDSSKJEMA... 3 B.1 HUS M1...

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015

Side 8.50. 1 Elektro Tele og automatiseringsanlegg 01.06.2015 8.50. 1 50 TELE OG AUTOMATISERING, GENERELT Alle punkter under kap. 40.1 til 40.5 gjelder også for anleggsdeler under bygningsdel 5. Teletekniske installasjoner skal prosjekteres, leveres og monteres/utføres

Detaljer

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav

Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3. Informasjon og krav Krav til system og enkeltkomponenter for elektronisk avlåsing i beskyttelsesklassene B1, B2 og B3 Informasjon og krav Innholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Omfang... 3 3. Utgivelse... 3 4. Ord og definisjoner...

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

U IO oppdatert 2015-02-16

U IO oppdatert 2015-02-16 6 sider, side 1 50. Tele og automatisering, generelt Alle nye installasjoner skal utføres i henhold til kravene i følgende spesifikasjoner: - NEK EN 50173-1:2002 - NEK EN 50174, del 1, 2 og / eller 3 -

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS

Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig. Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Dato: Mai 2014 Side 1 av 9 Web-versjon Copyright (C) HOEL ELEKTRO AS Innholdsfortegnelse Firmainformasjon HOEL ELEKTRO AS Generell brukerveiledning elektriske anlegg - bolig FIRMAINFORMASJON HOEL ELEKTRO

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 02. TILBUDSSKJEMA MED SAMMENSTILLING...

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

54 Alarm og signalsystemer

54 Alarm og signalsystemer 521(555) 54 Alarm og signalsystemer 01.54.2.0 Orientering Se krav beskrevet under teknisk bygg øst. Det skal medtas en detekor som koples inn på brannsløyfe i bygg 2 Teknsik bygg øst. 01.54.2.1 KAPSLINGSGRAD:

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Utførelse av de heistekniske installasjoner er avhengig av offentlig autorisasjon. Tilbyderen skal dokumentere at slik autorisasjon er gitt.

Utførelse av de heistekniske installasjoner er avhengig av offentlig autorisasjon. Tilbyderen skal dokumentere at slik autorisasjon er gitt. 1. Autorisasjon Utførelse av de heistekniske installasjoner er avhengig av offentlig autorisasjon. Tilbyderen skal dokumentere at slik autorisasjon er gitt. 2. Sikkerhetsklarering / godkjenning av personer

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON US 32A

FDV-DOKUMENTASJON US 32A FDV-DOKUMENTASJON US 32A Innhold Produktbeskrivelse anvendelsesområde... 2 Tekniske data... 2 Anvisninger for drift og vedlikehold... 3 Instruks til bruker... 3 Rengjøring... 4 Ettersyn og kontroll...

Detaljer

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg

Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg Norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger Normen er rettet primært mot nye

Detaljer

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser.

Tilbudsmaterialet som innleveres skal omfatte komplette løsninger, og kvalitetsstandard skal fremgå av beskrivelse supplert med produktbetegnelser. 4 Elektroinstallasjoner beskrives i følgende kapitel. Installasjoner for lavspenning. 4.1 Generelt Kapittel for bygningsmessige arbeider omfatter også en del generelle krav som gjelder for de øvrige arbeider

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64

NEK 400:2010. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2010 Eirik Selvik Formann NK64 Hvorfor ny utgave? Hvorfor revidere? Kontinuerlig revisjonsarbeid i IEC / CLC NK64 forpliktet til å implementere resultatene Endrete rammebetingelser EMC Miljø Sikkerhet

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning om kabelvalg og IKT Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: På forprosjektnivå kan utredningen sammenfattes i følgende hovedkonklusjon: IKT-rom felles med dimmerom og serverrom er definert i størrelse ca. 12

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK:

FUNKSJONSBESKRIVELSE. Nye sykehjemsrom Sunndal helsetun Funksjonsbeskrivelse PROSJEKT: SAK: FUNKSJONSBESKRIVELSE Sunndal kommune skal bygge om kontorfløy i bygg 2 på Sunndal helsetun til sykehjemsplasser. Arbeidet omfatter ombygging av kontorer, toaletter og medisinrom til 8 stk. sykehjemsrom,

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

Indre Vågen Atrium III (K7)

Indre Vågen Atrium III (K7) Romskjema Side 5 Indre Vågen Atrium III (K7) Forus 19.06.2012 Romskjema Standard leveranse Gang 14mm. Gulvlister i fiberduk og males akrylmaling. Nedsenket himling i hele eller deler, h = 2,2 m. Betongelementer

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Risikovurdering ihht. FEL

Risikovurdering ihht. FEL Risikovurdering ihht. FEL Oppdragsnr: 1350007272 Oppdrag: UIA Kjølemaskiner Utført av: Thorje Berentsen Dato: 18.12.2014 Kontrollert: Thorje Berentsen Dato: 23.01.2015 Godkjent: Thorje Berentsen Dato:

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Konkurransegrunnlag EØS- anskaffelse Tjenestekontrakt

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE. Konkurransegrunnlag EØS- anskaffelse Tjenestekontrakt 1 Bok 4 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Konkurransegrunnlag EØS- anskaffelse Tjenestekontrakt Anbudskonkurranse for utførelse av internkontroll av de elektriske anlegg og utstyr i perioden 01.01.2015 31.12.2018

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Beskrivelse elektroarbeider.

Beskrivelse elektroarbeider. Forriglet brannal. Tegning Dørautomatikk Kortleser Åpneknapp KAC Magnetlås ML Nøkkelbr. ML Magnetkontakt. Løvenstadtunet Utskifting av dører Beskrivelse elektroarbeider. Generelt. Denne beskrivelsen skal

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 7-28 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Når en brann oppstår, er det viktig at forholdene i og rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Baker Østbys vei Elektro beskrivelse (forprosjekt)

Baker Østbys vei Elektro beskrivelse (forprosjekt) Baker Østbys vei Elektro beskrivelse (forprosjekt) Generelt Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i at prosjektet skal utføres som en totalentreprise. Beskrivelsens formål er å beskrive prosjektets omfang

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN. Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Bergen, 05.03.2015, Anita Topdal, Prosjektleder tekniske fag, Statsbygg AGENDA o o o o Belysning og elektrotekniske entrepriser Energisystem og VVS - tekniske entrepriser

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 6 Infrastruktur Regler for bygging Utgitt: 01.01. 07 Koblingsanlegg Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING OG MONTASJE... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Ingeniørarbeider... 3 2.3 Montasje... 3 2.3.1 Generelt...3 2.3.2 Produksjon...3 2.3.3 Prøver i fabrikk...3

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Brannvern kampanje 2015

Brannvern kampanje 2015 Alle priser er ink. MVA EXW Horten, gyldige for bestilling innen 31.12.2015 Komfyrvakt Prisene gjelder ved bytte av vanlig komfyr kontakt til komfyrvakt MKOMFY 25R Standard komfyrvakt. Ferdig installert

Detaljer