Forside: Måleskala ved Fleinsendin (Foto: Gunnar Fagerås) Sperilldammen (Foto: Øyvind Eidsgård) Snømåling i Kalvedalsfeltet (Foto: Øyvind Eidsgård)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forside: Måleskala ved Fleinsendin (Foto: Gunnar Fagerås) Sperilldammen (Foto: Øyvind Eidsgård) Snømåling i Kalvedalsfeltet (Foto: Øyvind Eidsgård)"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006

2 Forside: Måleskala ved Fleinsendin (Foto: Gunnar Fagerås) Sperilldammen (Foto: Øyvind Eidsgård) Snømåling i Kalvedalsfeltet (Foto: Øyvind Eidsgård) Bagndammen (Foto: Fjellanger-Widerøe)

3 2006 Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 99. driftsår ÅRSBERETNING REGNSKAP DRIFTSRAPPORT

4 Innhold Side Innholdsfortegnelse.. 2 Innledning og kommentar Foreningens organisasjon. Ansatte og styre Styrets beretning for Regnskap 2006: i Resultatregnskap.. 9 i Balanse i Noter i Kontantstrømoppstilling.. 16 i Resultatregnskap fordelt på anleggene 17 i %-vis fordeling av driftsutgifter.. 17 Revisors beretning for regnskapet Driftsrapport 2006: 1. Hydrologi Drift. Vedlikehold. Tilsyn Konsesjonsvilkår m.m FBR Årsrapport 2006 Side 2

5 Innledning og kommentar Foreningen til Bægnavassdragets Regulering forkortet FBR, er konsesjonær til reguleringer i Begnas nedbørfelt, etablert i medhold av tillatelser gitt etter Vassdragsreguleringsloven. FBR's medlemmer og eiere er kraftselskapene som har ytet innskudd i reguleringsanleggene. Et av regulantens ansvarsområder er innsamling og bearbeiding av hydrologiske data fra vassdraget ble hydrologisk sett et år noe utenom det vanlige. Snømagasinet vinteren var noe mindre enn normalen i øvre deler av vassdraget, mens det i de nedre deler, i Sperillens felt, var betydelig mer snø enn normalen. Sommeren ble en av de tørreste som er opplevd på mer enn 30 år. Tilsiget var meget lavt i juni og juli, og det ble sein magasinfylling enkelte steder. Til gjengjeld kom høstnedbøren i fullt monn fra september og gav uvanlig store tilsig. Ved årets slutt var magasinfyllingen igjen normal for årstida. I forbindelse med tørkesommeren kom det flere henvendelser med spørsmål fra så vel media, enkeltpersoner og brukerinteresser om lave vannstander. Vi tar på alvor å besvare slike henvendelser på en ordentlig måte. Imidlertid opplever vi i enkelte tilfeller at vannsituasjon oppfattes som mye mer avvikende fra det normale enn hva statistikkene faktisk dokumenterer. Da kan det by på utfordringer å kommunisere at avvik fra gjennomsnittet ikke nødvendigvis er så unormalt, eller skyldes brudd på manøvreringsbestemmelsene. Øket fokus på klima og fornybar energi har gitt ny giv for vannkraften, med stor interesse for bygging av små- og minikraftverk. Også i vårt område er det mange slike som er under planlegging, og flere vil, om de blir realisert, dra fordel av de reguleringsinngrepene som tidligere kraftutbygging etablerte. Driften av reguleringsanleggene har forøvrig vært stabil i året som gikk, uten vesentlige avvik eller konflikter. Vedlikehold og tilsyn er utført etter program. Vi konstaterer at samarbeidsløsningene rundt drift av reguleringer og kraftverk både i Valdres og i nedre del av vassdraget, utvikler seg i riktig retning. Hønefoss 14. mars Øyvind Eidsgård Adm. direktør FBR Årsrapport 2006 Side 3

6 FBR s organisasjon, med samarbeidsavtaler i 2006 FBR's styre Øyvind Eidsgård Adm. direktør VTA Driftsstyre Tryggve Frøland (SK) Øyvind Eidsgård (FBR Stig Morten Løken(EV) Anne Bjerkerud Regnskapsansvarlig Personal Forsikringer Gunnar Fagerås Overingeniør Anlegg, miljø konsesjoner Tron Grønvold IT-ansvarlig Hyd-Met Bjørg Eikevik Sekretær Finn Hammer Kraftverkssjef Odd Jørgensen Driftsområdeleder Damvoktertjenester Steinar Myreng (EV) Vedlikeholdsleder Bygg/miljø Reguleringsanlegg Jan Erik Olsrud Vedlikeholdsleder Elektro/maskin SK's anlegg Knut Haadem Vedlikeholdsleder Elektro/maskin OE's anlegg Samarbeid i nedre Begna EB/FBR Vedlikeholdere damvoktertjenester Vedlikeholdere damvoktertjenester Vedlikeholdere damvoktertjenester Driftssamarbeid i Valdres / Dokka. SK/FBR/EV Styret: vararepresentanter: Stig Morten Løken (styreleder) Eidsiva Vannkraft AS Anne Gunn Kraabøl Tone Gammelsæter (nestleder) Skagerak Kraft AS Geir Kildal Magne Wraa Skagerak Kraft AS Oddleiv Sæle Jørn Eriksen EB Kraftproduksjon AS Thomas Hagen Ole Sunnset EB Kraftproduksjon AS Jon Helge Christensen Egil Skøien Oppland Energi AS Terje Sørlie Det er avholdt 4 styremøter og 2 generalforsamlinger. Styret har behandlet 33 saker. Revisjon: Ernst & Young, Hønefoss, v/statsaut. revisor Eli Vik FBR Årsrapport 2006 Side 4

7 Årsberetning for 2006 til den ordinære generalforsamling Virksomhet. Utøvelsesområde. Eiere Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) er en forening i henhold til lov av 14. desember 1917, nr. 17, 9, hvis formål er å ivareta medlemmenes felles interesse med hensyn til bruk av vannet fra Begnas nedbørfelt for produksjon av elektrisk energi. Foreningens hovedkontor ligger i Hønefoss. Pr hadde FBR følgende eiere: Medlem Eier (stemme-) andel Sum (fall/kraftverk) i FBR andeler Ylja Oppland Energi AS 16,24 % Kalvedalen Oppland Energi AS 5,43 % Lomen Oppland Energi AS 10,39 % Fossheimfoss Oppland Energi AS 0,64 % Faslefoss Oppland Energi AS 4,23 % Eid 1,94 % 38,87 % Åbjøra Skagerak Kraft AS 23,62 % 34,60 % Bagn 80% Skagerak Kraft AS 10,98 % Bagn 20% Storbrofoss kraftanlegg DA 1) 2,75 % 2,75 % Hensfoss EB Kraftproduksjon AS 4,37 % Begna EB Kraftproduksjon AS 1,41 % Hofsfoss EB Kraftproduksjon AS 4,77 % Døvikfoss EB Kraftproduksjon AS 0,81 % Geithusfoss EB Kraftproduksjon AS 1,35 % Gravfoss EB Kraftproduksjon AS 2,80 % Embretsfoss 75% EB Kraftproduksjon AS 1,75 % Embretsfoss 25% Embretsfos Fabrikker AS 2) 0,58 % 17,84 % Hønefoss Ringeriks Kraft AS 3,84 % 3,84 % Hellefoss Hellefoss Kraft AS 0,79 % 0,79 % Eidsfoss Vang Energiverk KF 1,31 % 1,31 % Kvitvella * ) Valdres Energiverk AS 0 % 0 % Skoltefoss * ) Valdres Energiverk AS 0 % 0 % SUM 100,00 % 100,00 % * Medlemmer uten stemmerett, vedtektenes 20. 1) Representeres av Oppland Energi AS 2) Representeres av EB Kraftproduksjon AS FBR Årsrapport 2006 Side 5

8 2. Regnskap for 2006 De totale driftskostnader har vært kr , de totale driftsinntektene, inkl. gevinst fra salg av anleggsmidler og tilskudd, har vært kr ,-, netto finansinntekt kr ,-. Dette gir kr 0,- i resultat. Driftsinntektene består hovedsakelig av tilskudd fra eierne. Dersom kontanttilskudd overskrider årets kostnader, anses det overskytende som forskuddsbetalinger for neste år. Dersom kontanttilskudd ikke er tilstrekkelig til å dekke årets kostnader, må underdekningen anses som en fordring på eierne. Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 3. Økonomiske forpliktelser 3.1. Pensjon For fremtidige pensjonsforpliktelser vises til posten Gjeld i balansen, samt note Årlige erstatninger Løpende erstatninger til grunneiere i tilknytning til reguleringene kostnadsføres når de utbetales. Kapitalisert verdi av forpliktelsen er ikke avsatt i balansen. Etter krav fra en grunneier er det innløst en erstatning kr ,-. I 2005 ble det fra en grunneier reist krav om skjønn for fastsettelse av en erstatning som ble innløst i Saken ble i 2006 avvist av Valdres tingrett, og er ikke anket Elve-forbygging Av forbygningsarbeider på strekningen Hougsrud Valdreshengslet har FBR påtatt seg å dekke 1/3 av utgiftene til de prosjekter som NVE planlegger og gjennomfører. Etter hva FBR har oversikt over, er erosjonsprosjekt i Begna med tilhørende garantiforpliktelser, nå enten fullført eller vurdert som uaktuelle av NVE Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland Prosjektet er et samarbeid mellom regulantene og Fylkesmannen i Oppland, for bl.a. samordning av fiskeribiologiske undersøkelser og tiltak i regulerte vassdrag i fylket. I henhold til avtale mellom Fylkesmannen og regulantene for årene , er regulantenes årlige utgifter kr ,-, hvorav FBR s andel er 28 %. 3.5 Overvåking av forurensning i Begnavassdraget I 2000 ble det inngått en avtale med 5 Valdres-kommuner om forurensningsovervåking i vassdraget. FBR har forpliktet seg til å dekke 30 % av de årlige utgiftene, inntil kr ,-. Etter 2003 er det ikke utført undersøkelser da tilskuddet fra staten bortfalt. Avtalen går ut i FBR Årsrapport 2006 Side 6

9 4. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) Gjeldende lover og forskrifter for HMS er blitt fulgt. Det har ikke vært uhell eller skader knyttet til driften av reguleringsanleggene. Det er rutinemessig rapportert til NVE et mindre avvik i forhold til manøvreringsreglement. 4.1 Bedriftshelsetjeneste FBR har avtale med HMS Senteret Hønefoss om bedriftshelsetjeneste. 4.2 Sykefravær Sykefraværet i 2006 utgjorde 4 dagsverk, tilsvarende 0,3 %. Det har ikke vært ulykker med personskade. Arbeidsmiljøet generelt, er godt. 4.3 Ytre miljø FBR s virksomhet i forhold til miljøet, er i stor grad ivaretatt av vilkår i konsesjonene og manøvreringsreglement. Det er utviklet internkontrollrutiner for å ivareta disse. FBR s virksomhet har i 2006 ikke forårsaket skadelig utslipp av betydning som kunne ha påvirket det ytre miljø i noen del av Begnavassdraget. Vassdragsregulering er i seg selv en lite miljøskadelig virksomhet, men kan bidra til uheldige virkninger for fisk og fiske. Imidlertid gjennomfører FBR som avbøtende tiltak, utsetting av fisk i regulerte vatn. I 2006 ble det kjøpt, og satt ut over ørret av ulike årsklasser i 10 forskjellige vatn, for kr ,-. FBR bidrar også med midler til andre miljøtiltak for fisk og fiske, blant annet gjennom samarbeidprosjektet Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland der FBR dekket kr ,- av utgiftene. Det ble også gitt tilskudd på kr ,- til biotopforbedring i gytebekker til Samsjøen. 4.4 Sikkerhet Vassdragsregulering er underlagt strenge bestemmelser gitt av NVE for sikkerhet ved vassdragsanlegg. Det er utarbeidet rutiner for å ivareta myndighetenes krav om damsikkerhet. FBR har i 2006 gjennomført tilsyn og revurdering av dammer etter godkjente planer. Sikkerhet ivaretas også ved løpende vedlikehold, skilting, merking og fysiske sperringer ved anlegg, råker og inngrep. Resultat av dambruddsbølgeberegninger er oversendt NVE. Med hensyn på flomdempning i vassdrag bidrar reguleringene positivt. FBR deltar i Regulantsamarbeidet i Drammensvassdraget (RSD), som er en beredskapsorganisasjon som skal koordinere felles tiltak og samarbeid ved krisehåndtering i vassdraget. Deltakerne i RSD er OE, FRR, FBR, FHR og FTR. 5. Foretak som FBR er medlem/deltaker i FBR har 19 % av andelene i AL Settefisk, og er representert i A/L Settefisk s styre. FBR er medlem i Energibedriftenes Landsforening (EBL) og har 1 stemmeandel. FBR Årsrapport 2006 Side 7

10 FBR Årsrapport 2006 Side 8

11 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Driftsinntekter Gevinst v/salg av anleggsmidler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsunderskudd Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Anne rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekt Årets resultat 0 0 Fiskeutsetting i Olevatn. Foto: Øyvind Eidsgård FBR Årsrapport 2006 Side 9

12 Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Reguleringsanlegg Transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Innskudd egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Gjeld Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Deponerte erstatninger Anleggsinnskudd fra medlemmer Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld FBR Årsrapport 2006 Side 10

13 Noter til regnskapet for 2006 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Driftsinntekter Driftsinntekter består av driftstilskudd fra medlemmene, samt inntektsføring av anleggsinnskudd gitt i forbindelse med finansiering av reguleringsanlegg og øvrige varige driftsmidler. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene(korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatt Foreningen til Bægnavassdragets Regulering er ikke eget skattesubjekt. Det foretas brutto deltakerligning i samsvar med skatteloven 10-40, 3.ledd. Note 2 - Driftsinntekter Driftstilskudd fra medlemmer Inntektsført andel anleggsinnskudd Driftstilskudd fra medlemmer i 2006 har vært: Utlignet etter budsjett Tilleggsutlignet Regulert mot kapitalinnskudd Endring pensjonsforpliktelse Mellomværende v/salg av anleggsmidler Tilbakebet. Medlemmer v/salg av eiendommer Mindreforbruk FBR Årsrapport 2006 Side 11

14 Note 3 - Gevinst v/salg av anleggsmidler Salg av kontorbygg K.R.16 og Lagerbygg på Leira Salg av biler, traktor, snøscootere, snøfreser, tilhenger Note 4 - Andre driftsinntekter Husleieinntekter Kontingent Konsulenttjenester Diverse inntekter Note 5 - Andre driftskonstnader Vedlikehold Strøm Erstatningskraft Kjøp av vann Årlige erstatninger Innløsning årlige erstatninger Offentlig kontroll Fiskeriundersøkelser Innkjøp settefisk/fiskeutgifter Konsulenter Revisjon/rådgivning EDB-utgifter Tlf.utg. Automatisk innsamling Kontorutgifter/husleie Reise- og møteutgifter Forsikringer Drift L.Leira/K.R Transportutgifter Øvrige driftsutgifter Note 6 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader (84 345) Andre ytelser Sum Antall ansatte 6 7 Ledende personer Lønn Daglig leder Styret Daglig leder er med i ordinær pensjonsordning. FBR Årsrapport 2006 Side 12

15 Revisor Revisjonshonorarer 2006: Lovpålagt revisjon Bistand utarbeidelse årsregnskap eks. mva. Note 7 - Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 6 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. I tillegg utbetales pensjoner til gjenværende etter tidligere ansatte. Disse finansieres over selskapets drift. I tillegg har selskapet en AFP-ordning som gjelder for 5 ansatte ved hovedkontoret fra 62 år. Selskapet har en fremtidig forpliktelse til å yte en gitt pensjon. I 2006 gikk en ansatt i Valdres over på en spesiell avtalt førtidspensjon. Forpliktelsene er regnskapsført og inngår i aktuarberegningen nedenfor Årets brutto pensjonskostnad Rentekostnader Omkostninger Avkastning på pensjonsmidler Amortiserte avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Ny pensjonsavtale Netto pensjonskostnad Usikrede forpliktelser Sikrede forpliktelser Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Periodisert arbeisgiveravgift Ikke resultatført avvik Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,5 % Forventet lønnsregulering 3,0 % Forventet pensjonsøkning 2,5 % Forventet G-regulering 2,5 % Uttakstilbøyelighet AFP 100,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,0 % FBR Årsrapport 2006 Side 13

16 Note 8 - Varige driftsmidler (hele tusen) Reguleringsanlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormask. Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. Avskrivninger Akk avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan Lineær Lineær Totalt Næringsfond I forbindelse med konsesjon av ble Foreningen til Bægnavassdragets Regulering pålagt å betale til næringsfond for følgende anlegg: Øyangen Volbufjord Strandefjord Totalt Beløpet er innbetalt til kommunene, og ikke oppført i balansen. Note 9 - Aksjer og andeler i andre foretak m.v. Eierandel Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler A/L Settefisk 19,1 % Note 10 - Egenkapital Egenkapitalen er uendret i Forskjellen mellom innbetalinger fra medlemmer og sum driftskostnader og finansposter periodiseres og føres som mellomværende med medlemmene. Note 11 - Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter Bundne midler: Skattetrekksmidler Bankinnskudd vedr. deponerte erstatninger Sum bundne midler Sum bankinnskudd, kontanter o.l Erstatninger som gjennom årene er tilkjent der grunneierrettighetene har vært omtvistet, er deponert i bank. Fra og med 2001 er disse tatt med som bankinnskudd samt som en tilsvarende gjeld i balansen. Renter på bankkontoene inntektsføres mens en tilsvarende rentekostnad føres til utgift og øker gjelden. FBR Årsrapport 2006 Side 14

17 FBR Årsrapport 2006 Side 15

18 Kontantstrømoppstilling Ordinært resultat før skattekostnad 0 0 Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Inntektsført anleggsinnskudd Endring i kundefordringer Forskjeller mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalt ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Utgiftsført anleggsinnskudd Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Gjeld vedrørende deponerte erstatninger Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Gunnar Fagerås FBR, med ryggen til, og Arnfinn Baksvær EB, kontrollerer fastmerker på Samsjøen. Foto: Anne Bjerkerud FBR Årsrapport 2006 Side 16

19 Resultatregnskap 2006 fordelt på reguleringsområder (i hele tusen) Nedre Regnskap Budsjett Regnskap Utrovatn Ylja Kalvedalen Lomen Faslefoss Åbjøra Bagn Begna Driftsinntekter: Driftstilskudd Gev v/salg av anl.midler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader: Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Fin.innt/fin.kostn: Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansinntekt Årets resultat Kalvedalen = Faslefoss= Åbjøra= Nedre Begna= Rysntjern, Rysnas overf., Olevatn, Sendebotntjern, Fleinsendin, Mugna, Beito-Øyangen Vangsmjøsa, Slidrefjord, Volbufjord, Strandefjord Helin, Flyvatn, Storevatn, Tisleifjord, Bløytjern/Ølsjøen Bjonevatn, Sperillen, Samsjøen %-vis fordeling av driftsutgifter i 2006 Kontingenter, RSD, revisjon 1 % Settefisk, fiskeundersøkelser 5 % Strøm, forsikringer 2 % Kontor-, reise-, møte-, og EDB-utgifter 5 % Driftssamarbeid. Tjenestekjøp 15 % Avskrivninger 14 % Vedlikehold, konsulenter 14 % Off. kontroll, overvåking 2 % Lønn, sosiale kostnader, pensjoner, styrehonorar 21 % Erstatninger, kraft og vannkjøp 21 % FBR Årsrapport 2006 Side 17

20 FBR Årsrapport 2006 Side 18

21 Driftsrapport Hydrologi 1.1 Nedbør og snø Årsnedbør i 2006 ved FBR's 7 målestasjoner var 821 mm, nær snitt av foregående 10 år. (mm) (mm) snømagasin (mm) Gjennomsnittlig nedbør i Begnavassdraget o/700 m.o.h 2006 Gjennomsnitt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnittlig nedbør i Begnavassdraget u/700 m.o.h 2006 Gjennomsnitt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Snømagasin i Bægnavassdragets felt (4670km 2 ) i mm vannsøyle Gjennomsnitt hele feltet 2006 Målt på snøpute Flyvatn 2006 Normal foregående 10 år Største observerte døgnnedbør var ved Killingstrømmen (160 m.o.h) den 4. sept. med 38 mm. Største månedsnedbør var ved Storruste (328 m.o.h) i august med 199 mm. Minste månedsnedbør var i Røn (366) i mars med 15 mm. Det kom betydelig mindre nedbør enn normalt i juni og juli. Ved Røn og Storruste var månedsnedbør i juni ¼ av normalen. Fra oktober og ut året kom det betydelig mer nedbør enn normalt for årstida, ca. 150 % i gjennomsnitt. Snømagasinet var noe lavere enn normalt først på vinteren. Hele vinteren var det noe mindre snø enn normalt i de høyeste deler av feltet, mens det var mer snø enn normalt i de lavere delene. Mot våren var snømagasinet totalt sett jevnet ut. 0 des-05 jan-06 feb-06 mar-06 apr-06 FBR Årsrapport 2006 Side 19

22 1.2 Tilsig Totalt gjennomsnittlig tilsig og årsavløp i 2006 ved Hønefoss var ca. 87 m³/s, eller omlag 94 % av gjennomsnitt for foregående 10 år. m 3 /s) Tilsig ( Tilsig i Begna registrert ved Faslefoss Snitt av årene Uke nr. I alle deler av nedbørfeltet var det i juni og juli, da det normalt er gode tilsig, meget tørt og tilsvarende lave tilsig. I denne perioden var tilsigene i gjennomsnitt ca. 40 %, men i enkelte uker under 20 % av normalen for årstida for foregående 10 år. Tilsig (m 3 /s) Tilsig i Åbjøra registrert ved Bløytjern Uke nr. Tilsig i Begna registrert ved Hen Snitt av årene Fra 1. oktober og ut året, da det normalt er lave tilsig og uttapping av magasinvann er startet, tok tilsigene seg opp. I denne perioden var tilsigene i gjennomsnitt nær det doble av normalen, og i enkelt uker over tre ganger det normale for årstida. 600 Tilsig (m 3 /s) Snitt av årene Uke nr. FBR Årsrapport 2006 Side 20

23 1.3 Magasinbeholdning og kraftproduksjon Fyllingsgraden lå under median helt fra uke 12 til uke 40, men bedret seg betydelig etter nedbørsperioden på slutten av året, og ved årets slutt var samlet magasinbeholdning ca. 70 %, tilsvarende som utgangen av Laveste og høyeste energiinnhold i magasinene, var henholdsvis 181 GWh og 852 GWh. Kraftproduksjon i vassdraget sett under ett ble i 2006 nær gjennomsnitt for foregående 10 år. Samlet kraftproduksjon i kraftverk som nytter vann fra Begnavassdragets nedbørfelt ble 2,46 TWh Magasinbeholdning i Begna 2006 og GWh (mill. kwh) Gjennomsnitt Høyeste Laveste Uke Produksjon i kraftverk i Begna og Drammenselva 600 GWh/år Gjennomsnitt Hellefoss Døvikfoss Embretsfoss Gravfoss Geithusfoss Hønefoss Hofsfoss Begna Hensfoss Eid Koparvike Bagn Åbjøra Faslefoss Fossheimfoss Lomen Kalvedalen Eidsfoss Ylja FBR Årsrapport 2006 Side 21

24 1.4 Grunnvannsobservasjoner og isforhold I 2006 er i h.t. pålegg, fortsatt gjennomført grunnvannsmålinger i 2 brønner, ved Tisleifjord (835 m.o.h.) og ved Storruste i Hedalen (328 m.o.h.). m under bakken Grunnvannstand Storruste 2006 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Grunnvannsnivået i begge brønner var under 10 årsmiddelet i juni-august, som følge av nedbørsvikten. Grunnvannstand Tisleifjord snitt jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 1 Når det gjelder isforholdene i vassdraget, ble det sprengt is 2 ganger i Begnadalen og 2 ganger ved Tyinkrysset, mens det i Tisleia ikke ble nødvendig å sprenge is. m under bakken snitt Snømåling i Kalvedalsfeltet. Arve Lokreim og Ove Haugen fra Eidsiva Vannkraft AS, måler vanninnholdet i snøen. Foto: Øyvind Eidsgård FBR Årsrapport 2006 Side 22

25 2. Drift, vedlikehold og tilsyn 2.1 Ytre drift Driftsamarbeidet i Valdres har utført løpende vedlikehold, lokal oppfølging av eksterne leverandører, samt operativ drift av FBR's anlegg i Valdres. EB Kraftproduksjon AS har utført damtilsyn m.m. ved reguleringsanleggene i nedre del av Begnavassdraget. 2.2 Dam- og miljøtilsyn Driftstilsynet har ikke rapportert om farlige avvik. Generelt løpende vedlikehold er utført, og sikringstiltak har vært spesielt prioritert. Det foreligger hovedtilsynsrapporter for Olevatn, Sendbotntjern og Fleinsendin, gjennomført i Det er ikke avdekket forhold som krever forsert revurdering. Det er gjennomført revurderingsinspeksjoner ved dammene Ylja og Sperillen. Revurderingsrapport for dam Slidrefjord er godkjent av NVE, dammen er nedklassifisert til kl. 1. Revurderingsrapport for dam Flyvatn er oversendt NVE. 2.3 Gjennomførte tiltak Segmentluke 2 på dam Sperillen er revidert ved at lukeskjoldet er justert i bredden og flekkmalt. Det er også skiftet klemlister og pakninger. Betongskader på alle lukepilarer er utbedret ved at overflater er rengjort og forseglet med reparasjonsmørtel. En lekkasje i terrenget mellom dam 2 og 3 ved Olevatn ble injisert og vannsiden forsterket. Det er satt opp rekkverk rundt påhugg for tappetunnelen ved Olevatn. Kanal til båtplass på nordsiden av dammen ble gravet dypere etter anmodning fra grunneiere. 3. Konsesjonsvilkår m.m. 3.1 Datainnsamling FBR har 30 automatiske målestasjoner for innsamling av Hyd-Met data i Begnas nedbørfelt. I tillegg foretar FBR innsamling og bearbeiding av data fra ytterligere 10 målestasjoner som ligger i nedbørfeltene til Randsfjorden, Dokka, Tyrifjorden, Krøderen, Simoa og Numedalslågen. Data eksporteres daglig fra FBR til eierne, og til NVE i henhold til pålegg om hydrologiske undersøkelser. Snødata fra 50 målepunkt samles og rapporteres månedlig i vinterhalvåret. Grunnvannstand observeres i 2 målepunkt. Vanntemperaturloggere legges ut 3 steder i vassdraget etter anvisning fra NVE. 3.2 Sikkerhetstiltak Som tidligere år er det rutinemessig sikret råker osv. i Ylja, Otrøvatn, Fleinsendin, Beito- Øyangen, Slidrefjord og Strandefjord. Det er satt opp varselskilt ved områder med usikker is. Det er lagt ut nye markeringslenser ved Tislefjord, Bløytjern, Volbufjord, Vangsmjøsa og Slidrefjord.

26 3.3 NVE- Kontroller I tillegg til FBR s internkontroll av målestasjonene, har NVE gjennomført stasjonskontroller ved pålagte avløpsstasjoner i Begnavassdraget. 3.4 Avvik Det var ett avvik fra manøvreringsreglement, da minstevannføring fra Strandefjord ble underskredet fra ettermiddag 6. september til morgen 7. september. Avviket som var relativt ubetydelig og uten negative konsekvenser, ble rapportert til NVE. Tørken sommeren 2006 medførte at det måtte tappes mer enn minstevannføring fra Beito-Øyangen før man hadde nådd vannstand HRV-1,0m. Dette for å opprettholde minstevannføring fra Volbufjord. NVE ble kontaktet, og bekreftet at minstevannføring skal gå foran oppfyllingskravet. 3.5 Forbygging Plastringsarbeid ved terskel Lundsfjorden i Vangsmjøsa og ved Vassenden i Helin er avsluttet. 3.6 Pålegg om utsetting av fisk, og andre tiltak for fiske FM i Oppland har revidert alle pålegg til FBR i Utsettinger som etter anbefaling fra FM ikke er praktisert de seinere år, er opphevet. Ett pålegg som er opphevet ligger til klagebehandling i Miljøverndepartementet. I tråd med pålegg, eventuelt tillatelse fra FM, er det satt ut fisk i 2006: Magasin antall årsklasse stamme Saldo (+ / ) Ylja somrig Åbjøra - Slidrefjord somrig Åbjøra Olevatn årig Tunhovd - Beito-Øyangen årig Tunhovd - Helin årig Åbjøra - Helin årig Åbjøra - Flyvatn årig Åbjøra - Storevatn somrig Åbjøra - Tisleifjord årig Åbjøra - Bjonevatn årig Tunhovd - Opplandsprosjektet har innhentet fangstregistrering fra Helin, Vangsmjøsa, Tisleifjorden og Flyvatn. På bakgrunn av undersøkelsene i Samsjøen og Bjonevatn i har FM i Buskerud opphevet utsettingspålegget i Samsjøen. I tråd med anbefalingene er det gjort biotoputbedring i 2 gytebekker til Samsjøen. Dette arbeidet er utført av grunneier med økonomisk tilskudd fra FBR.

27 Forkortelser EB EV DN FBR FHR FRR FTR FM Hyd-Met IT NVE OE RiK RSD SK EV VTA HRV LRV Nat.vst. mill.m 3 m.o.h m 3 /s Q GWh MW EB Kraftproduksjon AS Eidsiva Vannkraft AS Direktoratet for naturforvaltning Foreningen til Bægnavassdragets Regulering Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering Foreningen til Randsfjords Regulering Foreningen til Tyrifjords Regulering Fylkesmannen Hydrologiske og meteorologiske (data) Informasjonsteknologi Norges Vassdrags- og energidirektorat Oppland Energi AS Ringeriks-Kraft AS Regulantsamarbeidet i Drammensvassdraget Skagerak Kraft AS Eidsiva Vannkraft AS Vassdragsteknisk ansvarlig Høyeste regulerte vannstand Laveste regulerte vannstand Naturlig vannstand millioner kubikk-meter meter over havet kubikk-meter pr. sekund Forkortelse for vannføring Gigawatt-time (millioner kwh) Megawatt (1000 kilowatt)

28 Dam Olevatn under bygging i 1952, og i Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 3502 Hønefoss Telefon Telefaks

Årsberetning for 2002 til den ordinære generalforsamling 2003 95. (117.) driftsår

Årsberetning for 2002 til den ordinære generalforsamling 2003 95. (117.) driftsår Årsberetning for 2002 til den ordinære generalforsamling 2003 95. (117.) driftsår 1. Virksomhet. Utøvelsesområde. Medlemmer. Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) er en forening i henhold til

Detaljer

Forside: Morgenstemning ved Bjonevatn (Foto: Gunnar Fagerås)

Forside: Morgenstemning ved Bjonevatn (Foto: Gunnar Fagerås) ÅRSRAPPORT 2009 Forside: Morgenstemning ved Bjonevatn (Foto: Gunnar Fagerås) Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 102. driftsår ÅRSRAPPORT 2009 FBR Årsrapport 1 Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Adm.

Detaljer

Forside: Tisleia ved Vasetdansen i juli 2010 (Foto: Harald Lundgård)

Forside: Tisleia ved Vasetdansen i juli 2010 (Foto: Harald Lundgård) ÅRSRAPPORT 2010 Forside: Tisleia ved Vasetdansen i juli 2010 (Foto: Harald Lundgård) Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 103. driftsår ÅRSRAPPORT 2010 FBR Årsrapport 1 Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Forside: Flom i Grunke (Foto: Steinar Myreng) Flom i Aurdalsfjord (Foto: Geir Norling) Flom i Åbjøra (Foto: Steinar Myreng) Flom ved Bagndammen

Forside: Flom i Grunke (Foto: Steinar Myreng) Flom i Aurdalsfjord (Foto: Geir Norling) Flom i Åbjøra (Foto: Steinar Myreng) Flom ved Bagndammen ÅRSRAPPORT 2007 Forside: Flom i Grunke (Foto: Steinar Myreng) Flom i Aurdalsfjord (Foto: Geir Norling) Flom i Åbjøra (Foto: Steinar Myreng) Flom ved Bagndammen (Foto: Steinar Myreng) 2007 Foreningen til

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Beito Øyangen damrehabilitering. Tislefjord steinlager. Sagahaugfjorden terskel. Bløytjern dam

Beito Øyangen damrehabilitering. Tislefjord steinlager. Sagahaugfjorden terskel. Bløytjern dam ÅRSRAPPORT 2011 Forside, øverst.f.v: Beito Øyangen damrehabilitering. Tislefjord steinlager. Sagahaugfjorden terskel. Bløytjern dam Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 104. driftsår ÅRSRAPPORT 2011

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forside: Hensfossen (Foto: Øyvind Eidsgård) Flyvatn (Foto: Øyvind Eidsgård) Rysntjern (Foto: Gunnar Fagerås) Strandefjord dam (Foto: Gunnar Fagerås)

Forside: Hensfossen (Foto: Øyvind Eidsgård) Flyvatn (Foto: Øyvind Eidsgård) Rysntjern (Foto: Gunnar Fagerås) Strandefjord dam (Foto: Gunnar Fagerås) ÅRSRAPPORT 2008 Forside: Hensfossen (Foto: Øyvind Eidsgård) Flyvatn (Foto: Øyvind Eidsgård) Rysntjern (Foto: Gunnar Fagerås) Strandefjord dam (Foto: Gunnar Fagerås) 2008 Foreningen til Bægnavassdragets

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

NVE foretar vannføringsmålinger i Begna ved Bagn 19. april 2016 Foto: Tron Grønvold

NVE foretar vannføringsmålinger i Begna ved Bagn 19. april 2016 Foto: Tron Grønvold ÅRSRAPPORT 2016 Forside: NVE foretar vannføringsmålinger i Begna ved Bagn 19. april 2016 Foto: Tron Grønvold Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 109. driftsår ÅRSRAPPORT 2016 Innhold Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer