Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister"

Transkript

1 Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 Spesifikasjon for tegneregler Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr.1. juli 2014 Eksisterende arealformål Nytt arealformål Side 1 av 32

2 Innholdsfortegnelse 2.1 Formålsfarger Bruk av symboler Tegneregler for kommuneplan Koder og presentasjon for arealformål i kommuneplan Koder og presentasjon for hensynssoner i kommuneplan, flater Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i kommuneplan Tegneregler for reguleringsplan Koder og presentasjonsregler for reguleringsplan Koder og presentasjon for hensynssoner i reguleringsplan Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i reguleringsplan Tegneregler som gjelder eldre versjoner (pbl 2008) Kommuneplan Reguleringsplan Tegneregler som gjelder versjon 4.1 til og med Reguleringsplan Forholdet til digitalt planregister Endringslogg Del Side 2 av 32

3 Del 2 Spesifikasjon av tegneregler Del 2 av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister omfatter tegneregler for innhold i arealplan jf pbl. 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-5, kap. 11 og 12 med videre detaljering fastsatt i forskrift og SOSI-standard (SOSI-standarden er fastsatt av Statens kartverk = Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). Spesifikasjonen definerer hvordan ulike objekter med egenskaper skal presenteres både på plankartet for den enkelte plan og ved sammenstilling av flere arealplaner i digitalt planregister både på skjerm og ved utplott. Nærmere spesifikasjon for plankart er i del 1, spesifikasjon for digitalt planregister er i del 4. Denne spesifikasjonen må benyttes sammen med SOSI-standard kapittel Plan. Standarden gir en fullstendig oversikt over hvordan geometrien i arealplaner skal kodes. 2.1 Formålsfarger Ved fastsettelse av farger for arealformål, er det lagt vekt på å bruke farger som er lett å skille fra hverandre. Med hensyn på at planer også skal presenteres på nett er fargene tilpasset også dette. Det er benyttet såkalte web-sikre farger, som er en fargepalett med 216 farger og som er utarbeidet etter mange års erfaring med Internett. På Internett har fargetoner en tendens til å se annerledes ut avhengig av hvilken nettleser som benyttes. Også ulikt utstyr (PC-skjerm, plottere, videokanoner) og programvare, kan vise samme fargetone forskjellig. Fordelen med denne fargepaletten er et det er relativt stor avstand mellom fargetonene i skalaen. Den har derfor nytte også utenfor Internett, siden den gjør det enklere å skille mellom ulike formålsfarger. Fargene i paletten er i html gitt som en hexadesimal kode som enkelt og riktig kan konverteres til RGB. Her er noen eksempler på farger angitt med hexadesimal kode og RGB-kode: Svart; Hx / RGB Hvit; Hx FFFFFF / RGB Rød; Hx FF0000 / RGB Blå; Hx 0000FF / RGB Fiolett; Hx 9900FF / RGB Trykkerier benytter CMYK-fargepalett i sine systemer. Disse kodene er derfor også lagt inn i standarden, men det anbefales å ikke benytte CMYK-farger hvis data skal publiseres på web. Denne paletten har ikke tilstrekkelig fargemetning i fargetonene til at disse konverteres riktig til websikre RGB-verdier. Det oppfordres til å benytte hexadesimale koder eller RGB-fargepalett hvis det er mulighet for det. 2.2 Bruk av symboler Nytt for plandata i SOSI versjon 4.1 og nyere er at det kan benyttes symboler også på enkelte av formålene i stedet for bokstavkoder/tekst. Det er utarbeidet en symbolfont som inkluderer alle standardiserte symboler for plandata, også for eldre sosiversjoner. Symbolfonter kan lastes ned fra Statens kartverk; 2.3 Tegneregler for kommuneplan Koder og presentasjon for arealformål i kommuneplan Side 3 av 32

4 Eksisterende arealformål Nytt arealformål Formål SOSI-kode Fargekode Fargekode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK 1. Bebyggelse og anlegg (1000) Bebyggelse og anlegg 1001 FFCC E6B Boligbebyggelse 1110 FFFF FFFF Fritidsbebyggelse 1120 FFCC FFCC Sentrumsformål 1130 CC Kjøpesenter 1140 CC99CC Forretninger 1150 CCCCFF FF Offentlig eller privat tjenesteyting 1160 FF FF Fritids- og turistformål CC Råstoffutvinning 1200 CC AC Næringsbebyggelse 1300 CC99FF CC Idrettsanlegg CC Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 FF CC Uteoppholdsareal CC Grav og urnelund 1700 CC Kombinert bebyggelse og anleggsformål ) FFCC00 FFFFFF ) E6B800 FFFFFF Side 4 av 32

5 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur SOSI-kode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK (2000) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) 2001 CCCCCC Veg 2010 Bane 2020 CC Lufthavn 2030 CCCCCC Havn CCCC B1B Hovednett for sykkel 2050 FFCCCC FF Kollektivnett 2060 CC Kollektivknutepunkt 2070 CC Parkering 2080 B9B9B Trase for teknisk infrastruktur 2100 FFCC FF Kombinerte formål for samferdselsanlegg 1) CCCCCC 2800 og/eller teknisk infrastrukturtraseer FFFFFF ) FFFFFF Grønnstruktur (3000) Grønnstruktur FF CC Naturområde 3020 Turdrag 3030 Friområde 3040 Park 3050 Kombinerte grønnstrukturformål ) 99FF99 FFFFFF ) FFFFFF Side 5 av 32

6 SOSI-kode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK 4. Forsvaret (4000) Forsvaret 4001 CCCC Ulike typer militære formål 4010 Skytefelt/øvingsområde 4020 Forlegning/leir 4030 Kombinerte militære formål ) CCCC99 FFFFFF ) FFFFFF Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (5000) LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 5100 CCFF FF LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv CCFFCC FF Spredt boligbebyggelse 5210 Spredt fritidsbebyggelse 5220 Spredt næringsbebyggelse 5230 Side 6 av 32

7 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (6000) SOSI-kode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6001 CCFFFF FFFF Ferdsel CCFF CC Farled 6200 Småbåthavn 6230 Fiske FF FFFF Akvakultur 6400 FFCCFF CC99CC Drikkevann CCFF FF Naturområde FFFF DFDF Friluftsområde 6700 Kombinerte formål i sjø og vassdrag med 1) CCFFFF 6800 eller uten tilhørende strandsone FFFFFF ) 66FFFF FFFFFF ) Bredde på stripene i kombinasjoner; 2,5 Symbol er ikke påkrevet, men kan brukes om man ønsker det Side 7 av 32

8 2.3.2 Koder og presentasjon for hensynssoner i kommuneplan, flater Tabellen nedenfor viser signatur for formålsflater. Se også kapittel for signatur på linjer i hensynssoner. Flater Objekttype/Egenskap SOSI-kode Flatesignatur, nåværende Flatesignatur, fremtidig Anmerkning KpFareSone 310, 320, 330, 350, 360,370, 380, 390 FF0000, Rød fet strek. Vinkel 50 gon, avstand 8. linjetykkelse, 0,5. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring KpSikringSone 110, 120, 130, 190 KpStøySone KpInfrastrukturSone 210, 380, 220, , , 430, 440, ,svart. Vinkel 350 gon, avstand 10, linjetykkelse 0,15. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring KpGjennomføringSone 810, 820, 830 KpAngittHensynSone 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, /FF0000,svart. Vinkel 50 gon, avstand 10, linjetykkelse 0,15 Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring KpBåndleggingSone (Arealst 1 og KpDetaljeringSone (Videreføring av reg.plan) Små flater, alle hensynssoner 710, 720, 730, 735, 740, /FF0000,svart/rød. Vinkel 100/200 gon, avstand 12, linjetykkelse 0,15. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssoner spesifiseres i tegnforklaring , svart. Vinkel 100 gon, avstand 10, linjetykkelse 0,15 Bakgrunn; Hvit. Tekst på hensynssoner spesifiseres i tegnforklaring Bruk farge, skravurtype og vinkel som angitt på hensynssonene, men reduser avstand mellom linjene til det halve. Side 8 av 32

9 2.3.3 Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i kommuneplan Skitrekk (1143) og Taubane (1155) har inngått i SOSI versjon 4.0, men har manglet symbol. Disse er nå lagt inn med symbol. Øvrige linjer og symboler fra SOSI versjon 4.0 videreføres. Linjesymbol Objekttype/Egenskap Strektykkelse Lengde Mellom Farge RGB Symbol Anmerkning KpGrense 1,0 5,0 2,0 Benyttes som avgrensing av KpDetaljeringSone mot kommuneplanens arealdel. KpArealGrense 0,18 KpFareGrense KpSikringGrense KpStøyGrense KpAngittHensynGrense KpGjennomføringGrense KpInfrastrukturGrense KpBåndleggingGrense KpDetaljeringGrense 0,5 4 1,5 KpBestemmelseGrense 0,5 2 2 Benyttes som avgrensning av alle hensynssoner KpRegulertHøyde 0,20 2,0 1,0 Side 9 av 32

10 Linjesymbol KpSamferdselLinje/..TYPESAMFLINJE SOSI - kode Symbol-beskrivelse Lengde (mm) Mellomrom (mm) Nåværende Farge RGB (svart) hvis ikke annet er angitt Fremtidig Farge RGB (rød) Vertniv Vertniv Vertniv Vertniv Tykkelse :50 Tunnel 1 På bakken 2 Bro mv. 3 Tunnel 1 På bakken 2 Bro mv. 3 Fjernveg ,40 2,5 3,6 1,8 1,5 Hovedveg ,35 1,8 2,7 1,2 0,9 Samleveg ,25 1,2 1,7 0,55 0,45 Adkomstveg ,20 0,5 0,8 0,25 0,25 Gang/sykkelveg 1130 Sykkelveg 1131 (Ø) 0,20 (Ø 0,20 1,0 0,4 0,7 1,0 0,4 0,7 Gangveg ,15 0,25 0,35 0, ,35 0,4 Turveg/turdrag ,15 0,50 0, ,35 0,5 0.5 Skitrekk 1) ,10 0,3 Jernbane ,25 1,2 1,5 0,5 0,4 Sporveg ,20 0, ,3 0,5 Taubane 1) ,20 Kollektivtrasé ,20 1,0 1,3 0, RGB RGB RGB Farled , Småbåtled ,2 0,5 0.4 Motorferdsel i utmark ,4 0,3 1,0 Side 10 av 32

11 Tegneregel for forsøksordning med snøscooterløyper for fornøyelseskjøring (Forsøksloven 199 Scooterløyper for fornøyelseskjøring 3) ,4 (blå) (svart) RGB RGB KpJuridiskLinje/..KPJURLINJE Byggegrense ,35 2,0 2,0 Forbudsgrense sjø ,35 Forbudsgrense vassdrag ,35 Strandlinje sjø ,35 5,0 2.0 Strandlinje vassdrag ,35 5,0 2,0 Midtlinje vassdrag ,15 4,0 2,0 Markagrense (gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)) ,35 5,0 2,0 RGB RGB RGB RGB RGB RGB KpInfrastrukturLinje/..KPINFRASTRUKTUR LINJE Vann ,1 2,0 1.0 Avløp ,1 2,5 0,5 Kraftledning ,25 3,0 1,5 Overvannstrasé ,1 2,0 0,5 Punktsymbol KpSamferdselPunkt/ Side 11 av 32

12 ..TYPESAMFPUNKT Vegkryss 1129 Kollektivknutepunkt 1159 Side 12 av 32

13 2.4 Tegneregler for reguleringsplan Koder og presentasjonsregler for reguleringsplan Side 13 av 32

14 Formål SOSI-kode Kortform Fargekode Hex 1. Bebyggelse og anlegg (1000) Fargekode RGB Fargekode CMYK Bebyggelse og anlegg 1001 FFCC Boligbebyggelse 1110 FFFF Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 1111 FFFF Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 1112 FFFF Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 1113 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 1119 Fritidsbebyggelse 1120 FFCC Fritidsbebyggelse-frittliggende 1121 FFE7AE Fritidsbebyggelse-konsentrert 1122 FFCC Fritidsbebyggelse-blokk 1123 Kolonihage 1124 Sentrumsformål 1130 Sentrumsformål CC Kjøpesenter 1140 Kjøpesenter CC99CC Forretninger 1150 Forretninger CCCCFF Offentlig eller privat tjenesteyting 1160 Tjenesteyting FF Barnehage 1161 Barnehage Undervisning 1162 Undervisning Institusjon 1163 Institusjon Kirke/annen religionsutøvelse 1164 Religionsutøvelse Forsamlingslokale 1165 Forsamlingslokale Side 14 av 32

15 Administrasjon 1166 Administrasjon Annen offentlig eller privat tjenesteyting 1169 Fritids- og turistformål 1170 Fritid/Turistformål 9999CC Utleiehytter 1171 Utleiehytter Fornøyelsespark 1172 Fornøyelsespark Campingplass 1173 Campingplass Leirplass 1174 Leirplass Råstoffutvinning 1200 Råstoffutvinning CC Steinbrudd og masseuttak 1201 Steinbrudd/masseuttak Næringsbebyggelse 1300 Næringsbebyggelse 9966FF Kontor 1310 Kontor CC99FF Hotell/overnatting 1320 Hotell Bevertning 1330 Bevertning Industri 1340 Industri CC66FF Lager 1350 Lager Bensinstasjon/vegserviceanlegg 1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg Annen næring FF Idrettsanlegg 1400 Idrett 99CC Skianlegg 1410 Skianlegg Skiløypetrasé 1420 Skiløype Idrettsstadion 1430 Idrettsstadion Nærmiljøanlegg 1440 Nærmiljøanlegg 99CC Golfbane 1450 Golfbane CCFF Side 15 av 32

16 Motorsportanlegg 1460 Motorsport Skytebane 1470 Skytebane Andre idrettsanlegg CC Andre typer bebyggelse og anlegg 1500 FF Godsterminal 1501 Godsterminal Godslager 1502 Godslager Energianlegg 1510 Energianlegg Fjernvarmeanlegg 1520 Fjernvarmeanlegg Vindkraftanlegg 1530 Vindkraftanlegg Vann- og avløpsanlegg 1540 Vann- og avløpsanlegg Vannforsyningsanlegg 1541 Vannforsyningsanlegg Avløpsanlegg 1542 Avløpsanlegg Renovasjonsanlegg 1550 Renovasjonsanlegg Øvrige kommunaltekniske anlegg 1560 Telekommunikasjonsanlegg 1570 Telekommunikasjonsanl. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 1587 Småbåtanlegg Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 1588 Uthus/naust/badehus 1589 Uthus/naust/badehus Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg 1590 Øvrige anlegg Uteoppholdsareal 1600 Uteopphold 66CC Lekeplass 1610 Lekeplass Gårdsplass 1620 Gårdsplass Parsellhage 1630 Parsellhage Side 16 av 32

17 Annet uteoppholdsareal 1690 Annet uteopphold Grav- og urnelund 1700 Grav- og urnelund CC Krematorium 1710 Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund 1730 Kombinert bebyggelse og anleggsformål ) FFCC00 FFFFFF Bolig/forretning 1801 Bolig/forretning/kontor 1802 Bolig/tjenesteyting 1803 Bolig/kontor 1804 Forretning/kontor 1810 Forretning/kontor/Industri 1811 Forretning/industri 1812 Forretning/kontor/tjenesteyting 1813 Forretning/tjenesteyting 1814 Næring/tjenesteyting 1824 Kontor/lager 1825 Industri/lager 1826 FFFF00 CCCCFF FFFF00 CCCCFF CC99FF FFFF00 FF9999 FFFF00 CC99FF CCCCFF CC99FF CCCCFF CC66FF CC99FF CCCCFF CC66FF CCCCFF CC99FF FF9999 CCCCFF FF FF FF9999 CC99FF 9966FF CC66FF FFCC Side 17 av 32

18 Kontor/industri 1830 CC99FF CC66FF Kontor/tjenesteyting 1831 CC99FF FF Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 1) FFCC hovedformål FFFF Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2000) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) 2001 (S) Veg 2010 Veg CCCCCC Kjøreveg 2011 Kjøreveg Fortau 2012 Fortau FFCCCC Torg 2013 Torg Gatetun 2014 Gatetun F0DDDB Gang-/sykkelveg 2015 Gang/sykkelveg Gangveg/gangareal/gågate 2016 Gangveg (G) Sykkelveg/-felt 2017 Sykkelveg/sykkelfelt Annen veggrunn - tekniske anlegg 2018 Annen veggrunn Annen veggrunn - grøntareal Bane (nærmere angitt baneformål) 2020 Bane CC Trasé for jernbane 2021 Jernbane Trase for sporveg/forstadsbane 2022 Sporveg Trase for taubane 2023 Taubane Stasjons-/terminalbygg 2024 Stasjons-/terminalbygg Holdeplass/plattform 2025 Holdeplass Side 18 av 32

19 Leskur/plattformtak 2026 Leskur/plattformtak Tekniske bygg/konstruksjoner 2027 Tekniske bygg Annen banegrunn - tekniske anlegg 2028 Annen banegrunn Annen banegrunn - grøntareal Lufthavn 2030 Lufthavn Lufthavn - landings-/taxebane 2031 Lufthavn - terminalbygg 2032 Lufthavnterminal Lufthavn - hangarer/administrasjonsbygg 2033 Lufthavn/adm.bygg Landingsplass for helikopter 2034 Havn 2040 Havn 99CCCC Kai 2041 Kai Havneterminaler 2042 Havneterminal Havnelager 2043 Havnelager Hovednett for sykkel 2050 Hovednett for sykkel FFCCCC Kollektivnett 2060 Kollektivnett CC Trase for nærmere angitt kollektivtransport 2061 Kollektivtransport Kollektivknutepunkt 2070 Kollektivknutepunkt Kollektivanlegg 2071 Kollektivanlegg Kollektivterminal 2072 Kollektivterminal Kollektivholdeplass 2073 Kollektivholdeplass Pendler- /innfartsparkering 2074 Parkering 2080 Parkering B9B9B Rasteplass 2081 Rasteplass Side 19 av 32

20 Parkeringsplasser 2082 Parkeringshus/ -anlegg 2083 Parkeringshus Trase for teknisk infrastruktur 2100 FFCC Energinett 2110 Energinett Fjernvarmenett 2120 Fjernvarmenett Vann- og avløpsnett 2140 Vann-/avløpsledning Vannforsyningsnett 2141 Vannforsyningsnett Avløpsnett 2142 Avløpsnett Overvannsnett 2143 Overvannsnett Avfallssug 2150 Avfallssug Telekommunikasjonsnett 2160 Telekommunikasjonsnett Andre teknisk infrastrukturtraseer 2180 Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer 2190 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 1) CCCCCC 2800 infrastrukturtraser FFFFFF Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert 1) CCCCCC 2900 med andre gitte hovedformål FFCC Grønnstruktur (3000) Grønnstruktur FF Naturområde 3020 Naturområde Turdrag 3030 Turdrag Turveg 3031 Turveg Friområde 3040 Friområde Side 20 av 32

21 Badeplass/ -område 3041 Badeplass Park 3050 Park Vegetasjonsskjerm 3060 Vegetasjonsskjerm Kombinerte grønnstrukturformål ) 99FF99 FFFFFF Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål ) 66CC66 99FF Forsvaret (4000) Forsvaret 4001 Forsvaret CCCC Ulike typer militære formål 4010 Militære formål Skytefelt/øvingsområde 4020 Skytefelt/øvingsområde Forlegning/leir 4030 Forlegning Kombinerte militærformål ) CCCC99 FFFFFF Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål ) CCCC99 CCFF Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (5000) LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag ) CCFF Landbruksformål 5110 Landbruk Jordbruk 5111 Jordbruk Skogbruk 5112 Skogbruk Seterområde 5113 Seterområde 33FF Gartneri 5114 Gartneri Side 21 av 32

22 Pelsdyranlegg 5115 Pelsdyr Naturformål 5120 Naturformål 99FF Friluftsformål 5130 Friluftsformål Reindriftsformål 5140 Reindrift LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv LNFR-areal for B/F/N CCFFCC Spredt boligbebyggelse 5210 Spredt fritidsbebyggelse 5220 Spredt næringsbebyggelse 5230 Naturvern 5300 Naturvern 00CC Jordvern 5400 Jordvern Særlige landskapshensyn 5500 Særlige landskapshensyn Vern av kulturminner og kulturmiljø 5600 Vern kulturminner /kulturmiljø LNFR-formål kombinert med andre angitte hovedformål 5900 CCFF99 FFFFFF Bruk og vern av sjø og vassdrag (6000) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6001 CCFFFF Ferdsel 6100 Ferdsel 66CCFF Farled 6200 Farled Havneområde i sjø 6220 Havneområde i sjø Småbåthavn 6230 Småbåthavn Bøyehavn 6240 Bøyehavn Fiske ) 6699FF Side 22 av 32

23 Fiskebruk 6310 Fiskebruk 9966FF Kaste- og låssettingsplasser 6320 Kaste- og låssettingsplasser 6699FF Oppvekstområde for yngel 6330 Oppvekstområde yngel Akvakultur 6400 Akvakultur FFCCFF Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag 6410 Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende landanlegg 6420 Drikkevann 6500 Drikkevann 3399FF Naturområde 6600 Naturområde 99FFFF Naturområde i sjø og vassdrag 6610 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6620 Friluftsområde 6700 Friluftsområde Friluftsområde i sjø og vassdrag 6710 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6720 Idrett/vannsport 6760 Idrett/Vannsport 66CCCC Badeområde 6770 Badeområde 66FFFF Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende 1) CCFFFF 6800 strandsone FFFFFF Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 1) CCFFFF 6900 kombinert med andre angitte hovedformål 66FFFF 1) Bredde på stripene i signaturen; 2, Bredde på stripene i signaturen; 3 3) Symbol skal brukes hvis nye snøskuterløyper skal planlegges Side 23 av 32

24 2.4.2 Koder og presentasjon for hensynssoner i reguleringsplan Tabellen nedenfor viser signatur for formålsflater. Se også kapittel for signatur på linjer i hensynssoner. Flater Objekttype/Egenskap SOSI-kode Flatesignatur, nåværende Anmerkning RpFareSone 310, 320, 330, 350, 360, 370, 380, 390 FF0000, Rød fet strek. Vinkel 50 gon, avstand 4. linjetykkelse, 0,5 Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring RpSikringSone 110, 120, 130,140, 190 RpStøySone RpInfrastrukturSone 210, 220, 230, , 430, 440, ,svart. Vinkel 350 gon, avstand 5, linjetykkelse 0,15. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring RpGjennomføringSone 810, 820, 830 RpAngittHensynSone RpBåndleggingSone 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, , 720, 730, 735, 740, /FF0000,svart. Vinkel 50 gon, avstand 5, linjetykkelse 0,15 Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring ,svart. Vinkel 100/200 gon, avstand 6, linjetykkelse 0,15 Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring RpDetaljeringSone , svart. Vinkel 100 gon, avstand 6, linjetykkelse 0,15 Bakgrunn: Hvit. Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring Små flater, alle hensynssoner Bruk farge, skravurtype og vinkel som angitt på hensynssonene, men reduser avstand mellom linjene. Side 24 av 32

25 2.4.3 Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i reguleringsplan Sikringsgjerde (1235) har inngått i versjon 4.0 av SOSI-standarden, men manglet symbol. Den er nå inkludert med symbol. Grense for fareområde (1205), grense for restriksjonsområde (1206), grense for bevaringsområde (1207), grense for fornyelsesområde (1208) og grense for rekkefølgeområde (1209) utgår. Alle erstattes av grense for hensynssone. Øvrige linjer og symboler fra SOSI versjon 4.0 videreføres. Flater Objekttype/Egenskap Strek lengde Avstan d strek Mellom striper Flatesignatur, nåværende Anmerkning RpBestemmelseOmråde 2 2,0 5,0 Flatesignatur benyttes kun for midlertidig anleggsområde. Skravur fjernes så snart anleggsperioden er over. Flaten avgrenses med RpBestemmelseGrense Beskrivelse symboler Linjesymbol Stipling Tykkel SOSIkode (mm) (mm) Lengde Mellom se (mm) Symbol Farge Merknader RpGrense 1,0 5,0 2,0 RGB RpFormålGrense 0,35 RGB RpSikringGrense, RpStøyGrense RpFareGrense, RpInfrastrukturGrense, RpAngittHensynGrense, RpBåndleggingGrense, RpGjennomføringGrense, RpDetaljeringGrense, 0,6 4,0 1,5 RGB RpBestemmelseGrense 0,5 2,0 2,0 RGB Område gitt bestemmelser avgrenses med en linje. Ingen flatesignatur. Tidligere avgrensningslinje for fornyelsesområder. Side 25 av 32

26 RpRegulertHøyde 0,25 2,0 1,0 RGB RpJuridiskLinje/..RPJURLINJE Regulert tomtegrense ,25 RGB Eiendomsgrense som skal oppheves ,20 2,0 1,5 RGB Bygg, kulturminner, mm som skal bevares ,0 RGB Byggegrense ,35 4,0 2,0 RGB Planlagt bebyggelse ,35 RGB Bebyggelse som inngår i planen ,5 RGB Bebyggelse som forutsettes fjernet ,20 2,0 2,0 RGB Linjetype som tidligere, men suppleres med linjer i bygningens diagonaler. Regulert senterlinje ,18 8,0 2,0 RGB Frisiktlinje ,18 2,0 1,0 RGB Nytt navn. Regulert kant kjørebane ,20 4,0 1,0 RGB Regulert kjørefelt ,35 2,5 2,0 RGB Regulert parkeringsfelt ,35 1,5 1,0 RGB Regulert fotgjengerfelt ,35 1,0 0,5 RGB Regulert støyskjerm ,35 5,0 RGB Regulert støttemur ,20 RGB Tverrstreken viser murens fallretning. Sikringsgjerde ,35 RGB Side 26 av 32

27 Bru ,5 5,0 1,0 RGB Tunnel ,5 1,0 1,0 RGB Brukar markeres med RPJURPUNKT 1251 tegnes målestokksriktig størrelse med og plassering, på land og/eller i sjøen. Bruas maksimale bredde markeres med stiplet linje. Tunnellinnslag markeres med RPJURPUNKT Tunnellens maksimale bredde markeres med stiplet linje. og Måle og avstandslinje ,2 RGB Strandlinje sjø ,0 5,0 2,0 RGB Strandlinje vassdrag ,0 5,0 2,0 RGB Midtlinje vassdrag ,35 4,0 2,0 RGB Som regulert senterlinje (1221) Markagrense (gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)) ,0 5,0 2,0 RGB Punktsymbol RpJuridiskPunkt/..RPJURPUNKT Tillatt geometri;.symbol for å ta vare på symbolets retning. Vegstengning/fysisk kjøresperre 1231 RGB Stenging av avkjørsel 1241 RGB Avkjørsel 1242 RGB Innkjøring 1243 RGB Utkjøring 1244 RGB Brukar 1251 RGB Tunellåpning 1253 RGB Side 27 av 32

28 Eksisterende tre som skal bevares 1271 RGB Ca. 5 meters diameter på sirkel rundt tre Regulert nytt tre 1272 RGB Regulert møneretning 1273 RGB Side 28 av 32

29 2.5 Tegneregler som gjelder eldre versjoner (pbl 2008) Planer som er etablert etter versjon 4.1 eller 4.2 vil ha formål som utgår eller er flyttet i versjon 4.3.Formål som utgår vil finnes bare for versjon 4.1 og 4.2 og tegnes ut som tegnereglene nedenfor viser. Formål som flyttes til annen hovedgruppe i versjon 4.3 skal tegnes ut som vist nedenfor i versjon 4.1 og 4.2, men har fått ny tegneregel i versjon Kommuneplan Formål gyldige for versjon 4.1 og 4.2 Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 5001 CCFF FF Reguleringsplan Formål gyldige for versjon 4.1 og 4.2 Næring/kontor FF CC99FF Næring/kontor/industri FF CC99FF CC66FF Næring/industri FF CC66FF Næring/kontor/tjenesteyting FF CC99FF FF Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 5001 CCFF Side 29 av 32

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune

Kommuneplanens arealdel 2011 Verran kommune Kommuneplanens arealdel 2011 201111-2015 Verran kommune kommune Planbeskrivelse med: Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Retningslinjer, utfyllende planbestemmelser Retningslinjer for bygging av hytter

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949

Kommuneplanens arealdel 2015-30. Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Kommuneplanens arealdel 2015-30 Tematisk sammendrag av merknader med rådmannens kommentarer Dokument 2709949 Innholdsfortegnelse Kommunens utbyggingsstrategi... 3 Grønnstruktur... 4 Senterstruktur og handel...

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn Veileder Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553 2009 Forord Tilstandsklasser for forurenset grunn er et nytt hjelpemiddel utarbeidet av Statens forurensningstilsyn (SFT). Veilederen

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn 08.10.13

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn 08.10.13 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 14-5 - Revisjon Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn 8.1.1 IN NHOLD 1. OM KOMMUNEDELPLANEN...... 1.1 Generelt...... 1. Planens utstrekning, juridiske virkning

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30

ÅSNES KOMMUNE. Åsnes kommune. Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025. Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 ÅSNES KOMMUNE Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 Vedtatt av kommunestyret i sak 064/13 Dato: 2013-09-30 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2013-2025 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Om kommuneplanarbeidet...

Detaljer

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020

Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 NORDREISA KOMMUNE Arbeidsdokument kommuneplanens arealdel 2012-2020 18.04.2012 Arbeidsdokumentet er grunnlaget for utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel. Arbeidsdokumentet er mer omfattende enn det

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune

Reguleringsplan TEKNISKE DATA. E6 Helgeland. Prosjekt: Strandjord - Messingslett. Parsell: Rana kommune Reguleringsplan Prosjekt: Parsell: E6 Helgeland Strandjord - Messingslett Rana kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 15300-21750 Dimensjoneringsklasse: S2 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 1100 Planforslag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer