24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2003 Årgang 8. Havnesikkerhet side 5 Portrettet: Roar Lund side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2003 Årgang 8. Havnesikkerhet side 5 Portrettet: Roar Lund side 10"

Transkript

1 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2003 Årgang 8 Havnesikkerhet side 5 Portrettet: Roar Lund side 10

2 Leder Spesialisering Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo Tlf. sentralbord: Telefaks: Adm.dir./ansv.red.: Roar Lund Redaktør: Laila Windju Tlf Redaksjon: Laila Windju Ann-Karin Skaug Olsen Produksjon: Merkur-Trykk AS Opplag: Neste nummer: Nr. 4/2003. Utsendelse desember 2003 Avskrift og kopiering fra 24 timer kan skje ved oppgivelse av kilde. Intervjuer og kommentarer gitt av eksterne aktører samsvarer ikke nødvendigvis med Securitas syn. Forsidebildet: Harry Grytbakk Foto: Terje Heiestad, Cox Det er et nytt ansikt som nå skriver denne lederen. Jeg heter Roar Lund, og ble tilsatt som adm. direktør i Securitas AS fra 1. juli i år. Min forgjenger, Morten Rønning, er ny styreformann i Securitas AS fra samme dato. Morten har flyttet til London for å overta ansvaret for konsernets operasjon og utvikling i UK. Jeg benytter anledningen til å takke Morten for mange gode og spennende år i Norge. Ny ledelse medfører ofte forandringer i organisasjonen, noe som også har skjedd denne gangen. De forandringene vi står ovenfor har imidlertid vært planlagt lenge - før det ble behov for Morten i UK. Securitas har vokst så mye innen vakthold i Norge, at det er hensiktsmessig å dele vaktorganisasjon i 2 parallelle divisjoner. Den ene divisjonen blir ledet av undertegnede, og skal utvikle storkundene med skreddersydde løsninger. Den andre divisjonen blir ledet av vise adm. direktør Jan Erik Foss, og skal utvikle markedet for småkunder med standardiserte løsninger. Våre sikkerhetsleveranser blir stadig mer avanserte, slik at ansatte og teknikken må fungere sammen for å få den rette effekten og nytteverdien ut til våre kunder. Ved å spesialisere og utvikle både de tekniske løsningene og menneskene, øker forståelsen for det vi holder på med, og vi leverer et bedre sluttprodukt. Securitas kan på denne måten øke tempoet i de prosessene som driver oss framover, samtidig som antall feil og mangler reduseres. Se dette i lys av firmaets satsing på høy kompetanse og stabilitet i vekterkorpset, samt utvikling av Combi-konseptet som forener mennesker og teknikk i ett og samme produkt. Videre er det satsing på ledere med bakgrunn fra utførende tjeneste og en kontinuerlig utvikling av våre tekniske sikkerhetsprodukter. Alt styrt gjennom et prosessorientert kvalitetssikringssystem. Det er lettere å nå målene når veien framover er synlig. Vår satsing på spesialisering og kompetanse vil gi oss mange utfordringer, men samtidig frigjøre flere krefter som drar i samme retning til beste for våre kunder og medarbeidere. Vi benytter også anledningen til å ønske nye kunder og medarbeidere hjertelig velkommen til Securitas. Roar Lund 2 24 timer et magasin fra Securitas Norge

3 Securitasgjesten Sikkerhetsgeneralen Kystdirektoratet har fått en sentral rolle i arbeidet med økt maritim sikkerhet. Dette har skjedd i forbindelse med at et nytt kapittel i sjøsikkerhetskonvensjonen skal sikre havner mot terror. Leif Jansen leder dette arbeidet i Kystdirektoratet. Tekst: Signy Svendsen, Cox Foto: Terje Heiestad, Cox I Kystdirektoratet er det nedsatt en seks mann stor arbeidsgruppe som har fått i oppgave å forberede, tilrettelegge og bistå havnene i arbeidet med å implementere de nye sikkerhetsbestemmelsene i norske havner. Gruppen, som ledes av avdelingsdirektør Leif Jansen, har representanter fra både Kystdirektoratet og flere av Kystverkets distriktskontorer. For tiden er det mest sårbarhet og sikkerhet mot terror som opptar avdelingsdirektør Leif Jansen og hans mannskap. Jansen har til daglig ansvaret for beredskapen og sikkerheten i forhold til krig, krise og terror for alle Norges havner. Han har dermed også fått ansvaret for å implementere «International ship and port facility security code», eller ISPSkoden, hos norske havner. Akkurat nå arbeider vi intenst med å godkjenne selskaper som skal bistå de ulike havneanleggene med å utvikle sårbarhetsvurderinger og sikkerhetsplaner, forteller han. et magasin fra Securitas Norge Kritisk fase De nye reglene skal gjelde for alle passasjerskip og lasteskip over 500 brutto tonn i internasjonal fart, og havneanlegg som tar i mot slike skip i internasjonal fart. I Norge er det cirka 60 offentlige trafikkhavner og et stort antall private havner og terminalanlegg som i utgangspunktet vil kunne bli omfattet av ISPS-koden. Ifølge Jansen vil nok i praksis likevel ikke alle havnene bli berørt av reglene. Men de som likevel av ulike årsaker ønsker å bli godkjente, skal få en likeverdig behandling av Kystdirektoratet. Vi har sendt brev til alle berørte havner og informert om reglene. Det er nok sannsynlig at flere av disse vil få behov for bistand fra konsulentselskap eller andre med spesialkompetanse innen sikkerhet når det gjelder å utarbeide sårbarhetsvurderinger og lage sikkerhetsplaner. Det er en forutsetning i ISPS-koden at konsulentselskaper som skal bistå havnene i dette arbeidet er godkjent av offentlig myndighet, og Kystdirektoratet er 24 timer delegert myndighet til å gi slik godkjenning i Norge. Det er derfor viktig at vi godkjenner disse selskapene slik at vi kan sikre oss at de endelige planene er holdbare. Enkelte havner har også selv søkt om å bli godkjent som såkalt RSO, Recognised Security Organisation, sier Leif Jansen. Ris bak speilet Jansen er smertelig klar over den korte fristen, og påpeker at det allerede innen 1. juli neste år skal settes i verk konkrete tiltak for å sikre havnene. Og mye arbeid skal gjøres innen den tid. Allerede i sommer ble det utarbeidet en security håndbok for norske havneterminaler, som bl.a. inneholder en egen mal for sårbarhetsanalyse og sikringsplan. Den jobben ble utført i samarbeid med Det norske Veritas. Nå skal hver havn starte dette arbeidet, og Kystdirektoratet skal godkjenne alle planer og deretter tiltak som foreslås. Det er en omfattende prosess, men vi er selvsagt optimistiske i for- Forts. neste side 3

4 Forts. fra foregående side hold til å klare fristen. Vi bare må klare det, for det gis ingen dispensasjon i så måte. Og riset bak speilet er at viktige havner kan miste anløp. Det er vi ikke villige til å risikere, understreker Jansen. Beskytte skipet Ifølge Jansen er det skipene og ikke havnene som skal beskyttes, og det er tre forhold som vektlegges: For det første forhindre kapring av skip deriblant at passasjerer tas til gisler. Dette er spesielt aktuelt for cruiseskip og andre skip med mange passasjerer. For det andre sikre seg mot at skipet blir brukt til ulovlig transport av farlig gods, som for eksempel smugling av våpen eller farlige stoffer som kan brukes mot mennesker, skip eller havner, og til sist beskytte skipet mot selv å bli brukt som våpen. Det å renne en tanker eller en oljeinstallasjon i senk, vil forårsake materielle og miljømessige store skader. Det er havnene som skal sikre og kontrollere hva som går om bord både av gods og mennesker. Det er dette som nå er satt i fokus, opplyser Jansen, som også har som oppgave å verifisere at tiltakene for hver enkelt havn faktisk er gjennomført innen fristen. Vi må naturligvis kontrollere at de tiltakene som er foreskrevet i de ulike sikkerhetsplanene er satt ut i livet. I trygge hender Man skulle tro at arbeidet med økt havnesikkerhet er i trygge hender. Iallfall med tanke på at det er en rutinert person som leder dette omfattende prosjektet. Jansen har arbeidet i Kystdirektoratet i hele sitt yrkesaktive liv, og har en unik interesse for samferdselsspørsmål. Sosialøkonomen startet i direktoratet allerede i 1979, etter at han hadde vært forskningsassistent hos Transportøkonomisk Institutt, TØI. I Kystdirektoratet startet han med havneplanlegging og havnestruktur i forhold til samferdsel. Siden har han hatt ulike stillinger, blant annet 12 år som avdelingsdirektør for administrasjon og personalforvaltning, da også med ansvar for beredskap og sikkerhet. 52-åringen har sågar i et par perioder også vært fungerende kystdirektør. Jeg synes den oppgaven jeg nå har er veldig spennende. Jeg liker å være operativ og jobbe konkret med havnespørsmål. Det å være ute og foredra, formidle informasjon og møte mennesker, og etter hvert også inspisere og drive øvelser, gjør denne jobben utrolig spennende, forteller han. Spesielle utfordringer Jansen stikker imidlertid ikke under en stol at de norske havnene har helt særegne utfordringer sammenliknet med andre land. Våre små og åpne havner ligger oftest midt i et bysentrum, og implementeringen av sikkerhetstiltakene krever derfor en annen tilnærmingsmåte enn i de store anleggene vi møter i andre land, havner som stort sett allerede har den sikringen som kreves. Du behøver ikke å dra lengre enn til våre naboland før du ser hvordan de store havnene er planlagt og lokalisert. De befinner seg gjerne på et eget avsperret området et stykke fra bysentrum, og med mange sikkerhetstiltak. Ikke som for eksempel havnen i Kristiansand der containerne ligger vegg i vegg med et av byens hoteller. Eller som selv i Oslo der befolkningen fisker makrell rett fra bryggekanten. Vi vil nok se enkelte endringer i så måte, mener avdelingsdirektøren. Han er imidlertid åpen for mellomløsninger for enkelte havner, og at disse kan avtales direkte mellom skip og havn. Du kan jo tenke deg at havner som sjelden mottar skip i internasjonal trafikk, får anledning til å ha ikkepermanente løsninger som for eksempel avsperringer og kontrollpunkter som settes opp i spesielle anledninger. Det som er viktig, er at skipene opplever sikkerheten som god nok, og at dette dokumenteres. På spørsmålet om hvilke trusler han personlig anser som mest reelle, svarer han: Den største utfordringen knyttet til sikkerhet, er terrortrusselen. Et kapret cruise- eller passasjerskip er for meg et stort skrekkbilde. En ødelagt oljetanker er imidlertid heller ikke en lystig tanke. Nei, forebygging og sikring er viktig for å unngå slike skrekkscenarier. En god krim Selv om man skulle tro at Leif Jansen får nok spenning i jobben, innrømmer han at actionfilmer og krimromaner gir ham god avslapning på fritiden. I den grad tre barn og familie gir stor mulighet for denne form for tidtrøyte. Om kontorlokalet på Helsfyr ikke gir assosiasjoner til det maritime, gir ei heller Jansen som person det. Han er Oslo-gutt, men har bosatt seg enda lengre bort fra sjøen ved å flytte til innlandskommunen Ski i Akershus. Han innrømmer også uten blygsel at han ikke eier noen båt og at han heller ikke har planer om å gå til anskaffelse av en. Det betyr ikke at jeg har et fjernt forhold til havet. Jeg trekkes helt klart til dette elementet fremfor for eksempel fjellet når jeg skal på ferie. Et cruise i Karibia hadde derfor ikke vært å forakte, sier han. Men før han tar sjansen på det, må nok alle sikkerhetsplaner være gjennomført 4 24 timer et magasin fra Securitas Norge

5 Nye sikkerhetstiltak snart i havn Nye regler i kampen mot terror og å skape økt maritim sikkerhet trer i kraft 1. juli Hos Oslo Havnevesen har man i en årrekke hatt egne sikkerhets- og beredskapsplaner, men fristen for å utarbeide de konkrete tiltakene er likevel kort. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 5

6 Tekst: Signy Svendsen, Cox Foto: Terje Heiestad, Cox Oslo Havn er ikke landets største med tanke på tonnasje. Men ingen kan måle seg med denne når det er I dag møter passasjerene en åpen og fri havn, uten synlige bevis på sikkerhetstiltak. De finnes selvsagt, men etter at Kystverket har vurdert de nye sikkerhets- og beredskapsplanene fra Oslo Havnevesen, vil muligens noe være endret. Ikke synlig For tiden arbeider Oslo Havnevesen med en sikkerhetsvurdering av havnen, etter mal fra Kystverket. Etter at Kystverket har godkjent vurderingen, starter arbeidet med de konkrete tiltakene. midlertidige gjerder kan bli blant de nye sikkerhetstiltakene. Allerede i dag har vi tiltak for å øke sikkerheten, uten at det er synbart for den gjengse borger. Se ut av vinduet, og du ser ett eksempel på hva jeg snakker om. Der har vi en av våre oppsynsbåter siklende rundt cruiseskipet som nå ligger ved havn. Vi gjør dette både fordi det er et Oslos befolkning ferdes fritt i havna, og gleder seg over å kunne fiske, spise reker fra kaikanten og kose seg her året rundt. Det er uttalt ønske om å bevare fri ferdsel og tilgang til sjøen. Jeg tviler på at befolkningen vil merke at beredskapen skjerpes og at vi innfører flere tiltak for å sikre havnen mot terror og uønsket besøk. snakk om ulik type trafikk. Herfra er fergetrafikken markant i form av ulike rederier som daglig går mellom Oslo og Kiel, Hirtshals, København og Fredrikshavn. Hit kommer og går også charterbåter og containerbåter. For ikke å glemme alle fritidsbåtene fra fjern og nær som legger til en varm sommerdag. Regattaer og båtrace som samler verdens rikeste mennesker, er også en del av aktivitetene Oslo Havnevesen må bli en del av. Med årene har også cruisetrafikken blitt merkbar. I løpet av en sesong som varer fra begynnelsen av mai til Det er ikke Oslo Havnevesens rolle å tegne trusselbildet. slutten av september, ankommer rundt 120 cruisebåter av ulik størrelse havna. Det betyr cirka passasjerer bare fra disse skipene. Det sier havnekaptein Harry Grytbakk som er ansvarlig for å følge opp de nye påleggene som har kommet i form av et nytt kapittel i sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS). Han tror at tiltak i form av videoovervåking, vakter i terminalen og om bord på skipene og eventuelt uttrykt ønske fra rederiet, men også for å gi passasjerene en trygghetsfølelse. Enkelte føler behov for å kunne se sikkerhetstiltakene med det blotte øye. Men for oss er det viktigere at de ikke synes, understreker Grytbakk. Allerede i dag har vi tiltak for å øke sikkerheten, uten at det er synbart for den gjengse borger. Europa svarer Det er USA som har presset frem de økte sikkerhetskravene, i redsel for flere terroraksjoner på egen jord. Frykten ligger blant annet i uønskede personer eller gjenstander 6 24 timer et magasin fra Securitas Norge

7 som kommer fra andre land for eksempel via containerskip eller cruisebåter. EU har på sin side svart med å lage egne direktiver knyttet til sikkerhet i Europa som har skjerpet de amerikanske kravene. Vi har vært heldige og vært forskånet for ubehageligheter så langt. Men man vet jo aldri med tanke på vår aktive utenrikspolitikk. Norge får stadig besøk av politikere og andre personer som kan være aktuelle terrormål, sier Grytbakk, og legger raskt til: Det er ikke Oslo Havnevesens rolle å tegne trusselbildet. Vi følger bare pålegg som blir gitt, lager egne sikkerhetssoner knyttet til vårt havnedistrikt og bruker vår kompetanse for å øke sikkerheten. Konsekvenser Sammenliknet med luftfarten som fikk flere år på sitt økte sikkerhetsarbeid, har havnene langt strammere tidsplan. Når sikkerhetsvurderingen er godkjent, har Oslo Havnevesen et snaut halvår å sette i verk tiltakene. Grytbakk er optimist i så måte blant annet fordi den som landets største havn allerede har fungerende planer. Vi er pålagt å følge dem, så det er ikke noe å diskutere. Om vi ikke utarbeider tiltak som den internasjonal skipsfarten anser som tilstrekkelige, er konsekvensen av vi blir en slags B-havn som verken containerskip eller cruiserederier ønsker å benytte seg av. Det har vi iallfall ikke råd til, slår Grytbakk fast. Han understreker likevel at påleggene medfører økte kostnader som igjen må gå ut over andre aktiviteter. For eksempel vedlikehold av fyr og merker. Signalene er at skipsfarten selv må betale for de ekstra sikkerhetstiltakene. Enden på visa er at du og jeg som forbruker betaler sluttregningen i form av dyrere produkter når vi handler. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 7

8 Roar Lund ny administrerende direktør i Securitas AS: Ualminnelig alminnelig Det første som slår en når man kommer inn på kontoret til Roar Lund, er det blankpolerte skrivebordet. Det er som om han flyttet inn på kontoret for få minutter siden. Men skrivebordet understreker filosofien til den nye toppsjefen i Securitas AS slik den har vært for sjefene før ham: Det er ikke på kontoret ting skjer. Det er ute hos kundene og blant de ansatte. Tekst: Signy Svendsen, Cox Foto: Terje Heiestad, Cox Roar Lund har som mange av sine kolleger gått gradene internt i organisasjonen. Fra han ble ansatt som servicetekniker i 1977 og frem til han altså nå har inntatt sjefsstolen. Han synes denne utviklingen er typisk for Securitas, og mener det er et sunnhetstegn for bedriften at de ansatte trives så bra og har mulighet til å vokse faglig og personlig. Og at han ble ansatt som sjef etter Morten Rønning da han fikk nye utfordringer i Securitas i Storbritannia, var på mange måter naturlig. Vi var 7 regionssjefer som rapporterte til Morten, og det måtte bli en av oss. Jeg hadde i praksis storkundeansvaret, satt med den nødvendige informasjon og kompetanse, og kunne derfor nesten umerket overta. Securitas er operativ 24 timer i døgnet, og det er viktig at ting glir greit. Poenget med intern rekruttering er at en kjenner bedriften, kulturen og 8 24 timer et magasin fra Securitas Norge

9 kundene. Det som betyr noe, er at ansatte og kunder kan stole på meg som person og på at ting går riktig for seg i organisasjonen. Du vet, jeg er, som en kollega en gang sa, ualminnelig alminnelig. Selv om 56-åringen nå leder en stor og viktig bedrift i norsk målestokk, har han til gode å bli avbildet i Dagens Næringsliv sammen med de viktige bedriftslederne i landet. Roar er klar over at han er bedriftens ansikt utad, men er glad for hver dag han slipper henvendelser fra media. Våre oppdragsgivere vet hvem vi er og hva vi står for. Vi er verken børsnoterte i Oslo eller personlig eide, så vår forretningsdrift har egentlig ikke nyhetens interesse. Når media henvender seg til oss, er det fordi noe har skjedd ute hos våre kunder. Og da er vår munn lukket med syv segl. Vi kommenterer aldri hendelser som har skjedd hos våre kunder. Roar setter ærlighet aller høyest både hos seg selv og hos sine medarbeidere. Han forteller glad om da en av hans lederkolleger kom og spurte om det var greit om han brukte kopimaskinen til en privat konfirmasjoninvitasjon. Dette varmet Roar. Ikke fordi han ønsker å bli oppfattet som gnien, men fordi dette var et eksempel på at alle ansatte har tatt innover seg bedriftens verdier. Vår oppgave går jo ut på dette med å skille mellom «mitt» og «ditt». Vi forebygger hele tiden tap av verdier hos våre kunder, også i form av at enkelte personer forsøker å tilegne seg noe som ikke er deres eget. Noe av det verste som kan skje oss, er en utro tjener en av våre 3920 ansatte som blir fristet til å forsyne seg av andres eiendom. For meg er det skrekken, og det vil sette vår troverdighet mange år tilbake. Det tar tid å bygge opp tillit, men den kan rives ned på veldig kort tid. Vi opererer derfor med nullgrense knyttet til dette. Roar liker å sammenlikne egne ansatte med kabinpersonale om bord på fly. Man opplever at en flyvertinne er ansatt for å drive service og servere te og kaffe. Få tenker over at de er der først og fremst av sikkerhetsmessige årsaker. Slik er det også med vekterne. De skal sørge for sikkerheten til kundene og deres kunder igjen. De må derfor være serviceminded og løse konflikter med smidighet og respekt. Våre medarbeidere skal hver dag kunne vende hjem uskadd og uten å ha forvoldt andre skade eller urett. Vi skal sette grenser for vår egen bransje, og ikke påta oss politioppgaver. En dose selvdisiplin er dermed ikke å forakte, ifølge Roar. De ansatte skal vite å bære sin uniform og utføre sine arbeidsoppgaver med stolthet. Selv har Roar hengt av seg uniformen til daglig, men tar den gjerne på om han skal representere selskapet eller besøke vekterne uanmeldt. En modell som er ønskelig å kopiere fra andre organisasjoner, er korpsånden vi finner hos blant annet brannvesenet i Oslo. Der er det ikke først og fremst lønna som gjør arbeidsplassen attraktiv, men den interne spiriten, samholdet og oppgaveløsningene. Vi er på god vei til å oppnå det samme. Den nye sjefens filosofi er å ikke være mer enn fem år på ett sted som leder. Selv om han har vært i Securitas i lang tid, har han hele tiden skiftet stilling og oppgaver. Han innser at han er gått ut på dato som servicetekniker etter mange år uten praktisk erfaring, og beundrer dem som har klart å følge med i den rivende utviklingen som har skjedd. Mange av de ansatte i bedriften har vært her i mer enn 30 år, og vi har ofte jubileer. Vi har en egen evne til å ta vare på folk, gi dem opplæring og Det tar tid å bygge opp tillit, men den kan rives ned på veldig kort tid. nye utfordringer som gjør at det blir attraktivt å bli. Det finnes et utall eksempler på dem som starter som vektere for å spe på studielånet, for så å slutte med et magasin fra Securitas Norge 24 timer 9

10 studiene for å jobbe fulltid hos oss. Vi har jo mange oppgaver å fylle som ikke nødvendigvis krever boklig lærdom, men mer at mennesketypen passer inn. Den nødvendige skoleringen skjer internt etter hvert. Roar mener at Securitas har lykkes vel så godt med å videreutdanne egne ansatte som å rekruttere eksternt. Bedriften er full av talenter som kjenner bedriften ut og inn, og som er klare for nye oppgaver. For som han sier; den optimale vekter arbeider mye for seg selv, er vant til å arbeide selvstendig og ta egne avgjørelser. De kan styre sin egen tid, og opparbeider modenhet gjennom dette. Intern talentjakt er kjempegøy. Som sjef ser Roar det som en viktig oppgave, foruten å pleie deler av kundeporteføljen aktivt, å påse at nye ledere ikke tar på seg mer arbeid enn de kan bære. I og med at man får nye utfordringer, kan man raskt havne i den situasjonen at man tar på seg så mye jobb og ansvar, at det går døgnet rundt. Man må selv finne balansegangen mellom arbeid, sosialt liv og familie, men vi som ledere må iaktta og gripe inn om vi ser at det vipper over. Og da er vi tilbake til det rene skrivebordet. Roar vil delegere oppgaver, og være ute og coache og bistå de andre i å gjøre en god jobb. Han har en «åpen dør Jeg går i kirka for å takke, ikke for å be. politikk» og sørger for at dagboka ikke er fylt med for mange møter. Det skal være plass til spontane samtaler med de som har behov for det. Vi er på fornavn, bruker ikke titler, og det skal være høyt under taket. Vi har ledermøter hvor veien fram blir lagt i form av strategiplaner. Deretter er jobben å få dette ut i organisasjonen på en slik måte at det blir forstått og godt mottatt. Da gjelder det å bevege seg rundt og føle på puls og stemninger. Det er summen av de lokale beslutningene og håndgrepene som avgjør om vi lykkes. Trikset er å sette av den nødvendige tiden til å selv styre hendelsene og ikke omvendt. Styr butikken gjennom utgående samtaler, ikke vent på de inngående, er hans tips. Roar er klar over at de som til slutt skal dømme hvorvidt han gjør en god jobb eller ei, er kundene, eierne og de ansatte. Han er opptatt av å lykkes som leder for bedriftens skyld, men toner ned de personlige ambisjonene. Oslo-gutten bosatt på Stovner, gleder seg over å sykle i marka, ta en tur i seilbåt og bruke fritiden sammen med gode venner og familie. Tid har jo blitt en mangelvare, og man tar noe tilbake når båten går i 5 knop og det er 5 timer til du er framme. Jeg er veldig glad for de muligheter jeg har fått så langt. For å si det slik; går jeg i kirka, er det for å takke, ikke for å be. Jeg har vært heldig og gleder meg over at jeg aldri har slitt verken med jobb eller helse. Nå ser jeg fremover til mange positive utfordringer og gleder meg til den neste fem års perioden. Securitas takker for lang og tro tjeneste Securitas har mange ansatte som blir i firmaet i flere tiår! Foruten Securitas generelle regler rundt jubileer ønsker også 24 timer å hedre disse personene. Jubileum i perioden oktober til og med desember års jubilanter får medalje for lang og tro tjeneste. Navn Avdeling Ansatt Grete Ottosen Bye Securitas AS/Oslo 31. juli år Egil Lokna Securitas AS/Oslo 6. november år Kjell Ove Halvorsen Securitas AS/Oslo 6. desember år Martin Kristoffersen Securitas AS/Oslo 17. oktober år timer et magasin fra Securitas Norge

11 Invester i barns framtid bli med i Redd Barna Lønnsgiv! NAF og ledelsen oppfordrer ansatte til å være med i Redd Barna Lønnsgiv og gi sitt bidrag via lønnstrekk. Redd Barna har fått anledning til å sende informasjon hjem til de ansatte i løpet av høsten. Dette er brosjyren du snart vil finne i din postkasse. TV-aksjonen Redd Barna finner sted søndag 19. oktober og de innsamlede pengene vil gi skolegang til tusenvis av barn verden over! TV-aksjonen vil bety en ny giv for Redd Barna. TV-aksjonen vil være med å sikre at disse barna vil ha muligheter til skolegang også på lengre sikt. Slik bidrar vi til at mange tusen barn kan komme seg ut av fattigdommen og etter hvert klare seg selv. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 11

12 Synet på KVALITET Kvalitetssjef Tore Andreassen Opp gjennom tidene, gjennom skiftende ISO-standarder, har også definisjonen av begrepet kvalitet blitt endret. Derved har også den enkeltes syn på kvalitet forandret seg. Jeg vil derfor gi et resymé av oppfatninger av ordet kvalitet som muligens tidligere var tilstede, holdt opp mot hvordan vi i Securitas ønsker at vårt kvalitetssystem skal oppfattes: Tidligere oppfatninger Begrepet kvalitet ble oppfattet forskjellig Feil-leveranser er ikke til å unngå Kvalitetsavdelingen har ansvaret for kvaliteten Reklamasjoner og kundeklager er irritasjonsmomenter Kun produktkvalitet er av interesse Liten interesse for utdanning og trening som betraktes kun som en utgiftspost Kvalitet sikres gjennom kontroll Kvalitet bygger på meninger og antagelser Jeg har ikke tid til å hjelpe deg Hva vi i Securitas ønsker Kvalitet er å levere i samsvar med avtalt spesifikasjon å oppfylle kundens krav og forventning Alle feil kan forebygges målet er 0 feil. Hver enkelt medarbeider har ansvar for kvaliteten av sitt eget arbeid Reklamasjoner og kundeklager er mulighet for forbedring Målet er Total kvalitetsleveranse Utdannelse i kvalitetsbevissthet og kvalitetsforbedringsarbeidet er en investering Kvalitet sikres gjennom forebyggelse Kvalitet måles og bygges på fakta Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hva kan vi lese ut av dette? Jo, kvalitet er noe som starter hos deg og ikke hos alle andre. Hver enkelt av oss har et ansvar for; å sette kunden i fokus og å ta et personlig ansvar for kvaliteten vi leverer. Derfor er det viktig at det tas personlig ansvar gjennom å følge de systemer og standarder som er etablert for å sikre en kvalitetsleveranse hver gang. Det er billigere å forebygge enn å helbrede. Forebyggingen dreier seg hovedsakelig om å levere riktig kvalitet første gang. Dette medfører; å planlegge og forberede en leveranse slik at feil og kvalitetsproblemer ikke oppstår å angripe årsaken til et problem ikke virkningen å løse problemet ved roten og derved fjerne problemet en gang for alle. Kostnader forbundet med forebyggende aktiviteter er atskillig lavere enn kostnadene forbundet med å stadig måtte rette opp i feilleveranser. Noen av oss vil nok fra tid til annen oppleve at selv om vi føler at kvaliteten på en leveranse er i samsvar med våre standarder, er ikke kunden spesielt imponert. Her ligger det en utfordring i å holde en løpende dialog med kunden, slik at vi er bevisst på hva kunden virkelig ønsker fra oss som leverandør. Kunder er forskjellige, med spesielle ønsker og behov, og det er dette vi må forholde oss til. Uinnfridde forventninger skaper frustrasjon Forholdet mellom hva en kunde forventer og hva kunden opplever, er det essensielle i en service-leveranse timer et magasin fra Securitas Norge

13 Kvalitet teller! Natt til fredag 1. august brøt to maskerte personer seg inn på Storo Storsenter for å bryte opp spilleautomater i jakt på lettvint gevinst. Tyvene, vel vitende om senterets innbruddsalarm, hadde sabotert to innbruddsdetektorer dagen i forveien. Deres bevegelser i senteret levnet dessuten liten tvil om at de var godt kjent i området. Maskene de bar forteller at tyvene også var kjent med senterets kameraovervåking, dog hadde de åpenbart ikke tatt høyde for menneskene bak kameraet. Vekter Marius overvåker Storo Storsenter godt hjulpet av Vaktmester Tore. Tekst: Kenneth A. Amundsen, Foto: Ørjan Solstad Vekter Marius som var førstemann på jobb påfølgende dag etter innbruddet, koplet umiddelbart nattens innbrudd til tre personer han hadde observert i senteret dagen før. Disse tre personene hadde vakt hans og kollegers mistenksomhet med sin atypiske adferd i senteret denne dagen. Marius hadde notert seg klokkeslett og detaljer i loggen og gikk umiddelbart i gang med å sjekke mulighetene for en sammenheng mellom de maskerte tyvene og de tre personene. Takket være skarpe bilder fra senterets moderne kameraovervåkingsanlegg fant han raskt ut at de tre personene hadde besøkt senteret ved flere anledninger. Personene ble til alt overmål filmet idet de saboterte alarmanlegget kvelden før innbruddet. En sammenheng var dermed etablert og Politiet ble tipset om observasjonene. To av de tre personene ble straks etter identifisert og varetektsfengslet av Politiet. Dette takket være god etterretning fra vekteren og gode bilder fra kameraovervåkingsanlegget. Driftskonsulent Frank Thorsteinsen i avdeling Senter i Oslo er glad for at både vekterne og det tekniske anlegget fungerer slik det skal på Storo Storsenter, men understreker at dette forventes av sentervektere i Securitas. Eksempler som dette er en bekreftelse på at vi har funnet rett person til rett plass, legger han til. Sentervakt i Oslo har lenge hatt en person ansatt på heltid som kun rekrutterer sentervektere, forteller en tydelig fornøyd avdelingssjef, Espen Brodahl, og legger til: kjennskap til stedet, personene som vanker der og gode kunnskaper om stedets tekniske overvåkningsmuligheter er ufravikelige forutsetninger for å jobbe som sentervekter. Marius raske reaksjonsevne er et eksempel til etterfølgelse mener Brodahl. Han kan ikke få understreket godt nok for sine vektere viktigheten av å ikke gå med skylapper, men å kunne kople flere hendelser mot hverandre slik Marius gjorde i dette tilfellet. Videre mener Brodahl at fokus på riktig rekruttering, med grundig bakgrunnssjekk og personlige intervjuer, er mye av årsaken til at våre kunder er fornøyde med sine vekteres kompetanse, framtreden og personlige kvalitet. Senterleder Unni M. Aasgaard er helt enig i dette og mener hendelsen er et eksempel på glimrende samarbeid mellom Drift, Securitas og Politi. Hun benytter også anledningen til å rose alle involverte parter i saken for sin innsats i forbindelse med oppklaringen av innbruddet. Det er tydelig at vekterne på Storo er stolte av jobben sin og at de trives, legger hun til. Hun har merket seg at kvalitet og pris henger nøye sammen ved valg av vaktselskap og under-streker at hun er en kravstor kunde som ønsker tett dialog med vaktselskapet. Brodahl på sin side mener at kravstore kunder er med på å gjøre tjenesten bedre både lokalt og sentralt. Vi har lært utrolig mye både av våre egne feil og forsøk, og av våre kunder gjennom flere år i bransjen, og vi innser med en viss entusiasme at det ennå er mye mer å lære. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 13

14 Fra alarmstasjon til teknisk Securitas Teknikk satser videre på økt kundeservice for kunder med store og integrerte sikkerhetsløsninger. Vi ønsker å beholde kundene våre over tid, og ønsker å satse på høy grad av service. På dette området jobber vi fortsatt med å bli bedre. Vårt siste skritt i retning av bedre service er integrasjon av teknisk kundesenter og alarmstasjonen i samme avdeling, sier servicesjef Jan Grimsrud. Kundesenter I en tidligere utgivelse av 24 timer kunne du lese om oppbyggingen av et nytt kundesenter for oppgradering av servicegraden for kunder med integrerte sikkerhetsløsninger. Kundesenteret leverer tjenester som fjernadministrasjon, fjernprogrammering, fjerndiagnose og fjernservice. Alarmmottak Aksjonering på alarmer vil foregå på samme måte som tidligere, men vi ønsker ytterligere fokusering på rask håndtering av innkommende alarmmeldinger. Alarmoperatører vil stå for mottak og aksjonering i henhold til avtalt aksjonsplan med kunden. Likeledes vil avlysning av alarmer håndteres av alarmoperatørene. Vi ønsker en rask og mer effektiv håndtering av alarmmottaket. Dersom du som kunde skulle ha ytterligere spørsmål, endringer eller behov for betjeningsveiledning, vil dette håndteres av personell med spesialisering av dette. Og sist, men ikke minst har kundeveilederne tid og anledning til å utøve kundeveiledning uten å måtte ha tilleggsfokus på eventuelle andre alarmmeldinger. Arbeidsoppgaver i definerte nivåer Våre alarmstasjonsoperatører skal fortsatt være i 1. linje og arbeide med iverksettelse av avtalt aksjon på mottatte alarmmeldinger. Dersom kunder som avlyser alarm får problemer med for eksempel betjening av sikkerhetssystemet etter utløst alarm, skal denne type telefonstøtte utføres av kundeveiledere. Med dette oppnår vi at kunden får bedret beredskap for alarmmottak, og at kunden opplever bedre veiledning. Dersom kundeveilederen skulle komme til kort, kan vedkommende støtte seg på servicepersonell. Dette vil gi deg som kunde raskere aksjon ved alarm, rask respons på din telefonhenvendelse og en best mulig kundestøtte og veiledning når du trenger det, forteller fungerende avdelingssjef Eirik Håkonsen. Teknisk fjernservice Securitas har tradisjonelt utført service enten ved akutte problemer, årskontroller eller rutinemessig service. Serviceteknikere har reist fysisk ut til kunden, gjort undersøkelser og feilrettet på stedet. I mange tilfeller finner serviceteknikeren ingen feil, eller kan fastslå at feilens skyldes feil betjening av utstyret. I andre tilfeller er det vanskelig å fastslå med sikkerhet hva årsaken til en uønsket alarm egentlig er. Dagens innbruddsalarm-sentralapparater inneholder utstyr som gjør det mulig å utføre feildiagnostikk og service via fjernsamband. Kunden kan derfor få utført en rekke tjenester raskere og rimeligere enn ved et tradisjonelt serviceoppdrag. Det vil fremdeles være inngrep som krever lokal tilstedeværelse og fysiske timer et magasin fra Securitas Norge

15 kundeservicesenter inngrep i anlegget, men svært ofte kan problemet løses via diagnose, programmering og betjening med fjernsamband. Fjerndiagnose vil også føre til en bedre målrettet styring av serviceteknikere med spesialkompetanse til spesielle feil. Fjernadministrasjon Kunder med adgangskontroll og fjernsamband har mulighet for å overlate administrasjonen av adgangskontrollen til vårt kundeservicesenter. Dette gjelder så vel åpning og sperring av kort som å åpne dører. Denne fjernadministrasjonen representerer en betydelig forenkling for kunden. Ikke bare slipper de å administrere dette selv, de trenger heller ikke å investere i programvare. Åpningstiden for fjernadministrasjon av adgangskontrollanlegg er i dag kl på hverdager. Det arbeides med å forlenge åpningstiden. Endring av anleggsdata Ved endring av anleggsdata kreves at kunden kjenner gyldig passord for endringen som skal utføres. En bruker kan kun endre sin personlige brukerkode. Kunder som kjenner masterkoden har mulighet til å rekvirere endring av alle data i anlegget. Dersom kunden ønsker det kan det programmeres inn en sikkerhetskode som kun kunden kjenner. Kunden må da taste inn denne koden for at Securitas skal kunne få tilgang til anlegget. Kostnadseffektivt Å kunne utføre fjerndiagnose før en serviceteknikere eventuelt må rykke ut, gjør at vi i mange tilfeller vil kunne spare kundene for kostnader som følge av utrykning og besøk av servicepersonell. Fjerndiagnose sikrer også at vi bringer med oss riktige reservedeler på oppdraget. Dagens sikkerhetssystemer blir mer og mer databaserte. Programvare i sikkerhetssystemene utvikles kontinuerlig, og nye programversjoner slippes regelmessig. Vi vil med fjernsamband kunne utføre oppgraderinger av programvare på en meget kostnadseffektiv måte. Teknisk kundeservicesenter Vårt mål er at du som kunde skal få hjelp med en gang, uansett problem eller spørsmål. Du skal få hjelp uten å bli satt over rundt i organisasjonen avhengig av hva du har spørsmål om. Skal du avlyse alarm, trenger betjeningsveiledning, rekvirere service eller ha utført endringer på sikkerhetssystemet ditt, vil du nå få assistanse av kvalifisert personell lokalisert på samme sted. Har du problemer med å nullstille sentralapparatet ditt etter utløst alarm, vil du kunne avlyse alarm, motta veiledning og få bekreftelse på at alt er i orden i en og samme telefonsamtale. Dersom problemet ikke lar seg løse med telefonisk veiledning, kan kundesenteret koble seg opp mot sikkerhetssystemet via fjernsamband og utføre fjerndiagnose og programmering. Dersom feil fortsatt skulle være til stede vil tradisjonelt serviceoppdrag kunne bli iverksatt med besøk fra en av våre serviceteknikere. Tilgjengelighet Tilgjengeligheten på telefon vil bli langt bedre med det nye tekniske kundeservicesenteret. Flere ansatte har nå tilgang til å besvare innkommende telefoner. Videre vil åpningstiden for teknisk støtte bli utvidet fra å ha vært åpent på hverdager fra kl til å bli døgnåpent alle årets dager. Telefonnummer til tekniske kundeservicesenter er eller Gjennom vårt tekniske kundeservicesenter kan du enkelt komme i kontakt med oss. Det finnes alltid kvalifisert personell som kan hjelpe deg. Du får teknisk service dersom det oppstår feil i ditt sikkerhetsanlegg. Vårt nye tekniske kundeservicesenter er portalen til hele vår serviceorganisasjon, og står til tjeneste for deg som kunde med kompetent personell som har inngående kunnskap om ditt sikkerhetssystem. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 15

16 Shell fyller på med nye sikkerhetstiltak Shell har benyttet seg av Securitas i en årrekke. Et godt samarbeid og nye effektive løsninger er blant årsaken til at Shell har valgt å fornye kontrakten med Securitas Teknikk om sikkerhetsleveranser til sine bensinstasjoner med tre år. Tekst: Signy Svendsen, Cox Foto: Terje Heiestad, Cox Som handelsstanden for øvrig, merker Shell et økende antall tyverier og tøffere trussel mot sitt personale når disse forsøker å stanse tyvene. Det er særlig de døgnåpne Select-butikkene som er utsatt, og tyvene går etter bensin, kioskvarer og andre varer som er enkle å omsette. Shell har i dag 160 Selectstasjoner, hvorav 90 prosent av disse er døgnåpne. Det er ofte snakk om organisert kriminalitet og bestillingstyveri. Tyvene tar ikke med seg en og en barberhøvel, men stjeler med seg hele hylla, forteller HMS-koordinator i Shell Marketing As, Leif Holst. I et forsøk på å redusere antallet tyverier og forebygge trusselen mot ansatte, har han benyttet seg aktivt av Securitas tjenester. Målbar effekt Holst er meget fornøyd med resultatene dette har gitt, og kan vise til målbar effekt timer et magasin fra Securitas Norge

17 Det er et stort mørketall når det gjelder vinningsforbrytelser, men antallet av de innrapporterte tyveriene fra våre butikker er stigende. Det vi imidlertid ser når vi benytter oss av vektere, er at både tyveri og trusler avtar. Steder der personalet har følt seg truet av gjenger og vi har satt inn vektere for en viss periode, blir ikke lenger hjemsøkt av de uønskede menneskene. På den måten har vektere forebyggende effekt. Den fungerer slik at døren er låst hele tiden om natten. Når en kunde ankommer butikken fra utsiden, får den ansatte et signal om at noen nærmer seg, og kan se an personen før han eller hun velger å åpne døren ved hjelp av en fjernkontroll. Ifølge Holst har Securitas vektere respekt ute blant den yngre garde som kan finne på å gjøre noe ulovlig. Han begrunner dette blant annet med at vekterne opptrer seriøst og klarer å roe ned en eventuelt spent situasjon. Det å benytte seg av vektere har også en gevinst med tanke på å unngå amatører eller usikre personer som impulsivt velger å stjele. Disse besøker på forhånd stasjonene, og når de da ser en vekter eller Securitas-skilt, velger de en annen stasjon, mener han. Ettervernshjelp De stedene der situasjonen føles konstant truende for personalet, velger Shell å sette inn enten stasjonær vakt med eller uten hund, eller mobil vakt som kjører innom spesielle tider på døgnet som Shell av erfaring vet er utsatte tidspunkt. De ansatte setter stor pris på denne form for tiltak, og føler trygghet ved å ha tett kontakt med Securitas. Det er særlig de stedene som har opplevd ran at utryggheten er stor og behovet for oppfølging er påkrevd. Men oppfølgingen går ikke kun på rent vakthold, understreker HMS-koordinatoren, og forklarer: Vi setter stor pris på det Securitas kan tilby i form av ettervern av personalet og stasjonen. Når rans- eller innbruddsalarmen går, er det til stor hjelp både for oss som kunde og ikke minst for de ansatte på stasjonen, at Securitas folk tar seg av all innrapportering til politiet og andre som må ha informasjon, samt sikring av stedet. I tillegg tilbyr Securitas hjelp av psykolog eller annen form for assistanse til dem som har vært ofre for ranet. De ansatte har gitt svært positive tilbakemeldinger nettopp på denne omsorgen og oppfølgingen som har blitt gitt i en svært såbar situasjon for dem. På spørsmål om det ikke hadde vært bedre å ansatte flere på nattskift enn å benytte seg av stadig flere av Secuiritas tjenester, svarer Holst: Undersøkelser fra Sverige viser at det har ingen betydning om det er flere som arbeider sammen om natten. Det ble forsøkt med to nattvakter hos enkelte 7- Eleven butikker, uten at det ga effekt i form av færre ran. Trådløs dørstyring Én ting er oppfølgingen etter ran. Men vel så viktig er det for Shell som tenker sikkerhet for sine ansatte, å forebygge at ran skjer. Den nye trådløse dørstyringen har i så måte vært et kjærkomment tilskudd. På den måten har den ansatte selv kontroll med hvem som kommer inn i lokalet, og kan hindre uvedkommende i å komme inn. Jeg vet helt konkret om to ran som har blitt avverget takket være denne nye ordningen, sier Leif Holst fornøyd. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 17

18 Onsdag den 17. september - årets pensjonisttur til Blaafarveværket. Turen startet fra Oslo med 48 deltagere og gikk over Vikersund til Blaafarveværket. Vel fremme var det godt med en kopp kaffe og rundstykker før man benyttet tiden til de forskjellige tilbud og utstillinger. Turen gikk videre oppom Nyfossum og gamlebutikken ved Haugfossen. Deretter via Åmot og til Tyrifjord Hotell til en god middag. Hjemturen gikk så over Sollihøgda og sent på ettermiddagen ankom vi Oslo etter en vellykket dag. Sekretæren i pensjonistforeningen takker for nok en vellykket tur. Bildene viser glimt fra Blaafarveværket og Nyfossum timer et magasin fra Securitas Norge

19 Personalsjefens hjørne Vekterskolen Nå er prosjektet i forbindelse med etablering av Vekterskolen i gang. Securitas opplæringssjef Jon Norheim flyttet over i SBLs lokaler hos NHO som prosjektleder fra 1. september, og vil være der frem til 1. mai i Han jobber for å få bransjen til å enes om en felles grunnopplæring for alle vekterne. Securitas ser meget positivt på at bransjen ønsker å heve kompetansen til vekterne, og derigjennom også bransjens anseelse. 24-timer Som noen av dere vil oppdage ønsker vi å gi vårt blad 24 timer et løft. Vi har knyttet til oss ny journalist og fotograf fra firmaet Cox. Dette for å utvikle bladet bedre både tekst og reportasjemessig. Vi ønsker innspill fra ansatte og kunder om forslag til intervjuer og reportasjer. Ny uniformsprofil Securitaskonsernet har utarbeidet en ny profil for uniformering, og på møte i uniformsutvalget ble det bestemt at de nordiske land får samme profil. De nye uniformene vil være like for vektere på vakt og verdi. Det vil ta 5-6 måneder fra vi setter uniformseffekter i bestilling til de leveres. Det er viktig å være klar over at uniformene skal skiftes suksessivt, og i henhold til en felles plan som er lagt på sentralt hold. Det er videre bestemt at vi skal videreføre distinksjonene. Sturla viser her mobil- og stasjonærvaktuniform. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 19

20 Kristiansand startet pensjonistlag I mai måned i år ble det etter lengre tids sonderinger dannet et pensjonistlag i Kristiansand. Primus motor for å få det hele i gang har vært Gunnar Våge Stangeland, som gikk av med pensjon i februar i år. Det er lagt opp til jevnlige treff, med og uten agenda. Oppslutningen om møtene i laget har vært tilnærmet 100%. Fra venstre Ivar Føreland, regionssjef (ikke pensjonist), Oddleif Halvorsen, Erik S. Meidel, Reidar Hornnes, Rolf Peersen og James D. Pantin Fra venstre James D. Pantin, Reidar Hornnes og Rolf Peersen Bortsett fra en som har flyttet til en annen kant av landet består pensjonistlaget av 9 medlemmer. Dessverre sier enkelte at de gjerne skulle hatt med noen kvinnelige medlemmer, men enn så lenge er det ingen kandidater. Fredag den 29. august dro vi til Helleviga, en naturperle i Søgne. Masse grillmat var kjøpt inn og behørig tilberedt på grill. Heldigvis har vi blant våre ansatte en del ansatte med annen yrkesbakgrunn fra tidligere, slik at eksstuert Gunnar Våge Stangeland (12 år som vekter), kom til sin rett bak grillen og var garantist for at maten ble skikkelig tilberedt. En av deltagerne, Oddleif Halvorsen, ønsket å delta som aspirant, i og med at han om ikke lenge ønsker å ta ut AFP. De øvrige medlemmene er enten de som har stått løpet ut til Fra venstre Oddleif Halvorsen, Rune W. Rasmussen (ikke ensjonist), Erik S. Meidel og Gunnar Våge Stangeland (ved grillen) Gunnar Våge Stangeland 67, noen som har benyttet seg av mulighet til AFP eller at man av helsemessige årsaker er blitt uførepensjonister. Ledelsen ved avdelingen er meget glad for å kunne støtte pensjonistlaget, og ser det som en viktig verdi å kunne ta vare på våre ansatte også etter at de forlater yrkeslivet som ansatte i Securitas. De er også fortsatt en stor verdi for oss. La dette bli en utfordring til de avdelingene som enda ikke er kommet i gang med pensjonistlag. Rune W. Rasmussen timer et magasin fra Securitas Norge

21 Storkjeftet avdelingssjef Avd. sjef for Handel i Stavanger, Jone Garnes kan til tider være meget påståelig og noen ganger med påfølgende veddemål. Dette gjorde han også overfor regionssjef i Rogaland, Hans Inge Skadberg i Steen & Strøm med et heller dårlig resultat. Hva egentlig veddemålet startet med har vel alle glemt, men det endte opp med en dyst på squash banen ved Sola Racket Senter. Det må fortelles at Jone ikke tidligere har spilt squash mens Hans Inge er en rimelig habil spiller. Hans Inge møtte opp med en feiekost under armen han skulle feie Jone av banen for å markere styrken og psyke ut motspiller. Matchen måtte jo ende som forutsatt for alle unntatt Jone, Hans Inge slo Jone 9-0, 9-0, 9-0 og da var løpet kjørt. Jone hadde visstnok prøvd seg på å vedde noe om timeprisen, noe som ikke ble akseptert, og han måtte i stedet ut med en flaske av den dyp røde sorten. et magasin fra Securitas Norge 24 timer 21

22 Golf i Trysil Securitas Golf NM 2003 Lørdag 20/9 og søndag 21/ Lørdag 20. og søndag 21. september gikk årets Securitas-NM i golf av stabelen. Det ble spilt vanlig Stabelfordkonkurranse + slagkonkurransen, med i alt 28 deltakere. Lørdag startet med tåke og temperaturen nærmet seg 0-punktet, men innen turneringen startet skinte sola, og temperaturen kom opp i 12 grader. Etter en hyggelig middag lørdag kveld, gikk de fleste til sengs for å lade opp til avslutningsdagen. Da søndagen kom var det ikke stor entusiasme å spore blant deltakerne, for ute regnet det i strie strømmer. Alt regntøy som kunne oppdrives ble tatt i bruk, og det var mange skeptiske ansikter å skue. Men arrangementskomiteen ved Stephan og Ronny må ha hatt en god kommunikasjon med høyere makter, for et kvarter etter start stoppet regnet og sola tittet frem. Vi takker Stephan og Ronny nok en gang med et vel gjennomført arrangement. Resultater for de tre beste i hver klasse: Damer: Herrer: 1. Unni Stokstad 1. Henrik Martens* 2. Ann-Karin Skaug Olsen 2. Frode Beckstrøm 3. Turid Nakken 3. Per Ola Rolfsen * Vant også slagkonkurransen Jenteflighten var rustet for regnvær på søndagen. Selma, 15 år, var yngste deltaker. Per Ola startet turneringen. Prisliste for Securitasprodukter For bestilling kontakt ditt lokale tjenestested for bestilling gjennom ordresystemet Varenr. Varetekst Enhet Pris (inkl.mva.) Varenr. Varetekst Enhet Pris (inkl.mva.) SECURITAS kredittkortholder stk. kr 58, SECURITAS slips stk. kr 130, SECURITAS armbåndsur stk. kr 243, SECURITAS skopussere stk. kr 8, SECURITAS lommebok m/klaff stk. kr 167, SECURITAS week-end bag stk. kr 117, SECURITAS lommebok u/klaff stk. kr 155, SECURITAS kulepenn cross stk. kr 303, SECURITAS caps, sort stk. kr 47, SECURITAS skinnlommebok, brun stk. kr 76, SECURITAS førstehjelpsveske stk. kr 184, SECURITAS kniv fjellkniven stk. kr 317, SECURITAS sort skopusser stk. kr 12, SECURITAS Magnor rim rødvin stk. kr 266, SECURITAS Magnor rim aquavit stk. kr 220, SECURITAS Magnor rim farris stk. kr 172, SECURITAS Magnor rim hvit/champ.gl. stk. kr 266, SECURITAS Jakke slazenger vindbraker stk. kr 246, timer et magasin fra Securitas Norge

23 Securi-Kryss 3/03 Løsning på forrige kryssord Securi-Kryss 2/03 Premiering: Vinnere vil motta en overraskelse fra Securi-Shop. Løsningen kopieres eller klippes ut og sendes til: Securitas AS, Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo innen 25. november 2003 Merk konvolutten Securi-Kryss 3/03 Vinnere av kryssord nr. 2/03: Tommy Hageland Nordåsv. 12, 4760 BIRKELAND Roland Berg Trollkleiva 1, 4638 KRISTIANSAND Navn Adresse Post nr. Sted et magasin fra Securitas Norge 24 timer 23

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10. Steve Gilberg s. 10 God jul! ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 4/2003 Årgang 8 Bevokter Politiet s. 6 Portrettet: Steve Gilberg s. 10 Steve Gilberg s. 10 God jul! Leder Medmennesket i juletider Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2005 Årgang 10. Nebbete direktør s. 6 Ei dame som funker s. 11

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2005 Årgang 10. Nebbete direktør s. 6 Ei dame som funker s. 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2005 Årgang 10 Nebbete direktør s. 6 Ei dame som funker s. 11 Leder Holdning og adferd basis for en vinnerkultur Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte

Detaljer

24 timer GOD SOMMER! Nye krav til sikring av havner og skip side 8 Vaktskifte side 10. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer GOD SOMMER! Nye krav til sikring av havner og skip side 8 Vaktskifte side 10. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2003 Årgang 8 GOD SOMMER! Nye krav til sikring av havner og skip side 8 Vaktskifte side 10 Leder God sommer Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte

Detaljer

24 timer. Odd Einar Dørum s. 3 Securitas på T-banen s. 6. Arne Fanuelsen s. 10. Securitasgjest: Portrettet:

24 timer. Odd Einar Dørum s. 3 Securitas på T-banen s. 6. Arne Fanuelsen s. 10. Securitasgjest: Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2004 Årgang 9 Securitasgjest: Odd Einar Dørum s. 3 Securitas på T-banen s. 6 Portrettet: Arne Fanuelsen s. 10 Leder God sommer! Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

24 timer. Høybråten på bedriftsbesøk s. 3 Personalsjef med kjevle og hjerte s. 7 Se deg ikke tilbake s.14

24 timer. Høybråten på bedriftsbesøk s. 3 Personalsjef med kjevle og hjerte s. 7 Se deg ikke tilbake s.14 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2005 Årgang 10 Høybråten på bedriftsbesøk s. 3 Personalsjef med kjevle og hjerte s. 7 Se deg ikke tilbake s.14 Leder Eksemplets makt Utgiver: Securitas 24

Detaljer

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11

24 timer. Securitas nye framtid ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 1/2006 Årgang 11 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2006 Årgang 11 Securitas nye framtid Leder Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i Securitas Norge, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata

Detaljer

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12

24 timer. Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 24 timer Et magasin fra Securitas AS Nr. 1/2007 År gang 12 Leder Utgiver: Securitas AS 24 timer sendes ansatte i Securitas AS, samt kunder og kontakter. Hovedkontor: Urtegata 9 Postboks 35 Grønland, 0133

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34

oppdaget Slik endres Oslo Sjøsiden i Horten: Ungdommene inn i varmen Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 SIDE 10 SIDE 04 SIDE 18 SIDE 34 24 timer 02 Et Magasin Fra Securitas Årgang 14 2009 - De har oppdaget oss - Rike Norge tiltrekker seg kriminelle, sier statssekretær og tidligere politimann Terje Moland Pedersen. Han snakker om de mobile

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

24 timer. Inkluderende og utfordrende s. 3 Ny konsernsjef s. 6 Med mennesker i fokus s. 12 ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr.

24 timer. Inkluderende og utfordrende s. 3 Ny konsernsjef s. 6 Med mennesker i fokus s. 12 ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE. Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 2/2006 Årgang 11 Inkluderende og utfordrende s. 3 Ny konsernsjef s. 6 Med mennesker i fokus s. 12 Leder God jul Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte

Detaljer

24 timer. God påske. Pål Kreile s. 5 Securitas 75 år s. 9 To teknikere s. 26. Portrettet: ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr.

24 timer. God påske. Pål Kreile s. 5 Securitas 75 år s. 9 To teknikere s. 26. Portrettet: ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 1/2004 Årgang 9 God påske Portrettet: Pål Kreile s. 5 Securitas 75 år s. 9 To teknikere s. 26 Leder Ærlighet Vaktsomhet Hjelpsomhet Gjennom 75 år Utgiver: Securitas

Detaljer

CRUISEFEBER. STJELER SOM RAVNER Byggherrene tar grep for å stoppe stadig frekkere tyver. SHOPPING SOM YRKE Slik jobber Concept Keeperen.

CRUISEFEBER. STJELER SOM RAVNER Byggherrene tar grep for å stoppe stadig frekkere tyver. SHOPPING SOM YRKE Slik jobber Concept Keeperen. 24 timer Et magasin fra Securitas ÅRGANG 18 2012 01 CRUISEFEBER Større skip. Flere skip. Og langt flere turister. Cruise-trafikken til Oslo forventes å nå nye høyder i år. Det gjør noe med sikkerheten.

Detaljer

SIKRING AV ARBEIDSPLASSEN

SIKRING AV ARBEIDSPLASSEN STORT TEMA: Adgangskontroll: Securitas vant anbudsrunde: E T M A G A S I N O M S I K E R H E T F R A S E C U R I TA S STORT TEMA: SIKRING AV ARBEIDSPLASSEN Innbrudd, ran og andre uønskede hendelser kan

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje.

Når ansatte stjeler. Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Et magasin fra Securitas Årgang 19 2012 02 SIDE 06 Vold på arbeidsplassen Slik opptrer du i truende situasjoner. SIDE 10 Trondheim Teknologibyen sikrer seg mot spionasje. Bli med på Handelsdagen 5. desember

Detaljer

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord

Vern av kollektivtransportens ansatte mot vold, trusler og ran. Forord Forord Høsten 2000 opprettet Samferdselsministeren en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak i kollektivtransporten. Initiativet til opprettelsen kom fra LO, fellesaksjonen Sambuss (Norsk Jernbaneforbund,

Detaljer

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23

24 timer. Alt for Vålerenga SIDE 20-23 24 timer nr. 1/2009 årgang 14 Et magasin fra Securitas AS SIDE 20-23 Alt for Vålerenga Pål Breen er mannen bak klubben mange elsker å hate. Fotballbøller, personhets og evig jag etter sportsresultater.

Detaljer

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis!

MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS beredt dag og natt Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt fag Videoanalyse krever kompetanse tema: sikkerhetsløsninger MENNESKE & MASKIN

Detaljer

Finner svindlerne - Verdens første detektiver. Et magasin fra Securitas Årgang 15 2010

Finner svindlerne - Verdens første detektiver. Et magasin fra Securitas Årgang 15 2010 24 timer 01 Et magasin fra Securitas Årgang 15 2010 SIKKERHETSLEDEREN Stadig flere bedrifter ser behovet for bedre sikkerhetsledelse men ønsker ikke å ansette selv. Finn ut hva en sikkerhetsleder faktisk

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag

- Det. er deilig. å slå Side. Magasinet Utgave 3 Juni 2011. økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag Magasinet Utgave 3 Juni 2011 03 - Det økonomisk rapport En status for KLPs virksomhet per juni 2011 Bilag er deilig Et verdig liv Flere eldre betyr utfordringer i å sikre en verdig siste fase av livet

Detaljer

POLITI DEN NYE DELTA-SJEFEN. Hva er galt med politikulturen? 06-09. Enorm innsatsvilje under terrortrusselen 30-35. Politikultur NORSK

POLITI DEN NYE DELTA-SJEFEN. Hva er galt med politikulturen? 06-09. Enorm innsatsvilje under terrortrusselen 30-35. Politikultur NORSK TEMA: 18 SIDER Politikultur NORSK POLITI NR.3 // OKTOBER 2014 DEN NYE DELTA-SJEFEN Beredskapstroppens nye sjef Helge Mehus mener selv han har drømmejobben i politiet. Samtidig kjenner han på ansvaret,

Detaljer