Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande"

Transkript

1 Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande Bokn for psykisk helse Planlegger rutiner for begge Bømlo steam Ja Tverrfaglig gruppe for barn og unge, team for barn og unge EPDS screening av mødre på Lavterskeltilbud psykisk helseteneste Tett samarbeid mellom skole-barnehage- Bømlo har eit førebyggjande TILTAKSTEAM - tiltak for barn og familiar i risiko To psykologar. Psykisk helsearbeider i skulehelsetenesten. Oppfølging og LOS-funksjon for ungdom MOT - systemretta førebyggjande rus og psykisk haldningsarbeid i heim, skule og fritid SLT-systemretta førebyggjande rus- og kriminalitetsførebyggjande i tett samarbeid med kommune og politi T.d. etablerte rutinar for bekymringssamtale og ruskontrakt Foreldrerettleiing PMTO, Cos, DuÅ, ICDP basis og for minoriteter Helsesøster Henriette Skjelstad Lindanger tlf eller Leder for psykisk helsetjeneste: Miriam Berland tlf / Koordinator Elisabeth Bakke tlf Bømlo Helsestasjon Ja Bømlo har sped- og småbarnsteam i der foreldrerettleiar og psykolog rullerer på rettleiing på sysem og individnivå til helsesøstre/ jordmødre. EPDS kartlegging for å tilby støttesamtalar til mødre med, eller i risiko for svangerskapsdepresjon. "Jordmor der du bur", dvs. heimebesøk ved tidleg utskriving og barselgruppe med forkus på bl.a. samspel og tilknytning. NBO-veiledning (New Born Observation) Fokus på system og samtykke til samarbeid melleom etatar (barn og vaksne) der barneperspektivet er i fokus. Vårt barnevern er interkommunalt (Sunnhordland interkommunale barnevern) og ikkje ein organisatorisk del av resten av hjelpeapparatet i Barne- og Familietenesta pr. i dag. Fast samarbeid med asylmottak og vaksenopplæringa med fokus på flyktningehelse. Handlingsrettleiar og stafettlogg for barn og familiar i risiko. Verksemdsleiar Barne- og Familietenesta: Linda Hellen tlf , sentralbord: steam-koordinator Elisabeth Bakke tlf Etne Utarbeida brosjyrer som er gjort kjent på heimesider, skule/barnehage/legekontor/barne vern/helse-fonna. Møte 1 gg/mnd. Pyskisk helseteneste og. EPDS screening/samtale for å kartlegge/forebygge svangerskapsdepresjon hos alle nybakte mødre ved 6-8 veker etter fødsel. Foreldrerettleiing "saman foreldre/barn" PIS grupper (skilsmissegrupper) Helsestasjon for ungdom. Samarbeid med spesialsjukepleiar psykisk helse/lege/skule/barnevern etter behov. Fokus på samtykke for tverrfagleg samarbeid. Trefftider og samarbeid med skular/barnehagar/ppt/barnevern/slt. Undervisning psyk. førstehjelp, psykisk helse mm i skulen. Elin Grindheim Hovda tlf Familieambulatoriet Medisinsk klinikk, Barneseksjonen, Helse Fonna Ja. Oppfølgende barneundersøkelser Tverrfaglig tilbud rettet mot foreldre i risiko - tilbud om veiledning, søtte og oppfølging i form av: - Forsterket svangerskapsomsorg - Oppfølgende barneundersøkelser - Individuelt tilpasset oppfølging etter fødsel - Veiledning og råd knyttet til barns behov og utvikling - Langtidsoppfølging - svangerskap og til barnet er 6 år. Supplement og rådgivning/støtte til andre instanser. Koordinerende arbeid - bistå i etablering av tjenestenettverk. Prosjektleiar Kjersti Nygaard Bårdsen, tlf / Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 1

2 Familievernkontoret Haugesund tlf Familievernkontoret Stord tlf Familievernkontoret Odda tlf Psykisk helse: Undersøkjer med aktuelle brukarar om dei har barn, situasjonen for desse og om dei ynskjer oppfølging. Tilbyr individuelle samtalar. Samarbeid med barnevern, skule og. Psykiatrikoordinator Solfrid Bakke Tranøy Fitjar Deltek i tverrfaglege møter i ungdomsskulen. tlf: Har prosedyre for oppfølging og Helsestasjonen: Helsesøster Kathrine Berrefjord Faste møter med psykisk helse og BUP. informasjon til barn som er tlf: Faste møter med fastlegane. pårørande Psykisk helsearbeidar Rakel Bjånesøy Samarbeidar med psykisk helsearbeidar ved ungdomsskulen, der ein driv grupper og har målretta helseundersøkingar. tlf: Deltek i tverrfaglege grupper i skulane. Samarbeidar med kreftsjukepleiar ved behov. Deltek i høve program i skulane om psykisk helse. Haugaland A-senter Blå Kors Ja Kartleggingsskjema ved innleggelse, indv. samtaler og informasjonsarbeid Haugalandsløftet Haugesund Haugesund Samarbeidsprosjekt 10 kommunar Helseforebygging Modellkommune - på tvers av etatar Avd. har rutiner for barn av psykisk syke Egne tiltak Kartleggingsskjema i samtale med foreldre for å avdekke behov og evt. henvise til andre tiltak "Basen" Barne- og familiesenter: Lavterskel tilbud for foreldre med barn i alderen 0-6 år. Samarbeidstiltak mellom PPT, Helsestasjon og barnevern. Tone Johnsen tlf Prosjektleiar Marit Ness e-post: tlf.: / En kan ta kontakt med PPT dersom en oppdager barn som har behov for videre oppfølging. Enhetsleder Erling Andrè Ytterøy L`organge tlf Basen tlf Helse Fonna Helseforetak Helse Fonna Helseforetak Klinikk for psykisk helsevern Somatiske klinikkar på Haugesund, Stord og Odda sjukehus Har prosedyrar for Barn som pårørande. Gjeld både ved innlegging og poliklinisk behandling. Har rutinar for barn som pårørande Kartleggingsamtale om barn og situasjonen for desse, ut frå fast samtalemal. Gir tilbod om familiesamtale. Forsamtale for å førebu familiesamtalen og trygge foreldren/foreldra. Familiesamtale med pasienten, evt. andre omsorgspersonar og barn(a). Legge til rette for kontakt og besøk ved innlegging. Oppfølging. Gi informasjon om og evt. hjelpe til med å knytte kontakt med andre: Kommunale tenester, skule/barnehage, BUP, barneverntenesta, gruppetilbod. Kvar sengepost/pol.klin. har eigen barneansvarleg. Spørsmål kan også takast opp med behandlar til pasienten. Tilbyr oppfølging av barn når pårørande blir lagt inn: Legge til rette for besøk. Brosjyrar og materiell om sjukdom og reaksjonar hos barn. Familiesamtale med pasient, evnt. andre omsorgspersoner og barn(a). Informasjon om og evnt. hjelp til å knytte kontakt med andre hjelpeinstansar, eks. kommune, pasientforeningar. Nettverksbygging omkring familien, eks kontakt med skule/barnehage, helsesøster. Pasienten sin behandlar har hovudansvar for kartlegging og familiesamtale. Det er også utpeikt barneansvarlege på kvar post/eining. Koordinator Kari Vik Stuhaug tlf (Eiga liste over barneansvarlege) Koordinator Christense Eileraas Ek tlf Alle postar/einingar har ein barneansvarleg for dette arbeidet. Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 2

3 Jondal Karmøy Helsestasjon og helseavdeling Helsestasjon og skolehelsetjeneste Nei Ja Miljøarbeid, indviduelle samtalar, støttekontakt og avlastning barnevern, tverrfagleg ansvarsgrupper. Bruk av EPDS skjema for å fange opp depresjon etter fødsel. Deretter gi den hjelpen ein ser vedkommande har behov for. Tilbod om psykolog for barn og unge i kommunen. Bestillerkontoret og psykisk helseteneste har rutiner for å spørre om pasienten har barn og behov for støtte. Trekker inn og skolehelsetjeneste ved behov. Foreldre/barn team. Gruppe for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige, 1 gruppe pr halvår. Familiesamtale i regi av foreldre/barn team. Foreldreveiledning i regi av foreldre/barn team. Eldbjørg Hammer tlf / Ingebjørg Grøtt tlf Foreldre/barn-teamet: Hild Jorunn Olsen tlf og Randi Orhammer tlf Kvinnherad TTBU ( og tenester for barn og unge) er samansett av utekontakt, barnevern, ppt, hjelpetiltak etter sos.tj.lova, m/ jordmødre og psykisk helsearbeidarar. Vi har regelmessige samarbeidsmøter, men ikkje felles skriftlege rutinar for kartlegging og oppdaging. Utekontakt: informasjonsarbeid/ undervisning, samtalegrupper, indiv.oppfølging m.m. PPT: Kartlegging, individuell oppfølging familiesamtaler og andre tiltak. Barnevernet: Ulike frivillige hjelpetiltak og omsorgstiltak, familiesamtaler m.m. Psykisk helsearb. for barn og unge: Individuell oppfølging med støttesamtaler, informasjon/undervisning samt gruppetilbod m.m. Helsestasjon: indivi. oppfølging, mødregruppe, familiesamtaler. Helsestasjon for ungdom. Barn i denne målgruppa får/kan, med bakgrunn i sine ulike vanskar evt. tilleggsvanskar, nytte ulike tiltak via det ordinære hjelpeapparatet. Utanom eit eige gruppetilbod er det ikkje sett i verk spesielle tiltak for denne gruppa. Andre avdelingar i TTBU gir PMTO, Marte Meo, andre grupper, foreldrerettleiing, utgreiing og avlastningstiltak. Gjennom samarbeid mellom BUP-Kvinnherad kommune om gruppetilbod for barn, har vi relativt god oversikt over målgruppa. Vi har jobba i høve til å gi informasjon om gruppetilbodet til fastlegar, foreldre og andre samarbeidspartnarar, men dette er ikkje nedfelt i felles rutinar. Kvinnherad kommune, TTBU, Husnestunet, 5460 HUSNES v/ Monika Haugland tlf Husnes, tlf Psykisk helsearbeidare Oddbjørg Bjelland, tlf Laila Sunde, tlf Solfrid Seeberg, tlf Odda Har rutinar Spør etter informasjon om barn av brukarar. Kan ta opp konkrete saker/familiar i tverrfaglege team som blir oppretta etter behov. Psykiatrikoordinator Nina Iren Nesheim tlf / Odda Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Har rutiner Helsestasjonen har et utvidet fokus og kompetanse innenfor sped- og småbarns psykiske helse. Vi bruker ulike kartleggingsverktøy for å kartlegge risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer rundt barnet slik at vi sammen med foreldrene kan sette inn gode Leiane helsesøster Inger Lise Haukaas tiltak. I økende grad bruker vi hjemmebesøk som metode. Marte Meo og Circle of Security tlf. samt motiverende intervjuteknikk brukes i arbeidet sammen med foreldrene. Alle skoler har / skolehelsetjeneste til faste tider. Vi har faste samarbeidsteam i alle barnehager og skoler. Kommunepsykolog er tilknyttet en og arbeider med barn og unge 0-18 år. Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 3

4 Sauda Helsesenteret Ja Barne- og familieveileder v/psykiske helsetjeneste er barneansvarlig tjeneste i Sauda kommune. Dette innebærer at veileder har et spesielt ansvar for at Barn som pårørende sine rettigheter blir ivaretatt. I tillegg har veileder ensvar for psykisk helstejeneste for barn og unge. Kreftkoordinator er også aktiv samarbeidspart i arbeidet med Barn som pårørende, både organisatorisk nivå og i direkte kontakt med familier og barn. Barne- og familieteamet gir behandling på 1.linje nivå/samtaleoppfølging/veiledning til barn og unge med egne vansker eller belastninger i fht psykisk helse, som lever med ruseller psykisk/somatisk sykdom i familien, driver foreldreveiledning, familiesamtaler m.m. Tjenestene til barn og unge er samlokalisert på Helsesenteret, disse er psykisk helse,, barnevern, ppt og legekontor. Tjenestene på helsesenteret samarbeider om oppfølging når situasjonen tilsier det, dam med samtykke fra foreldre/foresatt/barna- ungdommenen selv. Helsesenteret har tilbud om samtalegrupper for barn som har opplevd skilsmisse (PIS), og foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Vi er opptatt av at det er enkelt å få kontakt pr. telefon, oppmøte evt. via, skole og barnehage. Barne og familieteamet: kontaktperson Merete Herheim tlf Enhetsleder psykisk helse Jill Merete Bergsbakk. tlf Stord Førebyggjande helsetenester har delt ansvar for born i avdeliga: Leiande helsesøster Sigrun Helland for skulehelsetenesta og leiande helsesøster Hanne Robbestad for ar i Stord. Barnevernet. Lågterskeltilbod/samarbeidsfora i kommunen. "Samarbeidsfora" for PPT/Barnevern/Helsestasjon. Svangerskap og barseltid: tilbod om samtale etter "Edinburgmetoden". Foreldre som er tilvist kommunale tenester frå psykiatritenesta i Helse Fonna: Barna vert ivaretekne av psykisk helsetenester i kommunen som vurderer om barn i familien treng ekstra oppfølging. Kommunale samarbeidspartar kan vere: Førebygande tenester (Psykisk helsearbeidar eller helsesøster/skulehelsetenesta.) Kundetorget, tlf aktuell kontakt v/konkrete saker: Sigrun Helland, leiaransvar for førebyggjande helsetenester, dvs. både og skulehelsetenesta tlf / Suldal Barne- og ungdomstenesta (PPT og barnevernt.), helseavd. og Tverrfagleg rådgjevingsteam Oppvekstteam på kvar skule og barnehage (PPT, BV, ). X1-2 pr. semester ut frå størrelse på institusjon. tlf Barne- og familierettleiar Kari Myklebust tlf Sveio Tilbyr gruppe for barn av psykisk syke/rus, for barn etter skilsmisse og andre barn i ein vanskeleg livssituasjon etter behov. Individuelle samtalar/oppfølgningssamtalar. Ja, me har utarbeida fleire Psyk. sj.pl. Har faste samtaletider på ungdomsskulen og på barneskulane ved behov. prosedyrer ift barn og unge og Familiesamtalar. Bruk at ICDP i foreldreveiledningsgrupper. barneansvarlig. Me har laga Informasjonsarbeid: foreldremøter i barnehage og skule og ved enkeltkonsultasjoner brosjyre ift barn og unge i Sveio og samt på kommunens nettsider. psykisk helse og barn og unge Regnbuegrupper kvart år, for alle 6. klassane i Sveio kommune, bygger på Regnbueprogrammet. Svangerskap og barsel: Bruker EPDS og tilbyr støttesamtalar. som pårørande. Peace opplæring til foreldre etter behov, og oppfølging av barna. Konsultasjonsteam i kommunen ift. vold og overgrep. Barneansvarlig i Sveio: Grethe Natås, telf Foreldreveileder og helsesøster Ritha Forland tlf / Psyk. sj.pl. Nancy Bøhn Helgesen tlf / Sveio Tverrfaglig gruppe som lager overordnede planer og prosedyrer Tverrfaglig gruppe: Grethe Natås, leiande helsesøster Bente Johannessen, psyk.sjukepleiar Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 4

5 Tysnes Psykisk helseteneste, /skulehelseten este og legekontor Skjema for samtykke til å gje informasjon, gjeld alle avdelingane. Prosedyren "oppfølging av barn og psykisk sjuke og/eller rusavhengige foreldre", skal finnast i kvalitetssikringspermen. Tenesteytaren kan vere i t.d. fastlege, sosialkonsulent, helsesøster, psykisk helsearbeider eller andre helsearbeidarar. Psykisk helsearbeidar for barn og unge i 100 % stilling, psykiatrisk sjukepleiarstillingar (100% +50%) og helsesøsterstillingar (100% +50 %) Fastlegar Ressursgruppe for barn og unge. Gruppa har i oppstarten desse repr; barnevernleiar, sosial pedagogisk rådgjevar, styrar frå ein barnehage, rektor frå ein skule, leiande helsesøster, psykisk helsearbeidar. Tverrfagleg gruppe for barn og unge (TEBU-gruppa) møte x 3 pr år. Gruppa har desse repr: psykiatrisk sjukepleiar, psykisk helsearbeidar for barn/unge, helsessøster, kommunelege 1, barnevernskonsulent, kommunefysioterapeut, oppvekstsjef, rektorar, barnehagekonsulent, psykolog frå PPT og repr. frå BUP. Krisegruppe for barn/unge (BU-gruppa) Gruppa har desse repr: psykiatrisk sjukepleiar, psykisk helsearbeidar for barn og unge, helsesøster, oppvekstsjef, kommunelege 1, sokneprest. Psykiatrisk sjukepleiar Synnøve Espelund / Psykisk helsearbeidar for barn og unge May Siren Holme tlf / Leiande helsesøster Aslaug Singelstad / Tysvær Psykisk helseteneste Ja Psykisk helseteneste; barn-unge har lågterskel for samtalar, og kan nåast på nett, telefon og på skulane. Barn-unge skal få oppfylging etter behov, i forståing/ samarbeid med sine føresette. Ein samarbeidar tverrfagleg så langt som råd, og involverer fastlegen etter behov. IP er ein reidskap som kan nyttast. TUT kan være instrument for samordna tverrfaglege tiltak; og skolehelseteneste, PPT, barnevern og andre har også oppfylgingsarbeid for desse gruppene. Kurs/ gruppetilbod for Barn som pårørande (fysisk, psykisk og russjukdom hjå omsorgspersonar); ved Psykisk helseteneste. Individuell oppfylging som sekundærførebygging eller ved identifiserte behov. Informasjon/ undervisning. Veiledning BUP; Psykisk helseteneste b-u og Helsestasjon og skolehelseteneste. Fagansvarleg Gunn-Marit Lygre tlf eller Servicetorget, tlf og spør etter psykisk helseteneste Tysvær Tverrfagleg utgreiingsteam TUT Tverrfagleg utgreiing og tiltaksteam ; TUT, har som mål å sikra eit godt tverrfagleg samarbeid rundt barn og unge med samansette behov. Ei av oppgåvene til TUT-teamet er tverrfagleg utgreiing for å hjelpe barn, unge og deira føresette til ei meir heilskapeleg utgreiing, og for å hjelpe foreldre i sin kontakt med dei ulike tenestene i kommunen. Ei sak som skal opp i TUT må allereie vera knytt til ein av hjelpeinstansane som er representert i TUT. Dette til forskjell frå saker som kan tas opp i dei tverrfaglege oppvekstteama som er knytt til den einskilde skule/barnehage. Dersom barnet ikkje har ein slik tilknytning til konkret hjelpeinstans vil ein kunne ta kontakt med ein av instansane for ei førehandsdrøfting av saka. Det er foreldre som gjennom eige samtykkeskjema avgjer om ei sak skal drøftast i TUT. Foreldre møter ikkje sjølv i TUT. Dei vert sjølvsagt tatt med i den vidare prosessen når det er avklart kva instansar som skal arbeida vidare i saka. TUT er samansett av ; leiar frå PPT, Barnevernstenesta, NAV sosial, Seksjon helse, Fysio/ergoterapi, Helsestasjon - og skolehelsetenesta, Psykisk helseteneste, SLT koordinator. Instansar som har kontakt med vaksne barn i Tysvær, vedr. rus, psykiatri eller somatisk sjukdom kan ta kontakt for vidare vurdering av tilbod for barna. TUT: Ove Hansen tlf Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 5

6 Ullensvang Psykisk helsetjeneste og en Ja Ynskje om betre samarbeid med spes.helsetenesta. Tverrfagleg forum - samansett av representatntar frå skule,, barneverntenesta og PPT. Skal vere førebyggjande og/eller problemløysande og sikre at born får tidleg hjelp. SLT - samansett av politi, NAV, barneverntenesta og en - problemløysande og førebyggjende arbeid. Foreldreveiledning. Integrering av ulike tiltak som ungd.klubb 1 gong pr mnd, åpent bibliotek 3 ganger pr mnd., for flyktningsungdomar 1 gong pr mnd, Helsestasjon for born og unge 1 g.pr Psykiatrisk sjukepleiar Helga Midnes veke, faste dagar på asylmottaket 1 gong pr.mnd., folkehøgskulen 2 gongar pr.mnd, tlf rusforebyggjande arrangement - 16.mai og LAN (data kveld) 1 g.pr.år, undervisning på Helsesøster Gunn Marit Lægreid skular i psykisk helse/rusforebygging. tlf Ungdomskontakt - oppsøkjande virksomheit til elevar som går på vgs. Odda og Voss, alle Leiar av en Torbjørg Krogh Larsen under 20 år som fell utanfor skulen og som ikkje er i arbeid. tlf Individuelle samtalar, samarbeid med fastlege/slege. EPDS screening/samtale for å kartleggje/forebyggje svangerskapsdepresjon hjå alle nybakte mødre ved 6-8 veker etter fødsel. Samarbeid med jordmor der ho også tar i bruk EPDS screening rundt 20. svangerskapsveke. Samarbeid med skule og PPT med programmet "Zippy`s venner" for trinn og "alle har ei psykisk helse" for ungdomstrinnet. Veiledning x3 pr. år med PPT/klassekontakt og. Utsira Psykiatriteam Storparten dreier seg om forebygging blant barn og ungdom, spesielt unge som går på VGS Haugesund. Arild Søyland tlf Vindafjord Tverrfagleg samarbeidsmodell "Bygdamodellen" for drøfting av enkeltsaker. Vedtatt felles "Haldningar og verdiar" i arbeidet/ møte med barn og unge og foreldre i kommunen. System på individuelle planer med koordinator. Aktivt informasjonsarbeid - egen brosjyre "Dette gjer me Her finn du oss". Årleg konferanse "Oppvekst i Vindafjord". Eige prosjekt "for alle og for den eine" med fokus på tverrfaglig samarbeid for barn og unge. Synneve Brendsdal tlf / Veiledningssenteret for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (frivillig org.) Psykisk syke - Nei Rus-avhengige - Ja NKS Veiledningssenter for pårørende i Haugesund er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige, innsatte i fengsel/personer med og etterlatte etter rusrelaterte dødsfall. Veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper og tilbyr: individuelle samtaler (over telefon eller på kontoret), oppfølging av barn og unge, parsamtaler, familiesamtaler, ulike samtalegrupper. Ungdomsgrupper for barn av- og søsken til rusmiddelavhengige i alderen år. Barnegrupper for barn i alderen (6-9 år) eller (9-12 år).eget tilbud til voksne "barn av" rusmiddelavhengige over 18 år. Jeanette Vea tlf Kreftomsorg Rogaland Haugesund Ja Målgrupper: Barn og unge som er pårørende ved kreft eller selv har kreft. Møteplassen for barn 4-12 år 1 gg/mnd på Vestre Gård, aktiviteter og samtaler ved kreftsykepleier, mat. Besøk i Kongeparken 1 gg/år. Ung i vest for ungdom år, gruppeaktiviteter onsdager kl , 2. el. 3. hver uke. Glassdøren, en film laget av ungdomsgruppen om ungdommene som blir en del av ungdomsgruppen. Kan brukes i undervisning (skoler, sykehus, er mm.) Familie-/individuelle samtaler - samtaler med barn, sammen med foreldre eller alene, kan også møte dem på skolen eller hjemme. Klassebesøk - når barnet/familien ønsker det. Veiledning og informasjon til barnehagepersonell - når barn er pårørende til kreft, i et personalmøte, barns reaksjoner, og hvordan møte dem. Målfrid Haraldseid Eide, kreftsykepleier, - tlf Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 6

7 Voksne for barn Lokallag Haugalandet Faste aktiviteter: Møteplassen for ungdom (gruppetilbud), samtalegrupper for foreldre, medlemsmøter, årlig seminar i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, kurs og seminar i samarbeid med hovedorganisasjonen. Vi har noen faste aktiviteter som vi prioriterer å drive hvert år. Vi legger invitasjoner ut på facebook og blogg, samt sender invitasjoner til alle medlemmer og interesserte på mail. Alle kurs og seminar blir også lagt inn i Voksne for Barn sin oversikt på nettet på vfb.no. Leder Elin Thorsen tlf blogg: vfbhaugalandet.blogspot.com facebook-gruppe: Voksne for barn - Haugalandet profil: Vfb Haugalandet Lokallag Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 7

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST MELDINGER 14. APRIL 2008 UTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Nr. 23/08 Plan for psykisk helsearbeid 2007-2010, statusrapport for tiltak i delplan I barn/unge pr desember 2007 Skriv datert 31.03.08 fra kommunaldirektør

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 14.04.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

OM SKULEHELSEPLANEN...4 FELLESPLAN...7

OM SKULEHELSEPLANEN...4 FELLESPLAN...7 I 1 OM SKULEHELSEPLANEN...4 KVIFOR NY SKULEHELSEPLAN?... 4 KVA ER KOMMUNAL SKULEHELSEPLAN?... 4 TILGANG TIL PLANEN... 4 OPPBYGGING AV PLANEN... 5 BRUK AV PLANEN... 5 EVALUERING OG VEDLIKEHALD AV SKULEHELSEPLANEN...

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12

Luster kommune. Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Luster kommune Handsama: Vedteke av Luster kommunestyre 24.05.2012, sak 43/12 Innhald 1.0 Innleiing... 3 1.1 Lovgiving... 3 1.2 Arbeid med planen... 3 1.3 Nasjonale mål/retningsliner... 4 1.3.1 Regjeringa

Detaljer

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007.

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. Innhold 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing.... 2 DEL 1 - FELLESPLAN... 4 2. Føremål med skulehelseplanen... 4 2.1.Innsatsområder....

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Steg Nr 1 Medbestemmelse

Steg Nr 1 Medbestemmelse 1 Steg Nr 1 Medbestemmelse Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse? - Ungdomsrådet - Nylig vedtak om å opprette barnas kommunestyre - Elevråd - Klubbstyre i 3

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30. Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.03.2014 Tidspunkt: 09:30 Komitè for levekår Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Foto: Jorunn Gravem Whittaker

Foto: Jorunn Gravem Whittaker Foto: Jorunn Gravem Whittaker PLANEN GJELD FOR: 1.Dei kommunale barnehagane 2.Grunnskulen 3.Kulturskulen 4.Sosiale-og førebyggjande tenester for barn og unge 5.Barnevern side 2 Plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

BROBYGGEREN TJENESTEOVERSIKT

BROBYGGEREN TJENESTEOVERSIKT BROBYGGEREN TJENESTEOVERSIKT SAMARBEID OG HELHET FOR MENNESKER MED PSYKISKE LIDELSER OG/ELLER RUSAVHENGIGHET: Nopro AS Notodden kommune NAV Notodden Sykehuset Telemark HF Notodden/Seljord DPS, Notodden

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 INNHOLD Sammendrag av Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Fet kommune 2010 2018 4 DEL 1: Bakgrunn og begrunnelse Kap. 1. Bakgrunn for arbeidet

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune

Barn som pårørende. Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Barn som pårørende Rutinebeskrivelse for Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet i Hammerfest kommune... 3 1.2 Formål med rutinebeskrivelsen... 4 2. Rutinebeskrivelse...

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011

Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 Vedlegg 3 Temaplan for psykisk helse 2007-2008 Forslag til TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE 2008-2009 Vedlegg til handlingsprogrammet 2008-2011 INNHOLD INNLEDNING...3 OPPTRAPPINGSPLAN OG OPPTRAPPINGSMIDLER (1999-2008)...3

Detaljer

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune

Strategiplan for folkehelsearbeid. Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune Strategiplan for folkehelsearbeid Tannhelsetenesta Hordaland fylkeskommune 2012-2014 Strategiplan for folkehelsearbeid 2012-2014 3 Folkehelsearbeid Samfunnet sin totale innsats for å oppretthalde, betre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE HELSEARBEID... 4 3.0 OVERGRIPENDE TILTAK... Oppdatert psykiatriplan for Selbu Kommune 2007-2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 FORHOLDET TIL VEDTATTE PLANER... 3 1.2 LOVGRUNNLAG:... 3 2.0 OVERSIKT OVER SELBU KOMMUNES SAMLEDE PSYKISKE

Detaljer

Familiesentersatsingen - status og veien videre

Familiesentersatsingen - status og veien videre Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30313/2012 2012/3751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Komitè for levekår 07.06.2012 12/15 Tverlandet

Detaljer

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008

Psykisk helse 2009-12. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 Psykisk helse 2009-12 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2008 1. Bakgrunn... 2 2. Kommunale dokumenter... 2 3. Fordeling av statstilskudd psykiatri 2008... 2 4. Vurdering av tiltak delfinansiert ved statlige

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

- Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte?

- Hvordan sikrer kommunen at enkeltbarn blir hørt når det treffes avgjørelser i kommunale organer som angår dem direkte? Salangen kommune SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE kartlegging av situasjonen i Salangen Salangen kommune har gjennomgått de syv steg i Sjumilssteget for barn og unge i Troms. Følgende er utarbeidet som foreløpig

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

Evaluering av Forebyggende familieteam 2008 2011 - Forsøk med familieambulatoriet i Vestre Viken HF.

Evaluering av Forebyggende familieteam 2008 2011 - Forsøk med familieambulatoriet i Vestre Viken HF. Vestre Viken HF Styringsgruppen for forebyggende familieteam v/ leder Torgeir Vethe Vestre Viken HF 3004 Drammen. Evaluering av Forebyggende familieteam 2008 2011 - Forsøk med familieambulatoriet i Vestre

Detaljer