Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister"

Transkript

1 Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 Spesifikasjon for tegneregler Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr.1. juli 2014 Eksisterende arealformål Nytt arealformål Side 1 av 32

2 Innholdsfortegnelse 2.1 Formålsfarger Bruk av symboler Tegneregler for kommuneplan Koder og presentasjon for arealformål i kommuneplan Koder og presentasjon for hensynssoner i kommuneplan, flater Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i kommuneplan Tegneregler for reguleringsplan Koder og presentasjonsregler for reguleringsplan Koder og presentasjon for hensynssoner i reguleringsplan Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i reguleringsplan Tegneregler som gjelder eldre versjoner (pbl 2008) Kommuneplan Reguleringsplan Tegneregler som gjelder versjon 4.1 til og med Reguleringsplan Forholdet til digitalt planregister Endringslogg Del Side 2 av 32

3 Del 2 Spesifikasjon av tegneregler Del 2 av Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister omfatter tegneregler for innhold i arealplan jf pbl. 6-2, 6-3, 6-4, 8-1, 8-5, kap. 11 og 12 med videre detaljering fastsatt i forskrift og SOSI-standard (SOSI-standarden er fastsatt av Statens kartverk = Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon). Spesifikasjonen definerer hvordan ulike objekter med egenskaper skal presenteres både på plankartet for den enkelte plan og ved sammenstilling av flere arealplaner i digitalt planregister både på skjerm og ved utplott. Nærmere spesifikasjon for plankart er i del 1, spesifikasjon for digitalt planregister er i del 4. Denne spesifikasjonen må benyttes sammen med SOSI-standard kapittel Plan. Standarden gir en fullstendig oversikt over hvordan geometrien i arealplaner skal kodes. 2.1 Formålsfarger Ved fastsettelse av farger for arealformål, er det lagt vekt på å bruke farger som er lett å skille fra hverandre. Med hensyn på at planer også skal presenteres på nett er fargene tilpasset også dette. Det er benyttet såkalte web-sikre farger, som er en fargepalett med 216 farger og som er utarbeidet etter mange års erfaring med Internett. På Internett har fargetoner en tendens til å se annerledes ut avhengig av hvilken nettleser som benyttes. Også ulikt utstyr (PC-skjerm, plottere, videokanoner) og programvare, kan vise samme fargetone forskjellig. Fordelen med denne fargepaletten er et det er relativt stor avstand mellom fargetonene i skalaen. Den har derfor nytte også utenfor Internett, siden den gjør det enklere å skille mellom ulike formålsfarger. Fargene i paletten er i html gitt som en hexadesimal kode som enkelt og riktig kan konverteres til RGB. Her er noen eksempler på farger angitt med hexadesimal kode og RGB-kode: Svart; Hx / RGB Hvit; Hx FFFFFF / RGB Rød; Hx FF0000 / RGB Blå; Hx 0000FF / RGB Fiolett; Hx 9900FF / RGB Trykkerier benytter CMYK-fargepalett i sine systemer. Disse kodene er derfor også lagt inn i standarden, men det anbefales å ikke benytte CMYK-farger hvis data skal publiseres på web. Denne paletten har ikke tilstrekkelig fargemetning i fargetonene til at disse konverteres riktig til websikre RGB-verdier. Det oppfordres til å benytte hexadesimale koder eller RGB-fargepalett hvis det er mulighet for det. 2.2 Bruk av symboler Nytt for plandata i SOSI versjon 4.1 og nyere er at det kan benyttes symboler også på enkelte av formålene i stedet for bokstavkoder/tekst. Det er utarbeidet en symbolfont som inkluderer alle standardiserte symboler for plandata, også for eldre sosiversjoner. Symbolfonter kan lastes ned fra Statens kartverk; 2.3 Tegneregler for kommuneplan Koder og presentasjon for arealformål i kommuneplan Side 3 av 32

4 Eksisterende arealformål Nytt arealformål Formål SOSI-kode Fargekode Fargekode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK 1. Bebyggelse og anlegg (1000) Bebyggelse og anlegg 1001 FFCC E6B Boligbebyggelse 1110 FFFF FFFF Fritidsbebyggelse 1120 FFCC FFCC Sentrumsformål 1130 CC Kjøpesenter 1140 CC99CC Forretninger 1150 CCCCFF FF Offentlig eller privat tjenesteyting 1160 FF FF Fritids- og turistformål CC Råstoffutvinning 1200 CC AC Næringsbebyggelse 1300 CC99FF CC Idrettsanlegg CC Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 1500 FF CC Uteoppholdsareal CC Grav og urnelund 1700 CC Kombinert bebyggelse og anleggsformål ) FFCC00 FFFFFF ) E6B800 FFFFFF Side 4 av 32

5 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur SOSI-kode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK (2000) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) 2001 CCCCCC Veg 2010 Bane 2020 CC Lufthavn 2030 CCCCCC Havn CCCC B1B Hovednett for sykkel 2050 FFCCCC FF Kollektivnett 2060 CC Kollektivknutepunkt 2070 CC Parkering 2080 B9B9B Trase for teknisk infrastruktur 2100 FFCC FF Kombinerte formål for samferdselsanlegg 1) CCCCCC 2800 og/eller teknisk infrastrukturtraseer FFFFFF ) FFFFFF Grønnstruktur (3000) Grønnstruktur FF CC Naturområde 3020 Turdrag 3030 Friområde 3040 Park 3050 Kombinerte grønnstrukturformål ) 99FF99 FFFFFF ) FFFFFF Side 5 av 32

6 SOSI-kode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK 4. Forsvaret (4000) Forsvaret 4001 CCCC Ulike typer militære formål 4010 Skytefelt/øvingsområde 4020 Forlegning/leir 4030 Kombinerte militære formål ) CCCC99 FFFFFF ) FFFFFF Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (5000) LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 5100 CCFF FF LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv CCFFCC FF Spredt boligbebyggelse 5210 Spredt fritidsbebyggelse 5220 Spredt næringsbebyggelse 5230 Side 6 av 32

7 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (6000) SOSI-kode Hex RGB CMYK Hex RGB CMYK Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6001 CCFFFF FFFF Ferdsel CCFF CC Farled 6200 Småbåthavn 6230 Fiske FF FFFF Akvakultur 6400 FFCCFF CC99CC Drikkevann CCFF FF Naturområde FFFF DFDF Friluftsområde 6700 Kombinerte formål i sjø og vassdrag med 1) CCFFFF 6800 eller uten tilhørende strandsone FFFFFF ) 66FFFF FFFFFF ) Bredde på stripene i kombinasjoner; 2,5 Symbol er ikke påkrevet, men kan brukes om man ønsker det Side 7 av 32

8 2.3.2 Koder og presentasjon for hensynssoner i kommuneplan, flater Tabellen nedenfor viser signatur for formålsflater. Se også kapittel for signatur på linjer i hensynssoner. Flater Objekttype/Egenskap SOSI-kode Flatesignatur, nåværende Flatesignatur, fremtidig Anmerkning KpFareSone 310, 320, 330, 350, 360,370, 380, 390 FF0000, Rød fet strek. Vinkel 50 gon, avstand 8. linjetykkelse, 0,5. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring KpSikringSone 110, 120, 130, 190 KpStøySone KpInfrastrukturSone 210, 380, 220, , , 430, 440, ,svart. Vinkel 350 gon, avstand 10, linjetykkelse 0,15. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring KpGjennomføringSone 810, 820, 830 KpAngittHensynSone 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, /FF0000,svart. Vinkel 50 gon, avstand 10, linjetykkelse 0,15 Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring KpBåndleggingSone (Arealst 1 og KpDetaljeringSone (Videreføring av reg.plan) Små flater, alle hensynssoner 710, 720, 730, 735, 740, /FF0000,svart/rød. Vinkel 100/200 gon, avstand 12, linjetykkelse 0,15. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssoner spesifiseres i tegnforklaring , svart. Vinkel 100 gon, avstand 10, linjetykkelse 0,15 Bakgrunn; Hvit. Tekst på hensynssoner spesifiseres i tegnforklaring Bruk farge, skravurtype og vinkel som angitt på hensynssonene, men reduser avstand mellom linjene til det halve. Side 8 av 32

9 2.3.3 Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i kommuneplan Skitrekk (1143) og Taubane (1155) har inngått i SOSI versjon 4.0, men har manglet symbol. Disse er nå lagt inn med symbol. Øvrige linjer og symboler fra SOSI versjon 4.0 videreføres. Linjesymbol Objekttype/Egenskap Strektykkelse Lengde Mellom Farge RGB Symbol Anmerkning KpGrense 1,0 5,0 2,0 Benyttes som avgrensing av KpDetaljeringSone mot kommuneplanens arealdel. KpArealGrense 0,18 KpFareGrense KpSikringGrense KpStøyGrense KpAngittHensynGrense KpGjennomføringGrense KpInfrastrukturGrense KpBåndleggingGrense KpDetaljeringGrense 0,5 4 1,5 KpBestemmelseGrense 0,5 2 2 Benyttes som avgrensning av alle hensynssoner KpRegulertHøyde 0,20 2,0 1,0 Side 9 av 32

10 Linjesymbol KpSamferdselLinje/..TYPESAMFLINJE SOSI - kode Symbol-beskrivelse Lengde (mm) Mellomrom (mm) Nåværende Farge RGB (svart) hvis ikke annet er angitt Fremtidig Farge RGB (rød) Vertniv Vertniv Vertniv Vertniv Tykkelse :50 Tunnel 1 På bakken 2 Bro mv. 3 Tunnel 1 På bakken 2 Bro mv. 3 Fjernveg ,40 2,5 3,6 1,8 1,5 Hovedveg ,35 1,8 2,7 1,2 0,9 Samleveg ,25 1,2 1,7 0,55 0,45 Adkomstveg ,20 0,5 0,8 0,25 0,25 Gang/sykkelveg 1130 Sykkelveg 1131 (Ø) 0,20 (Ø 0,20 1,0 0,4 0,7 1,0 0,4 0,7 Gangveg ,15 0,25 0,35 0, ,35 0,4 Turveg/turdrag ,15 0,50 0, ,35 0,5 0.5 Skitrekk 1) ,10 0,3 Jernbane ,25 1,2 1,5 0,5 0,4 Sporveg ,20 0, ,3 0,5 Taubane 1) ,20 Kollektivtrasé ,20 1,0 1,3 0, RGB RGB RGB Farled , Småbåtled ,2 0,5 0.4 Motorferdsel i utmark ,4 0,3 1,0 Side 10 av 32

11 Tegneregel for forsøksordning med snøscooterløyper for fornøyelseskjøring (Forsøksloven 199 Scooterløyper for fornøyelseskjøring 3) ,4 (blå) (svart) RGB RGB KpJuridiskLinje/..KPJURLINJE Byggegrense ,35 2,0 2,0 Forbudsgrense sjø ,35 Forbudsgrense vassdrag ,35 Strandlinje sjø ,35 5,0 2.0 Strandlinje vassdrag ,35 5,0 2,0 Midtlinje vassdrag ,15 4,0 2,0 Markagrense (gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)) ,35 5,0 2,0 RGB RGB RGB RGB RGB RGB KpInfrastrukturLinje/..KPINFRASTRUKTUR LINJE Vann ,1 2,0 1.0 Avløp ,1 2,5 0,5 Kraftledning ,25 3,0 1,5 Overvannstrasé ,1 2,0 0,5 Punktsymbol KpSamferdselPunkt/ Side 11 av 32

12 ..TYPESAMFPUNKT Vegkryss 1129 Kollektivknutepunkt 1159 Side 12 av 32

13 2.4 Tegneregler for reguleringsplan Koder og presentasjonsregler for reguleringsplan Side 13 av 32

14 Formål SOSI-kode Kortform Fargekode Hex 1. Bebyggelse og anlegg (1000) Fargekode RGB Fargekode CMYK Bebyggelse og anlegg 1001 FFCC Boligbebyggelse 1110 FFFF Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 1111 FFFF Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 1112 FFFF Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 1113 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse 1119 Fritidsbebyggelse 1120 FFCC Fritidsbebyggelse-frittliggende 1121 FFE7AE Fritidsbebyggelse-konsentrert 1122 FFCC Fritidsbebyggelse-blokk 1123 Kolonihage 1124 Sentrumsformål 1130 Sentrumsformål CC Kjøpesenter 1140 Kjøpesenter CC99CC Forretninger 1150 Forretninger CCCCFF Offentlig eller privat tjenesteyting 1160 Tjenesteyting FF Barnehage 1161 Barnehage Undervisning 1162 Undervisning Institusjon 1163 Institusjon Kirke/annen religionsutøvelse 1164 Religionsutøvelse Forsamlingslokale 1165 Forsamlingslokale Side 14 av 32

15 Administrasjon 1166 Administrasjon Annen offentlig eller privat tjenesteyting 1169 Fritids- og turistformål 1170 Fritid/Turistformål 9999CC Utleiehytter 1171 Utleiehytter Fornøyelsespark 1172 Fornøyelsespark Campingplass 1173 Campingplass Leirplass 1174 Leirplass Råstoffutvinning 1200 Råstoffutvinning CC Steinbrudd og masseuttak 1201 Steinbrudd/masseuttak Næringsbebyggelse 1300 Næringsbebyggelse 9966FF Kontor 1310 Kontor CC99FF Hotell/overnatting 1320 Hotell Bevertning 1330 Bevertning Industri 1340 Industri CC66FF Lager 1350 Lager Bensinstasjon/vegserviceanlegg 1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg Annen næring FF Idrettsanlegg 1400 Idrett 99CC Skianlegg 1410 Skianlegg Skiløypetrasé 1420 Skiløype Idrettsstadion 1430 Idrettsstadion Nærmiljøanlegg 1440 Nærmiljøanlegg 99CC Golfbane 1450 Golfbane CCFF Side 15 av 32

16 Motorsportanlegg 1460 Motorsport Skytebane 1470 Skytebane Andre idrettsanlegg CC Andre typer bebyggelse og anlegg 1500 FF Godsterminal 1501 Godsterminal Godslager 1502 Godslager Energianlegg 1510 Energianlegg Fjernvarmeanlegg 1520 Fjernvarmeanlegg Vindkraftanlegg 1530 Vindkraftanlegg Vann- og avløpsanlegg 1540 Vann- og avløpsanlegg Vannforsyningsanlegg 1541 Vannforsyningsanlegg Avløpsanlegg 1542 Avløpsanlegg Renovasjonsanlegg 1550 Renovasjonsanlegg Øvrige kommunaltekniske anlegg 1560 Telekommunikasjonsanlegg 1570 Telekommunikasjonsanl. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 1587 Småbåtanlegg Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 1588 Uthus/naust/badehus 1589 Uthus/naust/badehus Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg 1590 Øvrige anlegg Uteoppholdsareal 1600 Uteopphold 66CC Lekeplass 1610 Lekeplass Gårdsplass 1620 Gårdsplass Parsellhage 1630 Parsellhage Side 16 av 32

17 Annet uteoppholdsareal 1690 Annet uteopphold Grav- og urnelund 1700 Grav- og urnelund CC Krematorium 1710 Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund 1730 Kombinert bebyggelse og anleggsformål ) FFCC00 FFFFFF Bolig/forretning 1801 Bolig/forretning/kontor 1802 Bolig/tjenesteyting 1803 Bolig/kontor 1804 Forretning/kontor 1810 Forretning/kontor/Industri 1811 Forretning/industri 1812 Forretning/kontor/tjenesteyting 1813 Forretning/tjenesteyting 1814 Næring/tjenesteyting 1824 Kontor/lager 1825 Industri/lager 1826 FFFF00 CCCCFF FFFF00 CCCCFF CC99FF FFFF00 FF9999 FFFF00 CC99FF CCCCFF CC99FF CCCCFF CC66FF CC99FF CCCCFF CC66FF CCCCFF CC99FF FF9999 CCCCFF FF FF FF9999 CC99FF 9966FF CC66FF FFCC Side 17 av 32

18 Kontor/industri 1830 CC99FF CC66FF Kontor/tjenesteyting 1831 CC99FF FF Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 1) FFCC hovedformål FFFF Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2000) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) 2001 (S) Veg 2010 Veg CCCCCC Kjøreveg 2011 Kjøreveg Fortau 2012 Fortau FFCCCC Torg 2013 Torg Gatetun 2014 Gatetun F0DDDB Gang-/sykkelveg 2015 Gang/sykkelveg Gangveg/gangareal/gågate 2016 Gangveg (G) Sykkelveg/-felt 2017 Sykkelveg/sykkelfelt Annen veggrunn - tekniske anlegg 2018 Annen veggrunn Annen veggrunn - grøntareal Bane (nærmere angitt baneformål) 2020 Bane CC Trasé for jernbane 2021 Jernbane Trase for sporveg/forstadsbane 2022 Sporveg Trase for taubane 2023 Taubane Stasjons-/terminalbygg 2024 Stasjons-/terminalbygg Holdeplass/plattform 2025 Holdeplass Side 18 av 32

19 Leskur/plattformtak 2026 Leskur/plattformtak Tekniske bygg/konstruksjoner 2027 Tekniske bygg Annen banegrunn - tekniske anlegg 2028 Annen banegrunn Annen banegrunn - grøntareal Lufthavn 2030 Lufthavn Lufthavn - landings-/taxebane 2031 Lufthavn - terminalbygg 2032 Lufthavnterminal Lufthavn - hangarer/administrasjonsbygg 2033 Lufthavn/adm.bygg Landingsplass for helikopter 2034 Havn 2040 Havn 99CCCC Kai 2041 Kai Havneterminaler 2042 Havneterminal Havnelager 2043 Havnelager Hovednett for sykkel 2050 Hovednett for sykkel FFCCCC Kollektivnett 2060 Kollektivnett CC Trase for nærmere angitt kollektivtransport 2061 Kollektivtransport Kollektivknutepunkt 2070 Kollektivknutepunkt Kollektivanlegg 2071 Kollektivanlegg Kollektivterminal 2072 Kollektivterminal Kollektivholdeplass 2073 Kollektivholdeplass Pendler- /innfartsparkering 2074 Parkering 2080 Parkering B9B9B Rasteplass 2081 Rasteplass Side 19 av 32

20 Parkeringsplasser 2082 Parkeringshus/ -anlegg 2083 Parkeringshus Trase for teknisk infrastruktur 2100 FFCC Energinett 2110 Energinett Fjernvarmenett 2120 Fjernvarmenett Vann- og avløpsnett 2140 Vann-/avløpsledning Vannforsyningsnett 2141 Vannforsyningsnett Avløpsnett 2142 Avløpsnett Overvannsnett 2143 Overvannsnett Avfallssug 2150 Avfallssug Telekommunikasjonsnett 2160 Telekommunikasjonsnett Andre teknisk infrastrukturtraseer 2180 Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer 2190 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 1) CCCCCC 2800 infrastrukturtraser FFFFFF Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert 1) CCCCCC 2900 med andre gitte hovedformål FFCC Grønnstruktur (3000) Grønnstruktur FF Naturområde 3020 Naturområde Turdrag 3030 Turdrag Turveg 3031 Turveg Friområde 3040 Friområde Side 20 av 32

21 Badeplass/ -område 3041 Badeplass Park 3050 Park Vegetasjonsskjerm 3060 Vegetasjonsskjerm Kombinerte grønnstrukturformål ) 99FF99 FFFFFF Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål ) 66CC66 99FF Forsvaret (4000) Forsvaret 4001 Forsvaret CCCC Ulike typer militære formål 4010 Militære formål Skytefelt/øvingsområde 4020 Skytefelt/øvingsområde Forlegning/leir 4030 Forlegning Kombinerte militærformål ) CCCC99 FFFFFF Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål ) CCCC99 CCFF Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (5000) LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag ) CCFF Landbruksformål 5110 Landbruk Jordbruk 5111 Jordbruk Skogbruk 5112 Skogbruk Seterområde 5113 Seterområde 33FF Gartneri 5114 Gartneri Side 21 av 32

22 Pelsdyranlegg 5115 Pelsdyr Naturformål 5120 Naturformål 99FF Friluftsformål 5130 Friluftsformål Reindriftsformål 5140 Reindrift LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv LNFR-areal for B/F/N CCFFCC Spredt boligbebyggelse 5210 Spredt fritidsbebyggelse 5220 Spredt næringsbebyggelse 5230 Naturvern 5300 Naturvern 00CC Jordvern 5400 Jordvern Særlige landskapshensyn 5500 Særlige landskapshensyn Vern av kulturminner og kulturmiljø 5600 Vern kulturminner /kulturmiljø LNFR-formål kombinert med andre angitte hovedformål 5900 CCFF99 FFFFFF Bruk og vern av sjø og vassdrag (6000) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6001 CCFFFF Ferdsel 6100 Ferdsel 66CCFF Farled 6200 Farled Havneområde i sjø 6220 Havneområde i sjø Småbåthavn 6230 Småbåthavn Bøyehavn 6240 Bøyehavn Fiske ) 6699FF Side 22 av 32

23 Fiskebruk 6310 Fiskebruk 9966FF Kaste- og låssettingsplasser 6320 Kaste- og låssettingsplasser 6699FF Oppvekstområde for yngel 6330 Oppvekstområde yngel Akvakultur 6400 Akvakultur FFCCFF Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag 6410 Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende landanlegg 6420 Drikkevann 6500 Drikkevann 3399FF Naturområde 6600 Naturområde 99FFFF Naturområde i sjø og vassdrag 6610 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6620 Friluftsområde 6700 Friluftsområde Friluftsområde i sjø og vassdrag 6710 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 6720 Idrett/vannsport 6760 Idrett/Vannsport 66CCCC Badeområde 6770 Badeområde 66FFFF Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende 1) CCFFFF 6800 strandsone FFFFFF Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone 1) CCFFFF 6900 kombinert med andre angitte hovedformål 66FFFF 1) Bredde på stripene i signaturen; 2, Bredde på stripene i signaturen; 3 3) Symbol skal brukes hvis nye snøskuterløyper skal planlegges Side 23 av 32

24 2.4.2 Koder og presentasjon for hensynssoner i reguleringsplan Tabellen nedenfor viser signatur for formålsflater. Se også kapittel for signatur på linjer i hensynssoner. Flater Objekttype/Egenskap SOSI-kode Flatesignatur, nåværende Anmerkning RpFareSone 310, 320, 330, 350, 360, 370, 380, 390 FF0000, Rød fet strek. Vinkel 50 gon, avstand 4. linjetykkelse, 0,5 Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring RpSikringSone 110, 120, 130,140, 190 RpStøySone RpInfrastrukturSone 210, 220, 230, , 430, 440, ,svart. Vinkel 350 gon, avstand 5, linjetykkelse 0,15. Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring RpGjennomføringSone 810, 820, 830 RpAngittHensynSone RpBåndleggingSone 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, , 720, 730, 735, 740, /FF0000,svart. Vinkel 50 gon, avstand 5, linjetykkelse 0,15 Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring ,svart. Vinkel 100/200 gon, avstand 6, linjetykkelse 0,15 Bakgrunn; Formålsfarge(r). Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring RpDetaljeringSone , svart. Vinkel 100 gon, avstand 6, linjetykkelse 0,15 Bakgrunn: Hvit. Tekst på hensynssone spesifiseres i tegnforklaring Små flater, alle hensynssoner Bruk farge, skravurtype og vinkel som angitt på hensynssonene, men reduser avstand mellom linjene. Side 24 av 32

25 2.4.3 Koder og presentasjon for andre juridiske flater, linjer og punkter i reguleringsplan Sikringsgjerde (1235) har inngått i versjon 4.0 av SOSI-standarden, men manglet symbol. Den er nå inkludert med symbol. Grense for fareområde (1205), grense for restriksjonsområde (1206), grense for bevaringsområde (1207), grense for fornyelsesområde (1208) og grense for rekkefølgeområde (1209) utgår. Alle erstattes av grense for hensynssone. Øvrige linjer og symboler fra SOSI versjon 4.0 videreføres. Flater Objekttype/Egenskap Strek lengde Avstan d strek Mellom striper Flatesignatur, nåværende Anmerkning RpBestemmelseOmråde 2 2,0 5,0 Flatesignatur benyttes kun for midlertidig anleggsområde. Skravur fjernes så snart anleggsperioden er over. Flaten avgrenses med RpBestemmelseGrense Beskrivelse symboler Linjesymbol Stipling Tykkel SOSIkode (mm) (mm) Lengde Mellom se (mm) Symbol Farge Merknader RpGrense 1,0 5,0 2,0 RGB RpFormålGrense 0,35 RGB RpSikringGrense, RpStøyGrense RpFareGrense, RpInfrastrukturGrense, RpAngittHensynGrense, RpBåndleggingGrense, RpGjennomføringGrense, RpDetaljeringGrense, 0,6 4,0 1,5 RGB RpBestemmelseGrense 0,5 2,0 2,0 RGB Område gitt bestemmelser avgrenses med en linje. Ingen flatesignatur. Tidligere avgrensningslinje for fornyelsesområder. Side 25 av 32

26 RpRegulertHøyde 0,25 2,0 1,0 RGB RpJuridiskLinje/..RPJURLINJE Regulert tomtegrense ,25 RGB Eiendomsgrense som skal oppheves ,20 2,0 1,5 RGB Bygg, kulturminner, mm som skal bevares ,0 RGB Byggegrense ,35 4,0 2,0 RGB Planlagt bebyggelse ,35 RGB Bebyggelse som inngår i planen ,5 RGB Bebyggelse som forutsettes fjernet ,20 2,0 2,0 RGB Linjetype som tidligere, men suppleres med linjer i bygningens diagonaler. Regulert senterlinje ,18 8,0 2,0 RGB Frisiktlinje ,18 2,0 1,0 RGB Nytt navn. Regulert kant kjørebane ,20 4,0 1,0 RGB Regulert kjørefelt ,35 2,5 2,0 RGB Regulert parkeringsfelt ,35 1,5 1,0 RGB Regulert fotgjengerfelt ,35 1,0 0,5 RGB Regulert støyskjerm ,35 5,0 RGB Regulert støttemur ,20 RGB Tverrstreken viser murens fallretning. Sikringsgjerde ,35 RGB Side 26 av 32

27 Bru ,5 5,0 1,0 RGB Tunnel ,5 1,0 1,0 RGB Brukar markeres med RPJURPUNKT 1251 tegnes målestokksriktig størrelse med og plassering, på land og/eller i sjøen. Bruas maksimale bredde markeres med stiplet linje. Tunnellinnslag markeres med RPJURPUNKT Tunnellens maksimale bredde markeres med stiplet linje. og Måle og avstandslinje ,2 RGB Strandlinje sjø ,0 5,0 2,0 RGB Strandlinje vassdrag ,0 5,0 2,0 RGB Midtlinje vassdrag ,35 4,0 2,0 RGB Som regulert senterlinje (1221) Markagrense (gjelder kun lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)) ,0 5,0 2,0 RGB Punktsymbol RpJuridiskPunkt/..RPJURPUNKT Tillatt geometri;.symbol for å ta vare på symbolets retning. Vegstengning/fysisk kjøresperre 1231 RGB Stenging av avkjørsel 1241 RGB Avkjørsel 1242 RGB Innkjøring 1243 RGB Utkjøring 1244 RGB Brukar 1251 RGB Tunellåpning 1253 RGB Side 27 av 32

28 Eksisterende tre som skal bevares 1271 RGB Ca. 5 meters diameter på sirkel rundt tre Regulert nytt tre 1272 RGB Regulert møneretning 1273 RGB Side 28 av 32

29 2.5 Tegneregler som gjelder eldre versjoner (pbl 2008) Planer som er etablert etter versjon 4.1 eller 4.2 vil ha formål som utgår eller er flyttet i versjon 4.3.Formål som utgår vil finnes bare for versjon 4.1 og 4.2 og tegnes ut som tegnereglene nedenfor viser. Formål som flyttes til annen hovedgruppe i versjon 4.3 skal tegnes ut som vist nedenfor i versjon 4.1 og 4.2, men har fått ny tegneregel i versjon Kommuneplan Formål gyldige for versjon 4.1 og 4.2 Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 5001 CCFF FF Reguleringsplan Formål gyldige for versjon 4.1 og 4.2 Næring/kontor FF CC99FF Næring/kontor/industri FF CC99FF CC66FF Næring/industri FF CC66FF Næring/kontor/tjenesteyting FF CC99FF FF Landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 5001 CCFF Side 29 av 32

Utført dato Endring Utført av

Utført dato Endring Utført av Forslag 3, tegneregler for formålsflater Reguleringsplan/detaljering Endringslogg Utført dato Endring Utført av 16.04.2009 28.04.2009 Fjernet fargekode for kode 1000 (benyttes kun for generalisering) Farge

Detaljer

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter Svalbardmiljøloven

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter Svalbardmiljøloven Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter Svalbardmiljøloven Spesifikasjon fastsatt 1. maix.mnd 2012, med endringer senest pr x.mnd åååå Merknad [HiBa1]: Byttes ut, plankarteks. fra Svalbard skal

Detaljer

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter svalbardmiljøloven

Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter svalbardmiljøloven Spesifikasjon for tegneregler Arealplaner etter svalbardmiljøloven Spesifikasjon fastsatt 1. desember 2012. Revisjon pr. 1. januar 2014 Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse 2.1 Formålsfarger... 3 2.2 Om fonter...

Detaljer

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0

Reguleringsplan. Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Nord-Odal kommune Reguleringsplan Eiendom: Gnr: 25 Bnr: 2 Fnr: 39 Snr: 0 Adresse: Bråtåhøgda 73 2123 BRUVOLL Annen info: Bråtåhøgda Målestokk 1:1000 12.03.2015 15:43:38 Det kan forekomme feil eller manglende

Detaljer

Planer i 3D: arbeid oppstartet, med bl.a. tur til Linkøping organisert av Tore Bø.

Planer i 3D: arbeid oppstartet, med bl.a. tur til Linkøping organisert av Tore Bø. REFERAT - utkast SOSI-arbeidsgruppe 9 Plan Dato: torsdag 04.november 2010 Tid: 0930-1530 Sted: KS Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo, møterom Borg STATENS KARTVERK Deltakere Elin Lisbakken, Vianova

Detaljer

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister

Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister Veileder Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister Forskrift gjeldende fra 1. juli 2009, med endringer senest 1. juli 2012. Merknader til vedlegg I

Detaljer

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag

A - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur M- Forsvaret/militæret L - Landbruk VA - Bruk og vern av sjø og vassdrag Wenche sitt forslag bygger på at alle forkortelser begynner med henvisning til hovedformål: Forslag for hovedformål: B - Bebyggelse og anlegg S - Samferdselsområde G - Grønnstruktur F - Forsvaret/militæret

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser en arealbruk som sikrer samfunnsutviklingen. Omfatter: Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles Generelle

Detaljer

3002 Feltnavn bokstavkoder

3002 Feltnavn bokstavkoder Oversikt over feltkoder som kan brukes både på kommuneplannivå og reguleringsplannivå (er laget på reguleringsplannivå), her er ingen bokstavkonflikter, bortsett fra på de kombinerte formålene på reguleringsplan.

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Arbeidsgruppe for universell utforming av arealplan og SOSI-plandatagruppe (ag9) Fra:

Arbeidsgruppe for universell utforming av arealplan og SOSI-plandatagruppe (ag9) Fra: NOTAT Til: Arbeidsgruppe for universell utforming av arealplan og SOSI-plandatagruppe (ag9) Fra: Wenche Stinessen Tema: Universell utforming av arealplandokument, områdenavn/feltnavn Dato: 23.09.2010 Bakgrunn/hensikt:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim

Ny plandel i plan- og bygningsloven. Kursdagene 2009 Trondheim Ny plandel i plan- og bygningsloven Kursdagene 2009 Trondheim Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser)

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Nyheter i Novapoint Arealplan

Nyheter i Novapoint Arealplan Novapoint Arealplan Tips og triks for brukere av Novapoint Arealplan Kristin Lysebo, Vianova Systems Nyheter i Novapoint Arealplan Siste versjon av Arealplan 18.10FP1a 32bit 18.10FP1a 64bit 32bit og 64bit

Detaljer

Koder og presentasjon for hensynssoner i Svalbardplaner (kommer fra reg.plan i resten av Norge)

Koder og presentasjon for hensynssoner i Svalbardplaner (kommer fra reg.plan i resten av Norge) Koder og presentasjon for hensynssoner i Svalbardplaner (kommer fra reg.plan i resten av Norge) Vi må utarbeide begrep som stemmer med Svalbardmiljølova og vi må sette heimle alle kategoriar i Svalbardmiljølova.

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Y 282400 Y 282500 TEGNFORKLARING Y 282600 Y 282700 Reguleringsplan PBL 2008 Boliger X 6575200 H570_ Renovasjonsanlegg Uthus/naust/badehus Uteoppholdsareal Bolig/forretning Kjøreveg Gang/sykkelveg Kai Parkering

Detaljer

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram!

!!! Kystplan!Midt-!og!Sør-Troms! Planprogram! KystplanMidt-ogSør-Troms Planprogram Interkommunalplanforsjøområdeneikommunene: Berg,Dyrøy,Gratangen,Harstad,Ibestad,Kvæfjord, Lavangen,Lenvik,Salangen,Skånland,Sørreisa,Torsken ogtranøy VedtattavinterkommunaltkystsoneplanutvalgforKystplanMidt-ogSør-Tromsden

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN

TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN TOMTEOMRÅDE V/SÆTRUM - TVERRELVDALEN Tomteområde v/ Sætrum Oppdrag: 80212093 Prisantydning: 3.500.000,- Meget attraktiv beliggenhet med nydelig utsikt DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no

Detaljer

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 NEDRE EIKER KOMMUNE Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Nedre Eiker kommune la ut forslag til ny kommuneplans arealdel til høring og offentlig ettersyn i perioden 8.desember 2014

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass

TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass E 431400 E 431300 E 431200 E 431100 TEGNFORKLARING Plandata Reguleringsplan-Bebyggelse og anlegg (PBL2008 12-5 NR.1) Boligbebyggelse Lekeplass Reguleringsplan-Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE Dato: 24.05.2011 Sist revidert: dd.mm.åååå Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Roa Ordfører 1 Planens formål

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2013 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 2010/11/24 AREALPLANLEGGINGENS INNHOLD 1 PLANKARTETS BESTANDDELER 3 Arealformål Grenselinjer Hensynssoner Påskrift TRIKK TIL TONSENHAGEN 4 Finn Bjerke

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen Dato: 1892012 Tilhørende plankart datert: 1892012 1 GENERELT 11 Planens formål og avgrensning Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE Dato: 7.10.2015 Saksnr/løpenr: 2014/7706-32194/2015 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FØLLINGSTUA CAMPING OG KOLONIHAGE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 23.9.2015 Forslagsstiller: Føllingstua

Detaljer

2 Hvilke juridiske linjer har vi? I tabellen 5.3.5.39 finner jeg følgende objekttyper (dette er en ren kopi av SOSI):

2 Hvilke juridiske linjer har vi? I tabellen 5.3.5.39 finner jeg følgende objekttyper (dette er en ren kopi av SOSI): NOTAT FRA: Tore Bø TIL: Ag 9 KOPI: Kåre Kyrkjeeide og John Naustdal SAK: Juridisklinje RPJURLINJE DATO: 16. SEPTEMBER 2010 1 Bakgrunn Loven beskriver i 12-5 hvilke arealformål som kan forekomme i en reguleringsplan;

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle

LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle LNF-område for spreidd bygging Kva spelerom har vi? Plansamling 15.10.12 Lisbeth Dahle Kva seier lova: 11-7 nr 5 Landbruks,-natur-og friluftsformål Underformål a)areal for nødvendige tiltak for landbruk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser 1 DETALJREGULERING Fv. 44, ny Flekkefjord bybru Flekkefjord kommune Planid: 10042014004 Forslagstiller: Statens vegvesen Region Sør Dato for siste revisjon: 24.04.2015 etter vedtak i SU 21.04.2015 Kommunestyrets

Detaljer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer

Kontroll av vektordata. Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Kontroll av vektordata Berit Nordtug, Kartverket Steinkjer Generell objektkatalog og spesifikasjoner Objektkatalogen inneholder prinsipper og regler for SOSI-realisering for et fagområde, for plan nå versjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2014. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA, mars 2014. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 TEKNA, mars 2014 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS AREALPLANLEGGING GRUNNKURS 2 Kurset gir grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging og krever ingen spesielle forkunnskaper. Målet er å gjøre deltakerne

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Områdeplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - Gimle

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for Områdeplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - Gimle ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for Områdeplan Guldsmedenga - Kolbjørnsvik - Gimle Arkivsak: 2010/3408 Arkivkode: 09062012-9 Områdeplan med bestemmelser vedtatt i Arendal bystyre: 30.05.2013, PS 13/66

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBOLIGER PÅ SKRUBBÅSEN, KÅVELAND GNR 24, BNR 3 PLANBESTEMMELSER LYNGDAL KOMMUNE Plankart datert 11.04.14 Sist revidert 26.06.14 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

BESTEMMELSER RISSA KOLONIHAGE AS I RISSA KOMMUNE PLAN ID 2014009

BESTEMMELSER RISSA KOLONIHAGE AS I RISSA KOMMUNE PLAN ID 2014009 AVGRENSING Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankartet datert 26.06.2015 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANENAVGRENSING Området reguleres til følgende formål, med feltangivelser som vist

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

KRAV TIL DIGITALE AREAL- PLANER OG TEGNFORKLARING

KRAV TIL DIGITALE AREAL- PLANER OG TEGNFORKLARING UTFORMING/OVERLEVERING AV PLANKART De digitale arealplanene skal følge Sosi-standardens spesifikasjoner for Felles KartdataBase (FKB); Sosi-standardens del 2, kapittel Plan. Planen skal alltid følge siste

Detaljer

DETALJREGULERING ÅRØ NÆRINGSPARK BESTEMMELSER

DETALJREGULERING ÅRØ NÆRINGSPARK BESTEMMELSER Arkivsaksnummer: Plan ID: R_201310 Plandato: Dato for siste revisjon: Dato for godkjenning av kommunestyret: Bestemmelsene gjelder for områdene som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 1 FORMÅL

Detaljer

Kommuneplan og reguleringsplan: Bruk av grønne arealformål, hensynssoner og bestemmelser

Kommuneplan og reguleringsplan: Bruk av grønne arealformål, hensynssoner og bestemmelser Kommuneplan og reguleringsplan: Bruk av grønne arealformål, hensynssoner og bestemmelser Arendal, 15.04.15 v/g.o.lindaas, Aust-Agder fylkeskommune 2 Arealressurs (AR5): Utmerket grunnlag å: 1. plukke grønnstruktur

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E 134 SKJOLDAVIK SOLHEIM, VINDAFJORD KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E 134 SKJOLDAVIK SOLHEIM, VINDAFJORD KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN E 134 SKJOLDAVIK SOLHEIM, VINDAFJORD KOMMUNE 1 Generelt, reguleringsformål Formålet med reguleringsplanen er å legge gjennomgangstrafikken på E134 utenom bebyggelsen

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua Versjon 02.05.12 (rev. ihht. vedtak i KST-sak 27/12, 24.04.12) REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og strandsone

Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og strandsone Kommuneplanens arealdel, konsekvensutredning og strandsone Samling 2013 Stryn Plan, lokale kulturminneplanar og naturmangfald Fredrik Holth Institutt for landskapsplanlegging UMB Kommuneplan 1-5. Virkninger

Detaljer

ASKØY KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 310 NYBORG GNR. 19, DEL AV BNR. 260 M.FL. HANØY jf.plan- og bygningslova (pbl) 12-7

ASKØY KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 310 NYBORG GNR. 19, DEL AV BNR. 260 M.FL. HANØY jf.plan- og bygningslova (pbl) 12-7 ASKØY KOMMUNE DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER FOR PLAN 310 NYBORG GNR. 19, DEL AV BNR. 260 M.FL. HANØY jf.plan- og bygningslova (pbl) 12-7 Nasjonal arealplan-id : 1247_310 Vedtatt : Dato : 10.10.2013

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

REGULERINGSPLAN Buvikstranda,

REGULERINGSPLAN Buvikstranda, REGULERINGSPLAN Buvikstranda, GNR. 1 BNR. 56 Buvika, Skaun kommune Oppdragsgiver: Tor Inge Kvenberg og Tore Ølsholm Utarbeidet av: Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for : Buvikstranda, Skaun

Detaljer

Detaljreguleringsplan for

Detaljreguleringsplan for 1 Detaljreguleringsplan for Bogen v/ Hurdalssjøen i Hurdal kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Plan Id.: 02391102 Plandato: 23.01.2012. Sist revidert:.. / Bestemmelser dato: 23.01.2012. Sist revidert:. Godkjent

Detaljer

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02.

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02. Byplankontoret Planident: k20110003 Arkivsak: 11/53460 og 07/44293 Tiller, kommunedelplan Planbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for

Detaljer

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104.

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Reguleringsbestemmelser Dato: 04.03.14 Planens ID: 20302010004 ArkivsakID: 10/1380 Fastsatt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT PLANID: 201210 Vedtatt av Mandal Bystyre xx.xx.xx GENERELT.. Tore Askildsen Ordfører Det regulerte området er på planen avgrenset med en reguleringsgrense. Bebyggelse-

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Hellesvika LEIRFJORD KOMMUNE. Planid: 30075 Bestemmelser datert 24.07.2014 Plankart datert 24.07.

Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Hellesvika LEIRFJORD KOMMUNE. Planid: 30075 Bestemmelser datert 24.07.2014 Plankart datert 24.07. Reguleringsbestemmelser for Områderegulering for Hellesvika LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30075 Bestemmelser datert 24.07.2014 Plankart datert 24.07.2014 1 GENERELT 1.1 Områderegulering for Hellesvika omfatter

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNEVÅG FERIE, BJØRNEVÅG gnr. 227 bnr.3,4 og del av 1 PLANBESTEMMELSER FARSUND KOMMUNE Plankart datert 06.02.2014 Plan ID 201407 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR SEILAND BRYGGE PLANBESTEMMELSER Arkivsak Planident 20120003 Vedtatt Forslag ved X Førstegangs behandling (16.5.2013) X Offentlig ettersyn (11.6.2013) X Sluttbehandling (14.11.2013)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FØRSØDDIN Sist rev. i planutvalgets møte den 5.11.2015 Vedtatt i kommunestyret som sak 099/15 den 19.11.2015 1. REGULERINGSFORMÅL Bebyggelse og anlegg, jfr. PBL 12-5, 1. ledd

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved

uthus Åsvegen 27, Skogn 2 Hegglund (nordvest for Staupslia 7 hagesenter) Bunnpristomta, Gjemble 8 Kathrines Minde (ved Levanger kommune Vedtatte reguleringsplaner Ca. antall boenheter Kleivan trinn 2, Okkenhaug 11(1 byggeklar) Stokkberget, Åsen Ca. 130 boenheter totalt 16 eneboligtomter B1: 4 + 4 + 24 = 32 boenheter 7

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen

Ny kartforskrift og planregister. Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Ny kartforskrift og planregister Kathrine Falch, Statens kartverk Bergen Viktige dokumenter Plan og bygningsloven Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (Kart-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser for DETALJERT REGULERINGSPLAN HEIVEGEN BOLIGOMRÅDE, SILJAN KOMMUNE Dato: 03.09.2013 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden. 1 FELLESBESTEMMELSER

Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden. 1 FELLESBESTEMMELSER LEBESBY KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til Detaljregulering for Friarfjordvannet til utløp i Friarfjorden. Planident: 2022201401 Dato: 15.04.15 Revidert: 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Formål med planen. 1.1.1

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 84 X JERNBANEN X FV 212, NY GANG- OG SYKKELVEG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato ArkivsakID Ringsaker kommune: 15/1697 Sist revidert Plan nr. 886 Vedtatt av kommunestyret, sak.

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029

Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Notat: Endringer og justeringer på kommuneplankartet ved forslag til arealdel til kommuneplan 2013-2029 Innhold Om kartutsnittene... 1 Golfbaneområde G5 Slettmoen tilbakeføring til LNF... 2 Næringsområde

Detaljer

datert 03.01.12, revidert 17.02.12 datert 03.01.12, revidert 17.02.12 1 Planområdet reguleres til følgende formål (PBL 12-5)

datert 03.01.12, revidert 17.02.12 datert 03.01.12, revidert 17.02.12 1 Planområdet reguleres til følgende formål (PBL 12-5) 17.02.12 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering: Reguleringsplankart Reguleringsbestemmelser FLOAN datert 03.01.12, revidert 17.02.12 datert 03.01.12, revidert 17.02.12 1 Planområdet reguleres

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING:

PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: DETALJPLAN, PLANBESTEMMELSER PLANBESTEMMELSER DATO: 20.03.2015. SAKSNR/LØPENR: KLASSERING: REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FORSELL HYTTEFELT INDERØY KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT. FORSLAGSSTILLER:

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart.

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR Plandato: Sist revidert: Godkjent: Planid: 1 PLANENS FORMÅL 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. Planen erstatter helt/delvis reguleringsplan

Detaljer

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL

R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planbestemmelser for R-57 STORMOEN HUMMELFJELL Planen er vist på plankart datert 25.05.2010 Plan med bestemmelser er sist revidert 25.05.2010. GENERELT Der er registrert automatisk fredede kulturminner

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt av Stokke kommunestyre den Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for videre planlegging og utvikling

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET I KIRKENES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET I KIRKENES Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET I KIRKENES Dato: 02.03.2012 Dato for siste revisjon: 07.11.2012 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... I I medhold

Detaljer

PlanID Plankontoret. Plan datert: 25.04.2013 Bestemmelser datert: 25.04.2013 Sist revidert: 13.11.2015 Sist revidert: 13.11.

PlanID Plankontoret. Plan datert: 25.04.2013 Bestemmelser datert: 25.04.2013 Sist revidert: 13.11.2015 Sist revidert: 13.11. RANA KOMMUNE PlanID Plankontoret 8054 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG BÅSMOEN - LILLEALTEREN Plan vedtatt 18.06.2013 Plan datert: 25.04.2013 Bestemmelser datert: 25.04.2013

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Reguleringsplan for Rypklubbeidet

HAMMERFEST KOMMUNE. Reguleringsplan for Rypklubbeidet HAMMERFEST KOMMUNE Reguleringsplan for Rypklubbeidet Hammerfest 13.01.12 REGULERINGSBESTEMMELSER 1. Fellesbestemmelser 1.1. Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk freda kulturminner, skal

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5):

REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA. Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens 12-5): REGULERINGSPLAN FOR STEINTJØNNLIA - ILSETRA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 12.11.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.10.2013 Godkjent av kommunestyret: 31.10.2013 AREALFORMÅL Planområdet

Detaljer