SKEIV UNGDOMS ÅRSRAPPORT FOR 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKEIV UNGDOMS ÅRSRAPPORT FOR 2014"

Transkript

1 SKEIV UNGDOMS ÅRSRAPPORT FOR Fra landsmøtet 2014 til landsmøtet 2015 Side 1 av 47

2 Innholdsfortegnelse DEL 1: POLITIKK Restart Helse Mangfold og antidiskriminering Internasjonalt Øvrig internasjonalt arbeid Samarbeidspartnere, representasjon og møter i Medieomtale DEL 2: ORGANISASJON Landsmøtet Landsstyret Sentralstyret Sekretariatet Utvalg og arbeidsgrupper Lokal aktivitet Andre prosjekter Medlemmer Kommunikasjon Organisasjonsbygging Økonomi Side 2 av 47

3 DEL 1: POLITIKK 1.1 Restart Skeiv Ungdom skal videreføre og videreutvikle RESTART sammen med skoleutvalget for å nå ut til alle lokallag. Nytt metodemateriale Et av fokusområdene for Restart har i 2014 vært utviklingen av et nytt metodemateriale. Prosessen startet våren 2014, etter at vi hadde gjennomført en omfattende evaluering av prosjektet høsten 2013, hvor organisasjonens tillitsvalgte og frivillige som jobbet med Restart ytret ønske om oppdatert skriftlig materiale. Samtlige medlemmer ble orientert om mulighet til å delta i utviklingen av materialet, og i juni 2014 dannet vi en ressursgruppe av 8 engasjerte frivillige som har ansvaret for å skrive det nye materialet. Det nye metodematerialet skal ha et bredt antidiskrimineringsfokus der vi ser ulike former for diskriminering i sammenheng; kjønn, seksualitet, etnisitet, klasse, religion, funksjonalitet. For å sikre at vi får frem ulike perspektiver har vi knyttet oss opp mot personer og organisasjoner som kan bidra med tekster om diskriminering i krysningspunktet mellom disse sosiale kategoriene. Samarbeidet med de eksterne ressurspersonene sikrer materialet et høyt faglig nivå, samtidig som det vil tilføre organisasjonen en bred kompetanse på diskriminering som går ut over kjønn og seksualitet. Materialet skal lanseres i juni Det vil bestå av en blanding av teori, personlige historier om diskriminering i krysningspunktet mellom ulike sosiale kategorier, og øvelser som har til Side 3 av 47

4 hensikt å gjøre folk bevisst hvordan normer gir enkelte privilegier mens andre blir diskriminert. Oppsummering av årets skolebesøk I 2014 har vi sett en stor økning i etterspørsel etter våre skolebesøk, og vi har vært nødt til å si nei til enkelte skoler. I løpet av perioden januar-desember 2014 har vi møtt 5342 elever, hvorav 1497 elever har vært igjennom vårt 45 min foredrag, mens 3845 elever har deltatt på vår 90 minutters interaktive workshop. Vi opplever at det interaktive undervisningsopplegget er mer effektivt i å utfordre elevers syn på kjønn og seksualitet, da det gir større rom for refleksjon. Det gir samtidig elevene større kompetanse og konkrete verktøy for å selv gå aktivt inn for å jobbe mot diskriminering i egen hverdag. Det er derfor en bevisst strategi fra vår side at flest mulig elever skal igjennom vårt 90 min opplegg, på tross av at dette er mer ressurskrevende. I løpet av 2012, som er det forrige året hvor vi mottok bevilgninger hele året igjennom, møtte vi tilsammen 2000 elever. Vi ser dermed at vi har hatt en formidabel økning i antall elever. I våre skriftlige evalueringer har vi fått meget positiv tilbakemelding fra både elever og ansatte. Jeg blir enda varm om hjertet, bare med å tenke på det dere ga alle våre elever på ungdomsskolen, av info, holdninger, å muligheter for dem selv til å tenke over det, å kanskje få litt videre syn på mennesker og kanskje også endre negative holdninger til enkelte. Lærer, Kirkenes Ungdomsskole. Veldig interessant og spennende. Det er veldig viktig å lære om dette temaet, og opplegget hjalp meg veldig! Fikk bedre selvtillit til meg selv. Elev 15, Nordberg skole. Tilbakemelding fra lærere: Lærerevalueringen er gjennomført via et elektronisk spørreskjema én måned etter at skolene har hatt besøk av Skeiv Ungdom, Restart 96% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Jeg ville anbefalt Restart til andre skoler 92 % av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Restart bidrar til å forebygge mobbing og utstøting 88% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Elevene fikk kunnskap som fremmer trivselen på skolen 92% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Elevene fikk kunnskap som fremmer likestilling mellom kjønnene Side 4 av 47

5 100% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Elevene fikk kunnskap om et mangfold av seksualiteter 76% av lærerne er helt enig eller enig i påstanden Elevene fikk kunnskap som fremmer et flerkulturelt mangfold Skeiv Ungdom skal fortsette utviklingen og opplæringen av informasjonsopplegget på 45 min Informasjonsopplegget ble utviklet i 2013, og ila 2014 har vi testet ut opplegget grundig, og justert det slik at vi nå har et opplegg vi er godt fornøyde med. Vi har også utviklet et kursopplegg som trener frivillige i å holde foredraget ute på skoler. Kurset gir en introduksjon til normfokusert metode, kjønn og seksualitet, samt presentasjonsteknikk. I løpet av 2014 har vi holdt informantkurs på Jafnadhr og Stolt, og ca 20 nye informanter fra ulike lokallag er nå klare for å reise rundt på skoler med vårt 45 min foredrag. Det er meningen at kurset skal være et første steg i å opprette egne restartgrupper i lokallagene, og at deltagerne kan videreutdanne seg til å lede det interaktive undervisningsopplegget ved en senere anledning. Tiltaket bidrar i så måte til å spre kunnskap ut i organisasjonen, og sikre kontinuitet i skolearbeidet vårt. Restartskolering I tillegg til informantkursene har vi også i år hatt flere Restartskoleringer hvor vi har kurset nye samtaleledere som reiser rundt med vårt 90 min interaktive workshop. I perioden februar-desember har vi holdt 6 kurs; tre grunnkurs i normer, kjønn og seksualitet, samt tre oppfølgingskurs i gruppeledelse; to ganger i Oslo og en gang i Kristiansand Skeiv Ungdom skal arbeide aktivt opp i mot myndighetene for å problematisere toleransepedagogiske perspektiver og sette disse på dagsorden. Restart har i særlig grad jobbet opp mot utdanningsdirektoratet og kunnskapsdepartementet for å sette en normfokusert tilnærming på dagsorden, og samtidig fremheve hvordan toleransepedagogikken virker mot sin hensikt i det den forsterker skillet mellom «oss» og «dem» heller enn å motvirke denne oppdelingen. Vi har problematisert hvordan kjønnsnormer begrenser alle mennesker og påpekt at Restart er et tiltak som ikke bare jobber mot mobbing av de av oss som er skeive, men som løfter frem alle menneskers rett til å være seg selv, uavhengig av ulike identiteter og gruppetilhørigheter. Grunnet manglende forståelse for dette perspektivet opplevde både LLHs Rosakompetanse og Restart kutt i bevilgningene for 2014 fra Kunnskapsdepartementet. Skeiv Ungdom og Ministeren hadde også en frisk utveksling av leserinnlegg i media om kuttene i Skeiv Side 5 av 47

6 Ungdoms bevilgning. Det ble etter denne dialogen klart at det eksisterte noen misforsåelser om Restarts arbeidsmetoder og innhold. Skeiv Ungdom forespurte derfor Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen om et møte. Dette ble et veldig positivt møte hvor vi fikk presentere vårt opplegg. Dialogen førte til at Skeiv Ungdom fikk oppjustert støtten for 2015 til det samme nivået som Restart gjorde seg også bemerket under årets Pride House, en av Norges største debattarenaer, hvor vi holdt workshoper og deltok i debatter om blant annet skeive barn i skolen og LHBT i norsk skole. Restart har også deltatt i debatt ved Reykjavik Pride om diskriminering i skeive miljø og på seminaret + Inclución sin bullying arrangert av den norske og nederlandske ambassaden i Buenos Aires i samarbeid med Comunidad Homosexual Argentina. I tillegg har Restart vært representert i en paneldebatt om LHBT under Nordiske dager i Havanna, der blant annet fire av de fem nordiske ambassadørene var til stede Skeiv Ungdom skal samarbeide med andre relevante organisasjoner innenfor skolefeltet for å spre kunnskap om normkritisk pedagogikk. Vår viktigste samarbeidspartner i arbeidet opp mot skole er LLH Rosa Kompetanse skole. I enkelte tilfeller har vi blitt kontaktet av elever som opplever krenkende kommentarer og lignende på sine skoler, og som ønsker at vi skal komme på besøk. Skolene blir da tilbudt en pakkeløsning hvor Restart møter elvene, mens Rosa Kompetanse tilbyr kurs for de ansatte på skolene. Vi opplever at denne tilnærmingen hvor alle nivåer av skolen involveres i forebyggende arbeid, er nødvendig for å kunne drive frem varig endring, og skape et trygt læringsmiljø for alle elever. I løpet av året har vi hatt en rekke foredrag for ulike organisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp og Røde Kors, om hvordan en kan bruke en normkritikk for å bli en mer inkluderende organisasjon. Kurset for Røde Kors ble holdt for frivillige som jobber på Røde Kors sine ressurssenter for ungdom. Representanter fra Restart har i løpet av året også deltatt på ulike seminarer, blant annet et seminar om normkritikk og et om interseksjonalitet, begge i regi av IGLYO (International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organisation). Deltagelse på seminarene har tilført tiltaket en kompetanseheving som videreføres i utarbeidingen av nytt metodemateriale. Under Europride hadde IGLYO og Restart en workshop om normkritikk i internasjonal aktivisme og IGLYO var representert med to styrerepresentanter under Ungdomskonferansen. Vi har også deltatt på GALE (Global Alliance for LGBT Education) sitt seminar Assessing homophobia in schools. Kunnskapen fra dette seminaret bruker vi til å videreutvikle vårt evalueringsverktøy, der vi til neste år vil starte med å sende ut en spørreundersøkelse i forkant av vårt besøket for å kartlegge hva elevene har av kunnskap, samt en evaluering i etterkant. Side 6 av 47

7 1.2 Helse Skeiv Ungdom skal jobbe for fjerning av straffelovens 155 som kriminaliserer seksuallivet til de av oss som er HIV-positive. Skeiv Ungdoms hivutvalg har hatt hovedansvaret for dette arbeidet. Utvalgets egen rapport kan ses i del to av årsrapporten. Gjennom artikkelen Juridisk prevensjon fremfor medisinsk prevensjon? fikk organisasjonene markert sitt standpunkt vedrørende HIV-paragrafen. Artikkelen skapte stor debatt da den kom ut. Vider søkte Skeiv Ungdom om midler til å delta på FNs HIV/AIDS konferanse i Melbourne i Australia. Nora Mesen og Cecilie Marianne Andersen representerte organisasjonen på konferansen. HIV Konferansen Skeiv Ungdom fikk tildelt midler fra Helsedirektoratet til å sende to personer til AIDS2014 i Australia. Cecilie Marianne Andersen fra HIV-utvalget og Nora Mesen representerte Skeiv Ungdom på konferansen. Dette er en av verdens største konferanser om HIV/AIDS problematikk og en viktig arena både for oss som ungdomsrepresentanter til å påvirke og en viktig arena for oppdatering på det nyeste innen fagfeltet. Skeiv Ungdom er godt fornøyd med at vi, gjennom deltagelse på en slik konferanse, har muligheten til å opprettholde det svært høye kunnskapsnivået organisasjonen har på området. Skeiv Ungdoms Arbeidsprogram for perioden har to konkrete punkter knyttet til rettigheter for transpersoner i Norge Skeiv Ungdom skal jobbe for et helhetlig behandlingstilbud for transpersoner og andre med kjønnsidentitetstematikk, der retten til selvbestemmelse og informert samtykke ligger til grunn. Behandlingstilbudet skal ikke baserer seg på en monopolordning Skeiv Ungdom skal jobbe for at det ikke skal være krav om behandling (kirurgi og/eller hormoner) for å kunne endre juridisk kjønn. Praksisen med kastrasjon som krav for å endre juridisk kjønn må stoppes. Ekspertgruppearbeid Side 7 av 47

8 Skeiv Ungdom har gjennom leder Line Halvorsrud vært representert i en ekspertgruppe i Helsedirektoratet som har hatt i oppdrag å utrede spørsmål knyttet både til fastsettelse av juridisk kjønn og organisering og tilgang til kjønnsbekreftende behandling. Arbeidet har strukket seg fra januar 2014 til februar Rapporten ble lansert 10. April Skeiv Ungdom har vært en tydelig og sterk pådriver for et desentralisert behandlingstilbud der all behandling, bortsett fra genitalkirkurgi, kan gis av regionale helseforetak rundt om i landet. Skeiv Ungdom har støttet en skandinavisk samarbeidsløsning på genitalkirurgi for å sikre stort nok pasientvolum. Videre har Skeiv Ungdom vært svært tydelig på hvilke ordning man ønsker for endring av juridisk kjønn. Skeiv Ungdom har argumentert sterkt for en erklæringsmodell på endring av juridisk kjønn. Dette er en ordning som kun krever en forenklet søknad for endring av juridisk kjønn der vedkommende selv erklærer at man ønsker en endring. Alternativet til denne modellen er ordninger som krever diagnoser eller bekreftelse fra fastlege eller lignede for å kunne endre juridisk kjønn. Disse andre ordningene har ikke hatt noen oppslutning i ekspertgruppen og Skeiv Ungdom har vunnet frem med vår argumentasjon. Skeiv Ungdom har spesielt vært opptatt av muligheten for personer under 18 år sin mulighet til å endre juridisk kjønn. Ekspertgruppen har her valgt å anbefale at ungdom under 16 år kan endre juridisk kjønn med tillatelse fra foreldre. Ungdom mellom 16 og 18 år kan også endre med samtykke fra foreldre, hvis foreldre ikke skulle samtykke vil det være mulig for ungdommen å begjære endringa av juridisk kjønn gjennom en nemds ordning som vil avgjøre spørsmålet. Det vil med andre ord bli en reel mulighet for ungdom over 16 år til å endre juridisk kjønn uten innblanding fra forelde. Lobbyarbeid Skeiv Ungdoms vil fortsette sitt arbeid for å sikre at ekspertgruppens anbefalinger blir gjennomført. Et viktig ledd i dette arbeidet har vært lobbyarbeid. Skeiv Ungdom har gjennomført samtaler med enten rådgivere på stortinget eller stortingsrepresentanter fra Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Skeiv Ungdom har også hatt et eget møte med Helseminister Bent Høie hvor vi diskuterte tematikken og saken har vært løftet i møte med Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Solveig Horne. Skeiv Ungdom har med andre ord gjennomført en formidabel lobbyinnsats på dette området som har skaffet organisasjonen et bredt politisk nettverk på stortinget. Dette vil komme organisasjonen til gode når ekspertgruppens rapport skal behandles og realiseres de kommende årene. 8.mars Skeiv Ungdom markerte seg tydelig på denne saken under årets 8.mars tog. Skeiv Ungdom hadde sammen med motmakt melding inn paroleforsalg på Råderett over egenkropp, stopp tvungen kastrering av transepersoner. Parolen fikk flertall og det var en av de største parolene i årets 8.mars tog. Skeiv Ungdom hadde etter toget et eget arrangment på kontoret med boller og kakao som ble arrangert av Skeiv Ungdom Oslo. Her bidro Christine Jentoft med tekst fra hennes egen blogg og Arild Johan Myrberget fra Helsedirektoratet informerte Side 8 av 47

9 om arbeidet med ekspertrapporten. Skeiv Ungdom hadde en av de aller største parolene, og arrangementet i etterkant med nærmere 50 deltagere fylt ballsalen. Markeringen var en stor suksess Skeiv Ungdom skal opprettholde driften av Ungdomstelefonene og videreutvikle tilbudet Se egen rapportering i organisatoriske del om ungdomstelefonen og utviklingen det siste året Skeiv Ungdom skal jobbe for at utelukkelse av MSM (menn som har sex med menn) fra å kunne donere blod skal skje på bakgrunn av seksuell praksis og ikke gruppetilhørighet. Dette er et tema som de siste året har mottatt mindre fokus fra organisasjonen side. Vi har skapt debatt på området gjennom en artikkel og en resolusjon om temaet vedtatt i Landsstyret. Det er i så måte fortatt skolering av organisasjonen på feltet. Vider har vi deltatt i debatt på litteraturhuset på temaet blodgivning. Sentralstyret vurderer også i skrivende stund om å melde praksisen inn for Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) som en klage på diskriminering. 1.3 Mangfold og antidiskriminering Skeiv Ungdom skal arbeide aktivt for en ny universell diskrimineringslov. Denne skal som minimum videreføre dagens beskyttelsesnivå, særlig med tanke på aktivitets- og rapporteringsplikt. Skeiv Ungdom har flere ganger tatt opp ny diskrimineringslovgivning med tidligere og nåværende statssekretærs i Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet (BLD) og statsråd Solveig Horne. Ministeren ble spurt om dette på BLDs- kontaktkonferanse og statssekretær Maria Aanes ble spurt om hvilke planer regjeringen hadde for aktivitets og redegjørelsesplikten på Barne- og Ungdomstinget i Videre hadde Skeiv Ungdom et eget møte med ny statssekretær Kai-Morten Terning i BLD der vi diskuterte flere aspekter ved de nye diskrimineringsloven. Blant annet aktivitets og redegjørelsesplikten. Uklarhetene som er knyttet til om interkjønnpersoner har dekning i eksiterende lov samt beskyttelse for BDSMere og Fetisjister i lovverket var andre elementer som ble gjenstand for diskusjon i møtet med Terning. Bevaring av aktivitetsplikten var også tema for Skeiv Ungdoms 1.mai banner i Side 9 av 47

10 1.3.2 Skeiv Ungdom skal søke samarbeid med aktører som deltar i religiøse miljøer med det mål å øke kompetansen internt om religion og bidra til mer inkluderende religiøse felleskap for skeive. Åpen folkekirke Etter kirkemøtet i 2014 har det vært mye oppmerksomhet på vigselsliturgi for likekjønnede par i Den norske kirke. Skeiv Ungdom markerte seg tydelig på dette gjennom deltagelse på Debatten på NRK1 i etterkant av kirkemøtet. Videre har Skeiv Ungdom vært sentrale i oppstarten av den nye kirkepolitiske aktøren Åpen folkekirke som stiller lister ved førstkommende kirkevalg. Skeiv Ungdom har også hatt et innlegg på trykk sammen med Biskop Solveig Fiske fra Hamar. Skeiv Ungdom har også hatt møte med Biskopen for å diskutere situasjonen for unge skeive i Den norske kirke og hatt besøk av Biskopen på vår sommerleir Jafnahdr. Dette var viktig og mange medlemmer har gitt utrykk for at det var viktig å få bekreftelse fra en autoritet som det biskopen er på at de er ønsket i kirken. Guttogjente.no Skeiv Ungdom har i perioden hatt et dialogmøte med nettsiden guttogjente.no. Dette er en side som gir råd til ungdommer på bakgrunn av det de kaller et tradisjonelt kristent verdisyn. Siden har hatt flere problematiske uttalelser og skeive unge og informasjon om denne gruppen. I møtet presenterte Skeiv Ungdom hvilke konsekvenser slike uttalelser kunne ha for skeive unge og hvilke følelser de unge ofte sitter igjen med. Det er ikke til å legge skjul på at partene står langt fra hverandre i synspunkt, men for unge religiøse skeive sin del vurderte Skeiv Ungdom et dit hen at dialog med gruppen var mer formålstjenlig enn boikott. Det ble avtalt at det burde avholdes nytt møte etter ca. 6 måneder. Religions og livssynsutvalg På bakgrunn av et ønske om å fokusere og arbeide mer med religion og livssyn som tema i organisasjonene er det i løpet av perioden satt ned et eget livssyns og religionsutvalg. Utvalget består av representanter fra et bred utvalg av livssyn og trosretninger. Utvalget har hatt noen oppstartsproblemer, men er nå aktivt. Se mer om utvalget under utvalgssidene Skeiv Ungdom skal i perioden utvikle sin egen politikk med tanke på samliv og mennesker som utfordrer parnormen. Arbeidet skal blant annet fokusere på de juridiske rammene til samlivskonstellaasjoner som utfordrer parnormen, for eksempel mulighet for mer enn to juridiske foreldre. Dette teamet har ikke blitt prioritert høyest av områdene i arbeidsprogrammet. Temaet er blitt diskutert på Jafnadhr i forbindelse med foredrag om seksuelle relasjoner. Det er blitt gjennomført et møte med juristen i LLH for å skaffe mer bakgrunnskunnskap på punktet om muligheten for flere enn to juridiske foreldre. Side 10 av 47

11 1.3.4 Skeiv Ungdom skal arbeide for at mandatet til LHBT-senteret (Nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet) utvides til også å omfatte BDSM og fetisjisme. Skeiv Ungdom har tatt opp temaet med LHBT-senteret på møte. Punktet har imidlertid blitt nedprioritert til fordel for å jobbe for å få BDSM inn i diskrimineringslovgivningen. Med BDSM i lovverket vil en naturlig følge være at det vil bli lettere å inkludere BDSM i det allerede påbegynte LHBT-arbeidet Skeiv Ungdom skal i perioden fortsette sitt fokus på interseksjonalitet med særlig fokus på de av oss med nedsatt funksjonsevne og mennesker med ikke etnisk norsk bakgrunn. Nedsatt funksjonsevne Det er blitt gjennomført møter med unge funksjonshemmede i regi av LHBT-sentret. Her er det planlagt at LHBT-senteret skal fortsette å holde i dette arbeidet og innkalle til et møte til om mulig samarbeid. Fokuset på nedsatt funksjonsevne er tydelig styrket i organisasjonen gjennom perioden. En viktig faktor til dette er større fokus på temaet, spesielt gjennom utvekslingen med GALCK som ble avsluttet sommer Prosjektet fokuserte på interseksjonalitet, og blant annet overlappen mellom nedsatt funksjonsevne og skeiv identiteter. Prosjektet besøkte mange av lokallagene og lagde konkrete guider som organisasjonene kan benytte for å tilrettelegge. Guidene satte fokus på en inkluderende organisasjonskultur og gjorde lokallagene bevisste på strukturer i samfunnet som ekskluderer personer med nedsatt funksjonsevne og som ofte ikke blir tenkt på når man avholder arrangementer. Representasjonen av mennesker i organisasjonene med nedsatt funksjonsevne fremstår som betydelig øket. Dette er en gledelig utvikling. Det ser også ut til at organisasjonen tiltrekker seg et mangfold av mennesker med forskjellige typer funksjonsutfordringer. Utviklingen krever også at vi som organisasjon stadig fortsette å tilrettelegge slik at de som oppsøker organisasjonene føler seg velkommen og inkludert. Unge funksjonshemmede har også begynt innledende forespørsler for å bygge et samarbeid med Skeiv Ungdom om et konkret prosjekt. Dette er noe organisasjonene vil følge opp for å se om det foreligger grunnlag for samarbeid. Etnisk mangfold Side 11 av 47

12 Inkludering har vært et mye debatert tema i skeive kretser i løpet av Skeiv Ungdom er glad for at dette har havnet på dagsorden og har deltatt aktivt i debatten rundt dette temaet. Både med medie oppslag i skeive medier og deltakelse i debatt om temaet. Skeiv Ungdom arrangerte også en egen debatt om temaet under Ungdosmkonferansen som ble avholdt under Europride i Oslo i juni. Det har også blitt diskutert mye internt i sentralstyret hvordan Skeiv Ungdom skal delta mest mulig produktivt til en til tider skyttergravspregede debatten. Skeiv Ungdom har her sett det som hensiktsmessig å ha fokus på tydelighet, ryddighet og å være en brobygger mellom ulike posisjoner, samtiddig som man tar et klart og tydelig antirassistisk posisjonering. Asyl Skeiv Ungdom har i løpet av perioden opplevd en økning av unge enslige asylsøkere i kontakt med organisasjonen. Disse er både fra Europa og Afrika og i mange tilfeller mindreårige. Vi har forsøkt å tilby en sosial arena samt bidra med støtte og hjelp i asylprosessen. Dette har til tider vært utfordrende da reise og transport er vanskelig når asylmottakene ligger usentralt til. Skeiv Ungdom ser med bekymring at det ikke er blitt utvist en særlig stor forståelse fra UDIs side om hvor viktig et sosialt skeivt felleskap er for enslige, skeive asylsøkere. Flere av ungdommene vi har vært i kontakt med, har blitt plassert timevis fra nærmeste by med noen form for skeivt miljø. Vi har også deltatt på kursing om asylprosessen og står nå bedre rustet til å møte disse ungdommene enn før. Dette er likevel et felt hvor organisasjoner som Skeiv Verden har langt større kunnskap enn Skeiv Ungdom. På bakgrunn av dette har vi i flere av sakene samarbeidet med Skeiv Verden. Skeive Samer Skeiv Ungdom har i perioden deltatt på Hammerfest pride som hadde mye fokus på samiske spørsmål. Skeiv Ungdom har også inngått et samarbeid med Sapmi Pride som finner sted i Karasjok sommer Priden vil ha fokus på samarbeid med skolen, et område Skeiv Ungdom har mye erfaring med. Videre har Skeiv Ungdom også i løpet av året lånt ut kontorplass til organisasjonene Noereh, som er en organisasjon for samisk ungdom. Dette har også gitt oss mye kunnskap om samisk kultur og utfordringer generelt med å være samisk i det norske samfunnet Skeiv Ungdom støtter opp om den nasjonal STOPP HATPRAT- kampanjen. Skeiv Ungdom var den første organisasjonen som i 2013 holdt aktiviteter i forbindelse med Europarådets ungdomsråds kampanje mot hatprat. Hadde det ikke vært for alle medlemmene og tillitsvalgte i Skeiv Ungdom som deltok i kampanjeaktivitetene i forbindelse Side 12 av 47

13 med 17. mai og 22. juli 2013 ville aldri kampanjen eksistert i Norge. Skeiv Ungdom har siden vært aktiv i kampanjen gjennom og har jobbet for å tilføre normkritiske perspektiver i den nasjonale kampanjen gjennom både Restart og ved at organisasjonssekretær Eirik Rise har hatt et koordineringsansvar for kampanjen på frivillig basis. Bevegelsen mot hatprat, eller Stopp hatprat-kampanjen er en kampanje av unge mennesker for menneskerettigheter og mot hatprat på nett. Kampanjen ble startet av Europarådets ungdomsråd i 2012 og den nasjonale kampanjekomiteen lanserte kampanjen i Norge på Safer Internet Day 11. februar Siden da har kampanjen jobbet aktivt for å skape debatt og oppmerksomhet rundt en tematikk som det har vært jobbet lite med tidligere og ordet hatprat er for eksempel et ord kampanjen har innført og som ikke eksisterte fra før. I Norge ønsker kampanjen å skape bevissthet rundt problemet med hatprat på nett og gi unge mennesker verktøyene, motivasjonen og kunnskapen man trenger for å svare. Kampanjen lager møteplasser hvor de som vil engasjere seg i kampen kan møtes. I Norge drives kampanjen av en arbeidsgruppe bestående av 9 organisasjoner. Til sammen har kampanjen 23 organisasjoner tilsluttet kampanjekomiteen. Skeiv Ungdom er tilsluttet kampanjen og den nevnes i arbeidsprogrammet til Skeiv Ungdom. Kampanjen har hatt et eget skoleprosjekt drevet av det Europeiske Wergelandsenteret. I 2014 gikk kampanjen inn i en dialog med Støttegruppen etter den 22. juli og AUF rundt etableringen av en Europeisk dag for ofrene for hatkriminalitet på den 22. juli. I september 2014 møtte kampanjen presidenten av Parlamentarikerforsamlingen i Europarådet og Stortingspresidenten, som sammen gikk ut med en felles uttalelse i støtte av dagen. Kort tid gikk etter støttet en massivt flertall av Parlamentarikerforsamlingen etableringen av den Europeiske dagen. I løpet av 2014 har kampanjen vært til stede på møte om hatytringer hos Statsministeren, holdt innlegg på Kripos og medietilsynet sin konferanse Ung og digital. Kampanjen har samarbeidet med blant annet Likestilling-, og diskrimineringsombudet, politiet, NOAH, Trygg bruk -nettverket og mange flere. Rundt 100 personer var til stede da kampanjen ble lansert på Litteraturhuset. Lanseringen ble åpnet av Likestilling- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik og hadde innledninger ved blant annet personen bak Humans of Oslo - Iffit Qureshi, kampanjekoordinator Eirik Rise, og det ble avholdt en debatt med samfunnsdebattantene Luca Espeseth, Florence Aryanic og Yousef Assidiq. Det ble også gjennomført en plakatkampanje og i perioden rundt lanseringen fikk kampanjens facebookside 2500 likes og personer ble nådd på Facebook. Over våren 2014 markerte kampanjen 5 aksjonsdager, deriblant den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi 17. mai, og den Europeiske dagen for ofrene for hatkriminalitet den 22. juli. Stopp hatprat var med å støtte transminnedagen og bidro til opprettelsen av en ny felles nettside og bidro med en generell synliggjøring av dagen og hatprat mot transpersoner i sosiale media. Den 28. mai hadde kampanjen ungdomspolitikerdebatt med representanter fra KrFU, Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom hos Antirasistisk senter. Sommeren 2014 ble kampanjen tildelt penger som gjorde det mulig å ansette en kampanjerådgiver, og Ingrid Aspelund ble 4. september ansatt i Skeiv Ungdom og jobber med kampanjen på fulltid. Dette var ett stort skritt for kampanjen og etter dette har kampanjen i større grad enn tidligere kunnet nå ut til organisasjoner og potensielle partnere. Side 13 av 47

14 Kampanjen har skapt møteplasser for organisasjoner som jobber med menneskerettigheter, likestilling og anti-diskriminering på tvers av ulike diskrimineringsgrunnlag og har gjennomført rundebord og workshop med disse. Videre er det holdt workshoper med medlemmene til Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner, Antirasistisk senter, Norges Handikapforbund Ungdom, Europeisk Ungdom og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, i tillegg til å aktivt delta i samfunnsdebatten i sosiale medier. Kampanjen holdt workshop på Stolt i Trondheim den 8. november. 1.4 Internasjonalt Skeiv Ungdom skal gjennomføre en helhetlig evaluering av sitt samarbeid med GALCK, med sikte på å videreføre ordningen med et utvekslingsprogram. Utvekslingen som ble gjennomført i 2013/2014 hadde tittlen (In)visibility og handlet om interseksjoanlitet og doble minoriteter. Utvekslingen hadde firedeltagere, to fra GALCK i Kenya og to fra Skeiv Ungdom i Norge. Teamet hold en lang rekke foredrag, workshops, sammarbeidsmøter og lignende internt i Skeiv Ungdom og med eksterke sammarbeidspartener. Det ble igjennom dette prosjektet knyttet viktige kontakte rmed sammarbeidspartnere som Skeiv Ungdom har hatt stor nytte av i sitt videre arbeid med interseksjonalitet. Det ble også foretatt en spredning av inkluderingskunnskap internt i organisasjonen. Det er blitt gjennomført en helhetlig evaluering av utvekslingsprosjektet. Dette viste at prosjektet hadde positivt effekt i organisasjonen, men at man slet med å forankre prosjektet lokalt. Organisasjonene var i utgangspunktet innstilt på å videreføre utvekslingsprosjektet, men da det viste seg at finansieringsordningen for utvekslingsprosjektet hos Landsrådet for Norske barne og ungdomsorganisjoner kom til å bli lagt ned ble det lite aktuelt for Skeiv Ungdom å fortsette utvekslingen. Prosjektet anses derfor som avsluttet Skeiv Ungdom skal videreføre nettverksprosjektet BABELNOR, samt legge vekt på å være en aktiv deltager i andre relevante internasjonale nettverk Babelnor Skeiv Ungdom var initiativtaker til og var medlem av BABELNOR nettverket og deltok på aktiviteter også i 2014, som er tredje år nettverket har eksistert. Side 14 av 47

15 BABELNOR er et nettverk av skeive ungdomsorganisasjoner i Norden, Ukraina og Hviterussland og på Balkan som jobber for å styrke kapasiteten til skeive ungdomsaktivister og gjøre situasjonen bedre for unge skeive. Dette er viktig fordi den skeive ungdomsstemmen som ofte blir glemt til fordel for den godt voksne. Nettverket består av 23 organisasjoner fra 13 land og ble startet i 2012 da den første samlingen av unge ledere fra medlemslandene møttes på kontoret i Tollbugata. Det ble en intens stiftelseshelg hvor alt fra felles mål til etiske standpunkt og verdier ble diskutert. Nettverket hadde aldri vært mulig hadde det ikke vært for en den forberedende arbeidsgruppen bestående av personer fra internasjonalt utvalg og Skeiv Ungdom Oslo på kontoret i Tollbugata 24 en helg i mai Siden da har nettverket fokusert på å støtte hverandre og skape årlige møteplasser hvor unge aktivister fra de ulike landene kan møtes, diskutere og finne felles løsninger på felles utfordringer har vært det kanskje mest begivenhetsrike året i nettverket sin historie. I løpet av året har nettverket både hatt felles kampanjeaktiviteter, gjennomført en felles workshop Free to express me combating homophobic and transphobic hate speech den september i Tirana, Albania, laget en kampanjenettside og utviklet en publikasjon - et motnarrativ mot homofobisk og transfobisk hatprat. PINK embassy var vertskap for samlingen der nærmere 30 aktivister deltok i Tirana. Tre av disse var med fra lokallagene Skeiv Ungdom Rogaland, Hardanger og Oslo. Workshopen baserte seg på en kombinasjon av deltagende metoder og innledninger fra eksperter, både fra organisasjonene og fra Europarådet. Blant annet deltok lederen for Europarådet sin enhet for seksuell orientering og kjønnsidentitet, i tillegg til personer Europarådets ungdomssenter, sikkerhetseksperter fra Makedonia og gateaktivismeekspert fra Slovenia. Deltagerne planla selv aksjoner de gjennomførte på og etter samlingen. Søndag samme uke var det Belgrade Pride og alle deltakerne gikk sammen om å lage en felles støtteuttalelse med budskapet (Belgrade) Pride for everyone i solidaritet til aktivistene som sto på barrikadene og gikk på vegne av alles menneskerettigheter på priden den søndagen. En av de store målbare seirene i 2014 var når nettverket sto i spissen for en kampanje mot hatprat i form av et endringsforslag til grunnloven i Makedonia som ville utelukke alle ikkeheterofile samlivsformer. Nettverket klarte å mobilisere relevante aktører, bruke informasjon og europeiske mekanismer og institusjoner til å legge nok press på myndighetene til å forkaste den delen av forslaget. Medlemsorganisasjonene i Makedonia opplever regelmessige homofobiske og transfobiske angrep fra ekstremister, spesielt de siste årene og hadde den gått igjennom ville den satt den Makedonske rettighetskampen 10 år tilbake. Videre har nettverket laget en kampanjeside, hatt klistremerke/plakatkampanje på den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi, markert den Europeiske dagen for ofrene for hatkriminalitet, hatt graffiti og gateaksjoner i Tiranas gater, gjennomført en postkort fra synliggjøringskampanje og mer har også vært et utfordrende år da angrep og hatkriminalitet mot medlemsorganisasjonen i Montenegro som skulle vært vertskap for nettverkssamlingen gjorde at vi mistet kontakt og på kort tid måtte flytte hele samlingen til Albania. Gjennom arbeidsgrupper gir nettverket unge skeive aktivister en møteplass hvor de både kan være med å arrangere internasjonale seminarer og se sine egne privilegier og ulemper i perspektiv med andres rettighetskamp. Å delta i nettverkets aktiviteter fører ikke bare til en Side 15 av 47

16 endring av forståelse, men en endring av holdninger til hva skeiv aktivisme er og nettverket byr på uendelig med muligheter for fremtidige samarbeidsprosjekter. Nettverket støttes gjennom tilskuddsordningen Demokratimidlene fra LNU, og i år også et mindre bidrag fra RFSL-Ungdom. LNU (Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner) uttalte i 2014 følgende om prosjektet: Av alle prosjekt som har motteke støtte gjennom LNU Demokratimidlene, har Skeiv Ungdom sine definitivt vore av dei betre. Når LNU skal forsvara og promotera demokratimidlene ovafor UD eller andre politisk leia institusjonar, er dette eit prosjekt som eignar seg godt som døme. Prosjektet omfattar ein rekke faktorar og "buzz-ord" som er prioriterte i norsk utanrikspolitikk. Det omfattar ungdom; det er "empowerment"; det legg til rette for nettverkssamarbeid i mottakarlanda, eit aust til aust-samarbeid; det styrker sivilsamfunnet si rolle i demokratiutviklinga i land der dette trengs; det gjer ungdom i stand til å påverka sin eigen situasjon, til deltakarar og premissleverandørar. Ikkje minst, så lenge dagens utvikling i deler av Aust-Europa held fram, blir det berre viktigare og viktigare med eit fokus på seksuelle minoritetar. Til dette, trengs ein sterk og berekraftig representasjon. Sikringa av dette, er kanskje det viktigaste langsiktige resultatet av Skeiv Ungdom sine LNUfinansierte prosjekt i Aust-Europa. Prosjektet høster Ros fra både LNU og Utenriksdepartementet. På slutten av året inngikk Skeiv Ungdom en intensjonsavtale med LNU om videreføring av BABELNOR prosjektet hvor man ser på samarbeid om blant annet menneskerettigheter for skeive ungdommer i Russland. IGLYO International lesbian, gay, bisexual, transgender and queer youth and student organization. Skeiv Ungdom har i perioden deltatt aktivt i IGLYO sine forskjellige fora. Eirik Rise fra Skeiv Ungdom har i perioden vært økonomiansvarlig og siden desember 2014 en av de colederene for IGLYO. Kai Eidsvik fra Skeiv Ungdom sitter i prep-team for et seminar om normkritikk, Reidar Jessen har representert organisasjonen på IGLYO sin generalforsamling annen deltakelse i IGLYO fora. ILGA Europe Annual Conference International lesbian, gay, bisexual and transgender assosiation. Leder Line Halvorsrud har deltatt på ILGAs årlige konferanse. I tillegg til viktig deltakelse og skolering bidro Skeiv Ungdom til etableringen av Youth Caucus hvor forskjellige ungdomsrepresentanter fikk møte hverandre og diskutere ungdomstematikk med hverandre Side 16 av 47

17 Skeiv Ungdom skal samarbeide med LLHs Diagnoseutvalget ReviseF65 i det pågående arbeidet opp mot Verdens Helseorganisasjonen (WHO) for å fjerne diagnoser som omhandler BDSM og fetisjisme fra diagnosemanualen ICD-10 og jobbe for at diagnosene ikke skal inkluderes i ICD-11. UngBDSM utvalget har i løpet av perioden hatt lite kontakt med ReviceF65, men har avtalt samarbeidsmøte med de i løpet av våren. ICD-11 Arbeidet med dette punktet er ikke blitt prioritert perioden da UngBDSm-utvalget har hatt begrensede ressurser og sentralledde har valt å prioritere arbeid med diskrimingeringsbskyttelse i lovverket for denne gruppen. 1.5 Øvrig internasjonalt arbeid Russland Skeiv Ungdom har i løpet av perioden hatt dialog med organisasjonene MAXIMUM som er lokalisert i Murmansk med tanke på å etabler et mulig samarbeid. Det er satt av 5000 kr til et dialogmøte med organisasjonen i Murmansk. Dette vil bli gjennomført i løpet av våren Skeiv Ungdom har også hatt kontakt med Error 404-barna som vi gjennomførte en solidaritetsaksjon for under OL i Russland i Denne dialogen fortsetter med det formål og følge med på situasjonene for gruppen og arrangere solidaritetsaksjoner når dette er nødvendig. Gruppen blir stadig utsatt for trusler om bøteleggelse og politianmeldelse for grunnleggeren. ANSO Skeiv Ungdom har ved lokallagsleder i Skeiv Ungdom Telemark, Alexander Gjøsæter, vært arrangør og deltatt i forberedelsesgruppen for ANSO sitt seminar om normkritikk som fant sted på Island i slutten av juni Cuba Skeiv Ungdom har ved skole- og antidiskrimineringsrådgiver Kai Eidsvik vært til stede på nordiske dager i Havanna, arrangert av den norske ambassaden. Der var vi representert i en debatt om LHBT-aktivisme i de nordiske landene. Skeiv Ungdom vektla tvangskastrering av transpersoner i debatten. I løpet av oppholdet hadde Skeiv Ungdom også møter med det statlige LHBT-senteret "Cenesex", LHBT-organisasjonen Socumes og det skeive aktivistnettverket "Projecto Arcoiris". Side 17 av 47

18 GALE Skole- og antidiskrimineringsrådgivere Silje Mathisen og Kai Eidsvik deltok på et seminar arrangert av GALE - Global Alliance for LGBT Education i Riga i oktober. Målet for seminaret var å utvikle verktøy for mindre undersøkelser og evalueringer som man kunne bruke til arbeid med LHBT i skolen. Anledningen ble benyttet til å utvikle nye evalueringsmetoder for Restart. Seminar i Buenos Aires Skeiv Ungdom ved skole- og antidiskrimineringsrådgiver Kai Eidsvik deltok etter invitasjon fra den norske ambassaden på seminaret "Mas inclusión sin bullying" (mer inkludering, ingen mobbing) i Buenos Aires. Seminaret var arrangert av Comunidad Homosexual Argentina, og markerte oppstarten av et skoleprosjekt rettet mot elever i ungdomsskolealder. Målet med SkU sin deltagelse var å videreformidle erfaringer Skeiv Ungdom har gjort i sitt eget skoleprosjekt Restart. Skeiv Ungdom benyttet videre anledningen til å ha møter med andre relevante aktører, blandt annet FALGBT og GATE - Global Alliance for Trans Equality. Argentina har en av verdens mest progressive lovgivninger for transpersoner, og arbeid med transrettingheter ble dermed vektlagt på møtene. 1.6 Samarbeidspartnere, representasjon og møter i 2014 Nettverk for bedre seksualundervisning Etter initiativ fra Skeiv Ungdom har det i 2012 blitt opprettet et nettverk for bedre seksualundervisning som for tiden blir ledet av Røde Kors Ungdom. Nettverket består av ulike organisasjoner som på ulikt vis jobber med å forbedre seksualundervisning i skolen. Et av hovedkravene går ut på å kreve en Norsk offentlig utredning (NOU) om denne saken. I nettverket sitter, i tillegg til Skeiv Ungdom og Røde Kors Ungdom, Elevorganisasjonen, Sex og Politikk, Sex og Samfunn, Redd Barna. Leder i Skeiv Ungdom Line Halvorsrud har også i perioden deltatt på møter i nettverket. Møte med Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Solveig Horne Skeiv Ungdom har i løpet av perioden hatt møte med Solveig Horne. Temaer for møte var først og fremst å presentere Skeiv Ungdom som organisasjon. Videre ble temaer som situasjonen for transepersoner i Norge og ny diskrimineringslovgivning diskutert. Ministeren forsikret organisasjonen om at ministerens dør alltid var åpen om det skulle dukke opp andre problemstillinger som organisasjonens skulle ønske å adressere med ministerne. Vi oppfattet møtet som positivt. Side 18 av 47

19 Erna Solberg Skeiv Ungdom har i løpet av perioden deltatt på mottakelse i statsministerboligen, dette er nærmere omtalt i avsnittet om Europride. Videre var statsministeren på besøk på skeiv Ungdoms stand under Europride og mottok to eksemplarer av jubileums t-skjortene våre. Ved begge anledninger fikk Skeiv Ungdom muligheten til å fortelle om eget arbeid og å adressere situasjonen for transpersoner i dagens Norge. LNU Skeiv Ungdom har i perioden vært representert i mange arbeidsgrupper og tildelingsutvalg i LNU. Vedlagt finnes en oversikt over Skeiv Ungdoms representasjon hos LNU: Arbeidsgruppa for FN spørsmål: Line Halvorsrud Tildelingsutvalget for LNU Demokratimidlene: Eirik Rise Tildelingsutvalget for Nord-Sør midlene: Kai Eidsvik Videre er tidligere sentralstyremedlem og leder av HIV-utvalget Lars Arnesen valgt som ungdomsdelegat for LNU til FN og tidligere Skeiv Ungdom-leder Åshild Vige har i perioden sittet som nestleder i LNU, nominert fra Skeiv Ungdom. Dette sikret oss totalt sett en meget god representasjon i LNU i perioden. LHBT-senteret Det har i perioden ikke vært et brukerutvalg hos LHBT-senteret, men Skeiv Ungdom har fortsatt deltatt på mange møter hos LHBT-senteret. Både generelt kommunikasjonsmøter for bruker organisasjoner, samt mer konkrete møter om LHBT i barnevern og holdt innledning ved lansering av rapporten Skeiv på Bygda. Den nasjonale Verdens aidsdag-komitéen Skeiv Ungdom har også i år møtt opp på møter i denne komiteen og deltatt på markeringen av verdens aids-dag 1.desember. Sentralstyret og Landsstyret til LLH Som leder i Skeiv Ungdom har Line Halvorsrud representert organisasjonen i LLHs sentralstyre og landsstyre. Helén Persson og Reidar Jessen har fungert som vararepresentanter. Videre har Skeiv Ungdom og LLH et godt samarbeid om skolesatsing gjennom Rosa kompetanse. Leder Line Halvorsrud har ved flere annledninger også bidrat med foredragsvirksomhet og kunnskapsheving. Blant annet på LLHs skoleringsseminar i Bergen og Rosa kompetanse seminar. Samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) Side 19 av 47

20 Likestillings og diskrimineringsombudet har vært en viktig samarbeidspartner for Skeiv Ungdom i perioden. Likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik åpnet Jafnadhr 2014 til vill applaus og jubel fra deltagerne. Det oppfattes som om Ombudet er godt likt i organisasjonene og at ombudets pådriverarbeid stemmer godt overens med medlemmenes opplevde utfordringer. Representanter for Ombudet har i løpet av perioden skolert både landsstyret og deltagere på Kjønnsmangfoldsleiren i den nye diskrimineringsloven. Ombudet har også bidratt med veiledning i saker av juridisk karakter. Skeiv Ungdom har også i løpet av perioden bistått Ombudet med hvilke anbefalinger de bør gi bedrifter som ønsker å opprette inkluderende skjemaer med tanke på kjønnskategorier. Partipolitisk samarbeid: Skeiv Ungdom har i løpet av perioden hatt samtaler med en rekke politiske partier, både voksen og ungdomspartier. Samlet sett har organisasjonen vært i kontakt med samtlige partier på stortinget. Særlig lobbyarbeid i forbindelse med ny lovgivning på juridisk kjønn har ført til kontakt med mange politiske partier. Videre samarbeider Skeiv Ungdom med en rekke organisasjoner, blant annet: Suss-telefonen, Medisinstudentenes Seksualopplysning, Landsgruppen av Helsesøstre NSF, Elevorganisasjonen, LLH, LNU, Norges Kristelige Studentforbund, Hiv-Norge, Amnesty, Røde kors, Press- Redd Barna Ungdom, Unge Funksjonshemmede, Norges Handikapforbund Ungdom, Sex og Politikk, Harry Benjamin Ressurssenter Ungdom, Foreningen for Transpersoner Norge, SAIH, Kirkens Sos, Rustelefonen, Europeisk Ungdom, Humanistisk Ungdom, Antirasistisk Senter, Skeiv Verden, LHBT-helsestasjonen, Helseutvalget, RFSLungdom, LGBT-ungdom, Det Europeiske Wergelandsenteret,Europeisk Ungdom, Den Norske Helsingforskomiteen, Pion, Reform og Juvente er noen av våre samarbeidspartnere. 1.9 Medieomtale TV Skeiv Ungdom har i perioden hatt to TV- opptredner. En av sakene var hovedsak på TV2- nyhetene i forbindelse med Norges fotballkamp mot Russland. Den andre var deltagelse i NRK programmet Debatten i forbindelse med Kirkemøte. Begge disse er programmer med svært høye seertall. Videre har det blitt gjort opptak til nok et tv-program som skal sendes på tv2 denne våren. Tv som medium har svært stor utstrekning og slike TV opptredener er derfor uvurderlig promotering. Radio Side 20 av 47

21 Skeiv Ungdom har deltatt på radioprogrammet Kulturhuset om Trans i populærkulutr, NRK P1s her og nå sending i forbindelse med markering mot rasisme og blitt intervjuet i forbindelse med situasjonen i Russland av Radio Nova. NRK Vestfolds radiosending gjennomførte også to intervjuer i forbindelse med at Skeiv Ungdoms sommerleir ble gjennomført i fylket. Aviser og nettaviser Vider har vi hatt mange avissaker og nettavis saker, særlig i de skeive mediene Gaysir og Blikk. Skeiv Ungdom har hatt dobbel oppslag i Aftenposten, og leserinnlegg i Aftenposten. Videre har det vært mage oppslag i diverse lokalmedia og smalere nettaviser som for eksempel fremtiden.no. Media er en svært viktig kanal for Skeiv Ungdom og være synlig i. En økt mediesynlighet forklarer antageligvis også noe av veksten i organisasjonens medlemstall. Det befester også organisasjoners rolle som en viktig politisk aktør. Side 21 av 47

22 DEL 2: ORGANISASJON 2.1 Landsmøtet 2013 Skeiv Ungdoms 10. landsmøte ble avholdt på Jordal skole April. Delegater fra alle lokallagene var tilstede, i tillegg til sentralledelsen og observatører fra de ulike utvalgene. Vi hadde i tillegg flere hilsningstaler, blant annet fra LLH, LNU, SMIL-Norge og Harry Benjamin ressurssenters ungdomsgruppe. Møtet ble stødig ledet av ordstyrerne Ranveig Stava og Håvard Øvrebø. Hovedsakene som ble diskutert var hvorvidt Skeiv Ungdom skal få ny logo, hvordan arbeidet med organisasjonens skolearbeid skal organiseres. Samtlige i ledertrioen stilte til gjenvalg samt flere av sentralstyremedlemmene. Se mer informasjon om dette i kapitelet om sentralstyret. Landsmøtet ble toppet med landsmøtemiddag på lørdag kveld, med jubileumstale fra Skeiv Ungdoms første leder Ranveig Stava og underholdning fra drag-gruppen Trashgirls, som har sitt opphav i Skeiv Ungdom. 2.2 Landsstyret Landsstyret i Skeiv Ungdom består av en representant fra alle lokallag. I 2014 behandlet landsstyret 23 saker. Landsstyret har i perioden vedtatt flere gode resolusjoner, blant annet om rasisme, OL, og facebooks holdning til kjønn på profiler. Alle møtene er blitt avhold i Oslo i Skeiv Ungdoms lokaler i Tollbugata 24. Landsstyret har også vært en viktig arena for skolering av tillitsvalgte. 2.3 Sentralstyret Skeiv Ungdoms sentralstyre har, som tidligere år, hatt som hovedbeskjeftigelse å jobbe med arbeidsområdene i arbeidsprogrammet, vedtatt av landsmøtet. Se mer utfyllende om dette under del én av årsrapporten. Sentralstyret har i hele perioden hatt møter annenhver uke, med unntak for ferier. Sentralstyret har behandlet 107 saker i I tillegg har det vært en svært stor pågang av forespørsler om representasjon og foredragsvirksomhet på en bred rekke temaer. Dette er et positivt tegn på at Skeiv Ungdoms kunnskap er ettertraktet, særlig på mer ukjente områder og tema. Denne spisskompetansen har sentralstyret dratt god nytte av. Hovedsatsning: Største del av sentralstyrets arbeidskraft har blitt benyttet på oppfølgning av lokallag, arbeid med ekspertgruppen i Helsedirektoratet i forbindelse med trans og lobbing knyttet til dette, påvirkningsarbeid i forbindelse med ny diskrimineringslovgivning og representasjon av organisasjonen i svært mange forskjellige sammenhenger. Sentralstyret bestod i første del av 2014 av: Side 22 av 47

23 Leder: Line Halvorsrud Organisatorisk Nestleder: Helén Persson Politisknestleder: Reidar Jessen Økonomi- og arbeidsgiveransvarlig: Hans Martin Lyche Styremedlemmer: Christer Halseth, Marie Pernille Sivertsen, Morten Pedersen Vara: Olav Persson Ranes, Cathrine Marie Nordgaard, Cecilie Marianne Andersen Silje Mathisen ble også valgt til varamedlem, men trakk seg etter få uker grunnet ansettelse i organisasjonen. Dette er noe begge parter var tilfreds med. Etter landsmøtets 15. april, bestod sentralstyret av: Leder: Line Halvorsrud Organisatorisk Nestleder: Helén Persson Politisknestleder: Reidar Jessen Økonomi- og arbeidsgiveransvarlig: Vemund Kulleseide Nielsen Styremedlemmer: Marie Pernille Sivertsen, Cecilie Marianne Andersen, Olav Persson Ranes Varamedlemmer: Christine Jentoft, Hanna Christophersen, Henriette Røed, Marte Øien. Christine Jentoft trakk seg mot slutten av perioden grunnet personlige omstendigheter. 2.4 Sekretariatet Skeiv Ungdom har i løpet av perioden hatt små justeringer i sekretariatet.. Leder har som tidligere være frikjøpt på 100%. Eirik Rise har hatt en 60% stilling som organisasjonssekretær og 40% stilling som sekretær for Ungdomstelefonen. Vi har hele året hatt to100% stilling, som skole- og antidiskrimineringsrådgivere, stillingene har vært besatt av Silje Mathisen, Freja-Lina Huhle (til og med april 2014) og Kai Eidsvik (fra 1.mai 2014). I tillegg har Ingrid Aspelund fra september 2014 vært ansatt 100% som kampanjerådgiver for Stopp hatpratkampanjen. Dette er en prosjektstilling som opphører i april Totalt har organisasjonene 5 ansatte pr. d.d. Det var planlagt å utlyse en 40% organisasjonssekretærstilling etter sist landsmøte. Grunnet kutt i finansiering fra Utdanningsdirektoratet og fra Helsedirektoratet ble dette besluttet å ikke gjennomføre. Det er derfor klart at utfordringen fra sist år fortsatt består, med veldig stort arbeidstrykk på sentralleddet og de administrativt ansatte. Videre har organisasjonene fått midler til en 60% stilling gjennom et nytt rusprosjekt finansiert av Helsedirektoratet frem til nyttår. Denne vil snarlig bli besatt. 2.5 Utvalg og arbeidsgrupper Kjønnspolitisk utvalg Side 23 av 47

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive

1 Årsrapport 2014. LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og. transpersoner ÅRSRAPPORT. transpersoner. Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 1 ÅRSRAPPORT Foto: Oslo Pride/Jørgen Schive 2 LLH - landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og Årsrapport for 2014 Foto: LLH Layout: Inger Kristin Haugsevje Utgitt februar 2015 3 Lederen har ordet

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009

Mer enn likhet for loven. LLHs virksomhet i 2009 Mer enn likhet for loven LLHs virksomhet i 2009 Innholdsfortegnelse INNLEDNING HOLDNINGSARBEID OG KUNNSKAPSHEVING ROSA KOMPETANSE SKOLE ARBEIDSLIV ROSA KOMPETANSE JUSTIS/POLITI TMO I FORSVARET TRANS-ARBEIDET

Detaljer

Some people are gay. Get over it!

Some people are gay. Get over it! Some people are gay. Get over it! LLHs virksomhet i 2011 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer

Detaljer

LLHs virksomhet i 2012

LLHs virksomhet i 2012 LLHs virksomhet i 2012 LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som baserer sin virksomhet på frivillighet

Detaljer

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13

-ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 -ÅRSMELDING 2013- Org.nr. 990 630 828 Christian Kroghs gate 34, 0186 Oslo +47 22 11 55 13 Lederen har ordet Aktivitet 2013 har vært preget av svært høy aktivitet. Uke Sex når ut til stadig flere elever,

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Sex og Politikk [ÅRSMELDING 2012] Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter [ÅRSMELDING 2012] Org nr. 990 630 828 Trondheimsveien 2B 0506 Oslo + 47 22 11 55 13 Innledning 2012 ble et år som i aktivitetsnivå

Detaljer

1. Innledning oppsummering av 2014

1. Innledning oppsummering av 2014 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet

Detaljer

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus Til venstre: Som stolt eier av Skeive dager/oslo Pride, og stolt arrangør av Pride house, gir LLH OA deg EuroPride 2014 i Oslo. Over: LLH OA og Skeiv Aften Jessheims Philip Benassi og Tine Charlotte Karlsen

Detaljer

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013

LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar 2013 SAKSPAPPIRER Sak: 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09 De øvrige sakene blir utdelt på møte, eller ved henvendelse til LLH Trøndelag. LLH Trøndelag Årsmøte 10. februar

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud

Forord. Landsleder Anne Grethe Klunderud Årsmelding Mental Helse 2010 Forord Årsmeldingen til Mental Helse tar utgangspunkt i sosialpolitisk program for perioden 2008-2010 og gir en oversikt over prioriterte oppgaver i 2010. Året 2010 var et

Detaljer

Årsmelding 2009 HivNorge

Årsmelding 2009 HivNorge Årsmelding 2009 HivNorge Innhold: 3 hva skjer nå minister? Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt tillit og anledning til å styre i fire nye år. Men vi har savnet en helseminister

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter.

Å R S M E L D I N G. Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter. Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Org. nr. 971 382 325 Storgata 11 0155 Oslo Mobil : 90 57 91 18 E-post. tsm@krisesenter.com Web: www.krisesenter.com 1 Forord De nordiske landene har historisk sett ligget i

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere Nr. 2 2014 Nr. 2 2014 Intervju med leder Andrea Sjøvoll Tema: Barn og klima Møt internasjonale Pressere Barn om: Fattigdom INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 21 24 26 28 30 31 Press siden sist Pressere fra hele

Detaljer

Korsang for god helse

Korsang for god helse POSITIV Nr. 2-2012 Kr. 39,-. Ingrid Bjørnov: Korsang for god helse RETURUKE 33 1 INTERPRESS NORGE Har ikke lyst på sex Regjeringen står til stryk Vår afrikanske drøm Partier uten program positiv NR 2 2012

Detaljer

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning

En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning En oppsummering av erfaringer fra prosjektet Flerkulturell forståelse i høgere utdanning Trine Berg og Karen Bøhle Aarhus 1 INNHOLD: SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING... 4 MANDAT... 4 BEGREPSAVKLARING... 5 RAPPORTENS

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner

RAPPORT. JURKs rettsinformasjonsarbeid. Statusrapport september 2013. Av Lene Løvdal. Rettighets- og prosjektansvarlig. Nr. 69 (2013) for kvinner juridisk rådgivning Nr. 69 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 JURKs rettsinformasjonsarbeid Statusrapport september 2013 Av Lene Løvdal Rettighets- og prosjektansvarlig Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer