Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter"

Transkript

1 Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser og veg, samt plassering i høve til omsynssoner. Tek ein alle desse faktorane med i vurderinga av plasseringa, kjem søknaden mest truleg gå raskt igjennom handsaminga hjå kommunen. Dersom tiltaket blir plassert feil, kan det få konsekvensar både for tiltakshavar og ansvarlege føretak, og ikkje minst for utviklinga av området og for naboar. Kommunen vil i tida framover ha eit større fokus på at tiltaket blir plassert korrekt i høve til søknaden og andre tilhøve. Dei fleste tiltaka som krev søknad, skal ha ansvarsrettar for plasseringa av tiltaket, og dette skal utførast av eit godkjent føretak innanfor fagområdet. I tillegg vil det for desse tiltaka, bli sett krav om «som bygd»- dokumentasjon før det blir gitt ferdigattest eller mellombels bruksløyve. 1 HORISONTAL OG VERTIKAL PLASSERING AV TILTAK 1.1 Plan Det er laga kommunedelplan for alle områda i kommunen (PBL 11), og i somme delar er det laga reguleringsplan (PBL 12). Arealplankarta fortel mellom anna kva arealføremål det er i gitt område, byggjegrenser og omsynssoner, og føresegnene fortel kva som er tillate. I dei fleste reguleringsplanane er det oppgitt ei utnyttingsgrad, ofte er det lagt inn ei byggjegrense og i mange planar er det gitt rekkjefølgjekrav. Føresegnene gjer føringar for kva som er lov og kva ein må ta omsyn til. Oversikt over plan og føresegner finn ein på den nettbaserte nettenesta Fonnakart. 1.2 Ansvarsrettar for plassering I tiltak etter PBL 20-1 fyrste ledd a-l, er det krav om ansvarlege for søknad, prosjektering, utføring og kontroll ( PBL 23-1). Ansvarlege skal stå inne for at tiltaket blir i samsvar med krav eller i medhald av PBL og tilhøyrande forskrifter. PBL 23-3 og SAK10 12 omtalar omfanget og varigheita av ansvaret til ansvarleg føretak. Søknad om ansvarsrettar skal leggjast ved søknad om løyve til tiltak, føretaka blir godkjente av bygningsmyndigheita, jf. PBL 21-4 og Det ansvarlege føretaket sitt ansvar inkluderer òg utføringa og prosjekteringa til underleverandørar dersom desse ikkje er gitt anna godkjenning for ansvarsrett i tiltaket. Ordninga med ansvarsrett inneber godkjenning innan funksjon, fagområde og tiltaksklasse. Godkjenning kan ein søkja om å få sentralt (ei slik godkjenning varar i 3 år) (SAK10 13) eller lokalt (må søkjast på nytt for kvar prosjekt) (SAK10 9). 1

2 Under er ei forenkla oversikt over godkjenningsområde henta frå SAK *Somme områder vil bli utdjupa meir. Godkjenningsområde 1. Søkjarfunksjonen* 2. Prosjekterande a. Overordna ansvar for prosjektering (bygg, anlegg eller konstruksjonar, tekniske installasjonar)* b. Arkitektur c. Uteareal og landskapsutforming d. Oppmålingsteknisk prosjektering* e. Brannkonsept f. Geoteknikk g. Konstruksjonstryggleik h. Bygningsfysikk i. Sanitær-, varme- og sløkkjeinstallasjon j. Ventilasjons- og klimainstallasjon k. Vassforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg l. Løfteinnretning m. Lydforhold og vibrasjonar n. Miljøsanering o. Brannalarm, naudlys og ledesystem 3. Utføring a. Overordna ansvar for utføring (bygning, anlegg eller konstruksjonar, tekniske installasjonar)* b. Innmåling og utstikking av tiltak* c. Grunnarbeid og landskapsutforming d. Plasstøypte betongkonstruksjonar e. Tømrararbeid og montering av trekonstruksjonar f. Murarbeid g. Montering av berande metall-/ eller betongkonstruksjonar h. Montering av glaskonstruksjonar og fasadekledning i. Taktekkingsarbeid j. Arbeid på bevaringsverdige byggverk k. Installasjon av brannalarm, naudlys og ledesystem l. Sanitær-. Varme- og sløkkjeinstallasjonar m. Ventilasjons- og klimainstallasjonar n. Løfteinnretningar o. Riving og miljøsanering 4. Samla godkjenning for ansvarleg søkjar, prosjekterande og utførande a. Våtromsarbeid 5. Uavhengig kontrollerande a. Overordna ansvar for uavhengig kontroll b. Våtrom (i bustader) c. Lufttettleik (i nye bustader) d. Bygningsfysikk e. Konstruksjonstryggleik f. Geoteknikk g. Branntryggleik Søkjarfunksjonen Oppgåver og ansvar til ansvarleg søkjar blir bestemt av PBL 23-4 og SAK Ansvarleg søkjar er tiltakshavar sin representant ovanfor kommunen og står for all kontakt med kommunen, føretaka og tiltakshavar. Ansvarleg søkjar har ei administrativ rolle, koordinerer prosjektet og passar på at ansvarsoppgåvene til føretaka blir ivareteke. 2

3 1.2.2 Overordna ansvar for prosjektering Overordna ansvar for prosjektering omfattar komplett prosjektering av alle relevante fagområde for eit tiltak, inkludert oppmålingsteknisk prosjektering korrekt plassering av bygning. Somme oppgåver vil bli gjennomførte av underkonsulentar. Underkonsulentane må oppfylle både kvalifikasjons- og systemkrav som følgjer av SAK10. Overordna ansvar for prosjektering av bygning, anlegg eller konstruksjon, omfattar òg arbeid utanfor huset og plassering av tiltaket, samt ansvar for prosjektering av tilhøyrande tekniske installasjonar (SAK ) Oppmålingsteknisk prosjektering Føretaket må kunne vurdere om det ligg føre oppdatert offentleg kartgrunnlag med tilfredstillande kvalitet, og om tenkt plassering av tiltak er kritisk i forhold til eigedomsgrenser, byggegrenser, byggelinje og liknande. Vidare skal føretaket velja kartgrunnlag for utarbeiding av situasjonsplan og stikningsplan med oppmålingstekniske utrekningar, fastsetjing av toleransekrav, metode- og utstyrsval som er tilpassa føremålet og oppgåva (utstikkingsdata i plan og høgde) med utstikking av punkt i terrenget (SAK ) Overordna ansvar for utføring Overordna ansvar for utføring omfattar komplett utføring av alle relevante fagområde for eit tiltak, medrekna plasseringa av bygningen, uavhengig av om oppgåvene blir utførte av eigne tilsette eller andre føretak. Blir det nytta underentreprenørar skal desse oppfylla både kvalifikasjons- og systemkrav som følgjer av SAK10. Føretaket med ansvarsrett har ansvar for å styre underentreprenøren og har ansvar for grensesnitt. Overordna ansvar utføring av bygning, anlegg eller konstruksjon, omfattar òg arbeid utanfor hus og plassering av tiltaket, samt ansvar for utføring av tilhøyrande tekniske installasjonar Innmåling og utstikking av tiltak Fagområdet omfattar innmåling av tilstrekkelege mengder faste punkt i terrenget, som grunnlag for å fastleggja plassering til tiltak på situasjonsplan (polygonpunkt, grensemerke, nabobygg høgder på leidningar, manglande detaljar i kart med meir) og overføring av plassering av tiltak med utstikking av punkt frå koordinatfesta situasjonsplan i terrenget, samt høgdeplassering (SAK10). Ynskjer ein at Kvinnherad kommune skal vera utførande for innmåling og utstikking, skal dette førast opp i gjennomføringsplanen, men det er ikkje naudsynt med søknad om ansvarsrett FERDIGSTILLING (SAK10 8) Tiltaket kan ikkje takast i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller mellombels bruksløyve. Før ein kan søkjar om bruksløyve/ferdigattest, må vilkåra i løyva knytt til tiltaket vera oppfylt. Eit av vilkåra (i PBL 20-1-søknader) er «som-bygd»-dokumentasjon. Mal finn ein på heimesida til Kvinnherad kommune. 3

4 I tiltak etter PBL 20-1 skal samsvarserklæringar, kontrollerklæringar og sluttrapport sendast til ansvarleg søkjar som oppdaterer gjennomføringsplanen i samsvar med erklæringane. Oppdatert gjennomføringsplan skal leggjast ved søknad om ferdigattest/mellombels bruksløyve. 1.3 Avstand frå eksisterande bygningar Bygningar over 50 m 2 Bygningar som skal nyttast til varig opphald (bustad, hytter, anneks, o.l.) og andre bygningar over 50 m 2 : avstand minimum 8 m eller branncellereduserande bygningsdel (TEK ) Bygningar under 50 m 2 Bygningar under 50 m 2 (risikoklasse 1) kan plasserast nærare byggverk i anna brukseining utan det blir kravd særlige branntekniske tiltak. Er avstanden mindre enn 2 m mellom byggverk i ulike brukseiningar, må desse vera skilt med branncellereduserande bygningsdel eller bygningsdelar i kvart av byggverka som til saman gjer same brannmotstand (TEK ) Driftsbygningar i landbruket Minimum 8 m til bustad, eller brannvegg. Større avstand avhengig av brannenergi, bygningsutforming og plassering innbyrdes (TEK ) Campingplass Gruppe hytter Dersom samla bruttoareal for ei gruppe hytter er maks 75 m 2, kan avstanden vera mindre enn 8 m utan branncellereduserande bygningsdelar. Avstanden mellom ei slik gruppe hytter og avstanden til andre bygningar, må vera minst 8 m dersom gruppene ikkje er skilt med branncellereduserande bygningsdelar (TEK ) Campingeiningar Campingeiningar (campingvogn, bubil, telt og liknande med tilbehør) må skiljast med ein minste avstand på 3 m. Bil som ikkje er rekna for overnatting kan plasserast i mellomromma mellom campingeiningane. Der det er høgdeforskjellar eller vegetasjon som kan bidra til raskare brannspreiing, bør avstanden mellom campingeiningane aukast (TEK ) Tilbygg/påbygg på allereie eksisterande bygning Dersom tilbygget kjem nærare enn info i punkt i-iv, blir det sett krav til branncellereduserande tiltak. 1.4 Avstand frå felles nabogrense Bygning med gesimshøgd over 8 m og mønehøgde over 9 m Bygning med gesimshøgd over 8 m og mønehøgde over 9 m, kan berre bli ført opp der det har heimel i plan etter kap. 11 og 12 (PBL 29-4, TEK10 6-3) Avstand nabogrense Dersom ikkje anna er bestemt i plan etter kap. 11 og 12, skal byggverket ha ein avstand frå nabogrense som minst svarar til byggverket si halve høgda og ikkje under 4 m (PBL 29-4) Nærare nabogrense enn 4 m 4

5 Skal bygningen plasserast nærare nabogrense enn 4 m (eller byggverket si halve høgd), må eigar/festar av naboeigedommen gjer skriftleg samtykkje Mindre tiltak Dersom det er mindre tiltak som garasje (under 50 m 2 ), uthus og liknande, kan bygningen plasserast opptil 1 m frå felles nabogrense (PBL 29-4). 1.5 Avstand frå høgspentline Mange straumliner er markert i kommunedelplanane og reguleringsplanane med omsynssoner, men langt frå alle. Difor er det viktig at ein undersøkjer aktuelt område for straumliner. Under straumliner er det byggjeforbod. Kor langt ut frå ytste faseline det er forbod, kjem an på storleik på lina, plassering og eigar. For sentral- og regionalnettet gjeld som regel faresona til 30 m frå ytste faseline. Breidda er fastsett med utgangspunkt i Statnett sine krav til varsling av arbeid nær kraftleidning. For lokalnettet er klausuleringssona 6 m frå ytste faseline (Kvinnherad Energi). Ta kontakt med eigar av lina for informasjon. 1.6 Veg og avkøyrsle Lovleg tilkomst Før ein opprettar eller endrar eigedomen til busetnad eller godkjenner oppført bygg, skal tomta ha lovleg tilkomst til veg som er open for allmenn ferdsel eller ved tinglyst dokument. Alternativ skal lovleg tilkomst vera sikra på annan måte som kommunen finn tilfredstillande (PBL 27-4) Plassering Tiltaket må plasserast rett i forhold til veg og avkøyrsle. Det er forbod mot tiltak i innanfor byggjegrensa mot veg. I somme reguleringsplanar er byggjegrensa gitt. Der dette ikkje er tilfelle, gjeld dette (veglova 29): Riksveg og fylkesveg 50 m. Skal ein byggja nærare enn dette, må ein søkja om dispensasjon frå byggjegrense mot veg og Statens vegvesen kjem med uttale. «Rammeplan for avkøyrsle og byggjegrense på riks- og fylkesvegar i Region Vest» gjer ein peikepinn på kva ein kan forvente av haldning frå vegvesenet og fylkeskommunane ved etablering langs vegnettet Kommunalveg 15 m. Skal ein byggja nærare enn 15 m, må ein søkja om dispensasjon frå byggjegrense mot veg og tekniske tenester kjem med uttale Gang- og sykkelveg (anten vegen er riksveg, fylkesveg eller kommunal veg) 15 m. Skal ein byggja nærare enn 15 m, må ein søkja om dispensasjon frå byggjegrensa mot gang- og sykkelveg og tekniske tenester eller Statens vegvesen kjem med uttale Privat veg 5

6 Skal ein gjera tiltak i nærleiken av ein privat veg, og tiltaket er over 50 m 2, må tiltaket plasserast minimum 4 m frå eigedomsgrensa. Dersom tiltaket er under 50 m 2 og ikkje skal nyttast til varig opphald, kan det plasserast 1 m frå veg. Men: Når ein plasserer eit tiltak i nærleiken av ein privat veg, må ein ta omsyn til trafikktryggleiken og vedlikehaldet av vegen. Tiltaket skal ikkje plasserast i frisiktssoner, og det skal vera mogleg å gjera vedlikehald på vegen, til dømes skal det vera mogleg å brøyte snø langs vegen og plass til snøopplag. Der det er ein felleseigd privat veg, må vegeigarlaget koma med uttale Garasjeplassering ved privat veg Blir ein garasje plassert parallelt med privat veg (kan òg gjelda for kommunale vegar, men må søkjast dispensasjon), kan den plasserast minimum 1 m frå kant veg. Det skal vera plass til snøopplag utanfor vegkanten, og garasjen skal ikkje øydeleggja siktsona. Dersom garasjen blir plassert vinkelrett på veg, skal det vera plass til biloppstilling utanfor garasjeport på eiga tomt. i. Dersom området ikkje er regulert eller avkøyrsle ikkje inngår i arealdel eller reguleringsplan i kommunen, sjå veglova og 13. Avkøyrsle frå offentleg veg må vera godkjent av vedkomande vegmynde. 6

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak

13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 13-5. Godkjenningsområder for sentral godkjenning av foretak (1) Sentral godkjenning

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

som skal byggje bustad

som skal byggje bustad Rettleiing for deg som skal byggje bustad nær støybelasta veg Når lyd blir støy Pressluftsbor (udempet) i 40 m avstand Høyeste innendørs trafikkstøynivå i utsatt byleilighet Oppstigende DC9 jetfly i 200

Detaljer

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring

Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk AS om dispensasjon frå reguleringsplan Rindarøy fiskerihamn for utsprenging av fjellskjæring Aukra kommune Arkivsak: 2014/1213-11 Arkiv: 8/4 Saksbeh: Kjartan Sveinung Tangen Dato: 13.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 5/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 Søknad frå Odd Småge AS/Romsdalsfisk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør

Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013. Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen November 2013 Skredsikring rv. 13 Vik - Vangsnes, løysing i sør Forprosjekt Skredsikring rv. 13 Vik-Vangsnes, løysing i sør side 0 Forord På oppdrag frå Vegavdeling

Detaljer

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011

Kommuneplan Fitjar; arealdelen 2011 2022 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 27. september 2011 Kommuneplan ; arealdelen 011 0 Føresegner FRAMLEGG TIL 1. gongs HANDSAMING 7. september 011 FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN FITJAR KOMMUNE SIN AREALDEL (011-0) Føresegnene er heimla i Plan og bygningslovv

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

Planprogram. Planprogram

Planprogram. Planprogram Detaljr regulering av Smedsmo camping Planprogram Oppdragsgjevar Oppdrag Rapport type Prosjektnr. Dato Jostein Smedsmo Detaljregulering med planprogram og konsekvensutgreiing Planprogram 13051 19..9.2013

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer