Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande"

Transkript

1 Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande Bokn for psykisk helse Planlegger rutiner for begge Bømlo steam Ja Tverrfaglig gruppe for barn og unge, team for barn og unge EPDS screening av mødre på Lavterskeltilbud psykisk helseteneste Tett samarbeid mellom skole-barnehage- Bømlo har eit førebyggjande TILTAKSTEAM - tiltak for barn og familiar i risiko To psykologar. Psykisk helsearbeider i skulehelsetenesten. Oppfølging og LOS-funksjon for ungdom MOT - systemretta førebyggjande rus og psykisk haldningsarbeid i heim, skule og fritid SLT-systemretta førebyggjande rus- og kriminalitetsførebyggjande i tett samarbeid med kommune og politi T.d. etablerte rutinar for bekymringssamtale og ruskontrakt Foreldrerettleiing PMTO, Cos, DuÅ, ICDP basis og for minoriteter Helsesøster Henriette Skjelstad Lindanger tlf eller Leder for psykisk helsetjeneste: Miriam Berland tlf / Koordinator Elisabeth Bakke tlf Bømlo Helsestasjon Ja Bømlo har sped- og småbarnsteam i der foreldrerettleiar og psykolog rullerer på rettleiing på sysem og individnivå til helsesøstre/ jordmødre. EPDS kartlegging for å tilby støttesamtalar til mødre med, eller i risiko for svangerskapsdepresjon. "Jordmor der du bur", dvs. heimebesøk ved tidleg utskriving og barselgruppe med forkus på bl.a. samspel og tilknytning. NBO-veiledning (New Born Observation) Fokus på system og samtykke til samarbeid melleom etatar (barn og vaksne) der barneperspektivet er i fokus. Vårt barnevern er interkommunalt (Sunnhordland interkommunale barnevern) og ikkje ein organisatorisk del av resten av hjelpeapparatet i Barne- og Familietenesta pr. i dag. Fast samarbeid med asylmottak og vaksenopplæringa med fokus på flyktningehelse. Handlingsrettleiar og stafettlogg for barn og familiar i risiko. Verksemdsleiar Barne- og Familietenesta: Linda Hellen tlf , sentralbord: steam-koordinator Elisabeth Bakke tlf Etne Utarbeida brosjyrer som er gjort kjent på heimesider, skule/barnehage/legekontor/barne vern/helse-fonna. Møte 1 gg/mnd. Pyskisk helseteneste og. EPDS screening/samtale for å kartlegge/forebygge svangerskapsdepresjon hos alle nybakte mødre ved 6-8 veker etter fødsel. Foreldrerettleiing "saman foreldre/barn" PIS grupper (skilsmissegrupper) Helsestasjon for ungdom. Samarbeid med spesialsjukepleiar psykisk helse/lege/skule/barnevern etter behov. Fokus på samtykke for tverrfagleg samarbeid. Trefftider og samarbeid med skular/barnehagar/ppt/barnevern/slt. Undervisning psyk. førstehjelp, psykisk helse mm i skulen. Elin Grindheim Hovda tlf Familieambulatoriet Medisinsk klinikk, Barneseksjonen, Helse Fonna Ja. Oppfølgende barneundersøkelser Tverrfaglig tilbud rettet mot foreldre i risiko - tilbud om veiledning, søtte og oppfølging i form av: - Forsterket svangerskapsomsorg - Oppfølgende barneundersøkelser - Individuelt tilpasset oppfølging etter fødsel - Veiledning og råd knyttet til barns behov og utvikling - Langtidsoppfølging - svangerskap og til barnet er 6 år. Supplement og rådgivning/støtte til andre instanser. Koordinerende arbeid - bistå i etablering av tjenestenettverk. Prosjektleiar Kjersti Nygaard Bårdsen, tlf / Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 1

2 Familievernkontoret Haugesund tlf Familievernkontoret Stord tlf Familievernkontoret Odda tlf Psykisk helse: Undersøkjer med aktuelle brukarar om dei har barn, situasjonen for desse og om dei ynskjer oppfølging. Tilbyr individuelle samtalar. Samarbeid med barnevern, skule og. Psykiatrikoordinator Solfrid Bakke Tranøy Fitjar Deltek i tverrfaglege møter i ungdomsskulen. tlf: Har prosedyre for oppfølging og Helsestasjonen: Helsesøster Kathrine Berrefjord Faste møter med psykisk helse og BUP. informasjon til barn som er tlf: Faste møter med fastlegane. pårørande Psykisk helsearbeidar Rakel Bjånesøy Samarbeidar med psykisk helsearbeidar ved ungdomsskulen, der ein driv grupper og har målretta helseundersøkingar. tlf: Deltek i tverrfaglege grupper i skulane. Samarbeidar med kreftsjukepleiar ved behov. Deltek i høve program i skulane om psykisk helse. Haugaland A-senter Blå Kors Ja Kartleggingsskjema ved innleggelse, indv. samtaler og informasjonsarbeid Haugalandsløftet Haugesund Haugesund Samarbeidsprosjekt 10 kommunar Helseforebygging Modellkommune - på tvers av etatar Avd. har rutiner for barn av psykisk syke Egne tiltak Kartleggingsskjema i samtale med foreldre for å avdekke behov og evt. henvise til andre tiltak "Basen" Barne- og familiesenter: Lavterskel tilbud for foreldre med barn i alderen 0-6 år. Samarbeidstiltak mellom PPT, Helsestasjon og barnevern. Tone Johnsen tlf Prosjektleiar Marit Ness e-post: tlf.: / En kan ta kontakt med PPT dersom en oppdager barn som har behov for videre oppfølging. Enhetsleder Erling Andrè Ytterøy L`organge tlf Basen tlf Helse Fonna Helseforetak Helse Fonna Helseforetak Klinikk for psykisk helsevern Somatiske klinikkar på Haugesund, Stord og Odda sjukehus Har prosedyrar for Barn som pårørande. Gjeld både ved innlegging og poliklinisk behandling. Har rutinar for barn som pårørande Kartleggingsamtale om barn og situasjonen for desse, ut frå fast samtalemal. Gir tilbod om familiesamtale. Forsamtale for å førebu familiesamtalen og trygge foreldren/foreldra. Familiesamtale med pasienten, evt. andre omsorgspersonar og barn(a). Legge til rette for kontakt og besøk ved innlegging. Oppfølging. Gi informasjon om og evt. hjelpe til med å knytte kontakt med andre: Kommunale tenester, skule/barnehage, BUP, barneverntenesta, gruppetilbod. Kvar sengepost/pol.klin. har eigen barneansvarleg. Spørsmål kan også takast opp med behandlar til pasienten. Tilbyr oppfølging av barn når pårørande blir lagt inn: Legge til rette for besøk. Brosjyrar og materiell om sjukdom og reaksjonar hos barn. Familiesamtale med pasient, evnt. andre omsorgspersoner og barn(a). Informasjon om og evnt. hjelp til å knytte kontakt med andre hjelpeinstansar, eks. kommune, pasientforeningar. Nettverksbygging omkring familien, eks kontakt med skule/barnehage, helsesøster. Pasienten sin behandlar har hovudansvar for kartlegging og familiesamtale. Det er også utpeikt barneansvarlege på kvar post/eining. Koordinator Kari Vik Stuhaug tlf (Eiga liste over barneansvarlege) Koordinator Christense Eileraas Ek tlf Alle postar/einingar har ein barneansvarleg for dette arbeidet. Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 2

3 Jondal Karmøy Helsestasjon og helseavdeling Helsestasjon og skolehelsetjeneste Nei Ja Miljøarbeid, indviduelle samtalar, støttekontakt og avlastning barnevern, tverrfagleg ansvarsgrupper. Bruk av EPDS skjema for å fange opp depresjon etter fødsel. Deretter gi den hjelpen ein ser vedkommande har behov for. Tilbod om psykolog for barn og unge i kommunen. Bestillerkontoret og psykisk helseteneste har rutiner for å spørre om pasienten har barn og behov for støtte. Trekker inn og skolehelsetjeneste ved behov. Foreldre/barn team. Gruppe for barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige, 1 gruppe pr halvår. Familiesamtale i regi av foreldre/barn team. Foreldreveiledning i regi av foreldre/barn team. Eldbjørg Hammer tlf / Ingebjørg Grøtt tlf Foreldre/barn-teamet: Hild Jorunn Olsen tlf og Randi Orhammer tlf Kvinnherad TTBU ( og tenester for barn og unge) er samansett av utekontakt, barnevern, ppt, hjelpetiltak etter sos.tj.lova, m/ jordmødre og psykisk helsearbeidarar. Vi har regelmessige samarbeidsmøter, men ikkje felles skriftlege rutinar for kartlegging og oppdaging. Utekontakt: informasjonsarbeid/ undervisning, samtalegrupper, indiv.oppfølging m.m. PPT: Kartlegging, individuell oppfølging familiesamtaler og andre tiltak. Barnevernet: Ulike frivillige hjelpetiltak og omsorgstiltak, familiesamtaler m.m. Psykisk helsearb. for barn og unge: Individuell oppfølging med støttesamtaler, informasjon/undervisning samt gruppetilbod m.m. Helsestasjon: indivi. oppfølging, mødregruppe, familiesamtaler. Helsestasjon for ungdom. Barn i denne målgruppa får/kan, med bakgrunn i sine ulike vanskar evt. tilleggsvanskar, nytte ulike tiltak via det ordinære hjelpeapparatet. Utanom eit eige gruppetilbod er det ikkje sett i verk spesielle tiltak for denne gruppa. Andre avdelingar i TTBU gir PMTO, Marte Meo, andre grupper, foreldrerettleiing, utgreiing og avlastningstiltak. Gjennom samarbeid mellom BUP-Kvinnherad kommune om gruppetilbod for barn, har vi relativt god oversikt over målgruppa. Vi har jobba i høve til å gi informasjon om gruppetilbodet til fastlegar, foreldre og andre samarbeidspartnarar, men dette er ikkje nedfelt i felles rutinar. Kvinnherad kommune, TTBU, Husnestunet, 5460 HUSNES v/ Monika Haugland tlf Husnes, tlf Psykisk helsearbeidare Oddbjørg Bjelland, tlf Laila Sunde, tlf Solfrid Seeberg, tlf Odda Har rutinar Spør etter informasjon om barn av brukarar. Kan ta opp konkrete saker/familiar i tverrfaglege team som blir oppretta etter behov. Psykiatrikoordinator Nina Iren Nesheim tlf / Odda Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Har rutiner Helsestasjonen har et utvidet fokus og kompetanse innenfor sped- og småbarns psykiske helse. Vi bruker ulike kartleggingsverktøy for å kartlegge risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer rundt barnet slik at vi sammen med foreldrene kan sette inn gode Leiane helsesøster Inger Lise Haukaas tiltak. I økende grad bruker vi hjemmebesøk som metode. Marte Meo og Circle of Security tlf. samt motiverende intervjuteknikk brukes i arbeidet sammen med foreldrene. Alle skoler har / skolehelsetjeneste til faste tider. Vi har faste samarbeidsteam i alle barnehager og skoler. Kommunepsykolog er tilknyttet en og arbeider med barn og unge 0-18 år. Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 3

4 Sauda Helsesenteret Ja Barne- og familieveileder v/psykiske helsetjeneste er barneansvarlig tjeneste i Sauda kommune. Dette innebærer at veileder har et spesielt ansvar for at Barn som pårørende sine rettigheter blir ivaretatt. I tillegg har veileder ensvar for psykisk helstejeneste for barn og unge. Kreftkoordinator er også aktiv samarbeidspart i arbeidet med Barn som pårørende, både organisatorisk nivå og i direkte kontakt med familier og barn. Barne- og familieteamet gir behandling på 1.linje nivå/samtaleoppfølging/veiledning til barn og unge med egne vansker eller belastninger i fht psykisk helse, som lever med ruseller psykisk/somatisk sykdom i familien, driver foreldreveiledning, familiesamtaler m.m. Tjenestene til barn og unge er samlokalisert på Helsesenteret, disse er psykisk helse,, barnevern, ppt og legekontor. Tjenestene på helsesenteret samarbeider om oppfølging når situasjonen tilsier det, dam med samtykke fra foreldre/foresatt/barna- ungdommenen selv. Helsesenteret har tilbud om samtalegrupper for barn som har opplevd skilsmisse (PIS), og foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Vi er opptatt av at det er enkelt å få kontakt pr. telefon, oppmøte evt. via, skole og barnehage. Barne og familieteamet: kontaktperson Merete Herheim tlf Enhetsleder psykisk helse Jill Merete Bergsbakk. tlf Stord Førebyggjande helsetenester har delt ansvar for born i avdeliga: Leiande helsesøster Sigrun Helland for skulehelsetenesta og leiande helsesøster Hanne Robbestad for ar i Stord. Barnevernet. Lågterskeltilbod/samarbeidsfora i kommunen. "Samarbeidsfora" for PPT/Barnevern/Helsestasjon. Svangerskap og barseltid: tilbod om samtale etter "Edinburgmetoden". Foreldre som er tilvist kommunale tenester frå psykiatritenesta i Helse Fonna: Barna vert ivaretekne av psykisk helsetenester i kommunen som vurderer om barn i familien treng ekstra oppfølging. Kommunale samarbeidspartar kan vere: Førebygande tenester (Psykisk helsearbeidar eller helsesøster/skulehelsetenesta.) Kundetorget, tlf aktuell kontakt v/konkrete saker: Sigrun Helland, leiaransvar for førebyggjande helsetenester, dvs. både og skulehelsetenesta tlf / Suldal Barne- og ungdomstenesta (PPT og barnevernt.), helseavd. og Tverrfagleg rådgjevingsteam Oppvekstteam på kvar skule og barnehage (PPT, BV, ). X1-2 pr. semester ut frå størrelse på institusjon. tlf Barne- og familierettleiar Kari Myklebust tlf Sveio Tilbyr gruppe for barn av psykisk syke/rus, for barn etter skilsmisse og andre barn i ein vanskeleg livssituasjon etter behov. Individuelle samtalar/oppfølgningssamtalar. Ja, me har utarbeida fleire Psyk. sj.pl. Har faste samtaletider på ungdomsskulen og på barneskulane ved behov. prosedyrer ift barn og unge og Familiesamtalar. Bruk at ICDP i foreldreveiledningsgrupper. barneansvarlig. Me har laga Informasjonsarbeid: foreldremøter i barnehage og skule og ved enkeltkonsultasjoner brosjyre ift barn og unge i Sveio og samt på kommunens nettsider. psykisk helse og barn og unge Regnbuegrupper kvart år, for alle 6. klassane i Sveio kommune, bygger på Regnbueprogrammet. Svangerskap og barsel: Bruker EPDS og tilbyr støttesamtalar. som pårørande. Peace opplæring til foreldre etter behov, og oppfølging av barna. Konsultasjonsteam i kommunen ift. vold og overgrep. Barneansvarlig i Sveio: Grethe Natås, telf Foreldreveileder og helsesøster Ritha Forland tlf / Psyk. sj.pl. Nancy Bøhn Helgesen tlf / Sveio Tverrfaglig gruppe som lager overordnede planer og prosedyrer Tverrfaglig gruppe: Grethe Natås, leiande helsesøster Bente Johannessen, psyk.sjukepleiar Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 4

5 Tysnes Psykisk helseteneste, /skulehelseten este og legekontor Skjema for samtykke til å gje informasjon, gjeld alle avdelingane. Prosedyren "oppfølging av barn og psykisk sjuke og/eller rusavhengige foreldre", skal finnast i kvalitetssikringspermen. Tenesteytaren kan vere i t.d. fastlege, sosialkonsulent, helsesøster, psykisk helsearbeider eller andre helsearbeidarar. Psykisk helsearbeidar for barn og unge i 100 % stilling, psykiatrisk sjukepleiarstillingar (100% +50%) og helsesøsterstillingar (100% +50 %) Fastlegar Ressursgruppe for barn og unge. Gruppa har i oppstarten desse repr; barnevernleiar, sosial pedagogisk rådgjevar, styrar frå ein barnehage, rektor frå ein skule, leiande helsesøster, psykisk helsearbeidar. Tverrfagleg gruppe for barn og unge (TEBU-gruppa) møte x 3 pr år. Gruppa har desse repr: psykiatrisk sjukepleiar, psykisk helsearbeidar for barn/unge, helsessøster, kommunelege 1, barnevernskonsulent, kommunefysioterapeut, oppvekstsjef, rektorar, barnehagekonsulent, psykolog frå PPT og repr. frå BUP. Krisegruppe for barn/unge (BU-gruppa) Gruppa har desse repr: psykiatrisk sjukepleiar, psykisk helsearbeidar for barn og unge, helsesøster, oppvekstsjef, kommunelege 1, sokneprest. Psykiatrisk sjukepleiar Synnøve Espelund / Psykisk helsearbeidar for barn og unge May Siren Holme tlf / Leiande helsesøster Aslaug Singelstad / Tysvær Psykisk helseteneste Ja Psykisk helseteneste; barn-unge har lågterskel for samtalar, og kan nåast på nett, telefon og på skulane. Barn-unge skal få oppfylging etter behov, i forståing/ samarbeid med sine føresette. Ein samarbeidar tverrfagleg så langt som råd, og involverer fastlegen etter behov. IP er ein reidskap som kan nyttast. TUT kan være instrument for samordna tverrfaglege tiltak; og skolehelseteneste, PPT, barnevern og andre har også oppfylgingsarbeid for desse gruppene. Kurs/ gruppetilbod for Barn som pårørande (fysisk, psykisk og russjukdom hjå omsorgspersonar); ved Psykisk helseteneste. Individuell oppfylging som sekundærførebygging eller ved identifiserte behov. Informasjon/ undervisning. Veiledning BUP; Psykisk helseteneste b-u og Helsestasjon og skolehelseteneste. Fagansvarleg Gunn-Marit Lygre tlf eller Servicetorget, tlf og spør etter psykisk helseteneste Tysvær Tverrfagleg utgreiingsteam TUT Tverrfagleg utgreiing og tiltaksteam ; TUT, har som mål å sikra eit godt tverrfagleg samarbeid rundt barn og unge med samansette behov. Ei av oppgåvene til TUT-teamet er tverrfagleg utgreiing for å hjelpe barn, unge og deira føresette til ei meir heilskapeleg utgreiing, og for å hjelpe foreldre i sin kontakt med dei ulike tenestene i kommunen. Ei sak som skal opp i TUT må allereie vera knytt til ein av hjelpeinstansane som er representert i TUT. Dette til forskjell frå saker som kan tas opp i dei tverrfaglege oppvekstteama som er knytt til den einskilde skule/barnehage. Dersom barnet ikkje har ein slik tilknytning til konkret hjelpeinstans vil ein kunne ta kontakt med ein av instansane for ei førehandsdrøfting av saka. Det er foreldre som gjennom eige samtykkeskjema avgjer om ei sak skal drøftast i TUT. Foreldre møter ikkje sjølv i TUT. Dei vert sjølvsagt tatt med i den vidare prosessen når det er avklart kva instansar som skal arbeida vidare i saka. TUT er samansett av ; leiar frå PPT, Barnevernstenesta, NAV sosial, Seksjon helse, Fysio/ergoterapi, Helsestasjon - og skolehelsetenesta, Psykisk helseteneste, SLT koordinator. Instansar som har kontakt med vaksne barn i Tysvær, vedr. rus, psykiatri eller somatisk sjukdom kan ta kontakt for vidare vurdering av tilbod for barna. TUT: Ove Hansen tlf Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 5

6 Ullensvang Psykisk helsetjeneste og en Ja Ynskje om betre samarbeid med spes.helsetenesta. Tverrfagleg forum - samansett av representatntar frå skule,, barneverntenesta og PPT. Skal vere førebyggjande og/eller problemløysande og sikre at born får tidleg hjelp. SLT - samansett av politi, NAV, barneverntenesta og en - problemløysande og førebyggjende arbeid. Foreldreveiledning. Integrering av ulike tiltak som ungd.klubb 1 gong pr mnd, åpent bibliotek 3 ganger pr mnd., for flyktningsungdomar 1 gong pr mnd, Helsestasjon for born og unge 1 g.pr Psykiatrisk sjukepleiar Helga Midnes veke, faste dagar på asylmottaket 1 gong pr.mnd., folkehøgskulen 2 gongar pr.mnd, tlf rusforebyggjande arrangement - 16.mai og LAN (data kveld) 1 g.pr.år, undervisning på Helsesøster Gunn Marit Lægreid skular i psykisk helse/rusforebygging. tlf Ungdomskontakt - oppsøkjande virksomheit til elevar som går på vgs. Odda og Voss, alle Leiar av en Torbjørg Krogh Larsen under 20 år som fell utanfor skulen og som ikkje er i arbeid. tlf Individuelle samtalar, samarbeid med fastlege/slege. EPDS screening/samtale for å kartleggje/forebyggje svangerskapsdepresjon hjå alle nybakte mødre ved 6-8 veker etter fødsel. Samarbeid med jordmor der ho også tar i bruk EPDS screening rundt 20. svangerskapsveke. Samarbeid med skule og PPT med programmet "Zippy`s venner" for trinn og "alle har ei psykisk helse" for ungdomstrinnet. Veiledning x3 pr. år med PPT/klassekontakt og. Utsira Psykiatriteam Storparten dreier seg om forebygging blant barn og ungdom, spesielt unge som går på VGS Haugesund. Arild Søyland tlf Vindafjord Tverrfagleg samarbeidsmodell "Bygdamodellen" for drøfting av enkeltsaker. Vedtatt felles "Haldningar og verdiar" i arbeidet/ møte med barn og unge og foreldre i kommunen. System på individuelle planer med koordinator. Aktivt informasjonsarbeid - egen brosjyre "Dette gjer me Her finn du oss". Årleg konferanse "Oppvekst i Vindafjord". Eige prosjekt "for alle og for den eine" med fokus på tverrfaglig samarbeid for barn og unge. Synneve Brendsdal tlf / Veiledningssenteret for pårørende Norske Kvinners Sanitetsforening (frivillig org.) Psykisk syke - Nei Rus-avhengige - Ja NKS Veiledningssenter for pårørende i Haugesund er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til rusmiddelavhengige, innsatte i fengsel/personer med og etterlatte etter rusrelaterte dødsfall. Veiledning og informasjon til pårørende i alle aldersgrupper og tilbyr: individuelle samtaler (over telefon eller på kontoret), oppfølging av barn og unge, parsamtaler, familiesamtaler, ulike samtalegrupper. Ungdomsgrupper for barn av- og søsken til rusmiddelavhengige i alderen år. Barnegrupper for barn i alderen (6-9 år) eller (9-12 år).eget tilbud til voksne "barn av" rusmiddelavhengige over 18 år. Jeanette Vea tlf Kreftomsorg Rogaland Haugesund Ja Målgrupper: Barn og unge som er pårørende ved kreft eller selv har kreft. Møteplassen for barn 4-12 år 1 gg/mnd på Vestre Gård, aktiviteter og samtaler ved kreftsykepleier, mat. Besøk i Kongeparken 1 gg/år. Ung i vest for ungdom år, gruppeaktiviteter onsdager kl , 2. el. 3. hver uke. Glassdøren, en film laget av ungdomsgruppen om ungdommene som blir en del av ungdomsgruppen. Kan brukes i undervisning (skoler, sykehus, er mm.) Familie-/individuelle samtaler - samtaler med barn, sammen med foreldre eller alene, kan også møte dem på skolen eller hjemme. Klassebesøk - når barnet/familien ønsker det. Veiledning og informasjon til barnehagepersonell - når barn er pårørende til kreft, i et personalmøte, barns reaksjoner, og hvordan møte dem. Målfrid Haraldseid Eide, kreftsykepleier, - tlf Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 6

7 Voksne for barn Lokallag Haugalandet Faste aktiviteter: Møteplassen for ungdom (gruppetilbud), samtalegrupper for foreldre, medlemsmøter, årlig seminar i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, kurs og seminar i samarbeid med hovedorganisasjonen. Vi har noen faste aktiviteter som vi prioriterer å drive hvert år. Vi legger invitasjoner ut på facebook og blogg, samt sender invitasjoner til alle medlemmer og interesserte på mail. Alle kurs og seminar blir også lagt inn i Voksne for Barn sin oversikt på nettet på vfb.no. Leder Elin Thorsen tlf blogg: vfbhaugalandet.blogspot.com facebook-gruppe: Voksne for barn - Haugalandet profil: Vfb Haugalandet Lokallag Ressursperm Barn som pårørande revidert 2015 Kap 8 Merknad: Den aktuelle eininga/kontaktperson står sjølv ansvarleg for innhaldet i informasjonen! Side 7

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande

Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande Bokn Helsestasjon Ja Bømlo steam Ja Tverrfaglig gruppe for barn og unge, team for barn og unge EPDS screening av mødre på helsestasjon

Detaljer

Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande

Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande Bokn Helsestasjon Ja Tverrfaglig gruppe for barn og unge, team for barn og unge EPDS screening av mødre på helsestasjon Lavterskeltilbud

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande

Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande Oversikt over tiltak og kontaktpersonar relatert til barn som pårørande Bokn Helsestasjon Ja Bømlo steam Ja Tverrfaglig gruppe for barn og unge, team for barn og unge EPDS screening av mødre på Lavterskeltilbud

Detaljer

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Koordinator Kari Vik Stuhaug, Barn som pårørande i Klinikk for psykisk helsevern 1 Superhelten Sara 19.10.2015

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL. Eit samarbeid mellom kommunane Aurland, Lærdal og Årdal. Aurland kommune Vangen

BARN SOM PÅRØRANDE AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL. Eit samarbeid mellom kommunane Aurland, Lærdal og Årdal. Aurland kommune Vangen BARN SOM PÅRØRANDE AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL 2017-2021 Eit samarbeid mellom kommunane Aurland, Lærdal og Årdal Aurland kommune Vangen 1 57 63 29 02 Plan for BARN SOM PÅRØRANDE i Aurland, Lærdal og Årdal

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

SLT- HANDLINGSPLAN. Mai 2012

SLT- HANDLINGSPLAN. Mai 2012 SLT- 2012 HANDLINGSPLAN Mai 2012 Strategisk mål Indikator Måltal Tiltak Ansvar Tema 1. Rus og narkotika bekjempelse Opplyse og informere om rus situasjonen i Vindafjord og Etne Ved bruk av politiets data

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Februar 2016 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Heilskapleg tilbod til vaksne med stor og langvarig belastning

Heilskapleg tilbod til vaksne med stor og langvarig belastning Pårørandeprosjektet Spørjeskjema for vaksne pårørande til heimebuande brukarar i Stord Kommune. Heilskapleg tilbod til vaksne med stor og langvarig belastning Stord Kommune Borggata 2 5417 Stord Postadresse:

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 2, 1.2016 Nettverk for lærings- og meistringstilbod Bokn Bømlo Etne Fitjar Haugesund Jondal Karmøy Kvinnherad Odda Sauda

Detaljer

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune.

BEREDSKAPSPLAN. Jølster Kommune. BEREDSKAPSPLAN i Jølster Kommune. Vedlegg 3: Plan for psykososial støttegruppe. Vedteken i kommunestyret 01.03.05, K sak 09/05. Revidert juni 2006. 1 Innhald: 1.0 Generelt om støttegruppa:... 3 1.1 Innkalling

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Rapportering på tilskudd Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (16/40503)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Rapportering på tilskudd Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (16/40503) Side 1 av 5 Fra: Monika Høyer Haugland[monika.hoyer.haugland@kvinnherad.kommune.no] Sendt: 08.03.2017 14:44:39 Til: Post[post@kvinnherad.kommune.no] Tittel: VS: Questback kvittering -> Rapportering på

Detaljer

Helse- og forebygging

Helse- og forebygging Resultatområdet Helse- og forebygging Vår ref 0/2013 Rutineomtale for Tverrfagleg utgreiings- og tiltaksteam(tut-teamet) Klient- og systemsaker Vår ref 0/2013 Rutinar for Tverrfagleg Utgreiings- og Tiltaksteam(TUT)

Detaljer

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Reflekterande team Oktoberseminaret 2011 Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Bakgrunn Reflekterande team vert nytta som arbeidsmetode i tverrfagleg gruppe ved Familiens Hus i Øygarden

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland

Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland Omfanget av fysisk aktivitet i grunnskulane i Sunnhordland og Nord Rogaland - Ei kartlegging av bruken av organisert fysisk aktivitet i skuletida utanom kroppsøvingsfaget og friminutta Høgskulelektor Trond

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne

Kurs/ temadager Målgrupper Sted Måned/ dato Format I samarbeid med Haugesund sykehus Voksne OVERSIKT GRUPPEBASERT OPPLÆRINGSTILBUD MED FOKUS PÅ FRISKLIV, LÆRING OG MESTRING STED: HAUGESUND SYKEHUS OG I DE ULIKE KOMMUNENE I HAUGALANDSOMRÅDET 2015 Kurs/ temadager Mål Sted Måned/ dato Format I samarbeid

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Informasjon om Helsestasjons- og skulehelsetenesta.

Informasjon om Helsestasjons- og skulehelsetenesta. Informasjon om Helsestasjons- og skulehelsetenesta. Helsestasjonen er ein møtestad for foreldre/barn og fagfolk med fokus på førebyggjande arbeid. Her kan ein få dela erfaringar med andre og ta opp spørsmål

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven

Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR. Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven Erfaringar frå kommunalt arbeid med LAR Flora kommune, tiltakstenesta Anne Merete Ødven FLORA KOMMUNE TILTAKSTENESTA Etablert 1.april 2013 3 ulike avd nyorganisert som eigen teneste 14 tilsette inkl leiar

Detaljer

Handlingsplan ved urovekkande fråvær

Handlingsplan ved urovekkande fråvær 13.09.2017 Handlingsplan ved urovekkande fråvær Definisjonar og prosedyrar GRANVIN BARNE- OG UNGDOMSSKULE Innhald Handlingsplan ved urovekkande fråvær ved Granvin barne- og ungdomsskule... 3 Føremål...

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

OVERORDNA AVTALE OM SAMHANDLING MELLOM DET KOMMUNALE BARNEVERNET OG DET STATLEGE BARNEVERNET I REGION VEST

OVERORDNA AVTALE OM SAMHANDLING MELLOM DET KOMMUNALE BARNEVERNET OG DET STATLEGE BARNEVERNET I REGION VEST Vår referanse: 11/00625-20 Kommunene i område Fonna Arkivkode: Saksbehandler: Astrid Toft Deres referanse: Dato: 20.03.2012 Til kommunane ved ordførar, rådmann og leiar for barnevernet: Vedlagt følgjer

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt:

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Metodebok: Helsestasjonen Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Prosedyre: Oppfølging av risikoutsatte barn Neste revisjon: Ansvarlig for neste revisjon: Leiande helsesøster.

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Barnehage- og skuleteam

Barnehage- og skuleteam Barnehage- og skuleteam Orientering til grunnskular, kommunale og private barnehagar i Voss kommune Barnehagar, grunnskular, helsestasjons- og skulehelsetenesta, pedagogisk psykologisk tenestekontor og

Detaljer

SamBa METODEBOK. - saman om barna - Tverrfagleg samarbeid om barn frå 0 13 år, med foreldre som viktig samarbeidspart. for

SamBa METODEBOK. - saman om barna - Tverrfagleg samarbeid om barn frå 0 13 år, med foreldre som viktig samarbeidspart. for METODEBOK for SamBa - saman om barna - Tverrfagleg samarbeid om barn frå 0 13 år, med foreldre som viktig samarbeidspart Prosjekt God oppvekst, redigert 26.10.16 1 Innhald Formål s. 3 Målgruppe..s. 3 Organisering..s.

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Fagleg nettverk mellom kommunane, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion

Detaljer

KOMMUNALT RUSARBEID Ulstein kommune

KOMMUNALT RUSARBEID Ulstein kommune SIDE 1 KOMMUNALT RUSARBEID Ulstein kommune Ålesund 26.10.17 Tenesta for psykisk helse og rus i Ulstein; Margaret Bjerkvik og Silje Kleven Eriksen Samhandling NAV og kommunale tenester -erfaringar og gode

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Tiltaksvifte barn og foreldre med barnevernproblematikk Fargekoder Bydel Byomfattende Nære samarbeidspartnere

Tiltaksvifte barn og foreldre med barnevernproblematikk Fargekoder Bydel Byomfattende Nære samarbeidspartnere 1 Samspill- Reguleringsvansker Jordmor Kartlegging av vansker hos foreldre Marte meo; rådgivning og terapi Familieavdeling i hver bydel DUÅ; Babyprogrammet. Pilot Lerkendal fra høsten 2014 Circle of Security

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Sammen skaper vi fremtiden

Sammen skaper vi fremtiden Tidlig innsats Tverrfaglighet Bruker medvirkning Samhandling Mestring Tilgjengelighet Tiltaksplan sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen skaper vi fremtiden Syv satsingsområder Forebygging av press/stress

Detaljer

SLT-HANDLINGSPLAN

SLT-HANDLINGSPLAN SLT-HANDLINGSPLAN 2017-2019 Vindafjord Kommune Etne Vedteke i råd Oktober 2017 Rus, vald og kriminalitetsførebygging 1 Utsetje alkoholdebuten hjå ungdom. Meir medviten bruk av sosiale media og nett, samt

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY KVA ER INDIVIDUELL PLAN? Individuell plan er eit samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få utarbeidd ein individuell

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL PSYKISK HELSEARBEID 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje

Detaljer

Handlingsrettleiar BTI

Handlingsrettleiar BTI Handlingsrettleiar BTI Korleis gå frå bekymring til handling Gloppen kommune - Barnetenestene Barnehagar, skular, helsestasjon/skulehelseteneste, PPT, barneverntenesta, fysio/ergo BTI består av fire prosesser

Detaljer

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid

Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Den offentlege tannhelsetenesta - folkehelsearbeid Lov om tannhelsetenesta (1984) Tannhelsetenesta sitt formål: Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og ved sin tannhelsetjeneste sørge for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I BØMLO KOMMUNE Me ønskjer felles retningslinjer for bruk av Individuell Plan i Bømlo kommune for å skape føreseie og for å sikre mest mogleg lik behandling av tenestemottakarane.

Detaljer

Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis

Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis Velkommen! Møteplass med fokus på kvardagsrehabilitering som er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis Koordinerande eining i habilitering og rehabiliteringo Helse Fonna. Jorunn Sekse www.helse.fonna.no

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord Trøndelag Familieambulatoriet i Nord Trøndelag Dialogkonferanse Barn- og familieklinikken 11. november 2015 Ingunn Helmersberg, seksjonsleder Familieseksjon BUP Tone Skrove Haugan, rådgiver samhandlingsavdelingen

Detaljer

Koordinerande Eining i Flora kommune

Koordinerande Eining i Flora kommune Koordinerande Eining i Flora kommune Organisering, oppgåver og mynde. Flora kommune Flora kommune ligg heilt ute ved kysten av Sogn og Fjordane og har om lag 12 000 innbyggjarar. «Industrikommunetrekk»,

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

SLT-HANDLINGSPLAN Samordning av lokale rus- og kriminalførebyggjande tiltak for barn og unge

SLT-HANDLINGSPLAN Samordning av lokale rus- og kriminalførebyggjande tiltak for barn og unge SLT-HANDLINGSPLAN Samordning av lokale rus- og kriminalførebyggjande tiltak for barn og unge Hå kommune Juni 2016 INNHALD 1. Bakgrunn s. 3 2. Mål s. 3 3. SLT-modellen 1. Det styrande nivået er SLT-styringsgruppa/politirådet

Detaljer

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet 24.11.09 Tiltak for barn som er pårørende 3-årig prosjekt i Helse Nord, 2009-2011 Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl,

Detaljer

Melding til barneverntenesta Bremanger kommune.

Melding til barneverntenesta Bremanger kommune. Bremanger kommune Familie og helse Barneverntenesta Melding til barneverntenesta Bremanger kommune. I medhald av Lov om barneverntenester 6-4. Innhenting av opplysningar Barnet sitt namn: Fødsel - personnummer:

Detaljer

Årshjul Tiltakseining for barn og unge (TBU)

Årshjul Tiltakseining for barn og unge (TBU) Årshjul Tiltakseining for barn og unge (TBU) Mål: Legge til rette for at informasjon om tiltak er lett tilgjengeleg for barn/unge og familiar, samarbeidspartar og tilsette i Sula kommune Månad Ansvar Tiltak

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Stord Hotel 05.11.15 Fylkesmannen i Hordaland

Stord Hotel 05.11.15 Fylkesmannen i Hordaland Stord Hotel 05.11.15 Fylkesmannen i Hordaland Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv og oppleving av eigenverd og meistring. Våre verdiar Likeverd Fordi alle menneske har like stor verdi og

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR

TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR Omsorg TENESTESTANDARD RUSVERNTENESTAR 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar,

Detaljer

ta pulsen på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid

ta pulsen på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid ta pulsen på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid Inger Dorte dagleg leiar Viebøen barnehage BA, Førde. Utdanning: Førskulelærar, Volda Lærarhøgskule -87. ta pulsen på tverrfagleg og tverretatleg samarbeid

Detaljer

Workshop 1, spørsmål 1:

Workshop 1, spørsmål 1: Workshop 1, spørsmål 1: Hvordan ønsker dere å samarbeide med Kreftforeningen? 1. Nettforum. a- for kreftkoordinatorer, støtte til å finne gode IKT løsninger der alle kan ha tilgang b- Bygge opp et nettforum

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig

STAFETTLOGG. Nittedal kommune November Inger Lise Bratteteig STAFETTLOGG Nittedal kommune November 2017 Inger Lise Bratteteig 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 2 30.11.2017 informasjon fra Haugesund kommune 3 Behov for økt kompetanse Samtalemetodikk

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Overrca avtale samhandling mellom det kommunale barnevernet i omrle Fonna cget statlege barne i Region Vest

Overrca avtale samhandling mellom det kommunale barnevernet i omrle Fonna cget statlege barne i Region Vest Overrca avtale samhandling mellom det kommunale barnevernet i omrle Fonna cget statlege barne i Region Vest Bokn Bømlo Eidfjord Etne Fitjar Haugesund Karmøy Kvinnherad Jondal Odda Sauda Stord Suldal Sveio

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017

Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst. Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Videreutvikling av Lavterskel- og forebyggende tjenester i Senter for oppvekst Oppvekst- og utdanningskomiteen 14.november 2017 Status Skolehelsetjenesten Høy etterspørsel etter våre tjenester Vekst i

Detaljer

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Kristine Mardal, Årdal Frisklivssentral Maren Oldertrøen Enget, Sogn Frisklivssentral Innhald Lovverk folkehelsearbeid Frisklivssentral

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Implementering med kvalitet

Implementering med kvalitet Implementering med kvalitet Erfaringar frå Fjell kommune v/ Margun Landro og Irene Solem Hansen Fjell kommune - regionen vest for Bergen - 1 Fjell kommune... frå fiskestril til teknostril... Kommunen har

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer