Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister"

Transkript

1 Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 Spesifikasjon for tegneregler Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr.1. juli 2014 Eksisterende arealformål Nytt arealformål Side 1 av 32

2 Innholdsfortegnelse 2.1 Formålsfarger Bruk av symboler Tegneregler for kommuneplan Koder og presentasjon for arealformål i kommuneplan Koder og presentasjon for hensynssoner i kommuneplan, flater Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i kommuneplan Tegneregler for reguleringsplan Koder og presentasjonsregler for reguleringsplan Koder og presentasjon for hensynssoner i reguleringsplan Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i reguleringsplan Tegneregler som gjelder eldre versjoner (pbl 2008) Kommuneplan Reguleringsplan Tegneregler som gjelder versjon 4.1 til og med Reguleringsplan Forholdet til digitalt planregister Endringslogg Del Side 2 av 32

3 Del 2 Spesifikasjon av tegneregler Del 2 av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister omfatter tegneregler for innhold i arealplan jf pbl. 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-5, kap. 11 og 12 med videre detaljering fastsatt i forskrift og SOSI-standard (SOSI-standarden er fastsatt av Statens kartverk = Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). Spesifikasjonen definerer hvordan ulike objekter med egenskaper skal presenteres både på plankartet for den enkelte plan og ved sammenstilling av flere arealplaner i digitalt planregister både på skjerm og ved utplott. Nærmere spesifikasjon for plankart er i del 1, spesifikasjon for digitalt planregister er i del 4. Denne spesifikasjonen må benyttes sammen med SOSI-standard kapittel Plan. Standarden gir en fullstendig oversikt over hvordan geometrien i arealplaner skal kodes. 2.1 Formålsfarger Ved fastsettelse av farger for arealformål, er det lagt vekt på å bruke farger som er lett å skille fra hverandre. Med hensyn på at planer også skal presenteres på nett er fargene tilpasset også dette. Det er benyttet såkalte web-sikre farger, som er en fargepalett med 216 farger og som er utarbeidet etter mange års erfaring med Internett. På Internett har fargetoner en tendens til å se annerledes ut avhengig av hvilken nettleser som benyttes. Også ulikt utstyr (PC-skjerm, plottere, videokanoner) og programvare, kan vise samme fargetone forskjellig. Fordelen med denne fargepaletten er et det er relativt stor avstand mellom fargetonene i skalaen. Den har derfor nytte også utenfor Internett, siden den gjør det enklere å skille mellom ulike formålsfarger. Fargene i paletten er i html gitt som en hexadesimal kode som enkelt og riktig kan konverteres til RGB. Her er noen eksempler på farger angitt med hexadesimal kode og RGB-kode: Svart; Hx / RGB Hvit; Hx FFFFFF / RGB Rød; Hx FF0000 / RGB Blå; Hx 0000FF / RGB Fiolett; Hx 9900FF / RGB Trykkerier benytter CMYK-fargepalett i sine systemer. Disse kodene er derfor også lagt inn i standarden, men det anbefales å ikke benytte CMYK-farger hvis data skal publiseres på web. Denne paletten har ikke tilstrekkelig fargemetning i fargetonene til at disse konverteres riktig til websikre RGB-verdier. Det oppfordres til å benytte hexadesimale koder eller RGB-fargepalett hvis det er mulighet for det. 2.2 Bruk av symboler Nytt for plandata i SOSI versjon 4.1 og nyere er at det kan benyttes symboler også på enkelte av formålene i stedet for bokstavkoder/tekst. Det er utarbeidet en symbolfont som inkluderer alle standardiserte symboler for plandata, også for eldre sosiversjoner. Symbolfonter kan lastes ned fra Statens kartverk; 2.3 Tegneregler for kommuneplan Koder og presentasjon for arealformål i kommuneplan Side 3 av 32

4 Eksisterende arealformål Nytt arealformål Formål SOSI-kode Fargekode Fargekode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK 1. Bebyggelse og anlegg (1000) Bebyggelse og anlegg 1001 FFCC E6B Boligbebyggelse 1110 FFFF FFFF Fritidsbebyggelse 1120 FFCC FFCC Sentrumsformål 1130 CC Kjøpesenter 1140 CC99CC Forretninger 1150 CCCCFF FF Offentlig eller privat tjenesteyting 1160 FF FF Fritids- og turistformål CC Råstoffutvinning 1200 CC AC Næringsbebyggelse 1300 CC99FF CC Idrettsanlegg CC Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 FF CC Uteoppholdsareal CC Grav og urnelund 1700 CC Kombinert bebyggelse og anleggsformål ) FFCC00 FFFFFF ) E6B800 FFFFFF Side 4 av 32

5 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur SOSI-kode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK (2000) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) 2001 CCCCCC Veg 2010 Bane 2020 CC Lufthavn 2030 CCCCCC Havn CCCC B1B Hovednett for sykkel 2050 FFCCCC FF Kollektivnett 2060 CC Kollektivknutepunkt 2070 CC Parkering 2080 B9B9B Trase for teknisk infrastruktur 2100 FFCC FF Kombinerte formål for samferdselsanlegg 1) CCCCCC 2800 og/eller teknisk infrastrukturtraseer FFFFFF ) FFFFFF Grønnstruktur (3000) Grønnstruktur FF CC Naturområde 3020 Turdrag 3030 Friområde 3040 Park 3050 Kombinerte grønnstrukturformål ) 99FF99 FFFFFF ) FFFFFF Side 5 av 32

6 SOSI-kode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK 4. Forsvaret (4000) Forsvaret 4001 CCCC Ulike typer militære formål 4010 Skytefelt/øvingsområde 4020 Forlegning/leir 4030 Kombinerte militære formål ) CCCC99 FFFFFF ) FFFFFF Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (5000) LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 5100 CCFF FF LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv CCFFCC FF Spredt boligbebyggelse 5210 Spredt fritidsbebyggelse 5220 Spredt næringsbebyggelse 5230 Side 6 av 32

7 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (6000) SOSI-kode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6001 CCFFFF FFFF Ferdsel CCFF CC Farled 6200 Småbåthavn 6230 Fiske FF FFFF Akvakultur 6400 FFCCFF CC99CC Drikkevann CCFF FF Naturområde FFFF DFDF Friluftsområde 6700 Kombinerte formål i sjø og vassdrag med 1) CCFFFF 6800 eller uten tilhørende strandsone FFFFFF ) 66FFFF FFFFFF ) Bredde på stripene i kombinasjoner; 2,5 Symbol er ikke påkrevet, men kan brukes om man ønsker det Side 7 av 32

8 2.3.2 Koder og presentasjon for hensynssoner i kommuneplan, flater Tabellen nedenfor viser signatur for formålsflater. Se også kapittel for signatur på linjer i hensynssoner. Flater Objekttype/Egenskap SOSI-kode Flatesignatur, nåværende Flatesignatur, fremtidig Anmerkning KpFareSone 310, 320, 330, 350, 360,370, 380, 390 FF0000, Rød fet strek. Vinkel 50 gon, avstand 8. linjetykkelse, 0,5. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring KpSikringSone 110, 120, 130, 190 KpStøySone KpInfrastrukturSone 210, 380, 220, , , 430, 440, ,svart. Vinkel 350 gon, avstand 10, linjetykkelse 0,15. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring KpGjennomføringSone 810, 820, 830 KpAngittHensynSone 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, /FF0000,svart. Vinkel 50 gon, avstand 10, linjetykkelse 0,15 Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring KpBåndleggingSone (Arealst 1 og KpDetaljeringSone (Videreføring av reg.plan) Små flater, alle hensynssoner 710, 720, 730, 735, 740, /FF0000,svart/rød. Vinkel 100/200 gon, avstand 12, linjetykkelse 0,15. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssoner spesifiseres i tegnforklaring , svart. Vinkel 100 gon, avstand 10, linjetykkelse 0,15 Bakgrunn; Hvit. Tekst på hensynssoner spesifiseres i tegnforklaring Bruk farge, skravurtype og vinkel som angitt på hensynssonene, men reduser avstand mellom linjene til det halve. Side 8 av 32

9 2.3.3 Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i kommuneplan Skitrekk (1143) og Taubane (1155) har inngått i SOSI versjon 4.0, men har manglet symbol. Disse er nå lagt inn med symbol. Øvrige linjer og symboler fra SOSI versjon 4.0 videreføres. Linjesymbol Objekttype/Egenskap Strektykkelse Lengde Mellom Farge RGB Symbol Anmerkning KpGrense 1,0 5,0 2,0 Benyttes som avgrensing av KpDetaljeringSone mot kommuneplanens arealdel. KpArealGrense 0,18 KpFareGrense KpSikringGrense KpStøyGrense KpAngittHensynGrense KpGjennomføringGrense KpInfrastrukturGrense KpBåndleggingGrense KpDetaljeringGrense 0,5 4 1,5 KpBestemmelseGrense 0,5 2 2 Benyttes som avgrensning av alle hensynssoner KpRegulertHøyde 0,20 2,0 1,0 Side 9 av 32

10 Linjesymbol KpSamferdselLinje/..TYPESAMFLINJE SOSI - kode Symbol-beskrivelse Lengde (mm) Mellomrom (mm) Nåværende Farge RGB (svart) hvis ikke annet er angitt Fremtidig Farge RGB (rød) Vertniv Vertniv Vertniv Vertniv Tykkelse :50 Tunnel 1 På bakken 2 Bro mv. 3 Tunnel 1 På bakken 2 Bro mv. 3 Fjernveg ,40 2,5 3,6 1,8 1,5 Hovedveg ,35 1,8 2,7 1,2 0,9 Samleveg ,25 1,2 1,7 0,55 0,45 Adkomstveg ,20 0,5 0,8 0,25 0,25 Gang/sykkelveg 1130 Sykkelveg 1131 (Ø) 0,20 (Ø 0,20 1,0 0,4 0,7 1,0 0,4 0,7 Gangveg ,15 0,25 0,35 0, ,35 0,4 Turveg/turdrag ,15 0,50 0, ,35 0,5 0.5 Skitrekk 1) ,10 0,3 Jernbane ,25 1,2 1,5 0,5 0,4 Sporveg ,20 0, ,3 0,5 Taubane 1) ,20 Kollektivtrasé ,20 1,0 1,3 0, RGB RGB RGB Farled , Småbåtled ,2 0,5 0.4 Motorferdsel i utmark ,4 0,3 1,0 Side 10 av 32

11 Tegneregel for forsøksordning med snøscooterløyper for fornøyelseskjøring (Forsøksloven 199 Scooterløyper for fornøyelseskjøring 3) ,4 (blå) (svart) RGB RGB KpJuridiskLinje/..KPJURLINJE Byggegrense ,35 2,0 2,0 Forbudsgrense sjø ,35 Forbudsgrense vassdrag ,35 Strandlinje sjø ,35 5,0 2.0 Strandlinje vassdrag ,35 5,0 2,0 Midtlinje vassdrag ,15 4,0 2,0 Markagrense (gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)) ,35 5,0 2,0 RGB RGB RGB RGB RGB RGB KpInfrastrukturLinje/..KPINFRASTRUKTUR LINJE Vann ,1 2,0 1.0 Avløp ,1 2,5 0,5 Kraftledning ,25 3,0 1,5 Overvannstrasé ,1 2,0 0,5 Punktsymbol KpSamferdselPunkt/ Side 11 av 32

12 ..TYPESAMFPUNKT Vegkryss 1129 Kollektivknutepunkt 1159 Side 12 av 32

13 2.4 Tegneregler for reguleringsplan Koder og presentasjonsregler for reguleringsplan Side 13 av 32

14 Formål SOSI-kode Kortform Fargekode Hex 1. Bebyggelse og anlegg (1000) Fargekode RGB Fargekode CMYK Bebyggelse og anlegg 1001 FFCC Boligbebyggelse 1110 FFFF Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 1111 FFFF Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 1112 FFFF Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 1113 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 1119 Fritidsbebyggelse 1120 FFCC Fritidsbebyggelse-frittliggende 1121 FFE7AE Fritidsbebyggelse-konsentrert 1122 FFCC Fritidsbebyggelse-blokk 1123 Kolonihage 1124 Sentrumsformål 1130 Sentrumsformål CC Kjøpesenter 1140 Kjøpesenter CC99CC Forretninger 1150 Forretninger CCCCFF Offentlig eller privat tjenesteyting 1160 Tjenesteyting FF Barnehage 1161 Barnehage Undervisning 1162 Undervisning Institusjon 1163 Institusjon Kirke/annen religionsutøvelse 1164 Religionsutøvelse Forsamlingslokale 1165 Forsamlingslokale Side 14 av 32

15 Administrasjon 1166 Administrasjon Annen offentlig eller privat tjenesteyting 1169 Fritids- og turistformål 1170 Fritid/Turistformål 9999CC Utleiehytter 1171 Utleiehytter Fornøyelsespark 1172 Fornøyelsespark Campingplass 1173 Campingplass Leirplass 1174 Leirplass Råstoffutvinning 1200 Råstoffutvinning CC Steinbrudd og masseuttak 1201 Steinbrudd/masseuttak Næringsbebyggelse 1300 Næringsbebyggelse 9966FF Kontor 1310 Kontor CC99FF Hotell/overnatting 1320 Hotell Bevertning 1330 Bevertning Industri 1340 Industri CC66FF Lager 1350 Lager Bensinstasjon/vegserviceanlegg 1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg Annen næring FF Idrettsanlegg 1400 Idrett 99CC Skianlegg 1410 Skianlegg Skiløypetrasé 1420 Skiløype Idrettsstadion 1430 Idrettsstadion Nærmiljøanlegg 1440 Nærmiljøanlegg 99CC Golfbane 1450 Golfbane CCFF Side 15 av 32

16 Motorsportanlegg 1460 Motorsport Skytebane 1470 Skytebane Andre idrettsanlegg CC Andre typer bebyggelse og anlegg 1500 FF Godsterminal 1501 Godsterminal Godslager 1502 Godslager Energianlegg 1510 Energianlegg Fjernvarmeanlegg 1520 Fjernvarmeanlegg Vindkraftanlegg 1530 Vindkraftanlegg Vann- og avløpsanlegg 1540 Vann- og avløpsanlegg Vannforsyningsanlegg 1541 Vannforsyningsanlegg Avløpsanlegg 1542 Avløpsanlegg Renovasjonsanlegg 1550 Renovasjonsanlegg Øvrige kommunaltekniske anlegg 1560 Telekommunikasjonsanlegg 1570 Telekommunikasjonsanl. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 1587 Småbåtanlegg Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 1588 Uthus/naust/badehus 1589 Uthus/naust/badehus Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg 1590 Øvrige anlegg Uteoppholdsareal 1600 Uteopphold 66CC Lekeplass 1610 Lekeplass Gårdsplass 1620 Gårdsplass Parsellhage 1630 Parsellhage Side 16 av 32

17 Annet uteoppholdsareal 1690 Annet uteopphold Grav- og urnelund 1700 Grav- og urnelund CC Krematorium 1710 Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund 1730 Kombinert bebyggelse og anleggsformål ) FFCC00 FFFFFF Bolig/forretning 1801 Bolig/forretning/kontor 1802 Bolig/tjenesteyting 1803 Bolig/kontor 1804 Forretning/kontor 1810 Forretning/kontor/Industri 1811 Forretning/industri 1812 Forretning/kontor/tjenesteyting 1813 Forretning/tjenesteyting 1814 Næring/tjenesteyting 1824 Kontor/lager 1825 Industri/lager 1826 FFFF00 CCCCFF FFFF00 CCCCFF CC99FF FFFF00 FF9999 FFFF00 CC99FF CCCCFF CC99FF CCCCFF CC66FF CC99FF CCCCFF CC66FF CCCCFF CC99FF FF9999 CCCCFF FF FF FF9999 CC99FF 9966FF CC66FF FFCC Side 17 av 32

18 Kontor/industri 1830 CC99FF CC66FF Kontor/tjenesteyting 1831 CC99FF FF Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 1) FFCC hovedformål FFFF Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2000) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) 2001 (S) Veg 2010 Veg CCCCCC Kjøreveg 2011 Kjøreveg Fortau 2012 Fortau FFCCCC Torg 2013 Torg Gatetun 2014 Gatetun F0DDDB Gang-/sykkelveg 2015 Gang/sykkelveg Gangveg/gangareal/gågate 2016 Gangveg (G) Sykkelveg/-felt 2017 Sykkelveg/sykkelfelt Annen veggrunn - tekniske anlegg 2018 Annen veggrunn Annen veggrunn - grøntareal Bane (nærmere angitt baneformål) 2020 Bane CC Trasé for jernbane 2021 Jernbane Trase for sporveg/forstadsbane 2022 Sporveg Trase for taubane 2023 Taubane Stasjons-/terminalbygg 2024 Stasjons-/terminalbygg Holdeplass/plattform 2025 Holdeplass Side 18 av 32

19 Leskur/plattformtak 2026 Leskur/plattformtak Tekniske bygg/konstruksjoner 2027 Tekniske bygg Annen banegrunn - tekniske anlegg 2028 Annen banegrunn Annen banegrunn - grøntareal Lufthavn 2030 Lufthavn Lufthavn - landings-/taxebane 2031 Lufthavn - terminalbygg 2032 Lufthavnterminal Lufthavn - hangarer/administrasjonsbygg 2033 Lufthavn/adm.bygg Landingsplass for helikopter 2034 Havn 2040 Havn 99CCCC Kai 2041 Kai Havneterminaler 2042 Havneterminal Havnelager 2043 Havnelager Hovednett for sykkel 2050 Hovednett for sykkel FFCCCC Kollektivnett 2060 Kollektivnett CC Trase for nærmere angitt kollektivtransport 2061 Kollektivtransport Kollektivknutepunkt 2070 Kollektivknutepunkt Kollektivanlegg 2071 Kollektivanlegg Kollektivterminal 2072 Kollektivterminal Kollektivholdeplass 2073 Kollektivholdeplass Pendler- /innfartsparkering 2074 Parkering 2080 Parkering B9B9B Rasteplass 2081 Rasteplass Side 19 av 32

20 Parkeringsplasser 2082 Parkeringshus/ -anlegg 2083 Parkeringshus Trase for teknisk infrastruktur 2100 FFCC Energinett 2110 Energinett Fjernvarmenett 2120 Fjernvarmenett Vann- og avløpsnett 2140 Vann-/avløpsledning Vannforsyningsnett 2141 Vannforsyningsnett Avløpsnett 2142 Avløpsnett Overvannsnett 2143 Overvannsnett Avfallssug 2150 Avfallssug Telekommunikasjonsnett 2160 Telekommunikasjonsnett Andre teknisk infrastrukturtraseer 2180 Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer 2190 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 1) CCCCCC 2800 infrastrukturtraser FFFFFF Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert 1) CCCCCC 2900 med andre gitte hovedformål FFCC Grønnstruktur (3000) Grønnstruktur FF Naturområde 3020 Naturområde Turdrag 3030 Turdrag Turveg 3031 Turveg Friområde 3040 Friområde Side 20 av 32

21 Badeplass/ -område 3041 Badeplass Park 3050 Park Vegetasjonsskjerm 3060 Vegetasjonsskjerm Kombinerte grønnstrukturformål ) 99FF99 FFFFFF Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål ) 66CC66 99FF Forsvaret (4000) Forsvaret 4001 Forsvaret CCCC Ulike typer militære formål 4010 Militære formål Skytefelt/øvingsområde 4020 Skytefelt/øvingsområde Forlegning/leir 4030 Forlegning Kombinerte militærformål ) CCCC99 FFFFFF Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål ) CCCC99 CCFF Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (5000) LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag ) CCFF Landbruksformål 5110 Landbruk Jordbruk 5111 Jordbruk Skogbruk 5112 Skogbruk Seterområde 5113 Seterområde 33FF Gartneri 5114 Gartneri Side 21 av 32

22 Pelsdyranlegg 5115 Pelsdyr Naturformål 5120 Naturformål 99FF Friluftsformål 5130 Friluftsformål Reindriftsformål 5140 Reindrift LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv LNFR-areal for B/F/N CCFFCC Spredt boligbebyggelse 5210 Spredt fritidsbebyggelse 5220 Spredt næringsbebyggelse 5230 Naturvern 5300 Naturvern 00CC Jordvern 5400 Jordvern Særlige landskapshensyn 5500 Særlige landskapshensyn Vern av kulturminner og kulturmiljø 5600 Vern kulturminner /kulturmiljø LNFR-formål kombinert med andre angitte hovedformål 5900 CCFF99 FFFFFF Bruk og vern av sjø og vassdrag (6000) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6001 CCFFFF Ferdsel 6100 Ferdsel 66CCFF Farled 6200 Farled Havneområde i sjø 6220 Havneområde i sjø Småbåthavn 6230 Småbåthavn Bøyehavn 6240 Bøyehavn Fiske ) 6699FF Side 22 av 32

23 Fiskebruk 6310 Fiskebruk 9966FF Kaste- og låssettingsplasser 6320 Kaste- og låssettingsplasser 6699FF Oppvekstområde for yngel 6330 Oppvekstområde yngel Akvakultur 6400 Akvakultur FFCCFF Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag 6410 Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende landanlegg 6420 Drikkevann 6500 Drikkevann 3399FF Naturområde 6600 Naturområde 99FFFF Naturområde i sjø og vassdrag 6610 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6620 Friluftsområde 6700 Friluftsområde Friluftsområde i sjø og vassdrag 6710 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6720 Idrett/vannsport 6760 Idrett/Vannsport 66CCCC Badeområde 6770 Badeområde 66FFFF Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende 1) CCFFFF 6800 strandsone FFFFFF Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 1) CCFFFF 6900 kombinert med andre angitte hovedformål 66FFFF 1) Bredde på stripene i signaturen; 2, Bredde på stripene i signaturen; 3 3) Symbol skal brukes hvis nye snøskuterløyper skal planlegges Side 23 av 32

24 2.4.2 Koder og presentasjon for hensynssoner i reguleringsplan Tabellen nedenfor viser signatur for formålsflater. Se også kapittel for signatur på linjer i hensynssoner. Flater Objekttype/Egenskap SOSI-kode Flatesignatur, nåværende Anmerkning RpFareSone 310, 320, 330, 350, 360, 370, 380, 390 FF0000, Rød fet strek. Vinkel 50 gon, avstand 4. linjetykkelse, 0,5 Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring RpSikringSone 110, 120, 130,140, 190 RpStøySone RpInfrastrukturSone 210, 220, 230, , 430, 440, ,svart. Vinkel 350 gon, avstand 5, linjetykkelse 0,15. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring RpGjennomføringSone 810, 820, 830 RpAngittHensynSone RpBåndleggingSone 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, , 720, 730, 735, 740, /FF0000,svart. Vinkel 50 gon, avstand 5, linjetykkelse 0,15 Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring ,svart. Vinkel 100/200 gon, avstand 6, linjetykkelse 0,15 Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring RpDetaljeringSone , svart. Vinkel 100 gon, avstand 6, linjetykkelse 0,15 Bakgrunn: Hvit. Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring Små flater, alle hensynssoner Bruk farge, skravurtype og vinkel som angitt på hensynssonene, men reduser avstand mellom linjene. Side 24 av 32

25 2.4.3 Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i reguleringsplan Sikringsgjerde (1235) har inngått i versjon 4.0 av SOSI-standarden, men manglet symbol. Den er nå inkludert med symbol. Grense for fareområde (1205), grense for restriksjonsområde (1206), grense for bevaringsområde (1207), grense for fornyelsesområde (1208) og grense for rekkefølgeområde (1209) utgår. Alle erstattes av grense for hensynssone. Øvrige linjer og symboler fra SOSI versjon 4.0 videreføres. Flater Objekttype/Egenskap Strek lengde Avstan d strek Mellom striper Flatesignatur, nåværende Anmerkning RpBestemmelseOmråde 2 2,0 5,0 Flatesignatur benyttes kun for midlertidig anleggsområde. Skravur fjernes så snart anleggsperioden er over. Flaten avgrenses med RpBestemmelseGrense Beskrivelse symboler Linjesymbol Stipling Tykkel SOSIkode (mm) (mm) Lengde Mellom se (mm) Symbol Farge Merknader RpGrense 1,0 5,0 2,0 RGB RpFormålGrense 0,35 RGB RpSikringGrense, RpStøyGrense RpFareGrense, RpInfrastrukturGrense, RpAngittHensynGrense, RpBåndleggingGrense, RpGjennomføringGrense, RpDetaljeringGrense, 0,6 4,0 1,5 RGB RpBestemmelseGrense 0,5 2,0 2,0 RGB Område gitt bestemmelser avgrenses med en linje. Ingen flatesignatur. Tidligere avgrensningslinje for fornyelsesområder. Side 25 av 32

26 RpRegulertHøyde 0,25 2,0 1,0 RGB RpJuridiskLinje/..RPJURLINJE Regulert tomtegrense ,25 RGB Eiendomsgrense som skal oppheves ,20 2,0 1,5 RGB Bygg, kulturminner, mm som skal bevares ,0 RGB Byggegrense ,35 4,0 2,0 RGB Planlagt bebyggelse ,35 RGB Bebyggelse som inngår i planen ,5 RGB Bebyggelse som forutsettes fjernet ,20 2,0 2,0 RGB Linjetype som tidligere, men suppleres med linjer i bygningens diagonaler. Regulert senterlinje ,18 8,0 2,0 RGB Frisiktlinje ,18 2,0 1,0 RGB Nytt navn. Regulert kant kjørebane ,20 4,0 1,0 RGB Regulert kjørefelt ,35 2,5 2,0 RGB Regulert parkeringsfelt ,35 1,5 1,0 RGB Regulert fotgjengerfelt ,35 1,0 0,5 RGB Regulert støyskjerm ,35 5,0 RGB Regulert støttemur ,20 RGB Tverrstreken viser murens fallretning. Sikringsgjerde ,35 RGB Side 26 av 32

27 Bru ,5 5,0 1,0 RGB Tunnel ,5 1,0 1,0 RGB Brukar markeres med RPJURPUNKT 1251 tegnes målestokksriktig størrelse med og plassering, på land og/eller i sjøen. Bruas maksimale bredde markeres med stiplet linje. Tunnellinnslag markeres med RPJURPUNKT Tunnellens maksimale bredde markeres med stiplet linje. og Måle og avstandslinje ,2 RGB Strandlinje sjø ,0 5,0 2,0 RGB Strandlinje vassdrag ,0 5,0 2,0 RGB Midtlinje vassdrag ,35 4,0 2,0 RGB Som regulert senterlinje (1221) Markagrense (gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)) ,0 5,0 2,0 RGB Punktsymbol RpJuridiskPunkt/..RPJURPUNKT Tillatt geometri;.symbol for å ta vare på symbolets retning. Vegstengning/fysisk kjøresperre 1231 RGB Stenging av avkjørsel 1241 RGB Avkjørsel 1242 RGB Innkjøring 1243 RGB Utkjøring 1244 RGB Brukar 1251 RGB Tunellåpning 1253 RGB Side 27 av 32

28 Eksisterende tre som skal bevares 1271 RGB Ca. 5 meters diameter på sirkel rundt tre Regulert nytt tre 1272 RGB Regulert møneretning 1273 RGB Side 28 av 32

29 2.5 Tegneregler som gjelder eldre versjoner (pbl 2008) Planer som er etablert etter versjon 4.1 eller 4.2 vil ha formål som utgår eller er flyttet i versjon 4.3.Formål som utgår vil finnes bare for versjon 4.1 og 4.2 og tegnes ut som tegnereglene nedenfor viser. Formål som flyttes til annen hovedgruppe i versjon 4.3 skal tegnes ut som vist nedenfor i versjon 4.1 og 4.2, men har fått ny tegneregel i versjon Kommuneplan Formål gyldige for versjon 4.1 og 4.2 Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 5001 CCFF FF Reguleringsplan Formål gyldige for versjon 4.1 og 4.2 Næring/kontor FF CC99FF Næring/kontor/industri FF CC99FF CC66FF Næring/industri FF CC66FF Næring/kontor/tjenesteyting FF CC99FF FF Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 5001 CCFF Side 29 av 32

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 Spesifikasjon for tegneregler Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr.1. juli 2015 Eksisterende arealformål

Detaljer

Utført dato Endring Utført av

Utført dato Endring Utført av Forslag 3, tegneregler for formålsflater Reguleringsplan/detaljering Endringslogg Utført dato Endring Utført av 16.04.2009 28.04.2009 Fjernet fargekode for kode 1000 (benyttes kun for generalisering) Farge

Detaljer

Spesifikasjon for tegneregler. Arealplaner etter Svalbardmiljøloven. Spesifikasjon fastsatt x.mnd åååå, med endringer senest pr x.

Spesifikasjon for tegneregler. Arealplaner etter Svalbardmiljøloven. Spesifikasjon fastsatt x.mnd åååå, med endringer senest pr x. Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter Svalbardmiljøloven Spesifikasjon fastsatt x.mnd åååå, med endringer senest pr x.mnd åååå Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 2.1 Formålsfarger... 3 2.2 Om fonter...

Detaljer

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter Svalbardmiljøloven

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter Svalbardmiljøloven Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter Svalbardmiljøloven Spesifikasjon fastsatt 1. maix.mnd 2012, med endringer senest pr x.mnd åååå Merknad [HiBa1]: Byttes ut, plankarteks. fra Svalbard skal

Detaljer

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter svalbardmiljøloven

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter svalbardmiljøloven Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter svalbardmiljøloven Spesifikasjon fastsatt 1. desember 2012. Revisjon pr. 1. januar 2014 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 2.1 Formålsfarger... 3 2.2 Om fonter...

Detaljer

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter svalbardmiljøloven

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter svalbardmiljøloven Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter svalbardmiljøloven Spesifikasjon fastsatt 1. desember 2012. Revisjon pr. 1. januar 2016 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 2.1 Formålsfarger... 3 2.2 Om fonter...

Detaljer

Oppdatering Fagområde Plan

Oppdatering Fagområde Plan SOSI standard generell objektkatalog versjon 4-0 - Oppdatering Fagområde Plan 01.01.2011 Oppdatering av kodelistene for KpArealformål RpArealformål På bakgrunn av justering av 01.01.2011 Oppdaterte kodelister

Detaljer

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Nord-Odal kommune Reguleringsplan Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Adresse: Bråtåhøgda 73 2123 BRUVOLL Annen info: Bråtåhøgda Målestokk 1:1000 12.03.2015 15:43:38 Det kan forekomme feil eller manglende

Detaljer

Planer i 3D: arbeid oppstartet, med bl.a. tur til Linkøping organisert av Tore Bø.

Planer i 3D: arbeid oppstartet, med bl.a. tur til Linkøping organisert av Tore Bø. REFERAT - utkast SOSI-arbeidsgruppe 9 Plan Dato: torsdag 04.november 2010 Tid: 0930-1530 Sted: KS Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo, møterom Borg STATENS KARTVERK Deltakere Elin Lisbakken, Vianova

Detaljer

Reguleringsplaner (1)

Reguleringsplaner (1) Reguleringsplaner (1) Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Trondheim, 24. januar 2012 Reguleringsplan som virkemiddel Et produkt basert på virkemidler og prosess gitt i pbl Allmenne

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 Spesifikasjon for tegneregler Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 7.2.2011 Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 Spesifikasjon for tegneregler Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr.1. juli 2015 Eksisterende arealformål

Detaljer

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister Veileder Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1. juli 2012. Merknader til vedlegg I

Detaljer

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag Wenche sitt forslag bygger på at alle forkortelser begynner med henvisning til hovedformål: Forslag for hovedformål: B - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur F - Forsvaret/militæret

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan Del 2.2 Spesifikasjon for tegneregler, regionale Spesifikasjon fastsatt 12.12.2014 Side 1 av 12 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Spesifikasjon... 4 1.1 Regional

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan Del 2.2 Spesifikasjon for tegneregler, regionale Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Spesifikasjon... 3 Regionale arealsoner.... 3 Regionale grenser... 5 Regionale

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

3002 Feltnavn bokstavkoder

3002 Feltnavn bokstavkoder Oversikt over feltkoder som kan brukes både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå (er laget på reguleringsplannivå), her er ingen bokstavkonflikter, bortsett fra på de kombinerte formålene på reguleringsplan.

Detaljer

C9 Nyheter i Arealplan

C9 Nyheter i Arealplan C9 Nyheter i Arealplan Kristin Lysebo og Elin Lisbakken Nyheter i Novapoint Arealplan Siste versjon av Arealplan 18.10FP1a 32bit 18.10FP1a 64bit ikke utgitt enda 32bit og 64bit er helt like I denne versjonen

Detaljer

Koder og presentasjon for hensynssoner i Svalbardplaner (kommer fra reg.plan i resten av Norge)

Koder og presentasjon for hensynssoner i Svalbardplaner (kommer fra reg.plan i resten av Norge) Koder og presentasjon for hensynssoner i Svalbardplaner (kommer fra reg.plan i resten av Norge) Vi må utarbeide begrep som stemmer med Svalbardmiljølova og vi må sette heimle alle kategoriar i Svalbardmiljølova.

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Klækken hotell, 29. oktober 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 11-5 til 11-18 Kommunen skal ha ein arealplan for heile kommunen som viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Omfattar: Hovedføremål for arealbruk, som

Detaljer

Ny plan- og bygningslov ny struktur

Ny plan- og bygningslov ny struktur Ny plandel i plan- og bygningsloven Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Del 2. Spesifikasjon av tegneregler

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Del 2. Spesifikasjon av tegneregler Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Del 2. Spesifikasjon av tegneregler Versjon 1. juli 2009 Innholdsfortegnelse Del 2. Spesifikasjon av tegneregler...1 2 Endringslogg

Detaljer

12 Reguleringsplan. Janicke Nicolaisen. Regionalavdelingen.

12 Reguleringsplan. Janicke Nicolaisen. Regionalavdelingen. 12 Reguleringsplan Janicke Nicolaisen 12 1 Reguleringsplan Definisjon av reguleringsplan Krav om reguleringsplan for store tiltak evt. mindre tiltak der effekten for omgivelsene vil være store, for eksempel

Detaljer

Plan_RPAREALFORMÅL. Plan_Bokstavkoder.docx

Plan_RPAREALFORMÅL. Plan_Bokstavkoder.docx 1001: Bebyggelse og anlegg BA 1110: Boligbebyggelse B 1111: Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse BFS 1112: Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BKS 1113: Boligbebyggelse-blokkbebyggelse

Detaljer

SOSI Plan SOSI-koder og tegneregler Kulturminner Basiskart Bestillerkompetanse. Berit Nordtug, Statens kartverk Steinkjer

SOSI Plan SOSI-koder og tegneregler Kulturminner Basiskart Bestillerkompetanse. Berit Nordtug, Statens kartverk Steinkjer SOSI Plan SOSI-koder og tegneregler Kulturminner Basiskart Bestillerkompetanse Berit Nordtug, Statens kartverk Steinkjer NasjonalArealplanId og VERTNIV Regler for koding som i sosiversjon 4.0, men er utvidet

Detaljer

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla

Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger. Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Universell utforming av uteområder krav og anbefalinger Karen Kjeldsberg Pihl Landskapsarkitekt mnla Hvorfor en standard? Ny plan- og bygningslov Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Regjeringens handlingsplan

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

PARSELL 13. E10 Tjeldsund bru - Elvemo Skånland kommune

PARSELL 13. E10 Tjeldsund bru - Elvemo Skånland kommune E/R/R85 HÅLOGALADEGE PLAKART PARSELL 3 E Tjeldsund bru - Elvemo Skånland kommune TEKIE DATA Fra profil: 5-75 Dimensjoneringsklasse:H3/U-H Fartsgrense: 8 km/ H, 9 km/t H3, 6 km/t U-H ved Tjeldsund kro Trafikkgrunnlag

Detaljer

Veiledning til rapporteringen på skjema 32 i KOSTRA. Forvaltning av landbruksarealer 2015

Veiledning til rapporteringen på skjema 32 i KOSTRA. Forvaltning av landbruksarealer 2015 Veiledning til rapporteringen på skjema 32 i KOSTRA Forvaltning av landbruksarealer 2015 Innledning Kommunenes vedtak om omdisponering av landbruksarealer etter plan- og bygningsloven og jordloven, samt

Detaljer

Endringer i Kart- og planforskriften, nytt i SOSI 4.3 og produktspesifikasjonene

Endringer i Kart- og planforskriften, nytt i SOSI 4.3 og produktspesifikasjonene Endringer i Kart- og planforskriften, nytt i SOSI 4.3 og produktspesifikasjonene Novapoint brukermøte 11.mai 2011 Hilde Johansen Bakken Seniorrådgiver Hvorfor endringer? Fremdeles ganske ny PBL, Plandelen

Detaljer

Tilleggsopplysninger. Gustav puntervoldsgt. 31B, Skarbøvika.

Tilleggsopplysninger. Gustav puntervoldsgt. 31B, Skarbøvika. Tilleggsopplysninger Gustav puntervoldsgt. 31B, Skarbøvika. M:1:1000 ÅLESUND KOMMUNE KARTUTSNITT Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks. målebrevsopplysninger

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

Tilleggsopplysninger. Tuenesvn. 7 B - Ålesund.

Tilleggsopplysninger. Tuenesvn. 7 B - Ålesund. Tilleggsopplysninger Tuenesvn. 7 B - Ålesund. Utskrift https://kartserver.esunnmore.no/webinnsyn/content/printdynaleg.asp?left=350991.5... Side 1 av 1 08.09.2017 ÅLESUND KOMMUNE Eiendom: Hj.haver/Fester:

Detaljer

Orienteringsmøte. Framlegg til kommuneplanen sin arealdel Hjelmelandsdalen, Harpefossen, 17. juni, kl

Orienteringsmøte. Framlegg til kommuneplanen sin arealdel Hjelmelandsdalen, Harpefossen, 17. juni, kl Orienteringsmøte Framlegg til kommuneplanen sin arealdel 2014-2026 Hjelmelandsdalen, Harpefossen, 17. juni, kl. 17.00-18.30 Bakgrunn for framlegg til arealdel Opplegg 1. Presentasjon av framlegget Gjennomgang

Detaljer

KOSTRA-rapportering om friluftsliv

KOSTRA-rapportering om friluftsliv Navn og dato slik: Navn Navnesen, 2. mars 2011 KOSTRA-rapportering om friluftsliv - Behov for gjennomgang av rapportering, datagrunnlag og presisering av hva som skal rapporteres Stein-Owe Hansen, Akershus

Detaljer

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven?

Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Grunnkurs i sykkelplanlegging Hvordan legge til rette for en god planprosess etter Plan- og bygningsloven? Planlegging for sykkel: Viktigste plantyper Planprosess Planframstilling (arealformål og bestemmelser)

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim Ny plandel i plan- og bygningsloven Kursdagene 2009 Trondheim Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser)

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet

Ny plandel av plan- og bygningsloven. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Ny plandel av plan- og bygningsloven Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Miljøverndepartementet Plandelen av plan- og bygningsloven 2 Miljøverndepartementet oktober 2009 Plan- og bygningsloven 86% av

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Arbeidsgruppe for universell utforming av arealplan og SOSI-plandatagruppe (ag9) Fra:

Arbeidsgruppe for universell utforming av arealplan og SOSI-plandatagruppe (ag9) Fra: NOTAT Til: Arbeidsgruppe for universell utforming av arealplan og SOSI-plandatagruppe (ag9) Fra: Wenche Stinessen Tema: Universell utforming av arealplandokument, områdenavn/feltnavn Dato: 23.09.2010 Bakgrunn/hensikt:

Detaljer

Veiledning til rapporteringen på skjema 32 i KOSTRA. Forvaltning av landbruksarealer 2016

Veiledning til rapporteringen på skjema 32 i KOSTRA. Forvaltning av landbruksarealer 2016 Veiledning til rapporteringen på skjema 32 i KOSTRA Forvaltning av landbruksarealer 2016 Innhold: 1. Innledning... 2 2. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter plan- og bygningsloven... 2 3. Omdisponering

Detaljer

"Fredriksten festning"

Fredriksten festning Plan nr: G-712 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Fredriksten festning" Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 28.09.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Nyheter i Novapoint Arealplan

Nyheter i Novapoint Arealplan Novapoint Arealplan Tips og triks for brukere av Novapoint Arealplan Kristin Lysebo, Vianova Systems Nyheter i Novapoint Arealplan Siste versjon av Arealplan 18.10FP1a 32bit 18.10FP1a 64bit 32bit og 64bit

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

LNF(R)-spredt. Veileder

LNF(R)-spredt. Veileder LNF(R)-spredt Veileder Oppdraget Nasjonal veileder for bruk av arealformålet LNF(R) spredt jfr. 11-7 nr. 5b Arealstrategier i samfunnsdelen Framstilling av LNF(R)-spredt i arealplan Tilrettelegge for framtidig/eksisterende

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10:00

Møteinnkalling. Tilleggssaksliste. Formannskapet Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10:00 Møteinnkalling Formannskapet 15.11.2016 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10:00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Koder og presentasjon for hensynssoner i Svalbardplaner (kommer fra reg.plan i resten av Norge)

Koder og presentasjon for hensynssoner i Svalbardplaner (kommer fra reg.plan i resten av Norge) Koder og presentasjon for hensynssoner i Svalbardplaner (kommer fra reg.plan i resten av Norge) Vi må utarbeide begrep som stemmer med Svalbardmiljølova og vi må sette heimle alle kategoriar i Svalbardmiljølova.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Sniksmoen Lindesnes kommune 1 Generelt: 1.1 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. Planområdet er inndelt i reguleringsområder

Detaljer

Orienteringsmøte. Framlegg til kommuneplanen sin arealdel Sørsida, Nordfjordeid krins, 17. juni, kl

Orienteringsmøte. Framlegg til kommuneplanen sin arealdel Sørsida, Nordfjordeid krins, 17. juni, kl Orienteringsmøte Framlegg til kommuneplanen sin arealdel 2014-2026 Sørsida, Nordfjordeid krins, 17. juni, kl. 20-22 Bakgrunn for framlegg til arealdel Opplegg 1. Presentasjon av framlegget Gjennomgang

Detaljer

Y 282400 Y 282500 TEGNFORKLARING Y 282600 Y 282700 Reguleringsplan PBL 2008 Boliger X 6575200 H570_ Renovasjonsanlegg Uthus/naust/badehus Uteoppholdsareal Bolig/forretning Kjøreveg Gang/sykkelveg Kai Parkering

Detaljer

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 11/2476 Arkivkode: PLANR 1005 Sakstittel: PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG

Detaljer

Plankonferanse Agder. Reguleringsplanlegging. Utforming av reguleringsplaner: Arealbruksformål, planbestemmelser og hensynssoner. v/ Jan Martin Ståvi

Plankonferanse Agder. Reguleringsplanlegging. Utforming av reguleringsplaner: Arealbruksformål, planbestemmelser og hensynssoner. v/ Jan Martin Ståvi Plankonferanse Agder Reguleringsplanlegging Utforming av reguleringsplaner: Arealbruksformål, planbestemmelser og hensynssoner v/ Jan Martin Ståvi Kristiansand, 25. januar 2016 Plansystemet: Nivå: Retningslinjer

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Forslag til detaljregulering Forslag til planbestemmelser Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Region øst Prosjekt Vestoppland 6.6.217 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016

Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016 Notat om byggegrenser langs sjø og vassdrag, Høst 2016 Dette notatet skal gi en kort forklaring av hvordan man skal forstå de fastsatte byggegrensene og hvordan man skal forstå regelverket med byggegrenser.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Kilsund - Vatnebu

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Reguleringsplan for Kilsund - Vatnebu ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Reguleringsplan for Kilsund - Vatnebu Arkivsak: 2010/10110 Arkivkode: 3432r3 Vedtatt i Arendal bystyre: 18.11.2010, sak 138/10 Bestemmelsene er sist revidert: 12.05.2010

Detaljer

NOTAT. Gjeldende planer innenfor planområdet for plan Sola kommune, planseksjonen. Marita Skorpe. Dato/Rev:

NOTAT. Gjeldende planer innenfor planområdet for plan Sola kommune, planseksjonen. Marita Skorpe. Dato/Rev: Til: Sola kommune, planseksjonen Fra: Marita Skorpe Dato/Rev: 2014-12-11 Gjeldende planer innenfor planområdet for plan 0542 Plan 0024 Deler av Røyneberg og Skadberg, vedtatt 10.3.1977. Størstedelen av

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG I KVALØYVÅGEN, EIENDOMMEN 79/2 M.FL. PLAN NR. 1742

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG I KVALØYVÅGEN, EIENDOMMEN 79/2 M.FL. PLAN NR. 1742 Tromsø kommune BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR REISELIVSANLEGG I KVALØYVÅGEN, EIENDOMMEN 79/2 M.FL. PLAN NR. 1742 Dato:... 13.12.11 Dato for siste revisjon:... 14.03.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai. Sluttbehandling PLANBESTEMMELSER. Kommune: Alta. Nasjonal arealplan-id:

Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai. Sluttbehandling PLANBESTEMMELSER. Kommune: Alta. Nasjonal arealplan-id: PLANBESTEMMELSER Sluttbehandling Prosjekt: Fv. 19 Nyvoll fergekai Kommune: Alta Region nord Alta kontorsted 9. september 2015 Nasjonal arealplan-id: 201220120011 REGULERINGSPLANBESTEMMELSER Nasjonal arealplan-id:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua mm., del av område R5 Versjon 08.12.11 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Miljøgate i Sokna og ny rv. 7 Sokna-Ørgenvika. Bestemmelser til reguleringsplan xx-xx Rv. 7 Sokna - Ørgenvika

Miljøgate i Sokna og ny rv. 7 Sokna-Ørgenvika. Bestemmelser til reguleringsplan xx-xx Rv. 7 Sokna - Ørgenvika Ringerike kommune Miljøgate i Sokna og ny rv. 7 Sokna-Ørgenvika. Bestemmelser til reguleringsplan xx-xx Rv. 7 Sokna - Ørgenvika Bestemmelsene er vedtatt: Bestemmelsene er sist revidert: 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

Planbestemmelser STAVASANDEN

Planbestemmelser STAVASANDEN Planbestemmelser 195 - STAVASANDEN Arkivsak: 10/74 Arkivkode: PLANR 195 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR STAVASANDEN Godkjent i Karmøy kommunestyre 20.3.2012 sak 21/12. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

Innspill til kommuneplanens arealdel Porsgrunn kommune

Innspill til kommuneplanens arealdel Porsgrunn kommune Innspill til ens arealdel 2018-2030 Porsgrunn kommune 11. januar 2018 Ønsket Gårds- og bruksnr Dokumentnummer Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 99 Porsgrunn 382/208 - Landbruks-, kommune

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer PLANENS DETALJREGULERING FOR MØLLENES NÆRINGSOMRÅDE NAVN Plannummer 20070002 Arkivsak 07/137 Vedtatt Forslag ved 23.08.16 Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling, dato 1 av 6 1 Planens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR FLESJÅ - GNR 114 BNR 1 OG GNR 113 BNR 2, MIDSUND KOMMUNE 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge området til rette for fritidsbebyggelse. 2

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Orienteringsmøte. Framlegg til kommuneplanen sin arealdel Hjelle krins, 27. mai, kl

Orienteringsmøte. Framlegg til kommuneplanen sin arealdel Hjelle krins, 27. mai, kl Orienteringsmøte Framlegg til kommuneplanen sin arealdel 2014-2026 Hjelle krins, 27. mai, kl. 17-19 Bakgrunn for framlegg til arealdel Opplegg 1. Presentasjon av framlegget Gjennomgang av ulike byggeområde

Detaljer

Saksnr og arealplan-id Saksnr , Arealplan-ID FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD

Saksnr og arealplan-id Saksnr , Arealplan-ID FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD TILBAKEMELDINGSSKJEMA - GIS-KONTROLL Mal: BKDOK-2009-01229 Saksnr og arealplan-id Saksnr 201303945, Arealplan-ID 64210000 Plannavn FANA. GNR 82 BNR 9 M.FL., HATLESTAD Plantype Detaljregulering Kontrollanledning

Detaljer

Midlertidig anleggsområde og underliggende formål

Midlertidig anleggsområde og underliggende formål 12.03.2015 Midlertidig anleggsområde og underliggende formål Lisa Sklett, planregisteransvarlig ved Geomatikk, Fredrikstad kommune Hensynssone 910 pbl 11-8 f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE Dato: 24.05.2011 Sist revidert: dd.mm.åååå Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Roa Ordfører 1 Planens formål

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver

Vannseminar. Vannforskriften og annet lovverk. Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven. John Haugen Rådgiver Vannseminar Vannforskriften og annet lovverk Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven John Haugen Rådgiver Miljøtilstand i vassdrag Verktøykassa i Plan- og bygningsloven Særlover: Forurensningsloven Forurensningsforskriften

Detaljer

God planlegging i strandsonen

God planlegging i strandsonen God planlegging i strandsonen Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen Hell Nasjonale forventninger om at. Fylkeskommunene vurderer behov for kystsoneplan i regional planstrategi og om nødvendig utarbeider/reviderer

Detaljer

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA REGULERINGSBESTEMMELSER TIL E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA PLANID: 201404 BOKN KOMMUNE Dato 4.12.2014 Revidert: 24.03.2015 AVGRENSING De

Detaljer

MAL OPPSETT REGULERINGSBESTEMMELSER

MAL OPPSETT REGULERINGSBESTEMMELSER MAL OPPSETT REGULERINGSBESTEMMELSER Informasjon til forslagsstiller: Dette dokumentet viser oppsett på bestemmelser, samt en kort veiledende tekst (kursiv) til enkelte av bestemmelsene. Tønsberg kommune

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Revisjon av kart- og planforskriften

Revisjon av kart- og planforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet Revisjon av kart- og planforskriften Hilde Johansen Bakken Bergen 15.02.2017 Litt om Bakgrunn for revisjonen Historikk Klimatilpasning (NOU) Økt satsing på digitalisering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Storfjord kommune Reguleringsplan for Oldersletta boligfelt Detaljplan REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsområdet Dato: 14. juli 2017 1 INNHOLD 1 Generelt 03 1.1 Gyldighetsområde 03 1.2 Hovedhensikt med

Detaljer

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner:

Innenfor angitt reguleringsgrense erstatter reguleringsplanen deler av følgende tidligere arealplaner: Dato: 12.06.2017 Saksnr/løpenr: Klassering: Detaljreguleringsplan for Fergeland veg. Reguleringsbestemmelser vedtatt åå Forslagsstiller:

Detaljer

TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN

TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN Tomteområde v/ Sætrum Oppdrag: 80212093 Prisantydning: 3.500.000,- Meget attraktiv beliggenhet med nydelig utsikt DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 2010/11/24 AREALPLANLEGGINGENS INNHOLD 1 PLANKARTETS BESTANDDELER 3 Arealformål Grenselinjer Hensynssoner Påskrift TRIKK TIL TONSENHAGEN 4 Finn Bjerke

Detaljer

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer:

Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Åsen gård, forslag til reguleringsplan REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 09.01.2010 Dato for siste revisjon av plankartet: 16.03.2010 Dato for siste revisjon av

Detaljer

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_

Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_ Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Gulen, gnr 131 bnr 1, 2 mfl. Ortneset Nasjonal arealplan-id 1411_2014006 Saksnummer 14/1517 PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) PLANENS

Detaljer