Eurokrisen og EUs unionsbygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eurokrisen og EUs unionsbygging"

Transkript

1 Eurokrisen og EUs unionsbygging Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU Mars 2013

2 Aftenposten mars 2000: «Her ser vi trolig konturene av en ny «euro-bølge» der Hellas viser vei for Sverige og Danmark.» Aftenposten på lederplass 10. mars 2000 da Hellas søkte om fullt medlemskap i EUs økonomiske og monetære union (ØMU)

3 The euro is «bound to break up the European Union» «Germany needs to realise that the policy it impose on the euroarea - the austerity programme - is counterproductive. It cannot actually succeed.» George Soros Nederlandsk TV Nieuwsuur februar 2013

4 «Euroen er en skreddersydd dress som er laget for sytten personer av ulik størrelse.» Wilhelm Hankel Tysk økonominestor og sosialdemokrat, sitert i boken Gjeldsslaven Europa (2012)

5 Eurokrisen - ikke bare en økonomisk, men også en politisk og demokratisk krise Illustrasjon: Robert Nyberg

6 Massiv unionsbygging Budsjettkontroll Budsjettdisiplin Bankunion Gjeldsunion?

7 «Nå skal prosjektet reddes av et enda større prosjekt, det som kalles en «finansunion», men som i praksis er et slags økonomisk diktatur utøvd av tjenestemenn og eksperter i Brussel i praksis under tysk tilsyn.» Carl Tham Tidligere svensk ambassadør i Tyskland Dagens Nyheter juli 2012

8 «Den nasjonale demokratiske makten oppløses gradvis i den økonomiske nødvendighetens skygge. Byråkratdiktaturet tar over og deretter kommer det føderale prosjektet til å markedsføres som en måte å gi systemet «demokratisk legitimitet», et ganske avslørende uttrykk. Det selvbygde valutamonsteret skal temmes med et enda større monster!» Carl Tham Tidligere svensk ambassadør i Tyskland Dagens Nyheter juli 2012

9 Arbeidsløshet i utvalgte EU-land (prosent)

10 Rente på statsgjeld i utvalgte EU-land (prosent)

11 Hva er egentlig ØMU? Valutaunion: 17 av EUs 27 medlemsland har innført euro. Pengeunion, med krav til landenes økonomiske utvikling og statsfinanser.

12 Konvergenskravene Inflasjonen maks 1,5 prosent over gjennomsnittet for de tre EU-landene med lavest inflasjon. Renten maks 2 prosent over gjennomsnittet for de tre landene med lavest inflasjon. Underskuddet på statsbudsjettet må ikke overstige 3 prosent av landets BNP. Statsgjelden må ikke utgjøre mer enn 60 prosent av BNP. Valutakursen må ha vært stabil de siste to år.

13

14 Lisboatraktaten: EU får mer makt på 100 saksfelt Riksdagens utredningstjeneste (Sverige): Lisboatraktaten gir EU beslutningsmyndighet på 56 nye områder. Med de områdene medlemslandene mister vetoretten, øker EU sin makt på omtrent 100 saksfelt.

15 EUs søylesystem

16

17 Deltagelse i valg til EU-parlamentet (%) 62 % 43,24 %

18 Det europeiske semester EU-landene må rapportere om stabilitets- og konvergenskravene på våren før statsbudsjettene behandles nasjonalt. Terminen starter i mars med at EU-toppmøtet peker ut de overordnede utfordringene og gir regjeringene råd. I april skal regjeringene legge frem sine flerårige budsjettplaner og nasjonale planer for strukturpolitikken. Planene gjennomgås av EU-kommisjonen og finansministrene, som i juli gir utdypende synspunkter og råd til regjeringene. Til sist, i september-oktober, skal landene vedta sine statsbudsjett.

19 «I små skritt foregår det en stille revolusjon en stille revolusjon for sterkere økonomisk styring. Medlemsstatene har godtatt og jeg håper de har forstått det nøyaktig at europeiske institusjoner skal ha svært viktig makt når det gjelder overvåking og mye strengere kontroll av offentlige finanser.» EU-kommisjonens president José Manuel Barroso, juni 2010 sitert i Klassekampen 6. juni 2011

20 Europlusspakten «Pluss» fordi pakten gjelder eurolandene, men også andre EU-land har sluttet seg til. Landene må: Tilpasse lønnsutviklingen til konkurranseevnen. Senke skatten på arbeid. Levealdersjustere pensjoner og begrense tidligpensjon. Godta større koordinering av skattepolitikken.

21 «Six-pack» En pakke med seks lover for økt styring av alle EU-land, bl.a.: Styrke prinsippene i og håndhevelsen av Stabilitets- og vekstpakten, såkalt «forsiktig budsjettpolitikk». System for forhåndskontroll av medlemslandenes nasjonale budsjetter. Styrke sanksjonsregimet. Land som ikke følger anbefalingene fra EU kan få bot.

22 Finanspakten Også kalt eurotraktaten. Storbritannia og Tsjekkia underskrev ikke. Avvikler i realiteten medlemslandenes muligheter for en aktiv finanspolitikk: Budsjettdisiplin skal lovfestes. Landene må innføre i nasjonalt lovverk, fortrinnsvis grunnloven, at budsjettunderskuddet ikke skal overstige 0,5 prosent av BNP. De aller fleste medlemslandene har i dag et ulovlig underskudd.

23 Brytes budsjettdisiplinen, iverksettes automatiske straffetiltak på nasjonalt nivå. EU-kommisjonen påser at landene har mekanismer som sørger for dette. EU-domstolen har det siste ordet. Beregningsmåten rammer gode velferdsstater. Danmark og EUkommisjonen uenig om hvor mye av de danske kostnadene knyttet til tidligpensjon som skal regnes med som strukturelt underskudd og dermed må kuttes.

24 Mer makt samles hos landene i eurosonen. Det etableres egne faste toppmøter for eurolandene minst to ganger i året. Eurosonelandene har kvalifisert flertall i EUs organer. Mer makt til EU-kommisjonen. «Omvendt kvalifisert flertall»: Kreves flertallsvedtak for å stanse tiltak mot land som bryter retningslinjene, som for eksempel bøtelegging.

25 «Two-pack» Til behandling nå i rådet og EU-parlamentet. Eurosonelandene må sende budsjettplanene sine til EU-kommisjonen og EUs finansministre for å påse at de følger eurokravene for gjeld og underskudd. EU-kommisjonen får økt kontrollmyndighet over de landene som mottar økonomisk støtte (bail-out). Kommisjonen leder befaringsgrupper og kvartalsvis rapportering.

26 «Two-pack» Kommisjonen erklærer i et internt dokument at når forslaget er vedtatt, skal den: «take steps in the short term towards a deep and genuine economic and monetary union.» Det heter også at Kommisjonen er «committed to put forward explicit ideas for treaty changes» før valget til EUparlamentet i 2014.

27 Bankunionen «This is the biggest transfer of sovereignty since the introduction of the euro» SPD-talsperson Carsten Schneider om myndighetsoverføringen til Den europeiske sentralbanken i EUs bankunion Süddeutsche Zeitung mars 2013

28 Sentralbanken: Den europeiske sentralbanken i Frankfurt er en stadig mektigere institusjon i EU. (Foto: ESB.)

29 «EU-lederne hadde to alternativer: europeisere innskuddsgarantien for å takle eventuelle konkurser hos storbankene, eller innføre størrelsestak for bankene og banksektorene. De valgte den første løsningen, for da slapp de å gjøre noe med finanssektorens absurde størrelse.» Dominique Plihon Professor i finansøkonomi Le Monde diplomatique mars 2013

30 Bankunionen Vedtatt på EUs toppmøte i desember 2012, skal være virksom fra Et sentralisert finanstilsyn ledet av Den europeiske sentralbanken (ESB) Et europeisk fond for innskuddsgaranti En felles konkursordning for banker Primært de 200 største bankene.

31 «Forslaget om bankunion handler i større grad om harmonisering og styrking av det indre markedet enn om reell regulering av bankene. Dette innebærer suverenitetsavståelse for de landene som slutter seg til, inkludert Norge, om vi blir med.» Benedikte Pryneid Hansen Leder i ATTAC Norge Le Monde diplomatique mars 2013

32 «Det er grunn til å tro at tiltakene som ble gjort under bankkrisen i Norge på 90-tallet ikke ville vært mulig under et slikt harmonisert regime. Da ble bankene overtatt av staten og aksjeeierne måtte ta tapene. Også de islandske kriseløsningene kunne vært umulige.» Benedikte Pryneid Hansen Leder i ATTAC Norge Le Monde diplomatique mars 2013

33 Danmark har spart har spart 338 mrd på euro-nej Av EUs totale gjeld og garantier hefter Danmark for i alt 20, 6 milliarder danske kroner. Hadde Danmark vært medlem av euroen, skulle landet: Betalt 87 mrd til stabilitetsfondet ESM, stilt garantier for 95 mrd gjennom fondet EFSF, og betalt 156 mrd til gjenoppfylling av kassen i EUs sentralbank ESB. Totalt 358 mrd danske kroner. Kilde: Beregninger gjort for avisen Jyllands-Posten i juli 2012

34

35 Hva skjer med EU? Tre scenarier: Euroens forente stater EU i flere hastigheter Nasjonenes Europa

36 Betyr EUs unionsbygging noe for Norge? I hovedsak: nei. Finanstilsyn til behandling i EØS Bankunionen er ikke EØS-relevant

37 EUs finanstilsyn Finanstilsynene kan gripe inn og gjøre vedtak direkte overfor nasjonale banker, pensjonskasser og andre finansinstitusjoner. Den europeiske banktilsynsmyndigheten kan treffe direkte bindende vedtak: Ved brudd på EU-retten. Tvister mellom nasjonale myndigheter om grensekryssende virksomhet. Tiltak i krisesituasjoner. EUs ministerråd som avgjør når det er en krisesituasjon.

38 EUs finanstilsyn En norsk tilslutning til EU-tilsynene vil være en inngripende myndighetsoverføring fra de nasjonale finansmyndighetene. I henhold til Grunnloven kan ikke Norge avgi slik kompetanse til et overnasjonalt organ vi ikke er fullverdig medlem av. Vedtak enten ved grunnlovsendring ( 112) eller suverenitetsavståelse ( 93).

39 Takk for meg

ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL

ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL 1 NYHETSBREV FRA FINANSRÅDENE VED EU-DELEGASJONEN ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL HOVEDSAKER Nr. 6 JULI 2015 Innhold I HELLAS STATUS FOR NYTT STABILISERINGSPROGRAM... 2 II ORDINÆRE FINANSMINISTERMØTER I JULI...

Detaljer

EUROEN I KRISE? 2013

EUROEN I KRISE? 2013 EUROEN I KRISE? EUROEN I KRISE? 2013 Europabevegelsen: Temaheftet er økonomisk støttet av Utenriksdepartementet 1. utgave, april 2013 Redaksjon: Irene Johansen, Tor Steig, Kristian Steinnes, Eva Cecilie

Detaljer

KVINNER OG VELFERD. Nei til EUs skriftserie TEMA: EU. Nr 4 desember 2004. EU og velferden

KVINNER OG VELFERD. Nei til EUs skriftserie TEMA: EU. Nr 4 desember 2004. EU og velferden vett Nei til EUs skriftserie Nr 4 desember 2004 TEMA: EU KVINNER OG VELFERD EU og velferden Hefter i skriftserien: Spesialnummer: Ti år med EØS virkninger for fagbevegelsen Nr. 3-2004: Tore Linné Eriksen

Detaljer

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND?

1.0 HVORFOR SAMARBEIDER LAND? Hva er EU? 2.0 HVA ER EU? 2.1 EN KJAPP GJENNOMGANG AV HISTORIEN TIL EU 2.1.1 FREDSPROSJEKTET: KULL- OG STÅLSAMARBEIDET (1950 52) 2.1.2 ROMA-TRAKTATEN (1957 og 1958) 2.1.3 EF OG UTVIDELSE (1963 93) 2.1.4.

Detaljer

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden

Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/11 Eurokrisen et drama fra virkelighetens verden 1. Sosial tragedie 2. Dramatiske tiltak 3. De verst utsatte 4. Forsøk på løsning

Detaljer

Sagaøyas nye virkelighet

Sagaøyas nye virkelighet vett Nei til EUs skriftserie Nr. 3 Desember 2009 Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island neitileu.no Morten Harper (red.) Sagaøyas nye virkelighet debatten for og mot EU på Island Nei

Detaljer

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge

Slik virker EU. EUs delegasjon til Norge Slik virker EU EUs delegasjon til Norge Innhold Hva er EU?.... 3 EUs historie... 4 EUs traktater... 6 EUs grunnleggende traktater.... 6 Utviklingen av traktatgrunnlaget... 6 Lisboa-traktaten... 6 Lover

Detaljer

Morten Harper (red.) Island, EU og euro

Morten Harper (red.) Island, EU og euro Morten Harper (red.) Island, EU og euro Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2009 Innhold 0. Innledning 3 1. Hva førte til kollapsen i økonomien på Island? 4 Av Ragnar Arnalds 2. Hva mener partier og befolkningen

Detaljer

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER

FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER 1 FELLES MYNT I EUROPA ERFARINGENE SÅ LANGT OG UTSIKTENE FREMOVER AV ARNE JON ISACHSEN 2 SAMMENDRAG Etableringen av Den økonomiske og monetære unionen i Europa (ØMU) i 1999 er en enestående begivenhet.

Detaljer

Euro i Norge? Steinar Holden

Euro i Norge? Steinar Holden Euro i Norge? Steinar Holden, (f. 1961) professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Forsker på lønnsfastsettelse, pengeog finanspolitikk, makroøkonomi, arbeidsmarked og forhandlinger. Han har

Detaljer

VERDENSØKONOMIEN I ULAGE HVA MED NORGE?

VERDENSØKONOMIEN I ULAGE HVA MED NORGE? VERDENSØKONOMIEN I ULAGE HVA MED NORGE? 1. LÅNEKARUSELLEN 2. HÅNDTERING AV FINANSKRISEN I AMERIKA 3. EUROPA - HISTORIEN OM EURO 4. HVA BETYR DET IKKE Å HA EGEN VALUTA? 5. BANKUNION OG FELLES FINANSPOLITIKK

Detaljer

ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL

ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL 1 NYHETSBREV FRA FINANSRÅDENE VED EU-DELEGASJONEN ØKONOMINYTT FRA BRUSSEL HOVEDSAKER Nr. 4 MAI 2015 Innhold I ØKONOMI... 2 Europakommisjonens vårprognoser 2015... 2 Hovedbildet... 2 Nærmere om anslagene...

Detaljer

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no

EUROPA I KRiSE. www.umeu.no EUROPA I KRiSE www.umeu.no INNLEDNING Europa er inne i en økonomisk, politisk og sosial krise. Problemet er størst i eurolandene, spesielt de søreuropeiske. I skrivende stund har fem land mottatt kriselån

Detaljer

VIL EUROEN OVERLEVE? KONSEKVENSER FOR NORGE

VIL EUROEN OVERLEVE? KONSEKVENSER FOR NORGE VIL EUROEN OVERLEVE? KONSEKVENSER FOR NORGE 1. EUROPA - HISTORIEN OM EURO 2. HVA BETYR DET IKKE Å HA EGEN VALUTA? 3. HVA BLIR UTGANGEN PÅ DET HELE? 4. KONSEKVENSER FOR NORGE Fagseminaret 2013 1. EUROPA

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale Staff Memo Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge Nr 12 2014 Forfatter: Bent Vale Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD

TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Dagens næringsliv 16. juli 2015: TROIKAEN IKKE UTEN SKYLD Det er troikaens falske lånegarantier som må ta hovedskylden for den greske tragedien. Gjennom ti år ga de lån til greske husholdninger med tyske

Detaljer

URO I EUROLAND. Arne Jon Isachsen Desember 2003

URO I EUROLAND. Arne Jon Isachsen Desember 2003 Arne Jon Isachsen Desember 2003 URO I EUROLAND Den 25. november 2003 vedtok ECOFIN (Rådet av finansministere i EU) at Frankrike og Tyskland skal ha anledning til større statsfinansielle underskudd i 2004

Detaljer

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad

Årbok 2009 15 år med EØS. Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Årbok 2009 15 år med EØS Av Morten Harper Med årskavalkade av Dag Seierstad Forord Det er ei spesiell årbok du nå sitter med i hånda. 15 år med EØS tar utgangspunkt i at EØS-avtalen trådte i kraft 1.januar

Detaljer

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge

Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen bremser renteoppgang i Norge Gjeldskrisen kan det utvikle seg til en bankkrise? De store statsgjeldsproblemene i USA og Europa og lite styringsdyktig politisk ledelse skaper mistillit og usikkerhet

Detaljer

Aktuell kommentar. Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket

Aktuell kommentar. Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket Nr. 8 2012 Aktuell kommentar Basel I-gulvet overgangsregel og sikkerhetsmekanisme i kapitaldekningsregelverket Av Henrik Borchgrevink, Avdeling for regelverksanalyse, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

URO I EUROLAND. Arne Jon Isachsen Desember 2003

URO I EUROLAND. Arne Jon Isachsen Desember 2003 Arne Jon Isachsen Desember 2003 URO I EUROLAND Den 25. november 2003 vedtok ECOFIN (Rådet av finansministere i EU) at Frankrike og Tyskland skal ha anledning til større statsfinansielle underskudd i 2004

Detaljer

Working Paper Series 5/10

Working Paper Series 5/10 Working Paper Series 5/10 FORTELLINGER OM SAMFUNNET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FORTELLINGER OM SAMFUNNET På tide med en ny revolusjon?...

Detaljer

Hellas på vei ut av euroen?

Hellas på vei ut av euroen? Hellas på vei ut av euroen? 26. januar 2015 Med 99.8% av stemmene talt opp, ligger Syriza an til å få 149 mandater i parlamentet, 1 mandat unna rent flertall. Syriza vil nå forhandle med The Independent

Detaljer

Rapport 2: 2012. Dag Seierstad EØS. - en kritisk vurdering

Rapport 2: 2012. Dag Seierstad EØS. - en kritisk vurdering Rapport 2: 2012 Dag Seierstad EØS - en kritisk vurdering Forord Vi er på vei inn i en omfattende EØS-debatt for første gang siden EØS-avtalen trådte i kraft i januar 1994. To ulike prosjekt angir spennvidden

Detaljer

Mer turbulens i vente i Europa

Mer turbulens i vente i Europa Mer turbulens i vente i Europa 5. september 2011 En krise i Europa rykker nærmere Med kraftig nedjusterte vekstanslag for USA og Europa forverres bank- og statsgjeldsproblemene i Europa. Rentemarkedet

Detaljer

Mot full krise i Europa

Mot full krise i Europa Mot full krise i Europa 4. juni 2012 Svak global vekst øker risikoen for bankkrise i Europa Veksten globalt bremser opp, anført av beskjeden vekst i USA, avtagende i Kina og fallende vekst i mange land

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER 2012

EKSPORTEN I DESEMBER 2012 JLR/ 22.01. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I DESEMBER 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Desember2012

Detaljer