Vannvåg havn Troms fylke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vannvåg havn Troms fylke"

Transkript

1 Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I

2 INNHOLD 1 Innledning Innbydelse Om oppdragsgiver Orientering om prosjektet og kontrakten Generelle konkurranseregler Konkurranseform Kunngjøring Utforming av kontrakten Orienterende tidsplan for gjennomføring av anskaffelsen Forbehold om offentlige tillatelser og bevilgning Konkurransegrunnlaget m.v Konkurransegrunnlaget Spørsmål til konkurransegrunnlaget Informasjonsmøte / befaring Tilbudet Tilbudsbrev Tilbudsvedleggene Språk, format, forsegling og merking Adresse for levering av tilbud pr. post (postadresse) Adresse for levering av tilbud med bud (besøksadresse) Tilbudsfrist frist for mottak av tilbudet Vedståelsesfrist Forbehold og avvik Alternative tilbud Deltilbud Offentlighet Annet Kvalifikasjoner Tildeling av kontrakt Tildelingskriteriene Tildelingsbeslutningen Vedlegg Underskrift HMS-egenerklæring Tilbudsskjema Del 1 Vannvåg havn.docx Side 2 av 15

3 1 Innledning 1.1 Innbydelse Kystverket Nordland Senter for utbygging innbyr med dette til konkurranse om kontrakt på bygg- og anleggsarbeider i prosjekt Vannvåg havn i Karlsøy kommune. 1.2 Om oppdragsgiver Kystverket er Fiskeri- og kystdepartementets etat for sjøtransport, sjøsikkerhet, havner og beredskap mot akutt forurensning. Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket forebygger og begrenser skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen. For nærmere informasjon om Kystverket organisering og virksomheter, vises det til våre hjemmesider på 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten Kystverket er prosjektleder og byggherre i prosjektet Vannvåg havn. Det planlegges bygging av to nye moloer utenfor dagens havn slik at det blir et ytre og et indre havnebasseng. I tiltaket inngår også utdyping i ytre basseng og innseiling ned til kote -8,3 sjøkartnull og indre basseng til kote -5,3. Massene fra utdypingen skal benyttes som motfylling til moloer og til opparbeidelse av nye industriområder på sørsiden i det nye ytre basseng. Stein til moloer kan tas fra eksisterende massetak ved ferjeleiet på Vannøya. Informasjon om prosjektet og kontrakten finnes for øvrig i konkurransegrunnlagets del II. 1.4 Generelle konkurranseregler Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 69/1999 og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april For denne anskaffelsen gjelder FOA del I og III. 1.5 Konkurranseform Konkurransen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse. 1.6 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i Doffin-databasen (www.doffin.no) og Tenders Electronic Daily (TED). Del 1 Vannvåg havn.docx Side 3 av 15

4 1.7 Utforming av kontrakten Kontrakten vil bestå av dokumentene som utgjør konkurransegrunnlaget, jf punkt 2 nedenfor, leverandørens tilbud, eventuelle referater fra avklaringsmøte og et avtaledokument. 1.8 Orienterende tidsplan for gjennomføring av anskaffelsen Det er lagt opp til følgende tidsrammer for gjennomføring av konkurransen frem til kontrakt inngås: Planlagte milepæler Frister Tilbudsbefaring 26. juni 2012 kl Tilbudsfrist 17. juli 2012 kl Tilbudsåpning 17. juli 2012 kl Oppdragsgiver gir skriftlig melding om valg av leverandør ca. 15. august 2012 Frist for eventuell klage på tildeling av kontrakt 10 dager etter utsendt melding om valg av leverandør Kontrakt inngås ca. 27. august Forbehold om offentlige tillatelser og bevilgning Dersom nødvendige offentlige tillatelser ikke blir gitt eller andre saklige grunner hindrer prosjektet, vil tilbudskonkurransen og kontraheringen kunne bli avlyst eller utsatt. En slik avlysning/utsettelse vil ikke gi tilbydere rett til erstatning eller dekning av utgifter i forbindelse med tilbudskonkurransen eller kontraheringen. Ved utlysning av denne konkurransen foreligger godkjent reguleringsplan. Søknad om mudreog dumpetillatelse er tatt opp til behandling hos Fylkesmannen i Nordland og høringsperioden pågår. Deretter vil oppdragsgiver innhente tillatelser etter havne- og farvannsloven fra Kystverkets plan- og forvaltningsavdeling samt ramme- og igangsettingstillatelse hos Karlsøy kommune. Det vil bli gitt nærmere orientering om status i dette arbeidet under tilbudsbefaringen. Tiltaket er tildelt oppstartsbevilgning i Det forventes at det vil bli gitt oppfølgingsbevilgning i 2013, da tiltaket inngår i Kystverkets handlingsprogram for perioden Del 1 Vannvåg havn.docx Side 4 av 15

5 2 Konkurransegrunnlaget m.v. 2.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av: Konkurransegrunnlagets del I ( Konkurransereglene dette dokument). Følgende dokumenter inngår i konkurransegrunnlaget del I: 1. Mal for HMS egenerklæring 2. Mal for prisskjema Konkurransegrunnlagets del II ( Oppdraget ). Følgende dokumenter inngår i konkurransegrunnlagets del II: 1. Kontraktsformular 2. Mengdebeskrivelse (gab-fil) 3. Tegninger 001-Planoversikt 002-Masseutskifting, støttefyllinger 003-Plantegning moloer 004-Typiske tverrsnitt moloer 005-Plan utdyping 006-Typiske tverrsnitt industrisjete 007-Dybdekart 008-Snitt moloåpning 009-Plan industrisjete 4. Geoteknisk rapport nr /2, datert 20. januar Geoteknisk notat datert 30. mars Miljøgeologiske undersøkelser, rapport /1, datert 12.januar SHA-plan 8. Skjema for endringsanmodning 9. Skjema for endringsbestilling 10. Reguleringsplan for Kvalsberget steinbrudd 11. Utdrag fra avtale mellom kommunen og driver av steinbruddet Eventuelle justeringer av konkurransegrunnlaget og referater fra informasjonsmøte/befaring i henhold til nedenstående bestemmelser 2.2 Spørsmål til konkurransegrunnlaget Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp dersom han finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller endres. Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp. Dersom forespørsel fremsettes per telefon, skal den bekreftes med skriftlig henvendelse. Oppdragsgiver vil sende ut skriftlig meddelelse til samtlige registrerte tilbydere hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. Spørsmål som stilles senere enn 2 uker før tilbudsfristens utløp kan ikke påregnes å bli besvart. Del 1 Vannvåg havn.docx Side 5 av 15

6 Spørsmål kan stilles til Kystverket, Senter for utbygging: Navn: Jan Arild Jenssen E-post: med kopi til 2.3 Informasjonsmøte / befaring Det vil bli avholdt et informasjonsmøte med etterfølgende befaring. Tilbyderne oppfordres til å gjennomgå konkurransegrunnlaget grundig før informasjonsmøtet, og eventuelt sende inn skriftlige spørsmål i god tid. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål på informasjonsmøtet. Tilbyderne oppfordres til å delta på den etterfølgende befaringen. Dersom en tilbyder har unnlatt å delta på befaringen, vil oppdragsgiver legge til grunn at tilbyderen har samme kunnskap om rammebetingelsene for kontraktsarbeidene som de tilbydere som deltok på befaringen. Det føres referat fra møtet/befaringen som vil bli distribuert til samtlige registrerte tilbydere. Referatet er en del av konkurransegrunnlaget. Informasjonsmøtet/befaringen avholdes tirsdag , kl. 12:00. Oppmøte utenfor Karlsøybruket i Vannvåg. Del 1 Vannvåg havn.docx Side 6 av 15

7 3 Tilbudet 3.1 Tilbudsbrev Tilbyder skal levere et tilbudsbrev som er undertegnet av en person som har fullmakt til å forplikte tilbyderen. Tilbudsbrevet skal som minimum inneholde: Oversikt over tilbudsvedleggene. Navn, telefonnummer og e-post til den eller de som er tilbyders kontaktperson i konkurransefasen. 3.2 Tilbudsvedleggene Tilbudet skal inneholde de tilbudsvedlegg som er angitt i tabellen over kvalifikasjonskriterier i pkt 4 nedenfor, og tabellen over tildelingskriterier i pkt 5 nedenfor, jf begge tabellenes kolonne C: Dokumentasjonskrav. Tilbyder oppfordres til å systematisere dokumentasjonen i henhold til den vedleggsstrukturen som fremgår av tabellenes kolonne D: Tilbudsvedlegg. 3.3 Språk, format, forsegling og merking Tilbudet skal utformes på norsk. Tilbudet skal utformes i to originaleksemplar på papir og et eksemplar i elektronisk format på minnepinne eller på CD. Det elektroniske eksemplaret skal bestå av en pdf fil med alle tilbudsvedleggene samt gab-fil for mengdebeskrivelsen med priser. Originaleksemplarene skal legges i perm og skal ha skilleark mellom hvert vedlegg. Tilbudet skal legges i lukket (gjenklistret eller forseglet på annen måte) konvolutt eller pakke. Tilbud skal således ikke sendes per e-post eller telefaks. Konvolutten eller pakken skal merkes på følgende måte: "VANNVÅG HAVN TILBUD" 3.4 Adresse for levering av tilbud pr. post (postadresse) Kystverket Nordland Senter for utbygging Postboks Kabelvåg 3.5 Adresse for levering av tilbud med bud (besøksadresse) Kystverket Nordland Senter for utbygging Finnesveien Kabelvåg Del 1 Vannvåg havn.docx Side 7 av 15

8 3.6 Tilbudsfrist frist for mottak av tilbudet Tilbudet skal være mottatt av oppdragsgiver, dvs. kommet frem til angitt postadresse eller besøksadresse, innen følgende tidsfrist: , kl. 12: Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende frem til , kl. 12:00, tre måneder fra tilbudsfristens utløp. 3.8 Forbehold og avvik Forbehold og avvik vil kunne føre til avvisning. I stedet for å gi tilbud med forbehold/avvik bør leverandørene stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen, jf pkt 2.2. Tilbyders henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold dersom vilkårene avviker fra foreliggende konkurranse- eller kontraktsbestemmelser. Slike henvisninger vil følgelig kunne lede til avvisning. Eventuelle forbehold og avvik skal være presise og entydige og skal beskrives i eget tilbudsvedlegg. Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som er beskrevet på annen måte. 3.9 Alternative tilbud Alternative tilbud aksepteres ikke. Tilbud på andre løsninger enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget vil derfor anses som tilbud med avvik eller forbehold, jf pkt 3.8 ovenfor Deltilbud Det er ikke adgang til å gi tilbud på bare deler av beskrevet arbeidsomfang Offentlighet I henhold til 23 i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.mai 2006 nr. 16 ( Offentleglova ), er tilbud unntatt offentlighet kun frem til leverandør er valgt. Oppdragsgiver har taushetsplikt om forretningshemmeligheter i tilbudene, jf anskaffelsesforskriftens 3-6. Ved begjæring om innsyn i leverandørens tilbud vil oppdragsgiver ta kontakt med leverandøren for å avklare hvilke opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter. Oppdragsgiver har plikt til å gjøre en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten, og leverandørens vurderinger kan derfor ikke automatisk legges til grunn. Del 1 Vannvåg havn.docx Side 8 av 15

9 3.12 Annet Leverandøren må selv dekke kostnader til å utarbeide tilbud og andre kostnader han påføres ved å delta i konkurransen. Tilbyderne har anledning til å komme på tilbudsåpning. Tilbudsåpning vil foregå , kl. 13:00 i Kystverkets lokaler. Besøksadresse er Kystverket Nordland Finnesveien Kabelvåg Tilbudsprotokoll vil bli sendt på E-post til tilbyderne innen ett døgn etter åpningen. Protokollen sendes til oppgitt kontaktpersons E-postadresse. Del 1 Vannvåg havn.docx Side 9 av 15

10 4 Kvalifikasjoner For å avgjøre om tilbyder har tilstrekkelige kvalifikasjoner vil følgende kriterier, krav og dokumentasjon legges til grunn. vedlegg Vedlegg 1.1 Firmaregistrering, skatt og HMS Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak. Det kreves at leverandøren har betalt sine skatter og avgifter, samt oppfyller minimumskrav til helse, miljø og sikkerhet. Restanser på skatter og avgifter medfører avvisning. Norske firma: Firmaattest Utenlandske firma: Attester for registrering i faglige register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandøren er etablert Norske leverandører skal fremlegge følgende attester: 1. Skatteattest for merverdiavgift 2. Skatteattest for skatt Tabell 1: Kvalifikasjonskrav A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjonskrav D: Tilbuds- Vedlegg 1.2 Økonomisk og finansiell stilling Tekniske og faglige kvalifikasjoner Det kreves at leverandøren har god økonomi (er kredittverdig), har tilfredsstillende likviditet og lav konkursrisiko. Det kreves erfaring fra tilsvarende oppdrag. Leverandøren må kunne få lokal godkjenning for aktuelle godkjenningsområder i hht. plan og bygningslovens saksforskrift, SAK. Krav til anleggsleder: Ingeniør med høyskoleeksamen og minimum 5 års relevant erfaring fra anleggsarbeid, herunder innenfor bølgepåkjent kystsone, mudring og moloarbeider. Anleggsleder skal beherske norsk både muntlig og skriftlig. Attestene skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Utfylt og undertegnet HMS egenerklæring i samsvar med vedlagte mal Kredittvurdering fra godkjent kredittinstitusjon. Vurderingen skal baseres på sist kjente regnskapstall med en angivelse om hvordan kredittvurderingen har utviklet seg siste to år. Dersom leverandøren ikke kan fremlegge ovennevnte dokumentasjon, eller ønsker å dokumentere at denne gir et misvisende bilde av hans økonomiske situasjon, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling ved hjelp av ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi. Leverandøren skal særlig begrunne hvorfor den etterspurte dokumentasjonen eventuelt ikke kan leveres eller gir et misvisende bilde. Det skal legges ved tilbudet referanseliste til foretakets viktigste relevante leveranser de siste 5 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker. Referansene kontrolleres ved behov. Redegjørelse for tilbyderens prosjektorganisasjon for å løse dette oppdraget med navn og CV for alle nøkkelpersoner. CV skal angi formell utdannelse og arbeidserfaring. Det skal vedlegges en redegjørelse vedrørende leverandørens kvalitetssikrings-/ styringssystem og/eller kopi av systemsertifikat utstedt av akkrediterte sertifiseringsorganer eller tilsvarende dokumentasjon Vedlegg 1.3 Vedlegg 1.4 Vedlegg 1.5 Vedlegg 1.6 Vedlegg 1.7 Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem i aktiv bruk. Del 1 Vannvåg havn.docx Side 10 av 15

11 Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre foretaks kapasitet for å oppfylle de krav til økonomisk og finansiell kapasitet eller tekniske og faglige kvalifikasjoner som er gjengitt i tabell 1 kvalifikasjonskrav. Dersom leverandører ønsker å støtte seg på underleverandører for å oppfylle kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner må a) underleverandørens kvalifikasjoner dokumenteres i tråd med dokumentasjonskravene angitt i tabell 1 og b) det vedlegges en underskrevet erklæring fra hver av de aktuelle underleverandører med følgende tekst: Undertegnede firma [underleverandøren må fylle inn eget navn og organisasjonsnummer] forplikter seg til å utføre følgende arbeider [underleverandøren må fylle inn hvilke arbeider som han skal utføre for tilbyder] for leverandør [navn på tilbyderen] i prosjekt Vannvåg havn. Del 1 Vannvåg havn.docx Side 11 av 15

12 5 Tildeling av kontrakt 5.1 Tildelingskriteriene Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som har laveste pris. A: Kriterier B: Vekt C: Dokumentasjonskrav D: Tilbudsvedlegg Pris 100 % Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om Vedlegg totalpris - enhetspriser - timepriser - påslagsfaktorer totalpris, timesatser og påslagsfaktorer i samsvar med vedlagte mal. Utfylt mengdebeskrivelse med opplysning om Vedlegg prisendring pga forbehold eller avvik enhetspriser Eventuelle forbehold og avvik Vedlegg Tildelingsbeslutningen Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli skriftlig meddelt samtidig til alle tilbyderne i rimelig tid før kontrakt inngås. Med kontrakt inngås menes tidspunkt for undertegning av kontrakt. Meddelelsen vil inneholde en kort begrunnelse for valget og angi frist for tilbyderne til å klage over beslutningen. Del 1 Vannvåg havn.docx Side 12 av 15

13 6 Vedlegg Dette konkurransegrunnlaget del I har følgende vedlegg: Mal for HMS-egenerklæring Mal for tilbudsskjema 7 Underskrift Kabelvåg Jan Arild Jenssen Senioringeniør Del 1 Vannvåg havn.docx Side 13 av 15

14 HMS-egenerklæring (Denne malen skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 1.3) Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Land* Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljø-regelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign.) Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte (sign.) Dato: * For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Det bekreftes med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6 desember 1996 i medhold av lov 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Forpliktende underskrift: Daglig leder (sign.) Dato: Del 1 Vannvåg havn.docx Side 14 av 15

15 Tilbudsskjema (Denne malen skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 2.1) Alle blanke felter skal fylles ut av tilbyder. PRISSAMMENDRAG 1. Rigg og drift av byggeplass Sum 2. Forberedende arbeider 3. Industrisjeté 4. Sekundærmolo 5. Hovedmolo 6. Utdyping 7. Sikring og merking Sum (grunnlag for kontraktssum) 8. Utdyping indre havn 9. Regningsarbeider, ventetid Tilbudssum eksklusiv merverdiavgift Merverdiavgift 25 % Tilbudssum inkludert merverdiavgift Påslagsfaktor for materialer (Beregningsgrunnlaget for påslagsfaktoren er netto selvkost) Prosent Del 1 Vannvåg havn.docx Side 15 av 15

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582 Page 1 of 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Gautefall Biathlon KF/ kommune Gudbrandsveien 7, Oppdragsgivers nettadresse (URL): 35997099 Nettadresse kjøperprofil

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=285856

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=285856 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Statens vegvesen Region nord Ytterøra 22, Poststed Mosjøen Kontaktpunkt: Prosjekt fv 78 Halsøya-Leirosen, parsell Arm Ømmervatn

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om prosjektering, levering og montering av to heiser. Klagenemnda fant at tildelingskriteriene "oppdragsorganisasjon"

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

"Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering

Plukkliste for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering VEILEDER "Plukkliste" for tildelingskriterier og eksempel på modell for evaluering Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Målgruppe... 2 1.3. Videreutvikling og ønske om tilbakemeldinger...

Detaljer

INNHOLD. 1 Innledning

INNHOLD. 1 Innledning Veiledning om søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare innretninger som er planlagt brukt i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen, utgitt av Petroleumstilsynet (Ptil) 1. mai 2011.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Endring av konkurransegrunnlag, åpning av tilbud Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av gravemaskin. Klagenemnda kom

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer