Kommunerevisoren. Les mer om: Pasientregnskapet Konflikthåndtering Årsoppgjøret. NKRF Tidsskrift Nr årgang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisoren. Les mer om: Pasientregnskapet Konflikthåndtering Årsoppgjøret. NKRF Tidsskrift Nr 1 2009 64. årgang. www.nkrf.no"

Transkript

1 Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr årgang Les mer om: Pasientregnskapet Konflikthåndtering Årsoppgjøret

2 F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Forslag til ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning har nå vært ute på høring, og NKRF har avgitt sitt høringssvar i den anledning. Den nye forskriften skal være et viktig verktøy for å drive en god finansforvaltning, med tilstrekkelige og klare begrensninger for hvilke risikoer kommunen kan ta. Hvis vi ser på dagens situasjon med stor uro i verdens finansmarkeder og økonomisk resesjon i flere deler av verden, er det særlig viktig at kommunene får en klar og tydelig forskrift. Her vil det være helt nødvendig å rette fokuset på risiko og krav til kompetanse. Når det gjelder kompetanse så må det omfatte både de som arbeider med finansforvaltningen i den enkelte kommune og deres rådgivere, samt kompetansen til de som skal være kontrollører. Jeg mener at forslagets krav om at kommunen skal ha krav til egenkompetanse er ett skritt i riktig retning. Finansmarkedet har hatt en særdeles negativ utvikling etter at forskriften ble sendt på høring, noe som naturlig nok er vanskelig å komme utenom når en skal vurdere det foreliggende høringsutkastet. Mange kommuner er berørt av den negative utviklingen. Det er derfor en forutsetning at departementet gjør en grundig vurdering av erfaringer som foreligger før de gir sin innstilling. I kommunene skal risikoer, som kan innebære at virksomhetens målsettinger med finansforvaltningen ikke nås, vurderes og håndteres. Administrasjonssjefen/rådmannen/kommunerådet har selvfølgelig ansvaret også for finansforvaltningens del av kommunens samlede økonomiforvaltning og interne kontroll. I det perspektivet vil den forestående gjennomgangen av kommunenes egenkontroll, som departementet har tatt initiativ til, kunne bli et viktig arbeid som også bør omfatte finansforvaltningen. Forslaget til ny forskrift sier at det skal være opp til det enkelte kommunestyre å fastsette krav til avkastning og hvor stor risiko kommunen er villig til å påta seg. Sett i sammenheng med erfaringene fra senere års kommunale finansforvaltning og den pågående finanskrisen, mener NKRF det bør vurderes å gi en mer utfyllende og konkret veiledning i hvordan finansforvaltningen skal avgrenses mot vesentlig finansiell risiko. Kravet om ikke å ta vesentlig finansiell risiko bør enten sees ut fra hva som er akseptabel risiko ut fra den enkelte kommunes økonomiske tåleevne, eller en begrensning knyttet til egenskapene til de enkelte finansielle instrumenter, eller type finansielle instrumenter. NKRF savner en nærmere vurdering av kontrollutvalgets rolle i forslaget til ny forskrift. Kontrollutvalget har en sentral rolle i den kommunale egenkontrollen, og vil etter min vurdering også være en viktig aktør for å få en forsvarlig finansforvaltning. Finansforvaltningsreglementet bør derfor også regulere hvilken rolle kontrollutvalget skal ha i tilknytning til den kommunale finansforvaltningen. Eksempelvis bør det etter vår vurdering reguleres at administrasjonssjefens rapportering oversendes kontrollutvalget for uttalelse før saken behandles i kommunestyret/fylkestinget. Likedan bør forskriften regulere at kontrollutvalget bør få uttale seg ved engasjement av uavhengig kompetanse. Dette fordi den uavhengige kompetansens arbeid normalt vil berøre revisjonen og revisjonens arbeid, selv om revisor ikke er valgt til å være den uavhengige kompetansen. Dagens bestemmelse om uavhengig vurdering av om forvalter følger opp de fastlagte regler for forvaltning, er ikke videreført i forslaget til ny forskrift. Jeg mener det er betenkelig at kravet til fortløpende uavhengig kontroll med finansforvaltningen synes å være nedtonet. Til slutt vil jeg ønske hjertelig velkommen til NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2009 på Gardermoen februar. Kontrollutvalgskonferansen har utviklet seg til den viktigste møteplassen for kontrollutvalgsmedlemmer. Dette er arena for å diskutere, utveksle erfaringer, få høre om og få innblikk i aktuelle tema som vil påvirke hverdagen som kontrollutvalgsmedlem. NKRF har gjennom disse konferansene vist at vi imøtekommer kontrollutvalgenes behov for en sentral møteplass, og at vi er en drivkraft for en samlet faglig utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor. Per Olav Nilsen styreleder 2

3 I N N H O L D 25 år siden... Av Torbjørn Olsen Ved årsskiftet ble det meldt at antall ansatte i kommune- og fylkesrevisjonene hadde vært konstant gjennom året som hadde gått 933 ansatte. Medlemstallet i NKRF hadde imidlertid hatt en gledelig nettoøkning på 42. Den relative medlemsprosent utgjorde da 70. Høyest var medlemsprosenten i Aust-Agder med 91 %. A/L Kommunedata kunne samtidig opplyse at de ved sine 7 kommunedatasentraler hadde 850 personer til disposisjon for sine brukere. Fra Kommunaldepartementet hadde forbundet mottatt et skriv der det ble gjort klart at så vel departementet som Sivilombudsmannen hadde tolket kommuneloven dit hen at både ordfører og rådmann hadde møte, tale og forslagsrett i revisjonsstyrene. I et svar fra Kommunaldepartementet på spørsmål vedrørende revisorinstruksens bestemmelse om sikring av regnskapsbilag viste departementet til KS som sa seg enig med NKRF i at dette burde være kommuneadministrasjonenes ansvar. Revisjonens oppgave var å medvirke til etablering av gode kontrollrutiner samt overvåke at disse virket etter forutsetningene. Skrivet fra departementet var undertegnet av herrene Arvid M. Hannerød og Rolf Kalvø. Kommunerevisor Thorbjørn Millstein kommenterte i en artikkel forholdet anordningsprinsippet kontra kontantprinsippet og konkluderte: En overgang til kontantprinsippet for kommunalt regnskap vil kunne medføre at vanskeligstilte kommuner, som ikke har likvider til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, vil kunne unnlate å bokføre disse selv om kostnadene er påløpt, og således legge frem et helt feilaktig regnskap. Den virkelige økonomiske stilling vil ikke framkomme, og dette vil være et dårlig grunnlag for god økonomisk styring. Samarbeidsutvalget for kommunerevisorer og KDØ (Kommunedatasentralen for Øst-Norge) hadde utarbeidet en rapport om EDB-revisjon ved KDØ. Etter å ha drøftet rapporten i styret uttalte NKRF at de fant initiativet fra KDØ fortjenestefullt. Etter at totalvurdering ville styret imidlertid se det som en fordel at det ble tatt utgangspunkt i å opprette en edb-revisorstilling. Dersom det viste seg at det var tilstrekkelig arbeidsoppgaver kunne det opprettes enda en stilling. Lederen har ordet... 2 Kommunerevisoren for 25 år siden... 3 Disponering av kontantytelser fra Folketrygden av Morten Alm Birkelid, revisjonssjef Hedmark Revisjon IKS... 4 Momskompensasjon av Finn Åge Ødegård, fylkesrevisjonssjef i Møre og Romsdal.. 8 Årsoppgjøret 2008 Regnskaps- og revisjonsmessige utfordringer av Knut Erik Lie, Seniorrådgiver NKRF Hva skjer Kontrollutvalgenes valg av oppdragstakere av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver i NKRF Intervju med Brynjulf Handgaard Kommunikasjon i konflikt og samarbeid av Jarle Eid, professor i psykologi, Universitetet i Bergen Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Korrupsjonsrisiko i kommunale selskap av Hans-Erik Ringkjøb og Jacob Aars Aktulle kurs Fagdag etikk av Anne Gråberg, Rev. Midt-Norge IKS Konkurranseutsetting av kommunale aktiviteter av av Håkon Hynne Vi presenterer Rogaland Revisjon IKS Nytt om navn Et lite stykke Norge I sin nyttårshilsen til medlemmene trakk formannen, Annar Fængsrud, blant mange positive forhold også fram det han benevnte som et negativt trekk: Det ser ikke ut til å bli lett å få de respektive kommunale og statlige myndigheter til å forstå at en tilfredsstillende revisjon forutsetter at revisjonsorganet har adgang til de samme opplysninger som forvaltningsorganet bygger sine avgjørelser på. Forsidebilde: Rolf Bruderer (Masterfiles/Scanpix) 3

4 R E G N S K A P Av Morten Alm Birkelid, revisjonssjef Hedmark Revisjon IKS Disponering av kontantytelser fra Folketrygden Beboer- og pasientregnskap ved sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie skal underlegges revisjon. Kommuner praktiserer ordningen med disponering av kontantytelser meget forskjellig. Av den grunn kom Hedmark Revisjon IKS fram til at vi ville ta opp noen problemstillinger med Helse- og sosialdepartementet knyttet til regnskapsføring av beboer- og pasientkonti og revisjon. Lovgrunnlag for regnskapsføring av beboer- og pasientkonti I Lov om kommunehelsetjeneste av , 6-8, slås det fast at ledelsen for et sykehjem skal ha fullmakt til å disponere kontantytelser etter lov om folketrygd for beboere som ikke er i stand til å disponere midlene selv. Det er videre slått fast at reglene om vergemål for umyndige ikke får anvendelse på disse midlene som institusjonen selv forvalter. Regnskapsføring av disponering av kontantytelser fra folketrygden I medhold av Kommunehelsetjenesteloven har Sosialdepartementet den 19. november 1982 gitt Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie. I Forskriftens 2-2 står det at det er ledelsen ved boformen som skal disponere kontantytelser etter folketrygden for de beboere som ikke selv er i stand til å disponere sine egne midler. Før det tas beslutning om at ledelsen skal disponere beboerens midler, skal de nærmeste pårørende eller verge uttale seg. Etter at disse har uttalt seg, skal den lege som har ansvaret for den medisinske behandlingen av beboerne ta beslutning om at ledelsen skal disponere beboernes midler sammen med en som har ansvar for sykepleien av vedkommende. Før det tas beslutning om at ledelsen skal disponere beboerens midler, skal de nærmeste pårørende eller verge uttale seg. Den myndighet ledelsen for boformen har etter bestemmelsene i forskriftens 2-2 og 2-5 til å disponere midler fra beboernes konto, gjelder ikke eventuelt oppsparte midler som overstiger ¾ av folketrygdens grunnbeløp. Dersom midler som overstiger denne ramme ikke kan overføres til overformynderiet, skal de settes inn på særskilt konto, som bare ved spesielle behov for beboeren kan disponeres av institusjonen. Dette må antagelig forstås dit hen at denne kontoen kun kan disponeres av institusjonen eller overformynderiet, og ikke av pårørende (i dette tilfellet heller ikke av ektefelle). Regnskaps- og revisjonsplikt For beboere som ikke selv er i stand til å disponere sine midler, skal ledelsen for boformen føre regnskap over bruken av beboerens midler. Det skal føres eget regnskap for hver enkelt beboer, og regnskapet skal revideres av kommunens revisor. Av revidert regnskap og av bankkonto skal det en gang årlig sendes utskrift til nærmeste pårørende eller verge. Lov eller forskrift gir for øvrig ingen beskrivelse av hva som er revisjonsmandatet for revisjon av beboer- og pasientregnskapene. Verken revisjonsmandatene omtalt i Lov om revisjon og revisorer (Revisorloven) av 13. juni eller omtalt i Kommunelovens bestemmelser om revisjon, jf 78 kommer til anvendelse ved revisjon av beboer- og pasientregnskapene. Utfordringer med revisjon av beboer- og pasientregnskap Av kommentarene til forskriftens 2-5 fremgår det at dersom ingen pårørende gis fullmakt, kan ledelsen for boformen gi en/to ansatte fullmakt til å utta midler fra beboernes konto. Kontroll må likevel føres med uttak av midlene. En hensiktsmessig måte kan være å fremlegge kvittering for uttak og kjøp. Det er boformens ledelse som skal sikre nødvendig kontroll. Vi opplever i dag en utvikling der pårørende i større grad enn tidligere ønsker at de pårørende selv skal ta hånd om beboernes midler. I tillegg er det registrert at advokater som ivaretar de pårørendes interesse, pålegger institusjonen å ikke forvalte beboernes midler når en av de pårørende i stedet vil gjøre dette. Dette kravet fremsettes både i situasjoner der institusjonen allerede har fattet legevedtak i samsvar med forskriftens 2-2, og når det ikke foreligger et slikt legevedtak. Det skal også ha forekommet enkelte tilfeller der legevedtak fattet i samsvar med forskriftens 2-2 er trukket tilbake etter at en av de pårørendes advokat har kommet på banen med krav om at sykehjemmet ikke skal disponere pasientkonto. Det bør vanligvis være uproblematisk å gi ektefelle disposisjonsrett til pasientkontoen når det kan dokumenteres felleseie. Kravene til bilagsdokumentasjon kan nok i et slikt tilfelle også lempes på. I situasjoner med særeie hos ektefeller, blir dette allerede mer problematisk, siden andre (for eksempel barn fra tidligere ekteskap) da vil kunne reise innsigelser mht de disposisjoner som er foretatt av ektefelle. Fra revisors ståsted er det også vanskelig å kunne gå god for at en bestemt pårørende er den som skal ha fullmakt til å disponere kontoen når det ikke stilles krav om at samtlige pårørende har gitt sin tilslutning til dette. Disposisjoner til et enebarn vil antagelig ikke kunne bestrides i en situasjon der beboer sitter i utskiftet bo etter felleseie med 4

5 en ektefelle og der verken beoer eller ektefelle har vært gift tidligere. For revisor blir det likevel en for omfattende oppgave å skulle holde rede på de familiære forhold, dvs. om riktige personer er gitt disposisjonsfullmakt på pasientkonti, men kravet ligger der i forhold til å vurdere gyldigheten av transaksjonen. Revisors spørsmål til helse- og omsorgsdepartementet Med dagens endrede familieforhold burde det etter vår vurdering bare vært verge/hjelpeverge, ektefelle, samboer med samboeravtale og enebarn som skulle hatt disposisjonsrett til pasientkonto når ikke ansatte ved institusjonen ivaretar denne oppgaven. Med en samfunnsutvikling der det stadig blir vanskeligere for en institusjon å holde oversikt over slekts- og familieforhold, anbefalte vi at departementet burde vurdere om det er behov for å presisere hvem som skal kunne disponere midler på beboers konti når ikke ansatte ved institusjonen er tillagt denne oppgaven. Vi sammenfattet problemstillingene i følgende spørsmål under forutsetning av at det ligger et legevedtak etter Forskriftens 2-2 til grunn; Er det opp til ledelsen for boformen å bestemme hvem som skal disponere de ordinære pasientkontiene eller kan de pårørende overprøve ledelsen for boformen? Dersom ledelsen ved boformen bestemmer at det skal være en/to ansatte ved boformen som skal disponere kontiene, skal; boformen disponere kontiene alene, for eksempel med hjelp av en/to ansatte? boformen ha anledning til å dele disposisjonsretten med pårørende? ledelsen ved boformen fastsette kravet til dokumentasjon? Dersom ledelsen ved boformen bestemmer at pårørende eller verge/hjelpeverge skal disponere pasientkontiene, hvem skal da bestemme; hvem som er pårørende? hvem som skal føre regnskapet? hvem som har ansvaret for et slikt regnskap? at et slikt regnskap skal underlegges revisjon? Vi hadde sett det som en fordel at tilknytning til begrepet pårørende ble avviklet, og det i stedet ble konkret fastslått hvem som kan disponere bankkontiene når institusjonen ikke har lagt dette til en/to ansatte. I tillegg må dokumentasjonskravene være entydige for at regnskapene skal kunne underlegges en fornuftig og hensiktsmessig revisjon. Enkelte kommuner har også valgt å ikke opprette egne pasientkonti, men har i stedet etablert løsninger der alle disponeringer av beboers midler ligger på pårørende eller hjelpeverge. Andre kommuner velger å ikke fatte 2-2 vedtak, men etablerer frivillige ordninger der enten institusjon, hjelpeverge, pårørende eller en kombinasjon av disse kan disponere kontiene. En frivillig ordning kan ikke sees å utløse revisjonsplikt. For revisor blir dette likevel problematisk siden det faktisk er pasientregnskap som skulle vært opprettet etter 2-2 vedtak, og dermed være underlagt revisjon i samsvar med forskriftens 2-8. Enkelte kommuner velger å ikke etablere et administrativt apparat på pasientkontoområdet siden dette går utover institusjonens primære pleie- og omsorgsoppgaver. Et regnskap som skal underlegges revisjon må i utgangspunktet være dokumenterbart. I forskriften er det åpnet for at det kan lempes på dokumentasjonskravene. I tillegg kan bilagsoppbevaringen med mer legges ut til pårørende med for eksempel innsamling av regnskapsmaterialet en gang i året. Dette resulterer i mangelfull dokumentasjon, og den blir også innordnet på omtrent like mange måter som det finnes pårørende med disposisjonsfullmakt. Det har også forekommet at all dokumentasjon er kastet når regnskapet skal underlegges revisjon. Et regnskap som ikke er dokumenterbart, er heller ikke reviderbart. Revisor står da ovenfor et valg mht. å avgi en negativ beretning/uttalelse eller ta forbehold i forhold til de punkter som revisor skal uttale seg om. Siden forskriften heller ikke gir føringer for hvilke forhold revisor skal uttale seg om, vil revisjonsinnsatsen kunne bli meget omfattende for å konkludere positivt på regnskapene. Med bakgrunn i forannevnte så vi derfor et behov for at departementet klargjør hvilke forhold revisor skal uttale seg om når beboerog pasientregnskapene underlegges revisjon, herunder om det er revisjon eller kontrollhandlinger revisor skal utføre. Lovgivers vurdering av problemstillingene Sosial- og helsedirektoratet har besvart henvendelsen på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. Spørsmål 1 - Er det opp til ledelsen ved boformen å bestemme hvem som skal disponere de ordinære pasientkontiene eller kan de pårørende overprøve ledelsen for boformen? Det fremgår uttrykkelig i kommunehelseloven 6-8 nr 1, jf 6-9 at ledelsen for sykehjemmet skal ha fullmakt til å disponere midlene selv. Det innebærer at det er den lege som har det medisinsk-faglige ansvaret som i samråd med pårørende/hjelpeverge, skal ta beslutningen om at ledelsen skal disponere midlene til en beboer. Er det opp til ledelsen for boformen å bestemme hvem som skal disponere de ordinære pasientkontiene eller kan de pårørende overprøve ledelsen for boformen? Det fremgår videre av disponeringsforskriften 2-2, jf 2-3 at ledelsen for boformen skal fatte et skriftlig vedtak om disponering av en beboers midler som skal føres inn i dennes journal. Det står videre at pårørende/ verge skal ha rett til å uttale seg før vedtak fattes, og at pårørende/verge skal ha kopi av vedtaket. For beboere som på grunn av sin psykiske helsetilstand ikke selv er i stand til å disponere sine midler, kan ledelsen i samråd med pårørende bestemme hvem som skal ha fullmakt til å utta midler fra beboers bankkonto. Et vedtak om disponering av konto er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b, idet vedtaket er bestemmende for en beboers rettighet til å disponere sin egen konto. Vedtaket skal være skriftlig, begrunnet og det skal gis opplysninger om klageadgang. Dersom ledelsen ved boformen beslutter at ledelsen skal disponere kontoen til en beboer på grunn av den psykiske helsetilstanden, er det naturlig at hjelpeverge eller pårørende gis partsstatus, slik at disse kan påklage vedtaket på vegne av beboer for å ivareta dennes rettigheter. Det fremgår for øvrig av rundskriv I-3/91, jf 4-1 at også beboer selv kan påklage vedtaket. ledelsen for sykehjemmet skal ha fullmakt til å disponere midlene selv. Forts. side 6 5

6 Forts. fra side 5 Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, jf forvaltningsloven 34. I merknadene til forskriften fremgår det imidlertid at det ikke er anledning til å ta beslutning for boformen til å disponere over en beboers midler for de som er psykisk friske, men som av fysiske årsaker er ute av stand til å disponere over sine midler. I disse tilfellene må ledelsen av boformen ha fullmakt av beboeren for å disponere over sine midler. Her er det ingen adgang for ledelsen ved boformen til å treffe et (enkelt)vedtak om fratar beboer disposisjonsretten. Spørsmål 2 Dersom ledelsen for boformen bestemmer at en/to ansatte skal disponere kontiene, skal boformen disponere kontoen alene, for eksempel med bistand fra de ansatte? Er det ledelsen som fastsetter kravet til dokumentasjon? Utgangspunktet er at Utgangspunktet ledelsen ved boformen er at ledelsen ved skal disponere kontoen boformen skal disponere kontoen alene alene dersom ikke annet er bestemt. Hvordan dette organiseres i praksis dersom ikke annet er må bli opp til boformen, bestemt. men det er selvsagt ryddig at en eller to ansatte gis fullmakt overfor faste, utpekte beboere. Direktoratet gjør imidlertid oppmerksom på forskriften 2-5 annet ledd som fastslår at pårørende/verge skal tas med på råd når det dreier seg om større disposisjoner. Forskriften 2-8 omhandler ledelsen for boformen sin plikt til å føre regnskap for den enkelte beboer, og fastslår at dette regnskapet skal undergis revisjon. Direktoratet mener at dette betyr at ledelsen for boformen selv bestemmer krav til dokumentasjon. Ettersom regnskapet skal kunne undergis revisjon mener vi at kravet til dokumentasjon må være strengt idet det nettopp skal være etterprøvbart. I rundskriv I-3/ står det at det årlig skal sendes utskrift av regnskap og av bankkonto til nærmeste pårørende eller (hjelpe)verge. Spørsmål 3 Dersom ledelsen for boformen bestemmer at en/to ansatte skal disponere kontiene, har boformen anledning til å dele disposisjonsretten med pårørende? Hvem blir i tilfelle definert som pårørende? Direktoratet mener at det ikke er noe i veien for at disposisjonsretten deles med pårørende, men det blir etter det ovennevnte ledelsen for boformen som bestemmer der dette er hensiktsmessig. I merknadene til disponeringsforskriften 1-1 står det at under begrepet nærmeste pårørende faller umiddelbart nærmeste familie som foreldre, barn, ektefelle og søsken. Videre står det at det I noen spesielle tilfelle kan det være naturlig å anse andre som nærmeste pårørende, eks. samboer eller en svært nær venn, men dette må avgjøres i det konkrete tilfelle. Direktoratet mener at det for øvrig ikke er hensiktsmessig å uttømmende definere hvem som er pårørende i forhold til beboer på sykehjem idet det kan utelate personer som har et nært forhold til en beboer og som ville være naturlig å gi eller dele disposisjonsretten med. Direktoratet mener videre at ledelsen for boformen i utgangspunktet ikke kan forventes å ha kunnskap om inngåtte ektepakter og/eller forestående arveoppgjør. Det er etter direktoratets syn heller ikke nødvendig. Kontantytelsene skal uansett disposisjonsrett komme beboeren personlig til gode. Ved en beboers død sendes skriftlig opplysninger om formuesstilling til skifteretten. Meldingen skal opplyse om størrelsen av trygdemidler som står på konto i bank eller som er overført til overformynderiet. Først ved beboers død vil skifte og/eller arveoppgjør bli aktuelt, og dette er boformen uvedkommende. I denne sammenheng bemerkes det at i rundskriv I-3/ står at ledelsen for boformen ikke kan disponere oppsparte midler som overstiger ¾ av folketrygdens grunnbeløp. Videre står det at dette også bør gjelde pårørende som har fått disposisjonsfullmakt. Dersom midler som overstiger ¾ av folketrygdens grunnbeløp ikke kan overføres til overformynderiet, skal disse settes inn på egen konto som bare ved spesielle behov for beboeren kan disponeres av boformen. Midler innsatt på spesiell konto skal også være undergitt revisjon. Disse reglene er etter sosial- og helsedirektoratet et hinder for eventuell misbruk av beboers midler. Spørsmål 4 Dersom ledelsen ved boformen bestemmer at pårørende eller verge/ hjelpeverge disponerer pasientkontiene, hvem regnes som pårørende? Hvem fører regnskap, og hva med dokumentasjonsplikten? Skal et slikt regnskap underlegges revisjon? I merknadene til disponeringsforskriften 2-4 står det at i hvilken grad man skal stille krav om regnskap og dokumentasjon av pårørendes forvaltning, må vurderes i det enkelte tilfelle. I rundskriv I-3/ fremgår det at departementet mener at krav om regnskap og dokumentasjon ikke bør stilles for strengt der ektefelle gis fullmakt til å disponere midler. Det er boformens ledelse som skal sikre nødvendig kontroll ved å stille krav til pårørendes regnskap og dokumentasjon. Et moment i forhold til hvor strengt kravet skal være må bero på relasjonen til beboerne, men også andre momenter kan spille inn. Det må foretas en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering. Dette underbygges av forskriftens 2-8 som bestemmer at der det er ledelsen for boformen som disponerer midlene, skal det føres regnskap som skal undergis revisjon av kommunens revisor. Det er ingen tilsvarende bestemmelse for tilfeller der pårørende disponerer midlene. Dersom ledelsen ved boformen har valgt å dele disposisjonsretten med pårørende/(hjelpe)verge, bør boformen stille strenge krav til dokumentasjon fra pårørende/(hjelpe)verge dersom dette blir å anse som et regnskap som etter forskriftens 2-8 skal undergis revisjon. NKRFs Revisjonskomite sin vurdering Revisjonskomiteen har vurdert direktoratets svar, og har funnet det riktig å understreke at den iboende risikoen for denne type regnskap i all hovedsak vil være risiko for at pasientens eller beboerens økonomiske interesser ikke blir tilfredsstillende ivaretatt. I enkelte tilfeller kan dette skyldes uaktsomhet fra forvalterens side. I hovedsak er det tale om mislighetsrisiko. Hva som er revisors oppgaver i forhold til bestemmelsene om når det er grunnlag for å innhente fullmakt til å disponere pasienters/ beboers kontantytelser, og de vedtak og avtaler som skal være til stede for at selve disposisjonsretten skal være lovlig overført, går ikke fram av direktoratets redegjørelse. Revisjon av pasient-/beboerregnskap er en del av oppgavene til kommunens revisor. Så lenge det ikke er gitt klare bestemmelser om andre løsninger, er det naturlig å legge vekt på de generelle begrensningene som er gitt i den kommunale revisjonsforskriften, jf. Forskriftens 3 med kommentarer. Samtidig er det klare likehetstrekk og også forbindelser mellom revisjon av beboer- og pasientregnskaper og revisjon av verge- og 6

7 hjelpevergeregnskaper. Den sistnevnte oppgaven er omtalt i informasjonsskriv 02/2008 fra revisjonskomiteen. Som vedlegg til informasjonsskrivet fulgte Justisdepartementets brev av 14. januar 2008 til NKRF. Etter revisjonskomiteens oppfatning vil departementets anbefaling til en viss grad også være retningsgivende for revisjonen av beboer- og pasientregnskaper. Det vil med dette som utgangspunkt være naturlig å basere revisjonen på følgende prinsipper: 1. At det foreligger ajourførte lister over vedtak om/fullmakter til å overføre disposisjonsretten til boformens ledelse. 2. At det foreligger regnskaper for samtlige pasienter/beboere som det er fattet vedtak om/foreligger fullmakter fra. 3. At alle regnskapene er bekreftet med underskrift fra boformens ledelse 4. At det for samtlige tilfeller der midlene overstiger ¾ av folketrygdens grunnbeløp, er dokumentert at overskytende beløp enten er overført til overformynderiet eller satt inn på egen konto 5. At boformen har tilfredsstillende rutiner for registrering og behandling av klager fra pårørende og eventuelle pålegg innenfor området fra overordnet hold 6. At revisjonen på stikkprøvebasis kontrollerer regnskaperne i detalj, herunder a. At beholdningen ved årets start og slutt er dokumentert ved telleskjema bekreftet av 2 personer b. At inntektene med utgangspunkt i kjent grunnlag er fullstendig ført i regnskapet c. At det foreligger dokumentasjon for alle utgifter, og at dokumentasjonen ut fra pasientens/beboerens forhold virker rimelig. 7. Stikkprøvens størrelse vil avhenge av hvordan boformens kontrollrutiner vurderes, og må omfatte både eventuelt nye vedtak og disposisjonsforhold som er avsluttet i perioden. Ved denne vurderingen er det i tillegg til erfaringer fra tidligere revisjoner, nødvendig å ta hensyn til eventuelle endringer i boformens rutiner og bemanningen på området. 8. At midler som etter punkt 4 overfor er plassert på egen konto, er dokumentert ved bankutskrifter og at det foreligger tilfredsstillende regnskap for innskudd og uttak. Både gjennomføringen av stikkprøvene og vurderingene av resultatet baseres på RS 530 Stikkprøver og andre testmetoder i revisjon. Revisors endelige vurderinger av så vel boformens interne administrative kontroll på området som av selve regnskapene, må baseres på resultatet av revisjonshandlingene ovenfor. Avsluttende kommentar Ordningen med beboer- og pasientkonti ble etablert i en tid som er mye annerledes enn i dag. Det hadde derfor vært en fordel å ta opp hele ordningen til revisjon mht. om den burde videreføres, eventuelt i en annen form enn i dag. Siden det foreligger planer om å statliggjøre ordningen med overformynderi og hjelpevergeregnskap, og denne ordningen i flere kommuner er innfiltrert i beboer- og pasientordningen ved at hjelpevergene har overtatt ordningen med beboer- og pasientregnskap, må det tas stilling til hvordan beboer- og pasientordningen skal innordnes og finansieres relativt raskt. STYRESTUDIE VED HØGSKOLEN I OSLO VÅREN 2009 TRE SAMLINGER 10 STUDIEPOENG KOMMUNAL SELSKAPSSTYRING januar februar mars PÅMELDINGSFRIST 12. JANUAR påmelding: mer info: 7

8 R E G N S K A P Momskompensasjon Av Finn Åge Ødegård Bakgrunn for ordningen Fra 2004 ble det innført en ny lov om kompensasjon for merverdiavgift i offentlig sektor. Dette betydde en kraftig utviding av kompensasjonsordningen som ble innført i Bakgrunnen for at vi har kompensasjonsordingen er konkurransenøytralitet. Dette fremgår direkte av lovens 1: formålet med denne loven er å motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftsssystemet Fordi det meste av en kommunes tjenesteproduksjon ikke er avgiftspliktig, var merverdiavgift som hovedregel en kostnad for kommunen. Bare i de områdene av kommunen som var avgiftspliktig kunne merverdiavgiften avlastes og nettobeløpet var kommunens kostnad. Før kompensasjonsloven ble innført var det derfor en økonomisk fordel for kommunen å utføre tjenester ved egne ansatte enn å kjøpe tjenesten fra eksterne leverandører, gitt at alle betingelser var like. Dette kan belyses slik: Egen Kjøp av ansatt tjenester Lønn mv Sos.kost Variabel kost Fortjeneste 16 Mva 44 Total kostnad Vi ser at det er to elementer som gjør at det lønner seg for kommunen å ha egen ansatt - fortjeneste og mva. Privat sektor hevder ofte at den er mer effektiv enn offentlig sektor slik at dette kan utligne fortjenesteelementet. Når merverdiavgiften er så vidt stor er det likevel den som er elementet som gir størst konkurransevriding med negativ virkning for privat sektor. Løsningen på dette ble da å innføre kompensasjon på noen tjenester. Dette ble innført på 90-tallet og fra 2004 ble dette utvidet til å bli generell kompensasjon for merverdiavgift i kommuner/fylkeskommuner. Noe av bakgrunnen for at ordningen ble kraftig utvidet var at det i 2001 ble innført generell avgiftsplikt på alle tjenester. Området i kommunal sektor hvor det var konkurransevridning ble derfor langt større. Loven gjelder for kommuner/fylker og andre kommunale organisasjoner etter kommunal lovgivning. I tillegg omfatter loven private aktører som produserer helse-, undervisningog sosiale tjenester kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, samt barnehager og kirkelig fellesråd. Begrensninger Loven gir i utgangspunktet kompensasjon for merverdiavgift på alle varer og tjenester. Kun for enkelte områder er det gitt begrensninger på kompensasjonsretten som er svært lik merverdiavgiftslovens regler om fradragsrett. Det er gjort gjennom en henvisning til den ordinære merverdiavgiftslovens regler som begrenser fradragsrett for servering, boliger, personkjøretøy, velferdsformål med mer. Som følge av henvisningen til den ordinære merverdiavgiftslovens regler om fradrag, vil det være naturlig å legge til grunn avgjørelser om fradragsretten, også når det gjelder kompensasjonsretten. I avgiftshåndboken som ligger på skatteetaten sine nettsider finnes det mange eksempler som viser hvordan regelverket skal forstås. For boliger med helse eller sosiale formål er det likevel adgang til kompensasjon. Her er det i forskriften til loven understreket at det må være boliger som er spesielt tilrettelagt for å dekke slike formål. Samtidig må også bruken av boligen være til helse- og sosialformål. Loven begrenser også kompensasjonsrett for bygg, anlegg eller annen fast eiendom for salg eller utleie. For utlån der leietaker kun betaler en symbolsk vederlag, er det akseptert at det gis kompensasjon. Dette gjelder for eksempel utlån av idrettshaller osv. Nyheter på området Endring som følge av klagesak til ESA - sikkerhetsopplæring Som følge av klage til ESA fra en privat aktør innen sikkerhetsopplæring til olje- og gassbransjen ble ordningen kjent ulovlig etter statsstøtteregelverket. Slik opplæring/undervisning er en tjeneste som ikke er lovpålagt kommunen/fylkeskommunen å drive. Den private aktøren kunne ikke kreve kompensasjon og mente derfor at kompensasjonsloven var konkurransevridende. Dette medførte at ordningen måtte revurderes, og det ble innført en ny bestemmelse i lovens 4, 2 ledd nr 4. Kommuner/fylkeskommuner som hadde mottatt kompensasjon på slike virksomheter måtte betale tilbake den avgiften som var kompensert. Den nye bestemmelsen lyder slik: Det ytes ikke kompensasjon: 4. Når virksomheter som nevnt i 2 første ledd bokstav a og b driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. Dette betyr at på områder som ikke er merverdiavgiftspliktige og der kommunen konkurrerer med private, kan kompensasjonsretten være begrenset. En praktisk pekepinn vil være områder som faller utenfor kommunenes primæroppgaver, blant annet: sikkerhetsopplæring tannhelsetjenester til betalende pasienter utlån (finansielle) fornøyelsessenter, badeland ressurssenter/kursvirksomhet På disse områdene må det foretas en vurdering av om kommunen driver økonomisk aktivitet i konkurranse med andre aktører. Hvis de andre aktørene ikke er omfattet av kompensasjonsloven vil det heller ikke være adgang for kommunen til å kreve kompensasjon på disse områdene. Det ligger en del juridiske fortolkninger på et slikt område, og ett fylke har tatt opp problemstillingen med skatteetaten på to av disse områdene. Dette gjelder betalende klienter i tannhelsetjenesten og ressurssenter i videregående skole. Det er fylkene som har ansvar for tannhelsetjenestene til barn og ungdom. Særlig i distriktene har det vært anledning også for voksne å få utført sine tannhelsetjenester på klinikken mot betaling. Da alternativet for disse er å bruke tannlege som faller utenfor merverdiavgiftslovens område og som heller ikke er 8

9 kompensasjonsberettiget, oppstår spørsmålet om momskompensasjon for fylkene. Skatteetaten gir i sitt svarbrev datert uttrykk for en forholdsvis streng fortolkning, der deres syn er at det for tannhelsetjenester ikke gis kompensasjon for den forholdsmessige andel som gjelder betalende pasienter. Flere fylker har argumentert med at det ikke er økonomiske motiver som ligger til grunn for at tannklinikkene tilbyr tjenester til betalende klienter. Det er distriktspolitiske hensyn som tas, og det er også viktig for rekruttering av tannleger i distriktene at disse også får arbeide med betalende klienter. Skatt Nord har likevel funnet grunn til å anse dette som et område som ikke er kompensasjonsberettiget. Etter det jeg kjenner til er det fylker som ikke vil akseptere en slik forståelse av regelverket og som fortsatt vil argumentere for at området er kompensasjonsberettiget. Mange videregående skoler har også egne ressurssenter som yter tjenester med kursvirksomhet som faller uten opplæringslovens område. Dette kan for eksempel være datakurs. Også her er det private aktører som ikke er kompensasjonsberettiget som leverer samme tjenester i markedet og konkurransevriding kan oppstå. Skatt Nord uttaler at det må foretas en fordeling der det ikke gis kompensasjon for ressurssenter i den grad de driver med rådgivningstjenester som ikke kan sies å være omfattet av den lovpålagte undervisningstjenesten. Etter mitt syn er det lettere å forstå skattemyndighetenes argumenter på dette området enn for tannhelse. Hvis disse selger kurs mv som direkte er i konkurranse med mange private aktører, vil kompensasjonsordningen være sterkt konkurransevridende. Elevkantiner Når det gjelder elevkantiner faller disse utenfor merverdiavgiftslovens område etter merverdiavgiftslovens 5b nr 13. Det har vært forskjellig praksis på om skolene har krevd kompensasjon på utgifter til innkjøp og drift av slike kantiner. Bakgrunnen for dette er at kompensasjonsloven i utgangspunktet avskjærer kompensasjon på servering. Spørsmålet om det likevel kan gis kompensasjon er tatt opp med Skatt Nord som i samme svarbrev som omhandler ESAdommen også redegjør for sitt syn på dette. Skatt Nord sier i brevet at det kan gis kompensasjon hvis skolen har utgifter til kantine-virksomheten og den ikke er selvfinansierende. Etter min mening kan skattemyndighetenes syn tolkes dit hen at det også her må foretas en fordeling, og kantinen kun kan kreve kompensasjon for den del som ikke er selvfinansierende. Skattemyndighetene skiller her på kantine på internatskoler og andre skoler. På internatskoler anses kantinen som nødvendig for drift av skolen og det gis kompensasjon i sin helhet også om kantinen er selvfinansierende. Det er mange argumenter for at det er nødvendig med kantine på skoler som ikke er internatskoler. Blant annet er det et hett politisk tema at skolemat er med på å heve kvaliteten i skolen. Etter det jeg kjenner til er det fylker som ikke vil akseptere en slik forskjells-behandling på kantiner og fortsatt vil fremme krav om kompensasjon for mat til elevkantiner i sitt fylke. Stiftelse utleie av boliger. Dom i Oslo Tingrett I utgangspunktet gis det ikke kompensasjon for boliger jf lovens 4. Det som unntas er likevel boliger med helseformål og sosiale formål. På dette området har vi fått en rettsavgjørelse som utvider den praksis som skatte-myndighetene har hatt på området. Dommen ble avsagt av Oslo Tingrett den og gjelder en boligstiftelse som var stiftet med formål å være en del av kommunens service med hensyn til boliger. Det er ikke omstridt i saken at dette er boliger som er særskilt tilrettelagt og som det kan kreves kompensasjon for hvis de eies og drives av en kommune. Skattedirektoratet avga en uttalelse 21 april 2008 om omsorgsboliger. Hovedspørsmålet her var om borettslag og stiftelser som oppfører, drifter og vedlikeholder slike boliger har krav på kompensasjon når det er kommunen som leverer pleie- og omsorgstjenesten til beboerne. Skattemyndighetene skilte mellom utleie av boligen og det lovpålagte helse/sosial formålet kommunen måtte ha. Stiftelser og borettslag som kun drev med eiendomsforvaltning/ utleie er derfor ikke kompensasjonsberettiget etter lovens 2, 1. ledd bokstav c. Det fremgår av dommen at skattemyndighetene legger det samme til grunn også for boliger der kommunen har innflytelse over tildeling av plasser og større investeringer. Samtidig anviser de i sin uttalelse at forskrift nr 117 kan brukes for å oppnå momskompensasjon for kommunen. Problemet her var at mange av disse stiftelsene leide ut direkte til leietaker. Så lenge det ikke var kommunen som stod som leietaker kunne heller ikke stiftelsen registreres etter forskrift nr 117. Tingretten går i sin avgjørelse inn og ser på om det er riktig å skille mellom utleie av boliger og helse/sosialformålet kommunen har ansvar for. I dommen sies det følgende: retten mener etter dette at tilrettelegging og utleie av boliger for heltids omsorg og pleie i seg selv er en lovpålagt tjeneste. Retten ser altså boligtjenesten å være en del av selve den lovpålagte tjenesten og stiftelsen er berettiget til momskompensasjon etter 2, 1. ledd bokstav c. Bakgrunnen for retten sitt syn finner vi når de henviser til kommunehelsetjenesteloven 1-3 annet ledd nr 6 som lyder slik:..6. sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie.. Her sier retten at denne botjenesten er blant de tjenester som kommunen plikter å yte og derfor må anses som lovpålagt i kompensasjonslovens forstand. Retten ser altså ikke det naturlig å skille mellom eiendomsforvaltning og den lovpålagte tjenesten. Botjenesten anser retten for å være en del av den lovpålagte oppgaven for kommunen og stiftelsen har derfor rette på kompensasjon som privat virksomhet som yter en lovpålagt tjeneste. Dommen er etter det jeg kjenner til av de første på området og utvider kompensasjonsretten i forhold til skattemyndighetenes praksis. Om dommen ankes videre får vi følge med på. Avslutning Kort sagt ligger det mye godt arbeid i å gå gjennom kommunens virksomhet på disse områdene og få gjennomført en momsbehandling som er riktig etter avgiftsmyndighetenes syn. Vi ser også at det er områder hvor det er rom for fortolkninger og vi kan regne med endringer i praksis. Dette så vi også da ordningen ble innført i 2004 og praksis på kompensasjon på utgifter til mat til barnehager ble endret. Det finnes mye litteratur som belyser hvilken praksis som bør følges på området, bl.a har KS gitt ut en veileder som gir mange nyttige og praktiske anbefalinger. 9

10 Av Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF R E V I S J O N ÅRSOPPGJØRET 2008 Regnskaps- og revisjonsmessige utfordringer Årsoppgjøret er en hektisk tid både for revisorer og de som skal utarbeide og avlegge kommuneregnskapene. Det er derfor viktig med en god planlegging slik at vesentlige problemstillinger blir tatt tak i på forhånd. I 2008 vil spesielt finanskrisen ha stor betydning for kommunenes årsregnskap, med de utfordringer det fører med seg for regnskapsføringen og revisjonen av årsregnskapet. Ellers er avviklingen av likviditetsreserven er en viktig endring som har betydning for Innledning I denne artikkelen gjennomgås enkelte sentrale problemstillinger i årsoppgjøret for Både regnskaps- og revisjonsmessige utfordringer omtales. Utvalget av problemstillinger er helt og holdent artikkelforfatterens, og er basert på hva som oppleves som spesielt aktuelt i 2008, samt erfaringer fra de problemstillinger som medlemmene tar opp med NKRF. 2. Finansielle instrumenter Dagens situasjon i verdensøkonomien med stor uro i verdens finansmarkeder og økonomisk resesjon i flere deler av verden, vil ha stor betydning for mange kommuner. I kommuneregnskapene vil finanskrisen blant annet slå inn gjennom kursfall på kommunenes finansielle plasseringer og renteendringer på kommunenes innlån. Men også kommunenes øvrige inntekter og utgifter kan bli påvirket av det som skjer. Når dette skrives jobbes det med å få på plass en finanspolitisk krisepakke, hvor kommunesektorens situasjon vil bli særskilt vurdert. Med tanke på regnskapsavslutningen for 2008, er risikomomentene innen finansforvaltningen først og fremst knyttet til klassifisering og verdsettelse av finansielle instrumenter. Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) utga i juni 2008 et notat om klassifisering av finansielle eiendeler. Dette notatet utdyper og presiserer forståelsen av KRS nr. 1. For nærmere omtale av dette notatet vises til Ailin Aastvedts artikkel i Kommunerevisoren nr. 5/2008). Her kommenteres bare enkelte forhold som en spesielt bør være oppmerksom på. Finansielle instrumenter som kommunene har investert i av finansielle årsaker, dvs. at ønske om finansiell avkastning er målsettingen med investeringen, skal som den klare hovedregel klassifiseres som omløpsmidler. Det gjøres unntak for obligasjoner som kommunen på forhånd har bestemt skal holdes til forfall. Disse kan klassifiseres som anleggsmidler under visse forutsetninger som er nærmere redegjort for i notatet om klassifisering av finansielle eiendeler. Gjennom hasteendringer i den internasjonale regnskapsstandarden IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling, kan børsnoterte selskaper omklassifisere visse finansielle eiendeler til gruppen holde til forfall, og dermed unnlate umiddelbar nedskrivning til markedsverdi med virkning for resultatet. Gjennom en forskriftsendring har Finansdepartementet åpnet for en lignende mulighet for banker som ikke anvender IFRS (internasjonale regnskapsstandarder). KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld åpner neppe for en slik omklassifiseringspraksis som er innført i IAS 39, siden forutsetningen er at det er obligasjoner som kommunen på forhånd har bestemt skal holdes til forfall som kan inngå i denne kategorien. Finansielle omløpsmidler skal vurderes etter laveste verdis prinsipp (LVP), dvs. til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. De finansielle omløpsmidlene som tilfredsstiller kriteriene for markedsbaserte finansielle 1) Aastvedt, Ailin «Klassifisering av finansielle instrumenter», Kommunerevisoren nr. 5/2008 omløpsmidler (MFO), skal vurderes til virkelig verdi. Med det verdifallet som verdens finansmarkeder har vært gjenstand for i 2008, er det sannsynlig at svært mange finansielle omløpsmidler skal vurderes til virkelig verdi pr , uavhengig av om de vurderes etter LVP eller bestemmelsen om MFO. Forskjellen er at mens resultatvirkningen for LVP er nedskrivning fra en beløp som maksimalt tilsvarer anskaffelseskost på investeringen, kan MFO måtte nedskrives fra en verdi som potensielt ligger betydelig over anskaffelseskost. For finansielle instrumenter som er klassifisert som MFO, kan det derfor i nedgangstider måtte regnskapsføres vesentlig større tap i driftsregnskapet enn for finansielle instrumenter vurdert etter LVP. Et eksempel kan vise hvordan dette vil slå ut. La oss anta at kommunen i 2007 kjøpte aksjer i et selskap til en kurs på kroner 100,-. Ved utgangen av 2007 var kursen på aksjene steget til 150,-, mens kursen ved utgangen av 2008 var 90,-. Ved vurdering etter LVP skal aksjene verdsettes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi, mens ved vurdering som MFO skal aksjene verdsettes til virkelig verdi, dvs. balansedagens kurs. Tabellen viser bokførte verdier og virkningen på årsregnskapet ved de to alternative verdsettelsesmetodene. Det har vært ytret at det synes urimelig å måtte regnskapsføre urealiserte tap på finansielle plasseringer kommunen likevel ikke har planer om å selge eller innløse. Som det fremgår ovenfor er det, med unntak av obligasjoner til forfall, ingen hjemmel i kommuneregnskapet for å unnlate regnskapsføring av ure- 10

11 Laveste verdis prinsipp (LVP) aliserte tap på finansielle eiendeler. Revisor bør være særlig oppmerksom på dette. Et åpent spørsmål er imidlertid om det i kommuneregnskapet er anledning til å ta hensyn til eventuell sikring ved verdsettelsen av finansielle omløpsmidler. Det kan hevdes at det er feil forståelse av forsiktighetsprinsippet å regnskapsføre tapsrisiko en ikke har på grunn av sikring. Dette spørsmålet er imidlertid ikke regulert hverken i lov, forskrift eller kommunale regnskapsstandarder, og det er derfor ikke sikkert at det finnes tilstrekkelig hjemmel for en slik regnskapspraksis. Det er også en rekke vanskelige spørsmål knyttet til sikringsbokføring, som gjør at kommunene uansett bør være svært forsiktige med å gjennomføre sikringsbokføring, før det eventuelt kommer regulering på dette området i kommuneregnskapet. Opplysninger om sikringstiltak og effekten av disse, bør imidlertid opplyses om i note til årsregnskapet. Revisjonsmessige utfordringer knyttet til finansielle instrumenter 2) Uroen i finansmarkedene vil ha betydning for risikoene for vesentlige feil å årsregnskapet knyttet til finansielle instrumenter. Der vurderingen av virkelig verdi på finansielle instrumenter tidligere har vært basert på observerbare markedsverdier, og således en ganske enkel oppgave, har kanskje markedene for de aktuelle instrumentene tørket inn slik at det ikke lenger finnes lett observerbare markedsverdier. Det kan også være at estimering av virkelig verdi blir viktig for finansielle plasseringer der dette på grunn av gode tider i økonomien ikke har vært et tema tidligere. Dette kan være plasseringer i instrumenter det ikke foreligger markedsverdier for. Med dagens markedssituasjon kan det altså være nødvendig for kommunen å ty til mer skjønnsmessige verdsettelsesmetoder for å vurdere virkelig verdi på finansielle instrumenter. Noe som i tilfelle øker risikoen 2) Denne delen av artikkelen er delvis basert på IAASBs Staff audit practice alert Challenges in auditing fair value accounting estimates in the current market environment, oktober Denne kan lastes ned fra web.ifac.org/download/staff_audit_practice_alert.pdf. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (MFO) Balanseført Driftsregnskapet Balanseført Driftsregnskapet verdi verdi for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet. I dagens situasjon vil revisor lett kunne vurdere det som en særskilt risiko etter RS 315 pkt. 108, altså en risiko som trenger en spesiell revisjonsmessig vurdering. Revisjonsstandarden RS 545 Revisjon av målinger av og opplysninger om virkelig verdi, setter normer og gir veiledning for revisor når virkelig verdi måles i regnskapet eller det gis opplysninger om virkelig verdi i regnskapet. Standarden pålegger bl.a. revisor å skaffe seg en forståelse av hvordan kommunens prosess for å estimere virkelig verdi er, herunder hvilke metoder som anvendes og de forutsetninger som legges til grunn. Revisor skal vurdere om de verdsettelsesmetodene som er anvendt er hensiktsmessige og i samsvar med det gjeldende rammeverk for økonomisk rapportering (regnskapsreglene). I kommuneregnskapet er det, utover det som er regulert i KRS nr. 9 (F) Nedskrivning av anleggsmidler, sagt lite om hvordan virkelig verdi skal måles. Revisor må likevel ta stilling til om verdsettelsesmetodene som kommunen anvender er hensiktsmessige, og om de er anvendt konsistent. Som nevnt kan imidlertid markedssituasjonen gjøre det nødvendig å anvende andre verdsettelsesmetoder enn tidligere. Dersom markedsverdier ikke foreligger kan verdsettelse for eksempel baseres på omsetning av sammenlignbare eiendeler eller kontantstrømmodeller. Revisors substanskontroller knyttet til vurdering av virkelig verdi kan bestå i å teste ledelsens viktige foreutsetninger, vurderingsmodellen og de underliggende data. Videre kan revisor finne det nødvendig eller hensiktsmessig å utarbeide egne uavhengige estimater for virkelig verdi. RS 545 krever også at revisor vurderer virkningen av hendelser etter balansedagen på målingene av virkelig verdi. For eksempel kan et salg av en aktuell eiendel kort tid etter årsslutt gi noe revisjonsbevis for målingen av virkelig verdi på balansedagen. Imidlertid vil ikke markedsprisene i et aktivt marked være noe revisjonsbevis for virkelig verdi på balansedagen. Revisor har ikke nødvendigvis den kompetanse som kreves for å etterprøve komplekse verdsettelsesmetoder. RS 545 krever da også at revisor tar standpunkt til behovet for å bruke en eksperts arbeid. Denne vurderingen og den eventuelle bruken av revisors arbeid gjøres i samsvar med kravene i RS 620 Bruk av en eksperts arbeid. Kravene i RS 620 gjelder uavhengig av om eksperten er engasjert av revisor eller av kommunen. Revisjonsstandardene stiller, som nærmere omtalt nedenfor, krav til at revisor skal innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen. RS 545 stiller krav om at revisor skal innhente skriftlig uttalelse vedrørende rimeligheten av viktige forutsetninger mv. relevant for måling av virkelig verdi. 3. Strykningsbestemmelsene Som en følge av finanskrisen vil mange kommuner avlegge et årsregnskap for 2008 med regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet. Det er trolig at dette også vil gjelde flere kommuner som har liten erfaring med regnskapsmessig merforbuk, og dermed anvendelse av strykningsbestemmelsene. Flere spørsmål rådgivningstjenesten i NKRF fikk inn i forbindelse med årsoppgjøret for 2007, viste at det flere steder er usikkerhet knyttet til strykningsbestemmelsene. Dersom kommunens driftsregnskap gjøres opp med et regnskapsmessig merforbruk, skal dette merforbruket reduseres gjennom reversering av visse disposisjoner. Det er denne reverseringen vi kaller strykninger. Strykningsbestemmelsene for driftsregnskapet er gitt i regnskapsforskriften 9 første til tredje ledd. De disposisjonene som er gjenstand for strykninger er: 1. Eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget selv. 2. Eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. 3. Budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. Det skal strykes inntil merforbruket er elimi- Forts. side 12 11