Bydelsprogram BJERKE HØYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bydelsprogram 2015-2019 BJERKE HØYRE"

Transkript

1 Bydelsprogram BJERKE HØYRE

2 2

3 Kultur i Bydel Bjerke En bydel med kulturelt mangfold Bydel Bjerke skal ha et rikt kulturtilbud til sine innbyggere. Alle skal ha muligheten til å oppleve lokale og flerkulturelle arrangementer. Det frivillige engasjementet er stort i bydelen. Det skal derfor være gode støtteordninger som skaper grobunn for mangfold og frivillighet. Bjerke Høyre vil: Styrke frivilligheten gjennom tilgang til gode støtteordninger Etablere og bevare flere møteplasser for å promotere vekst i lokale kulturelle prosjekter, som for eksempel Isdammen, Årvoll gård og Linderud gård Øke bruken av bydelens egne lokaler for gjennomføring av ulike prosjekter Bevare NySirkus på Banen og legge til rette for økt samarbeid på lokale prosjekter Bevare Deichmanske bibliotek som samlingspunkt for våre yngste innbyggere Øke samarbeidet med historielaget Øke samarbeidet med velforeningene for å bevare møteplasser i bydelen, som for eks Refstad Vels arbeid med rehabilitering av lekeplasser Sikre bevaringen av flere kulturminner i bydelen 3

4 En aktiv bydel Bydel Bjerke skal ha et rikt tilbud av organisert, og uorganisert idrett, for sine innbyggere i alle aldre. Forskjeller i levealder, samt fremvekst av ulike livsstilssykdommer, gjør at det er et økende behov for å tilrettelegge for fysisk aktivitet for innbyggerne. Med det kulturelle mangfoldet kommer også behovet for å legge til rette for flere typer idretter enn tidligere. Bjerke Høyre vil: Styrke samarbeidet med Idrettens Samarbeidsutvalg for å bedre belyse behovene i bydelen og bidra til at anleggene når opp i kommunens behovsplan Arbeide for å få rehabilitert, og bygge ut, anlegg etter behov. For eksempel rehabilitering av kunstgress på Årvoll, Løren, Linderud og Veitvet Sikre at det bygges flerbrukshaller ved etablering, og utvidelse, av skoler i bydelen, som for eksempel Årvoll skole, Vollebekk skole, Løren skole og Refstad skole Sikre at flerbrukshallene som bygges, er store nok til å inkludere plasskrevende idretter som for eksempel håndball, basketball og landhockey Jobbe for at rammevilkårene blir best mulig for idretter som er spesielt populære i vår bydel, som for eksempel ishockey, landhockey, kampsport og cricket Styrke samarbeidet med idrettslagene i bydelen Styrke de kommunale tilbudene som for eksempel «Friskliv» for eldre og «Smart Start» for nybakte mødre Legge til rette for, og øke utlån av utstyr ved Frivillighetssentralen Sikre at det i større grad legges til rette for utøvelse av uorganisert idrett i hele bydelen, som for eksempel isflater om vinteren

5 5

6 Oppvekst i Bjerke bydel En levende bydel for de minste Grunnlaget for språk, sosiale ferdigheter og muligheter for utdanning legges i barneårene. Utdanning er nøkkelen til muligheter videre i livet og allerede i barnehagen utvikles viktige ferdigheter barna tar med seg videre i livet. Bjerke Høyre vil: At våre yngste og deres foreldre får et tilpasset tilbud for å møte deres behov. Arbeide aktivt for forebyggende og aktivitetsskapende tiltak gjennom samarbeide og støtte til gode tiltak for organisert og uorganisert barn og ungdom. Jobbe for full barnehagedekning i bydelen, og sikre søsken plass i samme barnehage Arbeide for gratis kjernetid i barnehagen for å forberede barna på skolestart, sosialisering og gode norskkunnskaper. Ha trygg og god bemanning i barnehagene, basert på bydelens individuelle vurdering av den enkelte barnehages behov. Sikre lik behandling av private og kommunale barnehager. Legge til rette for utvikling og vedlikehold av parker og fritidsområder i bydelen for mangfold, lek og samvær. Legge til rette for at frivillighet og idretten får gode vilkår og rammer for sitt positive arbeid med barna i bydelen. Øke tettheten av flerbrukshaller i bydelen. Bidra til et aktivt samarbeid mellom bydelens ledelse, barnehager, skoler og frivillige lag og organisasjoner. Støtte en konstruktiv forlengelse av Grorudalssatsingen når denne kommer til ny behandling. 6

7 7

8 Helse i Bjerke bydel Helsetilbudet i bydelen skal være godt og dimensjonert for fremtiden, både legevakt og sykehus skal være tilpasset behovet. Eldreomsorgen skal være tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Ved bruk av hjemmebaserte tjenester og ny velferdsteknologi skal Bjerke Høyre være med på å utvikle tilbudet som morgendagens pleietrengende og eldre kommer til å etterspørre. Alle gode krefter skal inviteres til å delta i utformingen av fremtidens eldreomsorg. Bjerke Høyre vil: Skape grunnlag for god helse ved å legge til rette for trening og fysisk aktivitet og forebyggende arbeid Gi trygghet for gode og nødvendige helsetjenester, hjelp, og oppfølging når du trenger det Gi helsetjeneste av god kvalitet og fritt brukervalg i omsorgstjenesten Øke brukerinnflytelse og gi god faglig støtte og hjelp, både ved privat, ideell eller offentlig tjenesteyting med gode samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp av god kvalitet Gi hjemmetjenester med trygghet, verdighet, omsorg, praktisk hjelp, mat og pleie. Økt satsing på rehabilitering, mestring og opptrening Gi helsetjenester i hjemmet etter individuelle behov og god faglig standard med tydelige kvalitetskrav, slik at brukerne får færrest mulig hjelpere å forholde seg til Den enkelte må få større mulighet til å bestemme hvem som skal utføre hjelpen og få større innflytelse på hvordan tiden til praktisk bistand skal brukes 5

9 Eldre mennesker er en ressurs for samfunnet og har krav på en verdig alderdom med god omsorg Eldreomsorg skal være tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Målet er at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig Hjemmebaserte tjenester med omsorg, kvalitet, valgfrihet og moderne velferdsteknologi styrker eldres innflytelse over egen hverdag La eldre fritt velge sykehjem, og med god informasjon. Service-erklæring skal beskrive innhold, kvalitet og forbedringsmuligheter på tjenestene Styrke lege, sykepleie, fysioterapidekningen ved Oslos sykehjem Kreve at omsorgsboliger som gir heldøgns pleie skal ha tydelige kvalitetskrav Sikre god faglig omsorg, heldøgns pleie og medisinsk behandling ved utskrivning fra sykehus til kommunehelsetjeneste uten belastende og ustabile flyttinger til flere steder i kommunehelsetjenesten Styrke tilbudet på kommunal akutt døgnenhet. Åpne Aker sykehus som lokalsykehus Styrke valgfriheten og kompetansen innen eldreomsorgen ved at private og kommunale sykehjem og hjemmetjenester i større grad får utvikle og spesialisere sine tilbud Styrke og utvide seniorsentre og dagsentertilbud 6

10 Miljø og bydelsutvikling Byutviklingen skal legge til rette for en mer miljøvennlig by, som er mer energieffektiv, og hvor behovet for bilbruk reduseres. Samtidig gir fortetting ved knutepunkt og stasjoner mulighet for attraktive byområder som integrerer boliger, arbeidsplasser og kultur, og det skaper et grunnlag for handel og service. Oslo skal være en åpen og innovativ by med fremtidsrettede arkitektoniske løsninger som fornyer måten vi bor og lever på. Fortettingen skal først og fremst skje innenfra og utover langs banenettet. Bjerke Høyre vil fortsette transformasjonen av tidligere nærings- og industriområder oppover i Groruddalen, fra det som allerede er påbegynt på blant annet Ensjø og Løren, i retning Ulven og Vollebekk. Det vil gi en tettere og mer urban bystruktur, og få en forsterket sammenheng mellom indre og ytre by. Bjerke Høyre vil: Si nei til styrt fortetting i private boligområder når det bryter mot grunneiers ønsker og mot en harmonisk utvikling av området. Fortetting må skje i samsvar med reguleringsplan for småhusbebyggelse i Oslo ytre by At parkområdet som strekker seg fra Muselunden og opp til området ved Bekkedalen fortsatt skal være en grønn trafikkåre for myke trafikanter fotgjengere, joggere og syklister. Turvei D1 går gjennom området, forbi Badedammen på Stig og er en viktig innfallsport til Marka. Bjerke Høyre ser det som sin oppgave å bevare slike grønne områder 10

11 Opparbeide grøntområde på Veitvet. Det gjelder spesielt to områder; det store arealet mellom Veitvet og Bredtvet, og området rundt idrettsanlegget, nye Veitvet skole og Veitvetparken Videreutvikle Bjerkedalen park som bydelspark, sentral møteplass og tilrettelegge for aktivitetsmangfold Opparbeide turveiene til et sammenhengende turveinett Bevare Marka-grensen, inkludert Hestejordet, som må bevares som lekeområde for barn Sikre at mulige bekkeåpninger inngår som tema i alle reguleringsplaner i bydelen Arbeide for å skape trygge trafikkforhold i bydelen ved aktivt arbeid for å skjerme boområdet mot gjennomgangstrafikk Legge forholdene til rette for bruk av sykkel. Vi vil at planlagte sykkelstier blir bygget og at eksisterende sykkelstier vedlikeholdes Prioritere arbeid med å sikre barns skolevei. Dette kan blant annet gjøres ved fartsreduserende tiltak, fjerning av trafikkfeller og opparbeidelse av flere fortau Vil at det skal opparbeides en gangvei mellom Veitvet og Bredtvet, blant annet for å lette adgang til kirken Sikre et tilstrekkelig kollektivtilbud som inkluderer styrking av tverrgående forbindelser i Groruddalen, så vel buss som sammenkobling av T-bane-linjene Arbeide mot en omfattende baneutbygging som legger beslag på store grøntområder og som også på andre måter skaper ulempe for beboere. Vi vil arbeide mot at det reguleres trikketrasé til Tonsenhagen og videre til Linderud på bekostning av grøntarealer og friområder Arbeide aktivt for at planene om miljøgate i Brobekkveien, Refstadveien og Veitvetveien gjennomføres Støtte planen om nedgradering av Trondheimsveien nord for Bjerkekrysset når Østre Aker vei er utbygd og tverrforbindelser er etablert Gjeninnføre miljøfartsgrense på vinteren i Trondheimsveien inntil tilstrekkelig støyskjerming er gjennomført på Veitvet/Sletteløkka og luftforurensing er på akseptabelt nivå Gjennomføre tungtransportplanen for Groruddalen som skjermer boligveier for gjennomkjøring av tyngre kjøretø. Arbeide for at høyspentlinjer i størst mulig grad legges ned i bakken Arbeide for videreføring av Groruddalsatsingen ut over inneværende periode Si nei til helikopterbase på Alnabru, på grunn av nærheten til Nye Veitvet skole 11

12 Kandidater til bydelsutvalget med stemmetillegg 1. INE MARI MOLTEBERG-BØHN (1981) 2. THOR-INGAR AASHEIM (1951) 12

13 Øvrige kandidater til bydelsutvalget Nr. Navn Fødselsår 3. John Olala Omollo Egil Husmo Thor Lysenstøen Ragnhild Myklebust Kenneth Eriksen Milan Bukejlovic Karmjit Grewal Per Andre Deberitz Helge Selstø Sarbjeet Grewal 1961 Fotokredit: side 1,2,6,8: Roy Tjomsland, side 5,7,10: Helge Selstø, side 14: Hans Kristian Thorbjørnsen, side 16: CF Wesenberg. Alle øvrige foto: Colourbox 13

14 Kandidater til bystyret Kandidatnummeret tilsvarer nummeret på Oslo Høyres bystyreliste. 63. KENNETH ERIKSEN (1972) 64. KARMJIT GREWAL (1987) 14

15 Når og hvor kan du gi din stemme? Ved valget 2015 stemmer du både på representanter til Oslo bystyre og representanter til Bjerkes bydelsutvalg. forhåndsstemming Linderud senter Egertorget Oslo rådhus inngang sjøsiden I tillegg til ordinær forhåndsstemmegivning legges det til rette for forhåndsstemmegivning en rekke andre steder. Hvor og når finner du på oslo.kommune.no Åpningstider Alle stemmelokaler har åpent: Hverdager: Kl Lørdager: Kl Du kan forhåndsstemme fra mandag 10. august frem til fredag 11. september. Stemmested i Bydel BJERKE Refstad skole Årvoll skole Tonsenhagen skole Linderud skole Veitvet skole ORDINÆRE VALGDAGER Åpningstider for valglokalene: Søndag 13. september: Kl Mandag 14. september: Kl Hvem kan stemme ved valget 2015? Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge. Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen. Husk! Ta med legitimasjon når du skal avlegge stemme. Som legitimasjon godtas for eksempel pass, bankkort og førerkort. Valgkort er ikke nødvendig for å avlegge stemme, men det kan gå raskere om du tar det med.

16 OSLO Facebook.com/bjerkehoyre Facebook.com/oslo.hoyre Twitter.com/oslohoyre oslohoyre.no

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 STOVNER HØYRE Sammen bygger vi fremtiden Oslo er Europas raskest voksende hovedstad og også i vår egen bydel merker vi at stadig flere ønsker å bo her. Stovner Høyre mener at den

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 St. HANSHAUGEN HØYRE St. Hanshaugen for alle St. Hanshaugen Høyre vil arbeide for å skape en levende sentrumsbydel for alle. Høyres visjon om en levende fjordby er en integrert

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE

Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Bydelsprogram 2015-2019 GAMLE OSLO HØYRE Høyre Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo strekker seg fra Akerselva i vest til Valle Hovin i nordøst, videre mot Bryn stasjon i øst og sør til Ekebergåsen. Vår strandlinje

Detaljer

Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND

Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND Bydelsprogram 2015-2019 SØNDRE NORDSTRAND Søndre Nordstrand Den blågrønne bydelen Søndre Nordstrand Høyre sine visjoner: Søndre Nordstrand skal være et godt sted å vokse opp, bo og arbeide Søndre Nordstrand

Detaljer

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY

Frogner Høyres program 2011-2015 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 FROGNER HØYRE 2011-2015 OSLO ER MULIGHETENES BY Oslo er mulighetenes

Detaljer

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019

OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 OSLO OSLO HØYRES Bystyreprogram 2015-2019 Kjære velger Oslo er den lille storbyen blant Europas hovedsteder. Vi er stolte av forandringene Oslo har gjennomgått de siste årene. Fra å være en industriby

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

en grønnere by med plass til alle bydelsprogram for St. Hanshaugen arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle bydelsprogram for St. Hanshaugen arbeiderparti en grønnere by med plass til alle bydelsprogram for St. Hanshaugen arbeiderparti 2015 2019 St. Hanshaugen er et godt sted å bo og leve St. Hanshaugen er et godt sted å bo og leve. Bydelen er sentrumsnær

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo

Oslo Høyres program 2015-2019. Sammen skaper vi fremtidens Oslo Oslo Høyres program 2015-2019 Sammen skaper vi fremtidens Oslo Førsteutkast, 26. august 2014 Kunnskap og læring hele livet... 4 Barnehager for læring og kunnskap... 4 Europas beste skole... 5 Et fullført

Detaljer

Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Grorud. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Grorud Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Jack Grimsrud, BU-lederkandidat Kandidatliste Grorud Arbeiderparti 1. Jack Grimsrud, f.1956 2. Jorun H. Olafsen, f.1954 3. Frode

Detaljer

MILJØPARTIET DE GRØNNE

MILJØPARTIET DE GRØNNE MILJØPARTIET DE GRØNNE VALGPROGRAM FOR GRORUDDALEN 2015-2019 2 «Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti

Bydel Nordre Aker. Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram. Oslo Arbeiderparti 2011 2015 Bydel Nordre Aker Oslo Arbeiderpartis bydelsprogram Oslo Arbeiderparti Kandidatliste Nordre Aker Arbeiderparti 1. Bente M. Larsen, f. 1964 2. Pål Sørgaard, f. 1958 3. Helene Salvesen, f. 1990

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1

PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1 PROGRAM OG KANDIDATPRESENTASJON 1 BYDEL VESTRE AKER Befolkning jan. 2011 44 846 380 sykehjemsplasser benyttes 22 kommunale barnehager 59 private barnehager Befolkningsprognose 2015 ca. 47 000 Budsjettramme

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Programkomiteens første utkast til bystyreprogram for Oslo Venstre 0-0 1 1 1. oktober 0 1 0 1 Viktige datoer i programbehandlingen:. oktober: Medlemsmøte med presentasjon av programforslaget 0. november:

Detaljer

Valgprogram for Malvik

Valgprogram for Malvik EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Valgprogram for Malvik 2015 2019 Kjære velger! Lill Harriet 1 Ideologisk grunnsyn for Malvik FrP Fremskrittspartiet i Malvik er et liberalistisk parti. Det bygger på Norges

Detaljer